Resultatrevision 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2011"

Transkript

1 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Sammenfatning Resultatoversigten Besparelsespotentiale Scorecard ministermål Resultatoversigten Resultater - ministermålene Forsørgelsesgrupper Indsatsen Besparelsespotentialet - bemærkninger Scorecard ministerens mål bemærkninger

3 1. Indledning Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Fredensborg. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen fra december 2010 til december Udover at give et overblik over indsatsen giver resultatrevisionen også jobcentret mulighed for at nligne sig med gennemsnittet for de nlignelige jobcentre (klyngen). Ved at vise udviklingen i indsatsen over tid og indsatsen nlignet med gennemsnittet for de nlignelige jobcentre, gør resultatrevisionen kommunen opmærksom på eventuelle faresignaler i beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Da jobcentrets indsats nlignes med den gennemsnitlige indsats blandt de nlignelige jobcentre, kan resultatrevisionen anvise områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind fremover for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver derudover et billede af de potentielle besparelser, som jobcentret kan opnå, hvis jobcentret nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser (målt som andel af befolkningen) til niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de nlignelige jobcentre. Resultatrevisionen viser, hvor udgifterne ligger højere end i de nlignelige jobcentre, hvilket giver et fingerpeg om områder, hvor der kan opnås en økonomisk gevinst ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen er et redskab, der skal være med til at styrke planlægningen og budgetteringen af kommunens beskæftigelsesindsats. Den kan således anvendes, når der skal lægges budgetter og planer for det næste års beskæftigelsesindsats, herunder udgøre et grundlag for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan Derudover giver resultatrevisionen Det lokale beskæftigelsesråd (LBR), Arbejdsmarkedsudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Endelig giver resultatrevisionen alle parter et fælles udgangspunkt for en dialog om beskæftigelsesindsatsen i kommunen. Resultatrevision 2011 bygger ligesom sidste år på følgende skemaer/tabeller: - Resultatoversigten. I resultatoversigten vises der indsats og resultater i jobcentret samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år fordelt på ministermål, forsørgelsesgrupper og indsatsen opdelt i aktiveringsgrad og minimumskrav i forhold til rettidighed. Desuden nlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen 1. - Besparelsespotentialet. Besparelsespotentialet baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenteret på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til andre jobcentre i klyngen. 1 For Jobcenter Fredensborg drejer det sig om: Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 3

4 - Scorecard - ministermål. Et scorecard med resultater for ministermålene, hvor jobcentrets resultater nlignes med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Tabellerne er trukket på Arbejdsmarkedsstyrelsens Jobindsats.dk. Tabellerne i resultatrevisionen er således defineret på forhånd og er dermed de for alle landets jobcentre. I gennemgangen af resultaterne er tabellerne ikke vist i fuldt omfang, da de i omfang og form fylder meget og virker uoverskuelige. Tabellerne er derfor ved gennemgangen opsplittet i relevante mindre tabeller. 2. Sammenfatning Som omtalt i indledningen bygger Resultatrevision 2011 på følgende 3 skemaer/tabeller: Resultatoversigten Besparelsespotentiale Scorecard ministermål 2.1 Resultatoversigten I resultatoversigten vises indsats og resultater i Jobcenter Fredensborg samt udviklingen den seneste måned og det seneste år fordelt på ministermål, forsørgelsesgrupper og indsatsen opdelt i aktiveringsgrad og minimumskrav i forhold til rettidighed. Desuden nlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Positive udviklinger I forhold til arbejdskraftreserven, på ungeområdet og vedrørende indvandrere og efterkommer af indvandrere har Jobcenter Fredensborg haft et fald i ledigheden og opfylder derfor ministermålene på disse tre områder. Klyngen har også haft et fald i arbejdskraftreserven, fastholder antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse og har haft en stigning for ikkevestlige indvandrere og efterkommere. Det indikerer, at den økonomiske krise ikke har sat sig så kraftigt igennem i Fredensborg Kommune som i klyngen, ligesom der er grund til at være optimistisk i forhold til udviklingen på sigt. Ses der på alle forsørgelsesgrupper under ét har Jobcenter Fredensborg haft et fald på 2 pct. fra 2010 til 2011, hvilket svarer til klyngens udvikling. Mindre positive udviklinger Fra december 2010 til december 2011 er det ikke lykkedes for Jobcenter Fredensborg at nedbringe antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger. Med en tilgang i perioden fastholder jobcentret niveauet for december 2010, hvorfor målet ikke er opfyldt. Klyngen har også fastholdt niveauet, men der har været et fald i tilgangen. Der har desuden været en betydelig stigning i antal midlertidigt passive i Jobcenter Fredensborg fra december 2010 til december Stigningen kan primært henføres til kontanthjælpsmodtagerne, og skyldes, at der gennem 2011 er sket en større ensretning af matchkategoriseringen, således at Fredensborg Kommune nu har en fordeling mellem de tre matchgrupper, som stemmer næsten 100 pct. overens med klyngens gennemsnit. Stigningen i midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere modsvares derfor af et fald i de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. 4

5 2.2 Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet for Fredensborg Kommune er udregnet som det beløb, der kunne spares, hvis kommunens udgifter til de forskellige ydelsesområder lå på gennemsnittet for klyngen. Ifølge denne udregning kunne Fredensborg Kommune spare 0,5 mio. kr., hvis forbruget på revalidering blev sænket. Jobcentret agter dog ikke ubetinget at forfølge dette besparelsespotentiale, da revalidering er et beskæftigelsespolitisk instrument, hvor effekten er høj, når redskabet i begrænset omfang anvendes overfor de rigtige målgrupper. 2.3 Scorecard ministermål Scorecardet med resultaterne for ministermålene viser, at Jobcenter Fredensborg ud af de 15 jobcentre i klyngen er blevet indplaceret på en delt andenplads, hvilket anses for at være et tilfredsstillende resultat. 3. Resultatoversigten 3.1 Resultater - ministermålene Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal måneden måned Bedste klyngen klyngen ift. før, pct. året før, ift. året året før, pct. før, pct. pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec : Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar Arbejdskraftreserven Med et fald på godt 20 personer i arbejdskraftreserven på et år, svarende til et fald på 4 pct., er ministermålet om at begrænse stigningen til højest 3,2 pct. (højest 607 personer i december 2011) fra december 2009 til december 2011 opfyldt. Udviklingen dækker over en stigning blandt ledige på a-dagpenge på 6 personer, svarende til 1 pct. For ledige på kontantog starthjælp er der er et fald på 29 personer, svarende til et fald på 20 pct. Sammenlignet med udviklingen i klyngen ligger Fredensborg Kommune under det generelle fald på 5 pct. Fordelt på henholdsvis a-dagpengemodtagere og ledige på kontant- og starthjælp har klyngen et fald for begge grupper. Faldet for kontant- og starthjælp ligger under faldet i Fredensborg. Fredensborg har således ledighedsmæssigt et mindre fald end generelt set for klyngen. Generelt kan der konstateres en opbremsning i ledighedsstigningen. Permanente forsørgelsesordninger Fredensborg Kommune har haft en tilgang på 147 personer fra december 2010 til december 2011, svarende til en fastholdelse af niveauet for december 2010 på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Hermed har kommunen personer på permanente forsørgelsesordninger, hvorfor ministermålet om at begrænse antallet til personer i december 2011, svarende til et fald på 1,3 pct. fra december

6 til december 2011, ikke er opfyldt. Fastholdelsen af antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger i Fredensborg Kommune svarer til den generelle klyngen. Sammenlignet med udviklingen i klyngen har Fredensborg Kommune haft en tilgang på 5 pct., mens den gennemsnitlige udvikling for klyngen er et fald på 11 pct. Stigningen i kommunen kan primært henføres til en betydelig stigning i antal førtidspensionister, hvor der har været en stigning på 112 personer det seneste år. Samtidig har der kun været en stigning på 37 personer på fleksjob og ledighedsydelse. Fredensborg Kommune har tradition for at være hårde i tilkendelserne af førtidspension, og kommunen har færre førtidspensionister end landsgennemsnittet og klyngen (se evt. afsnit Øvrige forsørgelsesgrupper og afsnit 4 Besparelsespotentialet). Unge under 30 år Samlet set har der været et fald i antallet af unge ledige gennem 2011 på i alt 3 pct., hvilket betyder, at Fredensborg Kommune havde 409 unge på offentlig forsørgelse i december Fredensborg har derfor opfyldt ministermålet om at begrænse stigningen i antallet af unge ledige under 30 år til 443 personer i december Fredensborg Kommune ligger godt placeret i forhold til udviklingen i klyngen, som fastholder det niveau som sidste år med en udvikling på 0 pct. Det bedste jobcenter i klyngen har haft et fald på 6 pct. fra december 2010 til december Fredensborg Kommune har en politisk vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed. Der er derfor vedtaget en Ungeplan, der skal sikre, at dette mål kan opnås. At opnå målet kræver en målrettet og intensiv indsats i jobcentret, herunder ikke mindst for de årige. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Med et fald på 2 pct., svarende til ca. 5 personer, er ministermålet om, at antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelse skal begrænses til en stigning på 2,9 pct. fra december 2009 til december 2011 (877 personer i december 2011) opfyldt. Fredensborg Kommune ligger godt placeret i klyngen, der generelt set har oplevet en stigning på 3 pct. fra december 2010 til december kommunen har således haft et fald i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mens klyngen har haft en stigning. Udviklingen i antallet i Fredensborg Kommune dækker over variationer på ydelsesgrupper, hvor der har været en stigning på a-dagpenge, ledighedsydelse og førtidspension, mens der har været et fald på revalidering, fleksjob og kontanthjælp. 3.2 Forsørgelsesgrupper Forsørgede i alt Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Antal måneden måned klyngen klyngen ift. før, pct. året før, ift. året året før, pct. før, pct. pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner) Målt på fuldtidspersoner for samtlige forsørgelsesgrupper 3 (forsørgede i alt) ligger Fredensborg Kommune antalsmæssigt på personer, hvilket svarer til et fald på 2 pct. fra december 2010 til december Det er i overensstemmelse med den generelle klyngen. 2 Af forsørgede i alt udgør 16 fuldtidspersoner såkaldt ukendt match, der indeholder modtagere af kontant- og startshjælp, sygedagpeng, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 6

7 3.2.2 Jobklare ledige Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Antal måneden måned klyngen klyngen ift. før, pct. året før, ift. året året før, pct. før, pct. pct. Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Målt i fuldtidspersoner er ledigheden for jobklare ledige i Fredensborg Kommune faldet med 4 pct. fra december 2010 til december I klyngen har der været et gennemsnitligt fald på 8 pct., og Fredensborg Kommune har således haft et mindre fald end klyngen generelt. Opdelt på forsørgelse er antallet af personer på a-dagpenge konstant, personer på kontant- og starthjælp har et fald på 24 pct. og personer på sygedagpenge har et fald på 12 pct. Samtidig har der været en stigning for ledige på revalidering på 40 pct. og for ledige på ledighedsydelse på 184 pct. fra december 2010 til december Stigningen på revalidering virker voldsom, da det samlede antal jobklare revalideringsmodtagere blot er 7 personer. Stigningen på 40 pct. dækker således over en stigning på ca. 3 personer. Den voldsomme stigning (184 pct.) i antallet af ledighedsydelsesmodtagere skyldes, at det er svært at finde fleksjob til borgerne pga. den økonomiske krise. Faldet på 24 pct. for kontanthjælpsmodtagerne svarer til det største fald i klyngen, mens faldet for sygedagpengemodtagere omtrent svarer til klyngens gennemsnitlige fald Indsatsklare og midlertidigt passive ledige Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Antal måneden måned klyngen klyngen ift. før, pct. året før, ift. året året før, pct. før, pct. pct. Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Målt på fuldtidspersoner er ledigheden i Fredensborg Kommune blandt indsatsklare borgere på kontant- og starthjælp faldet med 11 pct. fra december 2010 til december Til nligning steg ledigheden generelt i klyngen med 6 pct. Fredensborg Kommune har også haft et fald for de øvrige indsatsklare målgrupper: Indsatsklare sygedagpengemodtagere er faldet med 21 pct. mod et fald i klyngen på 15 pct., 3 Jobklare ledige, indsatsklare og midlertidigt passive ledige, personer på sygedagpenge, personer på revalidering, personer på fleksjob, personer på ledighedsydelse og personer på førtidspension. 7

8 indsatsklare revalideringsmodtagere er faldet med 19 pct. mod et fald i klyngen på 17 pct. og indsatsklare ledighedsydelsesmodtagere er faldet med 84 pct. mod en stigning i klyngen på 17 pct. Faldet i antallet af revalideringsmodtagere er ikke udtryk for en bevidst strategi i jobcentret, men mere udtryk for at redskabet i en periode ikke er blevet nok fremhævet over for sagsbehandlerne. Sammenholdt med den gode effekt, som redskabet viser, anvendt i forhold til de rigtige personer, skal anvendelsen af redskabet derfor styrkes i forbindelse med sagsbehandlingen i Jobcenter Fredensborg, hvilket også er blevet igangsat med kommunens virksomhedsrettede aktiveringsstrategi. Se bl.a. afsnit 4 Besparelsespotentialet vedrørende Fredensborg Kommunes potentielle besparelsespotentiale på netop revalidering. Faldene i antal indsatsklare ydelsesmodtagere i Fredensborg Kommune skal ses i nhæng med, at kommunen har haft stigninger i de midlertidigt passive ydelsesmodtagere i periode. Der har således været en stigning på 79 pct. for kontanthjælpsmodtagere mod en stigning på 28 pct. i klyngen, en stigning for sygedagpengemodtagere på 23 pct. mod en stigning på 7 pct. i klyngen og en stigning for ledighedsydelsesmodtagere på 55 pct. mod en stigning på 47 pct. i klyngen. Den betydelig stigning i antal midlertidigt passive i Fredensborg Kommune fra december 2010 til december 2011 kan primært henføres til kontanthjælpsmodtagerne, med en stigning på 79 pct. fra december 2010 til december Denne stigning skyldes dog, at der gennem 2011 er sket en større ensretning af matchkategoriseringen, således at Fredensborg Kommune nu har en fordeling mellem de tre matchgrupper, som stemmer næsten 100 pct. overens med klyngens gennemsnit Øvrige forsørgelsesgrupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Antal måneden måned klyngen klyngen ift. før, pct. året før, ift. året året før, pct. før, pct. pct. Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec I perioden december 2010 til december 2011 er der i Fredensborg Kommune sket et fald på 57 pct. i forrevalidender, mens udviklingen i klyngen generelt har været et fald på 20 pct. Der er et uændret antal fuldtidspersoner på fleksjob, mens der i klyngen har været en stigning på 1 pct. I perioden december 2010 til december 2011 har der været en stigning på 1 pct. i antallet af førtidspensionister i Fredensborg Kommune. I klyngen har der i periode været et fald på 1 pct. På trods af en stigning i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension i Fredensborg Kommune ligger kommunen bedre og næsten på niveau med klyngen generelt, hvis man ser på antal førtidspensionister i pct. af befolkningen. Her har Fredensborg Kommune en andel på 6,04 pct., mens klyngen har en andel på 6,31 pct. (se evt. afsnit 4 Besparelsespotentialet). 4 Fredensborg Kommunes fordeling mellem matchgrupperne er: 25 pct. match 1, 52 pct. match 2 og 23 pct. match 3. Klyngens gennemsnitlige fordeling er: 27 pct. match 1, 50 pct. match 2 og 23 pct. match 3. Kilde: Jobindsats.dk. 8

9 3.3 Indsatsen Aktiveringsgrad Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./lavest niveau i e niveau i måneden måned klyngen i Procent klyngen før, pct. året før, i point pct. måned, måned, pct. point pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Samlet set ligger aktiveringsgraden, som angiver den andel af perioden på ydelsen, hvor personerne er i aktivering, på 35 pct. i december Det svarer til det generelle niveau i klyngen. A-dagpenge har en aktiveringsgrad på niveau med aktiveringsgraden i alt, hvilket er i overensstemmelse med det generelle niveau i klyngen. I Fredensborg Kommune er der en aktiveringsgrad på 47 pct. for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, hvilket er over niveauet i klyngen, der har en aktiveringsgrad på 41 pct. I Fredensborg Kommune er aktiveringsgraden for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere den laveste af de tre målgrupper med 30 pct., hvilket er lavere end klyngens 34 pct Rettidighed Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Opfyldelse af minimumskrav Procent måneden før, pct. point måned året før, pct. point Høj./lavest e niveau i klyngen i måned, pct. niveau i klyngen i måned, pct. Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec A-dagpenge Fredensborg Kommune manglede i december 2011 at gennemføre 16 jobsamtaler på a- dagpengeområdet rettidigt, svarende til 2 pct. manglende gennemførte jobsamtaler til tiden. I forhold tilbud var der i periode 34 tilbud, svarende til at der i 5 pct. af tilfældene ikke var afgivet og påbegyndt et tilbud til tiden på a-dagpengeområdet. I forhold til klyngen ligger Fredensborg under gennemsnittet for klyngen både hvad angår jobsamtaler og tilbud. Kontant- og starthjælpsmodtagere For kontant- og starthjælpsområdet viser målingen, at Fredensborg Kommune i december 2011 manglede at gennemføre 47 jobsamtaler til tiden, svarende til at 5 pct. af samtalerne ikke blev gennemført til tiden. Hvad angår gennemførelse af aktive tilbud til tiden, var der i periode 6 pct. af tilbuddene, som ikke blev afgivet til tiden, svarende til 25 tilbud. Sammenholdt med niveauet i klyngen er resultatet i Jobcenter Fredensborg på niveau med klyngegennemsnittet, når det drejer sig om jobsamtaler, og bedre når det drejer sig om at afgive tilbud til tiden. 9

10 I forhold til styringen af rettidigheden på kontant- og starthjælpsområdet har jobcentret igennem de seneste år arbejdet med central styring i forhold til indkaldelse til samtaler, hvilket afspejler sig i de fine rettidighedsmålinger. Rettidigheden har stort fokus og indgår som mål og resultatkrav i lederaftaler, ligesom der følges op på sagsbehandlerniveau i forhold til overholdelse af rettidigheden. I 2012 er Fredensborg Kommune blevet frikommune. Det betyder, at rettidighed i forbindelse med samtaler for både a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere vil undergå forandringer. De præcise konsekvenser af frikommunestatussen er endnu ikke nærmere fastlagt, men kommunen har blandt andet fået tilladelse til at gennemføre et forsøg med samtaler for borgere, når det giver mening. Der følges nærmere op på konsekvenserne af Fredensborg Kommunes status som frikommune i Beskæftigelsesplan Besparelsespotentialet - bemærkninger Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,60 3, ,4 Kontanthjælp 2,72 3, ,9 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,27 0,25 6 0,5 Sygedagpenge 1,94 2, ,9 Ledighedsydelse 0,26 0, ,5 Fleksjob 1,00 1, ,7 Førtidspension 6,04 6, ,7 I alt 14,84 16,57 6 0,5 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de nlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Bemærkninger til besparelsespotentialet Ses der på besparelsespotentialet som helhed, viser tabellen oven for, at Fredensborg Kommune kan spare 0,5 mio. kr., hvis forbruget på revalidering kom ned på et gennemsnit svarende til klyngens. Det skal dog samtidig fremhæves, at Fredensborg i 2011 sparede i alt 39,1 mio. kr. i forhold til det gennemsnitlige forbrug i klyngen på de øvrige ydelser, som er vist i tabellen. Det eneste ydelsesområde, hvor besparelsespotentialet umiddelbart er aktuelt, er som oven for nævnt på revalidering, hvor der dog kun er tale om en potentiel besparelse på 0,5 mio. kr. Vedrørende netop dette område er der tidligere (under afsnit Indsatsklare og midlertidigt passive ledige) gjort opmærksom på, at jobcentret ikke nødvendigvis mener, at det er det rigtige område at spare midler inden for på grund af redskabets gode effekt. Anvendelsen af redskabet i begrænset omfang i forhold til de rette målgrupper vil således fortsat være noget, som jobcentret anvender i sin aktiveringsindsats. 10

11 5. Scorecard ministerens mål bemærkninger Ministerens mål Jobcenter Arbejdskraftreserven Antal personer Dec 2011 Udvikling ift. måned året før, pct. Personer på permanente forsørgelsesordninger Antal fuldtidspersoner Dec 2011 Udvikling ift. måned året før, pct. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner Dec 2011 Udvikling ift. måned året før, pct. Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner Dec 2011 Udvikling ift. måned året før, pct. Placering Holbæk , , , ,7 1 Fredensborg 594-3, , , ,6 2 Glostrup 517-3, , , ,0 2 Greve , , , ,5 2 Hillerød , , , ,5 3 Herning , , , ,4 4 Furesø 587 0, , , ,1 5 Kolding , , , ,1 6 Frederikssund 805-1, , , ,9 7 Gladsaxe , , , ,2 8 Sorø 611-0, , , ,1 8 Viborg , , , ,2 8 Holstebro , , , ,2 9 Roskilde , , , ,2 10 Ballerup , , , ,7 11 Hele klyngen , , , ,8. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. måned året før, nlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Det fremgår, at Jobcenter Fredensborg i forhold til ministermålene er placeret på en delt andenplads ud af i alt 15 jobcentre - kun overgået af Holbæk. Det eneste ministermål, hvor Fredensborg Kommune har haft en stigning, er tilgangen på permanente forsørgelsesordninger. Der arbejdes målrettet på at nedbringe antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger og bremse udviklingen i kommunen. Fredensborg Kommune er desuden meget opmærksom på de nye lovgivningsmæssige tiltag og reformer, som kommer til at påvirke den fremtidige indsats i forhold til netop denne målgruppe. I forhold til ministermålene om unge og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse har Fredensborg Kommune for begge mål haft et fald fra december 2010 til december 2011, hvorimod klyngen har haft en stigning. Fredensborg Kommune har desuden haft en positiv arbejdskraftreserven med et fald på 3,9 pct., hvilket er et udtryk for, at det gennem en aktiv og målrettet indsats er lykkedes at nedbringe længden af ledelsesperioden for a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere. 11

12 12 Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision for år 2010

Resultatrevision for år 2010 Resultatrevision for år 2010 Jobcenter Frederikssund maj 2011 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk,

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 13. marts 2013 Resultatrevision 2012 1. Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Lejre

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Lejre Resultatrevision 2012 for Jobcenter Lejre Indledning: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Den samler en række

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere