Resultatrevision. Jobcenter Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision. Jobcenter Skive"

Transkript

1 Resultatrevision Jobcenter Skive

2 Indhold Indledning...2 Ministermål Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale Rettidighed Scorecard ministermål Indledning Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Der skal kommenteres på alle tabeller. Jobcenter Skive har i 2009 oplevet en uforholdsmæssig stor stigning i ledigheden, idet erhvervsstrukturen i kommunen bærer præg af megen industri og bygge- og anlægsvirksomhed - områder, der har mærket til den finansielle krise på et tidligt tidspunkt. Derfor er Skive blevet både tidligt og hurtigt ramt af den finansielle krise, hvilket bl.a. har givet sig udslag i, at ledigheden nu er højere blandt mænd end blandt kvinder, og at specielt antallet af unge ledige er steget kraftigt. Ministermål 2009 Ministermålene i 2009 havde fokus på arbejdskraftreserven, sygedagpengesager over 26 uger og unge ledige. Mål 1 - Arbejdskraftreserven: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Mål 2 - Sygedagpengeforløb over 26 uger: 2

3 Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Mål 3 - Unge ledige under 30 år: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelsesog dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Resultatoversigt Resultater (ministerens mål) (Bilag 1) Arbejdskraftreserven. 1 Tabel 1 Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Arbejdskraftreserve i alt Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Tabel 1 viser, at det bedste Jobcenter i klyngen 2 har haft en stigning i arbejdskraftreserven på 127 % i forhold til året før, og den gennemsnitlige udvikling for klyngen er en stigning på 167 %. 1 Arbejdskraftreserven defineres som arbejdsmarkedsparate ledige med over tre måneders sammenhængende ledighed. I optællingen af arbejdskraftreserven er der forskel på hvorledes antallet opgøres på hhv. a-dagpenge og modtagere af kontanthjælp. I antallet af kontanthjælpsmodtagere indgår også personer der er sygemeldt eller på barsel dette er ikke tilfældet i opgørelsen af antal a-dagpengemodtagere. 2 I klyngen indgår Hjørring Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Struer, Syddjurs og Sønderborg. Det er jobcentre, der har samme rammevilkår som Jobcenter Skive, og det er derfor muligt at sammenligne resultaterne. 3

4 De bedste i klyngen oplevede således en stigning på 164 % for a-dagpenge, mens gennemsnittet i klyngen var en stigning på 248 %. For kontanthjælp var det bedste resultat en stigning på 16 % og gennemsnittet for klyngen en stigning på 50 %. For Jobcenter Skive gør det sig gældende, at jobcentret - i forhold til klyngen - har oplevet en væsentlig større stigning i arbejdskraftreserven på samlet 268 % (518 pers). Det fordeler sig med 317 % (460 pers.) på a-dagpenge og 124 % (58 pers.) på kontant- og starthjælp. Jobcenter Skive afsluttede 2009 med en markant større arbejdskraftreserve end ved årets begyndelse, hvilket ikke er tilfredsstillende. Det skyldes primært udviklingen på a-dagpengeområdet, hvor Jobcenter Skive både fra maj juni 2009 og september november 2009 oplevede en større stigning end gennemsnittet for klyngen jf. fig. 1. Fig. 1 Arbejdskraftreserven a-dagpenge Dec dec Antal pers dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 Skive Gnsn. klyngen Kilde: 7. april 2010 En væsentlig forklaring på, at Jobcenter Skive har flere a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven end gennemsnittet for klyngen skyldes erhvervsstrukturen. Skive har relativt mange arbejdspladser inden for industrien og byggeriet, som er to brancheområder, der er ramt hårdt af lavkonjunkturen. I december 2009 var 53 % (322 pers.) af a-dagpengemodtagerne i arbejdskraftreserven i Skive enten medlem af 3F s eller TIB s a-kasse mod 39 % (191 pers.) for gennemsnittet for klyngen. I juni 2009 besluttede Byrådet en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats, der tilfører væsentligt flere ressourcer til området. Det er en indsats, hvor de administrative procedurer optimeres med henblik på, at der bliver mere tid til den direkte borgerkontakt. Indsatsen har endvidere 4

5 et særligt fokus på en målrettet udnyttelse af de eksisterende uddannelsesmuligheder som selvvalgt uddannelse og uddannelse på ordinære vilkår. Når den nye beskæftigelsesindsats er fuldt implementeret i første halvår 2010, forventer Jobcenter Skive, at det vil påvirke arbejdskraftreserven markant i en positiv retning. Sygedagpengeforløb over 26 uger Tabel 2 Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. Udvikling i klyngen ift. året før, pct. Sygedagpengeforløb o. 26 uger Nov Der var i november sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger i Jobcenter Skive. Det svarer til et fald på 14 % i forhold til samme måned året før. I klyngen var der i samme periode gennemsnitligt et fald på 4 % og det bedste Jobcenter havde et fald på 20 %. En nærmere gennemgang viser, at kun i to klyngekommuner udgør forløb over 26 uger en større andel af det samlede antal forløb end i Skive (25,9) det er Silkeborg (26,3) og Sønderborg (29,9). Der var allerede i 2009 stort fokus på en tidlig og intensiv indsats på sygedagpengeområdet, hvilket umiddelbart må siges at have haft effekt. Byrådet vedtog i 2009 en endnu mere storstilet og intensiv indsats på området - denne påbegyndtes i januar Den nye tilgang, har bl.a. betydet et lavere sagstal pr. medarbejder, en forenkling af sagsgangen og ikke mindst hyppigere opfølgning. Det må forventes at den intensiverede indsats fortsat vil medvirke til at nedbringe antallet af sager uanset varighed. Udover den generelle intensivering i alle sygedagpengesager har Byrådet primo 2010 ligeledes vedtaget en ekstra indsats for at få nedbragt antallet af lange sager (over 52 uger). Udviklingen på sygedagpenge området anses for tilfredsstillende. 5

6 Unge under 30 år 3 Som det fremgår af tabellen er antallet af unge ledige under 30 år steget med 62 % eller 260 personer fra december 2008 til december Bestanden var i december 2009 på 680 personer fordelt på 300 a-dagpengemodtagere og 380 kontant- og starthjælpsmodtagere, heraf 125 arbejdsmarkedsparate og 255 ikke-arbejdsmarkedsparate. Tabel 3 Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. Ift. samme måneden før, måned året Bedste udvikling i klyngen Gnsn. udvikling i klyngen pct. før, pct. ift. året før, pct. ift. året før, pct. Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Den procentvise stigning i antallet af unge fra december 2008 til december 2009 er markant større for a-dagpengemodtagere, nemlig 126 %, end for kontant- og starthjælpsmodtagere, hvor den samlet set er på 32 %. For så vidt angår kontant- og starthjælpsmodtagere er stigningen størst for gruppen af arbejdsmarkedsparate, nemlig 51 %, mens den er på 24 % for de ikke-arbejdsmarkedsparate. I forhold til klyngen ligger Skive højt med en samlet stigning på 62 %, idet den mindste stigning i klyngen er på 36 % mens den gennemsnitlige stigning i klyngen er på 46 %. Udviklingen i Skive set i forhold til udviklingen i klyngen er forskellig for de to målgrupper. Således svarer stigningen i antallet af unge a-dagpengemodtagere med 126 % til den gennemsnitlige stigning klyngen, som er på 132 %. For så vidt angår kontant- og starthjælpsmodtagere ligger Skive derimod højt i klyngen med en stigning i antallet på 32 %, hvor den gennemsnitlige stigning i klyngen er på 18 % og den bedste udvikling i klyngen er på 1 %. Tallene er udtryk for, at Skive fortsat er hårdt ramt af ledighed på ungeområdet, hvilket også viser sig i den samlede ledighedsprocent for unge, som i december 2009 var på 11,4 %. Det er altså ikke lykkedes at standse stigningen i ungeledigheden, og dette er ikke en tilfredsstillende udvikling. I Skive er der taget en række initiativer for at begrænse stigningen i antallet af unge ledige. Der er bl.a. iværksæt et lokalt forsøg med et afklaringsforløb Klar til uddannelse for at hjælpe unge ledige til en sikrere start på ordinær uddannelse. Jobcentret deltager også i det landsdækkende forsøge Unge godt i gang med henblik på at indhøste erfaringer som kan bruges til optimere indsatsen for unge ledige. Kommunens model for aktivering af arbejdsmarkedsparate ledige er fortsat ikke fuldt udbygget. Inden for rammerne af denne model er der nu etableret et samarbejde med uddannelses- 3 Supplerende tal i dette afsnit fra Ungeledigheden i december 2009 AMS/Beskæftigelsesregion Midtjylland, feb

7 institutioner om løbende at præsentere de ledige for forskellige muligheder for uddannelse. Det forventes, at flere derigennem vil blive inspireret og motiveret til at vælge uddannelse frem for ledighed. I kommunen generelt er der desuden et tæt samarbejde imellem jobcentret, UU, uddannelsesinstitutioner og andre relevante afdelinger i kommunen med henblik på at få flest mulig unge i gang med en uddannelse. Forsørgelsesgrupper (Bilag 1) Arbejdsmarkedsparate ledige Her viser tabellen en markant stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate (fuldtidspersoner) på 122 % fra december 2008 til december Det er en dårligere udvikling end i klyngen, hvor den gennemsnitlige udvikling i klyngen er på 94 % for den samme periode, og den bedste udvikling i klyngen er på 68 %. Det er både på a-dagpenge- og kontanthjælpsområdet, at udviklingen har været dårligere i Skive i forhold til klyngen. Fra december 2008 til december 2009 stiger antallet af berørte a-dagpengemodtagere med 109 %, hvor gennemsnittet for klyngen er 99 %, og den bedste udvikling i klyngen er en stigning på 63 %. For de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er der i samme periode tale om en stigning på 37 %, hvor gennemsnittet for klyngen er en stigning på 13 %, og den bedste udvikling i klyngen er et fald på 1 %. Det er ikke en tilfredsstillende udvikling i Skive, men den hænger sammen med den lokale erhvervsstruktur jf. afsnittet om arbejdskraftreserven. Det er Jobcenter Skives forventning, at resultaterne i forhold til klyngen vil blive væsentligt forbedret, når Byrådets beslutning om en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats er fuldt implementeret i første halvår Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige Tabellen viser, at der har været en stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate (fuldtidspersoner) på 19 % fra december 2008 til december Dette svarer til den gennemsnitlige udvikling i klyngen, som er på 18 % i samme periode, og må derfor betragtes som tilfredsstillende. Det er dog væsentligt mere end den bedste udvikling i klyngen, som er på 8 %. Sygedagpenge 7

8 Antallet af fuldtidspersoner i alt på sygedagpenge er faldet med 11 % i forhold til samme måned året før, hvilket er det største fald i klyngen, hvor gennemsnittet for klyngen er 6 %. Antallet af mellemlange forløb (mellem 26 og 52 uger) er faldet med 15 %. Det bør bemærkes, at faldet den seneste måned i opgørelsen er 10 % - den bedste i klyngen har haft et fald på 25 % det seneste år og gennemsnittet for klyngen er 3 %. Der er ligeledes en positiv udvikling i de lange sager over 52 uger, som også har stort fokus i den nye tilgang her har der været et fald på 14 %. Den bedste i klyngen har dog haft et fald på 46 %, og gennemsnittet er på 5 %. Udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge anses for tilfredsstillende, og det forventes at den positive udvikling fortsætter i 2010 grundet ovennævnte tiltag. Revalidering Tabellen viser, at Jobcenter Skive har oplevet et fald i antallet af revalidender i løbet af det sidste år (december 2008 til december 2009). Gennemsnittet for klyngekommunerne er en lille stigning på 1 %, hvor Skive har oplevet et fald på 11 %, og den bedste klyngekommune har haft et fald på 21%. Udviklingen anses for tilfredsstillende. Fleksjob Antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er faldet med 1 % i Skive i det sidste år. Skive har haft den bedste udvikling i klyngen med et fald på 50 % i antal nye bevillinger både i forhold til udviklingen den seneste måned og i forhold til samme måned året før. Klyngens gennemsnit for påbegyndte forløb er faldet med 3 %. Udviklingen i antal fleksjob anses for tilfredsstillende. Ledighedsydelse Skive skiller sig negativt ud i tabellen, der viser uviklingen i antal ledighedsydelsesmodtagere. Antallet er steget med 36 % i det sidste år, hvor den bedste kommune kun har oplevet en lille stigning på 4 % og gennemsnittet er en stigning på 16 %. Antallet af forløb over 13 uger er steget med 61 % fra november 2008 til november 2009, hvor klyngens bedste har oplevet et fald på 17 % og gennemsnittet er en stigning på 25 %. Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse i 2009 er ikke tilfredsstillende, hvorfor der primo 2010 er blevet oprettet et særligt team for at nedbringe antallet af personer på ledighedsydelse. Det forventes, at der snarest ses en effekt af tiltaget. 8

9 Førtidspension I forhold til antallet af fuldtidspersoner på førtidspension har Skive fra december 2008 til december 2009 oplevet et lille fald på 1 %. Det er bedre end gennemsnittet for klyngen, der har oplevet en stigning på 1 %, og den bedste udvikling i klyngen er et fald på 3 %. Da antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er historisk betinget kombineret med at det er en permanent ydelse, er det mere relevant at fokusere på antallet af påbegyndte forløb. Her har Skive oplevet et fald på 14 % fra december 2008 til december 2009, hvor gennemsnittet for klyngen er en stigning på 6 % og den bedste udvikling i klyngen er et fald på 27 %. Det er et tilfredsstillende resultat, som skyldes en målrettet indsats på området. Indsatsen (Bilag 1) Arbejdsmarkedsparate ledige Jobcenter Skives aktiveringsgrad på 20 % for a-dagpenge i december 2009 ligger under gennemsnittet for klyngen, der er på 22 %. I forhold til december 2008 er aktiveringsgraden faldet med 8,5 %, hvor klyngen har et lidt mindre fald på 5,1 %. Der er tre årsager til det ikke tilfredsstillende resultat. For det første skyldes forskellen i aktiveringsgraden en relativt stor stigning i antallet af ledige. I december 2009 er der ledige fuldtidspersoner i Skive, og det er 18 % mere end gennemsnittet for klyngen, som er fuldtidspersoner. Det betyder, at med en aktiveringsgrad på 20 %, så aktiveres der i december 292 fuldtidspersoner i Skive, hvor der med 22 % for klyngen aktiveres 272 fuldtidspersoner jf. tabel 4. Tabel 4 Antal fuldtidspersoner Aktiveringsgrad pct. Antal aktiverede fuldtidspersoner Dec Skive Gnsn. klyngen Kilde d. 7. april For det andet blev den nye beskæftigelsesindsats for de arbejdsmarkedsparate ledige iværksat i 4. kvt. 2009, herunder overgang til KMD Opera Duo. Det betød en produktionsnedgang, som havde indflydelse på aktiveringsgraden. En tredje forklaring kan være den måde, hvorpå aktiveringsgraden beregnes. Den er beregnet som det samlede antal aktiveringstimer inden for den valgte periode divideret med antallet af mulige aktiveringstimer. Det betyder, at aktivering 37 timer ugentlig regnes som fuld tid. I 9

10 Skive aktiveres en stor del af de ledige 25 timer om ugen. Det vil sige, at en person, der aktiveres 25 t/u vil give en aktiveringsgrad på 68 %. Når Byrådets beslutning om en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats er fuldt implementeret i første halvår 2010, forventer Jobcenter Skive, at det vil betyde en væsentligt højere aktiveringsgrad. For de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ligger Skive med en aktiveringsgrad på 50 % højere end gennemsnittet for klyngen, som er på 42 %. I forhold til december 2008 er aktiveringsgraden steget med 23 %, hvor klyngen har haft en stigning på 8 %. Her viser Jobcenter Skives egne data en aktiveringsandel 4 på 88 % i december På den baggrund vurderer Jobcenter Skive, at der er tale om en tilfredsstillende aktiveringsgrad for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige For de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere ligger Jobcenter Skive med en aktiveringsgrad på 35 % i nærheden af det højeste niveau i klyngen, som er på 39 %, og et stykke over gennemsnittet i klyngen, som er på 23 %. Aktiveringsgraden er faldet med 7 % i forhold til december Faldet i aktiveringsgraden er ikke ensbetydende med, at jobcentret aktiverer færre eller en mindre andel af ledige ikke-arbejdsmarkedsparate, idet det også indgår i beregningen af aktiveringsgraden hvor mange timer om ugen det enkelte aktiveringstilbud varer. Derimod er der tale om, at det gennemsnitlige omfang af aktiveringstilbuddene er blevet reduceret. Aktiveringsgraden jf. jobindsats.dk kan sammenholdes med den aktiveringsandel som opgøres med egne data ved udtræk fra KMD Opera via Essentia. Af denne fremgår det, at aktiveringsandelen i december 2009 var på 89 % og at den har været stigende fra ca. 80 % i løbet af Besparelsespotentiale (Bilag 2) A-dagpenge og førtidspension er de to område hvor Jobcenter Skive, ifølge tabellen, vil kunne spare meget på forsørgelsesydelserne, hvis andelen af fuldtidspersoner nedbringes til det samme niveau som klyngen. 4 Aktiveringsandelen angiver hvor stor en andel af de ledige, der er i aktivering. Det vil sig at en personer, der er aktiveret 25 t/u er aktiveret 100 %. 10

11 A-dagpenge For a-dagpenge er der et besparelsespotentiale på 31,4 mio. kr., hvis andelen af fuldtidspersoner på a-dagpenge nedbringes til samme niveau som den gennemsnitlige andel for klyngen - det vil sige fra 3,71 % til 3,08 % af befolkningen. Det er en forventning, at en del af besparelsespotentialet vil blive realiseret i løbet af 2010, når Byrådets beslutning om en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats er fuldt implementeret i første halvår Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate For kontant- og starthjælp til arbejdsmarkedsparate gælder det, at kommunen ville miste 2 mio. kr., hvis antallet at fuldtidspersoner på disse ydelser var på samme niveau som gennemsnittet i klyngen. Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate For kontant- og starthjælp til ikke-arbejdsmarkedsparate gælder det, at kommunen ville miste 1,1 mio. kr., hvis antallet at fuldtidspersoner på disse ydelser var på samme niveau som gennemsnittet i klyngen. Introduktionsydelse På introduktionsydelse vil Jobcenter Skive kunne tjene 0,1 mio. - hvilket svarer til en reduktion på 7 fuldtidspersoner - hvis indsatsen blev tilrettelagt på samme måde som i de øvrige kommuner i klyngen. Revalidering inkl. forrevalidering Jobcenter Skive kan, ved at reducere antallet af fuldtidspersoner på revalidering og forrevalidering med 28, opnå en mindre besparelse på 1,7 mio. kr. Sygedagpenge For sygedagpenge gælder det, at Jobcenter Skive vil miste 5 mio. kr., hvis indsatsen blev tilrettelagt på samme måde som i de øvrige jobcentre i klyngen. Den nuværende indsats må derfor anses for tilfredsstillende. Ledighedsydelse Såfremt antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse sænkes med 30 kan der opnås en besparelse på 3,8 mio. kr. Jobcentret har primo 2010 iværksat en ekstra indsats i forhold til per- 11

12 soner på ledighedsydelse. Indsatsen forventes at vise en positiv effekt i antallet af personer på ydelsen. Førtidspension Umiddelbart viser besparelsespotentialet, at Jobcenter Skive kan spare 26,1 mio. kr., hvis andelen af fuldtidspersoner på førtidspension nedbringes til samme niveau som den gennemsnitlige andel for klyngen - det vil sige fra 7,96 % til 6,77 % af befolkningen. Som det fremgår af nedenstående tabel, så er der en meget stor variation i klyngen. En væsentlig forklaring på denne variation er arbejdskraftsammensætning og erhvervsstruktur, som har indflydelse på andelen af førtidspensionister. Det ses eksempelvis, at Mariagerfjord, Struer og Sønderborg, som Skive, har en relativt høj andel af førtidspensionister jf. tabel 5. Modsat for Rebilds vedkommende, der med en anden arbejdskraftsammensætning og erhvervsstruktur, har en væsentlig mindre andel førtidspensionister. På grund af de forskellige strukturer vil det derfor ikke kunne forventes, at Skive kommer på niveau med Rebild. Tabel 5 Fuldtidspersoner på førtidspension i pct. af befolkningen år Dec Skive 8,0 Hjørring 6,9 Ikast-Brande 6,5 Mariagerfjord 7,3 Odsherred 11 Rebild 4,7 Silkeborg 5,1 Struer 7,1 Syddjurs 6,2 Sønderborg 7,6 Gnsn. Klyngen 6,9 Kilde: 7. april 2010 Besparelsespotentialet afspejler desuden, at Jobcenter Skive historisk (før 2000) har tildelt flere personer førtidspension end jobcentre i klyngen. 12

13 Desuden har sammenlægningsprocessen i forbindelse med kommunalreformen ikke haft indflydelse på antallet af tildelte førtidspensioner i Skive. Her er tildelingen i Skive steget fra 280 i 2006 til 328 i 2007 jf. fig. 2., dvs. en stigning på 17 %, mens gennemsnittet for klyngen er faldet fra 264 tildelinger i 2006 til 231 i 2007, hvilket er et fald på 14 %. Fig Førtidspension - Nye forløb Skive Gnsn. klyngen Kilde: 7. april 2010 I 2009 blev der tildelt 243 nye bevillinger i Skive. Det svarer til et fald på 20,5 % i forhold til året før. Det er en bedre udvikling end gennemsnittet for klyngen. Her blev der tildelt 247 nye bevillinger svarende til en stigning på 0,01 %. Indfrielsen af besparelsespotentialet vil desuden have et langsigtet perspektiv, da egne data viser at den gennemsnitlige varighed på førtidspensionsydelsen er 23 år. Såfremt Skive havde tildelt samme antal førtidspensioner i 2008 som gennemsnittet for klyngen, vil besparelsen være 3,6 mio. kr. I 2009 vil der være et negativt besparelsespotentiale på 0,26 mio. kr. Jobcenter Skive har et særligt fokus på førtidspensionsområdet for at ændre udviklingen og har i den forbindelse fået analyseret indstillinger til førtidspension. På baggrund af analysen iværksættes der en række tiltag i 2010, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere. 13

14 Rettidighed (Bilag 3) I tabellen ligger Skive på en delt 5. plads. I tabellen indikerer de grønne celler hvor rettidigheden er opnået dette er for Jobcenter Skive opnået på samtlige målepunkter med undtagelse af rettidighed for jobsamtaler og første aktiveringstilbud for a-dagpengemodtagere, samt gentagne aktiveringstilbud for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. For a-dagpengemodtagerne er rettidigheden på 71 % for jobsamtaler og 81 % for første aktiveringstilbud. Målet for begge er en rettidighed på 90 %. Dvs. i 4. kvartal 2009 blev der afholdt jobsamtaler til tiden, og der manglede 388 jobsamtaler for at nå en rettidighed på 90 % jf. fig. 3. Fig. 3 Jobsamtaler a-dagpenge Antal jobsamtaler kvt kvt kvt kvt 2009 Mulige samtaler Antal samtaler ved 90 % Samtaler til tiden Manglende samtaler ift. mål på 90 % Kilde: 9. april 2010 I forhold til første aktiveringstilbud fik 173 borgere det første aktiveringstilbud til tiden, og der manglede 20 tilbud for at nå en rettidighed på 90 % jf. fig

15 Fig. 4 Første aktiverings tilbud a-dagpenge Antal tilbud kvt kvt kvt kvt 2009 Mulige aktiveringstilbud Antal ved 90 % Tilbud til tiden Manglende tilbud ift. mål på 90 % Kilde: 9. april 2010 Der er tre forklaringer på den manglende målopfyldelse. For det første blev beskæftigelsesindsatsen omlagt i 4. kvt., herunder overgang til KMD Opera Duo. Det betød en produktionsnedgang, som havde indflydelse på rettidigheden. For det andet viser fig. 3 og 4, at der i 4. kvt. var en markant stigning i sagsmængden. I 4. kvt. skulle der afholdes 50 % flere jobsamtaler for at nå en rettidighed på 90 % end i 3. kvt. I forhold til første aktiveringstilbud til tiden skulle der i 4. kvt. gives 174 % flere tilbud for at nå en rettidighed på 90 % end i 3. kvt. For det tredje er der i forbindelse med den nye beskæftigelsesindsats ansat en række nye medarbejdere i løbet af efter året, hvilket medfører en vis indkøringsperiode. Når Byrådets beslutning om en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats er fuldt implementeret i første halvår 2010, forventer Jobcenter Skive en væsentlig forbedring af rettidigheden. For de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er der et mål på 80 % for rettidige gentagne tilbud. Her har Jobcenter Skive nået 73 %. Det drejer sig om i alt 7 ikke-rettidige gentagne tilbud. I opgørelsen er der ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel. Derfor vurderes det som et tilfredsstillende resultat. 15

16 Rettidigheden for jobsamtaler og såvel første som gentagne aktiveringstilbud for ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er i alle tilfælde over 90 %, som er målet for rettidigheden på jobsamtaler, og 75 %, som er målet for aktiveringstilbud. Set i forhold til klyngen har Skive en rettidighed for første aktiveringstilbud for målgruppen på 95 % hvor bedste niveau i klyngen er 90 % og det gennemsnitlige niveau i klyngen er 55 %. For gentagne aktiveringstilbud har Skive en rettidighed på 100 %, hvor det bedste niveau i klyngen i øvrigt er 82 % og det gennemsnitlige niveau i klyngen er 63 %. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Scorecard ministermål (Bilag 4) I den samlede placering ligger Jobcenter Skive på en 7. plads i klyngen. I forhold til arbejdskraftreserven ligger Jobcenter Skive på en 9. plads. Hvis der ses på sygedagpenge eksklusivt viser det sig, at Skive ligger på en 4. plads. Med et fald i antal forløb på 14,2 % i forhold til samme måned året før. Klyngens bedste kommune på området er Odsherred, der i samme periode har oplevet et fald på 20 %. Udviklingen på området har således været positiv. For antallet af unge under 30 ligger Skive på en 9. plads ud af de 10 jobcentre i klyngen med stigningen på knap 62 %. 16

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2008 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...3 Resultatoversigt...3 Besparelsespotentiale...5 Rettidighed...7 Scorecard Skive ministermål...7 Afslutning...7 Resultatrevision

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2009 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, status på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus Notat Resultatrevision 29 for Jobcenter Århus Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 29 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1. Resultater

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune Notat Resultatrevision 28 for Jobcenter 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere