3D Sårbarhedszonering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3D Sårbarhedszonering"

Transkript

1 Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER AF REDUCET LER I FORBINDELSE MED SÅRBARHEDSZONERING Introduktion og baggrund Formålet med nærværende vejledning er at beskrive, hvorledes såkaldte 3D tykkelser af reduceret ler kan anvendes i Miljøstyrelsens sårbarhedszonering i projekter relateret til Grundvandskortlægningen. Vejledningens anvisninger giver et grundlag for en ensartet behandling af sårbarhedsvurdering hos Miljøstyrelsen, såfremt der inddrages 3D tykkelser af reduceret ler i det enkelte projekt. Metoden kan benyttes for at sikre en målrettet grundvandsbeskyttelse. Beregning af 3D lertykkelser er relateret til beregning af 3D grundvandsdannelse, eller magasinspecifik grundvandsdannelse, som er beskrevet yderligere i /2/. Den grundlæggende ramme for sårbarhedszoneringen er Miljøstyrelsens Zoneringsvejledning /1/. Heri er det beskrevet, hvordan tykkelsen af beskyttende dæklag med reduktionspotentiale er en vigtig parameter i vurderingen af nitratsårbarhed i forhold til primære magasiner. Således er et af de hyppigst anvendte kriterier i forhold til vurdering af nitratsårbarhed at se på tykkelsen af reducerede (grå) lerdæklag over det pågældende indvindingsmagasin. Dette stammer igen fra Miljøstyrelsens projekt om klassificering af grundvandsressourcen /3/. Baggrunden er, som det står i /3/, at Mere end 15 meter reduceret moræneler over et grundvandsmagasin vil have en stor reduktionskapacitet overfor nedsivende nitrat med mindre tektonisering og/eller usammenhængende lerlag er af væsentlig betydning for infiltrationsmønsteret. I en lang række kortlægninger er der, ved afgrænsning af nitratsårbarhed, blevet set på den vertikale tykkelse af reduceret ler over et grundvandsmagasin, dvs. tykkelsen af reduceret ler lige lodret over hvert punkt i magasinet. Dette er i en række redegørelsesrapporter benævnt 2D reduceret lertykkelse. Betydningen af den vertikale (2D) tykkelse af reduceret ler over et magasin er illustreret på Figur 1. Her ses den vertikale tykkelse af reduceret ler over kalkmagasinet i punktet A angivet som summen af de fede orange linjestykker. Linjestykkerne viser summen af lerpakken fra redoxgrænsen ned til magasinet. Lertykkelsen over redoxgrænsen medtages ikke, idet leret her er oxideret, og dermed ikke har kapacitet til at reducere infiltrerende nitrat. Figur 1 viser også vandets strømningsvej fra overfladen, og til det når de pågældende grundvandsmagasiner. I lerlag har strømningen generelt set en vertikal karakter, mens strømningen i magasinlag oftest har en stærk horisontal komponent. I en geologisk setting med et eller flere sekundære magasiner over indvindingsmagasinet kan det betyde, at vandet ikke bevæger sig fra terræn til indvindingsmagasinet ved simpel lodret nedsivning. I Figur 1 ses det, at vandet, der infiltrerer i punktet A, når kalkmagasinet ved punktet B efter at have strømmet gennem de overliggende sandmagasiner og gennem tynde lerlag, der adskiller magasinerne. Således gennemstrømmer de vandpartikler, der strømmer fra A til B, langt mindre reduceret ler, end forudsagt ud fra den vertikale 2D tykkelse af reduceret ler. Vandpartiklerne gennemstrømmer kun den mængde reduceret ler, som summen af de fede grønne linjestykker angiver. Summen af de fede grønne linjestykker illustrerer det, der i denne vejledning betegnes som 3D tykkelsen af reduceret ler dvs. den mængde af reduceret ler, som vandpartiklerne gennemstrømmer, fra de infiltrerer, til de når det pågældende grundvandsmagasin. Miljøstyrelsen Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Tlf CVR EAN

2 Der kan således være forskel på den tykkelse af reduceret ler, man beregner, alt afhængigt af, om man betragter den vertikale (2D) tykkelse af reduceret ler, eller 3D tykkelsen af reduceret ler, og derfor kan dette også få betydning for afgrænsningen af nitratsårbarhed. Det er dog ikke altid, at der vil være stor forskel - eksempelvis ses på Figur 1, at det vand, der infiltrerer ved punktet C, når kalkmagasinet ved punktet D, der ligger umiddelbart nedenunder C i vertikal retning. I dette tilfælde vil der altså ikke være forskel på den tykkelse af reduceret ler, der beregnes som hhv. 2D og 3D tykkelse af reduceret ler. Det forventes især at være i områder karakteriseret ved mange, stakkede sandmagasiner, at beregningen af 2D og 3D tykkelser af reduceret ler kan give større forskelle. Fordelen ved at inkludere beregninger af 3D tykkelser af reduceret ler over magasiner er således, at der i nogle tilfælde vil opdages strømningsveje, hvor det infiltrerende vand gennemstrømmer mere eller mindre reduceret ler, end de gængse 2D tykkelser af reduceret ler viser. Derved kan man opdage områder, som viser en anden sårbarhed end den som 2D tykkelserne af reduceret ler indikerer. I det følgende gennemgås, hvordan 3D tykkelser af reduceret ler kan beregnes, samt hvordan 3D tykkelser af reduceret ler kan anvendes i vurderingen af nitratsårbarhed. Figur 1: Skitse af strømningsveje i et område med stakkede sandmagasiner og et kalkmagasin. Strømningsveje er illustreret med blå pile. Redox-grænsen er illustreret med stiplet rød linje. Den samlede vertikale (2D) tykkelse af reduceret ler over kalkmagasinet ved punkt A er vist med fede orange linjestykker. Som figuren viser, vil det vand, der infiltrerer ved punkt A, imidlertid ikke nedsive lodret til kalkmagasinet men strømme gennem sandmagasinerne for til slut at nå kalkmagasinet ved punkt B. Den samlede tykkelse af reduceret ler, som vandet siver igennem på dets vej fra A til B (3D tykkelse af reduceret ler) er vist med fede grønne linjestykker. Forskellen mellem 2D og 3D tykkelse af reduceret ler er således betydelig i punkt A. Omvendt er der ingen forskel på 2D og 3D tykkelse af reduceret ler i punktet C, idet vandstrømningen her foregår vertikalt fra punkt C til punkt D. Ved punktet E strømmer vandet af via Sand 1-magasinet til et vandløb, og der sker derfor ingen dybere grundvandsdannelse fra punktet E. Der kan kun beregnes 3D tykkelser af reduceret ler fra områder på terræn, hvor der sker grundvandsdannelse til det pågældende magasin, der er fokus på. Principper for beregning af 3D tykkelser af reduceret ler De bedste bud på strømningsveje fra terræn til magasiner kan beregnes vha. hydrologiske modeller. Grundvandsmodeller opstilles typisk som et led i den nationale grundvandskortlægning og er således tilgængelige for en stor del af Danmark. 2

3 Vha. partikelbanesimuleringer med de hydrologiske modeller kan strømningsvejene kortlægges, idet partiklernes 3D placering til bestemte tidspunkter kan gemmes under simuleringerne. Vha. den geologiske model, suppleret med en flade for redoxgrænsens dybde, og partikelbanerne kan det beregnes, hvor meget reduceret ler hver partikel gennemstrømmer i modellen, inden den når et bestemt magasin. Partiklerne placeres i toppen af den hydrologiske model lige under drænniveau, og følges, indtil de når grundvandsmagasinet. Den samlede tykkelse af reduceret ler er således den akkumulerede mængde ler under redoxgrænsen, som vandpartiklen bevæger sig igennem på sin vej fra terræn til top af grundvandsmagasinet. Slutresultatet kan afbildes og tematiseres på temakort som 3D tykkelsen af reduceret ler over et magasin, hvor man tematiserer partiklen på det sted, hvor den infiltrerer/starter i simuleringen, og med farver viser, hvor meget reducereret ler, som den pågældende partikel gennemstrømmer, inden den når det grundvandsmagasin, der betragtes. Den samlede tykkelse af reduceret ler langs partikelbanerne kan kun beregnes for de områder, hvor der sker grundvandsdannelse fra terræn til magasinet. Et eksempel på et område, hvor der ikke sker grundvandsdannelse fra terræn til de nedre sandmagasiner og til kalkmagasinet er markeret med E i Figur 1. Vand, der infiltrerer her, strømmer horisontalt igennem Sand 1 og drænes til søer eller vandløb, således at der ikke sker grundvandsdannelse til de dybere magasiner fra dette område. Da der ikke sker grundvandsdannelse fra terræn til de dybere magasiner i dette område, kan der ikke beregnes en 3D lertykkelse for de dybere magasiner i dette område. Anvendelse af 3D tykkelser af reduceret ler i forbindelse med sårbarhedszonering Som nævnt anvendes tykkelser af reduceret ler i zoneringen af områder med lille, nogen og stor sårbarhed overfor nitrat. Der er ofte udelukkende anvendt 2D tykkelser af reduceret ler i adskillige kortlægninger i Danmark. I de tilfælde, hvor der yderligere er blevet beregnet 3D tykkelser af reduceret ler i en kortlægning, er der eksempler på, at 3D tykkelsen af reduceret ler har været anvendt som et supplement til de lertykkelser, som 2D reduceret ler-tilgangen har givet, i forbindelse med afgrænsningen af nitratsårbarhed. Nedenfor gennemgås denne tilgang, med anvendelse af både 2D og 3D lertykkelse. Fremover anbefales det som første prioritet, at tilgangen, hvor både 2D og 3D tykkelser af reduceret ler supplerer hinanden, anvendes. Anden prioritet vil være anvendelse af kun 2D lertykkelse, hvis beregninger af 3D tykkeler af reduceret ler ikke er tilgængelig. Tilgang: Både 2D og 3D tykkelser af reduceret ler Når både de vertikale (2D) tykkelser af reduceret ler og 3D tykkelser af reduceret ler anvendes, ved zonering af nitratsårbare områder er fremgangsmåden, at man vurderer den geologiske sårbarhed efter 3D tykkelser af reduceret ler, hvor det er muligt at beregne (hvor der er grundvandsdannelse til magasinet), og 2D tykkelser af reduceret ler, hvor der ikke er beregnet 3D. Princippet er illustreret på Figur 2. I Figur 2A ses den vertikale (2D) tykkelse af reduceret ler over kalkmagasinet i et delområde af Osted kortlægningen /4/. Lertykkelsen er her vist som en kontureret flade med intervaller, der følger Zoneringsvejledningens skelnen mellem 0-5 meter, 5-15 meter og >15 m tykkelse af reduceret ler over grundvandmagasin, der oftest bliver til hhv. stor, nogen og lille nitratsårbarhed, såfremt de grundvandskemiske data i området også støtter denne tolkning. Figur 2B viser 3D tykkelsen af reduceret ler for samme område, som er lagt ovenpå den 2D konturerede flade. 3D tykkelsen er vist med tematiserede firkantede felter (modelceller). I området nord for jernbanen ses det, at 3D lertykkelsen beregnet vha. partikelbanesimuleringer viser et større område, hvor det infiltrerende vand gennemløber tykkelser af reduceret ler, der er mindre end 15 m, mens den vertikale (2D) tykkelse af reduceret ler i samme område blot 3

4 viser et mindre område, hvor tykkelsen af reduceret ler er mindre end 15 m. Området med mindre end 15 m vertikal (2D) tykkelse af reduceret ler ligger øst for den beregnede 3D lertykkelse. Det samme ses i et område længere østpå, hvor der er et område, hvor både 2D og 3D tilgangen viser, at der er mindre end 15 m reduceret ler over magasinet, men hvor 3D tilgangen samtidigt indikerer, at dette er tilfældet for et større område, end 2D tilgangen indikerer. A B C Figur 2: Reducerede lertykkelser og nitratsårbarhed. A: Eksempel på 2D tykkelse af reduceret ler over kalkmagasinet (kontureret flade). B: 3D tykkelse af reduceret ler over kalkmagasinet (tematiserede modelceller) lagt oven på billedet fra A. C:Den resulterende sårbarhedszonering, vurderet ud fra både 2D og 3D reduceret lertykkelse (med inddragelse af kemiske data, der ikke er vist på kortene). Eksempel fra Osted kortlægningen /4/. 4

5 De to metoder taget i betragtning og som supplement til hinanden vil den resulterende zonering af nitratsårbarheden være som vist på figur 2C. 3D lertykkelserne bevirker, at området nord for jernbanen, der ud fra 2D lertykkelsen har nogen nitratsårbarhed pga. tykkelser af reduceret ler mellem 5 og 15 meter, udvides til at omfatte et større område mod vest, hvor 3D lertykkelsen er mindre end 15 meter. Tilsvarende bevirker 3D tilgangen, at området i øst, som har nogen nitratsårbarhed ud fra de vertikale (2D) tykkelse af reduceret ler, udvides til at omfatte et større område, ud fra 3D lertykkelsen mindre end 15 meter. Grundvandskemiske data i form af vandtyper er også inddraget i sårbarhedsvurderingen i forbindelse med kortlægning (metoden er ikke beskrevet her, ligesom data ikke er vist på figuren). Anvendelse af 3D lertykkelse i vurdering af sårbarhed kan resultere i en mindre zonering af nogen og stor nitratsårbarhed og dermed udpegning af NFI, især i tilfælde hvor vandkemien viser overfladepåvirket grundvand. For eksempel, hvis en boring viser overfladepåvirket grundvand i et område med over 15 m reduceret ler, vil beregninger af 3D lertykkelser give en indikation af, hvor vandet stammer fra. Dermed kan det vise sig ikke at være nødvendigt at zonere en 300m zone omkring boringen med nogen eller stor sårbarhed, som det ellers er beskrevet i notatet /5/. Området omkring boringen kan derved zoneres med lille sårbarhed og vil resultere i en mindre afgrænsning af NFI. Hvornår anvendes 3D lertykkelse som supplement i sårbarhedsafgrænsning Det anbefales, at der bruges beregnede 3D tykkelse af reduceret ler ved vurdering af nitratsårbarhed i alle områder, hvor der findes et eller flere grundvandsmagasiner, der overlejrer det magasin, som der skal vurderes sårbarhed for. Det er netop i de tilfælde, hvor der kan være en horisontal strømning gennem de overliggende magasiner, der kan betyde, at tykkelsen af 3D reduceret ler vil adskille sig fra tykkelsen af 2D reduceret ler over det pågældende magasin. I den situation, der er illustreret i Figur 1, anbefales det, at den beregnede 3D tykkelser af reduceret ler bruges ved zonering af nitratsårbarheden for Sand 2, Sand 3 og kalkmagasinet, sammen med den almindelige 2D tykkelse af reduceret ler. Der er dog nogle tilfælde, hvor der ikke vil være behov for at bruge beregning af 3D tykkelsen af reduceret ler ved vurdering af nitratsårbarheden. Det er i de tilfælde, hvor der stort set kun sker vertikal strømning ned til grundvandsmagasinet fra de overliggende lag. Sådanne tilfælde inkluderer: Hvis grundvandsmagasinet, der skal sårbarhedsvurderes, er et frit magasin. Her vil der stort set kun ske vertikal strømning ned til magasinet. Dette er illustreret i Figur 3A. Sandmagasiner med tynde, ikke-sammenhængende lerlinser. Der kan være lokalt spændte magasiner, men lerlagene er ikke sammenhængende i horisontal retning, og vandet kan strømme rundt om lerlinserne. Dette er illustreret i Figur 3B. Spændte sand- og kalkmagasiner, hvor det kun er ler, der overlejrer magasinet. Her sker også stort set kun lodret strømning gennem lerlagene. Dette er illustreret i Figur 3C. Den endelig beslutning om, hvorvidt der skal bruges beregninger af 3D tykkelser af reduceret ler, eller om man blot kan nøjes med 2D lertykkelser ved sårbarhedsvurderingen, fortages efter den hydrostratigrafiske model er opstillet. Det er først på dette tidspunkt, at man kan vurdere, om strømningen til magasinet primært vil være vertikal, eller om der også vil være en horisontal strømning gennem lagene, der overlejrer de magasiner, der skal vurderes sårbarhed for. 5

6 Figur 3: Tre eksempler, hvor der stort set kun sker vertikal strømning ned til magasinet, der indvindes fra. De lyseblå pile viser grundvandsstrømning, den røde stiplede streg viser beliggenheden af grundvandspejlet eller potentialet, og den sorte streg viser placering af en indvindingsboring og indtag. A viser et eksempel, hvor indvindingsmagasinet er frit. B viser et eksempel, hvor indvindingsmagasinet er et sandmagasin med tynde, ikke sammenhængende lerlinser. C viser et eksempel, hvor der kun er ler over indvindingsmagasinet. 6

7 Referencer /1/ Miljøstyrelsen (2000). Zonering. Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grundvandsressourcen. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3, Miljø- og Energiministeriet. /2/ Miljøstyrelsen (2017). Notat: Administrative hydrologiske valg. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning. /3/ Miljøstyrelsen (1995). Klassificering af grundvandsressourcen. Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, Nr. 6, Miljø- og Energiministeriet. /4/ Naturstyrelsen (2015). Redegørelse for Osted. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning Rapport ID: /5/ Naturstyrelsen (2014). Notat: Nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning. Maj

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder G R E V E K O M M U N E Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder 2015-08-19 Teknikerbyen 34 2830 Virum Danmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com jnku@alectia.com

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

Bilag 1 Lindved Vandværk

Bilag 1 Lindved Vandværk Bilag 1 ligger midt i Lindved by. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Indvinding

Læs mere

Sammentolkning af data i grundvandskortlægningen i forhold til en kortlægningsstrategi. Susie Mielby, Lærke Thorling og Birgitte Hansen, GEUS

Sammentolkning af data i grundvandskortlægningen i forhold til en kortlægningsstrategi. Susie Mielby, Lærke Thorling og Birgitte Hansen, GEUS Sammentolkning af data i grundvandskortlægningen i forhold til en kortlægningsstrategi Susie Mielby, Lærke Thorling og Birgitte Hansen, GEUS Fokuspunkter i mit indlæg: 1. Baggrund: Lovgrundlag, Zoneringsvejledningen,

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen Notat Sag BNBO beregninger Projektnr. 04779 Projekt Svendborg Kommune Dato 04-03-07 Emne Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer MAON/DOS Syd modellen Baggrund I forbindelse med beregning af

Læs mere

ATV 28. MAJ 2015 BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND IDAG OG I FREMTIDEN BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND I DAG OG I FREMTIDEN

ATV 28. MAJ 2015 BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND IDAG OG I FREMTIDEN BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND I DAG OG I FREMTIDEN ATV 28. MAJ 2015 BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND IDAG OG I FREMTIDEN BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND I DAG OG I FREMTIDEN BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND I DAG OG I FREMTIDEN 15

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Kortlægning af kalkmagasiner - Strategi ved kortlægning af ferskvandsressourcen

Kortlægning af kalkmagasiner - Strategi ved kortlægning af ferskvandsressourcen Kortlægning af kalkmagasiner - Strategi ved kortlægning af ferskvandsressourcen Seniorrådgiver, hydrogeolog, Susie Mielby, Afd. Grundvands og Kvartærgeologisk kortlægning Disposition: 1. Generelle rammer

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

UDFORDRINGER I PARTIKELBANESIMULERING

UDFORDRINGER I PARTIKELBANESIMULERING UDFORDRINGER I PARTIKELBANESIMULERING Chefkonsulent Kristian Bitsch Civilingeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen Rambøll Danmark A/S ATV JORD OG GRUNDVAND GRUNDVANDSMODELLER FOR MODELFOLK SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

SÅRBARHED HVAD ER DET?

SÅRBARHED HVAD ER DET? SÅRBARHED HVAD ER DET? Team- og ekspertisechef, Ph.d., civilingeniør Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Naturgeograf Signe Krogh NIRAS A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Metoden og KS af kortlægning af redoxgrænsen og beregning af tykkelsen af reduceret ler

Metoden og KS af kortlægning af redoxgrænsen og beregning af tykkelsen af reduceret ler Projekt: Opgavebeskrivelse Titel: Metoden og KS af kortlægning af redoxgræsen og beregning af tykkelsen af reduceret ler Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: SVANA Godkendt af: NALJE Dato: 01-02-2017

Læs mere

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Redegørelse for grundvandsressourcerne i -området 5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Generelt Lerdæklag oven over grundvandsmagasinerne har stor betydning for grundvandsmagasinernes naturlige

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde INDLEDNING Det er nu et godt stykke tid siden, vi mødtes til følgegruppemøde i Kulturhuset InSide, Hammel. Miljøcenter Århus har sammen med

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

RESUMÉ AF GRUND- VANDSKORTLÆGNING HERLEV-GLOSTRUP KORTLÆGNINGEN

RESUMÉ AF GRUND- VANDSKORTLÆGNING HERLEV-GLOSTRUP KORTLÆGNINGEN Til Kommunerne i Herlev-Glostrup kortlægningsområde Dokumenttype Rapport Dato December 2015 RESUMÉ AF GRUND- VANDSKORTLÆGNING HERLEV-GLOSTRUP KORTLÆGNINGEN RESUMÉ AF GRUNDVANDSKORTLÆGNING HERLEV-GLOSTRUP

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Disposition Definition på områder Baggrund for udpegninger tidligere

Læs mere

Miljøstyrelsens udstilling af data fra grundvandskortlægningen

Miljøstyrelsens udstilling af data fra grundvandskortlægningen Miljøstyrelsens udstilling af data fra grundvandskortlægningen Siden år 2000 har skiftende myndigheder kortlagt grundvandet i Danmark. Kortlægningen har omfattet ca. 40 % af Danmarks areal og har resulteret

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Betydning af usikkerhed på geologiske modeller i forhold til grundvandsbeskyttelse

Betydning af usikkerhed på geologiske modeller i forhold til grundvandsbeskyttelse Betydning af usikkerhed på geologiske modeller i forhold til grundvandsbeskyttelse Hydrogeolog Claus Holst Iversen Viborg Kommune Claus Holst Iversen Viborg Kommune, Natur Vand, e-mail: cli@viborg.dk,

Læs mere

Appendiks C Beregning af reduceret ler (akkumulerede lertykkelseskort)

Appendiks C Beregning af reduceret ler (akkumulerede lertykkelseskort) Naturstyrelsen Appendiks C Beregning af reduceret ler (akkumulerede lertykkelseskort) GEOLOGISK OG HYDROSTRATIGRAFISK MODEL SYDØSTFYN Udført af: Kvalitetssikring: Godkendt af: Anders Juhl Kallesøe, Mette

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

NOTAT. NCC Henriksholm Vedbæk. Projektnummer Vurdering af nedsivningsmuligheder. Thomas Bischoff, NCC Bolig A/S.

NOTAT. NCC Henriksholm Vedbæk. Projektnummer Vurdering af nedsivningsmuligheder. Thomas Bischoff, NCC Bolig A/S. NOTAT Projekt NCC Henriksholm Vedbæk Projektnummer 3691500198 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder NCC Bolig A/S Vurdering af nedsivningsmuligheder Thomas Bischoff, NCC Bolig A/S Orbicon A/S Maria Laugen

Læs mere

Bilag 1 Daugård Vandværk

Bilag 1 Daugård Vandværk Bilag 1 er beliggende i den vestlige del af Daugård by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket er opført i 1997 og har en indvindingstilladelse på 66.000 m 3 og indvandt i 2016 64.743 m 3. Udviklingen

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 2a Detailkortlægning i området øst for Ringsted by. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

VESTSJÆLLANDS AMT. Sårbarhedsvurdering af delområde i Tude Å Indsatsområde Område nord for Slagelse

VESTSJÆLLANDS AMT. Sårbarhedsvurdering af delområde i Tude Å Indsatsområde Område nord for Slagelse VESTSJÆLLANDS AMT Sårbarhedsvurdering af delområde i Tude Å Indsatsområde Område nord for Slagelse August 2003 Sag 3412016 J.nr. 412-030049 Udarb. NLR/KRB/JHN Udg. 01 Kontrol TFJ Dato 2003-08-10 Godk.

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

GRUNDVANDS- REDEGØRELSE

GRUNDVANDS- REDEGØRELSE Til Ringsted Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2017 GRUNDVANDS- REDEGØRELSE RINGSTED KOMMUNE RINGSTED KOMMUNE Revision 2.0 Dato 2017-03-20 Udarbejdet af NLR Kontrolleret af LSC Godkendt af NLR Beskrivelse

Læs mere

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET Johanne Urup, jnu@ramboll.dk PROBLEMSTILLINGER Nedsivning af regnvand kan skabe problemer med for højt grundvandsspejl Grundvandsressourcen kan blive påvirket

Læs mere

Oplandsberegninger. Thomas Wernberg, Ph.d. Hydrogeolog, Alectia

Oplandsberegninger. Thomas Wernberg, Ph.d. Hydrogeolog, Alectia Oplandsberegninger Oplandsberegninger Thomas Wernberg, Ph.d. Hydrogeolog, Alectia Disposition Indledning Oplandsberegninger hvorfor og hvordan AEM modeller Hvad er det? Sammenligning af oplande med forskellige

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD)

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Tillæg nr. 3 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har den 31. maj 2016 vedtaget Tillæg

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Kortlægning og planlægning af indsatsområder. Dirk Müller-Wohlfeil, NST Odense Hans Peter Birk Hansen, Odense kommune

Kortlægning og planlægning af indsatsområder. Dirk Müller-Wohlfeil, NST Odense Hans Peter Birk Hansen, Odense kommune Kortlægning og planlægning af indsatsområder Dirk Müller-Wohlfeil, NST Odense Hans Peter Birk Hansen, Odense kommune Disposition Hvordan kortlægger Naturstyrelsen Juridisk grundlag, rollefordeling og proces

Læs mere

Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb. ATV Konference 28. maj 2015

Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb. ATV Konference 28. maj 2015 Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb ATV Konference 28. maj 2015 Fremtidens udfordringer -grundvandskortlægningen Unik kortlægning i ca. 40 af landet Fokus på beskyttelse af grundvandet Fokus på

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker

Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker Indholdsfortegnelse Hundelev Vandværk, forslag 4 Handlingsplan 5 Prioriterede områder 8 Om indsatsplanen 10 Om Hundelev Vandværk 11 Vandkvalitet 12

Læs mere

NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET

NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET BAGGRUND FOR PROJEKTET I GLADSAXE KOMMUNE I Gladsaxe Kommune har der været stor interesse for at nedsive regnvand lokalt, da borgerne er blevet belønnet

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

1 Introduktion til den generelle funktionalitet

1 Introduktion til den generelle funktionalitet 1 Introduktion til den generelle funktionalitet Applikationen består til højre af et kortvindue, hvor forskellige navigationsværktøjer kan vælges. Til venstre findes lag-panel der giver brugeren mulighed

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Erfaringer med brug af simple grundvandsmodeller

Erfaringer med brug af simple grundvandsmodeller Erfaringer med brug af simple grundvandsmodeller Erfaringer med brug af simple grundvandsmodeller Hydrogeolog Thomas Wernberg, ALECTIA Geolog Mads Kjærstrup, Miljøcenter Ringkøbing Introduktion til Analytiske

Læs mere

SSV ANVENDT TIL MODELLERING OG KVALITETSSIKRING AF HYDROSTRATIGRAFISKE MODELLER, SAMT VED ZONERING AF GRUNDVANDSMODELLER 01-11-2011 GEUS

SSV ANVENDT TIL MODELLERING OG KVALITETSSIKRING AF HYDROSTRATIGRAFISKE MODELLER, SAMT VED ZONERING AF GRUNDVANDSMODELLER 01-11-2011 GEUS SSV ANVENDT TIL MODELLERING OG KVALITETSSIKRING AF HYDROSTRATIGRAFISKE MODELLER, SAMT VED ZONERING AF GRUNDVANDSMODELLER 01-11-2011 INDHOLD SSV-metoden SSV-modellering på Samsø Anvendelse af SSV i den

Læs mere

En klage der kommer uden om Klageportalen skal Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise, hvis der ikke er særlige grunde.

En klage der kommer uden om Klageportalen skal Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise, hvis der ikke er særlige grunde. Skamby Boldklub V/ Robin Birch CVR: 17190911 Teknik, Erhverv og Kultur Natur og Miljø 30. juli 2019 Sagsnummer S2019-8898 Dokument nr. D2019-128820 Afgørelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til multibane

Læs mere

Hydrostratigrafisk model for Lindved Indsatsområde

Hydrostratigrafisk model for Lindved Indsatsområde Hydrostratigrafisk model for Lindved Indsatsområde Internt notat udarbejdet af Lærke Therese Andersen og Thomas Nyholm, Naturstyrelsen, 2011 Introduktion Som et led i trin2 kortlægningen af Lindved Indsatsområde,

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 1. Trin 3: Hovedrapport: Aktuel tolkningsmodel. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund BILAG 1 - NOTAT Projekt Solrød Vandværk Kunde Solrød Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-05-13 Til Fra Solrød Kommune Rambøll SOLRØD VANDVÆRK Dato2016-05-26 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse 1.1

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Sammentolkning af data ved vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed

Sammentolkning af data ved vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed Sammentolkning af data ved vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed Erfaringer fra Århus Syd Den heterogene geologi ses også i antallet af boringer hvor reducerede jordlag ligger over oxiderede

Læs mere

Nærværende notat er en opdatering af NIRAS vurdering af 25. januar 2018 efter GEUS kommentarer af 6. februar 2018.

Nærværende notat er en opdatering af NIRAS vurdering af 25. januar 2018 efter GEUS kommentarer af 6. februar 2018. 31. maj 2018 Notat Allerød Kommune Grundvand ved Erhvervsområde Farremosen Vurdering 1 Indledning På baggrund af Lynge Overdrev Vandværks kritik af Allerød Kommunes redegørelse for geologi og grundvandsforhold

Læs mere

Redegørelse for Hindsholm. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014

Redegørelse for Hindsholm. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014 Redegørelse for Hindsholm Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014 Titel: Redegørelse for Hindsholm Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 Kort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

UDFORDRINGER I BNBO AFGRÆNSNINGEN. Af Flemming Damgaard Christensen,

UDFORDRINGER I BNBO AFGRÆNSNINGEN. Af Flemming Damgaard Christensen, UDFORDRINGER I BNBO AFGRÆNSNINGEN Af Flemming Damgaard Christensen, fldc@hofor.dk AGENDA Baggrund for BNBO istorie for BNBO Fremtiden for BNBO Konceptuelt model for BNBO Forudsætninger & matematik Betydningen

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Potentialekortlægning

Potentialekortlægning Potentialekortlægning Vejledning i udarbejdelse af potentialekort Susie Mielby, GEUS Henrik Olesen, Orbicon Claus Ditlefsen, GEUS 1. Indledning I gamle dage dybden til grundvand Vandplanlægningen i 80érne

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND PETER THOMSEN, JOHANNE URUP RAMBØLL FRANK ANDREASEN - NATURSTYRELSEN INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

GRUNDVANDSKORTLÆGNING ROSKILDE TRIN1

GRUNDVANDSKORTLÆGNING ROSKILDE TRIN1 Til Naturstyrelsen Roskilde Dokumenttype Dato August 2012 GRUNDVANDSKORTLÆGNING ROSKILDE TRIN1 GRUNDVANDSKORTLÆGNING ROSKILDE TRIN1 Revision 1 Dato 2012-08-14 Udarbejdet af Niels Richardt Kontrolleret

Læs mere

Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning.

Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning. Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning. Verner H. Søndergaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet 1 Disposition Geofysiske metoder i Sammentolkning

Læs mere

Motorsportsbane ved Bolbyvej - Redegørelse og risikovurdering i forhold til drikkevandsinteresser

Motorsportsbane ved Bolbyvej - Redegørelse og risikovurdering i forhold til drikkevandsinteresser Motorsportsbane ved Bolbyvej - Redegørelse og risikovurdering i forhold til drikkevandsinteresser Baggrund Ansøgningen Der er ansøgt om etablering af en motorsportsbane på Bornholm og kommunen har foreslået

Læs mere

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag ATV Jord og Grundvand Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 10. - 11. marts 2015 Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag Lars Troldborg

Læs mere

Thue Weel Jensen. Introduktion

Thue Weel Jensen. Introduktion Geologien i Syddjurs Kommune og dens betydning for vandindvinding til drikkevand Hvad skal de private vandværker være opmærksom på, og hvordan sikrer vi vore vandressourcer i fremtiden Thue Weel Jensen

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Indsatsplan Sundeved Naturstyrelsens kortlægning. Geologiske profiler Naturstyrelsens kortlægning, sulfatmålinger Naturstyrelsens kortlægning, vandtyper

Læs mere

Status for udpegning af nitratfølsomme. og indsatsområder mht. nitrat. Amternes arbejde

Status for udpegning af nitratfølsomme. og indsatsområder mht. nitrat. Amternes arbejde Status for udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder mht. nitrat Amternes arbejde Birgitte Hansen, Claus Holst Iversen, Anne Mette Nielsen og Verner Søndergaard DE NATIONALE GEOLOGISKE

Læs mere

Notat. Hillerød Forsyning A/S NYE KILDEPLADSER VED FREERSLEV OG BRØDESKOV Modelberegninger baseret på prøvepumpninger december 2016/januar 2017

Notat. Hillerød Forsyning A/S NYE KILDEPLADSER VED FREERSLEV OG BRØDESKOV Modelberegninger baseret på prøvepumpninger december 2016/januar 2017 Notat Hillerød Forsyning A/S NYE KILDEPLADSER VED FREERSLEV OG BRØDESKOV Modelberegninger baseret på prøvepumpninger december 2016/januar 2017 24. april 2017 Projekt nr. 227678 Dokument nr. 1223154487

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere