Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne"

Transkript

1 Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne 2014/15 I Danmark findes der tre kirkemusikskoler beliggende i Roskilde (Sjælland), Vestervig og Løgumkloster. Skolerne dækker hvert et areal og er inddelt stiftsvis således at Sjællands Kirkemusikskole dækker Københavns, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falsters Stifter, Vestervig dækker Aalborg, Viborg og Aarhus Stifter mens Løgumkloster dækker Ribe, Haderslev og Fyens Stifter samt Horsens Provsti 1. Det er kirkemusikskolernes formål at uddanne kirkemusikalske medarbejdere med henblik på et musikalsk virke for og i den danske folkekirke. For både organister og sangere gælder det, at den højeste musikfaglige uddannelse foregår på konservatorierne. Kirkemusikskolerne dækker folkekirkens efterspørgsel efter organister, sangere og korledere på alle øvrige niveauer og driver desuden en omfattende kursus- og efteruddannelsesvirksomhed. Folkekirkens fællesfond anvender i ,8 mio. kr. på de kirkemusikalske uddannelser. En årgang består af ca. 450 elever samt et større variabelt antal kursister. Det koster kr. at uddanne en kirkesanger på den (billigste) eksamensfrie uddannelse, mens det koster mellem kr. at uddanne en organist på højeste eksamensniveau, afhængigt af om den studerende er fuldtids- eller deltidsstuderende. Skolernes kursusvirksomhed finansieres i vidt omfang af deltagerbetaling. Formålet med analysen har været at undersøge følgende: 1. Hvordan behovet for kirkemusikere vil udvikle sig i folkekirken de næste 10 år. 2. Hvordan dette behov bedst kan imødekommes i lyset af udviklingen i de allerede uddannede kirkemusikeres sammensætning og de seneste års søgning til uddannelserne. 3. En vurdering af den nuværende måde at uddanne kirkemusikere på, herunder organiseringen af undervisningen og udgifterne til undervisningen i forhold til fremtidens behov. 4. At komme med en anbefaling til kirkeministeren om, hvordan de tre kirkemusikskoler kan imødekomme folkekirkens behov de næste 5-10 år. Det er en forudsætning, at man fortsat kan forsyne folkekirken med det antal kirkemusikere, som folkekirken har behov for og med de relevante kvalifikationer over alt i Danmark. Rapporten er kommet frem til følgende i ft. de fire spørgsmål. Dato: 9. marts 2016 Ad 1. Behovet for kirkemusikere i et flerårigt perspektiv Der er gennemført en analyse af de tre kirkemusikskolers uddannelse af kirkemusikere i perioden , elevernes beskæftigelse i folkekirken i 1 Fremgår af Bekendtgørelse om folkekirkens kirkemusikskoler:

2 2015, beskæftigelsen for alle kirkemusikere og afgangsmønsteret for kirkemusikere i de seneste 5 år. Side 2 Herudover tegner rapporten fra arbejdsgruppen et billede af kirkemusikkernes placering i Danmark. Rapportens analyse tyder på, at der er balance mellem den forventede afgang af organister de næste fem år og de tre skolers planlagte uddannelse af organister. Da vi kan se på aldersprofilen blandt de ansatte, at en relativt stor andel vil nærme sig pensionsalderen indenfor de næste ti år, bør der laves en genberegning af pensionstallene i løbet af tre til fem år for at sikre, at skolerne uddanner et tilstrækkeligt antal eksaminerede organister til at matche efterspørgslen på det længere sigt. Det har ikke været muligt ud fra det foreliggende datagrundlag at lave den samme analyse for kirkesangere. Selvom det er ligeså relevant at holde øje med beskæftigelsen blandt sangerne, bør man dog holde sig for øje, at det generelt er lettere at rekruttere og uddanne til disse stillinger. Ad 2. Hvordan skal efterspørgslen efter kirkemusikere dækkes? Tallene viser overordnet set, at kirkemusikskolerne er gode til at tilpasse deres undervisning til elevernes niveau, og gode til at lade elever springe niveauer og moduler over, så man ikke spilder tid og ressourcer pga. formalia. 72 % af eleverne fra skolerne i perioden har en aktiv tilknytning til det folkekirkelige arbejdsmarked i 2015, og det vurderes som positivt. Gennemsnitsalderen for eleverne på de tre skoler er mellem 41,6 og 45,7 år. Det fremgår, at de yngste generelt er de hurtigste til at gennemføre uddannelserne, at de hurtigste generelt er de billigste elever, og at elever på eksamenslinjerne har den største tilknytning til det folkekirkelige arbejdsmarked. Rapportens analyse viser, at der er behov for en meget dynamisk styring af fordelingen af elever mellem de eksamensfri linjer, eksamenslinjerne og efteruddannelsen samtidig med, at det fremgår, at basislinierne udgør en væsentlig fødekilde til eksamenslinierne. Den fortsatte sammenlægning af menighedsråd kan medføre en større efterspørgsel efter højere uddannede kirkemusikere og dermed eksaminerede kirkemusikere. Ved sammenlægning af menighedsråd og samarbejder mellem menighedsråd kan man skabe grundlag for større og mere attraktive stillinger for kirkemusikere og får dermed også mulighed for at styrke det musikalske islæt i kirkens aktiviteter. Der kan opstå mangel på kirkemusikere i nogle områder f.eks. i visse landområder, og her vil det ofte være de kortere uddannede, herunder eksamensfri, der kan opstå mangel på. Det har ikke været muligt at afdække, om der aktuelt er varige rekrutteringsproblemer i større områder, men den demografiske udvikling i folkekirkemedlemmer og indbyggertal er ved fremskrivning med en 10-årig horisont stabil samlet set i de områder, der dækkes af Løgumkloster og Vestervig Kirkemusikskole, mens der er en vækst i indbyggertallet i Sjællands Kirkemusikskoles område, koncentreret omkring København.

3 Ad 3. Uddannelsernes indhold og metode, uddannelsernes organisering og økonomien i uddannelserne i ft. fremtidens behov for kirkemusikere Kirkemusikskolerne er placeret i henholdsvis Roskilde, Løgumkloster og Vestervig med faste undervisningssteder spredt over resten af landet. Der er ikke noget i analyserne, der indikerer, at der er behov for at samle uddannelserne på færre og større enheder. Heller ikke af økonomiske grunde. De tre kirkemusikskoler har tradition for at samarbejde om udvikling af uddannelsernes indhold, og der er i 2013 godkendt nye uddannelsesplaner. Analysen har ikke omfattet uddannelsernes indhold og metode, men man har beskrevet uddannelserne, institutionernes profiler og skolernes tilgang til optag. Side 3 Skolerne er små både mht. antal elever og fastansatte lærere. Hvis man skal kunne møde fremtidens udfordringer, så indebærer det, at kirkemusikskolerne fortsat samarbejder tæt om udvikling af uddannelserne. Arbejdet med analysen har vist, at der er behov for at udarbejde konkrete kompetenceprofiler for kirkemusikere i folkekirken, så der er en overordnet fælles målsætning for, hvad kirkemusikerne skal kunne i forhold til folkekirkens behov. Rapporten indeholder de første forslag til definitioner af kirkemusikere, kirkemusik og kirkemusikkens placering i den danske folkekirkelige praksis. De tre skoler har etableret et sammenligningsgrundlag for omkostningerne, der beskriver den aktuelle økonomiske struktur for skolernes drift. Det er belyst, hvad en elev koster, og hvilke forskelle der er i f.eks. udgifter til bygningsdrift. Der er mindre forskelle i, hvad de samme uddannelsestilbud koster på de tre skoler, der bl.a. afspejler geografiske forskelle i lokaleomkostninger og lignende. Fra 2016 vil skolernes styring af uddannelser og økonomi ske på et fuldt sammenligneligt grundlag. Skolerne har over en årrække intensiveret samarbejdet på det administrative område, og der arbejdes aktuelt på en udskiftning af det fælles studieadministrative system og en fornyelse af den fælles hjemmeside. Skolerne opfordres til at fortsætte dette samarbejde, så man også kan hjælpe hinanden med de administrative opgaver i det daglige og ved fravær. Der kan måske opstå behov for at uddanne mere decentralt og individuelt for at kunne dække behovet for kirkemusikere over alt i Danmark. Mange elever har et andet hovederhverv og hovedparten gennemfører både eksamensfrie og eksamenslinjer, som deltidsstudie. Ad 4. En anbefaling til kirkeministeren om, hvordan de tre kirkemusikskoler kan imødekomme folkekirkens behov de næste 5-10 år. Arbejdsgruppen har forsøgt at beskrive kirkens musik og kirkens musikere i en folkekirkelig sammenhæng, men der er behov for at arbejde videre med disse spørgsmål. En langsigtet vision, og en strategi for hvordan man vil realisere visionen, er nødt til at bygge på nogle antagelser om folkekirkens udvikling og kirkemusik-

4 kens placering i den udvikling. Rapporten sammenfatter eksisterende bud på scenarier for folkekirkens fremtid og udviklingen i typer af menigheder. Herudover har man interviewet centrale aktører om forventningerne til fremtidens kirkemusikere. Det viser meget forskellige holdninger og forventninger til fremtidens kirkemusikere og skolernes placering i det generelle udbud af musikuddannelser i Danmark. Side 4 Styregruppen er bekymret for konservatoriernes faldende optag til den højeste organistuddannelse og ser et behov for en tæt løbende dialog mellem kirkemusikskolerne og konservatorierne om fælles udfordringer og samarbejdsmuligheder. Styregruppen indstiller derfor til ministeren, at der arbejdes videre med at skabe en fælles vision og en samlet strategi for kirkemusikskolernes udvikling og skolernes bidrag til kirkemusikkens placering i folkekirken, jf. vedlagte udkast til kommissorium til de tre skolers bestyrelser.

5 Bilag - Kommissorium for kirkemusikskolernes arbejde med en samlet vision og strategi for skolernes udvikling og skolernes bidrag til kirkemusikken i folkekirken. Bestyrelserne for Løgumkloster, Vestervig og Sjællands Kirkemusikskoler anmodes om at udarbejde en fælles vision og strategi i et 10-årigt perspektiv med afsæt i de syv pejlemærker for folkekirken, jf. betænkning 1544 Folkekirkens Styre. Bestyrelserne anmodes om at arbejde videre med de eksisterende profiler for kirkemusikere i folkekirken, så der er en overordnet fælles målsætning for, hvad kirkemusikerne skal kunne i forhold til folkekirkens behov. I den forbindelse anmodes bestyrelserne om at arbejde videre med forslag til en fælles beskrivelse af kirkens musik og musikkens placering i den danske folkekirkelige praksis og teologiske forståelse. Bestyrelserne anmodes om at overveje, hvordan kirkens musik og musikken i kirken kan bidrage til at styrke sammenhængskraften mellem folk og kirke styrke folkekirkens bånd i samfundet? Side 5 Det anbefales, at der som led i dette arbejde bl.a. belyses følgende temaer og tendenser: Hvordan kan kirkemusikskolerne dække folkekirkens behov for kirkemusikere i et fem- og tiårigt perspektiv? o Bør der ændres i vægtningen mellem eksamensuddannede og ikke-eksamensuddannede studerende og elever fra skolerne? o Hvordan sikres det, at der uddannes et passende antal kandidater til stillinger i folkekirken med udgangspunkt i det forventede behov? o Kan et formaliseret samarbejde med andre musikuddannelser dække en del af det fremtidige behov? Hvordan kan dette behov imødekommes lokalt, regionalt og centralt? o Er den nuværende struktur optimal i forhold til behovet? o Lever de nuværende fysiske rammer op til behovet i et 10-årigt perspektiv? o Bør der tilstræbes en øget decentralisering af undervisningen, for at imødekomme eventuelle rekrutteringsproblematikker i tyndt befolkede områder? o Hvordan sikres det, at kirkemusikskolerne i videst muligt omfang høster gevinster ved samarbejde omkring vidensdeling, administration og strategi? o Kan nogle opgaver løses bedst i samarbejde med andre aktører? o Kan skolerne arbejde endnu bredere med rekrutteringen f.eks. ved anvendelse af andre kommunikationsplatforme, herunder sociale medier?

6 Hvordan skal uddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse organiseres og finansieres? o Er det muligt at hæve erhvervsfrekvensen og i givet fald med hvilke midler? o Er der behov for at formalisere og systematisere samarbejdet om løsning af administrative opgaver, uddannelsernes udvikling og planlægning samt bestyrelsernes samarbejde? o Hvordan kan en budgetmodel for skolerne skrues sammen således, at den tager højde for folkekirkens behov for kirkemusikere? o Herunder bør der tages stilling til: Hvilke yderligere parametre ved afgørelser om optag, end de der benyttes, er det ønskværdigt at inddrage fremadrettet, og hvorfor? Afklare om og i givet fald hvordan, der kan laves en økonomisk sammenligning med andre uddannelser på det musikalske område. Side 6

Kirkemusikskolernes fælles vision og strategi

Kirkemusikskolernes fælles vision og strategi Kirkemusikskolernes fælles vision og strategi II. BILAGSDEL December 2017 1 2 BILAG 1.1. Kommissorium af 9. marts 2016... 5 BILAG 1.2. Brev fra Kirkeministeriet af 31. marts 2016... 10 BILAG 1.3. Udgangspunktet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden)

Referat af bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Referat af bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Dato: Torsdag d. 7. april 2016 Tid: kl. 10.00 13.00 mødet afsluttes med en let frokost - Forretningsudvalgsmøde kl. 9.30 10.00 Sted: Folkekirkens Hus,

Læs mere

Kirkemusikskolernes fælles vision og strategi

Kirkemusikskolernes fælles vision og strategi Kirkemusikskolernes fælles vision og strategi I. TEKSTDEL December 2017 1 Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund og formål med en ny, samlet strategi for Kirkemusikskolerne... 4 1.2. Rammer for arbejdet...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Notat. Model for fordeling af præstestillinger mellem stifterne Udarbejdet i samarbejde mellem biskopperne og Kirkeministeriet

Notat. Model for fordeling af præstestillinger mellem stifterne Udarbejdet i samarbejde mellem biskopperne og Kirkeministeriet Model for fordeling af præstestillinger mellem stifterne Udarbejdet i samarbejde mellem biskopperne og Kirkeministeriet Indledning I 2009 blev der blandt andet på foranledning af Rigsrevisionen indgået

Læs mere

DIVERSE STATISTIKKER OVER TPC S KURSUSVIRKSOMHED 2002-2008 INDHOLD:

DIVERSE STATISTIKKER OVER TPC S KURSUSVIRKSOMHED 2002-2008 INDHOLD: DIVERSE STATISTIKKER OVER TPC S KURSUSVIRKSOMHED 2002-2008 INDHOLD: I. Samlet opgørelse over perioden 2004-2008 1. Fordelingen af de 2060 forskellige præsters kursusaktivitet beregnet ud fra antal dage

Læs mere

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Status for kirkegårdenes økonomi DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Udviklingen i kirkeskatteprocenten 0,88 2 Højeste og laveste kirkeskatteprocenter Kommune Kirkeskattepct. Gentofte 0,43 Frederiksberg

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Et dyrt loft Udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende

Et dyrt loft Udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende Et dyrt loft Udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende Konklusioner Forskellen mellem den stigende efterspørgsel og det hidtidige optag

Læs mere

Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet

Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på

Læs mere

Udviklingen i da bstallene siden 1990

Udviklingen i da bstallene siden 1990 Udviklingen i da bstallene siden 1990 Af Steen Marqvard Rasmussen, sociolog i Landsforeningen af Menighedsråd, 2015 Udviklingen i dåbstallene siden 1990 Denne tekst er alene en beskrivelse af dåbstallene,

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt NOTAT Indledning Social- og Indenrigsministeren har på baggrund af spørgsmål 215 til Socialog indenrigsudvalget

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

FÆLLES HANDLEPLANER for kirkemusikskolerne (sidetal henviser til Kirkemusikskolernes fælles strategi og vision 2017 )

FÆLLES HANDLEPLANER for kirkemusikskolerne (sidetal henviser til Kirkemusikskolernes fælles strategi og vision 2017 ) FÆLLES HANDLEPLANER for kirkemusikskolerne 2018-22 (sidetal henviser til Kirkemusikskolernes fælles strategi og vision 2017 ) (Jf. s. 28): Øget tilstedeværelse på digitale platforme er etableret i 2018

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

Efteruddannelse og Videreuddannelse

Efteruddannelse og Videreuddannelse Efteruddannelse og Videreuddannelse Hvorfor efteruddannelse Korarbejdet differentieres med korskole, børnekor, ungdomskor og voksenkor. Koncertbegrebet omfatter tillige musikgudstjenester og salmesangsaftener.

Læs mere

Notat. Høringsnotat med Kirkeministeriets bemærkninger til høringssvarene vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Notat. Høringsnotat med Kirkeministeriets bemærkninger til høringssvarene vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Kirkeudvalget 2019-20 L 6 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat med Kirkeministeriets bemærkninger til høringssvarene vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Dato: 20. september

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen c/o Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Dokument nr. /13 Dato: 8. marts 2013 Dagsorden 1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm,

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger

Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger Skolereformen Den nationale baggrund Den nationale baggrund tager afsæt i Folkeskolereformen af 13. juni 2013. For at understøtte planlægningen

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet

Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 23. maj 2017, kl. 10.30-14.30 Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd og Den Danske Præsteforening. Præsteboligfaktagruppen. Præsteboligfakta 2008 Delrapport 3

Landsforeningen af Menighedsråd og Den Danske Præsteforening. Præsteboligfaktagruppen. Præsteboligfakta 2008 Delrapport 3 2008 Landsforeningen af Menighedsråd og Den Danske Præsteforening Præsteboligfaktagruppen Præsteboligfakta 2008 Delrapport 3 Analyse af ulemper ved indretningen og konkluderende anbefalinger I januar 2008

Læs mere

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier N OTAT Yderområder er attraktive for børnefamilier D en 11. nov ember 2014 Sags I D : 1922991 D ok. ID : 1922991 Hovedkonklusioner: J N C @k l.dk D irek t e 3370 3802 Mobil 3131 1749 Befolkningsforskydningerne

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

DLO - KONFERENCE OM PRIVATINSTITUTIONER 07/ RAMMEUNDERSØGELSEN FOR SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER OG ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

DLO - KONFERENCE OM PRIVATINSTITUTIONER 07/ RAMMEUNDERSØGELSEN FOR SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER OG ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET DLO - KONFERENCE OM PRIVATINSTITUTIONER 07/12-2011 RAMMEUNDERSØGELSEN FOR SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER OG ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET STRUKTUR 1. Kort om rammeundersøgelsens formål og temaer

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Optag og ledighed et opsummerende notat Dette notat opsummerer udviklingen i optag på landets fysioterapiuddannelser, udviklingen i ledigheden og forventningerne til

Læs mere

UDKAST. Strategi for arbejdsstyrkeplanlægning. Regionshuset Viborg

UDKAST. Strategi for arbejdsstyrkeplanlægning. Regionshuset Viborg UDKAST Strategi for arbejdsstyrkeplanlægning Regionshuset Viborg Arbejdsstyrkeplanlægning i Region Midtjylland Region Midtjylland er en stor arbejdsplads, hvor mange medarbejdere hver dag løser vigtige

Læs mere

(Ny struktur for Folkeuniversitetet)

(Ny struktur for Folkeuniversitetet) Notat 26. september 2017 Notat om høringssvar til forslag om lov om ændring af folkeoplysningsloven (Ny struktur for Folkeuniversitetet) Lovforslaget er en udmøntning af anbefalingerne fra arbejdsgruppen

Læs mere

Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice. - arbejdsliv, der skaber vækst for den enkelte, virksomheder og fællesskabet

Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice. - arbejdsliv, der skaber vækst for den enkelte, virksomheder og fællesskabet Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice - arbejdsliv, der skaber vækst for den enkelte, virksomheder og fællesskabet Politik vision og retning I Kolding Kommune vil vi: give virksomhederne

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Karen J. Klint, kirkeordfører for Socialdemokraterne og medlem menighedsrådet og kontaktperson ved Bredballe kirke Vivi Rolskov Jensen, antropolog

Læs mere

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken.

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Folkekirkens uddannelsesambassadører Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Projektets styregruppe: Uddannelsesambassadørernes placering

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Præsentation af Boligplan 2017 Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

Den globale økonomi: Hvor står vi nu?

Den globale økonomi: Hvor står vi nu? BER s vurdering af udfordringer i beskæftigelsespolitikken Formand Carsten Koch Den globale økonomi: Hvor står vi nu? Bolig- og kreditboble Høj global vækst Finanskrise Økonomisk krise Her er vi nu! Stabilisering

Læs mere

Notat. 1 Høring om betænkning 1477/2006

Notat. 1 Høring om betænkning 1477/2006 Dato: 29. september 2006 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om menighedsråd, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og forskellige andre love (Budgetlægning

Læs mere

Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden for strøm, styring og it i Skanderborg

Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden for strøm, styring og it i Skanderborg AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Regionsrådet Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg 4. maj 2011 Ref. AEL/hl Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Dagsorden. Møde d. 25. maj 2016, kl , Roskilde Stift

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Dagsorden. Møde d. 25. maj 2016, kl , Roskilde Stift Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 25. maj 2016, kl. 11.30-15.00, Roskilde Stift Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

ANALYSE AF FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER

ANALYSE AF FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER ANALYSE AF FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER 31. marts 2016 INDHOLD Indledning... 2 Kommissorium og temaer... 2 Arbejdets struktur og forløb... 3 Bilag til afsnit... 3 Analysetema 1- Den historiske arv og

Læs mere

BUPL Sydjyllands politik for god pædagogfaglig ledelse. Side 1 af 7

BUPL Sydjyllands politik for god pædagogfaglig ledelse. Side 1 af 7 God institutionsledelse er professionsfaglig ledelse " fra pædagogisk ledelse til pædagogfaglig ledelse" BUPL Sydjylland vil med denne politik sætte pædagogfaglig ledelse på dagsordenen som det politiske

Læs mere

Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune

Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 82.06.00-A30-2138637-09 Sagsbehandler Thomas Frank 30.10.2015 Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune I forlængelse af Bascons afrapportering omkring

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Medlemsstrategi. Carsten Bøgh Pedersen, næstformand

Medlemsstrategi. Carsten Bøgh Pedersen, næstformand Medlemsstrategi Carsten Bøgh Pedersen, næstformand 1 Hvorfor en medlemsstrategi? Bestyrelsen har påbegyndt arbejdet med en medlemsstrategi, for at sætte ambitionsniveau og mål for foreningens arbejde med

Læs mere

APPENDIX I: Økonomiske rammevilkår

APPENDIX I: Økonomiske rammevilkår APPENDIX I: Økonomiske rammevilkår De overordnede rammer for Region Sjællands økonomi fastsættes årligt i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner samt de udmeldte drifts- og anlægslofter. FAKTABOKS:

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Indledning og baggrund Der er politisk truffet beslutning om et nyt fælles ejendomscenter i Syddjurs Kommune

Læs mere

KOMMUNERNES TILGANG OG STRATEGI. RAR Nordjylland 10. december 2018

KOMMUNERNES TILGANG OG STRATEGI. RAR Nordjylland 10. december 2018 KOMMUNERNES TILGANG OG STRATEGI RAR Nordjylland 10. december 2018 POLITISKE FOKUSOMRÅDER Det indstilles at fortsat har fokus på : Tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, herunder Sikre at ledige, herunder

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark Idé Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Stifterne i Danmark.

Læs mere

Bilag 1. Udvikling i antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser i perioden

Bilag 1. Udvikling i antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser i perioden Bilag 1. Udvikling i antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser i perioden 213-23 Fremskrivningen af antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser tager udgangspunkt i analyserapporten

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Parasollen Seminar 2019

Parasollen Seminar 2019 Parasollen Seminar 2019 En case-baseret dialog om CBS-Fondens fremtid Parasollen Seminar 29. april og 30. april 2019 1 Hvad har bestyrelsen på hjertet? Meget konkret og aktuelt Ny Ferielov med ikrafttrædelse

Læs mere

UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST. Veje til ny viden. - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved

UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST. Veje til ny viden. - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST Veje til ny viden - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved VÆKST OG UDVIKLING Sammen om fremtiden I Næstved Kommune skal uddannelse være for

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 23.11.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 22. februar 2012 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Indledning Aarhus Universitetshospital skal i fremtiden tilhøre eliten blandt universitetshospitaler i Europa indenfor

Læs mere