Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008"

Transkript

1 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist A, medie B Sag nr. 16/01232 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets afslag på aktindsigt i telefonnotat om høringssvar Jeg har nu færdigbehandlet sagen. Jeg er enig med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i, at telefonnotatet som udgangspunkt kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Ministeriets opfattelse af, at dokumentet ikke kan anses for at indeholde oplysninger, der er ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 28, stk. 1, giver mig samlet set ikke anledning til bemærkninger. Jeg har endvidere ikke fundet, at ministeriet havde pligt til at foretage ekstrahering efter offentlighedslovens 29, stk. 1, allerede fordi dokumentet var udfærdiget før ikrafttræden af den gældende offentlighedslov den 1. januar 2014 (jf. offentlighedslovens 42, stk. 9). Endelig har jeg ikke grundlag for at kritisere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets vurdering af spørgsmålet om aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet (jf. offentlighedslovens 14). Nedenfor kan du læse nærmere om baggrunden for resultatet af min undersøgelse. Fra side 9 er der en sagsfremstilling. Ombudsmandens udtalelse 1

2 1. Hvad drejer sagen sig om? Sagen drejer sig om manglende journalisering af et notat om en telefonsamtale mellem medarbejdere i det tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (nu Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) og Justitsministeriet om Justitsministeriets bemærkninger til Integrationsministeriets forslag til ændring af udlændingeloven (L 69, fremsat den 13. november 2008 i offentligheden kendt som tuneserloven ). Dokumentet fremgik ikke af den aktliste, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet sendte til dig sammen med ministeriets afgørelse af 16. december Sagen drejer sig også om ministeriets afgørelse af 25. februar 2016 om afslag på aktindsigt i det nævnte telefonnotat med henvisning til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 29, stk. 1, 2. pkt. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet overvejede i forbindelse med afgørelsen meroffentlighed efter offentlighedslovens 14, stk. 1, men fandt ikke grundlag for at give dig yderligere aktindsigt. 2. Journalisering 2.1. I klagen til mig har du bemærket, at den aktliste, der var vedlagt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets afgørelse af 16. december 2015, udelukkende består af ind- og udgående dokumenter, og at den næppe kan siges at være udtømmende for de dokumenter, der indgår i sagen. Du har i den forbindelse anført, at det af 15 i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) fremgår, at interne dokumenter i endelig form, der har betydning for en sag eller sagsbehandling, også skal journaliseres. Jeg har forstået, at du klager over, at det interne telefonnotat, som sagen handler om, ikke optræder på den aktliste, som du fik tilsendt med ministeriets afgørelse af 16. december Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i udtalelsen af 7. april 2016 bemærket, at pligten til at journalisere efter offentlighedslovens 15 gælder for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2014, og at det forud herfor fulgte af god forvaltningsskik, at myndigheder burde journalisere ind og udgående post. Ministeriet har beklaget, at aktlisten, der må anses for mangelfuld, ikke indeholder en kort, tematisk angivelse af dokumenternes indhold Det fremgår af Integrationsministeriets notat, at det er udarbejdet i anledning af en telefonsamtale den 20. november 2008 mellem medarbejdere i ministeriet og Justitsministeriet. Notatet er ikke dateret, men jeg lægger til grund, at det er udarbejdet i umiddelbar forlængelse af samtalen. 2

3 Efter en gennemgang af den aktliste, som du modtog med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet afgørelse af 16. december 2015, lægger jeg endvidere til grund, at notatet ikke er journaliseret på sagen (2008/ ). Efter 15, stk. 1, i offentlighedsloven skal dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, journaliseres, i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Det samme gælder interne dokumenter, der foreligger i endelig form. Pligten til at journalisere efter 15 gælder for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed efter lovens ikrafttræden, jf. offentlighedslovens 42, stk. 8. Bestemmelsen finder således ikke anvendelse på spørgsmålet om journalisering af telefonnotatet af 20. november Forud for ikrafttrædelsen af 2013-loven fulgte det af god forvaltningsskik, at en myndighed burde journalisere ind- og udgående post. I lyset af, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet nu har identificeret notatet, der er udarbejdet i anledning af telefonsamtalen den 20. november 2008 mellem medarbejdere i Integrationsministeriet og Justitsministeriet, og at ministeriet har taget stilling til spørgsmålet om aktindsigt i notatet, finder jeg ikke i din sag anledning til at gå nærmere ind på, om det forud for den 1. januar 2014 fulgte af god forvaltningsskik at journalisere et notat som det omhandlede. Jeg foretager mig derfor ikke mere vedrørende journaliseringsspørgsmålet. Jeg henviser til, at ombudsmanden selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse ( 16, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013). 3. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets afgørelse af 25. februar I klagen til mig har du rejst spørgsmål om, hvorvidt telefonnotatet kan anses for omfattet af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og hvorvidt indholdet i notatet kan anses for omfattet af offentlighedslovens 29, stk. 1 (intern faglig vurdering i endelig form) Ved afgørelsen af 25. februar 2016 undtog Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet telefonnotatet fra aktindsigt, med henvisning til at dokumentet er internt (offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1). Ministeriet fandt, at dokumentet ikke indeholder relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag eller oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som ville skulle udleveres efter offentlighedslovens 28, stk. 1. Ministeriet bemærkede i den forbindelse, at dokumentet indeholder oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i et dokument, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning (offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt.). I udtalelsen af 7. april 2016 har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fastholdt sin afgørelse og oplyst, at telefonnotatet ikke er afgivet til udenforstående. 3

4 Ministeriet har endvidere på ny anført, at de vurderinger, som indgår i notatet og som er udvekslet telefonisk i en sag om politisk ministerbetjening skal betragtes som interne og ikke eksterne, selv om vurderingerne hidrører fra Justitsministeriet, og selv om de lovteknisk ikke er indeholdt i et ministerbetjeningsdokument efter offentlighedslovens 24, stk. 1. I den forbindelse har ministeriet anført, at det forhold, at Justitsministeriets bemærkninger til lovforslaget blev afgivet telefonisk, ikke bør være afgørende for, om der er sket en udveksling omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2. Herudover har ministeriet udtalt, at de interne faglige vurderinger, som fremgår af telefonnotatet, har karakter af ministerrådgivning, og at de derfor kunne undtages efter offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt , stk. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) lyder således: 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, 2) ( ) og 3) ( ) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i afgørelsen af 25. februar 2016 oplyst, at telefonnotatet ikke har været afgivet til udenforstående. Jeg er derfor enig med ministeriet i, at dokumentet som udgangspunkt kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr Offentlighedslovens 24 og 28 lyder således: 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. Stk. 2. ( ) 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. ( ) Følgende fremgår bl.a. af lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen i 28, jf. lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, Folketinget : Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argu- 4

5 menter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret. Efter en gennemgang af notatet er jeg enig med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i, at notatet ikke indeholder oplysninger, der er ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. I relation til 28, stk. 1, 2. pkt., bemærker jeg, at de faglige vurderinger og udtalelser, som et ministerium indhenter fra et andet ministerium i forbindelse med ministerbetjening, ikke vil skulle ekstraheres efter denne bestemmelse, da de pågældende vurderinger som følge af 24, stk. 1, betragtes som interne. Se betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 625, og Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), side 483 f. Jeg bemærker i den forbindelse, at jeg ikke kan kritisere ministeriets vurdering af, at oplysningerne i notatet er indhentet fra Justitsministeriet i forbindelse med ministerbetjening (offentlighedslovens 24, stk. 1). Jeg bemærker endvidere, at bestemmelsen i offentlighedslovens 24 også gælder for dokumenter, der er udfærdiget før lovens ikrafttræden, jf. ikrafttrædelsesbestemmelsen i lovens 42. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets opfattelse af, at dokumentet ikke kan anses for at indeholde oplysninger, der er ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 28, stk. 1, giver mig herefter samlet set ikke anledning til bemærkninger For så vidt angår Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets henvisning til offentlighedslovens 29, stk. 1, om meddelelse af interne faglige vurderinger bemærker jeg, at ministeriet ikke havde pligt til at foretage ekstrahering efter denne bestemmelse. Dette gælder, allerede fordi dokumentet var udfærdiget før ikrafttræden af den gældende offentlighedslov den 1. januar 2014, jf. lovens 42, stk. 9. Efter denne bestemmelse gælder adgangen til aktindsigt efter 29 ikke for dokumenter, der er udfærdiget før lovens ikrafttræden. 4. Meroffentlighed 4.1. I din begæring af 17. november 2015 om aktindsigt henviste du til et brev, som Justitsministeriet havde sendt til mig den 20. april 2015 til brug for min behandling af en anden sag om aktindsigt. Du bemærkede, at det af brevet fremgår, at Justitsministeriet i den anden sag ville give meroffentlighed i ministerielle høringssvar Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i udtalelsen af 7. april 2016 oplyst, at ministeriet ved afgørelsen af 25. februar 2016 om ikke at give dig aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 14 foretog en afvejning af på den ene side de beskyttelseshensyn, der ligger til grund for undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 29, stk. 1, 2. pkt., og på den anden side den berettigede interesse, du som journalist måtte antages at have i, at anmodningen om aktindsigt blev imødekommet. 5

6 Ministeriet har anført, at det i den forbindelse indgik, at telefonnotatet og oplysningerne heri efter den tidligere gældende offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985) i sin helhed ville være undtaget fra aktindsigt. Ministeriet har herved henvist til, at telefonnotatet efter den tidligere offentlighedslov kunne undtages fra aktindsigt efter 7, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfattede en myndigheds interne arbejdsdokumenter, der udarbejdedes til eget brug. Ministeriet har herved endvidere anført, at der efter den tidligere offentlighedslov alene gjaldt en ekstraheringspligt efter 11, stk. 1, for oplysninger i dokumenter, der var omfattet af 7, hvis der var tale om faktiske omstændigheder, der var af væsentlig betydning for sagsforholdet. Af udtalelsen fremgår endvidere, at ministeriet fortsat ikke finder grundlag for at give dig aktindsigt i notatet efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 14. Ministeriet har oplyst, at ministeriet ved vurderingen heraf har forholdt sig til den udtalelse, som Justitsministeriet afgav til mig den 20. april 2015 til brug for min behandling af sagen, der er offentliggjort som sag nr Ministeriet har imidlertid på trods af den tid, der er forløbet siden efteråret 2008, ikke fundet grundlag for at give dig meroffentlighed i telefonnotatet. Ministeriet har lagt vægt på, at det ikke kan udelukkes, at dokumentet indeholder oplysninger, som af hensyn til fremtidige politiske initiativer ikke bør undergives aktindsigt Offentlighedslovens 14, stk. 1, lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. I de specielle bemærkninger til bestemmelsen er der bl.a. anført følgende (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013): I forbindelse med vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter stk. 1, må der som efter gældende ret foretages en afvejning af modstående interesser. Der skal således på den ene side tages hensyn til styrken, svagheden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i at få indsigt i de pågældende dokumenter og oplysninger, og på den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. I de tilfælde, hvor et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut anmoder om aktindsigt, vil det i almindelighed kunne lægges til grund, at der foreligger en berettiget interesse i at få indsigt i dokumenterne eller oplysningerne, som vil skulle afvejes over for eventuelle modstående interesser. Det bemærkes dog mere overordnet, at i de nævnte tilfælde, hvor der foreligger et reelt og sagligt behov for at undtage de pågældende dokumenter m.v., vil vurderingen af spørgsmålet om meraktindsigt formentlig meget ofte føre til, at der ikke er grundlag for at give indsigt efter meroffentlighedsprincippet. 6

7 Meroffentlighedsprincippet vil derfor have størst praktisk betydning i de tilfælde, hvor dokumenter og oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt efter andre undtagelsesbestemmelser end lovforslagets ( ) Om meraktindsigt i dokumenter og oplysninger omfattet af offentlighedslovens er anført følgende i Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), side 277 f. : Meroffentlighedsprincippet efter 14, stk. 1, vil på baggrund af det, der er anført under pkt. 4.1, have størst praktisk betydning i de tilfælde, hvor dokumenter og oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt efter andre undtagelsesbestemmelser end Det vil sige, hvor der er tale om dokumenter, der kan undtages efter I den forbindelse bemærkes følgende: ( ) Herudover må det antages, at der kan være en særlig grund til at overveje, om et ministerbetjeningsdokument omfattet af 24 kan udleveres helt eller delvis efter meroffentlighedsprincippet, hvis aktindsigtsanmodningen er fremsat lang tid efter, at den interne eller politiske beslutningsproces som 24 tilsiger at beskytte er færdig. Det fremgår af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets afgørelse af 25. februar 2016, som fastholdt i ministeriets udtalelse af 7. april 2016, at ministeriet i forbindelse med afgørelsen overvejede, om der efter princippet om meroffentlighed var grundlag for at give dig aktindsigt i telefonnotatet. Ministeriet foretog i den forbindelse en afvejning af hensynet til den berettigede interesse, du som journalist må antages at have i at få aktindsigt i dokumentet, over for hensynet til den beskyttelsesinteresse, som ligger bag bestemmelsen i offentlighedslovens 23, stk. 1. Ved den fornyede vurdering af spørgsmålet inddrog Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, at der er forløbet en vis tid siden efteråret 2008, men fandt på trods heraf fortsat ikke grundlag for at give dig aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet Efter min opfattelse kan spørgsmålet om meroffentlighed give anledning til tvivl. Den tid, der er forløbet siden notatets udarbejdelse, kan således siges væsentligt at tale for meroffentlighed, jf. herved Mohammad Ahsan, a.st. Og det, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har anført om, at notatet i sin helhed ville have kunnet undtages fra aktindsigt under den tidligere offentlighedslov, finder jeg ikke i sig selv kan tillægges væsentlig betydning. Det er således hverken en nødvendig eller tilstrækkelig betingelse for at afslå meroffentlighed, at det pågældende dokument ikke ville have været omfattet af ret til aktindsigt efter den tidligere lov. I lyset af karakteren af de spørgsmål, der omtales i dokumentet og den måde, de omtales på finder jeg imidlertid efter en samlet og konkret bedømmelse ikke grundlag for at kritisere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets vurdering. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Med venlig hilsen 7

8 Kopi til: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Sagsfremstilling Ved af 17. november 2015 sendte du følgende begæring om aktindsigt til Justitsministeriet og cc til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet: Jeg begærer hermed aktindsigt i ministeriernes høringssvar i forbindelse med Integrationsministeriets forslag til ændring af udlændingeloven, L 69, som blev fremsat den 13/ det omstridte lovforslag, som var heftigt diskuteret i offentligheden og blev kendt som tuneserloven. Jeg sender denne begæring såvel til Justitsministeriet som Integrationsministeriet, idet jeg ikke er klar over, hvem af de to ministerier, der har de relevante dokumenter liggende. I forbindelse med ministeriets overvejelse vedrørende eventuel meroffentlighed i ministeriernes høringssvar skal jeg henvise til Justitsministeriets Forvaltningsretskontors brev til Folketingets Ombudsmand af 20. april 2015, hvoraf det fremgår, at JM i en anden sag vil give meroffentlighed i ministerielle høringssvar. Den 18. november 2015 præciserede du over for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet din anmodning til primært at vedrøre Justitsministeriets høringssvar til Integrationsministeriets lovforslag L 69. Ved af 26. november 2015 sendte Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet et brev til dig, dateret den 26. oktober Ministeriet meddelte dig, at ministeriet forventede at kunne træffe afgørelse inden for 7 arbejdsdage. Den 7. december 2015 skrev ministeriet til dig, at sagen ikke var færdigbehandlet, da ministeriet fortsat var ved at gennemgå relevante akter. Ministeriet forventede da at kunne træffe afgørelse inden for 7 arbejdsdage. I brev af 16. december 2015 (sendt til dig ved af 17. december 2015) traf Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet delafgørelse i sagen. Ministeriet meddelte dig efter offentlighedslovens 7, stk. 1, jf. 14, 8

9 aktindsigt i en række høringssvar i forbindelse med forslag til lov om ændring af udlændingeloven, L 69. Ministeriet undtog i den forbindelse en række oplysninger i akt nr. 70. Ministeriet sendte sammen med afgørelsen akter og aktliste. Ministeriet oplyste, at ministeriet forventede at kunne træffe afgørelse vedrørende de resterende akter senest den 15. januar Den 15. januar 2016 meddelte Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet dig, at ministeriet fortsat var i færd med at gennemgå relevante akter, og at ministeriet forventede at kunne træffe afgørelse inden for yderligere 7 arbejdsdage. Ministeriet sendte underretninger med tilsvarende indhold til dig den 26. januar og 4. og 15. februar Ved af 15. februar 2016 klagede du til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet over ministeriets langsommelige sagsbehandling. I den forbindelse bemærkede du, at du ønskede et eneste dokument, og det havde ministeriet foreløbig været næsten tre måneder om. Den 24. februar 2016 meddelte Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet dig telefonisk, at ministeriet forventede at kunne sende en afgørelse til dig i sagen (og i en yderligere verserende sag) den følgende dag. Den 25. februar 2016 traf Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet endnu en afgørelse i anledning af din anmodning om aktindsigt. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har nu delvist færdigbehandlet Deres anmodning om aktindsigt. Ministeriet har i den forbindelse identificeret ét dokument, som indgår i sagen med sags.nr , som må anses for omfattet af Deres anmodning om aktindsigt. Det drejer sig om en intern telefonnotits, som vedrører Justitsministeriets bemærkninger til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, L 69. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan ikke imødekomme Deres anmodning om aktindsigt i det pågældende dokument. Nedenfor følger en begrundelse for afslag på aktindsigt. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, undtaget det pågældende dokument fra aktindsigt, idet der er tale om en intern telefonnotits, der ikke er afgivet til udenforstående. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet bemærker, at ministeriet har vurderet, at det pågældende dokument ikke indeholder relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag eller oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som ville skulle udleveres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet bemærker imidlertid, at dokumentet, som er undtaget i medfør af offentlighedslovens 23, indeholder oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i en sag om et fremsat lovforslag, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 1. pkt. Ministeriet bemærker imidlertid, at det bl.a. fremgår af offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt., at ovenstående ikke gælder for oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning. 9

10 Det er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets vurdering, at de oplysninger, som fremgår af den pågældende interne telefonnotits, har karakter af ministerrådgivning, og de faglige vurderinger betragtes derfor som interne. Ministeriet har vurderet, at de pågældende interne faglige vurderinger i dokumentet bør undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har overvejet, om det undtagne dokument burde udleveres til Dem efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1. Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de beskyttelseshensyn, der ligger til grund for undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 29, stk. 1, 2. pkt., og på den anden side den berettigede interesse, De som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Ministeriet har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere det undtagne dokument efter meroffentlighedsprincippet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet bemærker, at ministeriet har identificeret en række yderligere dokumenter i sagen med sags.nr , som må anses for omfattet af Deres anmodning om aktindsigt. Det drejer sig om korrespondance mellem Justitsministeriet og det tidligere Integrationsministerium forud for fremsættelsen af forslag til lov om ændring af udlændingeloven, L 69, den 13. november Ministeriet har vurderet, at disse dokumenter må anses for omfattet af offentlighedslovens 24, men har ikke tilendebragt gennemgangen af de pågældende dokumenter med henblik på at vurdere, om dele af de pågældende dokumenter bør udleveres til Dem i medfør af offentlighedslovens 28 og 29. Ministeriet forventer at kunne træffe afgørelse om aktindsigt i disse dokumenter inden for 7 arbejdsdage fra i dag. Den 8. marts 2016 meddelte Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet dig, at ministeriet forventede at kunne træffe afgørelse i indeværende uge. Den 10. marts 2016 meddelte Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet dig følgende afgørelse: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har nu færdigbehandlet Deres aktindsigtsanmodning, således som denne er præciseret den 18. november Ministeriet har identificeret en række dokumenter i sagen j.nr Det drejer sig om Justitsministeriets bemærkninger til Integrationsministeriets forslag til ændring af udlændingeloven, L 69, fremsat den 13. november 2008, og som anses for omfattet af Deres anmodning om aktindsigt. Ministeriet bemærker, at hovedparten af Justitsministeriets bemærkninger er afgivet telefonisk til Integrationsministeriet som kommentarer til Rigspolitiets bemærkninger til lovforslaget. De pågældende oplysninger er af Integrationsministeriet blevet påtegnet Rigspolitiets bemærkninger, mens enkelte af Justitsministeriets bemærkninger er afgivet til Integrationsministeriet via og således foreligger i selvstændig form. De meddeles herved delvis aktindsigt i de pågældende dokumenter i overensstemmelse med offentlighedslovens 7, stk. 1. Ministeriet vedlægger en kopi af det materiale, der efter ministeriets vurdering bør udleveres i sagen. Det bemærkes, at aktlisten i sagen tidligere er fremsendt til Dem. Nedenfor følger en begrundelse for det delvise afslag på aktindsigt. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, undtaget ét dokument fra aktindsigt, idet det drejer sig om en intern , der ikke er afgivet til udenforstående. 10

11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har endvidere undtaget flere dokumenter fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, idet det drejer sig om interne dokumenter, der er udvekslet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at en minister havde eller ville få brug for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem forskellige ministerier. Ministeriet har efter bestemmelsen undtaget to s, der er udvekslet mellem Justitsministeriet og Integrationsministeriet. Ministeriet har endvidere efter bestemmelsen undtaget de af Justitsministeriets bemærkninger, som er udvekslet mellem Justitsministeriet og Integrationsministeriet telefonisk som kommentarer til Rigspolitiets bemærkninger. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet bemærker, at den interne i sagen, som er undtaget efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, samt Justitsministeriets telefoniske bemærkninger til Integrationsministeriet, efter ministeriets opfattelse indeholder relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag, som vil skulle udleveres efter offentlighedslovens 28, stk. 1. Disse oplysninger er vedlagt. Efter offentlighedslovens 29, stk. 1, omfatter retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-3, uanset disse bestemmelser oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, i det omfang oplysninger indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende. Ministeriet bemærker, at sagen j.nr vedrører forslag om ændring af udlændingeloven, og at den pågældende sag således vedrører et fremsat lovforslag. Ministeriet bemærker i den forbindelse, at Justitsministeriets telefoniske bemærkninger til Integrationsministeriet vurderes at indeholde oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form. Disse oplysninger er vedlagt. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har overvejet, om de undtagne dokumenter burde udleveres til Dem efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1, og har fundet grundlag herfor for så vidt angår dele af den interne . Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger bag de ovennævnte undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven, og på den anden side den berettigede interesse, De som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Ved af 11. marts 2016 klagede du til mig over, at telefonnotitsen om Justitsministeriets bemærkninger til lovforslaget ikke optræder på den aktliste, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet havde sendt til dig med afgørelsen af 16. december Du klagede også over ministeriets afgørelse af 25. februar 2016 om afslag på aktindsigt i telefonnotitsen. Du henviste herved bl.a. til den tid, der er gået siden efteråret 2008, jf. herved Justitsministeriets udtalelse af 20. april 2015 til mig i den sag, som er offentliggjort som sag nr bl.a. på min hjemmeside. I anledning af klagen udtalte Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet bl.a. følgende i brev af 7. april 2016: 2. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan i den anledning oplyse, at ministeriet ikke finder anledning til at ændre ministeriets afgørelse af 25. februar Nedenfor følger en nærmere gennemgang af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets begrundelse: Ved af 17. november 2016 anmodede journalist A om aktindsigt på følgende måde: 11

12 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet identificerede i den forbindelse bl.a. et internt telefonreferat, der indeholdt Justitsministeriets bemærkninger til det i anmodningen omtalte lovforslag. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vurderede ved ministeriets afgørelse om aktindsigt af 25. februar 2016, at det interne telefonnotat var omfattet af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, da der er tale om en intern telefonnotits, der ikke er afgivet til udenforstående. Det pågældende dokument har således ikke været udvekslet mellem det tidligere Integrationsministerium og Justitsministeriet eller i øvrigt været afgivet til udenforstående. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vurderede herefter, at dokumentet ikke kunne anses for at indeholde relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag eller oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som ville skulle udleveres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1. Det er fortsat ministeriets opfattelse, at dokumentet ikke kan anses for at indeholde oplysninger, som ville skulle udleveres i medfør af ekstraheringspligten i offentlighedslovens 28, stk. 1. Det er således ministeriets opfattelse, at de vurderinger, som indgår i det pågældende interne notat, og som blev udvekslet telefonisk i en sag om politisk ministerbetjening, skal betragtes som interne og ikke eksterne, uagtet at de hidrører fra Justitsministeriet, og selvom vurderingerne lovteknisk ikke er indeholdt i et ministerbetjeningsdokument efter offentlighedslovens 24, stk. 1, jf. punkt 3 nedenfor. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vurderede herefter, at dokumentet, som efter ministeriets opfattelse er omfattet af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, kunne anses for at indeholde oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i en sag om et fremsat lovforslag, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 1. pkt. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vurderede endeligt, at de interne faglige vurderinger, som fremgår af den pågældende interne telefonnotits, har karakter af ministerrådgivning. Ministeriet undtog på den baggrund de pågældende interne faglige vurderinger fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelte på den baggrund A afslag på aktindsigt i dokumentet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, samt i de interne faglige vurderinger indeholdt heri med henvisning til offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt. 3. Det er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets opfattelse, at det forhold, at Justitsministeriets bemærkninger til lovforslaget blev afgivet telefonisk og ikke oversendt i skriftlig eller elektronisk form, ikke bør være afgørende for, om der er sket en udveksling omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2. Såfremt Justitsministeriet havde afgivet deres bemærkninger i skriftlig eller elektronisk form, ville dokumentet efter Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets opfattelse være undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, idet der på tidspunktet for udvekslingen af dokumentet var konkret grund til at antage, at ministeren havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning. 12

13 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet bemærker, at der efter ministeriets opfattelse ikke foreligger holdepunkter i ordlyden af offentlighedslovens 24, stk. 1, eller i forarbejderne til bestemmelsen for at antage, at konkrete oplysninger ville kunne udelukkes fra selvstændigt at være omfattet af 24, stk. 1, uanset at disse oplysninger ikke indgår i et dokument, som antages for at være omfattet af bestemmelsen. Ministeriet henviser i den forbindelse til forarbejderne [note: LFF nr. 144, specielle bemærkninger til 24 (s. 90, 2. spalte)] til offentlighedslovens 24, hvor det bl.a. fremgår, at formålet med bestemmelsen er at sikre en beskyttelse af den interne beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet er således af den opfattelse, at det pågældende interne telefonnotat, der ikke er afgivet til udenforstående, er omfattet af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Ministeriet er endvidere af den opfattelse, at det interne telefonnotat, må anses for at indeholde oplysninger om interne faglige vurderinger, da Justitsministeriets bemærkninger er afgivet i forbindelse med ministerbetjening, uanset at dokumentet ikke anses for omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2. Ministeriet er endvidere af den opfattelse, at Justitsministeriets bemærkninger til lovforslaget, som fremgår af det interne telefonnotat, bør anses for at være interne faglige vurderinger i endelig form, som indgår i en sag om et fremsat lovforslag, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 1. pkt. Ministeriet er endelig af den opfattelse, at disse interne faglige vurderinger findes i et dokument, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning, som således bør undtages i medfør af offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt. Ministeriet har herved lagt vægt på, at de interne faglige vurderinger var afgivet til brug for den direkte ministerrådgivning. 4. For så vidt angår aktlisten over dokumenterne i sagen med sags.nr , som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelte aktindsigt i ved ministeriets afgørelse af 16. december 2015, er det ministeriets opfattelse, at aktlisten ikke opfylder de krav til journalisering, som følger af offentlighedslovens 15, stk. 3, nr. 2. Det følger heraf, at journalsystemet skal indeholde en kort, tematisk angivelse af dokumentets indhold. Ministeriet bemærker imidlertid, at pligten til at journalisere efter 15 gælder for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed efter lov nr. 606 af om offentlighed i forvaltningens ikrafttræden den 1. januar 2014, jf. lovens 42, stk. 1. Før lovens ikrafttræden fulgte det imidlertid af god forvaltningsskik, at forvaltningsmyndigheder burde journalisere ind- og udgående post. Ministeriet skal på den baggrund beklage, at den pågældende aktliste, der må anses for mangelfuld, ikke indeholder en kort, tematisk angivelse af dokumenternes indhold. Det har således umiddelbart ud fra oplysningerne i aktlisten ikke været muligt for ministeriet at identificere det pågældende notat. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan supplerende bemærke, at ministeriet løbende afholder interne kurser for ministeriets afdelinger i departementet vedrørende bl.a. journaliseringspligten og de krav hertil, som fremgår af offentlighedslovens Ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets afgørelse af 25. februar 2016, vurderede ministeriet, om telefonnotatet samt oplysningerne heri burde udleveres til A efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1. Ministeriet foretog i den forbindelse en afvejning af på den ene side de beskyttelseshensyn, der ligger til grund for undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 29, stk. 1, 2. pkt., og på den anden side den berettigede interesse, A som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Ministeriet fandt ikke grundlag for at udlevere det undtagne telefonnotat efter meroffentlighedsprincippet. 13

14 Det indgik i den forbindelse endvidere i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets afvejning, at det pågældende telefonnotat, såfremt anmodningen om aktindsigt var indkommet inden den nugældende offentlighedslovs ikrafttræden, i medfør af den tidligere lov om offentlighed i forvaltningen (lov nr. 572 af 19. december 1985), ville kunne undtages fra aktindsigt i medfør af 7, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfattede en myndigheds interne arbejdsdokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug. Det er endvidere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets opfattelse, at der i medfør af den tidligere lov om offentlighed i forvaltningen alene gjaldt en ekstraheringspligt i medfør af 11, stk. 1, for oplysninger i dokumenter, der var omfattet af 7, såfremt der var tale om faktiske omstændigheder, der var af væsentlig betydning for sagsforholdet. Det er således Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets opfattelse, at det pågældende telefonnotat samt oplysningerne heri, i medfør af den tidligere lov om offentlighed i forvaltningen, ville være undtaget i sit hele fra aktindsigt. På baggrund af ovenstående er det fortsat Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets opfattelse, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at udlevere det undtagne telefonnotat efter meroffentlighedsprincippet. Ministeriet har ved vurderingen heraf tillige forholdt sig til Justitsministeriets udtalelse af 20. april 2015 til ombudsmanden (offentliggjort som sag nr ), men har på trods af den forløbne tid siden efteråret 2008 ikke fundet grundlag for at udlevere det pågældende telefonnotat efter princippet om meroffentlighed. Ministeriet har herved lagt vægt på, at det ikke kan udelukkes at dokumentet indeholder oplysninger, som af hensyn til fremtidige politiske initiativer, ikke bør undergives aktindsigt. Ved brev af 11. april 2016 partshørte jeg dig over ministeriets udtalelse af 7. april Den 12. april 2016 oplyste du telefonisk over for en af mine medarbejdere, at du ikke havde yderligere bemærkninger til sagen. Samme dag meddelte jeg dig og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, at jeg nu ville behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde modtaget fra dig og ministeriet. 14

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser.

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser. 2016-42 Afgørelse om aktindsigt i lovgivningssag skal træffes af det ministerium, som sagen hører under En journalist anmodede Nationalbanken om aktindsigt i Nationalbankens korrespondance med Skatteministeriet

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere