Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016"

Transkript

1 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal

2 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør Kommunes egen udvikling samt i forhold til udviklingen i kommuner med samme rammevilkår (Klyngen). Resultaterne i notatet hentes i vid udstrækning fra Jobindsats.dk. Status udarbejdes tre gange i det indeværende år og afsluttes efterfølgende med en opgørelse for hele året. Dette er den tredje status på beskæftigelsesindsatsen i 2016 og indeholder resultater for de første 3 kvartaler i Helsingør Kommune har to overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen for 2016: Mål 1: Kommunens visionsmål 10a om at flere borgere skal være selvforsørgende. Mål 2: Helsingør Kommunes budgetmål for 2016 om 5 % færre kontanthjælpsmodtagere i 2016 end i Mål 1 Resultatkrav 1: Antallet af fuldtidspersoner mellem 18 og 65 år på offentlig forsørgelse skal være færre i 2016 i forhold til Resultatkrav 2: Udviklingen i antal fuldtidspersoner mellem 18 og 65 år på offentlig forsørgelse skal være den samme eller bedre end gennemsnittet for klyngen (vores sammenligningskommuner). Det overordnede resultatkrav er fastsat på baggrund af udviklingen i antallet af borgere på kommunale forsørgelsesydelser i Helsingør Kommune i de seneste år set i forhold til gennemsnittet i Klyngen samt forventningerne til igangværende og kommende beskæftigelsesindsatser i kommunen. Antallet af borgere på forsørgelsesydelser i september 2016 i forhold til antallet i december 2015 viser, at Helsingør samlet set har haft en marginalt bedre udvikling end Klyngen med et samlet fald i antallet af borgere på forsørgelsesydelser på 5,4 procent. Klyngen har haft et fald på 5,2 procent. Tabel 1: Udviklingen i antallet af borgere på beskæftigelsesrettet forsørgelse i december 2015 og september Dec 2015 Sep 2015 Sep 2016 JC Helsingør JC Helsingør JC Helsingør Ændring ift. dec 2015 JC Helsingør Ændring % ift. dec 2015 Dec 2015 Sep 2015 Sep 2016 Ændring ift. dec 2015 Ændring % ift. dec 2015 JC Helsingør Klynge Klynge Klynge Klynge Klynge A-dagpenge , ,5 Kontantydelse , ,6 Arbejdsmarkedsydelse , ,9 Kontanthjælp , ,9 Uddannelseshjælp , ,9 Revalidering , ,5 Forrevalidering , ,5 Integrationsydelse , ,3 Sygedagpenge , ,9 Jobafklaringsforløb , ,8 Ressourceforløb , ,0 Ledighedsydelse , ,2 Fleksjob , ,7 Førtidspension , ,4 I alt , ,2 Kilde: Jobindsats.dk specifikke ydelser antal fuldtidspersoner. Note: Pr overgår nytilkomne flygtninge til integrationsydelse. I hele 2015 og til og med juni 2016 indeholder antallet af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere altså personer, der er omfattet af 2

3 integrationsprogrammet. Udviklingen i kontanthjælp og uddannelseshjælp skal derfor tolkes med varsomhed eller ses sammen med integrationsydelse. I Helsingør Kommune er udviklingen i antallet af borgere, der modtager a-dagpenge, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb mere positiv end i Klyngen, hvorimod antallet af borgere der modtager kontanthjælp, integrationsydelse, borgere berettiget til eller i fleksjob og førtidspension har udviklet sig mindre positivt i Helsingør Kommune end i Klyngen. I forhold til niveauet og udviklingen i andelen af modtagere af forsørgelsesydelser i pct. af befolkningen, ses i nedenstående figur 1, at andelen i Helsingør Kommune er 19,4 procent i januar 2015 og er i september 2016 faldet til 17,7 procent. Andelen i Klyngen er højere med 22,4 procent i januar 2015 og er faldet til 20,4 procent i september Sammenfattende er andelen af forsørgelsesydelsesmodtagere lavere i Helsingør Kommune end i gennemsnittet i Klyngen, men udviklingen i andelen af forsørgelsesydelsesmodtagere er mere positiv i Klyngen end i Helsingør Kommune. Figur 1: Udvikling i andel modtagere af forsørgelsesydelse i pct. af befolkningen, januar september Kilde: Jobindsats.dk specifikke ydelser antal forsørgede fuldtidspersoner i procent af befolkningen. Mål 2 Resultatkrav 1: Antallet af kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 65 år skal være 5 pct. færre i 2016 end i Udviklingen i det gennemsnitlige antal af borgere på kontanthjælp (job- eller aktivitetsparate), fremgår af tabel 2. I forhold til det gennemsnitlige antal borgere på kontanthjælp i 2015, er antallet steget med 0,2 procent. Der er i alt 3 flere borgere på kontanthjælp. Tabel 2: Udviklingen i det gennemsnitlige antal kontanthjælpsmodtagere i 2015 og Gns. 3/4 år 2015 Gns. 3/4 år 2016 Forskel Udvikling i pct. Kontanthjælpsmodtagere ,2 Kilde: Jobindsats.dk antal fuldtidspersoner 3

4 Note: Opgørelsen er ændret i forhold til de tidligere udgaver af Status på Beskæftigelsesindsatsen, idet lovgivning og regler for udbetaling af kontanthjælp til flygtninge og indvandrere er ændret i opgørelsesperioden. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i dette resultatkrav nu excl. borgere omfattet af integrationsprogrammet og som før modtog kontanthjælp (og nu modtager integrationsydelse). Udviklingen i det faktiske antal fuldtidspersoner på kontanthjælp uddybes nedenfor i figur 2, der viser udviklingen i antallet måned for måned for de seneste 2 år samt i perioden kvartal Det ses, at det gennemsnitlige antal af borgere på kontanthjælp er lavere end gennemsnittet for 2014, men er lidt højere end det gennemsnitlige antal for Figur 2: Udviklingen i antallet og det gennemsnitlige antal af kontanthjælpsmodtagere Kilde Jobindsats.dk antal fuldtidspersoner Beskæftigelsesministerens fire mål for Flere unge skal have en uddannelse Jobcentret skal sikre, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse. Mål 3 Resultatkrav 1: Følge udviklingen i hvor mange unge, der påbegynder en uddannelse Resultatkrav 2: Følge udviklingen i hvor mange unge, der afbryder uddannelse og kommer retur til forsørgelsesydelse Resultatkrav 3: Følge udviklingen i hvor mange unge, der kommer i beskæftigelse 4

5 Resultatkrav 4: Sammenligne udviklingen i antal med klyngen. Helsingør Kommunes udvikling skal være minimum lige så god som gennemsnittet i klyngen Nedenfor i tabel 3 vises antallet af unge, der er startet på uddannelseshjælp i Det fremgår endvidere, at antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp har marginale månedlige udsving i det første halvår I 3. kvartal viser tallene en faldende tendens. Da der pr. 1. juli 2016 er borgere, der er overgået fra at modtage uddannelseshjælp til at modtage integrationsydelse, skal udviklingen dog tages med forbehold. Ud af det samlede antal, der hver måned ophører med uddannelseshjælp, er i alt 165 unge ophørt til ordinær uddannelse og 84 unge ophørt til ordinær beskæftigelse. Tabel 3: Antal påbegyndte forløb, antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp samt antal ophørte til ordinær uddannelse og ordinær beskæftigelse til og med september 2016 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Antal påbegyndte forløb Antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Antal personer på uddannelseshjælp Antal ophørt til ordinær uddannelse Antal ophørt til ordinær beskæftigelse Kilde: Jobindsats.dk samt lokal opgørelse af unge ophørt til ordinær uddannelse og beskæftigelse Nedenfor i tabel 4 ses en lokal opgørelse af unge ophørt til ordinær uddannelse i perioden 1. januar 2016 til 14. november Den viser, at i alt 182 unge er påbegyndt en ordinær uddannelse. Indenfor nævnte periode er i alt 28 unge vendt tilbage til uddannelseshjælp indenfor 9 måneder efter ophør/afbrydelse af uddannelseshjælp, hvilket svarer til et tilbageløb på godt 15 procent. Tabellen viser endvidere, hvor hurtigt de 24 unge er vendt tilbage til forsørgelse uddannelseshjælp, ligesom det fremgår hvornår de 154 unge, der ikke er vendt tilbage, er ophørt med uddannelseshjælp. Flere unge kan naturligvis endnu vende tilbage til uddannelseshjælp. Tabel 4: Unge ophørt til ordinær uddannelse 1. januar november

6 I alt ophørt vendt tilbage til uddannelseshjælp indenfor 1 måned mdr mdr mdr. 15 I alt vendt tilbage 28 Antal 182 Uddannelseshjælp ophørt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov I alt ikke vendt tilbage (endnu) 154 Kilde: Lokal opgørelse af startede og stoppede forløb på uddannelseshjælp. Udover at følge udviklingen i antal unge på uddannelseshjælp i Helsingør Kommune viser nedenstående figur 3 udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Helsingør Kommune og i Klyngen. Af figuren fremgår det, at både Helsingør Kommune og Klyngen i forhold til udgangspunktet i december 2014, har haft en stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp i det første halvår af I 3. kvartal 2015 falder antallet af unge, hvor der er en naturlig afgang til uddannelserne, hvorefter antallet af unge stiger igen i 4. kvartal I det første halvår 2016, ses der en faldende tendens i Helsingør Kommune, mens der i Klyngen ses en stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp. I 3. kvartal 2016 viser både Klyngen og Helsingør Kommune et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Klyngen har en marginalt bedre udvikling i antallet. For Jobcenter Helsingør er faldet i absolutte tal i perioden december 2014 til september 2016 på 51 personer svarende til et fald på 12,2 procent. I Klyngen er der et fald på 14,2 procent. Figur 3: Udviklingen i antallet af unge (fuldtidspersoner) på uddannelseshjælp sammenholdt med Klyngen med udgangspunkt i december

7 Kilde: Jobindsats.dk. december 2014 er indeks Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål 4 Resultatkrav 1: Følger udviklingen i antallet af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Resultatkrav 2: Sammenligner udviklingen med klyngen. Helsingørs udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen Helsingør vil øge indsatsen for at få langvarigt forsørgede tilbage i job og sikre at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig håndholdt indsats for at genvinde eller bevare kontakten til arbejdsmarkedet. I tabel 5 ses det, at antallet af langtidsforsørgede borgere er faldet med 0,1 procent i marts 2016 set i forhold til december I Klyngen ses en stigningen på 0,9 procent (juli er seneste opgjorte måned i Jobindsats). Tabel 5: Udviklingen af langtidsforsørgede i Helsingør sammenholdt med Klyngen. Dec 2015 Jul 2016 Ændring i antal Ændring % Dec 2015 Jul 2016 Ændring i antal Ændring % Langtidsforsørgede JC Helsingør JC Helsingør JC Helsingør JC Helsingør Klynge Klynge Klynge Klynge , ,9 Kilde: Jobindsats.dk antal fuldtidspersoner Def. langtidsforsørgede har modtaget forsørgelsesydelse i mere end 3 år sammenhængende. Af de langtidsforsørgede borgere har 21,3 procent i december 2015 været i en virksomhedsrettet aktivitet indenfor de seneste 6 mdr. (tabel 6). I juli 2016 er andelen steget til 21,6 procent svarende til en samlet stigning på 0,3 pct.point. I Klyngen er andelen steget med 0,4 pct.point med en samlet andel af langtidsforsørgede borgere i virksomhedsrettet aktivitet på 31 procent i juli

8 Tabel 6: Udviklingen i andelen af langtidsforsørgede i virksomhedsrettet aktivering i Helsingør indenfor de seneste 6 mdr. i opgørelsesperioden sammenholdt med Klyngen. Dec 2015 Jul 2016 Ændring i ppt. Ændring % Dec 2015 Jul 2016 Ændring i ppt. Ændring % JC Helsingør JC Helsingør JC Helsingør JC Helsingør Klynge Klynge Klynge Klynge Andel i virksomhedsrettet aktivitet 21,3 21,6 0,3 1,4 30,6 31,0 0,4 1,3 Kilde: Jobindsats.dk Tilgangen til førtidspension for Jobcentret og Klyngen ses nedenfor i tabel 7. Af tabellen fremgår det, at tilgangen til førtidspension i Jobcenter Helsingør er steget med 10 personer siden december 2015 måling, svarende til en stigning på 9,3 procent. Klyngen har ligeledes haft en stigning i antallet svarende til en stigning på 5,3 procent. Tabel 7: Udviklingen i tilgangen til førtidspension december 2015 og august 2016 sammenholdt med Klyngen. Tilgang til førtidspension Jobcenter Helsingør Dec 2015 Aug 2016 Ændring Ændring % ,3 Gns. af 26 jobcentre med samme rammevilkår ,3 Kilde: Jobindsats.dk Ministermål Note: Perioden måles bagud 1 år. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Mål 5 Resultatkrav 1: Følge udviklingen i antallet af langtidsledige Resultatkrav 2: Sammenligne udviklingen med klyngen. Helsingør Kommunes udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i Klyngen Helsingør Kommune har et særligt fokus på de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder de a-dagpengemodtagere der befinder sig i slutningen af deres dagpengeperiode. Indsatsen omfatter alle a-dagpengemodtagere samt jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden indenfor de seneste 52 uger. I tabel 9 ses det, at der i Helsingør Kommune er et samlet fald på 29,4 procent i forhold til december Der er et fald i antallet af langtidsledige på a-dagpenge og kontanthjælp. Gennemsnittet i Klyngen viser et samlet fald på 15,1 procent. Tabel 9: Udviklingen i antallet af langtidsledige fra december 2015 til juni 2016 sammenholdt med Klyngen. 8

9 Jobcenter Helsingør Gns. i Klyngen Dec 2015 Sep 2016 Ændring Ændring % Dec 2015 Sep 2016 Ændring Ændring % Ydelsesgrupper i alt , ,1 A-dagpenge , ,1 Kontanthjælp (jobklar) , ,2 Kilde: Jobindsats.dk fuldtidspersoner Note: Der er ikke borgere omfattet af integrationsforløb i denne måling. 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. Mål 6 Resultatkrav 1: Andelen af ledige i virksomhedsrettet aktivering skal være højere i 2016 end i 2015 Der er påbegyndt et udviklingsarbejde i det tværgående virksomhedskonsulentnetværk, der har fokus på, hvordan Center for Job og Uddannelse bedst understøtter virksomhedernes behov, og hvordan virksomhedsindsatsen hhv. tilrettelægges internt i Center for Job og Uddannelse og i forhold til Nordsjællands Rekrutteringsservice. Af tabel 10 fremgår det, at Jobcenter Helsingør i 3. kvartal 2016 har haft en større andel af ledige borgere på A-dagpenge og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering end gennemsnittet i Det samme gælder hvis 3. kvartal 2016 sammenholdes med samme kvartal sidste år. Derimod er andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering faldet i forhold til Tabel 10: Udviklingen i andelen af ledige i virksomhedsrettet aktivering til og med 3. kvartal 2016 i forhold til kvartal kvartal kvartal kvartal 2015 Gns kvartal kvartal kvartal 2016 Gns A-dagpenge 14,8 17,3 14,9 14,8 15,4 13,6 18,3 16,0 15,8 Kontanthjælpsmodtager Jobparat 25,3 31,5 32,6 29,5 29,7 25,5 26,2 19,8 24 Kontanthjælpsmodtager Aktivitetsparat 9,0 10,2 9,1 12,0 10,0 13,2 12,8 11,4 12,6 Kilde: Jobindsats.dk Status på beskæftigelsesindsatsen på indvandrerområdet Nedenfor opdateres tal for den beskæftigelsesrettede indsats overfor indvandrere i Det drejer sig om ikke-vestlige indvandrere omfattet af Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats. Det er vigtigt at bemærke, at tallene ikke omhandler antal fuldtidspersoner, men derimod antal berørte personer. Tallene kan derfor ikke sammenlignes med antallet, der er angivet i budgetter eller de foranstående opgørelser i status. Bemærk også at flygtninge ankommet til Helsingør Kommune fra 1. september 2015 modtager integrationsydelse og også indgår i nedenstående tal. Ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp 9

10 Nedenfor i tabellerne sammenholdes andele og udvikling for henholdsvis borgere med dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande. I 4. kvartal 2015 var antallet af borgere med dansk oprindelse på kontanthjælp i alt 837 personer. Det svarer til en andel på 1,5 procent i forhold til alle borgere med dansk oprindelse i Helsingør Kommune. Andelen på kontanthjælp for indvandrere fra ikke-vestlige lande udgjorde 13,9 procent. I 3. kvartal 2016 viser samme beregning, at andelen af borgere med dansk oprindelse på kontanthjælp er uforandret på 1,5 procent, mens andelen for indvandrere fra ikke-vestlige lande er steget til 15,9 procent. Tabel 11: Andelen af borgere med dansk oprindelse på kontanthjælp sammenholdt med andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande på kontanthjælp, 4. kvartal 2015 og 3. kvartal kvartal kvartal 2016 Antal i Helsingør Kommune Gns. antal på kontanthjælp Andel på kontanthjælp Antal i Helsingør Kommune Gns. antal på kontanthjælp Andel på kontanthjælp Borgere med dansk oprindelse , ,5 Indvandrere fra ikke vestlige lande , ,9 Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1C og Jobindsats.dk antal personer De samme 837 borgere med dansk oprindelse på kontanthjælp udgør i 4. kvartal ,3 procent af den samlede befolkning i Helsingør Kommune. Andelen er uforandret i 3. kvartal I tabel 12 sammenholdes resultater i forhold til visitationskategorisering med de sammenlignelige Jobcentre i Klyngen. I december 2015 udgjorde andelen af aktiveringsparate borgere med dansk oprindelse 65,2 procent af alle kontanthjælpsmodtagere med dansk oprindelse, og i september 2016 udgør den 64,9 procent i Jobcenter Helsingør. Det vil sige, at der har været et marginalt fald på 0,3 procentpoint. Til sammenligning er andelen faldet med 4,2 procentpoint i Klyngen, hvor andelen i september 2016 udgør 61,3 procent. Andelen af aktiveringsparate borgere fra ikke-vestlige lande udgør 77,1 procent af alle kontanthjælpsmodtagere fra ikke-vestlige lande i december 2015 i Jobcenter Helsingør. I september 2016 er andelen faldet med 22,7 procentpoint til 54,4 procent. Til sammenligning er andelen af aktiveringsparate i Klyngen faldet med 11,1 procentpoint til 63,4 procent. Tabel 12: Andelen af aktiveringsparate borgere med dansk oprindelse sammenholdt med andelen af aktiveringsparate indvandrere med ikke-vestlig baggrund, december 2015 og september 2016 og sammenholdt med Klyngen. 10

11 Jobcenter Helsingør Klyngen Dec 2015 Sep 2016 Dec 2015 Sep 2016 Borgere med dansk oprindelse Antal på kontanthjælp Antal aktivitetsparate Borgere indvandret fra ikke vestlige lande Andel 65,2 64,9 65,5 66,9 Antal på kontanthjælp Antal aktivitetsparate Andel 77,1 54,4 74,5 63,4 Kilde: Jobindsats.dk antal personer. Tallene indeholder flygtninge og borgere på integrationsydelse. I tabel 13 opgøres antallet af afsluttede virksomhedsrettede aktiveringsforløb. I tabellen sammenholdes resultatet med borgere af dansk oprindelse med de sammenlignelige Jobcentre i Klyngen. Opgørelsesperioden er rullende år for okt sep og okt sep Andelen af borgere med dansk oprindelse, der har afsluttet et virksomhedsrettet forløb, udgør 32 procent, denne andel er faldet til 19,3 procent. Til sammenligning udgør andelen henholdsvis 26 procent til 26,8 procent. Andelen af borgere fra ikke-vestlige lande, der har afsluttet et virksomhedsrettet forløb udgør 19,7 procent i 2014/15, det er steget til 23,7 procent i 2015/16. I Klyngen udgør andelen henholdsvis 17,1 procent og 26 procent. Tabel 13: Andelen af afsluttede virksomhedsrettede forløb for borgere med dansk oprindelse, sammenholdt med andelen af samme for indvandrere med ikke-vestlig baggrund, jan- sep 2015 og jan sep Jobcenter Helsingør Klyngen 4kv14-3kv15 4kv15-3kv16 4kv14-3kv15 4kv15-3kv16 Borgere med dansk oprindelse Antal på kontanthjælp Antal afsluttede virksomhedsrettede aktiveringsforløb Andel 32,0 19,3 26,0 26,8 Borgere indvandret fra ikke vestlige lande Antal på kontanthjælp Antal afsluttede virksomhedsrettede aktiveringsforløb Andel 19,7 23,7 17,1 26,0 Kilde: Jobindsats.dk antal personer, rullende år. Tallene indeholder flygtninge og borgere på integrationsydelse. Det fremgår af tabel 14, at den gennemsnitlige varighed på kontanthjælp for borgere med dansk oprindelse, er steget fra 38,1 uger til 38,3 uger. Den gennemsnitlige varighed er uforandret på 39,3 procent for indvandrere fra ikke-vestlige lande. Klyngen viser en stigning for begge grupper. 11

12 Tabel 14: Varigheden i uger for borgere på kontanthjælp i forhold til Klyngen, Jobcenter Helsingør Klyngen 4kv14-3kv15 4kv15-3kv16 4kv14-3kv15 4kv15-3kv16 Varighed i uger Personer med dansk oprindelse Borgere indvandret fra ikke-vestlige lande 38,1 38,3 37,3 38,2 39,3 39,3 40,2 40,4 Kilde: Jobindsats.dk antal person, rullende år. 12

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge:

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge: Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 22. august 2017 Politiske Effektmål - status til mødet i UJU d. 30. august 2017 Herunder status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle Kan Bidrage. Opgjort med seneste

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (Maj 218) Vækstudvalget den 7. Juni 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Denne kvartalsvise statusopfølgning er den tredje status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Denne kvartalsvise statusopfølgning er den tredje status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 14. november Tit: Kvarsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvarsvise statusopfølgning er den tredje status på beskæftigsesplanen for og består af fire de: Overblik over

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere