Kæbefrakturer omfatter brud på mandiblen og mellemansigtet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kæbefrakturer omfatter brud på mandiblen og mellemansigtet."

Transkript

1 videnskab og klinik Oversigtsartikel Abstract Diagnostik og behandling af kæbefraktur Traume mod ansigtet kan medføre fraktur af tæn der og kæber. En del patienter med kæbefrakturer søger i første omgang hjælp i kommunal eller privat tandlægepraksis, så det er vigtigt, at alle tandlæger har kendskab til de kliniske og radiologiske karakteristika hos disse patienter. Tandlæger har de nødvendige forudsætninger for at vurdere ændringer i kæberelationerne og tandstillingen og vil derfor i mange tilfælde kunne diagnosticere en eventuel fraktur. Ud over ændringer i okklusionen vil der ofte være en række subjektive og objektive symp tomer, som indikerer en kæbefraktur. Ved udredningen udspørges således bl.a. til sammenbid, smerte, sensibilitetsændring, kæbeledssmerte, blødning, løsning af tænder og synspåvirkning. Ved den ekstraorale undersøgelse af ansigtsskelettet fokuseres på konturspring, mobilitet, hæmatom, laceration, asymmetri og hævelse. Ved den intraorale undersøgelse fokuseres på løse eller displacerede tænder, okklusion, hævel se svarende til slimhinden, hæmatom og mobile kæbedele. Kæbefrakturer behandles på de kæbekirurgiske hospitalsafdelinger, hvor behandlingen i de fleste tilfælde involverer reponering og fiksering af frakturen med osteosyntese ved hjælp af titanplader og -skruer. I mange tilfælde vil der efterfølgende hos patientens egen tandlæge være behov for kontrol og behandling af tandskade, led- og muskelproblemer eller okklusions ændring samt hjælp til eventuel skades anmeldelse til forsikringsselskab. Diagnostik og behandling af kæbefraktur Sven Erik Nørholt, forskningsansvarlig overtandlæge, ekstern lektor, ph.d., Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital og Afdeling for Kæbekirurgi og Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Søren Schou, professor, dr.odont., ph.d., Afdeling for Kæbekirurgi og Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kæbefrakturer omfatter brud på mandiblen og mellemansigtet. Fraktur af mandiblen inddeles efter beliggenhed i collum-, angulus-, corpus- og symfysefrakturer (Fig. 1), og frakturer af mellemansigtet inddeles i Le Fort I, II og III (Fig. 2) samt zygoma- og blow-outfrakturer (Fig. 3). En del patienter med kæbefrakturer søger i første omgang hjælp i kommunal eller privat tandlægepraksis, så det er vigtigt, at alle tandlæger har kendskab til de kliniske og radiologiske karakteristika hos disse patienter. I Danmark diagnosticeres årligt omkring 300 mandibelfrakturer og 400 mellemansigtsfrakturer. De hyppigste årsager til kæbefraktur er trafikuheld, vold, sportsuheld og fald, hvor fordelingen varierer med alderen (1-5). Frakturmønsteret varierer mellem lande og verdensdele, bl.a. afhængigt af trafikmønster og udbredte sportsgrene. I Nordeuropa er der imidlertid et meget ensartet mønster. Det er karakteristisk, at der er en overvægt af mænd, idet % af kæbefrakturerne ses hos mænd (1-4). Diagnostik Ved fraktur af ansigtsskelettet vil der i de fleste tilfælde optræde en række symptomer, og patienten vil sjældent være i tvivl om, at der er noget galt. Som følge af den tætte sensoriske nerveforsyning via forgreninger af n. trigeminus udløses let smertereaktion eller nedsat sensorisk funktion i innervationsområdet. Fraktur af mellemansigtet medfører ofte en påvirkning af n. infraorbitalis (6,7), hvorimod fraktur af underkæben kan påvirke n. alveolaris inferior (8). Ansigtets knogler og bløddele har en rigelig blodforsyning (Fig. 4.), hvilket på den ene side kan medføre udtalt hæmatomdannelse initialt og på den anden side er Emneord vigtigt for optimal heling og modstandskraft Jaw fracture; mod infektion. Hæmatom og blødning optræder tidligt efter skaden og er dermed vigtige mandibular fracture; symptomer, der kan antyde beliggenheden af maillary fracture; zygomatic fracture frakturen tandlægebladet nr. 15

2 Kæbefraktur videnskab og klinik Fraktur af mandiblen Fraktur af zygoma Fig. 1. Skematisk angivelse af frakturtyper svarende til underkæben efter beliggenhed. derudover kan frakturerne beskrives som åbne eller lukkede og efter graden af knusning og løse knoglefragmenter. energien i traumet er afgørende for antallet af frakturer og sværhedsgraden af frakturerne. FIG. 1. Schematic illustration of fractures of the mandible. Furthermore, the fractures can be classifi ed as open or closed, and according to the degree of comminution. The energy involved in the trauma is essential for the number and severity of the fractures. Fig. 3. Zygomafraktur indebærer en løsning og ofte displacering af kindbenet (os zygomaticus) som følge af traume mod kinden. brudlinjerne ligger på forsiden af maksillen, ved sutura frontozygomaticus, crista infrazygomaticus og arcus zygomaticus. FIG. 3. Zygomatic fractures result in a loosening and often a displacement of the zygomatic bone as a result of a trauma to the cheek. The fracture lines are located at the anterior surface of the mailla, the frontozygomatic suture, the infrazygomatic crest, and the zygomatic arch. Fraktur af mellemansigtet Arterieforsyning til ansigt og hoved Fig. 2. Inddeling af maksilfrakturer: le Fort I er karakteriseret ved brud på den tandbærende del af overkæben. le Fort II omfatter tillige næseskelettet og øjenhulebund. le Fort III er en løsning af hele ansigtsskelettet fra kraniebasis. I mange tilfælde vil der være kombinationer af de tre frakturniveauer samtidig, og omfanget af knusning svarende til frakturlinjerne vil være større ved højenergitraumer. FIG. 2. Classifi cation of maillary fractures: Le Fort I fracture is characterized by a fracture of the tooth bearing part of the mailla. Le Fort II fracture additionally includes the nasal skeleton and the orbital fl oor. Le Fort III fracture is a detachment of the entire facial skeleton from the cranial base. Often the pattern of fractures is a combination of the three Le Fort fracture types, and the degree of comminution will increase in case of high energy traumas. Fig. 4. blodforsyningen til ansigtsskelettet sker via forgreninger fra a. carotis eterna med en rigelig kollateral forsyning, som medvirker til god helingsevne og lille infektionsrisiko. FIG. 4. The blood supply to the facial skeleton originates from branches of the eternal carotic artery with a widespread collateral supply, which ensures an optimal healing capacity and little risk of infections. tandlægebladet nr

3 videnskab og klinik Oversigtsartikel Diagnostik af kæbefrakturer sker på grundlag af oplysninger om skadesforløbet og en grundig klinisk og radiologisk undersøgelse. Det er vigtigt at indhente og journalisere alle oplysninger om skaden af hensyn til fyldestgørende udredning af skaderne. Endvidere er det vigtigt i relation til eventuelle efterfølgende erstatningsmæssige eller retslige forhold. Det er således vigtigt at få oplysninger om skadesmekanismen, inkl. hastighed, faldhøjde, sportsgren, slagvåben eller andet, som kan indikere traumets energi og retning. Disse informationer kan give vigtig viden om alvorligheden af skaderne, og om der er behov for udredning af skader på hoved eller halshvirvler. Hvis patienten er vågen, udspørges, om der har været bevidstløshed, og om der har været hukommelsestab i forbindelse med traumet eller efterfølgende. Der spørges endvidere til subjektive symptomer, jævnfør Tabel 1. Ved den kliniske undersøgelse er en systematisk undersøgelse af hele ansigtsskelet og mundhulen vigtig. Endvidere kan der være behov for undersøgelse af andre skader på kroppen, hvis patienten ikke er udredt herfor. Undersøgelsen foretages systematisk, jævnfør Tabel 2. Ændringer i okklusionen optræder som regel ved kæbefrakturer, og der undersøges derfor især for områder med primær okklusionskontakt og områder uden okklusionskontakt. Smerter og hævelse i kæbeledsområdet kan hindre normalt sammenbid og kan dermed give mistanke om en fraktur. I sådanne tilfælde vil der typisk være åbent bid i den symptomudløsende side, mens der ved en collumfraktur som regel vil være samsidig primærkontakt på molarerne som følge af reduceret højde af ramus mandibulae. Det kan i nogle tilfælde være svært at vurdere, om der er tale om løsnede/displacerede tænder eller fraktur af processus alveolaris. Af hensyn til behandlingsplanlægningen er det imidlertid vigtigt at afklare dette. Som regel er det muligt ved palpation og manipulation af tænderne i området at vurdere, om hele alveolarprocessen er løs. Derudover er enoral røntgenundersøgelse i flere projektioner særdeles anvendelig til at påvise en evt. fraktur. På hospitalernes skadestuer eller traumemodtagelser vil der oftest blive foretaget en CT-scanning, hvis der er mistanke om fraktur af ansigtsskelettet. Denne undersøgelse giver et meget detaljeret overblik over kæbeknoglerne, og det vil i de fleste tilfælde være muligt at påvise selv ufuldstændige frakturer. Det er ikke i alle tilfælde indiceret at foretage en CT-scanning, f hvis der udelukkende er lille mistanke om fraktur, eller hvis der er tale om børn, hvor man særligt ønsker at begrænse stråledosis. I disse tilfælde kan man afvente, om der de følgende dage eller uger optræder kliniske tegn, som be- eller afkræfter mistanken om fraktur (malokklusion, smerte, føleforstyrrelse eller andet), og derefter foretage relevant røntgenundersøgelse på specifik mistanke. En panoramaoptagelse vil i mange tilfælde give en god oversigt over underkæben. Derfor vil denne røntgenoptagelse ofte være førstevalget, hvis der ikke findes indikation for CT-scanning (Fig. 5). Der opnås imidlertid udelukkende en todimensionel gengivelse af frakturen, hvorfor der ved behandlingskrævende fraktur vil være behov for supplerende røntgendiagnostik. Et nyere alternativ er Cone Beam-scanning, hvor det er muligt at opnå en tredimensionel gengivelse af kæbe knoglerne med en væsentlig lavere stråledosis end ved traditionel CT-scanning (Fig. 6). Subjektive symptomer Symptom Underkæbe Overkæbe Zygoma Orbita Collum Angulus Corpus Symfyse Proc alv Le Fort Proc. alv. Malokklusion () Ændret sensibilitet, underlæbe () Ændret sensibilitet, overlæbe/kind () Smerter ved gabning () () () Næseblødning () () () Synspåvirkning () () : Symptomet er hyppigt (men ikke altid) forekommende. (): Symptomet kan forekomme. Tabel 1. Subjektive symptomer ved kæbefraktur. Table 1. Subjective symptoms of jaw fractures tandlægebladet nr. 15

4 Kæbefraktur videnskab og klinik Behandling Kæbefrakturer er sjældent livstruende og kræver derfor normalt ikke akut behandling. En del forhold taler dog for, at der foretages endelig behandling så tidligt som muligt under hensyntagen til patientens generelle tilstand og de aktuelle ressourcer på behandlingsstedet. For patienten vil hurtig behandling medføre det kortest mulige behandlingsforløb. Endvidere er det i mange tilfælde kirurgisk lettere at foretage behandling hurtigt, før der opstår udtalt ødem og hæmatom. Ved åbne, mobile frakturer vil der være smerte og øget risiko for kontaminering med deraf følgende øget infektionsrisiko. Studier har vist, at forekomsten af komplikationer i forbindelse med kæbefraktur er relateret til en række faktorer, herunder hvor kompliceret frakturen er, patientkooperation, stofmisbrug og forsinket behandling (1,9-11). Formålet med behandlingen er at opnå hurtig heling af frakturen i korrekt anatomisk position samt normalisering af tyggeevne, tale, syn og vejrtrækning. Endvidere kan det være formålet at genoprette ansigtets proportioner bedst muligt. Det vil ved omfattende frakturer ikke altid være muligt at opnå helt normale forhold. Formålet vil da være at opnå det bedst mulige resultat og minimere risikoen for senfølger. Principperne for behandling af kæbefrakturer er baseret på, at frakturerne bringes i korrekt anatomisk position og fikseres med osteosynteseplader og -skruer af titan, således at der kan opnås primær heling af frakturen med genopretning af den oprindelige anatomiske form og styrke. Disse principper er udførligt beskrevet i en netbaseret behandlingsguide; AO Surgical Reference (12). Udgangspunktet for behandlingen af de fleste kæbefrakturer er, at der initialt etableres normal okklusion, og at der derefter foretages osteosyntering af frakturen. Der kan i en del tilfælde være tandskader, som kan vanskeliggøre etablering af normal okklusion, især ved omfattende skader (13). I forbindelse med behandlingen af kæbefrakturen foretages den nødvendige primære behandling af tandskaderne, eventuelt fjernelse af ikke-bevaringsværdige rødder/tænder. Det er i dag sjældent, at kæbefrakturer udelukkende behandles ved hjælp af dentale skinner og intermaksillær fiksation. Mandibel For at genskabe normal funktion af underkæben kræves i de fleste tilfælde osteosyntese, som har tilstrækkelig styrke til at sikre hurtig knogleheling. Derfor varierer omfanget og dimensionen af osteosynteringen af typen og antallet af frakturer. Hvis der er en enkelt fraktur, kan det være tilstrækkeligt med 1-2 titanminiplader, da formålet er at opnå stabilisering svarende til træklinjerne i relation til frakturen, og osteosynteringen behøver således ikke at være vægtbærende (14-17). Er der derimod tale om flere frakturer eller eventuelt komminut fraktur (knusningsfraktur), er der behov for osteosyntese med plader, som kan tåle belastningen ved funktion, og som kan sikre, at den oprindelige form af underkæben genopnås (18,19). Adgang til frakturerne sker fortrinsvis gennem intraorale incisioner. Kun ved komplicerede frakturer, eller hvis der i forvejen er lacerationer af huden, anvendes ekstraoral incision. Fordelen ved intraoral incision er, at der ikke kommer synligt ar, og at der ikke er risiko for beskadigelse af n. facialis. Sekvensen i den kirurgiske behandling af mandibelfraktur i generel anæstesi er: Påsætning af dentale skinner i over- og underkæbe Frilægning og reponering af frakturen Etablering af normal okklusion ved sammenbinding af kæberne med ståltråd (stiv intermaksillær fiksation) Osteosyntese af fraktur med titanplader og -skruer Fjernelse af intermaksillær ståltrådsfiksering Påsættelse af elastikker mel lem kæber (elastisk intermaksillær fiksation, guiding elastics ) klinisk relevans Traume mod ansigtet kan for årsage kæbefraktur, som i mange tilfælde medfører en ændring af okklusionen. Derfor er det ofte tandlæger i sko letandplejen eller privat tand lægepraksis, som i første omgang vil blive konsulteret. Det er derfor vigtigt, at alle tandlæger har kendskab til diagnostik og principperne for behandling af kæbefrakturer. Behandlingen foregår på de kæbekirurgiske hospitalsafdelinger, men mange patienter vil have behov for efterfølgende behandling ved egen tandlæge. Særlige forhold gør sig gældende for fraktur af collum mandibulae, da denne frakturtype i mange tilfælde behandles ikkekirurgisk, hvilket vil sige med dentale skinner og elastisk intermaksillær fiksation. Dette er tilfældet, hvis kondylsegmentet er så lille, at det ikke vil være muligt at foretage osteosyntese, eller hvis frakturen ikke er displaceret. Osteosyntering af fraktur svarende til collum mandibulae er ofte teknisk vanskelig, hvorfor det er vigtigt at foretage en afvejning af fordele og ulemper ved kirurgisk kontra ikke-kirurgisk behandling. Helingsperioden for knoglefrakturer er ca. fem uger, og i denne periode må kæberne ikke belastes med tygning af hårde fødeemner. Endvidere må patienten ikke udføre fysisk krævende arbejde eller sport, og normalt må der påregnes sygemelding i fire uger. I de fleste tilfælde udskrives patienten dagen efter operationen med ordination af antibiotikum (penicillin) og analgetika (paracetamol og ibuprofen) i fem dage. Desuden skal patienten foretage mundskylning med klorheidin 0,12 % indtil fjernelse af de dentale skinner og i øvrigt spise blød kost i 4-5 uger. Efter udskrivelsen foretages ambulant kontrol med 1-2 ugers mellemrum, indtil der er konstateret tilfredsstillende heling. Elastiktrækket justeres efter behov og kan ofte seponeres tidligt eller helt undlades. De dentale skinner fjernes normalt med brug af overfladebedøvelse efter 3-5 uger. Herefter er det muligt for egen tandlæge at foretage endelig behandling af eventuelle tandlægebladet nr

5 deus. Kraftpåvirkningerne i overkæben er mindre end i underkæben, hvorfor der anvendes osteosynteseplader og -skruer af mindre dimension. Især omkring øjenhulen er det en fordel, at plader og skruer er tynde, således at de ikke kan mærkes eller ses gennem den tynde hud. Ved fraktur svarende til Le Fort IIog III-niveauet er øjenhulen involveret. Der kan derfor være behov for at rekonstruere orbitavæggene med knogle eller titannet (22). Adgang til frakturerne sker i den nedre del af maksillen gennem intraorale, vestibulære incisioner. Periorbitalt skabes adgang gennem hudincisioner under øjet i varierende niveau og lateralt gennem øvre øjenlåg eller øjenbryn. Disse incisioner lægges, så der er mindst risiko for synlig ardannelse. Ved meget omfattende frakturer, eventuelt kombineret med kraniefrakvidenskab og klinik Oversigtsartikel Objektive symptomer Symptom Underkæbe Overkæbe Zygoma Orbita Collum Angulus Corpus Symfyse Proc alv LF I LF II LF III Proc alv Lacerationer af hud eller slimhinde (Hage) () Kind Hæmatom periorbitalt Subconjunctival blødning () () Nedsat bevægelse af øjeæble Ændret position af øjeæble Konturspring ved margo orbitalis lateralis Konturspring ved margo infraorbitalis Næse øm, løs Kæbeled ømt () () () () Blødning øregang () () () Hæmatom i mundbund () () Hæmatom i omslagsfold Malokklusion () Overkæbe løs () Underkæbe løs () : Symptomet er hyppigt (men ikke altid) forekommende. (): Symptomet kan forekomme. Tabel 2. Objektive symptomer ved kæbefraktur. Table 2. Objective symptoms of jaw fractures. tandskader og afpudse for klorheidinmisfarvninger. Osteosyntesepladerne fjernes ikke rutinemæssigt, da de er fremstillet af titan og sjældent giver anledning til gener (20). Frakturer hos børn bliver i de fleste tilfælde behandlet uden operation. Ved ændret sammenbid kan der påsættes dentale skinner og elastisk intermaksillær fiksation (3,21). Maksil Ved maksilfraktur reponeres og fikseres i korrekt anatomisk position, bl.a. for at reetablere normal okklusion og muliggøre tygning ved at genetablere de såkaldte støttezoner i mellemansigtet. Disse støttezoner, som fordeler tyggetrykket mod kraniebasis, forløber i hver side i tre niveauer, nemlig paranasalt, ved crista infrazygomaticus og bagud mod processus pterygoi tandlægebladet nr. 15

6 Kæbefraktur videnskab og klinik turer, anvendes en bikoronal incision fra øre til øre, hvor huden over skalpen løsnes og trækkes frem, så der skabes adgang til de øvre dele af ansigtsskelettet. Sekvensen ved behandling af maksilfraktur er: Påsætning af dentale skinner i over- og underkæbe Frilægning og reponering af alle frakturerne Etablering af normal okklusion ved sammenbinding af kæberne med ståltråd (stiv intermaksillær fiksation) Osteosyntese af frakturer med titanplader og -skruer Fjernelse af intermaksillær ståltrådsfiksering Påsættelse af elastikker mellem kæberne (elastisk intermaksillær fiksation, guiding elastics ) Fraktur af corpus mandibulae A De postoperative forhold og forløb følger de samme retningslinjer som beskrevet ovenfor ved mandibelfraktur. Der ordineres derudover næsespray i fem dage og øjendråber efter behov. I to uger må patienterne ikke pudse næse pga. risiko for udpresning af luft i vævet (emfysem). For børn gælder de samme overvejelser som for mandibelfrakturer, og der foretages således sjældent osteosyntering af maksilfrakturer på børn. Zygoma og orbita Behandling af fraktur i den øvre del af ansigtet har primært som formål at sikre normal funktion og placering af øjnene, genskabe symmetri i ansigtet, bevare sensorisk funktion (n. infraorbitalis) og sikre fri bevægelighed af underkæben. Brud i orbitavæggene, hyppigst gulv og medialvæg, frilægges via incision under øjet 4-5 mm fra øjenvipperne. Herved kan margo infraorbitalis og øjenhulebunden frilægges. Oftest rekonstrueres orbitavæggene med titannet, der løfter og støtter orbitaindholdet i korrekt anatomisk position. Hvis zygoma er fraktureret, frilægges frakturen først via intraoral åbning, og zygoma reponeres ved at løfte med et instrument svarende til crista infrazygomaticus og arcus zygomaticus. I mange tilfælde kan der opnås tilstrækkelig stabilisering af frakturen med en enkelt osteosynteseplade svarende til crista infrazygomaticus, men hvis frakturen er ustabil, suppleres med osteosynteseplade ved sutura frontozygomaticus og i sjældne tilfælde ligeledes svarende til margo infraorbitalis. Opfølgning Operation og efterbehandling af frakturer i ansigtsskelettet foregår på de kæbekirurgiske afdelinger med kontrol af tilfredsstillende behandlingsresultat samt vejledning i genoptræning og forholdsregler efter skaden. Ved mere omfattende skader i ansigtet foretages behandlingen i samarbejde med andre specialer, f øjenlæger, ortopædkirurger, neurokirurger og ørenæse-hals-læger, således at efterforløbet koordineres med de øvrige involverede behandlingsinstanser. Hvis der er behov for rekonstruktion af tandsættet eller for bidfunktionel behandling, foretages dette hos patientens egen tandlæge, som også koordinerer de forsikringsmæssige forhold. B Fig. 5. Panoramaoptagelse af fraktur i corpus og angulus mandibulae. a: Præoperativt. b: Postoperativt efter osteosyntering og anlæggelse af dentale skinner. Inkomplet angu lusfraktur behandlet konservativt, dvs. uden osteosyntering. de dentale skinner anvendes til elastisk fi ksering af kæberne. FIG. 5. Panoramic view of fractures of the mandibular body and angle. A: Preoperative. B: Postoperative after osteosynthesis and placement of dental arch bars. Incomplete fracture of the mandibular angle was treated conservatively, i.e. without osteosynthesis. The dental wires are used for elastic fi ation of the jaws. I en lang periode efter ansigtstraumet vil der være risiko for udvikling af dentale komplikationer, som oftest omfatter pulpanekrose, løsning af tænder og resorption. Det er derfor vigtigt, at patientens egen tandlæge undersøger for sådanne forandringer i mindst et år efter skaden. Der kan efter ansigtsfrakturer være en række gener og mén. De fleste vil bedres markant i løbet af det første år, mens andre vil være varige. Disse gener kan omfatte: Malokklusion Følger efter tandskader (især pulpanekrose og resorption) Ændret eller manglende sensibilitet i ansigtshud, mundslimhinde eller tænder Nedsat gabeevne Smerter fra tyggemuskler eller kæbeled Synlige/generende ar Ændret udseende, inkl. asymmetri Ufuldstændig heling af fraktur Ændret funktion af øjnene tandlægebladet nr

7 videnskab og klinik Oversigtsartikel kondylfraktur A B C D Fig. 6. a: Cone beam scanning viser venstresidig kondylfraktur med medial vinkling. b, C: Cone beam scanning med tredimensionel gengivelse af kondylfrakturen samt skråt forløbende corpusfraktur. d: Panoramaoptagelse postoperativt. Collumfrakturen blev behandlet med to osteosynteseplader, og corpusfrakturen blev fi kseret med en bikortikal skrue. FIG. 6. A: Cone Beam scan illustrates a left side condylar fracture with medial angulation. B, C: Cone Beam scan with 3-dimensional view of the condylar fracture and an oblique fracture of the mandibular body. D: Panoramic view postoperative. The condylar fracture was treated with two osteosynthesis plates and the body fracture was fi ated with a bicortical screw. Hvis patienterne har en ulykkesforsikring, vil der som regel blive lavet en specialtandlægeerklæring om den endelige status efter skaden. Sammenfatning Fraktur af kæberne påvirker ofte okklusionen. Det er derfor naturligt, at behandlingen af disse frakturer foretages på de kæbekirurgiske afdelinger, der har ekspertise i at vurdere og genskabe normale kæberelationer og okklusionsforhold. Ved frakturer i de tilgrænsende dele af ansigtsskelettet er der lokale variationer i, hvem der foretager behandlingen. Således foretages behandlingen af frakturer svarende til kindben og øjenhule på nogle sygehuse af kæbekirurger og på andre af øre-næsehals-læger. På andre sygehuse foretages behandlingen som et samarbejde mellem kæbekirurger og øre-næse-hals-læger. Den primære diagnostik af kæbefrakturer finder i en del tilfælde sted i kommunal eller privat tandlægepraksis. Det er derfor vigtigt, at alle tandlæger har kendskab til de kliniske og radiologiske karakteristika hos disse patienter, inkl. kan informere patienten om principperne for behandling. En helt central faktor er vurdering af kæbernes funktion og okklusionen. Tandlæger har derfor gode forudsætninger for at kunne diagnosticere patienter med kæbefrakturer og formidle relevant behandling. Frakturbehandlingen har til formål at genskabe god funktion og normalt udseende med et minimum af senfølger, inkl. normal okklusion. Et vigtigt princip i denne behandling er hurtig og skånsom kirurgisk anatomisk reponering og fiksering af frakturerne, og at der følges systematisk op på behandlingen tandlægebladet nr. 15

8 Kæbefraktur videnskab og klinik AbstrAct (english) Diagnostics and treatment of jaw fractures trauma to the face may cause fractures of the teeth and jaws. Some patients with injuries to their jaws consult a dental offi ce. dentists have the basic knowledge about the clinical and radiological fi ndings in such patients and are trained to assess changes in the jaw relations and in the position of the teeth. dentists are, in most cases, able to diagnose a possible fracture. In addition to occlusal changes, a variety of subjective and objective symptoms may indicate a jaw fracture. the patient is asked for change in occlusion, pain, sensory defi cit, pain from the temporomandibular joint, bleeding, loosening of teeth, and visual impairment. the etraoral eamination of the facial skeleton is performed to diagnose palpable fractures, mobility of fracture, haematoma, laceration, asymmetry, and swelling. the intraoral eamination focuses on diagnosis of loosened or displaced teeth, occlusion, swelling of the mucosa, haematoma, and mobility of parts of the jaws. Jaw fractures are treated in hospitals at specialized departments of oral and maillofacial surgery. the treatment usually involves repositioning and osteosynthesis of the fractures with titanium miniplates and screws. Following the hospital care, follow up treatment at the dentist is frequently necessary due to injuries of the teeth, joint or muscle disorders, or occlusal changes. Furthermore, administrative issues concerning insurance are handled by the dentist. Litteratur 1. Bormann KH, Wild S, Gellrich NC et al. Five-year retrospective study of mandibular fractures in Freiburg, Germany: incidence, etiology, treatment, and complications. J Oral Maillofac Surg 2009; 67: Brasileiro BF, Passeri LA. Epidemiological analysis of maillofacial fractures in Brazil: a 5-year prospective study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102: Ferreira PC, Amarante JM, Silva PN et al. Retrospective study of 1251 maillofacial fractures in children and adolescents. Plast Reconstr Surg 2005; 115: Hallmer F, Anderud J, Sunzel B et al. Jaw fractures diagnosed and treated at Malmo University Hospital: a comparison of three decades. Int J Oral Maillofac Surg 2010; 39: Strom C, Hultin M, Nordenram A et al. Jaw fractures in Stockholm Changing trends in injury dynamics over a 10 year interval. Swed Dent J 1996; 20: Fogaca WC, Fereirra MC, Dellon AL. Infraorbital nerve injury associated with zygoma fractures: documentation with neurosensory testing. Plast Reconstr Surg 2004; 113: Westermark A, Jensen J, Sindet- Pedersen S. Zygomatic fractures and infraorbital nerve disturbances. Miniplate osteosynthesis vs. other treatment modalities. Oral Surg Oral Diagn 1992; 3: Renzi G, Carboni A, Perugini M et al. Posttraumatic trigeminal nerve impairment: a prospective analysis of recovery patterns in a series of 103 consecutive facial fractures. J Oral Maillofac Surg 2004; 62: Mathog RH, Toma V, Clayman L et al. Nonunion of the mandible: an analysis of contributing factors. J Oral Maillofac Surg 2000; 58: Biller JA, Pletcher SD, Goldberg AN et al. Complications and the time to repair of mandible fractures. Laryngoscope 2005; 115: Rocton S, Chaine A, Ernenwein D et al. Mandibular fractures: epidemiology, therapeutic management, and complications in a series of 563 cases. Rev Stomatol Chir Maillofac 2007; 108: resource/pages/resources.asp 13. Thoren H, Numminen L, Snäll J et al. Occurrence and types of dental injuries among patients with maillofacial fractures. Int J Oral Maillofac Surg 2010; 39: Champy M, Lodde JP, Schmitt R et al. Mandibular osteosynthesis by miniature screwed plates via a buccal approach. J Maillofac Surg 1978; 6: Davies BW, Cederna JP, Guyuron B. Noncompression unicortical miniplate osteosynthesis of mandibular fractures. Ann Plast Surg 1992; 28: Ellis E III, Miles BA. Fractures of the mandible: a technical perspective. Plast Reconstr Surg 2007; 120: S Potter J, Ellis E 3rd. Treatment of mandibular angle fractures with a malleable noncompression miniplate. J Oral Maillofac Surg 1999; 57: Herford AS, Ellis E 3rd. Use of a locking reconstruction bone plate/ screw system for mandibular surgery. J Oral Maillofac Surg 1998; 56: Ellis E 3rd, Graham J. Use of a 2.0- mm locking plate/screw system for mandibular fracture surgery. J Oral Maillofac Surg 2002; 60: Tuovinen V. A retrospective analysis of treatment of 279 patients with isolated mandibular fractures with titanium miniplates. Oral Surg Oral Diagn 1993; 4: Montovani JC, de Campos LM, Gomes MA et al. Etiology and incidence facial fractures in children and adults. Braz J Otorhinolaryngol 2006; 72: Jensen J, Sindet-Pedersen S, Christensen L. Rigid fiation in reconstruction of craniofacial fractures. J Oral Maillofac Surg 1992; 50: Deltag i debatten! Skriv dit eget indlæg, eller stil spørgsmål på Medlemsfora på tdlnet.dk tandlægebladet nr

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling Peter Marker Arne Eckerdal Program Præsentation af specialet PM Laserbehandling af leukoplakier Behandling af kæbeledssygdomme Den atrofiske

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Overbid og underbid Indlæggelse og operation på kæberne

Overbid og underbid Indlæggelse og operation på kæberne Kirurgisk behandling Denne information er udarbejdet for, at du skal være godt forberedt på den planlagte operation med flytning af kæben/kæberne. Operationen forgår under indlæggelse. Du møder dagen inden

Læs mere

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Jan Tagesen Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole Health Århus Universitet 1 Introduktion

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

T videnskab & klinik originalartikel

T videnskab & klinik originalartikel T videnskab & klinik originalartikel BAGGRUND Temporomandibulær dysfunktion er den hyppigste årsag til kroniske orofaciale smerter. Modificeret kondylotomi kan være indiceret ved diskusdysfunktioner i

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Repositionsteknikker. Specialespecifikt kursus i traumatologi, Odense, september 2014 Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus

Repositionsteknikker. Specialespecifikt kursus i traumatologi, Odense, september 2014 Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Repositionsteknikker Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus OP plan: Rigtige indgreb til den rigtige patient Isenkram Adgang og lejring Repositionsteknik Ønsker til anæstesi Blodtomhed Blødning

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Frakturer i talus og calcaneus. Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital

Frakturer i talus og calcaneus. Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital Frakturer i talus og calcaneus Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course - Middelfart 11-14. april 2016 Fractura tali Fractura tali

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Fraktur af processus condylaris mandibulae angives af

Fraktur af processus condylaris mandibulae angives af Processus condylarisfrakturer I. Typer og årsager hos 348 patienter Peter Marker, Arnoff Nielsen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne.

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne. Undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne Færdighedstræning Modul B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv

Læs mere

kirurgisk korrektion af

kirurgisk korrektion af Patientinformation før kirurgisk korrektion af kæbernes stilling Kæbekirurgisk Enhed Du er nu nået så langt i behandlingen, at du skal have foretaget den kirurgiske korrektion af dine kæber. Denne information

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Fraktur af processus condylaris er en af de hyppigste

Fraktur af processus condylaris er en af de hyppigste Processus condylarisfrakturer II. Resultater af behandling af 348 patienter Peter Marker, Arnoff Nielsen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER FORORD Dette hæfte beskriver den oto-rhino-laryngologiske undersøgelsesteknik i ord og tegninger. Hæftet er udarbejdet af overlæge, lektor, dr.med. Søren

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

Skinneosteosyntese - historie

Skinneosteosyntese - historie Skinneosteosyntese - historie Relativ stabilitet med vinkelstabil skinne Teori, udvikling og indikationer Lambotte - Lane - Eggers m. flere Spinkle skinner, ofte anvendt + gips Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Analyse, kirurgisk behandlingsplanlægning. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Analyse, kirurgisk behandlingsplanlægning. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2 Basal implantologi Analyse, kirurgisk behandlingsplanlægning Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Implantatbehandling Almen tilstand Systemiske og lokale forhold Odontologisk

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

PELVISFRAKTUR. Akut stabilisering med bækkenslynge, C-clamp og eksternfiksation

PELVISFRAKTUR. Akut stabilisering med bækkenslynge, C-clamp og eksternfiksation PELVISFRAKTUR Akut stabilisering med bækkenslynge, C-clamp og eksternfiksation FORMÅL Anatomi og biomekanik Mekanisk stabilitet Hæmodynamisk stabilitet Initial behandling Frakturen Blødningen BONY STABILITY

Læs mere

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. CPH Privathospital Rådhustorvet 4 3520 Farum Tlf.: 7021 8000 www.cph-privathospital.dk E-mail: info@cph-privathospital.dk

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Rigshospitalets TraumeCenter (TC) er en murstensløs

Rigshospitalets TraumeCenter (TC) er en murstensløs modtaget via Rigshospitalets traumecenter 2000-2004 Micheal Læssø, Ole Schwartz og Thomas Kofod Frakturer i ansigtsskelettet optræder enten som solitære skader eller som en del af et multitraume. Modtagelsen

Læs mere

Frilægning af nerve på foden mortons neurom. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Frilægning af nerve på foden mortons neurom. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Frilægning af nerve på foden mortons neurom Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Frilægning af nerve på foden mortons neurom Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter

Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter 1 Label: Dato: Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter Henvisende: Undersøger: 2 Til sikring af Kæbekirurgisk Afdelings behandlings-kvalitet bedes du venligst udfylde nedenstående spørgeskema. Af

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Kopi fra DBC Webarkiv

Kopi fra DBC Webarkiv Kopi fra DBC Webarkiv Kopi af: Jan Hesselberg Madsen : Ortodontisk kirurgi Dette materiale er lagret i henhold til aftale mellem DBC og udgiveren. www.dbc.dk e-mail: dbc@dbc.dk Tema: Dansk Selskab for

Læs mere

PATIENTVEJLEDNING OPERATION FOR KRONISK BIHULEBETÆNDELSE

PATIENTVEJLEDNING OPERATION FOR KRONISK BIHULEBETÆNDELSE Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. CPH Privathospital Rådhustorvet 4 3520 Farum Tlf.: 7021 8000 www.cph-privathospital.dk E-mail: info@cph-privathospital.dk

Læs mere

Korsbåndsrekonstruktion

Korsbåndsrekonstruktion Patientinformation Korsbåndsrekonstruktion Behandling af skade på korsbåndet Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Korsbåndet Du har fået en skade i dit knæled, som har medført, at dit korsbånd

Læs mere

Patientvejledning. Nerveknude. I foden

Patientvejledning. Nerveknude. I foden Patientvejledning Nerveknude I foden En nerveknude på foden behandles i første omgang med aflastende indlæg i fodtøjet, hvorved forfoden løftes. Hvis dette ikke har effekt, kan indsprøjtninger med binyrebarkhormon

Læs mere

Meniskpatologi i knæet

Meniskpatologi i knæet Meniskpatologi i knæet Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor. Læs mere på enhedforkvalitet.dk Anbefalinger og evidens:

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Slap øjenlågshud VEJLEDNING OM OPERATION FOR SLAP ØJENLÅGSHUD PÅ KOSMETISK GRUNDLAG

Slap øjenlågshud VEJLEDNING OM OPERATION FOR SLAP ØJENLÅGSHUD PÅ KOSMETISK GRUNDLAG Slap øjenlågshud VEJLEDNING OM OPERATION FOR SLAP ØJENLÅGSHUD PÅ KOSMETISK GRUNDLAG Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Personer med slap

Læs mere

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling Universitetshospital 1 Når foredraget er slut skal du vide noget om: 1. Epidemiologi 2. Konservativ behandling og resultater 3. Indikationer for kirurgisk behandling

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand NR. 32 Efter fjernelse af en tand Hvad kan du forvente, når du har fået fjernet en tand? Hvad kan du spise? Og hvad gør du, hvis du får smerter? Efter fjernelse af en tand operation. At få fjernet en tand

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg 3. udgave, 4.6.15 Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg Hængende øjenlåg er som regel et

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer AO Basic 2015 Principper for behandling af diafysære frakturer Afgrænsning Vi kommer ind på følgende: 1.Lange rørknoglers funktion og tolerance 2.Frakturtyper og skadesmekanisme 3.Vurdering af patienten

Læs mere

I god tid før operationen vil speciallægen undersøge dig og informere grundigt om indgrebet og det forventelige resultat.

I god tid før operationen vil speciallægen undersøge dig og informere grundigt om indgrebet og det forventelige resultat. Efterhånden som man bliver ældre, bliver musklerne og huden i ansigtet slappere, hvorved rynker og løs hud bliver mere synlige. Den løse hud ses oftest under hagen, op langs kæberanden samt over og under

Læs mere

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange AO-Principles, Middelfart, April 2015 Marianne Vestergaard Lind, Overlæge Ortopædkirurgisk Klinik, Traumesektionen Rigshospitalet Skadesmekanisme

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

Skudlæsioner kan kategoriseres i høj- og lavhastighedslæsioner,

Skudlæsioner kan kategoriseres i høj- og lavhastighedslæsioner, ABSTRACT Softgun plastikkugle i underlæben Baggrund Softgun-skudlæsioner kategoriseres som lavhastighedslæsioner og forekommer sjældent. Imidlertid kan forkert håndtering, manglende brug af beskyttelsesudstyr

Læs mere

Information. til patienter og pårørende. Brud på anklen

Information. til patienter og pårørende. Brud på anklen Information til patienter og pårørende Brud på anklen 2 Anekl Ny hofte Brud på anklen Indholdsfortegnelse Årsag til brud på anklen... 4 Symptomer... 4 Undersøgelse... 4 Ikke-kirurgisk behandling... 5 Kirurgisk

Læs mere

Locked plates use and abuse

Locked plates use and abuse Locked plates use and abuse Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus AO advanced principles Middelfart, april 2016 Learning outcomes Compare indications for using locked and nonlocked plates. Identify

Læs mere

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter Kæbeled Akut luksation og displacering af discus Farmakologisk behandling af post-operative smerter Diskus displacering u. reduktion med nedsat gabeevne (Dislocatio disci (ad ant.) art. temp. mand.) Oplysning

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

PATIENTINFORMATION VEDRØRENDE KIKKERTUNDERSØGELSE AF ANKELLEDDET (ANKELARTROSKOPI)

PATIENTINFORMATION VEDRØRENDE KIKKERTUNDERSØGELSE AF ANKELLEDDET (ANKELARTROSKOPI) PATIENTINFORMATION VEDRØRENDE KIKKERTUNDERSØGELSE AF ANKELLEDDET (ANKELARTROSKOPI) 1 Man kan fejle forskellige ting i anklen, der gør, at man får smerter i anklen. Nogle af disse gener kan afhjælpes ved

Læs mere

PICO ved kirurgiske sår

PICO ved kirurgiske sår Nana Hyldig PICO ved kirurgiske sår DEPARTMENT OF CLINICAL RESEARCH Nana Hyldig, Post Doc, Ph.d., MHSc Syddansk Universitet - Klinisk institut Odense Universitetshospital - Plastikkirurgisk afdeling -

Læs mere

FJERNELSE AF MANDLER (TONSILLEKTOMI)

FJERNELSE AF MANDLER (TONSILLEKTOMI) Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. CPH Privathospital Rådhustorvet 4 3520 Farum Tlf.: 7021 8000 www.cph-privathospital.dk E-mail: info@cph-privathospital.dk

Læs mere

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH.

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Operations muligheder: Skinne Marvsømning Ekstern fiksation (K-tråde, Skruer, Allo mm) ??? Typiske indikation: Typiske indikation: Midt på en lang

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg Patientvejledning Skæv næseskillevæg En skæv næseskillevæg kan give problemer med at trække vejret gennem næsen og tørhed af slimhinden evt. med skorper og gentagne næseblødninger. Næseskillevæggen deler

Læs mere

Oral implantologi 9. semester

Oral implantologi 9. semester Oral implantologi 9. semester, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandlingsplanlægning Patients behov og forventninger Anamnese Objektiv undersøgelse Radiologisk undersøgelse Diagnose Modelanalyse,

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling af ekstraktionsalveolen Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Komplikationer Definition Komplikationer

Læs mere

Pneumoni hos trakeotomerede patienter. Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje.

Pneumoni hos trakeotomerede patienter. Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje. Pneumoni hos trakeotomerede patienter Mulige årsager og betydningen af fokuseret sygepleje. Trakeotomi på afdeling F, OUH 35-40 trakeotomier årligt. Primært relateret til cancer og stråleskader. Normalt

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Patientvejledning. Pilonidal cyste. Byld/fistel ved ballerne

Patientvejledning. Pilonidal cyste. Byld/fistel ved ballerne Patientvejledning Pilonidal cyste Byld/fistel ved ballerne Pilonidal cyste er en langvarig infektion af huden og underhuden over korsbenet i den øvre del af kløften mellem ballerne. Tilstanden er ofte

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Patientvejledning September 2013 Indledning Strålebehandling kan påvirke vævet i underhud og muskler, så det bliver fortykket

Læs mere

OPERATION AF ØVRE OG NEDRE ØJENLÅG

OPERATION AF ØVRE OG NEDRE ØJENLÅG OPERATION AF ØVRE OG NEDRE ØJENLÅG Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg 1 Med alderen bliver strukturerne omkring øjnene slappe. Dette kan medføre, at de øvre øjenlåg bliver tunge pga. hudoverskud

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler NR. 18 Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler Hvilke gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler findes der? Hvordan behandles de? Og hvad kan du selv gøre? Almindelige gener og sygdomme

Læs mere

Platfod - coalitio. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Platfod - coalitio. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Platfod - coalitio Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Platfod - coalitio Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle have foretaget

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Patientvejledning. Pilonidal cyste. Byld/fistel ved ballerne

Patientvejledning. Pilonidal cyste. Byld/fistel ved ballerne Patientvejledning Pilonidal cyste Byld/fistel ved ballerne Pilonidal cyste er en langvarig infektion af huden og underhuden over korsbenet i den øvre del af kløften mellem ballerne. Tilstanden er ofte

Læs mere

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose Patientvejledning Falsk leddannelse i skulder Pseudoartrose Efter brud på kravebenet er der risiko for, at bruddet ikke heler normalt, hvorved der kan dannes et falsk led (pseudoartrose). Ofte skyldes

Læs mere

Kopi fra DBC Webarkiv

Kopi fra DBC Webarkiv Kopi fra DBC Webarkiv Kopi af: Johan Blomlöf : Cystektomi via kombineret intra- og ekstraoral adgang Dette materiale er lagret i henhold til aftale mellem DBC og udgiveren. www.dbc.dk e-mail: dbc@dbc.dk

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere