Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Bornholms Regionskommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Bornholms Regionskommune Kontaktperson Lise Dandanell Jørgensen Tlf. nr Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde af 3. marts Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også skabeloner til efterspørgsel, udbud, belægning og ventelister. Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Der kan vedlægges dokumenter fra eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen og har betydning for kommunens efterspørgsel eller de, der indgår i rammeaftalen. Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Husk at felterne kun skal udfyldes hvis der er sket ændringer i forhold til sidste år angive i teksten hvilke paragraffer og målgrupper der refereres til Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen: Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen Arbejdet med Rammeaftalen kræver meget koordinering i kommunen står måske ikke mål med brugen af oplysningerne. Det er meget svært at håndtere opgørelser på målgrupper, specielt da flere borgere har dobbelte diagnoser. Vi taler med regionens medarbejdere om rammeaftalen 1 gang årligt. Vi mangler et fagligt netværk med de øvrige kommuner på voksenhandicapområdet

2 Børneområdet Børneområdet er omfattet af paragrafferne: 32, 36, 67 stk. 2 (herunder også aflastning) og 67 stk. 3. Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer forventninger efterspørgsel hos i andre kommuner: Servicelovens 32: kommunens Mælkebøtten yder rådgivning og vejledning til forældre og faglige medarbejdere som dagligt er sammen med børn med funktionsnedsættelser. Der er ingen visitation i forbindelse med ydelsen forældre kan ringe direkte til institutionen ligesom faglige medarbejdere, når de har indhentet forældrenes tilladelse kan henvende sig. Vi prioriterer rådgivningsarbejdet meget højt, hvilket betyder at vi altid er ude i familien senest en uge efter en henvendelse. 67 Løvstikken: Tilbyder aflastning til familier med udviklingshæmmede børn og unge. Dette forebygger bl.a. døgnanbringelser, da disse familier er hårdt belastet af deres meget pleje- og omsorgskrævende barn, både i forhold til andre børn i familien, i forhold til sociale relationer og i forhold til en mulig tilknytning til arbejdsmarkedet. Løvstikkens døgn til udviklingshæmmede børn og unge sikrer barnets udviling, og betyder at en familie der måske har svært ved at magte sit udviklingshæmmede barn, får en mulighed for, at bevare en tæt og værdifuld relation. Barnet får bedre betingelser for udvikling og trives derfor i højere grad end tidligere. Det er ikke altid en løsning at anbringe disse børn i en plejefamilie, da barnet kan have brug for ekstra ressourcer, i en sådan grad, at det overstiger, hvad man kan forvente af en plejefamilie. ingen Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer den Servicelovens 32: faglige udvikling på egne Mælkebøtten har de seneste ti år arbejdet med at udvikle og indarbejde en helhedsorienteret og dynamisk beskrivelsesmodel benævnt LEA-modellen (Learning-evolving-assessment). En grundsten i LEA-modellen er forældresamarbejde og forældreinvolvering. (Dette arbejde er beskrevet i

3 Børneområdet følgende bøger: Hans Månsson: Midt i verden og ude på noget. Systime, 2002 og Hans Månsson: LEA en pædagogisk beskrivelsesmodel. Systime Academic, 2003). Arbejdet er fulgt op af et projekt støttet af Velfærdsministeriet et projekt, der har den helhedsorienterede indsats som sit helt centrale omdrejningspunkt, hvor det helhedsorienterede primært er møntet på, at den pædagogiske og faglige indsats over børn med udviklingshæmning skal foregå i et tæt og aktivt samspil med forældrene (Dette arbejde er beskrevet i hæftet: Dialog med mening). Mælkebøtten har for nylig initieret et nyt projekt, der har til formål at udvikle, producere og implementere et netbaseret kommunikationscenter og læringsplatform til brug for børn, forældre, pårørende, aflastningsenhed samt medarbejdere og ledelse i specialbørnehaven Mælkebøtten. Dette initiativ er benævnt Rodnettet. 67 Løvstikkens er under konstant udvikling, idet vi hele tiden tilpasser det i forhold til det aktuelle behov. Det kan f.eks. være i forhold til hvornår familien har brug for aflastning, det kan være i forbindelse med arbejde, barsel, ferier og familiens opsamling af ressourcer. Vi tilegner os de nødvendige kompetencer, der er en forudsætning for, at tilbyde familierne og deres børn et optimalt pædagogisk aflastnings, som f.eks. at udvikle en specifik pædagogisk relation til det enkelte barn, og indlære de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige, for at drage omsorg og yde den nødvendige pleje. Vi tager udgangspunkt i familiens daglige rutiner og ritualer, og deres specifikke kompetencer omkring deres barn. Det giver familien den tryghed, og tillid der er nødvendig for, at familien trygt kan bruge aflastningsdet, og således, at barnets udvikling til stadighed sikres også når barnet er væk fra deres familie i kortere eller længere perioder. Løvstikkens døgn, tager ligeledes udgangspunkt i barnet tidligere hjemmemiljø, men udvikler et specifikt, der tilgodeser barnet behov og potentielle udviklingsmuligheder. Vi arbejder tillige målrettet med barnet familierelationer, både for at bevare og udvikle barnets netværk, for at barnet kan bevare en tilknytning til familien, og for barnets mulighed for at udvikle sin egen identitet. forventninger til det faglige 32 indhold og kompetencer i de Mælkebøtten:, som kommunen LEA-modellen har givet pædagogen mulighed for at indkredse barnets zone for nærmeste udvikling i samspil med andre børn såvel som voksne. Modellen har endvidere givet pædagogen mulighed for at arbejde med barnets læring og udvikling i tæt dialog og aktivt samspil med forældrene. 67 Løvstikkens bygger på et individuelt pædagogisk forløb for det enkelte barn og dets familie. Løvstikken er det eneste døgn- og aflastningsinstitution for udviklingshæmmede børn og unge på Bornholm, og vi modtager ca. 50 forskellige børn og unge fra 0 til 18 år om året. Det betyder at det pædagogiske personale ud over den rent pædagogisk faglige uddannelse også skal have bred faglig viden indenfor så forskellige områder som: syndromer, cerebral parese, autisme, hjerneskader, epilepsi, psykiske lidelser

4 Børneområdet blindhed, døvhed o.a. Det fordrer at der udarbejdes en individuel pædagogisk praksis for hvert barn, der tager udgangspunkt i barnets specielle behov for udvikling, pleje og omsorg, f.eks. vedr. sonde-madning, udspænding, kommunikationsform og specifikke adfærdsrelaterede indsatsområder. Derudover er institutionens struktur lagt til rette, så det er forældrenes behov for aflastning, der danner grundlag for, hvornår børnene er her, hvilket indebærer at vi på samme dag og i samme gruppe skal rumme meget forskellige børn, både aldersmæssigt samt udviklingsmæssigt. Dette stiller store krav til fleksibilitet og overblik. Det pædagogiske personale skal kontinuerlig udvikle sig og tilegne sig kompetencer som f.eks. rummelighed, omstillingsparathed, empati, relationsudvikling og relationsdannelse og supplere med uddannelsesforløb og kurser, der er nødvendige, i forhold til de børn der bruger Løvstikken. Løvstikkens døgn rummer pt. 3 børn, der alle er udviklingshæmmede. Ud over at medarbejderne har uddannet sig særligt i deres specielle handicaps, er det under kontinuerlig udvikling, både i forhold til de behov børnene har, og i forhold til, hele tiden at tilstræbe at det bliver et hjem for børnene. Børnene er meget forskellige, og har ud over deres forskellige handicaps meget forskellige behov og interesser. Det er derfor vigtigt, hele tiden at fremme dialog, indsigt og kompetenceudvikling, for at sikre børnenes trivsel og personlige udvikling, og give det enkelte barn mulighed for et værdi- og meningsfuld liv. Initieringen af Rodnettet vil betyde, at samarbejdet mellem Mælkebøttens medarbejdere og hjemmet, mellem forældrene indbyrdes og mellem Mælkebøttens medarbejdere vil blive styrket og kvalificeret.

5 Voksen området, handicap Voksen området omfatter 103, 104, 107, 108 og 185b, stk. 3 om almene boliger Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer Bo- og dagene har igennem de sidste 3 år gennemgået en omorganisering, specialisering og faglig udvikling. Antallet af er reduceret via fusioner, men antallet af bospladser er i perioden udvidet med 20 pladser. Voksenhandicapområdet rummer 4 bo: Nexøhuset er et helheds for svært udviklingshæmmede, hvor dagaktiviteter indgår i boet Røbo og Rø Aktivitetscenter er et bo- og dag målrettet ældre udviklingshæmmede og udviklingshæmmede med demens. Rø aflastning er i tillknytning til boet, men i selvstændig bygning. Aflastningen er et for hjemmeboende udviklingshæmmede. Klintebo består af 4 afdelinger: Kridthuset er et bo- og dag for udviklingshæmmede med autisme Stjernehuset er et bo- og dag for 4 udviklingshæmmede, som tidligere har været i placeret i enkeltmandsprojekter Havehuset er et bo målrettet udviklingshæmmede med psykiske problemer. Langhuset er et bo for udvíkllingshæmmede i alle aldre. Rønne bo rummer 3 afdelinger fra 1. januar 2009: Østergade 54 er et længerevarende bo, fortrinsvis for yngre udviklingshæmmede Gartnerparken er et bo for yngre, fortrinsvis selvhjulpne udviklingshæmmede Stenbanen er et bo som er åbnet den 1. marts det er opdekt i 3 grupper til henholdsvis personer med senhjerneskade, udviklingshæmmede med autisme og fysisk velfungerende udviklingshæmmede. Aktivitets- og samværs: I forbindelse med den 3-årige ungdomsuddannelse på Kommunikationscentret er udvidet fra 12 plader til 21 pr 1/ er aktivitets og samværset tilsvarende udvidet. Ressourcevejen er et aktivitets- og samværs for voksne med senhjerneskade og har været placeret på Kommunikationscentret siden juli I 2009 iværksættes et Skovhjælperprojekt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen målrettet 5 udviklingshæmmede. SACS er et aktivitets- og samværs for 106 udviklingshæmmede med afdelinger placeret på Sandemandsgårde i Rønne og AC Strøby i Åkirkeby. Der tilbydes et bredt spekter af aktiviteter. Såsom monterings- og pakkeopgaver, produktion af trækasser til bryghus, keramik, syning, gartneri, samt radioproduktion med fast ugentlig sendetid. Fremtid: I de kommende år skal der arbejdes med udvikling af dag til de ældre udviklingshæmmede (over 65 år) Samarbejdet med private virksomheder omkring produktionsopgaver skal yderligere udvikling Der skal iværksættes et tæt samarbejde med Kommunikationscentret omkring praktikpladser til elever i den 3. årige ungdomsuddannelse

6 Voksen området, handicap forventninger Kommunens efterspørgsel forventes at være uændret. efterspørgsel hos i andre kommuner: Grundet Bornholms placering og indbyggertal, vil vi altid have brug for at benytte kommunens i andre kommuner og i Regionen, især til personer med sjældne handicap. Ved specialisering af viden blandt kommunens fagpersoner forsøger vi dog, at klare flest mulige opgaver på Bornholm Ingen Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer den Brugerinddragelse er et politisk indsatsområde i 2009 og det forventes at fortsætte faglige udvikling på egne i 2010 forventninger til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen Ingen Voksen området, psykiatri. Voksen området omfatter 103, 104, 107, 108 og 185b, stk. 3 om almene boliger Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne.

7 Voksen området, psykiatri. Beskriv de fremtidige planer Med vedtagelsen af budget 2009 blev det besluttet at der skal etableres 25 tidssvarende boliger til borgere med sindslidelse. Det er en udvidelse med 2 pladser. I foråret 2009 gennemføres en kortlægning og analyse af behovene for bo for at kvalificere den politiske beslutning. Der vil ligeledes ske en kortlægning og analyse af støtte- og kontaktpersonordning, bostøtte og aktivitets- og samværs/væresteds med det mål at sikre bedst udnyttelse af ressourcerne til gavn for brugerne Socialpsykiatrien rummer 1 bo med 23 boliger: 18 boliger efter almenboligloven og 5 boliger efter SEL 107 De øvrige i socialpsykiatrien er geografisk opdelt i 3 områder, hvor hvert område rummer SKP, bostøtte og aktivitets- og samværs/væresteds. Aktivitets- og samværs/væresteder SEL 104: Midtpunktet i område Vest er et visiteret med p.t 28 visiterede borgere. Derudover er der åbne væresteds i hvert område med åbningstid 2 gange ugentligt. Værestederne benyttes p.t. af 98 borgere. forventninger Socialpsykiatrien har 6 pladser i SEL Der forventes ikke ændringer på efterspørgsel af bo etableringen af de 25 boliger. efterspørgsel hos i andre kommuner: Ingen ændring kommunens Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer den faglige udvikling på egne I 2009 gennemføres en kortlægning og analyse af dagdene for sindslidende med henblik på fremtidig behov, struktur og organisering. forventninger til det faglige indhold og kompetencer i de

8 Voksen området, psykiatri., som kommunen Misbrug, forsorgshjem og krisecentre Området omfatter 101, 109 og 110 Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer Misbrugsområdet er organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret i Psykiatri og Handicap Virksomheden på Østre Ringvej 1, 3700 Rønne. Misbrugsområdet har 4 arbejdsområder: Stofmisbrugsbehandling Alkoholbehandling Værestedet på Fabriksvej 20 samt støtte kontakt arbejde Forebyggelse på misbrugsområdet Der er 1 Kvindekrisecenter på Bornholm, men ikke noget Forsorgshjem Kommunens plan er, at afdække hvilket behov der er for at etablere til hjemløse efter 110 på Bornholm. forventninger Kommunen har ingen forventninger til ændringer, pga. de særlige forhold der gør sig gældende for Bornholm geografisk. efterspørgsel hos i andre kommuner: kommunens Der er ingen Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer

9 Misbrug, forsorgshjem og krisecentre den faglige udvikling på egne Der foregår løbende efter uddannelse, men der er ingen nye selvstændige initiativer. forventninger til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen Misbrugsområdet vil i 2009 blive analyseret i forhold til eventuelle ændringer af indhold og organisering i misbrugsbehandlingen. Specialundervisning for voksne og øvrige områder Tilbud: SVIKA, Maglemosen, Egedammen Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne.

10 Specialundervisning for voksne og øvrige områder Beskriv de fremtidige planer På Bornholm anvender vi ikke ovenstående, men vi har selv opbygget et velfungerende specialundervisnings til voksne. Tilbuddet er tilknyttet til kommunikationscentret. Tilbuddene oprettes efter borgernes efterspørgsel. Der visiteres til dene. Fx er der oprettet et kursus i brug af mobiltelefon. Virksomhedens ansvarsområde Lovgrundlag og Kommunikationscentret løser sine opgaver efter Lov om Specialundervisning for voksne, jf.lovbekendtgørelse nr 658 af 3 juli 2000, med de ændringer, der følger af 62 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og 2 i lov nr. 592 af 24. juni ( se bilag 1 Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne ). Desuden løses der opgaver efter Lov om social Service. Det drejer sig om udredning af behov og undervisnings i brugen af teknologiske kompenserende kommunikationsudstyr samt synshjælpemidler. Tilbuddene er organiseret i følgende områder: - Høreproblemer - Hjerneskade og tale - Syn - Teknologiske løsninger til børn og voksne med - kommunikationsvanskeligheder - Læse- og staveundervisning og matematikundervisning - Unge med særlige behov. 3 årige ungdomsuddannelse - korterevarende kurser generelle indlæringsvanskeligheder. Grundlaget for iværksættelse af specialundervisning er, at der forelægger en udredning af borgerens funktionsniveau, så det kan vurderes, om borgerens funktionsnedsættelse kan kompenseres gennem undervisning og/eller særlige hjælpemidler. Kan funktionsnedsættelsen kompenseres gennem specialundervisning og/eller særlige hjælpemiddelydelser, sættes der mål for undervisningen, og dens konkrete mål beskrives. Borgeren inddrages i vurderingen og planlægningen. Ydelsesområde: Kompenserende specialundervisning samt servicelovens 104 og den 3 årige STU (særligt tilrettelagt undervisning ) Målgruppe: Personer med fysisk eller psykisk handicap Høreområdet Der tilbydes tilpasning og justering af høreapparater, undervisning i høreapparatbrug og herunder lejlighedsvist specialkurser for hørehæmmede samt kurser for relevante personalegrupper indenfor sundhedsvæsnet. Der gives ligeledes information om supplerende hørehjælpemidler. Hjerneskade og taleområdet Der tilbydes udredning af hjerneskade-, sprog-, tale- og stemmeproblemer. På baggrund heraf tilbydes rådgivning, vejledning og undervisning efter behov. Hvor det er relevant, rådgives om andre. Syn Afdækning af synsproblemer og afprøvning af hjælpemidler. På baggrund heraf tilbydes rådgivning og undervisning til borgeren med synsnedsættelsen, og i fornødent omfang også til pårørende og evt. personale. Undervisningen kan bestå i ADL, mobility, indretning af hjemmet, synsteknologi og brug af hjælpemidler

11 Specialundervisning for voksne og øvrige områder Syn 0-18 Der ydes rådgivning og vejledning til barn/ung, forældre, institutioner og skoler i forhold til børn og unge, der er tilmeldt Statens Synsregister som følge af en betydelig og varig synsnedsættelse. Med baggrund i en medicinsk og optisk vurdering, oftest foretaget på Statens Øjenklinik, rådgives om den konkrete betydning af barnets synsnedsættelse og de pædagogiske konsekvenser heraf. Der er i vejledningen fokus på, hvordan nærmiljøet kan sikre barnets muligheder for fortsat udvikling og trivsel, fx ved at imødekomme barnets behov for særligt tilpasset belysning, synskompenserende hjælpemidler og/eller materialer, særlige metoder og evt. støtte Teknologiske løsninger til børn og voksne på kommunikationsområdet Efter en grundig afdækning af borgerens behov og funktionsniveau, tages der stilling til muligheden for ansøgning om edb-baserede, og øvrige, teknologiske kommunikationshjælpemidler til børn og voksne. Endvidere ydes der råd og vejledning i forhold til alternative kommunikationsløsninger. Kommunikationscentret yder støtte og vejledning inden for informationsteknologiske hjælpemidler og forbrugsgoder. Læse-stave og matematikundervisning A): Afdækning af elevens funktionsniveau. B): Rådgivning om undervisnings og hjælpemidler. C): Kompenserende specialundervisning og ordblindeundervisning i henhold til FVU-loven. Unge med særlige behov Ungdomsundervisning Ungdomsgruppen på Kommunikationscentret er et treårigt undervisnings for udviklingshæmmede voksne. Undervisningen i dagligdagen bygger på tre hovedpunkter: o Job o Fritid o Bolig Der lægges vægt på, at den enkelte bruger vedligeholder sit faglige standpunkt, udvider personlige og sociale horisonter, og gennemgående bliver duelig til voksenlivet. forventninger efterspørgsel hos i andre kommuner: Se ovenstående - Væsentlige ændringer siden rammeaftalen for 2008: kommunens

12 Specialundervisning for voksne og øvrige områder Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer den faglige udvikling på egne forventninger til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen Lands- og landsdelsdækkende. Social delen Lands- og landsdelsdækkende, social delen Tilbud: Ålborg skolen, Fredericia skolen, Børneskolen kolonien Filadelfia, Døvblindecentret, Geelsgård skolen, Børneklinikken, Skolen på Kastelvej, Nyborgskolen, Institut for blinde og svagtseende, Synscenter Refnæs Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer Bornholms regionskommune benytter ikke ovenstående forventninger efterspørgsel hos i andre kommuner:

13 kommunens Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer den faglige udvikling på egne forventninger til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen Lands- og landsdelsdækkende. Undervisningsdelen Lands- og landsdelsdækkende, undervisnings delen Tilbud: Ålborg skolen, Fredericia skolen, Børneskolen kolonien Filadelfia, Døvblindecentret, Geelsgård skolen, Børneklinikken, Skolen på Kastelvej, Nyborgskolen, Institut for blinde og svagtseende, Synscenter Refnæs Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer Bornholms regionskommune benytter ikke ovenstående forventninger efterspørgsel hos i andre kommuner:

14 kommunens Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer den faglige udvikling på egne forventninger til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen Tale høre syn: Kommunikationscentre Tilbud: Tale høre instituttet, Center for syn og kommunikation, Kommunikationscentret og Center for specialundervisning for voksne o.a. Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne. Beskriv de fremtidige planer Høreproblemer Der tilbydes tilpasning og justering af høreapparater, undervisning i høreapparatbrug og herunder lejlighedsvist specialkurser for hørehæmmede samt kurser for andre personalegrupper indenfor sundhedsvæsnet. Ligeledes information om supplerende hørehjælpemidler Hjerneskade og tale Der tilbydes udredning af hjerneskade-, sprog-, tale- og stemmeproblemer. På baggrund heraf tilbydes rådgivning, vejledning og undervisning efter behov. I undervisningen opstilles en individuel undervisningsplan. Efterfølgende evalueres undervisningen, som enten fortsættes eller afsluttes. Der henvises evt. til andre Syn Afdækning af synsproblemerne og afprøvning af hjælpemidler. På baggrund heraf tilbydes rådgivning og undervisning til borgeren med synsnedsættelsen, og i fornødent omfang også deres pårørende og evt. personale. Undervisningen kan

15 bestå i ADL, mobility, indretning af hjemmet, synsteknologi og brug af hjælpemidler forventninger Ingen efterspørgsel hos i andre kommuner: kommunens Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer den faglige udvikling på egne forventninger til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen Øvrig specialundervisning og rådgivning Tilbud: Falck hjælpemidler, Hjælpemiddelcentralen i Rødovre, Specialtandplejen Gentofte, specialtandplejen i Rudersdal og Børneterapien Gentofte Fremtidige planer om nye og ændrede med konsekvens for rammeaftalerne.

16 Beskriv de fremtidige planer Bornholms regionskommune benytter ikke ovenstående forventninger efterspørgsel hos i andre kommuner: kommunens Faglig udvikling af de, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på dene, med fokus på ændringer den faglige udvikling på egne forventninger til det faglige indhold og kompetencer i de, som kommunen

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune fra:hvidovre kommune fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Søren Ethelberg Tlf. nr. 36393811 Mail.: set@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:frederiksberg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Claus Jarset Tlf. nr. 38215040 Mail.: Clja01@frederiksberg.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Line Friis Brorholt/ Unna Scherer Tlf. nr. 43686155/ 43686404 Mail.: Line.friis.brorholt@albertslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune 1 af 11 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v. på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:høje Taastrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Hillerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Mette M. Skovbo Tlf. nr. 72321111 Mail.: mesk@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Hvidovre kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Morten Blicher/Heidi Hviid Tlf. nr. 36393734/36393292 Mail.: mbh@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Brøndby kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Neel Lind Tlf. nr. 43282619 Mail.: negli@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 3637 7549 Mail.: Rk@rk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Gentofte kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Jeanette Poulsen Tlf. nr. 3998 4071 Mail.: jeap@gentofte.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Ballerup kommune Side 1 af 15 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Kontaktperson Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mail.: tsd@balk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:rudersdal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 36377549 Mail.: rk@rk.dk (att. Christian Hjorth) Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:københavns kommune, Socialforvaltningen Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Københavns kommune, Socialforvaltningen Kontaktperson Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Kontaktpersoner Rikke Bøllingtoft Cruse Majbritt Normann Nielsen Tlf. nr. Tlf. nr. 39 57 53 79 39 57 55 80 Mail: Rikke Bøllingtoft/GLKOM/D K Mail: ph@gladsaxe.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Kontaktperson Camila Kejser Tlf. nr. 33 66 42 93 Mail.: camila@buf.kk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Tlf. nr.

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Tlf. nr. J. nr. 00.01.00P27 Sag: 2007/0001777-004 Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Gladsaxe Kontaktperson: Rasmus Bækgaard (voksenområdet), Ninna Thomsen (børneområdet)

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Fredensborg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Ishøy 72565138 Mail.: maki2fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:hvidovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune Kontaktperson Allan Christiansen, (specialundervisning). Morten BlicherHansen (det sociale område) Tlf.

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

1 Indhold 2 Indledning Lovgrundlag I lov om specialundervisning for voksne er det vedtaget, at kommunalbestyrelsen skal sørge for:...

1 Indhold 2 Indledning Lovgrundlag I lov om specialundervisning for voksne er det vedtaget, at kommunalbestyrelsen skal sørge for:... 1 Indhold 2 Indledning... 2 2.1 Lovgrundlag I lov om specialundervisning for voksne er det vedtaget, at kommunalbestyrelsen skal sørge for:... 2 3 Beskrivelse af målgruppe og tilbud... 2 3.1 Målgruppe...

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE I denne folder bliver du kort introduceret til fagområdet Voksenservice. Ved at læse folderen får du et overordnet

Læs mere

Kommunernes opgaveløsning på området Opgaveløsningen er meget forskellig kommunerne i mellem.

Kommunernes opgaveløsning på området Opgaveløsningen er meget forskellig kommunerne i mellem. Baggrund om ViSP samarbejdet Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) er oprettet 1. august 2003 ved en sammenlægning af de hidtidige Specialskoler for Voksne i Næstved og i Nykøbing F. Borgerne har fri

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab

Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab I denne pjece kan du læse en

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 29. sep. 2010 Sagsid.: std Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Udkast - maj Politik for voksne med særlige behov

Udkast - maj Politik for voksne med særlige behov Udkast - maj 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og afstikker retningen for indsatser og initiativer på området

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Synsrådgivning for Skolebørn og Unge

Synsrådgivning for Skolebørn og Unge Synsrådgivning for Skolebørn og Unge Børn og unge med synshandicap CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning, tilbyder rådgivning og vejledning vedrørende børn og unge med nedsat syn, som følge af

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere