Radiobugtens Kano og Kajakklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiobugtens Kano og Kajakklub"

Transkript

1 Der indkaldes hermed til: Ekstraordinær generalforsamling i Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 19:30 i klubhuset. Baggrunden for den ekstra ordinære generalforsamling, er nogle nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med godkendelse af foreningen i Gladsaxe kommune. Som bilag er forslag til de nye vedtægter, samt et bilag hvor man kan se hvad som bliver fjernet / tilføjet de nye ændringer. Ændringernes formål er at gøre vedtægterne mere simple, få dem i overensstemmelse med reglerne for foreningstilskud, samt give bestyrelsen mulighed for at drive klubben imellem generalforsamlingerne. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse af vedtægtsændringer. 3. Behandling af indkommende forslag til vedtægtsændringer. 4. Vedtagelse af vedtægtsændringer. 5. Eventuelt. Bemærk venligst at forslag til vedtægtsændringer som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 11. oktober 2014 på mail til: Informationsmøde om det nye nøglesystem og nøgleudlevering kl. 18:30, 28/ time inden den ekstraordinære generalforsamling starter. Som en del af oprettelsen af vores nye klub, kræves det vi udskifter vores låsesystem som er tilbage fra da vores klub blev bygget. Det har ikke været muligt at fået overblik over hvem som har hvilke nøgler i gennem tiden, og hvad den præcises status er lige nu. Derudover har der været en udvikling indenfor låsesystemer, hvor vi kan få nogle fordele ved at udskifte det nuværende låsesystem med en kombination af almindelige nøgler og en elektronisk briklås. Det depositum som du har betalt til SBBU for din nøgle, er et mellemværende mellem dig og SBBU. Bestyrelsen for kan ikke være behjælpelig med at få det tilbage, og er i nøjagtig samme situation som dig! Lige før den ekstraordinære generalforsamling vil de nye nøgler blive udleveret. I den forbindelse er der en række praktiske oplysninger, som du venligst bede læse grundigt og gøre som beskrevet. 1) Inden den ekstraordinære generalforsamling 28. oktober skal du indbetale 500 kr. på konto reg. nr.1551 konto nr (mærk indbetalingen med dit medlemsnr.), som depositum for ny nøgle der er en kombination af elektronisk brik og almindelig nøgle. Depositum afspejler den faktiske udgift for anskaffelse af nye nøgler. 2) Ved den ekstraordinære generalforsamling fremviser du dokumentation (f.eks. et print fra Netbank) på at beløbet er overført til konto. Der modtages ikke kontanter! Herefter får du udleveret dine nøgler. 3) Der er i første omgang kun planlagt denne ene nøgleudlevering, hvis du er forhindret i at møde op, så sende en anden der kan fremvise dokumentation og få din nøgle udleveret. Efterfølgende vil låsesystemet blive udskiftet.

2 Mvh. Bestyrelsen for

3 Ændringer til vedtægter af 30. april 2014 Ændringer: Kursiv = tilføjet. Overstreget = fjernet. 1 Navn og hjemsted Foreningen er stiftet den 18. december 2013 og har hjemsted i Radiobugten, Bagsværd Sø. Valdemar Poulsensvej 2, 2800 Kongens Lyngby i Gladsaxe kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. (Klubben er oprindelig stiftet den 5. juni 1950 med navnet Kano og Kajakklubben S.B.B.U), fra 2009 med tilføjelsen (samfund, borgere, børn og unge), og opløses sammen med Foreningen SBBU ved årsskiftet 2013/2014. (Flyttes til slut) 2 Formål Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke turroning, kaproning, fosspadling, friluftsliv og klub liv indenfor kano og kajaksporten. og Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere er det foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Foreningen består af såvel juniorer som seniorer. Seniorer skal specielt støtte og inspirere de unge medlemmer. 3 Medlemskab 3.1 Som aktivt medlem kan optages enhver, som har interesse i klubbens formålsparagraf. der kan svømme mindst 600 meter. Bestyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt forlange dokumentation for dette f.eks. ved at der aflægges en svømmeprøve. Nye medlemmer optages i det omfang pladsforholdene tillader det. Bestyrelsen opretter og administrer venteliste når der er behov for det. 3.2 Gruppemedlemskab er for institutioner som har fælles kano og kajakker, der benyttes af deres medlemmer under de ansattes ansvar. Dette medlemskab er ikke personligt, og giver derfor ikke stemmeret til generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen. 3.3 Æresmedlemmer kan udpeges af på bestyrelsen, og hyldes på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Udpegningen kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægt jf Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse, sikkerhedsbestemmelser og ordensreglementet. 3.5 Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen. ( 3.4)Som medlem kan du benytte klubbens faciliteter og bådmateriel, der er endvidere mulighed for tildeling af turkanoplads. 4 Indmeldelse 4.1 Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanket underskrives godkendes af forældre eller værge. 4.2 Det er medlemmets ansvar at meddele foreningen om adresse og mail ændringer. Side 1 af 5

4 Ændringer til vedtægter af 30. april 2014 Ændringer: Kursiv = tilføjet. Overstreget = fjernet. 5 Udmeldelse 5.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. 5.2 Medlemmer kan ikke overdrage sin en tildelte bådplads. ved salg af båden, uden bestyrelsens skriftlige samtykke. (flyttes til 3.5) 6 Kontingent og pligtarbejde 6.1 Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Der betales ½ kontingent ved indmeldelse efter 1. august. 6.2 Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 6.3 Aktive Medlemmerne er forpligtet til at arbejde i klubben, i et omfang fastsat af generalforsamlingen. svarende til en dags arbejde/år. Overholdes dette ikke pålægges et beløb i ekstra kontingentet og i gentagne tilfælde kan 8 (Udelukkelse og eksklusion) benyttes. Bestyrelsen indkalder til dette arbejde. 7 Restance 7.1 Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 7.2 Bestyrelsen fastsætter rykker procedure. Betales ikke indenfor den givne frist er man udmeldt. Evt. uafhentede ejendele overgives til politiet. 8 Udelukkelse og eksklusion Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt. 9 Ordinær generalforsamling 9.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. 9.2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal skriftligt finde sted med mindst 4 ugers varsel ved udsendelse af mail eller brev. 9.3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 9.4 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 9.5 Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer indmeldt efter indkaldelse til generalforsamling har ikke stemmeret på den pågældende generalforsamling. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 9.6 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 10 Dagsorden Side 2 af 5

5 Ændringer til vedtægter af 30. april 2014 Ændringer: Kursiv = tilføjet. Overstreget = fjernet. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 5) Fastsættelse af kontingenter og pligtarbejde. 6) Behandling af indkomne forslag 7) Valg af formand (i lige år) 8) Valg af kasserer (i ulige år) 9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer jf ) Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen 11) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 12) Eventuelt 11 Generalforsamlingens ledelse 11.1 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal (mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer), jf. 17 og Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 1 4 medlem forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes af dirigenten og bestyrelsen, samt offentliggøres for medlemmerne. 12 Ekstraordinær generalforsamling 12.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske begæring herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet Generalforsamlingen skal afholdes indkaldelses senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsens indhold, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 13 Bestyrelsen 13.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og konstituere sig selv til ansvarsområder herunder næstformand, og ved forfald indtil førstkommende generalforsamling Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanter har ikke stemmeret Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Protokollen eller dele heraf er tilgængelig for medlemmer på forlangende Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, og yderligere 5 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt år og har stemmeret, jf. 9. Side 3 af 5

6 Ændringer til vedtægter af 30. april 2014 Ændringer: Kursiv = tilføjet. Overstreget = fjernet Bestyrelsen fastlægger foreningens ordensreglement og sikkerhedsbestemmelser, og kan til enhver tid ændre det. Ordensreglement og sikkerhedsbestemmelser skal være opslået i foreningen. 14 Regnskab 14.1 Foreningens regnskabs og kontingent år følger kalenderåret Foreningens formue beholdning anbringes i et anerkendt pengeinstitut. ( 14.3 Kassereren varetager foreningens daglige økonomiske drift. Ved større økonomiske dispositioner ud over det budgetterede kræves godkendelse af såvel formand som kasserer.) flyttes til Bestyrelsen fremlægger til godkendelse på den ordinære generalforsamling et revideret og underskrevet regnskab for foreningen. 15 Revision 15.1 En revisorer vælges for et år ad gangen. Revisorer kan ikke samtidig være medlemmer af bestyrelsen Revisoren foretager kritisk revision og påtegner foreningens regnskab forud for generalforsamlingen og påser i øvrigt, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelserne Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 16 Tegning og hæftelse 16.1 Foreningen forpligtes jf tegnes af formanden Kassereren varetager foreningens daglige økonomiske drift. Ved større økonomiske dispositioner ud over det budgetterede kræves godkendelse af såvel formand som kasserer 16.3 Kasserer og bestyrelse kan ikke forpligte foreningen ud over foreningens formue. Låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse ikke personligt for de af foreningen indgåede for de forpligtelser, for hvilke alene som påhviler foreningen hæfter med sin respektive formue Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over, hvad der er omtalt i Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller aktiver. 17 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 18 Opløsning 18.1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om hvilke formål foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre skal tilgå. Formuen overdrages primært til klub eller forening, hvis formål er at styrke kano- og/eller kajaksporten, dernæst, hvis foranstående ikke kan gennemføres, anden almennyttig / almenvelgørende forening. Side 4 af 5

7 Ændringer til vedtægter af 30. april 2014 Ændringer: Kursiv = tilføjet. Overstreget = fjernet Beslutningen om foreningens opløsning kan kun ske efter godkendelse med 2/3 stemmeflertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger 18.2 Foreningens formue og aktiver overdrages ved opløsning til en klub eller forening, hvis formål er at styrke kano- og/eller kajaksporten. Vedtaget på 1. ordinær generalforsamling i den 30. april Underskrifts sektion fjernet. Revidering af vedtægter 1. ordinær generalforsamling Vedtaget 30. april Arbejdsversion 2 3. september 2014 Historisk note: Klubben er oprindelig stiftet den 5. juni 1950 med navnet Kano og Kajakklubben S.B.B.U Side 5 af 5

8 Version okt Navn og hjemsted Foreningen er stiftet den 18. december 2013 og har hjemsted i Gladsaxe. Foreningen er tilsluttet Dansk Kano og Kajak Forbund under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser. 2 Formål Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke turroning, kaproning, fosspadling, friluftsliv og klub liv indenfor kano og kajaksporten. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i er det foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 3 Medlemskab 3.1 Som medlem kan optages enhver, som har interesse i klubbens formålsparagraf. Nye medlemmer optages i det omfang pladsforholdene tillader det. Bestyrelsen opretter og administrer venteliste når der er behov for det. 3.2 Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen og hyldes på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 3.3 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse, sikkerhedsbestemmelser og ordensreglementet. 3.4 Som medlem kan du benytte klubbens faciliteter og bådmateriel, der er endvidere mulighed for tildeling af turkanoplads. 3.5 Medlemmer kan ikke overdrage en tildelt bådplads. 4 Indmeldelse 4.1 Indmeldelse skal ske til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse godkendes af forældre eller værge. 4.2 Det er medlemmets ansvar at meddele foreningen om adresse og mail ændringer. 5 Udmeldelse 5.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. 6 Kontingent og pligtarbejde 6.1 Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. 6.2 Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 6.3 Medlemmer er forpligtet til at arbejde i klubben, i et omfang fastsat af generalforsamlingen. 7 Restance 7.1 Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 7.2 Bestyrelsen fastsætter rykker procedure. Betales ikke indenfor den givne frist er man udmeldt. Evt. uafhentede ejendele overgives til politiet. Side 1 af 4

9 Version okt Udelukkelse og eksklusion Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt. 9 Ordinær generalforsamling 9.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. 9.2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal skriftligt finde sted med mindst 4 ugers varsel. 9.3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 9.4 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 9.5 Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 9.6 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 10 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 5) Fastsættelse af kontingenter 6) Behandling af indkomne forslag 7) Valg af bestyrelse 8) Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen 9) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 10) Eventuelt 11 Generalforsamlingens ledelse 11.1 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal (mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer), jf. 17 og Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 1 medlem forlanger det Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes af dirigenten og bestyrelsen, samt offentliggøres for medlemmerne. Side 2 af 4

10 Version okt Ekstraordinær generalforsamling 12.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter begæring herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet Generalforsamlingen skal indkaldelses senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsens indhold, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 13 Bestyrelsen 13.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og konstituere sig selv til ansvarsområder herunder næstformand, og ved forfald indtil førstkommende generalforsamling Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanter har ikke stemmeret Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Protokollen eller dele heraf er tilgængelig for medlemmer på forlangende Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, og yderligere 5 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jf Bestyrelsen fastlægger foreningens ordensreglement og sikkerhedsbestemmelser, og kan til enhver tid ændre det. Ordensreglement og sikkerhedsbestemmelser skal være opslået. 14 Regnskab 14.1 Foreningens regnskabs år følger kalenderåret Foreningens beholdning anbringes i et pengeinstitut Bestyrelsen fremlægger til godkendelse på den ordinære generalforsamling et revideret og underskrevet regnskab for foreningen. 15 Revision 15.1 En revisor vælges for et år ad gangen. Revisor kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen Revisoren foretager revision og påtegner foreningens regnskab forud for generalforsamlingen og påser i øvrigt, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelserne Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Side 3 af 4

11 Version okt Tegning og hæftelse 16.1 Foreningen tegnes af formanden Kassereren varetager foreningens daglige økonomiske drift. Ved større økonomiske dispositioner ud over det budgetterede kræves godkendelse af såvel formand som kasserer Kasserer og bestyrelse kan ikke forpligte foreningen ud over foreningens formue. Låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller aktiver. 17 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 18 Opløsning 18.1 Beslutningen om foreningens opløsning kan kun ske efter godkendelse med 2/3 stemmeflertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger Foreningens formue og aktiver overdrages ved opløsning til en klub eller forening, hvis formål er at styrke kano- og/eller kajaksporten. Revidering af vedtægter 1. ordinær generalforsamling Vedtaget 30. april Version 2 Revideret 28. oktober 2014 Historisk note: Klubben er oprindelig stiftet den 5. juni 1950 med navnet Kano og Kajakklubben S.B.B.U Side 4 af 4

Vedtægter for FodboldHoldet Herning.

Vedtægter for FodboldHoldet Herning. Vedtægter for FodboldHoldet Herning. 1 Navn og hjemsted: Foreningen FodboldHoldet Herning er stiftet den 1-1-2015 og har hjemsted i Herning kommune. Foreningen er tilsluttet DBU/JBU under, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Goju-Ryu Karate Skole

Vedtægter for Aalborg Goju-Ryu Karate Skole Vedtægter for Aalborg Goju-Ryu Karate Skole 1 Navn og hjemsted Foreningen Aalborg Goju-Ryu Karate Skole er stiftet den 17. april 2017 og har hjemsted i Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet IOGKF (specialforbund)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Odense Håndboldklub af 1977 (O.H. 77)

Vedtægter for Odense Håndboldklub af 1977 (O.H. 77) Vedtægter for Odense Håndboldklub af 1977 (O.H. 77) Odense Håndboldklub af 1977 er stiftet ved en sammenlægning af Gymnastikforeningen Frem s håndboldafdeling (stiftet i april 1938) og Idrætsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Asperup Pool & Snooker Club 2018

Vedtægter for Asperup Pool & Snooker Club 2018 1 Navn og hjemsted Foreningen er stiftet den 23. november og har hjemsted i Frederikssund kommune. Foreningen er tilsluttet DDBU Den Danske Billard Union under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Dartklubben Juelsminde Bulls

Dartklubben Juelsminde Bulls Dartklubben Juelsminde Bulls (foreningens navn) 1 Navn og hjemsted Foreningen er stiftet den 26. feb. 2018 og har hjemsted i Hedensted kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Dart Union(specialforbund/unioner)

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Dansk Dart Unions. Vejledning, priser og krav til klubberne. Sidst revideret af Dansk Dart Unions bestyrelse den

Dansk Dart Unions. Vejledning, priser og krav til klubberne. Sidst revideret af Dansk Dart Unions bestyrelse den Dansk Dart Unions Vejledning, priser og krav til klubberne Sidst revideret af Dansk Dart Unions bestyrelse den 14.12.2017 Side 1 Indhold Beløbssatser... 3 Minimumskrav til klubvedtægterne... 4 Forsalg

Læs mere

DANMARKS BRIDGEFORBUND

DANMARKS BRIDGEFORBUND Vedtægter for Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er og klubben er hjemmehørende i kommune. Klubben er stiftet den 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK 1 Navn og hjemsted Foreningen SVEBØLLE MOTOCROSS KLUB, SMCK er stiftet d. 29-06-1984 Foreningens hejmsted er Svebølle Motocrossbane, Frederiksholm 2, 4470 Svebølle som har hjemsted i Kalundborg kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Dragør Bridge Club

Vedtægter for Dragør Bridge Club Vedtægter for Dragør Bridge Club 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Dragør Bridge Club, og klubben er hjemmehørende i Dragør kommune. Klubben er stiftet september 1961. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer Ændringsforslag er de indrykkede punkter 1-7

Forslag til vedtægtsændringer Ændringsforslag er de indrykkede punkter 1-7 Forslag til vedtægtsændringer Ændringsforslag er de indrykkede punkter 1-7 Vedtægter for Høng Bridgeklub DANMARKS BRIDGEFORBUND 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Høng Bridgeklub og klubben er hjemmehørende

Læs mere

Forslag til vedtægter for Horsens Bridgeklub af 2017

Forslag til vedtægter for Horsens Bridgeklub af 2017 Forslag til vedtægter for Vedtægter for 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er og er dannet ved en sammenlægning af Horsens Bridgeklub af 1931, stiftet den 4. september 1931, og bridgeklubben Ruder Es,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AMAGER ORIENTERINGSKLUB

VEDTÆGTER FOR AMAGER ORIENTERINGSKLUB VEDTÆGTER FOR AMAGER ORIENTERINGSKLUB 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubben Amager Orienteringsklub der har hjemsted i Tårnby kommune, er stiftet den 20. oktober 2008. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for NBC Frederikshavn

Vedtægter for NBC Frederikshavn Vedtægter for NBC Frederikshavn Stiftet 1956. 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn, Nordjysk Bicycle Club har hjemsted i Frederikshavn Kommune. Foreningen er medlem af Danmarks cykel union

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Horsens Bridgeklub af 2017

Horsens Bridgeklub af 2017 Vedtægter for Horsens Bridgeklub af 2017 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Horsens Bridgeklub af 2017 og er dannet ved en sammenlægning af Horsens Bridgeklub af 1931, stiftet den 4. september 1931,

Læs mere

Vedtægter for Surfcompagniet Nr. Vorupør

Vedtægter for Surfcompagniet Nr. Vorupør Vedtægter for Surfcompagniet Nr. Vorupør 1 Navn og hjemsted Foreningen Surfcompagniet Nr. Vorupør er stiftet den 19-04-2016 og har hjemsted i Thisted Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Surf & Rafting

Læs mere

Vedtægter for Hellerup Fægte-Klub

Vedtægter for Hellerup Fægte-Klub 1 Vedtægter for Hellerup Fægte-Klub 1 Navn og hjemsted: Hellerup Fægte-Klub er stiftet den 18. november 1944 og har hjemsted i Gentofte Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Fægte-Forbund under Danmarks

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Navn og hjemsted. 1. Foreningen Øresund Klubfodbold, der har hjemsted i Københavns Kommune, er stiftet 11/9-1997

Navn og hjemsted. 1. Foreningen Øresund Klubfodbold, der har hjemsted i Københavns Kommune, er stiftet 11/9-1997 Øresund Klubfodbolds (ØKF) vedtægter anno 2016 Navn og hjemsted. 1. Foreningen Øresund Klubfodbold, der har hjemsted i Københavns Kommune, er stiftet 11/9-1997 Stk. 2. Foreningen er tilsluttet DBU København

Læs mere

Vedtægter. b. Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.

Vedtægter. b. Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hirtshals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Hjørring Kommune. Klubben er stiftet den 1. februar 1965. 1 2 Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJALLERUP IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR HJALLERUP IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR HJALLERUP IDRÆTSFORENING 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Hjallerup Idrætsforening. Den er hjemmehørende i Hjallerup, i Brønderslev Kommune. 2 Formål Foreningens primære formål, er

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for TSF - Fodbold

Vedtægter for TSF - Fodbold 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningen TSF Fodbold (Tønder Sportsforening Fodbold), der har hjemsted i Tønder Kommune, er stiftet den 17. maj 1920. Foreningen er tilsluttet DBU-Jylland, under Dansk Boldspil-Union

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling

Vedtægter. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling Vedtægter Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2016-03-02 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Allerød Cykle Klub (ACK). ACK er stiftet d. 26. oktober 1993 og har hjemsted i Allerød

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Hillerød esport

Vedtægter for Hillerød esport Vedtægter for Hillerød esport 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Hillerød esport, der har hjemme i Hillerød Kommune, og er stiftet den 22. august 2013. 2 Formål Det er foreningens formål, at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN A-TEAM

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN A-TEAM VEDTÆGTER FOR FORENINGEN A-TEAM 1 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er A-Team Foreningen er stiftet den 28. november 2015 med aktivitets- og regnskabsmæssig opstart d. 1. januar 2016. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vinterbade klubben Nødebo Vikingerne

Vinterbade klubben Nødebo Vikingerne Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningen, der har hjemsted i Nødebo i Hillerød Kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. 2. Formål Foreningens formål er at varetage og fremme interessen for vinterbadning

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Sammenslutning Af Aktive Idrætsforeninger Region Syddanmark (SAI)

VEDTÆGTER for Sammenslutning Af Aktive Idrætsforeninger Region Syddanmark (SAI) VEDTÆGTER for Sammenslutning Af Aktive Idrætsforeninger Region Syddanmark (SAI) Sammenslutningens navn og hjemsted: Navn er: Sammenslutning af Aktive Idrætsforeninger Region Syddanmark Hjemsted er Odense

Læs mere

DINNødhjælp. Vedtægter

DINNødhjælp. Vedtægter DINNødhjælp Vedtægter 1 Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. Foreningens værdier/mission er: 2 Værdier, mission, formål

Læs mere

Vedtægter for Guldborgsund Væddeløbsforening

Vedtægter for Guldborgsund Væddeløbsforening Vedtægter for Guldborgsund Væddeløbsforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Guldborgsund Væddeløbsforening og den har hjemsted i Guldborgsund Kommune. Foreningen er stiftet xx.xx.20xx 2 Formål

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN Vedtaget 18. marts 2015 VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN Område: FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV NYHAVN Hjemsted: København

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi. Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi. Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi Side 1 af 6 sider 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. Klubben er hjemmehørende i Holbæk

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Roskilde Damebridgeklub Vedtægter

Roskilde Damebridgeklub Vedtægter Roskilde Damebridgeklub Vedtægter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Damebridgeklub med hjemsted i Roskilde kommune. Klubbens er stiftet den 7. januar 1937. 2. Formål Stk. 1. klubbens formål

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

FORSLAG V E D T Æ G T E R for Bornholms Travselskab

FORSLAG V E D T Æ G T E R for Bornholms Travselskab FORSLAG V E D T Æ G T E R for Bornholms Travselskab 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Bornholms Travselskab og den har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Foreningen er stiftet den 19. juni 1960.

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere