Informationsmateriale om RID 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmateriale om RID 2015"

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2013 Corrigendum 2 til RID For en udtømmende oversigt over ændringerne henvises til de officielle dokumenter, som kan hentes på OTIF s hjemmeside (Dangerous/Notification texts 2015). OTIF/RID/NOT/2015, Notification, Corrigendum 1 to the notification texts of , Ikrafttræden af RID udgaven af RID træder principielt i kraft den 1. januar Der er i i RID fastsat en overgangsperiode, hvorefter transport indtil den 30. juni 2015 kan gennemføres i henhold til RID 2013 Corrigendum 2. RID 2015 er implementeret i dansk lovgivning ved 16 stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 893 af , bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter. Overgangsbestemmelser Ud over ovennævnte generelle overgangsperiode på et halvt år er der specifikke overgangs bestemmelser for visse af ændringerne. For disse overgangsbestemmelser henvises til kapitel 1.6 i RID Den danske udgave af RID 2015 Den danske udgave af RID 2015 er offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i henhold til forannævnte bekendtgørelse. Teksten i RID 2015, som er markeret med grå baggrundsfarve, er ændringer, der er gennemført i RID 2015 set i forhold til RID 2013 Corrigendum 2. Side 1 (1)

2 Del 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde , og Undtagelser vedrørende transport af gasser, flydende brændstoffer samt lagrings- og produktions udstyr til elektrisk energi Bestemmelserne om, at RID ikke gælder for ovennævnte stoffer og genstande i jernbanekøretøjer og i på læssede køretøjer, og som er bestemt til disses fremdrift eller udstyr er udvidede Undtagelser vedrørende transport af elpærer, der indeholder farligt gods Såfremt elpærer ikke indeholder radioaktive stoffer, og ikke indeholder kviksølv i større mængder end angivet i særlig bestemmelse 366 i kapitel 3.3 betragtes de ikke som RID-gods, såfremt reglerne i overholdes Forsendelse ind i eller gennem en SMGS-kontraherende stats territorium Hvis en RID-transport følges af en transport i henhold til bilag 2 til SMGS, kræves ud over de sprog, der er krævet i RID, også en oversættelse til kinesisk eller russisk. Kapitel 1.1 Definitioner og måleenheder Kapitlet er udvidet med nye definitioner, ligesom der er rettet i en del definitioner. Bemærk især: SMGS: Aftalen om international jernbanegodstransport under Organisationen for Samarbejde mellem Jernbaner (OSJD), Warszawa. SMGS bilag 2: Bestemmelser for transport af farligt gods som bilag 2 til SMGS. Kapitel 1.4 Parternes sikkerhedsforpligtelser Operatøren af jernbanetankvogne skal sikre, at vedligeholdelsen af tankene og deres udstyr udføres af en godkendt enhed, jf. bilag G (ATMF) til COTIF. Kapitel 1.6 Overgangsbestemmelser Side 2 (2)

3 I almindelighed kan indtil den 30. juni 2015 anvendes de indtil den 31. december 2014 gældende bestemmelser i RID 2013 Corrigendum 2. I fragtbrevet skal anføres: TRANSPORT I HENHOLD TIL RID GYLDIG FØR 1. JANUAR I henhold til kan på jernbanevogne faresedlernes kantlængde på visse betingelser formindskes til 150 mm på hver led. Som det fremgår af bortfalder denne bestemmelse den 1. januar Fra denne dato kan altså kun bruges faresedler med en kantlængde på mindst 250 mm på hver led (Placards) til jernbanevogne. Der findes i øvrigt i kapitel 1.6 en række overgangsbestemmelser vedrørende emballering, vedligeholdelse og mærkninger mv. samt tilladelser til fortsat brug af bl.a. tankvogne. Der er særlig mange overgangsbestemmelser vedrørende radioaktive stoffer. Endelig er en række gamle overgangs bestemmelser udgåede. Kapitel 1.7 Generelle bestemmelser for radioaktive stoffer Der er foretaget rigtig mange ajourføringer af teksten. Alle implicerede i transport af radioaktive stoffer må derfor nøje gennemgå afsnittet. Del 2 Klassificering Kapitel 2.1 Generelle Bestemmelser Klassificering af emballager, kasserede, tomme, ikke-rengjorte kan i visse tilfælde henføres til nyt UN-nummer Kapitel 2.2 Specifikke bestemmelser for de enkelte klasser Klasse 1 Eksplosivstoffer og genstande med eksplosivstoffer UN nr AIRBAG OPPUSTERE, AIRBAG MODULER og SELESTRAM- MERE skifter den officielle godsbetegnelse ud med SIKKERHEDSAN- ORDNINGER, PYROTEKNISKE. Se nærmere i ordlisten, der findes på side 27. Se også særlige bestemmelser 235 og 289. Klasse 2 Gasser Side 3 (3)

4 ADSORBEREDE GASSER er tilføjet. Disse er defineret således: Gasser som ved emballering til transport er adsorberet på et fast porøst materiale, hvilket medfører et indvendigt beholdertryk på højst 101,3 kpa ved 20 C og højst 300 kpa ved 50 C. Adsorberede gasser har fået UN-numrene Klasse 3 Brandfarlige væsker og Bestemmelserne om viskøse brandfarlige væsker er ny skrevne (se videre nedenfor under tabel A). Klasse 5.1 Oxiderende stoffer og Bestemmelserne om oxiderende faste stoffer er udvidede. Klasse 7 Radioaktive stoffer Der er foretaget mange ændringer; men specielt skal nævnes klassificeringen af uranhexafluorid ( og ). Der gælder fortsat UN nr.: 2977 og 2978; men også det nye UN nummer 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI, mindre end 0,1 kg pr. kolli, ikke fissilt eller undtaget fissilt. Klasse 9 Forskellige farlige stoffer og genstande UN nr AIRBAG OPPUSTERE, AIRBAG MODULER og SELESTRAM- MERE skifter den officielle godsbetegnelse ud med SIKKERHEDSAN- ORDNINGER, ELDREVNE. Se også særlige bestemmelser 280 og 289. Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedr. begrænsede mængder Tabel A Fortegnelse over farligt gods Bl.a. skal der dog peges på følgende Der er foretaget en lang række ændringer i tabel A, som kræver konkrete opslag i forhold til de stoffer, man arbejder med. AIRBAG OPPUSTERE, AIRBAG MODULER og SELESTRAMMERE skifter den officielle godsbetegnelse ud med SIKKERHEDSANORDNINGER, PYROTEKNISKE UN-nr eller SIKKERHEDSANORDNINGER, eldrevne, UN-nr Se også særlige bestemmelser 235, 280 og 289. ADSORBEREDE GASSER er tilføjet som UN-nr Side 4 (4)

5 TRANSPORT I BULK: Alle angivelser i rubrik 17 om transport i bulk er ændrede. Nærmere herom se del 7, afsnit En lang række stoffer må ikke længere sendes som UNDTAGNE MÆNGDER. I rubrik 7.b er angivelserne ændret til E0. BRANDFARLIGE VÆSKER UN-nr. 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 og 1999 med diverse brandfarlige væsker som f.eks. malinger, lakker, klæbe- og pudsemidler er ændret, således at hvor disse inden for hvert UN-nr. var opdelt i 7 hhv. 6 rækker afhængig af produktets fysiske og tekniske egenskaber, er de nu kun opdelt i 6 hhv. 5 rækker. De 4 hhv. 3 første rækker indeholder væsker, som ikke er viskøse i henhold til Disse 4 hhv. 3 rækker er ikke ændrede bortset fra ændringer i rubrik 6 (Særlige bestemmelser). Derimod er de 3 sidste rækker med væsker, som er viskøse i henhold til , nu delt i kun 2 rækker afhængig af om damptrykket ved 50 C er over eller under 110kPa. Emballageforskrifter m.v. er korrigerede, og befordring i tanke er ikke mere tilladt. Kapitel 3.3 Særlige bestemmelser Der er foretaget en lang række ændringer i de særlige bestemmelser, ligesom der er indført nye særlige bestemmelser. Særligt skal bemærkes: SB 172 Denne ændrede SB omhandler radioaktive stoffer med en eller flere sekundære farer. SB 368 Uranhexafluorid ikke fissilt eller undtaget-fissilt skal klassificeres under UN-nr eller UN-nr SB 369 Bestemmelser om klassificering i klasse 8 af radioaktive stoffer i undtagelseskolli, der har ætsende egenskaber. SB 372 Bestemmelser om asymmetriske kondensatorer (UN-nr. 3508). SB373 Bestemmelser om Neutronstrålingsdetektorer indeholdende bortrifluorid. SB 376 og 377 Side 5 (5)

6 Bestemmelser om defekte eller ødelagte Lithium batterier eller Lithium batterier til bortskaffelse eller til genbrug. SB 663 Bestemmelser om kasserede, tomme, ikke rengjorte emballager. (UNnr. 3509). SB 665 Bestemmelser om, at transport af stenkul, koks og antracit i bulk på visse betingelser må foregå i åbne vogne eller containere. Del 4 Bestemmelser for emballering og tanke Kapitel 4.1 Anvendelse af emballager, Om flasker, rør, trykfade og flaskebatterier er en del ændringer gennemført. Specielt bemærkes (13) om interval på 15 år for periodiske eftersyn af sømløse flasker af stål og aluminiums legeringer herunder IBC er og stor emballager I mange emballeringsforskrifter er der foretaget korrektioner og tilføjelser, ligesom der er tilføjet nye emballeringsforskrifter. Det er derfor nødvendigt at foretage konkrete opslag i forhold til de stoffer, man arbejder med. Specielt bemærkes: Emballeringsforskrifter vedrørende anvendelsen af emballage P 003 Der er her bl.a. indført en ny særlig emballeringsbestemmelse RR 9 for UN-nr (Emballager, kasserede, tomme, ikke rengjorte). P 200 Samt flaskebatterier af sådanne flasker. I tabel 1 og 2 i P 200 er tilføjet de fornødne henvisninger. P 208 Ny emballeringsforskrift for adsorberede gasser i klasse 2. P 505 Ny emballeringsforskrift for UN-nr (Ammoniumnitrat)- P 805 Ny emballeringsforskrift for UN-nr (Uranhexafluorid). P 908 og 909 Nye emballeringsforskrifter for defekte eller ødelagte lithium batterier eller lithium batterier til bortskaffelse eller til genbrug. Side 6 (6)

7 Emballeringsforskrifter vedrørende anvendelse af IBC er IBC 08 I IBC 08 tilføjes særlig emballeringsforskrift for RID og ADR for UN-nr (Emballager, kasserede, tomme, ikke rengjorte) Emballeringsforskrifter vedrørende anvendelse af storemballage LP 02 Emballeringsforskrift vedrørende anvendelse af storemballage for UNnr (Emballager, kasserede, tomme, ikke rengjorte). LP 903 og LP 904 Der indføres to nye emballeringsbestemmelser gældende for et enkelt batteri hhv. for et enkelt beskadiget eller defekt batteri Særlige emballeringsbestemmelser for radioaktive stoffer Der er en del rettelser i dette afsnit. Specielt bemærkes: Det meste af teksten er her omskrevet. Kapitel 4.2 Anvendelse af UN-tanke og UN-multielement gascontainere (UN-MEGC er) Der er i teksten forskellige rettelser, især skal peges på: Særlige bestemmelser for UN-tanke TP 41 Den indvendige undersøgelse efter 2,5 år kan under visse betingelser springes over. Gælder for tanke til organometalliske stoffer. Kapitel 4.3 Anvendelse af tankvogne m.v. Der er i teksten forskellige rettelser, især skal peges på: Reglerne om fyldningsgraderne er omskrevet Del 5 Bestemmelser for forsendelse Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser Side 7 (7)

8 Bogstaverne i ordet OVERPACK på en ekstra ydre emballage skal være mindst 12 mm høje, ligesom retningspile i givet fald skal anbringes på to modstående sider Generelle bestemmelser for klasse 7 Der er foretaget en del mindre ændringer i teksten specielt om attester og dokumentation. Kapitel 5.2 Mærkning og beklæbning Særlige bestemmelser vedrørende mærkning med faresedler af radioaktive stoffer Her er givet regler for beklæbning af kolli m.v. med radioaktive stoffer med faresedlerne 7A, 7B og 7C samt for fissile stoffer med fareseddel 7E. Kapitel 5.3 Mærkning af containere, MEGC er, tankcontainere, UN-tanke og vogne Om størrelse af faresedler på jernbanevogne se foran under Mærke for miljøfarlige stoffer Skal dette mærke anbringes på store containere, MEGC er, tankcontainere, UN-tanke eller vogne, skal størrelsen være mindst 250 mm x 250 mm. Kapitel 5.4 Dokumentation Om angivelser i transportdokumentet når gammel RID anvendes indtil 30. juni 2015, se foran under Der er tilføjet en ny særlig bestemmelse for transport af emballager, kasserede, tomme, ikke rengjorte hørende til nyt UN-nr Særlige bestemmelser for klasse 1 I (a) er ændret i bestemmelserne om angivelse af nettovægt i transportdokumentet Særlige bestemmelser for klasse 7 Der er ændret i bestemmelserne om angivelser i transportdokumentet vedrørende radioaktive stoffer med en sekundær risiko (særlig bestemmelse 172) samt om fissile stoffer. Side 8 (8)

9 Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC er, storemballager og vogne Der er i del 6 foretaget enkelte ændringer især vedrørende mærkning; men derudover især rettet i henvisninger til ISO-standarder. Kapitel Generelle bestemmelser for aerosolbeholdere, små beholdere indeholdende gas (gaspatroner) og brændselscellepatroner indeholdende fordråbet brandfarlig gas Bestemmelserne er her omskrevet og udvidet. Kapitel 6.4 Bestemmelser for konstruktion, prøvning og godkendelse af kolli til radioaktive stoffer og for godkendelse af sådanne stoffer En del ændringer især for så vidt angår fissile stoffer. Kapitel 6.8 Bestemmelser for konstruktion, typegodkendelse, eftersyn, prøvning og mærkning af samt udstyr til tankvogne m.v I note 1 oplysninger om technical specifikation for interoperability (TSI) og Uniform technical prescriptions (UTP). Hvis det bemyndigede organ hhv. bedømmelsesenheden har evalueret overensstemmelse med RID, kan RID s krav betragtes om opfyldt noten Ihændehaveridentifikationsmærker eller operatørens navn skal være anført på begge sider af tanken. Del 7 Bestemmelser vedrørende transport, af- og pålæsning samt håndtering Kapitel 7.3 Bestemmelser for transport i bulk Transport i bulk i container eller vogne er kun tilladt, hvis dette udtrykkeligt fremgår af en særlig bestemmelse ved koden BK eller en henvisning i kolonne 10 i tabel A Side 9 (9)

10 dette udtrykkeligt fremgår af koden VC og eventuelt koden AP i kolonne 17 i tabel A Bestemmelser vedrørende transport i bulk, når bestemmelserne i (a) finder anvendelse Koderne BK 1 og BK 2 i kolonne 10 i tabel A har følgende BK 2: Transport i bulk i lukkede bulkcontainere er tilladt. betydning: BK 1: Transport i bulk i overdækkede bulkcontainere er tilladt Gods hørende til klasse 9 Til UN-nr må kun anvendes lukkede bulkcontainere Bestemmelser om transport i bulk, når bestemmelserne i (b) finder anvendelse Her er indført helt nye koder i kolonne 17 i tabel A. Koderne har følgende betydning: VC1: Transport i bulk i overdækkede vogne, overdækkede containere eller overdækkede bulkcontainere er tilladt. VC2: Transport i bulk i lukkede vogne, lukkede containere eller lukkede bulkcontainere er tilladt. VC3: Transport i bulk særligt udstyrede vogne eller store containere er tilladt. AP1 AP10 angiver for hver enkelt klasse de yderligere krav til vogne og containere. Kapitel 7.5 Bestemmelser for af-og pålæsning samt håndtering Forbud mod sammenlæsning Sikkerhedsanordninger, pyrotekniske, i underklasses 1.4G UN-nr og Sikkerhedsanordninger, eldrevne, i klasse 9 UN-nr må sammenlæsses Supplerende bestemmelser for visse klasser eller visse typer gods CW 33 Er ændret enkelte steder. Bl.a. er tilføjet krav til fissilt materiale. CW 37 Der er her givet regler for af biprodukter fra aluminiumssmeltning eller omsmeltning (UN-nr. 3170). Dørene til lukkede vognes og lukkede containeres lastrum skal mærkes med 25 mm høje bogstaver: AD- VARSEL/LUKKET EMBALLAGE/ÅBNES FORSIGTIGT. Side 10 (10)

11 Kapitel 7.7 Huckepack-trafik i blandede tog (kombineret passager- og godstransport) Befordring af farligt gods i huckepack-trafik i tog, som også medtager passagerer er kun muligt med samtykke fra de kompetente myndigheder og på de betingelser, disse opstiller. Side 11 (11)

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2011

Informationsmateriale om RID 2011 Informationsmateriale om RID 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2009 REV 1 til RID 2011. For

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10.

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10. ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser 1.1.3.2 (c) Undtagelsen vedrør gasser

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses Dansk udgave gyldig

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Store ændringer i ADR 2017

Store ændringer i ADR 2017 Store ændringer i ADR 2017 Er der ikke Her er de vigtigste Ændringerne i ADR-konventionen angives fortrinsvist i den rækkefølge som bestemmelserne er listet i ADR- konventionen Stil gerne spørgsmål undervejs

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) Rigspolitiet, Politiområdet, Nationalt Beredskabscenter 2013 *) ADR implementeres i dansk ret

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

RID Bestemmelser for forsendelse

RID Bestemmelser for forsendelse RID 2017 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2017 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1994L0055 DA 24.11.2006 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse

Læs mere

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2017 Transportkategori Stoffer eller genstande emballagegruppe eller klassifikationskode/gruppe eller UN-nummer Maksimal samlet mængde per transporterende enhed (1) (2)

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klasse Klassifikationskode Emballagegruppe Faresedler Begrænsede mængder Emballeringsforskrifter Emballage emballerings Bestemmelser om sammenpakning 3.1.2 2.2 2.2

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud over

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

FARLIGT GODS - KONFERENCE

FARLIGT GODS - KONFERENCE VELKOMMEN TIL TUR s FARLIGT GODS - KONFERENCE 2013 Praktiske oplysninger Program Pauser Registrering af deltagere Taletid Nøgleaflevering og bar- regning Vejledende program, Farligt Gods konferencen 2013

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering 7-1 7-2 KAPITEL 7.1 GENERELLE BESTEMMELSER 7.1.1 Ved transport af farligt gods kræves det, at der anvendes en bestemt type

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013 De ændringer, der gennemgås i det følgende, er udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15/213 - af 5. marts 2012 ECE/TRANS/WP.15/213/add.1 - af 29.

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods

Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Definitioner Kapitel 2 Anvendelsesområde Kapitel 3 Tilladelse Kapitel 4 Klassificering Kapitel 5 Forbudt farligt gods Kapitel 6 Emballering Kapitel 7 Mærkning Kapitel

Læs mere

RID 2011. Generelle bestemmelser

RID 2011. Generelle bestemmelser RID 2011 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2011 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 1-2 DEL 1 Generelle bestemmelser 1-3 1-4 1.1.1 Opbygning 1.1.2 Omfang KAPITEL 1.1 OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE Bilag A

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 15. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 15. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 15. juli 2008 11. juli 2008. Nr. 763. Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods I medfør af 85, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

RID 2015 Corrigendum 2. Bestemmelser vedrørende transport, af- og pålæsning samt håndtering

RID 2015 Corrigendum 2. Bestemmelser vedrørende transport, af- og pålæsning samt håndtering RID 2015 Corrigendum 2 Del 7 Bestemmelser vedrørende transport, af- og pålæsning samt håndtering RID 2015 Corrigendum 2 Del 7, side 1 Kapitel 7.1 Generelle bestemmelser 7.1.1 Ved transport af farligt gods

Læs mere

RID 2015 Corrigendum 2. Generelle bestemmelser

RID 2015 Corrigendum 2. Generelle bestemmelser RID 2015 Corrigendum 2 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2015 Corrigendum 2 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler,

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

RID 2015. Klassificering

RID 2015. Klassificering RID 2015 Del 2 Klassificering RID 2015 Del 2, side 1 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Uddannelsesbehov ved håndtering af farligt gods - lufthavn

Uddannelsesbehov ved håndtering af farligt gods - lufthavn Uddannelsesbehov ved håndtering af farligt gods - lufthavn 1 Udarbejdet for Transporterhvervets Uddannelser 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Forord... 5 2. Om regler, vedrørende transport

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1) BEK nr 17 af 04/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsministeriet, j.nr. 2008/004357 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1639

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

RID 2013. Generelle bestemmelser

RID 2013. Generelle bestemmelser RID 2013 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2013 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt

Læs mere

Prøveeksamen 3 Rettevejledning

Prøveeksamen 3 Rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv ( ) B. Transport af farligt

Læs mere

RID Bestemmelser vedrørende transport, af- og pålæsning samt håndtering

RID Bestemmelser vedrørende transport, af- og pålæsning samt håndtering RID 2017 Del 7 Bestemmelser vedrørende transport, af- og pålæsning samt håndtering RID 2017 Del 7, side 1 Kapitel 7.1 Generelle bestemmelser 7.1.1 Ved transport af farligt gods kræves det, at der anvendes

Læs mere