K K R H O V E D S T A D E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R H O V E D S T A D E N"

Transkript

1 D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre KL s grundlæggende mål Bidrage til at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed KL s tre grundlæggende værdier At være troværdig At vidensdele At vidensgenerere

2 Konstituerende møde i KKR Hovedstaden Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Hovedstaden Anmeldelse og godkendelse af valgforbund Valg af formand og næstformand for KKR Hovedstaden KKR s politiske formål, opgaver mv. og tilrettelæggelsen af KKR s virksomhed Udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora Introduktion til KKR s kerneopgaver Mødeplan for Eventuelt SIDE 2

3 Konstituerende møde i KKR Hovedstaden 2010 I henhold til forretningsordenen for KKR skal der afholdes konstituerende møde i KKR senest den 31. januar i det år, der følger umiddelbart efter kommunevalget. Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i kommunerne i regionen, der længst har været borgmester. Den længst siddende borgmester i kommunerne i Region Hovedstaden er borgmester Ove Dalsgaard, Ballerup Kommune. I den egenskab er det ligeledes Ove Dalsgaard, der leder mødet, indtil der er valgt formand og næstformand. Herefter overtager formanden mødeledelsen. SIDE 3

4 1. Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Hovedstaden SAG NR.: abk Resume KKR Hovedstaden skal godkende sammensætningen og valgene af medlemmer til KKR Hovedstaden for valgperioden Sagsfremstilling KKR Hovedstaden er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret efter bestemmelserne i KL s love, 14 og 15. Sammensætningen af hvert KKR er fastlagt i KL s love, 15 stk. 1 og 2. Det fremgår her, at borgmestrene fra KL s medlemskommuner i hver region er medlemmer af det stedlige KKR (med viceborgmesteren som personlig stedfortræder). Som yderligere medlemmer af KKR vælger kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og listesamarbejder et antal medlemmer og personlige stedfortrædere, således at der samlet set opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i KKR, der svarer til stemmetallene ved kommunevalget i KL s medlemskommuner i den pågældende region. KL har ved breve af henholdsvis den 27. november 2009 og den 16. december 2009 orienteret de nyvalgte kommunalbestyrelser om valgene til KKR og proceduren herfor. Ifølge KL s love fordeles pladserne i KL s bestyrelse, udvalg, KKR og KL s øvrige politiske repræsentation mellem de politiske partier og listesamarbejder efter forholdstalsvalgmåden på grundlag af stemmetallet ved kommunevalget i KL s medlemskommuner. I lovenes 6 er det endvidere defineret, at der ved parti forstås partier, der den 1. august i valgåret er opstillingsberettiget til Folketinget. Alle andre kandidatlister vil være at betragte som lokale lister, og disse kan gennem samarbejde med andre lokale kandidatlister i et til KL anmeldt listesamarbejde opnå repræsentation i KL s politiske fora på linie med de politiske partier. Ud fra dette valggrundlag giver kommunevalget den 17. november 2009 følgende stemmemæssigt grundlag for sammensætningen af KKR Hovedstaden for valgperioden : SIDE 4

5 Stemmefordeling 17/ Kommunerne i Region Hovedstaden: A B C F I O S V Ø L 1 I alt ,8% 5,7% 16,3% 17,0% 0,4% 8,0% 0,0% 15,2% 4,8% 2,9% 100,0% 1 Lokallister, der er tilmeldt listesamarbejdet Lokallisterne i Danmark Det fremgår af KL s love, 15 stk. 2, at betingelsen for at blive repræsenteret i KKR er, at et politisk parti eller et listesamarbejde har opnået mindst 2% af de afgivne stemmer ved valget i KL s medlemskommuner i regionen, og er repræsenteret i mindst én kommunalbestyrelse i en medlemskommune. På baggrund af stemmetallene ved kommunevalget den 17. november 2009 og konstitueringen i de enkelte kommunalbestyrelser i december 2009 er det beregnet, at KKR Hovedstaden sammensættes således for valgperioden : KKR Hovedstaden A B C F O V Ø L 1) Ialt Medlemmer i alt Borgmestre Supplerende medlemmer ) Lokallister, der er tilmeldt listesamarbejdet Lokallisterne i Danmark../. Beregningen er uddybet i vedlagte bilag../. Der vedlægges endvidere en oversigt over medlemmer og stedfortrædere i KKR Hovedstaden, som resultat af dels konstitueringen i de enkelte kommunalbestyrelser og dels kommunalbestyrelsesmedlemmernes valg af yderligere medlemmer inden for de enkelte partier og listesamarbejder. I noterne til oversigten fremgår, hvor der i henhold til bestemmelserne i forretningsordenen for KKR (Bilag 1, punkt 1.1.) om stedfortræder for borgmesteren afviges fra hovedreglen om, at 1. viceborgmesteren er stedfortræder for borgmesteren til KKR. Indstilling Det indstilles, at sammensætningen og valgene af medlemmer til KKR Hovedstaden for valgperioden godkendes. Beslutning SIDE 5

6 2. Anmeldelse og godkendelse af valgforbund SAG NR.: abk Resume KKR Hovedstaden skal godkende de eventuelle valgforbund, der er anmeldt til valget af KKR s formand og næstformand. Sagsfremstilling I henhold til KL s love, 15 stk. 3, kan der indgås valgforbund ved valget af KKR s formand og næstformand. Det er udelukkende de partier og listesamarbejder, der er repræsenteret i det pågældende KKR, der kan indgå i valgforbund. Det er i bilag 1 til forretningsordenen for KKR præciseret, at valgforbund skal meddeles mødelederen senest ved det konstituerende mødes begyndelse. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender de anmeldte valgforbund. Beslutning SIDE 6

7 3. Valg af formand og næstformand for KKR Hovedstaden SAG NR.: abk Resume Der skal vælges formand og næstformand for KKR Hovedstaden. Sagsfremstilling Ifølge KL s love, 15 stk. 3, vælger medlemmerne af hvert KKR formand og næstformand blandt medlemmerne af det pågældende KKR. Valget af formand og næstformand for KKR Hovedstaden for perioden foretages som forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene ved kommunevalget den 17. november 2009 i KL s medlemskommuner i regionen. Ved valget kan der indgås valgforbund mellem de politiske partier og listesamarbejder, der er repræsenteret i KKR Hovedstaden. Stemmetallene på de politiske partier og listesamarbejdet Lokallisterne i Danmark fremgår af tabellen i dagsordenens punkt 1.1. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden vælger formand og næstformand for perioden Beslutning SIDE 7

8 4. KKR s politiske formål, opgaver mv. og tilrettelæggelsen af KKR s virksomhed SAG NR.: abk Resume Der orienteres om forretningsordenen for KKR og de overordnede rammer for KKR s virksomhed (formål, opgaver, økonomi, sekretariat m.v.). Sagsfremstilling Det fremgår af KL s love, 15 stk. 4, at KL s bestyrelse fastlægger forretningsordenen for KKR. I overensstemmelse hermed har KL s./. bestyrelse den 23. oktober 2009 godkendt vedlagte Forretningsorden for KL s kommunekontaktråd (KKR). Forretningsordenen, med tilhørende bilag og tillæg, er gældende for alle fem KKR. Forretningsordenen fastlægger de overordnede rammer for KKR s virksomhed (formål, opgaver, tilrettelæggelse af mødevirksomheden, økonomi og sekretariat). I forretningsordenens bilag 1 er uddybet regelgrundlaget for sammensætningen af KKR, valg af medlemmer, konstituering, udtræden af KKR m.v. Endelig findes der i tillægget til forretningsordenen en kort beskrivelse af KKR s rolle, opgaver, de væsentligste regionalpolitiske udfordringer, sammenhængen til KL, sammenhængen til kommunalbestyrelserne og hovedpunkter i organiseringen af arbejdet. Forretningsordenens punkt 1 og 2 indeholder en beskrivelse af henholdsvis KKR s formål og KKR s opgaver. Punkt 3 omhandler tilrettelæggelsen af mødevirksomheden i KKR (på visse punkter uddybet i bilag 1). Som et par af de væsentligste punkter kan peges på følgende: Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i KKR, kan vedkommendes stedfortræder deltage i mødet. Det påhviler medlemmet at orientere stedfortræderen herom Et medlem udtræder af KKR, hvis den pågældende enten ophører med at være kommunalbestyrelsesmedlem eller udtræder af det parti, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt den pågældende til KKR (gælder ikke borgmestre, der er fødte medlemmer af KKR) Dagsordener og referater fra KKR s møder offentliggøres på KKR s hjemmeside på kl.dk. SIDE 8

9 Endelig er i forretningsordenens punkt 4 beskrevet grundlaget for KKR s økonomi og sekretariat. Det er her slået fast, at KL finansierer KKR s virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for KKR. Det betyder bl.a., at det er KL s bestyrelse, der fastsætter reglerne for honorering af medlemmerne af KKR og de politiske repræsentanter, der af KKR er udpeget til regionale organer. Udover sekretariatsbistanden fra KL medvirker også kommunernes administrationer til sekretariatsbetjeningen af KKR. Det er KKR, som i samråd med kredsen af kommunaldirektører tilrettelægger, hvordan dette organiseres. Hovedtrækkene i KKR s rolle, opgaver, organisering m.v. er beskrevet i pjecen Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver (vedlagt). Pjecen er udsendt i KL s intropakke til alle medlemmer af de nye kommunalbestyrelser og vil blive omdelt på KKRs møde. Pjecen kan også findes på På baggrund af denne overordnede beskrivelse af rammerne for KKR lægges der op til, at der på KKR s næste møde sker en nærmere drøftelse af tilrettelæggelsen af KKR s virksomhed (fx vedr. møde- og arbejdsform, samspil med regionale fora, kommunalbestyrelserne osv. og organisering af administrativ støtte). Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen om forretningsordenen for KKR og de overordnede rammer for KKR s virksomhed til efterretning på næste møde drøfter den nærmere tilrettelæggelse af sin virksomhed. Beslutning SIDE 9

10 5. Udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora SAG NR.: abk/jep Resume KKR Hovedstaden skal udpege politiske repræsentanter for kommunerne til en række regionale fora. Sagsfremstilling KKR udpeger politiske repræsentanter for kommunerne til regionale fora med hjemmel i KL s love, 14 stk. 3. I forretningsordenen for KKR er det i punkt 3.8 fastlagt, at udpegelse af en enkelt repræsentant til varetagelse af et hverv foretages ved flertalsvalg (jf. 24 stk. 1 i kommunestyrelsesloven), mens udpegelse af flere repræsentanter til varetagelse af samme hverv foretages ved forholdstalsvalg (jf. 24 stk. 3 i kommunestyrelsesloven). Det er endvidere præciseret, at som politiske repræsentanter kan kun udpeges medlemmer af kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen. På baggrund af erfaringerne gennem forrige valgperiode drøftede KKR Hovedstaden i august og oktober 2009 kriterierne for, hvornår en udpegning foretages af KKR Hovedstaden. Anbefalingen blev at videreføre princippet om, at der kun sker udpegninger til regionalt dækkende fora med overordnet kommunalpolitisk relevans for KKR s kerneopgaver. Hertil at bestyrelser, udvalg m.v. af overvejende driftsmæssig karakter bør henvises til beliggenhedskommune og/eller brugerkommuner. KKR Hovedstaden godkendte i efteråret 2009 en oversigt over udpegelserne i prioriteret rækkefølge, som udgangspunkt for det nye KKRs udpegelser../. Der er vedlagt en liste med oversigt over de fora, som KKR Hovedstaden skal udpege politiske repræsentanter til. Af oversigten fremgår bl.a., hvor mange medlemmer der skal indstilles/udpeges, og om der er krav om ligestilling ved den pågældende udpegelse/indstilling. Det afgående formandskab foreslår en fordeling af de regionale udpegninger, som fremgår af det vedlagte bilag. Der kan endvidere henvises til den Blå Bog over KKR Hovedstadens udpegelser. Blå Bog indeholder bl.a. en kort beskrivelse af opgaverne i de forskellige regionale fora. Blå Bog for perioden kan ses på SIDE 10

11 KKR Hovedstadens hjemmeside under Udpegelser. KL har udarbejdet en pjece om Otte gode råd til kommunale medlemmer i regionale fora. Pjecen omdeles på KKRs møde og vil efterfølgende blive udsendt til alle de udpegede politiske repræsentanter. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden udpeger politiske repræsentanter for kommunerne til regionale fora efter vedlagte liste. Beslutning SIDE 11

12 6. Introduktion til KKR s kerneopgaver SAG NR.: abk/jep Resume Der er udarbejdet faktaark som en første introduktion til kerneopgaverne i det kommunale samarbejde i KKR. Sagsfremstilling Kommunernes samarbejde i KKR er koncentreret om følgende seks regionale kerneområder: Sundhedsområdet Koordinering og udvikling af det specialiserede undervisnings- og socialområde Erhvervsområdet: Vækstforum og Væksthus Kollektiv trafik Uddannelse Regional udvikling i øvrigt, planlægning, vindmøller, miljø m.m../. Med henblik på at give overblik over KKR s kerneopgaver er der udarbejdet vedlagte faktaark. De indeholder for hvert område en kort beskrivelse af opgaven, status for KKR s aktiviteter og det fælleskommunale arbejde, de regionalpolitiske fora på området og endelig de væsentligste politiske udfordringer for arbejdet i KKR i den kommende valgperiode. Indstilling Faktaarkene forelægges til orientering og evt. drøftelse. Beslutning SIDE 12

13 7. Mødeplan for 2010 SAG NR.: abk/jep Resume KKR Hovedstaden skal godkende rådets mødeplan for Sagsfremstilling KKR Hovedstaden har i den foregående valgperiode haft fem møder om året. Placeringen af de enkelte møder har været afpasset efter de faste årlige planlægningsprocedurer og større regionalpolitiske sager, som KKR er involveret i. Det afgående KKR Hovedstaden tog på sit møde i august 2009 en foreløbig mødeplan for 2010 til efterretning. Ifølge denne mødeplan holdes de resterende møder i KKR Hovedstaden i 2010 således: mandag den 8. marts 2010 onsdag den 2. juni 2010 onsdag den 25. august 2010 fredag den 12. november 2010 Alle møder er kl , med efterfølgende frokost. Der reserveres grupperum til politiske formøder fra kl. 9. Indstilling Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender mødeplanen for Beslutning SIDE 13

14 8. Eventuelt SAG NR.: abk SIDE 14

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2018 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2018 10:30 12.00 Sted: Pharmakon Milnersvej 42 3400 Hillerød Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald placeres i tidsrummet

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN 2018 K K R S J Æ L L A N D Dato: 22-01-2018 10:30 Sted: Sørup Herregård Sørupvej 26 4100 Ringsted. Mødet er fra kl. 10.30-12.00. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN 2018 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 25-01-2018 10:30 Sted: Comwell Hotel Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D DAGSORDEN 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udv ikle og f astholde et

Læs mere

KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.).

KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.). N OTAT Forretningsorden for KKR 2014-2018 KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.). Ifølge 15 i KL s love består hvert KKR

Læs mere

Forretningsorden for KKR

Forretningsorden for KKR Forretningsorden for KKR 2018 2022 KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region [indsæt navn] (KKR [indsæt navn]). Ifølge 15 i KL s love

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2018 K K R S J Æ L L A N D Dato: 22-01-2018 10:30 Sted: Sørup Herregård Sørupvej 26 4100 Ringsted. Mødet er fra kl. 10.30-12.00. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2018 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 26-01-2018 10:30 Sted: Comwell Hotel Hvide Hus, 9000 Aalborg. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald placeres i tidsrummet kl. 08:30-10:00.

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2014 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 24-01-2014 Tidspunkt: 10:00 Sted: Hotel Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

K K R S Y D D A N M A R K. Dato: Tidspunkt: 10:30-12:00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 22-01-2014 Tidspunkt: 10:30-12:00 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Deltagerfortegnelse Syddanmark Ib Kristensen, Billund Johnny Søtrup, Esbjerg

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2018 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2018 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald placeres i tidsrummet kl.

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Dato: Tidspunkt: 10:30 Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Dato: Tidspunkt: 10:30 Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg REFERAT 2014 KKR MIDTJYLLAND Dato: 27-01-2014 30 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2018 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 25-01-2018 10:30 Sted: Comwell Hotel Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

KL s love ISBN 87-7848-874-5

KL s love ISBN 87-7848-874-5 KL 2006 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Omslagsdesign: Per Dalager Jensen Grafisk tilrettelægning og dtp: Kommuneinformation A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneinformation A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.2 Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Nordjylland 2018-2022...2 Bilag 1: Sammensætning af KKR Nordjylland 2018-2022...2 Bilag 2: Medlemmer

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

FORRETNINGS- ORDEN FOR KL S BESTYRELSE

FORRETNINGS- ORDEN FOR KL S BESTYRELSE KL S VALGPERIODE FORRETNINGSORDEN FORRETNINGS- ORDEN FOR KL S BESTYRELSE 2 Forretningsorden for KL s bestyrelse FORRETNINGSORDEN FOR KL S BESTYRELSE I henhold til KL s loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse KL 2010 Forretningsorden for KL s bestyre lse I henhold til 7, stk. 3, 4. punktum i KL s love fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Forretningsorden for RAR Nordjylland

Forretningsorden for RAR Nordjylland Forretningsorden for RAR Nordjylland 1. Opgaver 1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.: 1. Indgår

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2018 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 24-01-2018 10:00 Sted: Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 8600 Silkeborg Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøder kan i givet fald placeres i tidsrummet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.2 Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Sjælland 2018-2022...2 Bilag 1: Sammensætning af KKR Sjælland...2 Bilag 2: Medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2009 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 28-08-09 Tidspunkt: 10:00 Sted: Aalborg Kongres- og Kulturcenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

NOTAT Dato: 11. december 2013 J.nr.: jhs-1.9.7.1-01

NOTAT Dato: 11. december 2013 J.nr.: jhs-1.9.7.1-01 Dato: 11. december 2013 J.nr.: jhs-1.9.7.1-01 Gennemførelse af valg til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening Bestyrelsen for Dansk Affaldsforening vælges på den første ordinære generalforsamling efter afholdt

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 07-11-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Forretningsorden for Svendborg Kommunes Integrationsråd (SIR)

Forretningsorden for Svendborg Kommunes Integrationsråd (SIR) Forretningsorden for Svendborg Kommunes Integrationsråd (SIR) Kapitel 1 SIR s formål og opgaver 1. SIR har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende,

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Forretningsorden for Integrationsrådet

Forretningsorden for Integrationsrådet Forretningsorden for Integrationsrådet Revideret med SAMU beslutning af 24.01.2018 Dato: 31. januar 2018 Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til,

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Forretningsorden for Integrationsrådet. Odsherred Kommune

Forretningsorden for Integrationsrådet. Odsherred Kommune Forretningsorden for Integrationsrådet Odsherred Kommune Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at afgive udtalelse i alle spørgsmål, der har betydning for,

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser 1 Sammensætning af skolebestyrelser Stk. 1. Alle skoler skal oprette en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen sammensættes forskelligt alt efter skolens type. I Jammerbugt

Læs mere

Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune

Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-2-18 Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune Efter kommunestyrelseslovens 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

INDSTILLING. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden

INDSTILLING. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden INDSTILLING 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne for Hovedstadens Beredskab 9.1 vedtage en forretningsorden for sit virke. Indstilling Det indstilles,

Læs mere

Vedtægter. for. Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune

Vedtægter. for. Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune Center for Byråd, Personale og Strategi Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 84.12.00-P21-1-18 Ref.: Caspar Halbye chalb@mariagerfjord.dk

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Social og Integration Integration Sekretariatet

ROSKILDE KOMMUNE Social og Integration Integration Sekretariatet ROSKILDE KOMMUNE Social og Integration Integration Sekretariatet Dato: 08. 02.2018 J.nr.: Sagsid: Sagsbeh.: Khalil Ahmad Direkte tlf.: 4631 7958 E-mail: khalila@roskilde.dk Forretningsorden for Integrationsrådet

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder FORRETNINGSORDENS FORMÅL: Forretningsordenen afspejler den til enhver tid gældende organisering af styrelsens arbejde. Organiseringen skal sikre en demokratisk organiseret

Læs mere

Køge Rådhus Torvet Køge

Køge Rådhus Torvet Køge NOTAT Arbejdsmarked og Borgerservice Center for Dansk og Integration 08-11-2011 2011-1287 2011-205247 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Forslag til forretningsorden for Køge Kommunes Integrationsråd Forslag

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde

Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde 1. juni 2018 Rudersdal Kommune Handicaprådet Forretningsorden Socialområdet administration Sagsbehandler: Eva Høj Tlf. 4611 3316 EHJ@rudersdal.dk Sagsnr.: 18/31050 Handicaprådets formål Handicaprådet rådgiver

Læs mere

NOTAT. Forretningsorden for Køge Kommune Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver

NOTAT. Forretningsorden for Køge Kommune Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver NOTAT Børne- og Uddannelsesforvaltningen Center for Dansk og Integration Forretningsorden for Køge Kommune Integrationsråd 2017-2021 Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden DJ Hovedbestyrelsens forretningsorden 1. 1. Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Dok. nr.: x Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune 1 Udvalgets navn Grønt Råd i Ballerup Kommune. I daglig tale Grønt Råd. 2 Formål Grønt

Læs mere

Forretningsorden for Uddannelsespolitisk udvalg

Forretningsorden for Uddannelsespolitisk udvalg FIOLSTRÆDE 44, 1. TH 1171 KØBENHAVN K TLF. +45 33 36 98 00 WWW.DKUNI.DK Forretningsorden for Uddannelsespolitisk udvalg 9. MAJ 2018 J.NR. TKS SIDE 1/6 Formål for Uddannelsespolitisk udvalg 1: Udvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN FOR ØKONOMIUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering... 3 Udvalgets møder... 3 Dagsorden, fremlæggelse... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2013 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 08-10-2013 Kl.: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 18. januar 2018 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 18. januar 2018 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 18. januar 2018 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Medlemstallet er fastsat af dekanen under hensyntagen til den uddannelsesfaglige bredde, som studienævnet dækker.

Medlemstallet er fastsat af dekanen under hensyntagen til den uddannelsesfaglige bredde, som studienævnet dækker. UNIVERSITET Standardforretningsorden for studienævn Standardforretningsorden af 29. oktober 2012 for studienævn Journalnummer: 60354 F O R R E T N I N G S O R D E N For Uddannelsen til klinisk tandtekniker

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Regulativ - Lokaludvalgene

Regulativ - Lokaludvalgene Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. Af 6. februar 2014 I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-9-18 Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune Efter kommunestyrelseslovens 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2018 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 17-05-2018 14:00 Sted: Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.2 Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Hovedstaden 2018-2022...2 Bilag 1: Sammensætningen af KKR Hovedstaden 2018-2022...2 Bilag 2:

Læs mere

Dagsorden for Byrådet

Dagsorden for Byrådet Dagsorden for Byrådet 10.12.2013 Kl. 19:00 A: Socialdemokratiet B: Det Radikale Venstre C: Det Konservative Folkeparti F: Socialistisk Folkeparti I: Liberal Alliance O: Dansk Folkeparti V: Venstre Ø: Enhedslisten

Læs mere

IKAST-BRANDE BYRÅD KONSTITUERING, HVERV OG VEDERLÆGGELSE.

IKAST-BRANDE BYRÅD KONSTITUERING, HVERV OG VEDERLÆGGELSE. IKAST-BRANDE BYRÅD KONSTITUERING, HVERV OG VEDERLÆGGELSE KONSTITUERING Det konstituerende møde Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 9. december kl. 18.30-21.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.2 Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Midtjylland 2018-2022...2 Bilag 1: Sammensætningen af KKR Midtjylland 2018-2022...2 Bilag 2:

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2019 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 06-09-2019 10:00 Sted: Hotel Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg Øst. Der er ikke gruppemøder før KKR-mødet. KKR-møde kl. 10.00-12.30 med efterfølgende frokost.

Læs mere

Forretningsorden for Kontaktudvalget for Arbejdsmarkedets Interessenter (KAI) i Ikast-Brande Kommune

Forretningsorden for Kontaktudvalget for Arbejdsmarkedets Interessenter (KAI) i Ikast-Brande Kommune Forretningsorden for Kontaktudvalget for Arbejdsmarkedets Interessenter (KAI) i Ikast-Brande Kommune Uddrag for kommissorium Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ikast-Brande har i forbindelse med offentliggørelsen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I HOLBÆK KOMMUNE. Forslag til ændringer. Version 8,

VEDTÆGTER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I HOLBÆK KOMMUNE. Forslag til ændringer. Version 8, VEDTÆGTER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I HOLBÆK KOMMUNE Forslag til ændringer Version 8, 11.10.2018 I disse ændringsforslag er der taget højde for, at medlemmer ikke kan vælges direkte til udvalget, men

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17)

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) 1) Er en konstitueringsaftale bindende? Nej, en konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke

Læs mere

T E K N I K - OG M I L J Ø U D V A L G E T

T E K N I K - OG M I L J Ø U D V A L G E T D AG SORDEN 2011 T E K N I K - OG M I L J Ø U D V A L G E T Dato : 06-10-2011 Tidspunkt: Skriftlig høring Sted: KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq s Bygdebestyrelser

Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq s Bygdebestyrelser Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq s Bygdebestyrelser Konstituering af bygdebestyrelsen 1. Efter valgbestyrelsens afgørelse om evt. valgklager og prøvelsen af medlemmernes valgbarhed er afsluttet,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2008 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 15-08-2008 Tidspunkt: 08:45 Sted: Fredericia Uddannelsescenter KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune CENTER FOR MILJØ OG TEKNIK Dato: 13. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsnr.: 2012-13684 Dok. nr.: 2012-95323 Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune Formål 1 Grønt Råd

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2009 K K R S J Æ L L A N D Dato: 18-08-2009 Tidspunkt: 09:30 Sted: Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, Vordingborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være

Læs mere

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse Forretningsorden for Storkeredens forældrebestyrelse Version 1 af 28. oktober 2015 Baggrund og formål 1. Denne forretningsorden er udarbejdet på baggrund af, og i overensstemmelse med Styrelsesvedtægten

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 4 Udvalg

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 18. januar 2018 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 18. januar 2018 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 18. januar 2018 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand og næstformænd

Læs mere

NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.2 Godkendelse af valg og sammensætning af KKR Nordjylland 2014-2018...2 Bilag 1: Sammensætning af KKR Nordjylland 2014-2018...2 Bilag 2: Medlemmer

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. 1 of 6 Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2

Læs mere