Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner"

Transkript

1 Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf

2 2 Indholdsfortegnelse Side 03: Fakta om institutionen. Strukturelt Pædagogiske indsatsområder Side 04: Fyrtårnets læringsforståelse. Den voksnes rolle De 6 læreplanstemaer. Side 05: Alsidig personlig udvikling. Hvad mener vi med alsidig personlig udvikling i Fyrtårnet? Hvad er målet med børnenes alsidige personlige udvikling? Side 05: Social kompetence. Hvad mener vi med social kompetence i Fyrtårnet? Hvad er målet med social kompetence? Side 06: Sprog. Hvad mener vi med sprog i Fyrtårnet? Hvad er målet med sprog? Side 06: Krop og bevægelse. Hvad mener vi med krop og bevægelse i Fyrtårnet? Hvad er målet med krop og bevægelse? Side 07: Kulturelle udtryksformer Hvad mener vi med kulturelle udtryksformer i Fyrtårnet? Hvad er målet med kulturelle udtryksformer? Side 07: Natur og naturfænomener Hvad mener vi med natur og naturfænomener i Fyrtårnet? Hvad er målet med natur og naturfænomener? Børnehaven Fyrtårnets værdier og målsætning Side 08: Kerneopgaven i Fyrtårnet Overordnede værdier. Tryghed/trivsel Omsorg Individuel udvikling Social udvikling Side 09: Fyrtårnets læringsforståelse for børn med særlige behov. Praksis og mål for børn med særlige behov. Praksisbeskrivelse Mål Side 10: Overgange i børns liv. Når vi modtager nye børn. Børn som kommer fra dagplejen. Overgang til skole. Side 11: Storbørns gruppe. Formål. Side 11: Børnemiljøvurdering. Praksis beskrivelse af børnemiljø. Det psykiske børnemiljø Det fysiske børnemiljø Det æstetiske børnemiljø Opstillede mål herfor er. Handleplan for børnemiljø 2

3 3 Fakta om institutionen Institutionen er oprettet i 1978 og er en stor etplans institution på 610 m2, med store udenomsarealer, beliggende tæt på skov og strand. Institutionen er beliggende i et lille lokalt område. Gennem årene har institutionen gennemgået flere omstruktureringer, og har således både været vuggestue, børnehave, flex-grupper, fritidshjem og juniorklub. Børnehaven Fyrtårnet er i dag normeret til 132 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt på 4 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper. Der er ca. 20 ansatte. 1 leder, 12 pædagoger, 5 medhjælpere og 1 pædagogstuderende. I perioder er der også PAU-studerende og 1 i fleksjob. Organisatorisk hører institutionen til Område Taulov/Skærbæk, der er ledet af områdeleder Hanne Nielsen Strukturelt Institutionen er opdelt i 4 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper, hvor børnene hører til på en stue med faste voksne. Huset er delt op så stuerne samarbejder i Teams 2 stuer imellem. Der er 4 pædagoger og 2 medhjælpere i hvert teams. Vi har et årshjul i huset, der tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. Natur/Udeliv Sprog Krop og bevægelse/ Motorik Sociale kompetencer Alsidig personlig udvikling Kulturelle udtryksformer Ud over det er der følgende o Storbørnsgruppe. o Vuggestueliv o Natur Pædagogiske indsatsområder Børnehaven Fyrtårnets indsatsområder er: Venskaber/fællesskaber Udeliv for alle aldersgrupper Sproggruppe, hvor der arbejdes med sprogstimulering. Trin for Trin og Start Krop/bevægelse 3

4 4 Fyrtårnets læringsforståelse Vi ser børn som unikke væsener med hver deres ressourcer og kompetencer, og trivsel og livsglæde som fundament for børns læring og udvikling. Børns følelser er af afgørende betydning for deres udvikling, det er derfor vigtigt at skabe trygge rammer, så børnene via succesoplevelser får mod til at lære nyt. Læreprocessen er betinget af gode sociale og anerkendende relationer. Børnenes vigtigste kilde til læring og udvikling er leg. Børn lærer alene og i samspil med andre. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for og tid til at fordybe sig i legen. Ved at give børnene forskellige kulturelle oplevelser af livets mangfoldigheder, bidrager det til at danne et nuanceret syn på dem selv og deres omverden. Læring foregår i en dynamisk proces, hvor den voksne må være åben overfor egen læring og udvikling for at varetage og understøtte børnenes læreprocesser. Den voksnes rolle Skabe et læringsmiljø, som giver børn mulighed for udvikling af kompetencer At være nærværende, engagerede og nysgerrige i forhold til de enkelte børn. At møde børnene, hvor de er og være motiverende og understøttende i forhold til deres udviklings- og læringsmuligheder Er at tage ansvar for at skabe gode samspil børn imellem, voksne imellem og børn/voksen imellem Er at være gode rollemodeller for børnene. Det har stor betydning for børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring, at der er tæt samarbejde mellem personale og forældre. 4

5 5 De 6 læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling: Hvad mener vi med alsidig personlig udvikling i Fyrtårnet? Børnenes alsidige personlige udvikling fremmes i et trygt og indlevende miljø, hvor børnene ses som unikke individer, med hver deres kompetencer, hvor børnene trives og har tillid til deres omgivelser, som basis for en kontinuerlig personlig udvikling. Hvad er målet med barnets alsidige personlige udvikling? Børnene får mange forskellige muligheder for at deltage aktivt i hverdagen og derved få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. At børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab. Social kompetence: Hvad mener vi med social kompetence i Fyrtårnet? Børns sociale kompetence udvikles i fællesskab med andre børn og voksne i venskaber, grupper og kulturer, hvor de vigtige elementer er tillid, tryghed, omsorg og empati. Det er i fællesskabet med andre, at børnene oplever styrke og betydning, og her er der mulighed for at give og få anerkendelse. Børnene skal have plads til at give udtryk for egne følelser og behov samtidig med at børnene også forstår, at andre har de samme eller forskellige behov. Børnene skal have mulighed for at sætte egne grænser og kunne sige til og fra. Hvad er målet med social kompetence? At børnene føler sig anerkendt og respekteret som de personer, de er, og at de oplever at være en del af fællesskabet. At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne i dagtilbuddet uden mobning og drillerier, og at ingen holdes udenfor. At børnene inddrages og opmuntres til at deltage aktivt i fællesskabet. At børnene lærer at samarbejde med andre og deltager i fælles beslutningsprocesser. At børne lærer at hjælpe hinanden. 5

6 6 Sprog: Hvad mener vi med sprog i Fyrtårnet? Sproget er en forudsætning for børnenes personlige og socialeudvikling og indgår derfor som en naturlig del af hverdagen. Sprog er også motorisk færdighed (mund motorik) Børnene møder anerkendende voksne, som støtter børnene i at sætte ord og begreber på de oplevelser de har i Fyrtårnet. Sproget er en forudsætning for løsning af problemer og konflikter. Samtidig er sproget baggrund for at blive forstået af både børn og voksne. Hvad er målet med sprog? At give børnene et redskab til at kommunikere. At give børnene mulighed for at skabe socialerelationer Lære børnene at bruge sproget til konfliktløsning, udtrykke behov og følelser. Øge børns ordforråd(f. eks gennem rim/remser dialogisk læsning sang historiefortælling/læsning) At have sproggruppe for at stimulerer børn med særlige behov. Krop og bevægelse: Hvad mener vi med Krop og bevægelse i Fyrtårnet? Børnene bruger de forskellige bevægelsesmiljøer både ude og inde. Deltager i planlagte aktiviteter som støtter både den grovmotoriske, finmotoriske og sansemotorisk udvikling. Vi har fokus på, at krop og bevægelse styrke de fysiske og sociale kompetencer. Hvad er målet med krop og bevægelse? Børn får mulighed for at udforske, udfordre og bruge deres krop på så mange forskellige måder som muligt. At børnene kommer i harmoni med sig selv. Derved får de mulighed for læring, indgå i fællesskaber, venskaber og sociale relationer. Børnene skal føle glæde ved at bruge sig selv, og have indsigt i kost, sundhed og hygiejne. 6

7 7 Kulturelle udtryksformer og værdier: Hvad mener vi med kulturelle udtryksformer og værdier i Fyrtårnet? Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og deres kultur, at vi definerer vores eget kulturelle ståsted. Mødet med andre menneskers udtryk og ikke mindst med voksne, der kan formidle kunst og kultur, kan være med til at sætte gang i en udvikling af børns kulturelle udtryksformer. Gennem mødet med andre udtryksformer både kunstnerisk, kulturelt, og ved at stifte bekendtskab med andre måder at leve på og andre værdier udfoldes børnene til hele, nysgerrige og tolerante mennesker. Mennesker, der har forståelse for, at verden er mangfoldig, og at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være vidt forskellige. Hvad er målet med kulturelle udtryksformer og værdier? At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt udbud af kulturelle udtryksformer. At børnene får mulighed for at benytte materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter. At børn får mulighed for at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. Natur og naturfænomener: Hvad mener vi med natur og naturfænomener i Fyrtårnet? Natur og udeliv begynder i Fyrtårnet så snart vi går ud af døren til vores store legeplads. Vores placering gør at vi har mulighed for at bruge skoven og stranden rigtigt meget i det pædagogiske arbejde. Terrænet er meget kuperet, hvilket gør at børnene for styrket deres motorik og får brugt alle deres sanser. Vi bruger naturen som eksperimentarium og legerum, til at forstå verden og forståelsen af den natur vi lever i. Natur oplevelser bidrager til både den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. Naturen giver plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar. Når børn leger i naturen får fantasien og samværet frit spil, og børnene udfordres både motorisk og sansemæssigt. Hvad er målet med natur og naturfænomener? At børnene får en spirende interesse, glæde for at opleve og bruge naturen, forståelse, kendskab og respekt for naturen. Børnene skal have mulighed for at bruge deres sanser og motorik, ved at færdes i naturen. At børnene får kendskab til hvor maden kommer fra og årstidernes betydning derfor. Vi vil inddrage de øvrige læreplanstemaer i arbejdet med naturen. Vi vil bruge sproget til at udtrykke de oplevelser vi får i naturen. At skærpe børns nysgerrighed og kreativitet ved at gøre brug af naturens materialer. Bruge naturen til at udvikle børnenes sociale kompetencer og personlig udvikling og glæde ved at røre sig og færdes i naturen, hvor børnene får brugt deres krop og sanser. 7

8 8 Børnehaven Fyrtårnets værdier og målsætning Kerneopgaven i Fyrtårnet Kerneopgaven er at give børnene en hverdag med omsorg og tryghed som basis for en personlig udvikling med fællesskabet i fokus. Overordnede værdier: Tryghed/Trivsel Omsorg Individuel udvikling Social udvikling Vores pædagogiske grundlag er, at pædagogisk arbejde er relationsarbejde, og at der arbejdes på at skabe anerkendende relationer mellem børn/personale/forældre som forudsætning for trivsel og udvikling. Tryghed/Trivsel: For os betyder begrebet: Det kan ses ved: Som voksne vil vi: Omsorg: For os betyder begrebet: Det kan ses ved: Som voksne vil vi: At vi har børn der har det godt. At vi har glade børn der leger og er deltagende. Være engagerede i børnene og være opmærksom på det enkelte barns trivsel. At vi har trygge børn, der har tillid til sig selv og sine omgivelser. At alle viser omsorg og hjælper hinanden. At vi er rummelige og nærværende voksne, som til gode ser det enkelte barns behov. Individuel udvikling: For os betyder begrebet: At kunne mestre nye ting. Det kan ses ved: At vi har nysgerrige børn. Børn der udforsker, undersøger, spørger og er opmærksomme. Som voksne vil vi Guide, opmuntre, støtte og anerkende barnet. Social udvikling: For os betyder begrebet: Det kan ses ved: Som voksne vil vi: At børnene har forståelse for og deltagelse i fællesskabet. At børnene hjælper hinanden, leger sammen, lærer at løse konflikter og spørger om hjælp. Give børnene fælles oplevelser, guide, støtte, opmuntre og anerkende. 8

9 9 Fyrtårnets læringsforståelse for børn med særlige behov. Vores læringsforståelse gælder generelt for alle børn, dog kan der være børn, som har akut opståede, permanente eller periodiske behov, som kræver en ekstra pædagogisk indsats. Forældrene til børn med særlige behov inddrages så tidligt som muligt, så der ved fælles indsats og samarbejde skabes mulighed for at barnet hjælpes til trivsel og udvikling. Formålet med at arbejde målrettet med børns særlige behov, er at undgå at disse børn bliver marginaliserede. Ved at være undersøgende og anerkendende vil vi fokusere på børnenes ressourcer og kompetencer. Vi arbejder inkluderende, hvilket betyder at børn med særlige behov skal kunne rummes i eksisterende grupper og mødes med forståelse, indlevelse og anerkendelse. Vi skal også hjælpe børnene med at skabe nye handlemønstre, som forudsætning for at børnene kan blive inkluderet i fællesskabet. Praksis og mål for børn med særlige behov: Praksisbeskrivelse Personalet observerer børnenes trivsel og adfærd, og lederen inddrages. Udvidet forældresamarbejde er typisk etableret, og eventuel ny pædagogisk praksis iværksættes. Vi er specielt opmærksomme på at give disse børn ekstra anerkendelse og positiv kontakt. Da vi arbejder på tværs i huset, bliver hele personalegruppen informeret om et barns særlige behov samt den nødvendige pædagogiske praksis for at støtte barnet. Information til hele huset bevirker, at alle ansatte kan møde barnet og handle i overensstemmelse med den aftalte pædagogiske praksis. I vores undersøgende arbejde, for at afdække børnenes ressourcer, kompetencer og behov, anvender vi forskellige metoder og redskaber, blandt andet: Børn opdelt i 3 grupper. Grøn Gul eller Rød mappe. Individuelle læreplaner/handleplaner. Observationer Fortællinger Marte Meo TRAS Mini Pas AKT pædagogen Kollegial respons. PPR KKP 9

10 10 Mål Støttepædagog Psykolog Sundhedsplejerske Tale hørepædagog Tidlig opsporing af børnenes særlige behov Tidlig inddragelse af forældre Handling og opfølgning At børnene er inkluderede for at undgå marginalisering. Alle børn kan have en periode i børnehavelivet, hvor de kan have et særligt behov. Særlig behov for tryghed, at få nye venskaber og blive tilbudt nye aktiviteter. Overgange i børns liv. Når vi modtager nye børn Forældre og børn vises rundt, og ved 1. besøg får de en velkomstfolder udleveret. Der viser rundt, og informeres om de overordnede ting ang. børnehaven. Der aftales indkøringsperiode mellem forældrene og den pågældende stue, hvor børnene er tilknyttet. Der informeres om børnehavens hverdag, og forældrene får mulighed for at fortælle om deres børn og eventuelle individuelle behov. Vi er opmærksomme på at være imødekommende og anerkendende både overfor børn og forældre. For at byde familien velkommen forbereder personalet diverse: garderoberum stol, alt efter barnets alder og størrelse krybber Tabulex - stamkort m.m. På børnenes første dag i børnehave, skrives velkommen på tavlen, og forældrene guides ved aflevering. Efter 3 md. holdes igen møde, hvor der snakkes om hvordan det går. Børn som kommer fra dagplejen: Der foreligger en aftale med dagplejen om regelmæssige besøg for, så børnene får kendskab til livet i børnehaven. Når vi ved, at et barn har fået plads på en stue, målretter dagplejeren sine besøg på den pågældende stue. 10

11 11 Overgang til skole Børnehaven Fyrtårnet overleverer primært børn til Skærbæk skole. Sekundært samarbejder vi med Taulov skole, hvor børnene har mulighed for at starte i glidende overgang i marts før skolestart. I tilfælde af at et barn starter på Taulov skole, etableres besøg på skolen og/eller SFO en. Skærbæk er et lille lokalsamfund med 1 børnehave og 1 skole. Der har siden børnehavens oprindelse eksisteret et tæt og formelt samarbejde mellem børnehaven og skolen. Der er lavet en årsplan for samarbejdet. Storbørnsgruppe i Fyrtårnet I Fyrtårnet arbejdes der pædagogisk med de ældste børn med henblik på skolestart. Formål: Formålet med en stor gruppe er, at få skabt relationer i mellem børnene på tværs af de 4 stuer. Skole livet er på mange måder en ny måde at være barn på. Der stilles andre forventninger, man skal klare mange flere ting selv. Man skal kunne lytte, man skal turde sige fra og til og man skal kunne tage stilling. Der forventes også, at man har en vis viden, og ikke mindst skal man kunne fungere socialt med mange forskellige mennesker. Børnemiljøvurdering Vi har nedsat en børnemiljø gruppe Praksis beskrivelse af børnemiljø: De pædagogiske fundamenter og overvejelser, når vi tænker børnemiljø.: Det psykiske børnemiljø: Vi arbejder i teams og laver alders/køns opdelte aktiviteter, så der tænkes venskabs relationer ind. Vi anerkender børns følelser Lærer børnene at forstå andres følelser, og læse dem. Vi ser på det enkelt barns behov Vi vil inddrage børnene, de vil få spørgsmål omkring deres syn på det at være børn i Fyrtårnet. Lave fortællinger i Vuggestuen. Det fysiske børnemiljø: Vi ser på indretning af stuerne Vi ser på indretning i fællesrummet Vi tænker vores ude arealer ind, som ekstra plads til udfoldelse Vi ser på sikkerheden i huset for børnene. 11

12 12 Det æstetiske børnemiljø: Vi indretter stuerne, så de ser rare og hyggelige ud. Vi vil til stadighed være opmærksomme på strukturen i huset. Vi vil arbejde på tværs i huset og se på venskabs- og fællesskabs relationer. Vi arbejder med et årshjul, som evalueres hvert år. Herunder tages der udgangspunkt i husets pædagogik, set i forhold til relationerne, både venskaber og fællesskaber og børn - voksen relationer. Vi har nedsat en børnemiljø gruppe, apv, der har udarbejdet et materiale, omhandlende børneinterview. I vores læringsforståelse, står der beskrevet de forhold og muligheder vi tænker som overordnede for det at have et godt børnemiljø i Fyrtårnet, samt hvilket indhold og hvilke pædagogiske overvejelser vi gør i hverdagen, både for og med børnene. Opstillede mål herfor er: At børn udvikles og trives At alle børnene har en ven og føler sig betydningsfuld. At børnene oplever tryghed til og med voksne. At der skabes rum for fysisk udvikling, både ude og inde. At miljøet er sikkert. At der tages højde for støj. At der skabes gode lege og fordybelses steder. At rammerne er i en sådan stand, at de indbyder til kreativitet. At de kreative sanser stimuleres. Handleplan om børnemiljø: Vi vil løbende se på vores indretning rent fysisk og æstetisk, Vi vil se på vores ude arealer, Vi vil løbende være opmærksomme på børnenes psykiske trivsel, både som gruppe og individuelt Vi vil til stadighed være opmærksomme på strukturen i huset Vi vil arbejde på tværs i huset og ser på venskabs -og fællesskabsrelationerne Vi arbejder med et års hjul, som evalueres hvert år, herunder tages der udgangspunkt i husets pædagogik set i forhold til både venskabs/fællesskabs relationer og børn/voksen relationer. 12

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi GEFIONSGÅRDEN SØNDERBROGADE 74 8700 HORSENS TLF.: 76 25 48 48 FAX: 75 61 39 13 TLF.: KLUB 76 25 48 33 E-MAIL: INFO@GEFIONSGAARDEN.DK Horsens, den 2. september 2011 Pædagogisk læreplan for Spirerne 2009

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Ravsted Børneunivers:

Velkommen til Dagplejen i Ravsted Børneunivers: DAGPLEJENS LÆREPLANER 2017 Velkommen til Dagplejen i Ravsted Børneunivers: Dagtilbudsloven 8: Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Skjoldgården 1 1. Indledning..3 2. Præsentation af dagtilbuddet...3 3. Børne- og læringssyn.3 3.1. Holstebro Kommunes børne- og læringssyn

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

9 punkts plan til Afrapportering

9 punkts plan til Afrapportering 9 punkts plan til Afrapportering Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi er blevet inspireret af Fremtidens dagtilbud og arbejder med aktivitetstemaer og dannelses temaer. Alle afdelinger

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen PÆDAGOGISK LÆREPLAN Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver - vi går efter forskellen Pædagogisk læreplan for børnehavedelene i Saltum SI Den pædagogiske læreplan skal skabe en bevidsthed både over for

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG SOCIALMINISTERIET OG ÅRHUS KOMMUNE (SKABELON) Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Skole og Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Skole og Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Skole og Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. Traditioner. Alternative normer og traditioner. Kulturelle oplevelser i det omgivende

Læs mere

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG...

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... Indhold INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... 3 - BARNESYNET... 3 - DANNELSE OG BØRNEPERSPEKTIV... 3 - LEGEN... 3 - LÆRING... 4 - BØRNEFÆLLESSKABER... 4 - PÆDAGOGISK

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Pædagogisk Læreplan - Fritidshjem

Pædagogisk Læreplan - Fritidshjem Pædagogisk Læreplan - Fritidshjem Status: Aktiv Ansvarlig: Morten Madsen Opfølgning: /Status 1. ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Ved alsidig personlig udvikling forstår vi: udvikling af selvfølelse og selvindsigt,

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER EGEDAL KOMMUNE BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER OG ÅRSHJUL 2017-2018 Indholdsfortegnelse Samarbejdspartenere... 3 Alsidige personlige udvikling og Sociale Kompetencer... 4 Sproglige kompetencer...

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

Fælles mål for DUS. Vester Hassing. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker

Fælles mål for DUS. Vester Hassing. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker Fælles mål for DUS Vester Hassing Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker 1.Indledning DUS står for d et u dvidede s amarbejde. Vi er optaget af at skabe helheder

Læs mere