ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER"

Transkript

1 DANMARKS IDRÆTSFORBUND TEAM DANMARK ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER INDLEDNING ET FÆLLES GRUNDLAG FOR EN STRUKTURERET INDSATS DIF og Team Danmark har fokus på samarbejde med henblik på tæt koordinering og udvikling af dansk eliteidræt. Den internationale konkurrence skærpes kontinuerligt og den fælles indsats på talent- og eliteområdet bygger på et sportsligt potentiale, der sigter mod højeste internationale niveau. Derfor vil vi i fællesskab søge at udnytte det sportslige potentiale på tværs af idrætsgrene og sikre, at danske atleter på både kort og lang sigt, kan vinde medaljer til Danmark. Organisatorisk tager elitearbejdet i Danmark udgangspunkt i lov om Eliteidræt som beskriver, at det er Team Danmarks formål at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Det fremgår også, at Team Danmark i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, DIF s specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere skal koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark. Grundlaget for den fælles strukturerede indsats på elite- og talentområdet, hviler således på henholdsvis DIF s politiske program og kommende nye støttestruktur, og på Team Danmarks kommende støttekoncept I Team Danmarks støttekoncept defineres ikke en direkte støttekategori, der kan rumme de sportsgrene der i fællesskab vurderes som potentielle til at indgå fælles samarbejdsaftaler om udvikling af talentarbejdet. Samarbejdsaftalerne kan omfatte både specialforbund/discipliner der er støttet via støttekonceptet og specialforbund/discipliner der ikke via støttekonceptet kan indplaceres i en af de to støttekategorier i Team Danmarks støttekoncept Hovedreglen er, at DIF og TD i fællesskab vurderer specialforbundet/disciplinens sportslige udviklingspotentiale til, inden for en defineret tidsramme, at kunne præstere på højeste elitære niveau og dermed indplacering i Team Danmarks støttekoncept. Til at understøtte Team Danmarks formål med at udvikle dansk eliteidræt, sætter DIF fokus på eliteidrætten i det politiske program for Eliteidræt er en central del af specialforbundenes DNA, uanset om atleterne konkurrerer på klub-, nationalt- eller internationalt niveau. Det er derfor afgørende for DIF s fokus på eliteområdet, at overordnede mål, indsatsområder og ansvarsfordeling er udarbejdet og afstemt i tæt samarbejde med Team Danmark, og at der ikke opstår parallelle samarbejdsrelationer og indsatsområder i forhold til specialforbundene og øvrige aktører. I samarbejdet med Team Danmark vil DIF primært have fokus på følgende målsætninger: Indsamle og dele viden og erfaringer om talent- og elitearbejde Afdække og afprøve mulighederne for TD-DIF-kommune samarbejder om udvikling af talentmiljøer Udvikle tilbud om kompetenceudvikling af trænere og ledere Styrke relationerne til de vigtigste interessenter inden for talent- og elitearbejde, herunder styrke relationerne til både ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner Styrke samarbejdet med specialforbund, gennem rådgivning vedr. optimering af talent- og elitearbejdet Det er Team Danmarks opgave at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten. Det fremgår af Lov om eliteidræt og af bemærkningerne dertil, at det er Team Danmarks opgave at prioritere sportsgrene, hvor der i Danmark er

2 tradition for højt internationalt niveau eller en særlig historisk tradition. Endvidere, at Team Danmark skal fokusere på sportsgrene, hvor der kan iværksættes et troværdigt og langsigtet talentudviklingsarbejde med henblik på at opnå internationalt niveau. DIF s idrætspolitiske målsætninger og handlinger skal supplere og komplementere Team Danmarks arbejde med eliteidrætten, styrke talentarbejdet og medvirke til at sikre de bedst mulige rammer og vilkår for de specialforbund, der kan og vil prioritere udvikling af talent- og elitearbejdet. Der er således en klart definereret rollefordeling mellem de to organisationer. Samtidig er der en række områder, hvor der med fordel kan skabes samarbejde og fælles udvikling af og med udvalgte specialforbund. Formålet med dette dokument er, at skabe klarhed over det fælles grundlag for en struktureret indsats og belyse hvilke områder, der kan være udgangspunkt for direkte samarbejdsrelationer. Første skridt til at belyse mulige samarbejdsrelationerne bliver den fælles forbundsanalyse, som skal kunne pege på hvilke forbund/sportsgrene/discipliner der på sigt har potentiale til at indgå i Team Danmarks støttekoncept. I hvilken grad DIF og Team Danmark involverer sig i et specialforbunds talentarbejde, vurderes bl.a. på baggrund af potentiale, forbundets eget engagement, overordnede strategiske prioritering og en tæt fælles dialog. Netop den tætte dialog er en vigtig parameter for at kunne udvikle og gennemføre projekter i fælleskab. Der vil fra område til område være fælles enighed om muligheder og relevans i de pågældende projekter. Graden af samarbejde kan variere fra projekt til projekt og hen over tid, ligesom ansvarsfordelingen på opgaveudførslen kan variere på samme måde. På de følgende sider er væsentlige indsatsområder i optimal talentudvikling samt mulige i samarbejdsflader beskrevet, ligesom der er lagt en linje for ansvarsfordelingen i opgaverne. Ansvarsfordelingen er sammenhængende med de kompetencer hver organisation indeholder, men det er af stor vigtighed at der er et fælles ansvar og interesse i at gennemføre de udvalgte projekter med et fælles mål for øje. I den enkelte samarbejdsaftale beskrives, hvordan det fælles arbejde kommer til at foregå, hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver og handlinger og hvordan indsatserne udføres. Det er DIF og Team Danmarks fælles ambition inden udgangen af 2016: At have indgået samarbejdsaftaler med 3-4 specialforbund med fokus på langsigtet talentudvikling At have iværksat konkrete tiltag der styrker specialforbundenes fokus på idrættens træneruddannelser At have udarbejdet en sammenhængende plan for videndeling og erfaringsudveksling for elitetrænere (fra nationalt til regionalt niveau) og, i samarbejde med udvalgte kommuner, at have afholdt 5 regionale elitetrænersymposier

3 Fælles støtte til udvalgte specialforbund Den overordnede ramme for samarbejdsfladerne er, at der i fællesskab tilvejebringes støtte til udvalgte specialforbund/discipliner, der via forbundsanalysen samt fælles drøftelser, vurderes til at have et tilstrækkeligt sportsligt udviklingspotentiale. Forbundsanalysen vil kunne identificere hvor DIFs strategiske samarbejdsaftaler og Team Danmarks støttekoncept og støttemuligheder kan overlappe hinanden og styrke en fælles indsats for forbundets talent- og eliteudvikling så forbundet inden for en defineret tidsramme kan indgå i Team Danmarks støttekoncept. Den fælles støtte skal ikke udelukkende ses som direkte økonomiske tilskud, men kan i lige så høj grad indeholde menneskelige ressourcer og viden relateret til opgaven. Udgangspunktet for det fælles samarbejde er; Via 4-årige strategiske samarbejdsaftaler, samt en årlig initiativpulje, tilvejebringer DIF økonomiske midler og andre ressourcer til specialforbundenes strukturerede indsats til udvikling af elite- og talentområdet. Via støttekonceptet tilvejebringer Team Danmark økonomiske midler og andre ressourcer til fælles samarbejdsaftaler om udvikling af elite- og talentområdet til forbund der, i fællesskab med DIF, vurderes til at have et tilstrækkeligt sportsligt udviklingspotentiale, til på sigt at kunne præstere på højeste elitære niveau. FÆLLES INDSATSOMRÅDER Talentstrategi og Værdisæt Talentarbejdet i specialforbundene skal være forankret i en langsigtet og sammenhængende talentstrategi, der bl.a. bygger på det fælles værdisæt talenthuset, hvor mål, indsatsområder, handlinger og ressourcer er klart defineret. Planen skal binde elite- og talentarbejdet i specialforbundet sammen og have til hensigt, at afstemme omverdens forventninger, samt skabe grundlag for at prioritere de nødvendige ressourcer bl.a. via de strategiske aftaler imellem DIF og forbundet. Indsatser: DIF tager via strategiaftalerne, initiativ til at iværksætte en plan for implementering af talenthuset blandt trænere, ledere og forældre i regi af klubmiljøer, kraftcenter- og talentcentermiljøer, elitekommunemiljøer, idrætsskoler mv. for derved bl.a. at sikre sammenhæng mellem sport-uddannelse-familie-fritid for det enkelte talent (det hele menneske) Som forudsætning for prioritering af ressourcer til talentområdet fra DIF og Team Danmark, skal forbundet have udarbejdet en talentstrategi som godkendes af DIF og Team Danmark. Der gennemføres efterfølgende en fælles koordineret indsats i forhold til forbundene. Forbundet har selv ansvaret for at udarbejde en talentstrategi, men kan benytte sig af sparing og viden hos Team Danmark og DIF. Desuden udarbejder DIF fælles skabeloner som kan hjælpe forbundet med at strukturere deres beskrivelse af talentstrategien.

4 Udvikling og etablering af talenttræningsfællesskaber og miljøer. Kvaliteten af det daglige træningsmiljø samt de fysiske rammer for den daglige træning er essentielt for både unge talenter og etablerede verdensstjerner. Adgang til optimale træningsfaciliteter og -udstyr, faciliteternes kvalitet er grundlæggende forudsætninger for at træningsmængder, -kvalitet og øvelser/anvisninger kan gennemføres jf. de sportsspecifikke ATK. Rådgivning, vejledning, sparring og coaching skal varetages af kompetente og kvalificerede trænere og ledere, ligesom talentets nærmeste relationer skal have forståelse og indsigt i, hvad optimal opbakning til et talent er i hverdagen og hvorledes disse relationer kan bidrage positivt og skabe merværdi. Det handler om at skabe optimale udviklingsmiljøer, med udgangspunkt i den/de enkelte sportsgrenes særkende og behov. Trænerens betydning for et talents udvikling kan ikke overvurderes. Det gælder i lige så høj grad når det kommer til værdien af træningsfællesskaber og miljøer, samt implementering af ATK i talenternes dagligdag. Det er derfor afgørende at talentog elitetrænere understøtter og faciliterer talentudviklingsmiljøerne og er kompetente og kvalificerede til at varetage talenternes udvikling i samarbejde med et talents øvrige primære relationer. Såfremt der kan spottes udviklingsmuligheder, kan DIF og Team Danmark i fællesskab understøtte etablering af talenttræningsfællesskaber og miljøer, evt. på tværs af flere sportsgrene. Det kan for eksempel ske i form af engagement/ansættelse af kompetente og kvalificerede trænere og ledere. Relevante rammer og faciliteter vurderes i fællesskab og samarbejdet kan ske kommunalt og med en eller flere klubber, et lokalt/regionalt/nationalt center som en fælles facilitet drevet af flere klubber i fællesskab evt. med involvering af et eller flere forbund samt pågældende kommune. I forlængelse af ovennævnte, videreudvikling af eksisterende talenttræningsfællesskaber og miljøer, evt. på tværs af flere sportsgrene, i form af ansættelse/opkvalificering af trænere og ledere Identifikation af potentielle udviklingsområder og samarbejdsrelationer både inden for den enkelte sportsgren og på tværs af flere sportsgrene/forbund - via disciplin- og forbundsanalysen samt via dialog med specialforbundene i forhold til faciliteter, viden, vejledning og services mv. Team Danmark sikre kommunal opbakning og varetager samarbejdet med eksisterende elitekommuner i forhold til involvering af flere sportsgrene/atleter og nye kommuner (f.eks. nye elitekommuner og/eller talentkommuner ) i forhold til etablering af talenttræningsfællesskaber og miljøer

5 National konkurrencestruktur Den nationale konkurrencestruktur for en sportsgren har afgørende betydning for, i hvilken grad implementeringen af en talentudviklingsstruktur, herunder ATK, implementeres med succes. En konkurrencestruktur der i ungdomsårene udelukkende fokuserer på resultater/resultatmål frem for færdigheder, motiverer i mindre grad talenterne (og deres trænere) til at fokusere på udviklingstrin og elementerne fra ATK. Det er en hårfin balance at udvikle en national konkurrencestruktur der udvikler, motiverer og fastholder alle atleter både de åbenlyse talenter og de atleter der skal arbejde sig til succes - og samtidig bygger på elementerne fra ATK og derved understøtter talenternes langsigtede udvikling frem for kortsigtede resultatmål. Den faglige og operationelle indsats for udvikling af nationale konkurrencestrukturer vil primært være DIF s ansvar. Mulige indsatser: DIF kan, via de strategiske samarbejdsaftaler, skabe opbakning til en optimal national konkurrencestruktur. DIF kan iværksætte analyse af nye former for nationale konkurrencestrukturer på ungdomsniveau, hvor konkurrencer i sportsspecifikke færdigheder supplerer konkurrencer med fokus på overordnede resultatmål. Herunder styrker og svagheder ved eksisterende konkurrencestrukturer, med vurdering af muligheder for optimering af strukturen i et langsigtet talentudviklingsperspektiv. DIF kan, i samarbejde med det pågældende relevante specialforbund, udarbejde et nyt/tilpasset koncept, med plan for implementering og forankring, evt. med ekstern konsulentbistand

6 Aldersrelateret træningskoncept Videnbaseret børne- og ungdomsarbejde spiller en central rolle for et forbunds talentudviklingsstruktur. Klubber, kraft- og talentcentre skal have fokus på træningsmængde, -intensitet, øvelseskatalog og krav til tekniske færdigheder så det er tilpasset de forskellige alders- og udviklingstrin. Endvidere er det vigtigt, at der tages højde for den enkelte sportsgrens særkende og specifikke forudsætninger. Team Danmark introducerede i 2005 begrebet aldersrelateret træningskoncept (ATK) i Danmark, og siden er dette udviklet specifikt til mere end 20 sportsgrene. Team Danmark har i sommeren 2016 beskrevet en ATK version 2,0 og der vil herefter være fokus på at få opdateret specialforbundenes idrætsspecifikke ATK. Forbund der ønsker at samarbejde med DIF og Team Danmark om struktureret talentudvikling, skal have udarbejdet et ATK eller i gangsat udviklingen af et idrætsspecifikt ATK. Indsatser: I fællesskab udvikles der supplerende initiativer, aktiviteter, redskaber mv. (APP s, hjemmesider, øvelseskatalog, guidelines, gode råd til planlægning af lektioner mv.) der kan sikre en effektiv implementering og forankring af ATK I samarbejde med relevante forbund uden for Team Danmarks støttekoncept, tager DIF, i regi af strategiaftalerne, initiativ til konkrete handlingsplaner for implementering af ATK i specialforbundenes trænings- og uddannelsesstruktur og tilbud Team Danmark varetager ansvaret for at udarbejde ATK 2,0, samt udarbejdelse af en konkret opdaterings- og implementeringsplan for de Team Danmark-støttede forbund Implementering af ATK Version 2.0 i DIF s træneruddannelsesstruktur

7 Specialforbundenes organisering DIF og Team Danmark har en fælles interesse og et fælles ansvar for, at koordinere samarbejdet med forbundene i forhold til den samlede indsats for udviklingen af dansk eliteidræt. Sammenhæng i specialforbundet som helhed i forhold til ambitioner, mål, handlinger, forpligtelser, ressourcer (økonomi, personale, viden, kompetencer mv.) har naturligvis afgørende betydning for forbundets talent- og elitearbejde. Dette er dog langt fra virkeligheden for alle forbund og konsekvensen af dette er at vi spilder et potentiale pga. uenigheder/stridigheder, uafklarede ambitioner og retninger, divergerende interesser og manglende prioriteringer. DIF og Team Danmark ønsker derfor at anlægge en konstruktiv kritisk tilgang til samarbejdet med specialforbundene, der bl.a. har fokus på struktur og stærkere administrativ support til elite- og talentarbejdet Det er som udgangspunkt DIFs mulighed og ansvar at påvirke hvordan specialforbundene er organiseret. Der er samtidig en stærk interesse også fra Team Danmarks side i, at den organisatoriske og politiske del hænger sammen med den sportslige del. Indsatser: Sikre at talent- og elitearbejdet i det enkelte forbund er stærkt politisk forankret og bygger på et langsigtet perspektiv med klare mål, handlinger og prioriteringer gennem støtte fra DIF og evt. Team Danmark Påvirke at landsholdsstrukturer og selektionssystemer understøtter den langsigtede udvikling af atleterne Sikre en struktur/indsats for kontinuerlig rekruttering og udvikling af trænere og ledere på alle niveauer Via de strategiske samarbejdsaftaler med specialforbundene på talent og eliteområdet, skal der arbejdes for at specialforbundenes administrative struktur i høj grad understøtter ambitioner og indsatsområder Sikre en stærk administrativ support til talentudviklingsaktørerne (klubber, kraft- og talentcentre, kommuner, uddannelsesinstitutioner mv.) ved samarbejde mellem Team Danmark og specialforbund i Team Danmarks støttekoncept.

8 Elitetræner, talenttræner og sportschef uddannelse samt kompetenceudvikling Uddannelse er en af de vigtigste parametre for udvikling af idrætten i Danmark. På alle niveauer er det afgørende, at der er trænere og ledere som har et stærkt fagligt fundament for deres arbejde. Derfor er det en fælles fokus for både DIF og Team Danmark, at vi i fælleskab kan udvikle og uddanne dygtige trænere og ledere til at varetage den sportslige udvikling. En ting er kvalitet hos de trænere der fungerer i Danmark, en anden er mængden af trænere og ledere der er til rådighed. Det er en fælles udfordring, at få spottet og uddannet trænere og leder til at varetage den sportslige udvikling på både talent og eliteniveau. Det handler ikke kun om trænere, men lige så vigtigt er det, at, kraftcenterledere, sportschefer, direktører og formænd bliver udfordret på deres kompetencer og individuelle udvikling. Indsatser: Skabe sammenhængende træneruddannelser, som rummer tilpas teori og metode til, at skabe den høje faglighed som er nødvendig. DIF har som udgangspunkt ansvaret for træneruddannelse, men Team Danmark er både medfinancierende og medvirkende til at skabe tidsvarende og attraktive uddannelser med særlig fokus på niveau 3 og 4. Desuden er der et potential i at udvikle sportschefuddannelsen så den er attraktiv for sportschefer og ledere i en lang række specialforbund Der udarbejdes i fællesskab en struktur for certificering af trænere i forhold til kompetencer, kvalifikationer, uddannelse, erfaringer mv. Alternativt en beskrivelse af krav til træneres kompetencer, kvalifikationer, uddannelse og erfaringer i forhold til alders- og udviklingstrin Endvidere vil DIF og Team Danmark sikre, at elite- og talenttrænere er kompetente og kvalificerede til at varetage arbejdet med at udvikle talenter, ved at stille krav til trænernes uddannelsesniveau, kompetencer og erfaringer i de respektive samarbejdsaftaler. Herunder også indarbejde incitamenter for forbundene til uddanne flere trænere på Diplomtræner- og ITA-niveau. Kompetenceudvikling rummer mere end de formelle uddannelsesniveauer. I fællesskab skal der laves planer for kompetenceudvikling for elitetrænere og -leder på de forskellige niveauer. I udgangspunktet har Team Danmark ansvaret for trænere og sportschefer i de specialforbund der er støttet via Team Danmarks støttekoncept mens DIF har muligheden for at skabe kompetenceudvikling for den resterende del af forbundenes organisation.

9 Videndeling og erfaringsudveksling Talent- og elitearbejdet i Danmark bygger i høj grad på et viden baseret grundlag. Forskning og udvikling af viden inden for talentudvikling og elitesport, på både nationalt og internationalt plan, er omfangsrig og evnen til at omsætte forskning og viden til rette konkrete handlinger er afgørende for, at lande som Danmark kan følge med den internationale resultatudvikling. Som oftest er viden genereret til brug på højeste elitære niveau (nationalt), hvorefter den, i bedste fald, siver ned igennem systemet. Denne proces skal struktureres i højere grad og viden skal gøres tilgængelig trænere og ledere i eliteklubber, kraftog talentcentre mv. hvor talentarbejdet primært finder sted. Indsatser skal bl.a..: Skabe relationer til idrættens uddannelsestilbud for elitetrænere og -ledere (diplomtræner, ITA, sportschefuddannelse mv.) Skabe et stærkere grundlag for forståelse, forankring, indsigt og accept af en kvalifikations- og kompetenceprofilsbeskrivelse for elite- og talenttrænere i relation til ATK mv. Bygge bro og skabe sammenhæng mellem det nationale og lokale elitemiljø via klyngesamarbejde mellem forbund, klubber, kommuner og uddannelses-/videns institutioner DIF og Team Danmark iværksætter i fællesskab en sammenhængende plan for deling af viden og erfaringer og udvikling af kompetencer og netværk på regionalt og nationalt plan. Planen skal bygge på faglig netværksdannelse, kursusafvikling, afvikling af symposier, workshops og inspirationsmøder for elite-/talenttrænere og ledere. Samarbejdet skal tilvejebringe aktiviteter for feltet af elite-/talenttrænere og leder fra kraft-/talentcenterniveau til højeste niveau. DIF og Team Danmark initierer klyngesamarbejde og kan koordinere og facilitere møder i for eksempel opstartsperioder

10 Civil uddannelse af talent- og eliteatleter samt trænere Samarbejdet med div. ungdomsuddannelses- og videregående uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for muligheden for at kombinere elitesport med uddannelse. Jf. Lov om Eliteidræt er det Team Danmarks ansvar at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde, herunder tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere. DIF ønsker i denne sammenhæng at understøtte og supplere Team Danmark arbejde til også at indbefatte elitetrænere samt talenter og eliteatleter fra sportsgrene uden for Team Danmarks støttekoncept. Team Danmark varetager det overordnede ansvar for indsatsen på uddannelsesområdet og tilvejebringer muligheder for, at talenter og eliteidrætsudøvere samt talent- og elitetrænere fra sportsgrene inden for Team Danmarks støttekoncept kan kombinere eliteidræt med uddannelse. For så vidt angår forbund/sportsgrene uden for Team Danmarks støttekoncept, kan DIF, efter nærmere aftale med Team Danmark, tilvejebringe samme muligheder og tilbud til trænere, talenter og atleter såfremt det sportslige niveau er godkendt. Team Danmark sætter fokus på at udvikle træningsmiljøer i samarbejde med uddannelsesinstitutioner Team Danmark iværksætter, i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, en plan for håndtering af overgange mellem grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse Team Danmark iværksætter rammer og vilkår for idrætter med sen entry til verdenseliten, der muliggør dual career.

11 Olympiske aktiviteter I løbet af de seneste 6 år, er antallet af Olympiske aktiviteter som Danmark deltager i steget markant. De Olympiske Lege er for langt de fleste Olympiske sportsgrene klimaks på en langsigtet strategisk planlægning. Derimod har European Youth Olympic Festival (sommer og vinter), Youth Olympic Games (sommer og vinter) samt European Games ikke haft nogen særlig strategisk betydning i henholdsvis DIF og Team Danmarks samarbejde med specialforbundene om elite- og talentudvikling. Det er vores vurdering at der i de pågældende aktiviteter konkurreres på højeste internationale niveau. Det er derfor relevant, for de aktuelle specialforbund / i de aktuelle sportsgrene, at benytte kvalifikationer og resultater mv. som udviklingsperspektiver og del af de delmål der defineres i en samarbejdsaftale mellem DIF, Team Danmark og et specialforbund og som del af de evalueringsparametre en samarbejdsaftale vurderes på. De Olympiske aktiviteter i en Olympiade ser ud som følger: År 1 EYOF vinter EYOF sommer År 2 Olympiske Lege, vinter Ungdoms OL, sommer År 3 EYOF vinter EYOF sommer European Games År 4 Ungdoms OL, vinter Olympiske Lege, sommer

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Parterne som

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark.

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Når værdier og handlinger smelter sammen, bliver der skabt gode rammer for en stærk

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

DANSK HOCKEY UNION. Strategisk støttestruktur

DANSK HOCKEY UNION. Strategisk støttestruktur DANSK HOCKEY UNION Strategisk støttestruktur DIF UDVIKLING UDDANNELSESFORLØB, DAG 1, ØKONOMISK STØTTESTRUKTUR ONSDAG D. 20. APRIL 2016 AGENDA 1. Økonomisk støttestruktur Formål Politiske program Processen

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

TALENT-NETVÆRK HORSENS 2015 SAMMEN SKAL VI SKABE FREMTIDENS VINDERE

TALENT-NETVÆRK HORSENS 2015 SAMMEN SKAL VI SKABE FREMTIDENS VINDERE TALENT-NETVÆRK HORSENS 2015 SAMMEN SKAL VI SKABE FREMTIDENS VINDERE Talent-Netværk Horsens: Vores Fyrtårn for 2015: Vores ansøgning til Team Danmark skal skabes og formuleres igennem et stærkt samarbejde

Læs mere

Kolding Elites støttekoncept

Kolding Elites støttekoncept Kolding Elites støttekoncept 1) Støttekoncept skal regulere samarbejde Formålet med Kolding Elites støttekoncept er, at regulere samarbejdet og udviklingen af Kolding Elites samarbejdsklubber, så indsatser

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Randers Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 19. december 2012 Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 RAPPORTERING AF INDFRIELSEN AF MÅLENE I RAMMEAFTALEN Rammeaftalen 2009 2012 mellem Kulturministeriet

Læs mere

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021 INDSTILLING VALG AF STRATEGISK SPOR FOR DANSK FÆGTE-FORBUND De strategiske spor er baseret på forbundsanalysen, SUMO-analysen, drøftelser på miniseminar, bestyrelsesmøder og klubinvolveringsmøder. Overordnet

Læs mere

Bilag 4.2: Revision af Team Copenhagens støttekoncept

Bilag 4.2: Revision af Team Copenhagens støttekoncept Bilag 4.2: Revision af Team Copenhagens støttekoncept Indledning Team Copenhagen blev etableret i 2004 af Københavns Kommune og har som formål at udvikle de rette vilkår og skabe vækstbetingelser for den

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Side 1 af 20 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Partnerskabstype: High performancemiljø... 6 3. Partnerskabstype: Performancemiljø... 9 4. Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø...

Læs mere

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020 Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup mod 2020 Dette notat er blevet til på baggrund af evaluering 1 (interview) og workshop 2 med de 6 idrætter i Elitekommunesamarbejdet i Ballerup. Det skal bruges

Læs mere

6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept

6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept 6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept Indstilling Team Copenhagens sekretariat indstiller, at Team Copenhagens bestyrelse tager nedenstående status vedr. Team Copenhagens støttekoncept til efterretning.

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Side 1 af 19 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Partnerskabstype: High performancemiljø... 6 3. Partnerskabstype: Performancemiljø... 9 4. Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø...

Læs mere

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team

Læs mere

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur Klubeliteforum d. 24/11-2016 1 Agenda Ansvar / struktur Eliteplan 2017-2020 Erfaringer fra 2013-2016 Udfordringer fremadrettet Finansiering Talentudvikling Klubbernes rolle Talentcentrenes rolle Landshold

Læs mere

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Side 1 af 20 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Partnerskabstype: High performancemiljø... 6 3. Partnerskabstype: Performancemiljø... 9 4. Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø...

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Resultater/effekt af spor 1

Resultater/effekt af spor 1 INDSTILLING AF STRATEGIAFTALE FOR DANSK BORDTENNIS UNION Den strategiske aftale er baseret på forbundsanalyse, SUMO analyse og de godkendte strategiske spor. For hvert strategisk spor skal felterne udfyldes

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power?

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overordnede betragtninger... 4 2.1 Afgrænsning... 4 2.2 Elitegruppen... 4 2.3 Talentgruppen...

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen.

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Idrættens største udfordringer II Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. RAMMEAFTALE Team Danmark 2013-2016 19. juni 2013 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. Målene drøftes

Læs mere

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Idrættens største udfordringer III Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

Hvorfor en fokusmodel

Hvorfor en fokusmodel DOF FOKUSMODEL Hvorfor en fokusmodel UDFORDRING: - Vi vil skabe fokus på de indsatser, som skal være drivende for vores vækststrategi for disciplinerne, FOD-O, MTB-O og Præcisions-O - Områderne, som de

Læs mere

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder:

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder: Samarbejdsaftale Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Team Danmark udfordringer og muligheder

Team Danmark udfordringer og muligheder Team Danmark udfordringer og muligheder Opsamling på møde mellem Mogens Jensen og Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne og Team Danmark den 24. september 2010 på Christiansborg. På mødet blev følgende

Læs mere

Talentworkshop - onsdag d. 30/

Talentworkshop - onsdag d. 30/ Talentworkshop - onsdag d. /-6 Onsdag d.. november blev der afholdt en workshop omkring 'Talent' i den nye Kultur- og Fritidspolitik. Der blev drøftet, hvordan begrebet 'talent' skal forstås i den nye

Læs mere

Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014

Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 - Referat fra seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 Indhold 1 Indledning

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010 Til Team Danmark støttede forbund 20.1.2010 PBJ/llp Særlig projektstøtte 2010 Team Danmark har som bekendt modtaget en donation på 10 mio. kr. fra Bilka, Føtex, Netto og stormagasinet Salling (Købmand

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Eliteidrætspolitik i Holstebro Kommune Vers.1 07.06.07

Eliteidrætspolitik i Holstebro Kommune Vers.1 07.06.07 Side 1 af 5 Eliteidrætten i Holstebro Kommune tager afsæt i udviklingen af talenter. Udviklingen af eliteidrætten sker i et samspil mellem eliteidrætsudøvere, eliteklubber, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden 2007-2010. Baggrund Med udgangspunkt i at udvikle eliteidrætten, herunder særligt talentudviklingen, i København

Læs mere