Konjunktur og arbejdsmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunktur og arbejdsmarked"

Transkript

1 Konjunktur og arbejdsmarked Uge. marts 7. marts 9 Indhold: Nye nøgletal Størst stigning i beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere Stabil men lav forbrugertillid Realkredit Danmark forudser et fortsat fald i danske boligpriser Ugens analyse SFI: Høj grad af ligestilling i den aktive beskæftigelsesindsats Ugens tema Ledigheden steg til knap 7. personer Internationalt WTO forudser kraftigt fald i verdenshandelen i 9 Nøgletalstabel Størst stigning i beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere Beskæftigelsesfrekvensen steg mere for indvandrere fra 7 til 8 end for etniske danskere, jf. figur. Det vidner om, at højkonjunkturen især kom indvandrere til gode. Figur. Indvandrere har oplevet den største stigning i beskæftigelsesfrekvensen point Nye nøgletal,,, -, - -, Etnisk danskere Indvandrere Indv. fra vestlige lande Indv. fra ikke-vestlige lande Efterkommere Eft. fra vestlige lande Eft. fra ikke-vestlige lande Hele befolkningen Anm.: Ændring i beskæftigelsesfrekvens fordelt på etnicitet, 8. Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken.dk. Beskæftigelsesfrekvensen er andelen af befolkningen i alderen 6-6 år, som er i beskæftigelse.,,, -, - -, point Tilknytningen til arbejdsmarkedet varierer betydeligt med både køn og etnicitet. Det er således fortsat personer af dansk oprindelse, der har den højeste beskæftigelse. I 8 var beskæftigelsesfrekvensen for etniske danskere 79, pct., mens den for indvandrere og efterkommere som helhed var på henholdsvis 9, pctt og 67,8 pct. Den relativt lave beskæftigelsesfrekvens for indvandrere hænger bl.a. sammen med en lav beskæftigelsesfrekvens for kvindelige indvandrere samt for ikke-vestlige indvandrere. Den laveste beskæftigelsesfrekvens på kun 9, pct. findes således blandt kvindelige ikke-vestlige indvandrere. Dog har denne gruppe med en stigning på, procentpoint også haft den største fremgang i beskæftigelsesfrekvensen siden 7. Stabil men lav forbrugertillid Forbrugertillidsindikatoren var med et fald på, næsten uændret fra februar 9 til marts 9, jf. figur. Det skyldes to modsatrettede bevægelser. For det første er familierne blevet mere pessimistiske i vurderingen af deres egen økonomiske situation. For det andet ser de lysere på fremtiden for dansk økonomi som helhed. Forbrugertilliden er beskrevet i boks. I marts 9 vurderer familierne for første gang siden oktober 8, at deres økonomiske situation er dårligere end for et år siden. Forventningerne til fremtiden er ligeledes blevet mindre optimistiske. Dog tror familierne fortsat på, at deres privatøkonomi vil se bedre ud om et år, end den gør i dag. Hvad angår økonomien som helhed, er forventningerne blevet mere optimistiske siden februar. For første gang siden slutningen af 7 vurderer befolkningen nu, at

2 den økonomiske situation i Danmark vil være bedre om et år, end den er i dag. Figur. Lille fald i forbrugertilliden jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan- maj- Forbrugerforventninger sep- jan- maj- sep- jan-6 maj-6 sep-6 Årsgennemsnit jan-7 maj-7 sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 Anm.: Forbrugertillidsindikatoren, jan. mar. 9. Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk. Danskernes forventninger til ledigheden er også forbedret en anelse siden februar. Der er dog fortsat klare forventninger om, at ledigheden vil være højere om et år, end den er i dag, jf. figur. Figur. Fortsat forventning om stigende ledighed jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan-6 maj-6 sep-6 jan-7 maj-7 sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 Forventning til ledigheden i Danmark om et år Anm.: Indikator for forventningen til ledigheden i Danmark om et år sammenlignet med i dag, jan. mar. 9. Indikatoren indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Positive tal betyder, at befolkningen forventer en stigning i ledigheden. Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk. Forventningerne til udviklingen i ledigheden er i løbet af det seneste år og frem til februar i år blevet stadig mere negative, men den tendens blev brudt i marts. Boks. Forbrugertilliden er en interviewbaseret indikator, der er sammensat af besvarelserne på fem forskellige spørgsmål vedrørende befolkningens syn på deres egen og landets aktuelle økonomiske situation og deres forventninger til situationen om et år. Endvidere spørges der til befolkningens syn på fordelagtigheden ved at anskaffe varige forbrugsgoder Realkredit Danmark forudser et fortsat fald i danske boligpriser Ifølge en ny prognose fra Realkredit Danmark vil de danske boligpriser falde med 9, pct. i 9 og med yderligere pct. i. Prisfaldene dækker over store geografiske forskelle. Specielt hovedstadsområdet vil ifølge prognosen være udsat for store prisfald i 9, mens Nordjylland er den landsdel, der forventes at opleve de mindste prisfald, jf. tabel. Tabel. Udsigt til fortsat faldende boligpriser 8 9 Årig prisudvikling i procent Region Hovedstaden -, -6,9-7, Region Sjælland -,8 -, -,6 Region Syddanmark, -, -, Region Midtjylland, -, -,7 RegionNordjylland, -,6 -, Hele landet -, -9, -, Anm.: Årlig ændring i kvadratmeterprisen på enfamiliehuse, og er prognoser. Kilde: Realkredit Danmark. De faldende priser hænger tæt sammen med et fald i antallet af bolighandler samt et stort udbud af boliger til salg. Fra. kvt. 6 til. kvt. 8 er det samlede udbud af boliger til salg således steget med knap., hvilket er mere end en fordobling. Antallet af handler er i samme periode faldet med 7. eller knap pct. At priserne ventes at falde yderligere skyldes udsigterne til stigende ledighed og negativ økonomisk vækst i forbindelse med finanskrisen. Presset på boligpriserne modvirkes dog af forventninger om et støt faldende renteniveau og stigende indkomster. Prognosen tager ikke højde for effekten af den seneste skattereform, der vil øge de disponible indkomster yderligere. Det betyder samtidig, at Realkredit Danmark forventer, at boligbyrden dvs. omkostningerne ved køb af bolig i forhold til den disponible indkomst vil falde markant i de næste år. Dette kan bidrage til en stabilisering i prisniveauet og måske til stigende huspriser ved udgangen af.

3 Ugens analyse Ugens tema SFI: Høj grad af ligestilling i den aktive beskæftigelsesindsats Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, konkluderer i rapporten Evaluering af jobcentrenes ligestillingsindsats, at mænd og kvinder overordnet set modtager samme beskæftigelsesindsats fra jobcentrene, men at der alligevel er forskel på mænd og kvinders situation på arbejdsmarkedet. SFI har i en nyligt offentliggjort rapport undersøgt, om jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats er den samme for mænd og kvinder, og om køn generelt udgør en barriere for at komme i beskæftigelse. Rapporten konkluderer, at kvinder generelt har en lavere erhvervsfrekvens og en højere ledighed end mænd. Dertil kommer, at flere kvinder end mænd modtager enten dagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge eller deltager i revalidering eller fleksjob. Kvinder har desuden væsentlig længere kontanthjælp og sygedagpengeperioder. Kun på dagpengeområdet gælder det, at varigheden er relativ ens for mænd og kvinder. Ifølge rapporten viser tidligere undersøgelser, at de forskellige former for aktivering har samme beskæftigelseseffekt for mænd og kvinder. Disse undersøgelser viser også, at aktivering med privat løntilskud generelt gør det mere sandsynligt at få personer i beskæftigelse end ved aktivering med offentligt løntilskud og ved uddannelsesaktivering. Rapporten fremhæver, at merledigheden for kvinder derfor blandt andet kan skyldes, at mænd oftere end kvinder deltager i aktivering med privat løntilskud, mens kvinder i højere grad deltager i aktivering med offentligt løntilskud eller i uddannelsesaktivering. Ledigheden steg til knap 7. personer I februar 9 steg ledigheden med. personer og er nu på 69.8 personer, når der korrigeres for sæsonudsving jf. figur. Dette betyder, at arbejdsløsheden udgør, pct. af arbejdsstyrken, hvilket er en stigning på, procentpoint i forhold til januar 9. Figur. Stigende ledighed Personer apr- okt- apr- Faktisk Sæsonkorrigeret okt- apr- okt- apr- okt- apr- okt- apr- okt- apr-6 okt-6 apr-7 okt-7 apr-8 okt Anm.: Udviklingen i faktisk og sæsonkorrigeret ledighed, april februar 9 Ledigheden steg med, procentpoint for mænd og, procentpoint for kvinder fra januar til februar 9. Dette betyder, at ledigheden for fjerde måned i træk steg mere for mænd end for kvinder. Mænd har nu en ledighedsprocent på,8 pct., mens kvinder har en ledighedsprocent på, pct. Fra januar til februar 9 er ledighedsprocenten steget for alle aldersgrupper. Den største stigning var blandt de -9-årige samt personer over år, hvor ledigheden steg med, procentpoint. For de øvrige aldersgrupper steg ledigheden med, procentpoint. Den laveste ledighed er blandt de 6-6- årige efterfulgt af de 6--årige, hvor hhv., og, pct. er ledige. Med en ledighedsprocent på, pct. har de -9-årige den højeste ledighed, jf. figur. Personer Jobcentrene fik i forbindelse med kommunalreformen ansvaret for at løse opgaver for ledige, jobsøgende og beskæftigede - herunder at varetage ligestilling på beskæftigelsesområdet.

4 Figur. Højest ledighed for de -9-årige Internationalt,,8 I alt Dagpengemodt. Kontanthjælpsmodt.,8 Mænd,8 Kvinder, 6- år -9 år, -9 år,8-9 år, -9 år, 6 år og derover Anm.: Ledighedsprocenten for udvalgte grupper (sæsonkorrigeret), februar 9 Når man betragter landet som helhed steg ledigheden fra januar til februar 9 mest på Fyn. Her voksede ledigheden med, procentpoint til,8 pct. I de øvrige landsdele steg ledigheden med,-, procentpoint, bortset fra København by. Her var ledigheden uændret fra januar til februar 9. I februar havde Bornholm den højeste ledighedsprocent på,8 pct. I de øvrige landsdele var ledighedsprocenten under pct., jf. figur 6. Figur 6. Fortsat højest ledighed på Bornholm 6 Nordsjælland Østsjælland Sydjylland Københavns omegn Vestjylland jan-9 Landsgennemsnit i februar 9 Østjylland feb-9 Vest- og Sydsjælland Fyn Nordjylland København by, Bornholm Anm.: Landsdelenes ledighed (sæsonkorrigeret), januar 9 - februar 9 København by har fortsat den næsthøjeste ledighedsprocent og Nordjylland den tredje højeste. Den laveste ledighed findes i Nordsjælland, hvor ledigheden var på,9 pct. 6 WTO forudser kraftigt fald i verdenshandelen i 9 Verdenshandelsorganisationen WTO forudser, at den globale eksport vil falde med 9 pct. i 9. Dette vil være det største procentvise fald i den globale eksport siden anden verdenskrig, og første gang den globale eksport falder i år. Væksten i den globale eksport har dog været aftagende de seneste år, og steg således kun, pct. i 8 jf. tabel. Den relativt lave vækst i 8 afspejler særligt faldende global eksport fra midten af 8. Tabel. Den globale eksport i kraftig tilbagegang Verden 8, 6,, -9, Anm.: Den årlige vækst i den globale eksport (faste priser) i pct., 6-9, hvor 9 er en prognose. Kilde: World Trade Organisation (WTO). WTO nævner i lyset af den internationale finanskrise grunde til, at den globale eksport skønnes at udvise et historisk højt fald i 9: Faldet i efterspørgslen har været et mere internationalt udbredt fænomen end tidligere set. Både virksomheder og privatpersoner har i forbindelse med den økonomiske krise haft sværere ved at låne penge, således at den globale handel er blevet begrænset. Produktionen af varer sker i dag i højere grad på tværs af landegrænser. Dette betyder, at flere lande i dag i forhold til tidligere påvirkes af den økonomiske krise. Således vil en økonomisk krise i ét land hurtigere påvirke andre lande. Den økonomiske krise har ført til, at flere lande fører en mere protektionistisk politik, hvilket samlet set mindsker den globale samhandel. I lyset af de meget lave renter internationalt, vurderer WTO at det er de finanspolitiske hjælpepakker, som er gennemført i mange lande, der skal bringe den globale handel og vækst tilbage på sporet. WTO vurderer, at den samlede finanspolitiske stimulering af verdensøkonomien udgør godt pct. af produktionen på verdensplan.

5 Nøgletalstabel Makroøkonomiske indikatorer Seneste Niveau Ændring ift. Ændring ift. samme Bruttonationalprodukt (mio. kr., sæsonkorrigeret, faste priser). kvt ,% -,8% Privatforbrug (mio. kr., sæsonkorrigeret, faste priser). kvt ,8% -,% Investeringer (mio. kr., sæsonkorrigeret, faste priser). kvt ,9% -6,7% Offentligt forbrug (mio. kr., sæsonkorrigeret, faste priser). kvt ,%,% Import (mio. kr., sæsonkorrigeret, faste priser) jan-9.8,%,% Eksport (mio. kr., sæsonkorrigeret, faste priser) jan-9.77,%,% Forbrugerprisindeks i alt (juli =) feb-9 9,,%,9% Konjunkturindikatorer Seneste Niveau Ændring ift. Ændring ift. samme Årlig lønstigningstakt for DA-området (procent). kvt. 8,% -, %point -, %point Betalingsbalancen (mio. kr.) jan ,%,6% Konjunkturindikator industri (nettotal) feb Konjunkturindikator bygge og anlæg (nettotal) feb Konjunkturindikator serviceerhverv (nettotal) feb Arbejdskraftmangel Industri (nettotal). kvt. 9 - Arbejdskraftmangel byggeri og anlæg (nettotal) feb Salg af personbiler i alt feb ,7% -,% Arbejdsmarkedsindikatorer Seneste Niveau Ændring ift. Ændring ift. samme Ledige i pct. af arbejdsstyrken (sæsonkorr.) feb-9,%, %point,6 %point Antal ledige (sæsonkorr.) feb ,6% 8,8% - heraf dagpengemodtagere feb ,9% 7,% - heraf kontanthjælpsmodtagere feb-9.,%,% Lønmodtagerbeskæftigelse (ATP-statistik, sæsonkorr.). kvt ,6% -,% Antal job (ATR-statistik, faktiske tal). kvt ,%,% Aktivering i statsligt regi (sæsonkorrigeret) feb-9.,% -,9% Aktivering i statsligt regi (faktiske tal) feb-9.87,8% -,% Økonomisk hjælp til forsørgelse i kommunerne dec-8.87,7%,7% - kontanthjælp i alt dec-8 7.,7%,% - revalidering mv. i alt dec ,% -,% - aktiverede kontanthjælpsmodtagere i alt dec-8.6,%,6% Fleksjob. kvt. 8.,%,% Skånejob. kvt. 8.,6%,% Servicejob dec-8 6 -,% -,% Voksenlærlinge dec-8. -,% -7,% - heraf påbegyndt fra ledighed dec ,% 8,6% Børnepasningsorlov okt-8.9,% -,9% Førtidspension feb-9.7 -,%,7% Efterløn feb-9.9 -,% -,% Ledighedsydelse dec-8.9 7,% 9,% Sygedagpenge. kvt ,% -,6% Medlemstal i a-kasserne feb ,% -,% - heraf dagpengeforsikrede feb ,% -,% Anm.: "Økonomisk hjælp til forsørgelse i alt" omfatter kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionesydelse og ledighedsydelse. Tallene for de forskellige ydelser kan ikke lægges sammen, da nogle personer har fået flere forskellige ydelser i samme måned.

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge 14 3. marts 3. april 29 Indhold: Nye nøgletal Fald i antallet af efterlønsmodtagere Lille stigning i antal personer på sygedagpenge 4.8 flere i fleksjob på et år Fortsat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge 6 2. februar 6. februar 29 Indhold: Nye nøgletal Historisk lav ledighed i 2 trods vending Færre tvangsauktioner, men uændret antal konkurser Ugens tema Skattekommissionens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge 4 19. januar 23. januar 29 Indhold: Nye nøgletal Lille forbedring i forbrugernes syn på den økonomiske udvikling Ugens analyse Stort fald i a-kassernes medlemstal Ugens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyser Regeringens skatteudspil øger beskæftigelsen markant Vismændene forventer moderat vækst og stigende ledighed Ledigheden var stort set

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Største ledighedsfald i år De ledige udgør, pct. af arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny undersøgelse fra OECD om voksnes færdigheder Stort set uændret, men positiv forbrugertillid

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge 9. marts. marts 9 Indhold: Nye nøgletal Kraftig vækst i arbejdstilladelser i Inflation stiger marginalt Overskud på handelsbalancen men underskud på betalingsbalancen Ugens

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed i juli

Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden i juli 2014 Den 10. september 2014 Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden steg med 500 i juli i forhold til juni 2014. De sidste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Arbejdsløsheden i oktober 7 3. november 7 Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Antallet af arbejdsløse faldt med 7 fuldtidspersoner fra september til oktober 7, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i januar 2017 Den 3. marts 2017 Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse steg med 400 fuldtidspersoner fra december 2016 til januar 2017, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

2.300 færre arbejdsløse i august

2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden i august 2015 Den 30. september 2015 2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden faldt med 2.300 fuldtidspersoner fra juli til august. Der er nu i alt 120.800 bruttoarbejdsløse, svarende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Arbejdsløsheden tæt på uændret i februar

Arbejdsløsheden tæt på uændret i februar Arbejdsløsheden i februar 2015 Den 31. marts 2015 Arbejdsløsheden tæt på uændret i februar Arbejdsløsheden steg med 300 fuldtidspersoner fra januar til februar. Der er nu i alt 130.000 bruttoarbejdsløse,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 UIndhold:U HTUgens analyseth HTUgens temath HTFærre ledige og aktiverede i august TH Ny strategi skal sikre arbejdsmiljø HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Lille fald i arbejdsløsheden

Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i november Den 6. januar 2015 Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden faldt med 800 fuldtidspersoner fra oktober til november. Der er nu i alt 131.300 bruttoarbejdsløse, svarende til

Læs mere

Arbejdsløsheden i januar 2014

Arbejdsløsheden i januar 2014 Arbejdsløsheden i januar 2014 27. februar 2014 Stort men usikkert fald i arbejdsløsheden i januar Arbejdsløsheden faldt med 6.000 fuldtidspersoner i januar til det laveste niveau siden august 2009. Der

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Regeringen: Det går fremad for dansk økonomi Danmark ud af krisen regningen betalt 8 nye initiativer til bekæmpelse af langtidsledigheden

Læs mere

Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober

Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober Arbejdsløsheden i oktober Den 30. november Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober Antallet af arbejdsløse steg med 200 fuldtidspersoner fra september til oktober, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 111.700

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE 1. november 2008 af Sigrid Dahl og specialkonsulent Mie Dalskov tlf. 33 55 77 20 FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE Højkonjunkturen fra 2004 og frem har fået flere indvandrere og ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Uændret arbejdsløshed i juni

Uændret arbejdsløshed i juni Arbejdsløsheden i juni 2015 Den 30. juli 2015 Uændret arbejdsløshed i juni Der var ingen ændring i arbejdsløsheden fra maj til juni. Den var også uændret fra april til maj, så det er tredje måned i træk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens tema I Vækstpakke 214: Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Ugens tema II OECD: Udsigt til positiv vækst i Eurozonen i 214 og 2 Ugens tendens

Læs mere