Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel"

Transkript

1 Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det at være offentligt forsørget som ung. Kontanthjælp er den overførselsindkomst, der dominerer blandt unge overførselsmodtagere, når man ser bort fra studerende med SU. I dag modtager omkring 53. i alderen år kontanthjælp. Det er cirka 8. flere end i 24, hvor antallet af unge kontanthjælpsmodtagere havde ligget stabilt i en årrække. En tidlig start som kontanthjælpsmodtager kan senere i livet svække mulighederne på arbejdsmarkedet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet senere i livet har dog i høj grad en sammenhæng med, hvor længe man modtager kontanthjælp. Jo hurtigere man forlader kontanthjælp, jo stærkere er tilknytningen til arbejdsmarkedet senere i livet. Unge kontanthjælpsmodtagere, som får en uddannelse ud over grundskolen, får også en betydelig stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet senere i livet end unge kontanthjælpsmodtagere, som ikke gør. Blandt unge kontanthjælpsmodtagere i 24, som efterfølgende fik en uddannelse, var 71 pct. i arbejdsstyrken i 211. Det skal sammenholdes med 81 pct. for øvrige unge i 24, som efterfølgende fik en uddannelse. Blandt de unge kontanthjælpsmodtagere i 24, som ikke fik en uddannelse, var kun 43 pct. i arbejdsstyrken i 211. Den stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet kan ikke alene tilskrives effekten af uddannelse eller kort varighed på kontanthjælp. Den afspejler sandsynligvis også, at det er de mest ressourcestærke unge kontanthjælpsmodtagere, som får en uddannelse eller hurtigt forlader kontanthjælp. Unge kontanthjælpsmodtagere er generelt lavere uddannet end andre unge. Næsten 8 ud af 1 har højst en grundskoleuddannelse. Og mens andre unge som helhed bliver bedre uddannet end deres forældre, så gælder det ikke for unge kontanthjælpsmodtagere. Med kontanthjælpsreformen bliver det nu hovedreglen, at unge kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse skal i uddannelse, hvilket kan bane vejen for et godt fodfæste på arbejdsmarkedet senere i livet. Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere En tidlig start som overførselsmodtager indebærer en risiko for, at man senere i livet fortsat har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge, især under 25 år, er i mindre grad offentligt forsørget end andre aldersgrupper, når man ser bort fra SU. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at mange unge er under uddan- Økonomisk Analyse Marts 214 1

2 nelse og derfor ikke i samme omfang bliver berørt af ledighed. Det skyldes også, at unge i mindre omfang er nedslidte, langtidssyge mv. Der er dog stadig 14 pct. i alderen år, som modtager andre overførselsindkomster end SU. Kontanthjælp er den overførselsindkomst, der dominerer blandt unge overførselsmodtagere, der ikke modtager SU. Det gælder især unge under 25 år, jf. figur 1. Figur 1 Modtagelse af overførselsindkomst i forskellige aldersgrupper af aldersgruppen af aldersgruppen år år 3-44 år år SU Barselsdagpenge A-dagpenge Kontanthjælp Førtidspension og sygedagpenge Andre ydelser Anm.: Modtagelse af overførselsindkomst i uge 47 i 213. Andre ydelser omfatter hovedsageligt fleksjob, ledighedsydelse og revalidering. Kilde: Beskæftigelsesministeriets DREAM-register og egne beregninger. Antallet af unge, der modtager kontanthjælp, er steget betydeligt, siden finanskrisen indtraf i 28. En stor del af denne stigning skal imidlertid ses i lyset af en ekstraordinær lav ledighed i årene op til finanskrisen. I 213 modtog ca. 53. unge under 3 år kontanthjælp mod ca. 45. i 24, hvor niveauet havde ligget stabilt i en årrække. I samme periode er andelen af unge, der modtager kontanthjælp, steget fra 5,9 pct. til 6,3 pct. I aldersgruppen år er antallet af kontanthjælpsmodtagere i dag over niveauet i 24, jf. figur 2. Hovedparten af stigningen skyldes, at der i dag er flere i alderen år end i 24. Andelen af årige, der modtager kontanthjælp, er således kun steget lidt siden 24, jf. figur 3. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alderen år er i dag på omtrent samme niveau som i 24. Til gengæld er andelen steget, idet der er færre i aldersgruppen. Ser man isoleret på udviklingen fra 212 til 213, er andelen under 25 år, som modtager kontanthjælp, faldet, mens andelen i alderen år er fortsat med at stige. 2 Økonomisk Analyse Marts 214

3 Figur 2 Antal unge, der modtager kontanthjælp Figur 3 Andel af unge, der modtager kontanthjælp 1. fuldtidspersoner 1. fuldtidspersoner år år år år Anm.: Sæsonkorrigerede kvartalstal. Fra 24 til 213 er kilden Jobindsats.dk. Serierne før 24 er et estimat baseret på Beskæftigelsesministeriets DREAM-register samt brug af dobbeltår i 24. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger på Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. Anm.: Antal fuldtidspersoner i forhold til antal i aldersgruppen. Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Der er stor forskel på de problemer, som unge kontanthjælpsmodtagere står med. Nogle er vurderet til at være jobklare, fordi de kun har ledighed som problem. Det indebærer, at de indgår i den registrerede ledighed og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Andre er vurderet til ikke at være jobklare, fordi de har andre problemer end ledighed, fx misbrugsproblemer, som gør, at de umiddelbart ikke kan varetage et ordinært arbejde 1. Blandt unge, der modtog kontanthjælp i 213, var næsten 7 pct. vurderet til ikke at være jobklare. Set over perioden 24 til 213 er det navnlig antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, som har været påvirket af konjunkturerne. I årene op til finanskrisen blev antallet af unge, ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere halveret. Siden finanskrisen er antallet mere end fordoblet, jf. figur 4. 1 Med kontanthjælpsreformen, som er trådt i kraft 1. januar214, er matchsystemet afskaffet. Fremadrettet afhænger visitationen af unge af, om de har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller ej. Unge uden uddannelse vil enten blive visiteret som uddannelsesparate eller aktivitetsparate, mens unge med en uddannelse vil blive visiteret som jobparate eller aktivitetsparate. Unge uden uddannelse, som bliver vurderet til at være uddannelsesparate, skal hurtigst muligt gå i gang med en uddannelse, mens unge med en uddannelse, som bliver vurderet til at være jobparate, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet som hidtil. Unge, som bliver vurderet til at være aktivitetsparate, skal stå til rådighed for en enten uddannelsesrettet eller jobrettet indsats afhængigt af, om de har en uddannelse. Kontanthjælpsmodtagere over 3 år vil fremadrettet blive visiteret som enten jobparate eller aktivitetsparate, uanset om de har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller ej. Økonomisk Analyse Marts 214 3

4 Figur 4 Unge kontanthjælpsmodtagere fordelt på jobklare og ikke-jobklare Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Ikke-jobklare Jobklare Anm.: Sæsonkorrigerede kvartalstal. Vedrører kontanthjælpsmodtagere under 3 år. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af unge kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed har været mere konjunkturfølsom end antallet af unge kontanthjælpsmodtagere med kun ledighed som problem. Det kan afspejle, at jobmulighederne har spillet en rolle i vurderingen af, hvorvidt en kontanthjælpsmodtager er jobklar eller ej, herunder at konjunkturerne har været ekstraordinære i årene op til og efter finanskrisen. Det kan også afspejle, at jobmulighederne for gruppen af ikke-jobklare reelt er mere konjunkturfølsomme. Uddannelsesniveau for unge og deres forældre Unge, som modtager kontanthjælp, er generelt væsentligt lavere uddannet end andre unge. Blandt unge, ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere har ca. 85 pct. højst gennemført en grundskoleuddannelse, mens det gælder næsten 7 pct. blandt unge, jobklare kontanthjælpsmodtagere, jf. figur 5. Forældre til unge kontanthjælpsmodtagere har også et lavere uddannelsesniveau end forældre til øvrige unge, men forskellen er væsentlig mindre end blandt deres børn, jf. figur 6. 4 Økonomisk Analyse Marts 214

5 Figur 5 Aldersgruppen år fordelt på højest fuldførte uddannelse, 211 Figur 6 Forældrene til aldersgruppen år fordelt på højest fuldførte uddannelse, Ikke-jobklar, kontanthjælp Jobklar, kontanthjælp Øvrige unge Forældre til ikkejobklare kth. Forældre til jobklare kth. Forældre til øvrige unge Uddannelse ud over grundskole Højst grundskole Uddannelse ud over grundskole Højst grundskole Anm.: Unge kontanthjælpsmodtagere er personer i alderen år i 211, som modtog kontanthjælp i mindst én uge i 211. Opdelingen i jobklar og ikke-jobklar er baseret på dominerende tilstand. Nogle fortsætter med at modtage kontanthjælp i de efterfølgende år. Øvrige unge er personer i alderen år i 211, som ikke modtog kontanthjælp i løbet af 211. I figur 5 er det den af forældrene med den højest fuldførte uddannelse, som indgår. Personer uden uddannelsesoplysninger indgår i gruppen Højst grundskole. Det drejer sig om ca. 5-1 pct.. Nogle af de unge kontanthjælpsmodtagere med højst en grundskoleuddannelse gennemfører efterfølgende en uddannelse ud over grundskolen. Af aldersgruppen år, der modtog kontanthjælp i 24, havde yderligere 17 pct. gennemført en uddannelse ud over grundskolen i 211, jf. figur 7. Gruppen af unge, der modtog kontanthjælp i 24, havde dog som helhed langt fra indhentet deres forældres uddannelsesniveau i 211. Næsten 6 ud af 1 havde stadig højst en grundskoleuddannelse i 211 i en alder af mindst 25 år 2. Blandt deres forældre var det kun 4 ud af 1, hvor begge højst havde en grundskoleuddannelse i 211. Det gælder både for jobklare og ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, at de som helhed ikke har indhentet deres forældres uddannelsesniveau, når de er mindst 25 år, jf. bilag. Billedet er det modsatte for øvrige unge i 24, som havde overhalet deres forældres uddannelsesniveau i 211, jf. figur 8. 2 Gruppen af unge, der var på kontanthjælp i 24, var mellem 25 og 36 år i 211. Nogle af dem uden uddannelse må antages at få en uddannelse ud over grundskolen i en senere alder. Hvis man som regneeksempel tager udgangspunkt i uddannelsesmønstret for de unge, der var på kontanthjælp i 1994, vil yderligere knap 1 pct. af de unge kontanthjælpsmodtagere i 24 have opnået en uddannelse ud over grundskolen, når de er mellem 35 og 46 år. Det er dog stadig ikke nok til at have indhentet deres forældres uddannelsesniveau. Økonomisk Analyse Marts 214 5

6 Figur 7 Uddannelsesniveau for unge kontanthjælpsmodtagere i 24 og deres forældre Figur 8 Uddannelsesniveau for øvrige unge i 24 og deres forældre Forældre Forældre Uddannelse ud over grundskole Højst grundskole Uddannelse ud over grundskole Højst grundskole Anm.: Unge, som modtager kontanthjælp, er personer i alderen år i 24, som modtog kontanthjælp i mindst én uge i 24. Nogle fortsætter med at modtage kontanthjælp i de efterfølgende år. Øvrige unge er personer i alderen år i 24, som ikke modtog kontanthjælp i løbet af 24. I både figur 7 og 8 er det den af forældrene med den højest fuldførte uddannelse, som indgår. Der er tale om forældrenes uddannelsesniveau i 211. Personer uden uddannelsesoplysninger indgår i gruppen Højst grundskole. Vigtigt med uddannelse og kort varighed på kontanthjælp Generelt har unge, som har modtaget kontanthjælp, en betydeligt svagere tilknytning til arbejdsmarkedet senere i livet end andre unge. Unge, der modtog kontanthjælp i 24, havde således en betydeligt lavere erhvervsfrekvens i 211 end unge, der ikke havde modtaget kontanthjælp i 24. Sammenligner man inden for gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere i 24, havde de ikke-jobklare som helhed en svagere arbejdsmarkedstilknytning i 211 end de jobklare 3, jf. figur 9. Mulighederne for at få en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet for unge kontanthjælpsmodtagere afhænger dog af, om de får en uddannelse. Unge kontanthjælpsmodtagere i 24, som allerede havde eller efterfølgende fik en uddannelse, havde en langt stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet i 211, end de unge kontanthjælpsmodtagere, som stadig højst havde en grundskoleuddannelse i 211. Det gælder både for jobklare og ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, jf. figur 1. Kontanthjælpsmodtagere, der får en uddannelse, er sandsynligvis mere ressourcestærke end kontanthjælpsmodtagere, der ikke gør, hvilket er udtryk for såkaldt selektion. Sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning vil derfor ikke alene kun kunne tilskrives effekten af uddannelse, men også afspejle andre forhold, fx individuelle evner og sociale kompetencer. 3 Det gælder også, hvis man sammenligner beskæftigelsesfrekvensen i stedet for erhvervsfrekvensen i 211 for de to typer af kontanthjælpsmodtagere. 6 Økonomisk Analyse Marts 214

7 Den isolerede effekt af uddannelse i forhold til tilknytningen til arbejdsmarkedet vil med andre ord være mindre end den forskel, som fremgår af figur 1. Figur 9 Erhvervsfrekvens i 211 for personer, der var mellem 18 og 29 år i 24 Figur 1 Erhvervsfrekvens i 211 og uddannelse for personer, der var mellem 18 og 29 år i Kontanthjælp i 24, ikke-jobklar Kontanthjælp i 24, jobklar Øvrige unge i Stadig højst Har fået grundskole i 211 uddannelse ml. 24 og 211 Havde uddannelse i Kth., ikke-jobklar Kth., jobklar Øvrige unge Anm.: Se anmærkning til figur 7 og 8 angående afgrænsning af kontanthjælpsmodtagere. Mulighederne for at få en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet har også en sammenhæng med, hvor længe man er i kontanthjælpssystemet. Unge, som kun kortvarigt modtog kontanthjælp i 24, havde en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet i 211 end de unge, som modtog kontanthjælp i en længere periode, jf. figur 11. Som det er tilfældet med uddannelse, kan sammenhængen mellem varighed og arbejdstilknytningen senere i livet bl.a. afspejle, at det er de mest ressourcestærke unge, der hurtigst forlader kontanthjælpssystemet. Uanset varighed på kontanthjælp er der tegn på, at uddannelse er med til at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet senere i livet. Ser man på gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere i 24, så havde såvel de, som var kort henholdsvis lang tid på kontanthjælp, generelt en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet i 211, hvis de enten før eller i løbet af perioden fra 24 til 211 havde fået en uddannelse ud over grundskolen. Økonomisk Analyse Marts 214 7

8 Figur 11 Erhvervsfrekvens i 211 for unge kontanthjælpsmodtagere i 24 givet varighed på kontanthjælp < 5 uger 5-12 uger uger uger > 51 uger Varighed på kontanthjælp Stadig højst grundskole i 211 Har fået uddannelse mellem 24 og 211 Havde uddannelse i 24 Anm.: Se anmærkning til figur 7 og 8 angående afgrænsning af kontanthjælpsmodtagere. Varigheden er opgjort som antallet af uger med kontanthjælp de efterfølgende 51 uger efter første uge med kontanthjælp i 24. For personer, som var på kontanthjælp den første uge i 24, er varigheden opgjort på baggrund af antallet af uger med kontanthjælp i 2. halvår 23 og hele 24. Det gælder både for jobklare og ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, at tilknytningen til arbejdsmarkedet senere i livet er aftagende med varigheden som kontanthjælpsmodtager, jf. bilagsfigur B.3 og B.4. Endvidere er der ikke tegn på, at social baggrund har væsentlig betydning for, om gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere som helhed får en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de får en uddannelse ud over grundskolen. Uanset forældrenes uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning, havde unge, der modtog kontanthjælp i 24, generelt en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet i 211, hvis de allerede havde eller fik en uddannelse ud over grundskolen mellem 24 og 211, jf. figur 12 og Økonomisk Analyse Marts 214

9 Figur 12 Erhvervsfrekvens i 211 for unge kontanthjælpsmodtagere i 24 givet forældres uddannelsesniveau Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Forældrenes uddannelsesniveau i 24 Stadig højst grundskole i 211 Har fået uddannelse mellem 24 og 211 Havde uddannelse i Anm.: Sammenhængen i figuren gælder både for jobklare og ikke-jobklare unge kontanthjælpsmodtagere, jf. bilagsfigur B.5 og B.6. Se anmærkning til figur 7 og 8 angående afgrænsning af kontanthjælpsmodtagere. Figur 13 Erhvervsfrekvens i 211 for unge kontanthjælpsmodtagere i 24 givet forældres tilknytning til arbejdsmarkedet Uden for arbejdsstyrken I arbejdsstyrken Forældrenes arbejdsmarkedstilknytning i 24 Stadig højst grundskole 211 Har fået uddannelse mellem 24 og 211 Havde uddannelse i 24 Anm.: Sammenhængen i figuren gælder både for jobklare og ikke-jobklare unge kontanthjælpsmodtagere, jf. bilagsfigur B.7 og B.8. På grund af datamæssige begrænsninger vedrører figuren aldersgruppen år i 24. Forældre, som er under uddannelse, indgår i I arbejdsstyrken. Se i øvrigt anmærkning til figur 7 og 8 angående afgrænsning af kontanthjælpsmodtagere. Økonomisk Analyse Marts 214 9

10 Med kontanthjælpsreformen, som er trådt i kraft 1. januar 214, er der gennemført en række ændringer af kontanthjælpssystemet, som skal være med til at sikre, at unge får en uddannelse, så flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Blandt andet skal alle under 3 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, hurtigst muligt i gang med en uddannelse, hvis de er uddannelsesparate. Samtidig bliver kontanthjælp for dem, der er uddannelsesparate, erstattet af uddannelseshjælp, som er på niveau med SU, jf. boks 1. Boks 1 Kontanthjælpsreformen rettet mod unge uden uddannelse Uddannelseshjælp til alle under 3 år, der ikke har en uddannelse. Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge uden uddannelse, der er uddannelsesparate. Uddannelseshjælp er på SUniveau. Unge, der ikke umiddelbart er klar til at starte på en uddannelse (aktivitetsparate), får efter tre måneder ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i aktive tilbud, der kan bringe dem tættere på målet om uddannelse. Dermed opretholder de samme ydelse som i dag, når de er i aktive tilbud. De mest udsatte unge vil kunne få aktivitetstillægget med det samme. Alle under 3 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg. For unge uden uddannelse, der er uddannelsesparate, betyder det, at de hurtigst muligt skal gå i gang med en uddannelse. For unge uden uddannelse, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at gå i gang med en uddannelse, betyder uddannelsespålægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse. Kilde: Ydelsesændringerne i kontanthjælpsreformen i kombination med blandt andet det højere beskæftigelsesfradrag som følge af skattereformen er samtidig med til at styrke incitamenterne til at være i beskæftigelse for unge under 3 år. Stort set ingen af de unge, der modtog kontanthjælp i 211, skønnes med de nye regler at ville få en relativt beskeden fremgang i deres disponible indkomst (mindre end 2 kr. om måneden), hvis de i stedet for at modtage overførselsindkomst havde været i beskæftigelse, jf. figur Økonomisk Analyse Marts 214

11 Figur 14 Forskelsbeløb for unge kontanthjælpsmodtagere i 211 før og efter reformer regler Efter skattereform og kontanthjælpsreform 211-regler Efter skattereform og kontanthjælpsreform Forskelsbeløb under 1. kr. Forskelsbeløb kr. Forskelsbeløb over 2. kr. Anm.: Figuren tager udgangspunkt i unge kontanthjælpsmodtagere i 211 givet 211-regler og regler, når skattereformen og kontanthjælpsreformen er fuldt indfaset. Det er antaget, at alle kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse visiteres som uddannelsesparate og derfor vil modtage uddannelseshjælp. Antagelsen indebærer, at andelen med et forskelsbeløb under 2. kr. undervurderes. Forskelsbeløbet angiver forskellen mellem den disponible indkomst som beskæftiget hhv. overførselsmodtager. Se Fordeling og incitamenter 213 for en nærmere beskrivelse af metoden til beregning af forskelsbeløb. Kilde: Egne beregninger på lovmodellen. Økonomisk Analyse Marts

12 Bilagsfigurer Figur B.1 Uddannelsesniveau for unge, ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i 24 og deres forældre Figur B.2 Uddannelsesniveau for unge, jobklare kontanthjælpsmodtagere i 24 og deres forældre Forældre Forældre Uddannelse ud over grundskole Højst grundskole Uddannelse ud over grundskole Højst grundskole Anm.: Se anmærkning til figur 7 og 8. Figur B.3 Erhvervsfrekvens i 211 for unge, ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i 24 givet varighed på kontanthjælp Figur B.4 Erhvervsfrekvens i 211 for unge, jobklare kontanthjælpsmodtagere i 24 givet varighed på kontanthjælp < 5 uger 5-12 uger uger uger > 51 uger Stadig højst grundskole i 211 Har fået uddannelse mellem 24 og 211 Havde uddannelse i 24 < 5 uger 5-12 uger uger uger > 51 uger Stadig højst grundskole i 211 Har fået uddannelse mellem 24 og 211 Havde uddannelse i 24 Anm.: Se anmærkning til figur Økonomisk Analyse Marts 214

13 Figur B.5 Erhvervsfrekvens i 211 for unge, ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i 24 givet forældres uddannelsesniveau Figur B.6 Erhvervsfrekvens i 211 for unge, jobklare kontanthjælpsmodtagere i 24 givet forældres uddannelsesniveau Ufaglært Faglært Vidg. uddannelse Stadig højst grundskole i 211 Har fået uddannelse mellem 24 og 211 Havde uddannelse i 24 Ufaglært Faglært Vidg. uddannelse Stadig højst grundskole i 211 Har fået uddannelse mellem 24 og 211 Havde uddannelse i 24 Anm.: Se anmærkning til figur 12. Figur B.7 Erhvervsfrekvens i 211 for unge, ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i 24 givet forældres arbejdsmarkedstilknytning Figur B.8 Erhvervsfrekvens i 211 for unge, jobklare kontanthjælpsmodtagere i 24 givet forældres arbejdsmarkedstilknytning Uden for arbejdsstyrken I arbejdsstyrken Stadig højst grundskole 211 Har fået uddannelse mellem 24 og 211 Havde uddannelse i 24 Uden for arbejdsstyrken I arbejdsstyrken Stadig højst grundskole 211 Har fået uddannelse mellem 24 og 211 Havde uddannelse i 24 Anm.: Se anmærkning til figur 13. Økonomisk Analyse Marts

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Modtagere af kontanthjælp med handicap

Modtagere af kontanthjælp med handicap Modtagere af kontanthjælp med handicap Analyser i blandt andet Socialpolitisk Redegørelse viser, at der er potentiale for, at flere mennesker med handicap kan blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Velfærdspolitisk Analyse Kontanthjælpsreformen trådte i kraft d. 1. januar 2014 og skal sikre, at unge på kontanthjælp får en uddannelse, og flere får mulighed

Læs mere

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen 3 ud af 4 unge uden uddannelse har stået stille i uddannelsessystemet i mindst tre år 10.000 ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen Mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Dagpenge til nyuddannede

Dagpenge til nyuddannede Dagpenge til nyuddannede Mange nyuddannede har allerede fundet et job, når de afslutter deres uddannelse. Måske har de haft kontakt til en eller flere arbejdspladser i løbet af deres uddannelse eller har

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Forsikring mod ledighed

Forsikring mod ledighed Forsikring mod ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked hviler blandt andet på, at der er økonomisk tryghed i tilfælde af ledighed. Dagpengesystemet er derfor et væsentligt element i den danske model, som

Læs mere

Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen September 2017 1 Boligsociale data, september 2017 Baggrund... 3 0.

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del 7) af 22. marts 2013

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del 7) af 22. marts 2013 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Nordjylland Udfordringer og perspektiver. Arbejdsmarkedschef Henrik Christensen

Arbejdsmarkedet i Nordjylland Udfordringer og perspektiver. Arbejdsmarkedschef Henrik Christensen Arbejdsmarkedet i Nordjylland Udfordringer og perspektiver Arbejdsmarkedschef Henrik Christensen Dagsorden 1. Arbejdsmarkedet i Nordjylland 2. Generelle udfordringer 3. Reformer på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

Incitamenter til beskæftigelse

Incitamenter til beskæftigelse Incitamenter til beskæftigelse Dansk økonomi er kendetegnet ved, at mange deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Langt de fleste i de erhvervsaktive aldre er således i job. Der er dog også mennesker, som

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet Krisen har nu sendt 30.500 flere på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af marginaliserede steg fra 3. til. kvartal 011 med.750 personer. Det betyder, at der nu er godt 118.500 personer, der har været på

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Regeringens ungeudspil: Job kan også føre til uddannelse

Regeringens ungeudspil: Job kan også føre til uddannelse U n g e u d s p i l : J o b k a n f ø r e t i l u d Regeringens ungeudspil: Job kan også føre til uddannelse 8. april 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen stiger og har aldrig været højere Forventet BNP-vækst

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status marts 2019

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status marts 2019 Bilag 1b Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale ydelser Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status marts 19 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp

Læs mere

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018 Bilag 1b Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale ydelser Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status august 2016 28. oktober 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse Krisen har sendt 120.000 flere på offentlig forsørgelse I de gode år fra 2004 til 2008 faldt antallet af overførelsesmodtagere i den arbejdsdygtige alder med ca. 111.000 personer. Der kom ikke blot færre

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

og beskæftigelse BESKRIVENDE ANALYSE December 2018 Viden og Analyse /CCFC og LPN

og beskæftigelse BESKRIVENDE ANALYSE December 2018 Viden og Analyse /CCFC og LPN Unges vej fra uddannelseshjælp til uddannelse og beskæftigelse BESKRIVENDE ANALYSE Kvantitativ analyse som beskriver gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere i 2016, deres overgange fra uddannelseshjælp,

Læs mere

BILAG 2. Nøgletal på førtidspensionsområdet

BILAG 2. Nøgletal på førtidspensionsområdet BILAG 2 Oktober 2018 J.nr.: 00.01.00-A00-304-18 Nøgletal på førtidspensionsområdet Resumé Det overordnede billede, som udfoldes i dette bilag, er følgende: Frederiksberg Kommune har en andel af ydelsesmodtagere

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 17 Indhold: Ugens tema Ugens analyse I Ugens analyse II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Bred politisk aftale Bred politisk aftale om kontanthjælpsreform

Læs mere

personer er ikke i job eller uddannelse og får ikke understøttelse

personer er ikke i job eller uddannelse og får ikke understøttelse 16. personer er ikke i job eller uddannelse og får ikke understøttelse Andelen af personer mellem 16-64 år, som modtager overførselsindkomst, er den laveste i mere end 2 år. Faldet i gruppen er dog ikke

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Oplæg i Brønderslev 8. oktober 2013 ved Anne-Dorte Stanstrup og Lotte Horsholt, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Analyse 13. december 2013

Analyse 13. december 2013 13. december 2013 Kontanthjælpsreform: konsekvenser for rådighedsbeløb Regeringen, V, K, O og I har vedtaget en omfattende reform af kontanthjælpssystemet. Det centrale sigte i reformen er at sikre, at

Læs mere

Flere svage kontanthjælpsmodtagere: Et loft er nytteløst

Flere svage kontanthjælpsmodtagere: Et loft er nytteløst Flere svage kontanthjælpsmodtagere: Et loft er nytteløst Nye tal viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger relativt stabilt omkring 157.000 fuldtidspersoner. Antallet af kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

I det følgende redegøres for antallet af personer berørt af kontanthjælpsloftet i 2017.

I det følgende redegøres for antallet af personer berørt af kontanthjælpsloftet i 2017. Notat Juni 2018 Jobreform fase I i 2017 - Kontanthjælpsloft I det følgende redegøres for antallet af personer berørt af kontanthjælpsloftet i 2017. I 2017 var 45.500 unikke personer berørt af kontanthjælpsloftet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Signe Færch, MB Dato 27. maj 2014 Sagsnr. 2014-0099873 Dokumentnr. 2014-0099873-6 Kære Signe Færch Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære timer

Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære timer Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære timer December 1 Analysens hovedkonklusioner en af personer i kontanthjælpssystemet med ordinære løntimer (småjob)

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere