Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012"

Transkript

1 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober

2 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for 2012, som er udmøntet i beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Furesø. Analysen er baseret på data fra Jobcentrets performance sammenholdes også med de enkelte kommuner i klyngen. Beskæftigelsesministerens mål for 2012 Furesø kommune har udmøntet målene som følger jf. beskæftigelsesplan 2012: 1. let af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 575 ( i ledighed og aktivering) i december Tilgangen af til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 109 i december let af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 387 ( i ledighed og aktivering) i december let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 641 ( i ledighed og aktivering) i december På baggrund af nedenstående analyse kan der konkluderes følgende: Overordnet set har Jobcenter Furesø på nuværende tidspunkt opfyldt alle fire ministermål. Der er særlig fokus på at bringe antallet af ledige unge under 30 år ned igennem målrettede tilbud om uddannelse og beskæftigelse samt Grøn Aktivering. Opfølges hvert kvartal på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmøderne. Ministermål 1: Det kan konkluderes, at arbejdskraftreserven pr. august 2012 ligger på 544, og målet i hht. beskæftigelsesplan 2012 maksimalt må udgøre 575 pr. december Derved er målet for 2012 på nuværende tidspunkt opfyldt. I forhold til samme måned sidste år, dvs. august 2011 hvor tallet lå på 538, har der ingen nævneværdig ændring været i arbejdskraftreserven. Ministermål 2: Målet omhandler tilgangen til permanente forsørgelsesydelser, herunder ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Målet beregnes som gennemsnittet af de 12 foregående måneder. Der er i august 2012 i alt på de tre ordninger. Målet er, at der i december 2012 maksimalt er 1319 på de tre ordninger og at tilgangen af til permanente forsørgelsesordninger skal begrænses til 109. Tilgangen pr. august 2012 er 107, hvilket vil sige, at målet på nuværende tidspunkt er opfyldt. I forhold til samme måned sidste år, dvs. august 2011, hvor tallet lå på 99, har der været en stigning i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser på 8 svarende til en procentvis stigning på 7,5 %. 2

3 Ministermål 3: let af unge ydelsesmodtagere under 30 år udgør 374 pr. august 2012, hvorfor målet på maksimalt 387 for 2012 på nuværende tidspunkt er opfyldt. I forhold til samme måned sidste år, dvs. august 2011, hvor tallet lå på 337, er der en markant stigning på 37 svarende til en procentvis stigning på små 10 %. Ministermål 4: let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 609 i august 2012, hvorved målet om maksimalt 641 i december 2012 på nuværende tidspunkt er opfyldt. I forhold til samme måned sidste år, dvs. august 2011, hvor tallet lå på 604, er der ikke tale om en nævneværdig ændring i antallet af ikke-vestlige lediges andel af arbejdskraftreserven. Furesø Kommunes målopfyldelse på baggrund af ministerens mål for 2012 Mål 1: Arbejdskraftreserven Nyt mål 2 i 2012: Tilgangen til permanente forsørgelsesydelser Mål 3: Unge på offentlig forsørgelse under 30 år Mål 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Målopfyldelse august 2012 Furesømål for 2012 % afgivelse ift. Furesømål ,4 % ,8 % ,4 % ,0 % Bruttoledighedsprocenten udviklingen i Furesø kommune I forhold til bruttoledighedsprocenten placerer Furesø Kommune sig som nr. 13 ud af de 48 kommuner i Østdanmark. Bruttoledighedsprocenten i Furesø kommune pr. august 2012 ligger på 3,6 sammenlignet med 5,5 % for hele landet og 5,8 % for Østdanmark. Sammenligner man med samme måned sidste år, lå Furesø kommunes bruttoledighedsprocent på 3,7 %, mens tallet for hele landet lå på 5,4 % og for Østdanmark på 5,7 %. Der er altså tale om en stabil og markant bedre placering for Furesø Kommune i forhold til både hele landet og Østdanmark. Gennemsnitligt antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i hele landet, regioner og kommuner i Østdanmark, august (Se Bilag 1 på side 18.) Besparelsespotentialet udviklingen i Furesø kommune Ser man på besparelsespotentialet for Furesø Kommune i forhold til klyngen, fremgår det, at det samlede besparelsespotentiale ligger på -94,3 mio. kroner (Se Bilag 2 på side 19.) 3

4 Statistik og analyse over Jobcentrets performance i forhold til de fire ministermål I tabellen på næste side vises i første afsnit Resultater hvordan jobcentret performer i forhold til de fire ministermål. I andet afsnit Forsørgelsesgrupper tilgangen til permanente forsørgelsesydelser blandt alle forsørgelsesgrupperne i Furesø Kommune inkl. a-dagpenge samt kontant- og starthjælpsmodtagerne, som yderligere er opdelt efter matchkategori. I tredje afsnit Indsatsen vises aktiveringsgraden blandt a- dagpengemodtagerne samt kontant- og starthjælpsmodtagerne. 4

5 Tabel 1: Resultatoversigt Furesø Kommune August 2012 Data opdateret den Resultatoversigt - Furesø Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Arbejdskraftreserven Aug A-dagpenge Aug Kontanthjælp Aug Permanente forsørgelsesordninger Aug Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Aug Unge under 30 år Aug Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Aug Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle nedenfor) Jobklar A-dagpenge Aug Kontanthjælp Aug Sygedagpenge Aug Revalidering Aug Ledighedsydelse Aug Indsatsklar Kontanthjælp Aug Sygedagpenge Aug Revalidering Aug Ledighedsydelse Aug Midlertidigt passive Kontanthjælp Aug Sygedagpenge Aug Ledighedsydelse Aug Forrevalidering - Aug Fleksjob - Aug Førtidspension - Sep Ukendt match Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Aug Kontanthjælp, jobklar Aug Kontanthjælp, indsatsklar Aug Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Aug Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Aug Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Aug

6 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: let af for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. Mål 1 - Arbejdskraftreserven På forrige og denne side ses resultatoversigten opdateret for august Af resultatindsatsen fremgår, at arbejdskraftreserven pr. august 2012 ligger på 544, og målet i henhold til Ministermålet for december 2012 maksimalt skal udgøre 575 pr. december Derved er målet for 2012 på nuværende tidspunkt opfyldt. I forhold til juli 2012 har der været en stigning fra 476 til 544 svarende til 68 eller 12,5 procent. Af Resultatindsatsen for august 2012 fremgår, at a-dagpengemodtagere udgør den største andel af arbejdskraftreserven i Furesø Kommune. Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Arbejdskraftreserven Aug A-dagpenge Aug Kontanthjælp Aug Permanente forsørgelsesordninger Aug Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Aug Unge under 30 år Aug Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Aug Udsnit af Resultatindsatsen pr. august Furesø Kommune oplever, at der er en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i august 2012 (158) forhold til samme måned året før (123) svarende til en stigning på 35 eller 22 %. Dette svarer til den generelle tendens til at forsikrede ledige vender hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet end forsikrede ledige. 6

7 Forsikrede ledige Tabel 1 og Figur 1 nedenfor viser, hvordan forsikrede ledige på et givet tidspunkt er fordelt efter varighed af perioden på arbejdsløshedsdagpenge og hvordan udviklingen har været siden året før. Sammenligningen mellem juli 2011 og juli2012 viser, at der har været en væsentlig stigning i antallet af sager i perioden 0-4, samt en mindre stigning i antallet af sager i perioderne samt For alle andre perioder er der tale om et fald med det mest bemærkelsesmæssige fald i perioden Der er tale om et mindre fald i sager på 2-3 år. Til gengæld er der i juli 2012 sager på over 3 års mens der i samme måned sidste år ikke var sager på over 3 år. Tabel 1. A-dagpenge. forløb fordelt på varighed på ydelsen. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) forløb fordelt på varighed på ydelsen år 2-3 år Over 3 år Furesø Jul Jul Figur 1. A-dagpenge. forløb fordelt på varighed på ydelsen 1. Furesø. Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA. August 2012 tal er aktuelt ikke tilgængelige på Jobindsats.dk. Anm.: Varighed på ydelsen: forløb på den ydelsen er opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Varigheden af perioden på ydelsen er opgjort som antallet af /år, som ne ubrudt har været på den pågældende ydelse. Varighed på alle ydelser: forløb på alle ydelser er opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Kun forløb hvor den pågældende ydelse er modtaget den sidste udbetalingsdag i perioden indgår i opgørelsen. Varigheden af perioden på alle ydelser er opgjort som antallet af /år, som ne forinden ubrudt har været på forsørgelse (omfattende a-dagpenge, ferie fra ledighed, kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Når man opgør varigheden af forløb på alle ydelser, tæller skift mellem forskellige forsørgelsesydelser ikke som et nyt forløb. Der er stadig tale om ubrudt forsørgelse. Ferieperioder fra ledighed uden udbetaling af feriedagpenge tæller ikke med i opgørelsen. 7

8 Kontanthjælpsmodtagere Blandt kontanthjælpsmodtagerne kan det ud fra nedenstående tabel 2 konstateres, at den gennemsnitlige ledighed er uændret på 4,3 i august 2012 og samme måned sidst år. er steget med 69 fra 558 i august 2011 til 627 i august En stigning på 11 %. Tabel 2 Kontanthjælp., gnsn. varighed og. (bruttoledighed) arbejdsstyrken 16- befolkningen 16- Furesø Aug , ,9 2,2 Aug , ,3 2,5 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA Anm.: viser, hvor mange der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. er antal omregnet til ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som i alderen 16- med tilknytning til arbejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-. Tabel 3 nedenfor viser ledighedslængden for kontanthjælpsmodtagere i Furesø kommune fordelt på køn og herkomst i juli 2012 og samme måned i Tabel 3 Kontanthjælp., gnsn. varighed og fordelt på køn og herkomst. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) August 2011 arbejdsstyrken 16- befolkningen 16- Furesø Herkomst i alt 558 4, ,9 2,2 August 2012 Personer med dansk oprindelse 342 4, ,8 1,4 Indvandrere fra vestlige lande 12 4,6 12 0,1 0,1 Efterkommere fra vestlige lande 6 4,1 5 0,0 0,0 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 165 4, ,8 0,6 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 33 4,5 33 0,2 0,1 arbejdsstyrken 16- befolkningen 16- Furesø Herkomst i alt 627 4, ,3 2,5 Personer med dansk oprindelse 401 4, ,1 1,6 Indvandrere fra vestlige lande 14 4,2 13 0,1 0,1 Efterkommere fra vestlige lande 5 4,6 5 0,0 0,0 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 174 4, ,9 0,7 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 33 3,9 28 0,2 0,1 8

9 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA Anm.: viser, hvor mange der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. er antal omregnet til ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som i alderen 16- med tilknytning til arbejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-. Ser man på fordelingen af herkomst for gruppen af kontanthjælpsmodtagere ses en stigning i med dansk oprindelse fra 342 i august 2011 til 401 i august En stigning på 59 eller næsten 15 %. Tilsvarende ses en mindre - stigning i antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande fra 165 i august 2011 til 174 i august En stigning på 10 eller en procentvis stigning på små 6 %. Den gennemsnitlige ledighedslængde for alle grupper af kontanthjælpsmodtagere er uændret på 4,3 i august 2012 sammenlignet med august Udviklingen for gruppen af efterkommere fra ikke-vestlige land viser et fald i ledighedslængden fra 4,5 i august 2011 til 3,9 i august Gruppen har den markant laveste ledighedslængde. Tilsvarende ses et fald i ledighedslængden for gruppen af indvandrere fra vestlige lande fra 4,6 i august 2011 til 4,2 i august Derimod ses en markant stigning for efterkommere fra vestlige lande fra 4,1 i august 2011 til 4,6 i august Tabel 4 nedenfor og figur 2 på næste side viser, hvordan kontanthjælpsmodtagere under ét på et givet tidspunkt er fordelt efter og hvordan udviklingen har været siden året før. Det ses af tabel 4, at der har været et markant fald fra august 2011 til august 2012 i sager med en varighed på 5-8 fra 45 til 27 forløb svarende til 40 procent. For alle andre forløb har udviklingen i varigheden været stigende. De største stigninger ses i forløb på (+41 %), samt (+29 %). Tabel 4 Kontanthjælp. forløb fordelt på varighed på ydelsen. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) forløb fordelt på varighed på ydelsen Furesø år 2-3 år Over 3 år aug aug

10 Figur 2 Kontanthjælp. forløb fordelt på varighed på ydelsen. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM) Anm.: Varighed på ydelsen: forløb på den ydelsen er opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Varigheden af perioden på ydelsen er opgjort som antallet af /år, som ne ubrudt har været på den pågældende ydelse. Tabel 5 nedenfor viser udviklingen i antal på kontanthjælp i Furesø kommune i juli 2011 og juli 2012 i forhold til klyngen. Tabel 5 Kontanthjælp., gnsn. varighed og. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) arbejdsstyrken 16- befolkningen 16- Furesø Aug , ,9 2,2 Aug , ,3 2,5 Ballerup Aug , ,6 3,3 Aug , ,7 4,1 Fredensborg Aug , ,6 2,7 Aug , ,7 2,7 Frederikssund Aug , ,1 3,1 Aug , ,3 3,3 Gladsaxe Aug , ,8 3,5 Aug , ,3 3,9 Glostrup Aug , ,9 4,4 Aug , ,2 4,6 10

11 arbejdsstyrken 16- befolkningen 16- Greve Aug , ,8 2,1 Aug , ,1 2,4 Herning Aug , ,6 2,6 Aug , ,9 2,8 Hillerød Aug , ,6 2,8 Aug , ,1 3,1 Holbæk Aug , ,9 3,5 Aug , ,3 3,8 Holstebro Aug , ,2 2,4 Aug , ,5 2,6 Kolding Aug , ,2 3,1 Aug , ,7 3,5 Roskilde Aug , ,7 2,7 Aug , ,0 2,9 Sorø Aug , ,3 3,1 Aug , ,9 3,6 Viborg Aug , ,9 2,9 Aug , ,3 3,2 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA Anm.: viser, hvor mange der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. er antal omregnet til ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som i alderen 16- med tilknytning til arbejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-. Mål 2 Permanente forsørgelsesordninger Herunder gennemgås de tre permanente forsørgelsesordninger: ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension hver for sig. Der er i august 2012 i alt på de tre ordninger. Tallet er faldet fra 1312 i juli Målet er, at tilgangen af til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 109 i december Tilgangen pr. juli 2012 er 107, hvilket vil sige, at målet på nuværende tidspunkt er opfyldt. 11

12 Ledighedsydelse Tabel 6.a. nedenfor viser antal ledighedsydelsesmodtagere opgjort som antal, antal samt den gennemsnitlige varighed i august 2011 og august Tabellen skal give et billede af målgruppens størrelse og af udviklingen i denne. let af er steget med fra 45 i august 2012 til 56 i august 2011 svarende til en stigning på 20 %. Tabel 6.a. Ledighedsydelse. arbejdsstyrken 16- befolkningen 16- Furesø Aug ,5 44 0,2 0,2 Aug ,2 51 0,3 0,2 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer Anm.: viser, hvor mange der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. er antal omregnet til ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som i alderen 16- med tilknytning til arbejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-. Fleksjob Tabellen nedenfor viser antal i fleksjob. Tabellen viser en stort set uændret udvikling fra august 2011 til august Tabel 6.b. Fleksjob.. arbejdsstyrken 16- befolkningen 16- Furesø Aug , ,2 0,9 Aug , ,2 0,9 Kilde: AMFORA Anm.: viser, hvor mange der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. er antal omregnet til ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som i alderen 16- med tilknytning til arbejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-. Indberetninger fra Kerteminde kommune vedr. fleksjob i 2007 og 2008 er mangelfulde. 12

13 Tabel 7 nedenfor viser fordelt efter varighed samt aldersfordeling af i fleksjob i august 2012 og samme måned året før. Aldersfordelingen på i gruppen er stort set uændret og viser således en stabil udvikling over tid. Der bemærkes et mindre fald i varighed for aldersgruppen år og år samt en mindre stigning for aldersgruppen år samt år. Der er et fald i i aldersgruppen år (-26 %) samt en stigning i antal i alderen år (15 %). Tabel 7. Fleksjob. varighed og antal fordelt på alder. August 2011 August 2012 Furesø Alder i alt 4, , år år 4,6 2 4, år 4,6 2 4, år 4,6 13 4, år 4,6 19 4, år 4,6 30 4, år 4,6 42 4, år 4,5 37 4, år 4,5 38 4, år 4,5 29 4, år.. 4,6 2 Kilde: AMFORA Anm.: viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. er antal omregnet til ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden For den viste periode. Aldersgruppen 65+ år dækker over 65-ige. Indberetninger fra Kerteminde kommune vedr. fleksjob i 2007 og 2008 er mangelfulde. Tabel 8 nedenfor viser antal på førtidspension i august 2012 og samme måned året før. Varigheden uændret på 4,6. Der ses et fald i antal fra 1060 i august 2011 til 1046 i Faldet svarer dog kun til godt 1 %. Tabel 8. Førtidspension., gnsn. varighed og arbejdsstyrken 16- befolkningen 16- Furesø Aug , ,8 4,5 Aug , ,8 4,4 Kilde: KMD's register for sociale pensioner Anm.: viser, hvor mange der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. er antal omregnet til ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som i alderen 16- med tilknytning til arbejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-. "Uoplyst" område dækker over Den Sociale Sikringstyrelses udbetalinger af pension til bosat i udlandet. Det bemærkes, at invaliditetsydelse ikke er medtaget i opgørelsen. 13

14 Sygedagpenge I Jobcentret arbejdes der på, at gøre konkrete tiltag for at holde og nedbringe stigningen i sygemeldinger, for eksempel at sætte mere fokus på fastholdelse. Jobcentrets fastholdelseskonsulent er til stadighed i en dialog med kommunale og private arbejdsgivere om fastholdelse og forebyggelse af sygdom. Tabellen nedenfor viser antal sygedagpengemodtagere opgjort på fire måder, nemlig antal (idet dette tal viser antallet af Furesø borgere berørt af sygedagpenge), hhv. antal, gennemsnitlig I pct. af arbejdsstyrken og befolkningen. Tabellen skal give et billede af målgruppens størrelse og af udviklingen i denne. let af er faldet med 65, mens antal er faldet med 24. Dette må ses som en positiv udvikling. Sygedagpengemodtagernes gennemsnitlige tid på sygedagpenge er steget fra 3.2 til 3.4 hvilket repræsenterer en mindre stigning i et øjebliksbillede. Tabel 9.a. Sygedagpenge., gnsn. varighed og arbejdsstyrken 16- befolkningen 16- Furesø Aug , ,1 1,6 Aug , ,0 1,5 Kilde: KMD's sygedagpengeregister og Arbejdsmarkedsportalen. Anm.: viser, hvor mange der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. er antal omregnet til ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som i alderen 16- med tilknytning til arbejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-. Pr. 1. juni 2008 er arbejdsgiverperioden øget fra dage. Dette vil isoleret set medføre færre og kortere sygedagpengeforløb. Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned der findes data for at blive øget ved næste opdatering. Tabel 9.b. viser udviklingen i antal forløb for sygedagpengemodtagere fordelt på varighed i. Der ses et fald i forløb på (-16 %), hvorimod der ses stigninger i forløb på (+16 %) samt i (+5 %) og 1-2 år (+13 %). Tabel 9.b. Sygedagpenge. forløb fordelt på varighed på ydelsen forløb fordelt på varighed på ydelsen år 2-3 år Over 3 år Furesø Jul Jul Kilde: KMD's sygedagpengeregister, Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Arbejdsmarkedsportalen. Anm.: Varighed på ydelsen: forløb på den ydelsen er opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Varigheden af perioden på ydelsen er opgjort som antallet af /år, som ne ubrudt har været på den pågældende ydelse. Pr. 1. juni 2008 er arbejdsgiverperioden øget fra dage. Dette vil isoleret set medføre færre og kortere sygedagpengeforløb. Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned der findes data for blive øget ved næste opdatering. 14

15 Førtidspension Tabel 10 nedenfor viser antal på førtidspension opgjort på som antal fordelt på alder og arbejdsstyrken. Tabellen skal give et billede af målgruppens størrelse og af udviklingen i denne. Sammenlignet med august 2011 er antallet af på førtidspension i august 2012 faldet med 14. Aldersfordelingen viser en stigning for aldersgruppen år (+11 ) samt år (+13 ). Udviklingen viser et fald i aldersgrupperne (-12 ), år (-26 ). Fordelingsmæssigt er der flest førtidspensionister i aldersgruppen år svarende til 22 procent af den samlede gruppe. Herefter følger de årige (20 %), de årige (18 %) samt de årige (15 %). Tabel 10 Førtidspension. fordelt på alder fuldtidsperson er August 2011 August 202 i pct. af arbejdsstyrken 16- Fuldtidsperso ner befolkningen 16- i pct. af arbejdsstyrken 16- Fuldtidspersone r befolkningen 16- Furesø Alder i alt ,8 4, ,8 4, år 11 0,1 0,0 9 0,0 0, år 18 0,1 0,1 29 0,2 0, år 29 0,2 0,1 30 0,2 0, år 35 0,2 0,1 40 0,2 0, år 58 0,3 0,2 53 0,3 0, år 75 0,4 0,3 85 0,5 0, år 166 0,9 0, ,8 0, år 181 1,0 0, ,1 0, år 217 1,2 0, ,2 0, år 258 1,4 1, ,3 1,0 65+ år 12 0,1 0,1 7 0,0 0,0 Kilde: KMD's register for sociale pensioner Anm.: viser, hvor mange der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. er antal omregnet til ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som i alderen 16- med tilknytning til arbejdsmarkedet. "Uoplyst" område dækker over Den Sociale Sikringstyrelses udbetalinger af pension til bosat i udlandet. Det bemærkes, at invaliditetsydelse ikke er medtaget i opgørelsen. 15

16 Af Tabel 11 Scorecardet på næste side ses det, at Furesø kommune ligger på en 11. plads ud af det samlede antal jobcentre i klyngen pr. august 2012 i forhold til jobcentrets performance indenfor de fire ministermål. Dette repræsenterer en negativ udvikling i forhold til udviklingen i juli måned, hvor Furesø kommune lå nr. 8. i forhold til klyngen. Resultatet skal dog sammenholdes med førnævnte positive udvikling i bruttoledighedsprocenten samt besparelsespotentialet som ses af hhv. bilag 1 og 2 på side 18 og

17 Tabel 11 Data opdateret den 06/07/2012 Scorecard - Furesø Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter Aug 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Aug 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Aug 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Aug 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Fredensborg , , , ,2 1 Glostrup , , , ,6 2 Holbæk , , , ,3 3 Frederikssund 781-6, , , ,7 4 Holstebro 930-8, , , ,9 5 Hillerød 745-4, , , ,2 6 Viborg , , , ,4 7 Herning , , , ,2 8 Greve 771-6, , , ,9 9 Sorø , , , ,6 9 Furesø 544-2, , , ,2 10 Roskilde , , , ,7 11 Gladsaxe , , , ,7 12 Kolding , , , ,0 12 Ballerup 848 2, , , ,8 13 Hele klyngen , , , ,2. Placering Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. 17

18 Bilag 1 Bruttoledighedsprocent i hele landet, regioner og kommuner i Østdanmark pr. august

19 Bilag 2 Besparelsespotentiale Furesø Data opdateret den Besparelsespotentiale - Furesø Forsørgelsesydelse 3. kvartal kvartal 2012 på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,33 3, ,7 Kontanthjælp 2,47 3, ,2 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,07 0, ,8 Sygedagpenge 1,75 2, ,0 Ledighedsydelse 0,18 0, ,2 Fleksjob 0,88 1, ,7 Førtidspension 4,50 6, ,7 I alt 12,18 16,69.. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal ift. klyngen trækkes klyngens andel af på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i findes ved at gange antallet af i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. 19

20 20

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 29. september 2009

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 29. september 2009 Beskæftigelse og Integration BIU 8. oktober 2009 pkt. Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 29. september 2009 1 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik af 29. sept. 2009 Jobcenter: Sammenligningsgrundlag:

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 28. august 2009

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 28. august 2009 Beskæftigelse og Integration BIU 10. september 2009 pkt. 64 Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 28. august 2009 1 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik af28. august 2009 Jobcenter:

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 02. januar 2008

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 02. januar 2008 Forvaltningen for Beskæftigelse og Erhvervsudvikling Sagsnr.: 190-2007-93511 Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 02. januar 2008 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik pr. 2. januar.2008

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 1. kvartal 21 NOTAT Dato 27. april 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen Grundlaget

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 3. oktober 2007

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 3. oktober 2007 Forvaltningen for Beskæftigelse og Erhvervsudvikling Sagsnr.: 190-2007-93511 Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 3. oktober 2007 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik pr. 3.10.2007

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik NOTAT Dato 19.1.29 Af: Morten Østergaard Christensen Grundlaget for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere