Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BORNHOLM Den generelle udvikling Status på ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Status på ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Status på ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Status på ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 5 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang og tidlig indsats 25

3 1. SAMMENFATNING I 213 har beskæftigelsesministeren fastsat fire beskæftigelsespolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen: 1) Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en kompetencegivende uddannelse 2) Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres 3) Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses 4) Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. I dette notat tages udgangspunkt i s resultater på de 4 ministermål, selvom ministermålene og fokus i indsatsen i 212 var lidt anderledes. Det er Beskæftigelsesregionens vurdering, at overordnet set har levere en række gode resultater det seneste år. Jobcentret har bl.a. haft et samlet fald i alle midlertidige og permanente ydelser, et fald i dagpengemodtagere på næsten 1 % og et fald i sygedagpengeforløb over 26 uger på mere end 2 %. I forhold til ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 213 går udviklingen den rigtige vej inden for de tre første mål. har haft: En stigning i uddannelsesgraden fra dec. 211 til dec En faldende tilgangen til permanente ydelser det seneste år. Et fald i langtidsledigheden på 13,8 % det seneste år. På det 4. mål om et styrket samarbejde med virksomheder i beskæftigelsesindsatsen har jobcenteret det seneste år haft et fald i antallet af virksomheder, der har oprettet løntilskuds- eller virksomhedspraktikforløb. Jobcenter har derfor en udfordring i forhold til at få vendt udviklingen, så virksomhedssamarbejdet øges frem mod december

4 Status på ministermål i s Kommune Ministermål 1 Jan-dec 11 Jan-dec pct. --- Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse Ministermål 2 apr. 212 apr. 213 Udvikling Jan-dec 11 - Jan-dec 12 Lokalt mål dec pct.-point pct. (pct.point) ,2 19,2 2, (-) 26, (6,) Udvikling apr apr. 213 Lokalt mål dec pct personer (pct.) personer --- Tilgang til førtidspension , (-) 111 (-45,8) Ministermål 3 mar. 212 mar. 213 Udvikling mar mar. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- langtidsledige personer ,8 (-) 331 (-12,) Ministermål 4 Udvikling Lokalt mål dec. 213 Andel virksomheder, der har oprettet et løntilskuds- eller virksomhedspraktikforløb --- pct. (målt i løbende år) pct. (%-point) pct. (målt i løbende år) ,5 33,4-2,1 42, Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for s Kommune og egne beregninger. 1. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da målene er nye er disse ikke bergnet. Måltallet i () viser udviklingen fra , såfremt målet nås. 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BORNHOLM - 2. status 213 Notatet beskriver Jobcenter resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som ) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter - indgår: Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Slagelse, Vordingborg, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Randers og Svendborg. 2.1 Den generelle udvikling s Regionskommune har samlet set haft et fald i personer på midlertidige ydelser det seneste år (tabel 1). I marts 213 var 11,9 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder på midlertidige ydelser, hvilket er en marginalt lavere andel end i klyngen (12 %). Det seneste år er antallet af dagpengemodtagere faldet med 9,2 % på. Faldet er kommet i en periode, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen også har været faldende på (tabel 4), hvilket indikerer, at en del af faldet skyldes en faldende arbejdsstyrke. De seneste tal fra Jobnet viser dog, at antallet af opslåede stillinger er steget det seneste år på (tabel 25). Dette kan være en indikation på, at der er en vise bedring i beskæftigelsessituationen på. Samlet set har der været et fald i unge på offentlig forsørgelse på, men der er sket en stigning i antallet af unge dagpengemodtagere det seneste år (tabel 6). Stigning 2

5 skyldes, at antallet af årige dagpengemodtagere er øget over 3 % det seneste år (tabel 7). 2.2 Status på ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Målet om flere unge i uddannelse opgøres ved uddannelsesgraden for unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse 1. Uddannelsesgraden var i dec. 211 på 17,2 % på. I dec. 212 var graden steget til 19,2 %, svarende til en stigning på 2 procent-point (tabel 11). Dermed er uddannelsesgraden på lidt højere end i (figur 4) Uddannelsesgraden er det seneste år faldet relativt kraftigt for dagpengemodtagere på, mens der er sket en stigning blandt kontanthjælpsmodtagere (tabel 11). På var der i perioden januar 212 til december unge modtagere af hhv. dagpenge og kontanthjælp, der ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse (tabel 1). Dette er en lille stigning ift. antallet i 211, men stigningen på har været mindre end stigningen i klyngen og. Stigningen i antallet af unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse på er primært sket i gruppen af dagpengemodtagere (tabel 1). Dette skal ses i lyset af, at den samlede gruppe unge dagpengemodtagere er steget med 7,7 % det seneste år, hvilket alt andet lige vil få gruppen uden en erhvervskompetencegivende uddannelse til at stige. Opsamling Jobcenter er godt i gang med at øge uddannelsesgraden - det seneste år er uddannelsesgraden øget med 2 procentpoint. Hvis kommunens målsætning fra Beskæftigelsesplan 213 om en stigning på 6 procentpoint fra dec. 211 til dec.213 skal opfyldes, kræver det, at uddannelsesgraden stiger lidt kraftigere i 213, end den gjorde i Status på ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Fra maj 212 til april 213 blev 187 personer tilkendt førtidspension på. Dette er et fald på 7 % i forhold til året før (tabel 13). let af tilkendelser af førtidspension faldt på gennem 212, men i slutningen af 212 og begyndelsen af 213 var der en kraftig stigning i antallet af tilkendelser (figur 6). Denne stigning har været medvirkende til, at faldet i tilgangen til førtidspension har været mindre på (-7%) end i (-27,6%) og (-16,9%) det seneste år (tabel 13). 1 Uddannelsesgraden måles ved den andel af perioden, som målgruppen har været i uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 3

6 En af fødekilderne til førtidspension har historisk set være lange sygedagpengeforløb og kontanthjælpsforløb (match 2 og 3). På er antallet af sygedagpengeforløb faldet med over 2 % fra feb.212-feb.213 (tabel 15), og der har været et fald i antallet af lange kontanthjælpsforløb blandt indsatsklare og midlertidigt passive (tabel 16). Faldet i lange sygedagpenge- og kontanthjælpsforløb kan dog hænge sammen med, at der i januar og februar 213 var en markant stigning i tilgangen til førtidspension. En del af faldet kan således skyldes, at sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne er blevet tilkendt førtidspension (figur 6). let af ledighedsydelses- og fleksjobmodtagere er faldet marginalt det seneste år, mens der er sket en stigning i klyngen og (tabel 14). Opsamling Der var en stigning i tilgangen til førtidspension i begyndelsen af 213, men udviklingen går nu den rigtige vej igen. Jobcenteret ligger dog fortsat et stykke over målsætningen fra Beskæftigelsesplan 213 om, at tilgangen til førtidspension reduceres til 111 personer i december 213. Derfor er det vigtigt, at jobcenteret har fokus på udviklingen i tilgangen for at sikre, at faldet fortsætter frem mod december Status på ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes let af langtidsledige er faldet med 13,8 % det seneste år, så der i marts 213 var i alt 324 langtidsledige på (tabel 17). Dette svarer til 1,8 % af arbejdsstyrken, hvilket er en lidt lavere andel end i klyngen (figur 9). Der er sket et markant fald i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere (- 34,1 %) på, mens der er sket en stigning i antallet af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere på 26 % (tabel 17). Det markante fald i langtidsledige dagpengemodtagere og stigningen i langtidsledige kontanthjælpsmodtagere kan hænge sammen med, at en del langtidsledige dagpengemodtagere har opbrugt dagpengeretten i begyndelsen af 213. I figur 1 ses et markant fald i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere i de første måneder af 213, hvilket ikke følger de normale sæsonudsving i langtidsledigheden. Dette kunne pege i retning af, at en del af faldet blandt dagpengemodtagerne og en del af stigningen i kontanthjælpsmodtagere kan skyldes udfald fra dagpenge. Opsamling s Regionskommune har i Beskæftigelsesplan 213 fastsat mål om, at antallet af langtidsledige reduceres til 331 personer i dec I marts 213 var der 324 langtidsledige på. Jobcenteret er således godt i gang med at opfylde målsætningen vedr. langtidsledigheden. 4

7 2.5 Status på ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcenter har i Beskæftigelsesplan 213 valgt at udmønte ministermål 4 i tre lokale mål: En stigning i graden af virksomhedsanvendelse Øget antal aftaler med virksomheder om partnerskaber/ virksomhedscentre Styrket samarbejde med de bornholmske virksomheder Generelt har den virksomhedsrettede aktivering været faldende på. Fra 1.kvt. 212 til 1.kvt. 213 faldt alle typer virksomhedsrettede tilbud for alle målgrupper på (tabel 21). let af dagpengemodtagere i privat løntilskud faldt med over 75 %, og antallet i offentlige løntilskud faldt med omkring 7 %. Dette er et markant kraftigere fald end i klyngen (tabel 21). Et af jobcenterets mål i beskæftigelsesplan 213 er at øge andelen af bornholmske virksomheder, der har oprettet et løntilskuds- eller virksomhedspraktikforløb. Der er dog sket et fald i andelen det seneste år. I 4.kvt.211 havde Jobcenter personer i virksomhedsrettet aktivering på 241 lokale virksomheder. I 4.kvt. 212 var antallet faldet til 17, svarende til et fald på næsten 3 % (tabel 23). Således havde jobcenteret en virksomhedssamarbejde med 15,9 % af virksomhederne på i 4.kvt Opsamling Jobcenter har i begyndelsen af 213 justeret målet om graden af virksomhedssamarbejder, så målet for perioden jan.213-dec.213 er en grad på 42 %. I perioden jan.211-dec.211 havde jobcenteret personer i virksomhedsrettet aktivering på 35,5 % af virksomhederne på. Dette er faldet til 33,4 % i perioden jan.212-dec.212. Udviklingen går således den forkerte vej i forhold til målsætningen i Beskæftigelsesplan 213, og det vil kræve en fokuseret indsats for at opfylde jobcenterets målsætningen. 5

8 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i s Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner pct. m ar. 212 m ar. 213 Udvikling m ar m ar. 213, Andel af befolkningen 4 m ar. 213, pct. Dagpengemodtagere ,2 (19,4) -16,2-12,5 4,6 4,6 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,8 (3,1) 6,4 4,5 4,5 4,7 4,5 Jobklare (match 1) ,5 (11,9),9 7, 1,7 1,2 1,5 Indsatsklare (match 2) ,9 (-2,) 24,8 4,9 1,8 2,6 2, Midlertidigt passive (match 3) ,9 (-6,7) -2,6,,9,9,9 Revalidender og forrevalidender ,3 (-9,6) -5,8-1,3,4,3,2 Sygedagpenge , (1,7) -9,1-1,2 2,4 2,5 1,9 M idlertidige ydelse i alt ,3 (1,) -6,7-5, 11,9 12, 9,9 Ledighedsydelsesmodtagere ,1 (4,9),2 8,7,6,6,4 Personer i fleksjob³ , (-6,2) 3,1,8 1,7 1,8 1, Førtidspensionister ,2 (1,1) -1, -2,2 11,1 9,7 5,8 Permanente ydelser i alt ,2 (,3) -,3-1,3 13,4 12,1 7,2 Ydelser i alt ,2 (4,6) -3,6-3,5 25,3 24,2 17,1 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 3. Tallene for personer i fleksjob er fra december let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Befolkningstal er fra 2kvt213 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde er udviklingen fra oktober

9 Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i s Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner jan. 212 jan. 213 Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 2 pct. jan. 213, pct. Dagpengemodtagere ,2 (62,5) -6, -4,4 4,2 5,2 4,9 Kontanthjælpsmodtagere , (9,3) 13,5 6,5 19, 13,8 1,5 Jobklare (match 1) ,3 (-11,1) -,9 9,7 2,6 2, 2,8 Indsatsklare (match 2) ,8 (3,2) 46,3 8,5 1,5 8,5 5,1 Midlertidigt passive (match 3) ,5 (-16,) -13,8 3,4 3,4 3,2 2,3 Revalidender og forrevalidender 2 1-5, (-) 33,3-22,9,2,2,1 Sygedagpengemodtagere ,7 (,) 1,5-6,4,8 2,8 2,3 M idlertidige ydelse i alt ,4 (16,3) 6,8 1,3 24,1 22,1 17,8 Ledighedsydelsesmodtagere 1 1, (,) 6, 19,7,2,5,3 Personer i fleksjob ,3 (33,3) 2,9 2,5,6 1,,4 Førtidspensionister ,7 (7,7) 2,3 1,5 9, 15,2 8,4 Permanente ydelser i alt ,9 (8,9) 2,4 2,1 9,8 16,7 9,1 Ydelser i alt ,4 (14,1) 4,9 1,5 33,9 38,8 26,9 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Befolkningstal er fra 2kvt213 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september 212. Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i s Kommune, januar 28 - marts 213 Personer ledige (netto) aktiverede Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts

10 Tabel 3. bruttoledige i s Kommune opgjort efter ydelse Udvikling m ar m ar. 213, pct. Ledighedsprocent* m ar. 213 m ar. 212 m ar. 213 Dagpengemodtagere ,6 (-) -16,2-9,7 7,8 6,8 5,7 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,2 (-) 19,8 2,6 I alt ,8 (-) -1, -2,1 8,5 7,2 6,4 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger *Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. Tabel 4. fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Udvik ling Andel af arbejdsstyrken 1 m ar m ar. 213, m ar. 212 m ar. 213 m ar. 213, pct. pct ,5 (-) 71, ,5 76, ,4 78,5 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 212 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. Tabel 5. Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 212 Højest fuldførte uddannelse Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Grundskole 34,6 33,4 25,5 26,8 25,3 19,4 Gymnasieluddannelse 4,6 5,9 1,5 4,6 6, 1,4 Erhvervsuddannelse 39,5 38,5 28,5 44,7 43,5 31,4 Kort videregående uddannelse 3,2 4,1 4,5 3,6 4,9 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 12,8 12,3 15,7 15,1 14,7 17,9 Lang videregående uddannelse 2 3, 3, 1,3 3,7 3,7 12,7 Uoplyst 2,3 2,8 4,9 1,4 1,8 3,1 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 8

11 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, januar 213 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Procent Procent ,1 19, ,9 15,5 13,5 14,5 14,1 13,7 13, 14,1 14,8 12,3 15,5 14, , Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i s Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner pct. jan. 212 jan. 213 Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 3 Dagpengemodtagere ,7 (23,2) -1, 8,5 3,2 3,6 2,6 Kontanthjælpsmodtagere ,7 (4,6) 4, 4,9 8,9 7,4 5,3 Jobklare (match 1) ,1 (13,8) -11,3-1,8 3,7 1,9 2, Indsatsklare (match 2) ,9 (-3,2) 21,4 15,2 4,4 4,4 2,6 Midlertidigt passive (match 3) 28 28, (-9,7) -14,8-4,7,6 1,1,7 Revalidender og forrevalidender , (-2,) -29, -26,8,2,3,2 Sygedagpengemodtagere ,7 (-1,) -18,9-16,5,9 1,1,8 M idlertidige ydelse i alt ,1 (6,6) -1,1 2,4 13,2 12,4 8,9 Ledighedsydelsesmodtagere ,3 (2,) 11,4 16,3,1,2,1 Personer i fleksjob ,7 (,) -2,8 2,8,2,2,1 Førtidspensionister ,1 (,) 2,4 2,3 2,5 2,1 1, Permanente ydelser i alt ,3 (,7) 2,4 2,9 2,9 2,5 1,1 Ydelser i alt ,1 (5,5) -,5 2,4 16,1 14,9 1, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 2kvt13 og er alle 16-3-årige. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september 212. jan. 213, pct. 9

12 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i s Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner pct. jan. 212 jan. 213 Dagpengemodtagere ,9 (38,5) 3, 1,2 2, 2,3 1,4 Kontanthjælpsmodtagere ,4 (6,2) 2,3 2,5 8, 6,3 4,9 Jobklare (match 1) ,6 (1,7) -17, -4,4 3,1 1,6 1,8 Indsatsklare (match 2) ,7 (2,) 2,6 14,1 4,2 3,9 2,5 Midlertidigt passive (match 3) ,6 (-1,) -14,9-11,6,5,8,6 Revalidender og forrevalidender ,3 (-25,) -36,7-35,4,2,2,2 Sygedagpengemodtagere 22 22, (1,) -18,6-22,1,6,6,4 M idlertidige ydelse i alt ,2 (1,5) -,6,3 1,7 9,4 6,9 Ledighedsydelsesmodtagere - (-) 33,3 45,,,, Personer i fleksjob ,3 (,) -16,7-3,9,1,1, Førtidspensionister ,5 (,),8 3,1 1,7 1,4,7 Permanente ydelser i alt ,3 (,),8 3,6 1,8 1,6,8 Ydelser i alt ,4 (8,3) -,4,7 12,5 11, 7,7 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 2kvt13 og er alle årige. Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 3 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september 212. Tabel årige år på offentlig forsørgelse i s Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner pct. jan. 212 jan. 213 jan. 213, pct. Dagpengemodtagere ,8 (12,3) -4,1 7,6 6,8 6,7 4,8 Kontanthjælpsmodtagere ,3 (1,4) 6,8 8,6 11,8 9,8 5,9 Jobklare (match 1) ,4 (19,3) -2,2 2,3 5,6 2,8 2,2 Indsatsklare (match 2) ,1 (-13,7) 22,8 17,3 5,2 5,5 2,7 Midlertidigt passive (match 3) ,6 (-9,1) -14,6 4,4,8 1,6 1, Revalidender og forrevalidender ,3 (-14,3) -18,3-16,6,5,5,4 Sygedagpengemodtagere ,1 (-23,3) -19,1-12,8 1,9 2,3 1,4 M idlertidige ydelse i alt ,3 (1,2) -1,6 4,5 21, 19,3 12,4 Ledighedsydelsesmodtagere ,3 (2,) 6,5 9,2,5,4,1 Personer i fleksjob ,1 (,),6 4,4,7,7,2 Førtidspensionister ,7 (,) 4, 1,6 5, 3,7 1,4 Permanente ydelser i alt ,3 (1,4) 3,7 2,4 6,1 4,8 1,7 Ydelser i alt ,6 (1,9) -,5 4,2 27,2 24,2 14,1 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 2kvt13 og er alle årige. Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 3 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september 212. jan. 213, pct. 1

13 Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, januar 213 fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere ,6 24, 25,9 Kontanthjælpsmodtagere ,2 49,4 52,9 Jobklare (match 1) ,2 12,9 19,8 Indsatsklare (match 2) ,4 29,2 25,4 Midlertidigt passive (match 3) 28 3,6 7,1 7,3 Revalidender og forrevalidender 12 1,5 1,9 2,4 Sygedagpengemodtagere 45 5,7 7,6 7,7 M idlertidige ydelse i alt ,1 83, 88,9 Ledighedsydelsesmodtagere 6,8 1,,5 Personer i fleksjob 1 1,3 1,7,9 Førtidspensionister ,7 14,3 9,7 Permanente ydelser i alt ,7 17, 11,1 Ydelser i alt 784 1, 1, 1, Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Tabel 1. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i kommune Udvikling Jan-dec 11 til Jan-dec 12, pct. Jan-dec 11 Jan-dec 12 A-dagpengemodtagere ,6 21,3 51,8 Kontanthjælpsmodtagere ,4 1, 9,9 I alt ,9 11,8 15,8 Kilde: Jobindsats og egne beregninger okt-12 nov-12 dec-12 jan

14 Tabel 11. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Kommune Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-dec 11 til Jan-dec 12, Jan-dec 11 Jan-dec 12 pct.-point A-dagpengemodtagere 24,3 18,2 14,6 14,6-9,7-3,6 Kontanthjælpsmodtagere 16,6 2,2 19,7 19,4 3,1 -,8 I alt 17,2 2 19,2 18,8 2-1,2 Kommunens mål for uddannelsesgraden er 26 pct. i december 213 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Figur 4. Uddannelsesgrad for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse Procent Jan-dec 11 Jan-dec 12 Procent ,2 19,2 23,4 27,8 14,1 16,7 18,4 23,6 24,8 22,8 24,4 19,7 15,8 17,1 16,8 16,6 18,3 18,2 19,3 18,9 23,6 22,8 17, 18,2 14,7 18,2 2, 18, Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland Kilde: Jobindsats.dk 12

15 3.3 Personer på førtidspension Figur 5. Andel førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen (16-64 år), april 213 Procent 16 15, Procent , ,1 11,1 1,7 7,9 1,7 8,6 7,6 7,8 11,4 8,3 1,4 9, , Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 2kvt213. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Tabel 12. Førtidspensionister i s Kommune fordelt på alder Alder fuldtidspersoner Udvikling apr apr. 213, pct. apr. 212 apr. 213 Andel af befolkningen 1 apr. 213, pct. Under 4 år ,9 (-) -1,3 -,6 3,9 3,4 1,6 4 år og derover ,5 (-) -1,3-2,6 14,9 13,9 9,6 I alt ,3 (-) -1,3-2,4 11,1 9,6 5,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 2kvt213. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet 13

16 Tabel 13. Tilgangen til førtidspension* i s Kommune Alder personer apr. 212 apr. 213 Udvikling apr apr. 213, Andel af befolkningen 2 apr. 213, pct. Under 2 år 1 5-5, (-) -41,1-12,7,2,2, år ,2 (-) -32,2-12,3,45,35,16 4 år og derover ,6 (-) -25,6-18,3,96,65,45 I alt , (-) -27,6-16,9,77,52,31 Kom m unens m ål for tilgangen til førtidspension er 111 personer i decem ber 213 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger *Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 1. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 2. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år pct. Figur 6. Udvikling i tilgangen til førtidspension i s Kommune, jan apr. 213* Personer 4 år og derover under 4 år alder ukendt 25 Personer feb 1 - jan 11 mar 1 - feb 11 apr 1 - mar 11 maj 1 - apr 11 jun 1 - maj 11 jul 1 - jun 11 aug 1 - jul 11 sep 1 - aug 11 okt 1 - sep 11 nov 1 - okt 11 dec 1 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 dec 11 - nov 12 jan 12 - dec 12 feb 12 - jan 13 mar 12 - feb 13 apr 12 - mar 13 maj 12 - apr 13. *Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder

17 Figur 7. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Index , jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Tabel 14. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob s Kommune Ydelseskategori fuldtidspersoner Udvikling m ar m ar. 213, pct. mar. 12 mar. 13 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 Andel af befolkningen 1 m ar. 213, pct. Fleksjob , (-6,2) 3,1,8 1,7 1,8 1, Ledighedsydelse ,1 (4,9),2 8,7,6,6,4 I alt ,1 (-3,4) 2,4 2,7 2,3 2,5 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 2kvt213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilf ælde drejer det sig om udviklingen fra september

18 Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, marts 213 Procent Procent ,9 6,1 5,2 5,4 4,6 6, 5,5 5, 6,2 5,4 6, 5,8 6,3 5, , Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland Kilde:Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 15. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, februar 213 Varighed af forløb forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Under 26 uger , 68, 68,9 7,1 (35,9) -,3-7,5 Over 26 uger , 32, 31,1-22,4 (2,1) 1,2-3,7 heraf over 52 uger ,6 12,6 13,1-31, (-7,5) -,6-3,1 I alt , 1, 1, -2,6 (25,1),2-6,3 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september 212. Tabel 16. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel (pct.) og antal personer Andel (pct.) og antal personer Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) m ar. 212 m ar. 213 m ar m ar. 213 Klynge n Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 67, 6,6 6,1 72,4 61,7 63, 5,5 (2,7) 1, 2,9 (match 2) () ,5 (4,1) 26,6 9,6 Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 68,5 65,8 71,2 77,9 73,7 76, 9,4 (1,) 7,9 4,8 (match 3) () ,8 (-7,5) -11,2 7,5 Note: Andelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 72,4 pct. ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter, som har modtaget kontanthjælp i mere end 4 sammenhængende uger. 16

19 3.4 Langtidsledighed Figur 9. Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), marts 213 Procent A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklar) 3,5 3,3 Procent 3,5 3, 3, 2,5 1,6 2,5 2,3 2,5 2, 1,5 1, 1,8,9 1,8,7 2,1,9 1, 1,4,5 1,6,6 1,7,5 1,8,4 2,,5 1,6,5 1,2,3,7 1,9 2,,7,9 2, 1,5 1,,5,9 1,1 1,2 1,6 1,4,9 1, 1,2 1,4 1,4 1,2,9 1,7 1,2 1,1,5,, Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Tabel 17. Langtidsledighed i s Kommune opgjort efter ydelse m ar. 212 m ar. 213 Udvikling m ar m ar. 213, Langtidsledighedsprocent 1, pct. m ar. 213 Dagpengemodtagere ,1 (-) -32,1-29,9 1,2 1,5 1,4 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) , (-) 76,8 58,,9,7,9 I alt ,8 (-) -12,6-7,2 1,8 1,9 2, Kommunens mål for langtidsledighed er 331 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for s Kommune og egne beregninger 1. Langtidsledighedsprocenten er beregnet ift. arbejdsstyrken (16-64 år). For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antal forsikringsaktive Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. 17

20 Figur 1. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Kommune, januar 28 - marts 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts

21 Figur 11. Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i Kommune, januar 28 - marts 213 Personer Langtidsledige 1) Øvrige bruttoledige 2) Andel langtidsledige 3) Procent januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2) bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 3) Langtidsledige ift. alle bruttoledige

22 Figur 12. Udviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 211 = 1) 12 Index (bruttoledighed) Index jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2

23 Tabel 18. Forsikrede langtidsledige (brutto) i Kommune fordelt på a-kassegrupper og a- kasser personer Udvikling m ar m ar. 213, pct. m ar. 212 m ar. 213 Langtidsledighedsprocent 1 m ar. 213 Forsikrede i alt ,1-32,1-29,9 1,2 1,5 1,4 Selvstændige ,8-17,7-21,7 1,2 1, 1,3 DANA ,1 11,3-25,2,9 1,7 1,8 ASE ,3-25,5-2,6 1,3,9 1,2 Akademikere ,3-36,8-19,8,6,7 1,4 Akademikere (AAK) 3-1, -9,5-16,5, 1,2 1,4 Økonomer (CA) -, -1,1,,5 1,4 Ingeniører (IAK) - -87,2-38,2,,1,7 Journalistik, Kommunikation og Sprog - -68,2-32,8, 1, 2, Magistre (MA) 4-46,7-14,9 2,8 1,1 1,9 Funktionærer og tjenestemænd ,3-29,5-21,8,8,7,7 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) ,6-43,6-21, 1,3 1,,8 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) - -58,8-34,1,,1,2 Lærere (DLF-A) , -3,4-13,2,6,8,6 Socialpædagoger (SLA) ,3-46,8-23,4 1,3,6,8 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) ,8-14,8-22,7,8,9 1, Fag og Arbejde (FOA+PMF) ,7-2,5-19,5,4 1,2 1,1 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,1-33,5-25,5 1,8 1,7 1,7 Ledere og tekniske funktionærer ,4-38,9-29,7,6,8 1,2 Business - -68,4-26,7,,6 1,3 Min akasse 5 3-4, -3,6-26,6,8,6 1,1 Funktionærer og Servicefag - -71,4-39,2,,2 1,5 Ledere ,7-15,9-17,2,6,8,9 Teknikere 5-1, -47,3-43,5, 1,8 2, Industri og byggefagene ,6-4,5-43,5 1,4 2,3 2,2 Byggefagenes a-kasse 4-1, -39,6-41,, 1,4 1,6 El-faget 4-1, -61,8-57,5,,5,8 Metalarbejdere 4 6 5, -36,6-35,6,7 1,8 1,6 Faglig Fælles a-kasse (3F) , -4,7-44,4 2,1 2,7 2,5 Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) - -42,6-4,9, 2,2 2,6 Øvrige ,8-25, -3,,9 1,8 1,8 det Faglige Hus 6-1, -2,1-22,1, 2,1 1,9 Frie Funktionærer (FFA) - 2,8-3,6, 1,5 1,4 Kristelig a-kasse ,3-29,4-33,3 1,4 1,8 1,9 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 21

24 Tabel 19. Andel langtidsledige ift. alle ledige m ar. 213, pct. Udvikling m ar m ar. 213, pct.-point Klynge Klynge Dagpengemodtagere 14,7 22,1 24,8-5,7 (-) -5,2-7,1 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 41,8 42,4 43,4 5,9 (-) 13,7 1,3 I alt 21,6 26,8 3,6-2,3 (-) -,8-1,7 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år.andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 14,7 af dagpengemodtagerene i Jobcenter, der er langtidsledige.udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. 22

25 3.5 Virksomhedsrettet indsats Tabel 2. Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 1. kvt 213 aktiverede i alt 1 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Delvis raskmelding aktiverede i alt* Privat løntilskud Offentlig løntilskud V irksomhedspraktik De lvis raskmelding --- procent procent --- A-dagpengemodtagere 179 2,2 21,2 2, ,8 42,1 15,3 Kontanthjælp (match 1) 94 5,3 2,2 17, ,2 12,6 32,5 Kontanthjælp (match 2) 149 2,7 2, 15, ,5 1,1 25,6 Sygedagpengemodtagere 31,, 29, 9,6 575,9 4, 5,1 8,5 1. Delvist raskmeldte indgår ikke i antal aktivered i alt og andelen af delvise raskmeldinger er beregnet ift. antallet af sygemeldte i alt. Tabel 21. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 213 Udvikling i antal 1 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik --- fuldtidspersoner procent --- A-dagpengemodtagere ,8-2,6-69,1-24,4-23,4-32,5 Kontanthjælp (match 1) ,7 2,9-47,2 62,4-36, -7,8 Kontanthjælp (match 2) , 1,6-57,1 26,1-34,3 6,7 Sygedagpengemodtagere , -44,4-1, -17,9-18,2 14,3 1. Udvikling i antal er for virksomhedsrettede tilbud i alt. Tabel 22. Arbejdssteder i s Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering Andel 1 4. kvt kvt 212 Udviklingen i antal 4. kvt kvt kvt 212, pct. A-dagpengemodtagere ,1 12,7 9,8-34,6-2,2-28,2 Kontanthjælp (match 1) ,7 5,5 5,8-21,9-7,4-5,6 Kontanthjælp (match 2) ,6 5,9 4,9-9,3 7,6-3,2 I alt ,9 18,9 15,7-29,5-13,1-18,5 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 23

26 Tabel 23. Arbejdssteder i s Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på branche Branche 4. kvt kvt 212 Landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding , 5,4 6,6-5, -24,2-31, Industri og forsyning ,1 17,4 13,1 36,4-12,4-17,4 Bygge og anlæg ,6 12,7 1,4, -23, -23, Handel og transport ,5 18,9 13,3-3,6-1,7-21,3 Service erhverv ,3 12,7 1,1-57,9-16,3-24,3 Offentlige erhverv ,6 39,6 33,3-29,5-11,6-12,1 I alt ,9 18,9 15,7-29,5-13,1-18,5 Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 2. Industri, energiforsyning, vandforsyning og renovation 3. Hoteller, restauranter, iinformation, kommunikation, finansiering, forsikring, ejendomshandel, udlejning, videnservice, rejsebureau, rengøring o.a. operationel service, andre serviceydelser mv 4. Offentlig administration, forsvar, politi, undervisning, sundhed, socialvæsen, kultur og fritid Andel 1 Udviklingen i antal 4. kvt 212, pct. 4. kvt kvt 212, pct. Tabel 24. Arbejdssteder i s Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering aktivering fordelt på virksomhedsstørrelse Branche Andel 1 4. kvt kvt 212 Udviklingen i antal 4. kvt 212, pct. 4. kvt kvt 212, pct. Klynge n 2-9 ansatte ,7 1,3 8,4-44,5-18,9-26, ansatte ,5 31,8 24,7-16,5-1,1-15, ansatte ,7 56,4 43,2-3, -6, -1,5 Mindst 1 ansatte ,3 59,2 52,1, -11, -1,8 I alt ,9 18,9 15,7-29,5-13,1-18,5 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note:Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. Tabel 25. Stillinger på Jobnet i s Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder stillinger i jobnet Udviklingen i antal stillinger ift. antal arbejdssteder, pct.-point apr. 212 apr. 213 apr. 212 apr. 213* apr apr ,8 16,4 3, ,2 11,1 1, ,2 18,5 5,4 * let af arbejdssteder er fra januar 213 stillinger ift. antal arbejdssteder, pct. 24

27 3.6 Aktiveringsomfang og tidlig indsats Tabel 26. Aktiveringsgraden1 for a-dagpenge-, kontanthjælps- (match 1 og 2) og sygedagpengemodtagere 1. kvt 213, pct. Udvikling 1. kvt kvt 213, pct.-point A-dagpengemodtagere 14,8 2,7 17,4-8,6 (-9,2) -9,1-1,9 Jobklare kontanthjælpsmodtagere 22,9 41,6 29,8-11,2 (-9,6) -1,8-3,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 34,3 29, 22,8-5,6 (-5,5) -2,6-4,1 Sygedagpengemodtagere 2 27,9 32,1 29,1-7,9 (,) -4,3-2,7. 1. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 2. Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra februar 213. Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Note: Udviklingstallet i ( ) viser udviklingen fra sidste statusnotat. For aktiveringsgraderne for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere drejer det sig om 2. kvartal 212 og for sygedagpengemodtagerne er det august 212. Tabel 27. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) berørt af aktivering opgjort på aktiveringstype 1. kvt kvt kvt 213 Andel, pct. Udvikling i andel, pct.-point A-dagpengem odtagere ,7 33,8 33,7-3,3-7,4-9,3 Privat løntilskud 9,5 2,5 2,5-1, -,3 -,9 Offentlig løntilskud 6 3,2 8,2 5,1-5,4-1,1-2,6 Virksomhedspraktik 162 8,7 7,5 6,8-1, -2,8-3,6 Vejledning og opkvalif icering 35 16,3 15,5 19,3 4, -3,2-2,1 Jobklare kontanthjælpsmodtagere ,4 69,9 57,5-1,6-2,9-4, Privat løntilskud 7 1,4 3,2 3,9 -,7,4,3 Offentlig løntilskud 27 5,4 6,1 6,7-5,6 2,3,8 Virksomhedspraktik 36 7,2 22,7 14,2-4,5-1,4-2,6 Vejledning og opkvalif icering ,3 37,8 32,7,2-4,1-2,5 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ,4 59,9 51,7-1,6-6, -7,3 Privat løntilskud 5 1,1 1, 1,6-1,3 -,2,1 Offentlig løntilskud 4,9,4 1,3-1,3 -,1 -,1 Virksomhedspraktik 61 13,3 17,9 13,7-5,1-2,5-2,4 Vejledning og opkvalif icering , 4,7 35,1-3, -3,3-5, Note: Andelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 25

28 Tabel 28. Andel af påbegyndte a-dagpenge- og kontanthjælpsforløb hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned 4. kvt 212, Udvikling 4. kvt kvt 212, pct. pct.-point A-dagpengeforløb 41,7 41,9 37,4-14,7 (-6,1) -6,6-3,4 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 65,9 83,5 77,1 -,5 (4,1) 3,7-4, Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 56,5 77,5 72, 8,4 (-6,5),7,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive 58,8 74,1 7,8 3,3 (-1,4) 9,1 5,4 (match 3) I alt ( personer) (437) (5.774) (19.239) -14,8* 2,1* 4,* * Viser udviklingen af antal personer i alt i procent Note: Udviklingstallet i ( ) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal 212 Tabel 29. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontanthjælpsforløb, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned Udvikling 4. kvt kvt 212, 4. kvt 212 pct.-point A-dagpengeforløb 5,9 5,1 7,6-4, (-1,2) -4,7-3,2 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 21,5 6, 45,3-3,7 (1,3) -5,1-3,3 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 21,7 42,6 29,8-11,6 (18,) 4,7-2,3 I alt ( personer) (8) (1.865) (6.793) -31,6* -11,2* -9,4* * Viser udviklingen af antal personer i alt i procent Note: Udviklingstallet i ( ) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal

29 Tabel 3. Andel a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere på offentlig forsørgelse efter x antal uger, 4. kvt Dagpengemodtagere --- procent --- 1, 87,1 8,5 7,6 62,9 54,4 43,6 37, 33,4 29,8 31,3 37,4 46, , 83,3 76, 67,3 6,6 55,9 5,5 46,4 42,7 39,5 39,6 41,9 43, , 84,1 76,8 69,1 63,8 59,3 54,9 51,1 47,9 44,3 43,7 44,4 43, Jobklare kontanthjælpsmodtagere 1, 9,8 78,5 67,8 67,8 62,5 59, 55,9 53,3 49,4 47,1 49,8 56, , 87,1 74,1 67,2 64,3 63,1 6,8 58,6 55,9 52,8 51, 52,3 52, , 89,1 76,1 67,5 64,7 62,6 59,7 58, 55,7 52,2 5,9 51, 51, Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 1, 97,3 94,6 91,9 89,2 91,9 86,5 89,2 86,5 78,4 78,4 75,7 75,7 37 1, 94,7 88,1 84,5 81,6 8,5 78,7 79,1 76, 74,5 71,4 72, 73, , 95,8 91,3 86,9 86, 84,4 83, 81,9 8,7 78,6 77, 76,9 76, Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere 1, 95,2 9,5 85,7 85,7 9,5 85,7 81, 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 21 1, 97,7 95,5 91,8 9,4 88,7 89,3 88,5 87,3 84,8 82,5 83,9 82, , 97, 94, 9,4 9,9 9,3 9,2 88,3 87, 85,9 84,9 84,7 83, Uge r Tabel 31. og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb* s Kommune, dagpengemodtagere, 2. kvt 212 Redskabstype Selvforsørgelsesgrad, pct. 2 Ordinære uddannelsesforløb 6 36,3 35, 2,6 Vejledning og opkvalificering ,2 27,3 25, Privat ansættelse med løntilskud 14 44,1 53,1 5,6 Offentlig ansættelse med løntilskud 66 3,1 32,2 35,5 Virksomhedspraktik 5 15,4 22,8 22,5 Forløb i alt ,9 31,6 29,9 *I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 1. Vejledning og opkvalificering dækker over forløb over og under 4 uger. Og selvforsørgelsesgraden er beregnet som middelværdien af de to. 2. Værdierne for klyngen er beregnet som middelværdien af selvforsørgelsesgraden for alle jobcentre i klyngen, inkl. Jobcenter påbegyndte forløb 27

30 Tabel 32. og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb* s Kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 212 Redskabstype Ordinære uddannelsesforløb Vejledning og opkvalificering 1 Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt Selvforsørgelsesgrad, pct ,3 21,6 22,2 3 44,9 36,1 31,1 3 38,3 44,7 5, ,5 48,5 39, ,2 35,3 3, ,6 36,3 32,1 *I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 1. Vejledning og opkvalificering dækker over forløb over og under 4 uger. Og selvforsørgelsesgraden er beregnet som middelværdien af de to. 2. Værdierne for klyngen er beregnet som middelværdien af selvforsørgelsesgraden for alle jobcentre i klyngen, inkl. Jobcenter Tabel 33. og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb* s Kommune, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 212 Redskabstype Selvforsørgelsesgrad, pct. 2 Ordinære uddannelsesforløb 25 11,1 21,7 11,9 Vejledning og opkvalificering ,3 23,8 7,3 Privat ansættelse med løntilskud 4 34,1 49,5 41, Offentlig ansættelse med løntilskud 4 8,7 2,2 28,9 Virksomhedspraktik 41 19,2 14,7 1,6 Forløb i alt 2 12,6 16,8 1,9 *I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 1.Vejledning og opkvalificering dækker over forløb over og under 4 uger. Og selvforsørgelsesgraden er beregnet som middelværdien af de to. 2. Værdierne for klyngen er beregnet som middelværdien af selvforsørgelsesgraden for alle jobcentre i klyngen, inkl. Jobcenter 28

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Holbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Holbæk Kommune Bruttoledige

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-3-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 44 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Maj 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere