13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår"

Transkript

1 13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår Vigtige datoer Praktikforberedelsen Udkast til læringsmål på Fronter senest d. 7.2 kl Læringsmål skal være godkendt senest d Studiedage 2: d. 24.2, 25.2, og/eller 27.2 Studiedage 3: d. 10.3, 11.3, 12.3 og/eller 13.3 Studiedage 4 + 5: d. 24.3, 25.3, 26.3 og/eller 27.3 Praktikopsamling 9.4, 10.4 og /3-udtalelse indsendes senest d. 3.3 Indstilling indsendes d Refleksionspapir afleveres til praktikvejleder og holdlærer senest d. 17.3

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL UNDERVISNINGSPLANEN FOR 1. PRAKTIK PRAKTIK: TEMA DEN PÆDAGOGISKE RELATION... 3 FAGLIGE KOMPETENCEMÅL... 3 CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER... 3 FORMULERING AF LÆRINGSMÅL OG METODER HERTIL... 4 LÆRINGSMÅLENES HVAD, HVORFOR & HVORDAN... 5 FORSLAG TIL ARBEJDSGANG MED LÆRINGSMÅLENE... 5 KRAV TIL UDARBEJDELSEN AF LÆRINGSMÅLENE... 7 LÆRINGSMÅLENE SKAL SKRIVES IND I ET DOKUMENT... 7 PROCEDURER OMKRING LÆRINGSMÅL... 8 HOLDLÆRER OG KONTAKTPERSONER FOR KLASSEN... 8 PRAKTIKPERIODENS TIMETAL... 9 DER SKAL IKKE SPARES TIMER OP TIL STUDIEDAGENE... 9 TIMESEDDEL OG MØDEPLIGT... 9 OM FREMMØDE I STUDIEDAGENE... 9 OM DELTAGELSESPLIGT I STUDIEDAGENE... 9 PRAKTIKVEJLEDERNE KOMMER PÅ FRONTER - NYT TILTAG SKEMA TIL PRAKTIKFORBEREDELSE 13NS LÆSEPLAN OG FORBEREDELSE TIL PRAKTIKFORBEREDELSEN: STUDIEDAGENE UNDERVEJS I PRAKTIKKEN SKEMA FOR STUDIEDAG LITTERATUR OG FORBEREDELSE TIL STUDIEDAG SKEMA FOR STUDIEDAGE LITTERATUR OG FORBEREDELSE TIL STUDIEDAG SKEMA FOR STUDIEDAGE 4 OG LITTERATUR OG FORBEREDELSE TIL STUDIEDAG 4 OG SKEMA FOR PRAKTIKOPSAMLINGEN LITTERATUR OG FORBEREDELSE TIL PRAKTIKOPSAMLINGEN SKEMATISK OVERBLIK OVER PRAKTIKKENS PAPIRER OVERBLIK OVER DIVERSE ADMINISTRATIVE PAPIRER OVERBLIK OG VEJLEDNING TIL PRAKTIKDOKUMENTET PAPIRER TIL PRAKTIKVEJLEDERENS BEDØMMELSE AF STUDERENDE (1. udgave revideret d ) 2

3 Introduktion til undervisningsplanen for 1. praktik Denne undervisningsplan rummer en række forskellige oplysninger, som du har brug for i forbindelse med din 1. praktikperiode. Her finder du information om procedurer for praktikperioden, info om læringsmål samt planer for undervisningen igennem hele praktikperioden. 1. praktik: Tema Den pædagogiske relation I undervisningsministeriets bekendtgørelse (bilag 7) beskrives følgende faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for 1. Praktikperiode. Faglige kompetencemål Målet for 1. praktikperiode er, at den studerende kan a) indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis, b) indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer, c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer, d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis, e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fælles for de tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis. b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis. c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring. d) Etik, værdier og menneskesyn. e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis. 1. praktikperiode: Den pædagogiske relation a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces. b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen. c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationer. d) Magt og etik i relationer. (1. udgave revideret d ) 3

4 Formulering af læringsmål og metoder hertil Hvad er et mål? Et mål er et sted, man bevæger sig hen imod - noget man stræber efter at opfylde eller opnå. Et læringsmål bestemmer, hvad man skal stræbe efter at opnå eller opfylde i praktikken. Hvorfor opstille mål: At opstille mål bidrager bl.a. til: at blive bevidst om egne ressourcer i forhold til udvikling af de professionelle kompetencer at angive den retning man gerne vil bevæge dig hen imod at angive de kundskaber, færdigheder og holdninger, man stræber efter at nå at gøre det muligt at vurdere om man nåede, hvad man ville Hvad er CKF er og kompetencemål? CKF erne (forkortelsen for Centrale kundskabs- og færdighedsområder ) og kompetencemålene supplerer hinanden. De handler om følgende: CKF erne beskriver læringen og læringsgrundlaget, de er en slags pensum eller vidensområder, som danner baggrund for at kunne opfylde kompetencemålene. Dvs. det man skal lærer og vide noget om, når man opfylder kompetencemålene. Kompetencemålene er en afgrænsning, konkretisering og afprøvning af CKF erne. Dvs. de udgør de konkrete færdigheder og kompetencer, der skal tilegnes og udvikles i praktikforløbet. Det man skal kunne, når man er færdig med praktikken. Læringsmålene skal beskrive, hvordan du har valgt at opfylde kompetencemålene på baggrund af CKF erne. (1. udgave revideret d ) 4

5 Læringsmålenes HVAD, HVORFOR & HVORDAN For at gøre læringsmålene så konkrete og målbare som muligt udfoldes hvert enkelt læringsmål i forhold til følgende tre aspekter HVAD, HVORFOR OG HVORDAN: HVAD betegner målet. Fx hvad er det, den studerende gerne vil vide noget om, lære og/eller udvikle for at kunne opfylde de faglige kompetencemål for perioden? HVORFOR indfanger begrundelserne for at arbejde med det enkelte læringsmål. Fx hvorfor vil den studerende lære, kunne eller udvikle netop dette? Begrundelsen kan indeholde såvel en personlig som en faglig begrundelse. HVORDAN beskriver de metodiske overvejelser og valg, der gøres for at arbejde med det enkelte læringsmål. Fx hvilke metoder vil den studerende anvende for at tilegne sig den viden, udvikle de færdigheder m.v. Forslag til arbejdsgang med læringsmålene Her følger en beskrivelse af, hvorledes man kan arbejde med sine læringsmål trin-fortrin Trin 1: Læs relevante papirer Læs de relevante papirer som læringsmålene skal tage udgangspunkt i. Det er følgende papirer: Praktikstedsbeskrivelsen herunder praktikstedets uddannelsesplan (er i praktikstedsbeskrivelsen). Beskrivelsen af deres uddannelsestænkning, pædagogiske arbejde m.v. kan give ideer til særlige læringsmål. Praktikdokumentet (dvs. forberedelsespapiret) kan genopfriske de ønsker og forventninger, som du allerede har formuleret. Bekendtgørelsens bilag 7 om praktikuddannelsen beskriver de officielle krav til praktikuddannelsen. Se nærmere på henv. kompetencemålene og de centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF er) for 1. Praktikperiode. Uddannelsesinstitutionens Studieplan beskriver uddannelsesstedets mål for den aktuelle praktikperiode, og hvorledes dette medtænkes i studiedagene. Trin 2: Se på skabelonen til læringsmål Der er angivet et specifikt antal læringsmål for praktikperioden. Hvert af læringsmålene er tematiseret med afsæt i kompetencemålene og CKF erne for 1. Praktikperiode. (1. udgave revideret d ) 5

6 Se på temaerne for læringsmålene og vurder, hvorledes du mere præcist vil arbejde med dette tema. Dvs. du skal udarbejde et læringsmål, der konkret beskriver, hvad du vil arbejde med. Fx lyder læringsmål 3 således: Udarbejd et læringsmål, der har fokus på, hvordan du vil arbejde med kommunikation, samspil og/eller konflikter i relationer. Med afsæt i dette tema kan man fx arbejde med at udvikle kompetencen til at indgå i den daglige praksis ved at arbejde specifikt med konflikthåndtering. Næste skridt er at formulere et læringsmål for dette. Trin 3: Formuler et læringsmål Du skal formulere konkret HVAD læringsmålet er for at opnå den valgte kompetence, fx Jeg vil gerne vide noget om konflikthåndtering og udvikle mine evner til at håndtere konflikter mellem børn i institutionen. Du skal også begrunde HVORFOR du vil arbejde med netop dette. Begrundelsen kan være personlig og/eller faglig. En personlig kan fx være, fordi jeg gerne vil udvikle mine kompetencer til at håndtere konflikter. En faglig begrundelse kan fx være, fordi praktikstedet specifikt arbejder med konflikthåndtering ud fra særlige udvalgte teorier og metoder. Disse tilgange vil jeg gerne opnå en større faglig indsigt i. Du skal også bestemme HVORDAN du vil arbejde med læringsmålet (dine metodevalg). Metodevalg kan fx være, jeg vil lave en observation over en konfliktsituation, som jeg vil skrive i min studiejournal. Jeg vil læse Grib konflikten udgivet af Det Kriminalpræventive Råd for at lære om måder at arbejde med konflikthåndtering. Herefter vil jeg analysere observationen ved brug af indsigter fra Grib konflikten, samt fremlægge for min praktikvejleder, hvorledes jeg vurderer, at man kunne mægle i den situation, som observationen beskriver. Jeg vil ligeledes øve mig i at blive bedre til at håndtere konflikter i praksis, dette ved som minimum én gang at afprøve en af metoderne fra litteraturen i praksis. Herefter vil jeg fremlægge mine erfaringer hermed for min praktikvejleder, hvor fokus vil være på, hvad der gik godt, hvad der kunne være bedre og evt. hvad der var frustrerende. Grundlæggende: Du kan (bør) inddrage flere metoder, som fx læsning og inddragelse af relevant litteratur, brug af din praktikvejleder til fremlæggelse og/eller supervision, afprøve noget konkret i praksis, inddrage iagttagelser/praksisfortællinger, brug af studiejournalen osv. Det er vigtigt, at du vælger metoder, som er konkrete og hvor du får dokumenteret, at du rent faktisk har arbejdet med læringsmålet. (1. udgave revideret d ) 6

7 Krav til udarbejdelsen af læringsmålene Der skal udarbejdes konkrete læringsmål for hvert af læringsmålene i skabelonen, dvs. 6 læringsmål i alt. Læringsmålene skal holde sig indenfor de angivne temaer, da du hermed sikrer dig at opfylde kravene til praktikperioden (jf. bekendtgørelsen). I metodevalgene (læringsmålets hvordan) skal inddrages min. 1 iagttagelse/observation, dvs. min. 1 læringsmål skal inkludere observation som metode. Der skal inddrages teori til refleksion i alle læringsmål, hvor det er relevant at inddrage faglig indsigt. Dette bidrager dels til en faglig kvalificering og dels letter det arbejdet med refleksionspapiret, da der her skal inddrages teori i de faglige refleksioner. Sørg for at du ved udarbejdelsen af læringsmålene både arbejder med at udvikle dine analytiske færdigheder, som fx at analysere en observation af en konfliktsituation med relevant litteratur samt arbejder med at udvikle dine praktiske færdigheder, som fx at øve dig i at håndtere en konfliktsituation selv, så du udvikler dine praktiske kompetencer. Dvs. du skal undgå at alle læringsmål udelukkende er teoretiske og analytiske, det bliver du ikke en bedre praktiker af. Du skal ligeledes undgå, at alle dine læringsmål kun er praktisk orienteret, da du herved ikke lærer at distancere dig fra praksis og tilegne dig færdigheder i at analysere problematiske forhold i praksis. Læringsmålene skal skrives ind i et dokument De endelige læringsmål skal skrives ind i dokumentet Læringsmål, 2/3 udtalelse og indstilling 1. praktikperiode før de godkendes af praktikstedet (praktikvejleder) og uddannelsesinstitutionen (holdlæreren). Praktikvejleder og holdlærer skal godkende læringsmålene ud fra en vurdering af, om de faglige kompetencemål og CKF er samt uddannelsesinstitutionens mål er dækket ind (jf. studieplanen). Selve læringsmåls dokumentet hentes som skabelon på Fronter. Vær opmærksom på, at Læringsmålene bliver styrende for såvel tilrettelæggelsen som evalueringen og vurderingen af dit uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden. Hermed menes, at du er forpligtet på at arbejde ud fra disse læringsmål. Samt at du bliver vurderet på, hvorledes og om du har arbejdet med dine læringsmål, når der skal tages stilling til, om din praktik kan godkendes eller ej. (1. udgave revideret d ) 7

8 Procedurer omkring læringsmål Iflg. Bekendtgørelsen skal dine læringsmål være godkendt af henholdsvis praktikvejlederen og holdlæreren indenfor de første tre uger af praktikperioden. Den endelige godkendelse af læringsmålene foregår via Fronter og mail i uge 7. Procedurerne for godkendelse af læringsmål er som følger: Under praktikforberedelsen etableres et åbent dialogforum på Fronter, hvor du skal lægge dine foreløbige udkast til læringsmål. Holdlæreren kommenterer dem efterfølgende. Ved praktikperiodens start skal du præsentere og diskutere dine foreløbige læringsmål med din praktikvejleder på de første vejledningstimer i praktikken. Udkast til læringsmål lægger du på Fronter i en afleveringsmappe hertil. Skal gøres senest d inden kl Holdlæreren skal endeligt godkende læringsmålene senest d Uge 7 vil derfor være præget af en del debat mellem holdlærer, praktikvejleder og dig om de foreslåede læringsmål dækker kravene til 1. praktik. Når målene er godkendt lægges de på Fronter: De lægges i et rum, der er under udvikling. Du får besked om den præcise placering senere. HUSK at filnavnet skal være dit navn og din klasse. Læringsmålene tager udgangspunkt i kompetencemål og CKF er for 1. Praktikperiode. OBS: Der vil være én studiedag i uge 6 som kan anvendes til arbejdet med læringsmål. Du skal aftale tidsrum for denne dag med din praktikvejleder. Holdlærer og kontaktpersoner for klassen 13Ns1 - Christian Sørensen, 13Ns2 - Mette Rold, Praktikkoordinator og praktiksekretær for årgangen 13Ns: Katrine Wolin, praktikkoordinator Nina Hegelund, praktiksekretær (1. udgave revideret d ) 8

9 Praktikperiodens timetal Praktikken varer 12 uger svarende til 47 arbejdsdage med en gennemsnitlig arbejdsuge på 30 timer, dvs. 6 timer om dagen. Derudover er der 5 studiedage, som er fordelt på 4 studiedage (dvs. undervisning på uddannelsesinstitutionen) og 1 studiedag, som anvendes til udarbejdelse af udkast til læringsmål. Der skal ikke spares timer op til studiedagene I 1. Praktik skal du ikke opspare timer til at deltage i studiedagene, det gør sig kun gældende for de lønnede praktikker. Timeseddel og mødepligt Da der er mødepligt til det første studieår skal dit fremmøde på praktikstedet registreres. Timesedlen anvendes til dette formål. Timesedlen udfyldes og underskrives af din praktikvejleder. Efter endt praktik afleveres timesedlen til din holdlærer. Om fremmøde i studiedagene Ved fravær fra studiedage skal gives besked pr. mail til praktikvejleder og institutionsleder. Ved mere end 20% fravær fra studiedagene vil den studerende blive pålagt en afløsningsopgave (jf. studieplan om deltagelsespligt). Underviserne/holdlærerne definerer indholdet af opgaven. Ved mere end 50% fravær vil den studerende blive indkaldt til vurderingsmøde med praktikstedets og uddannelsesinstitutionens praktikmedarbejdere, hvor det vurderes om praktikperioden kan godkendes. Vær opmærksom på, at fravær ift. undervisning tælles i lektioner ikke i dage. Om deltagelsespligt i studiedagene Deltagelsespligten i studiedagene opfyldes ved: at forberede sig til studiedagene i henhold til undervisningsplanen at deltage aktivt i studiegruppeaktiviteter at opfylde periodens og studiedagenes produktkrav Ved manglende opfyldelse af deltagelsespligten vil den studerende blive pålagt en afløsningsopgave eller den studerende vil blive indkaldt til et vurderingsmøde med deltagelse af praktikstedets og uddannelsesinstitutionens praktikmedarbejdere mhp. en vurdering af praktikperioden. (1. udgave revideret d ) 9

10 Praktikvejlederne kommer på fronter - Nyt tiltag Praktikvejlederne får nu adgang til Fronter. Det betyder bl.a. at praktikvejlederne fremover skal uploade følgende dokumenter til Fronter. Godkendte læringsmål 2/3 udtalelsen Den endelige indstilling Vejledning til brugen af Fronter sendes direkte til praktikvejlederne. Men vær opmærksom på, at de er nye brugere af Fronter. Med det nye tiltag får praktikvejlederne samtidig adgang til forskellige former for informationer om praktikken. Skema til Praktikforberedelse 13Ns 13Ns1 Ma 20.1 Ti 21.1 On 22.1 To 23.1 Fr PÆD AEN A HOL CMS A1.06 PÆD AEN A HOL CMS A1.06 PÆD AEN A HOL CMS A1.06 PÆD AEN A FROKOST DKK SIL A DKK SIL A DKK SIL A Ns2 Ma 20.1 Ti 21.1 On 22.1 To 23.1 Fr PÆD ARVI A HOL MRO A2.43 PÆD ARVI A HOL MRO A2.43 PÆD ARVI A HOL MRO A2.43 PÆD ARVI A FROKOST DKK GTR A DKK GTR A DKK GTR A DKK GTR A Ordforklaring: HOL = Holdlærer. PÆD = Pædagogik. DKK = Dansk, kultur og kommunikation Undervisere: SIL: Sirid Laursen (gæstelærer), CMS: Christian Sørensen, AEN: Anders Elof Nielsen, GTR: Gitte Trier, ARVI: Astrid Rosenvold Villadsen, MRO: Mette Rold (1. udgave revideret d ) 10

11 Læseplan og forberedelse til praktikforberedelsen: Emne Litteratur Til dagen med holdlæreren arbejdes med læringsmål Til DKK læses Til Pædagogik læses Medbring læringsmåls skabelonen, praktikstedsbeskrivelsen og praktikfolderen Charlotte Skafte-Holm: Skriv og lær i praktikken, i Peter Mikkelsen & Signe Holm-Larsen (red.): Praktik i pædagoguddannelsen, Kroghs Forlag 2007 (Uploadet til Fronter) Søren Smidt & Henning Kopart: Iagttagelse og fortælling, Forlaget Børn & Unge, Kap. 1 og 2. (Uploadet til Fronter) Studiedagene undervejs i praktikken Der 1 studiedag (Studiedag 1), som du i samråd med praktikstedet kan placere inden d. 7.2, hvor du skal aflevere udkast til læringsmål. Denne studiedag bruger du på at udarbejde et udkast til læringsmålene. Derudover er der 4 studiedage (Studiedag 2, 3, 4 og 5), hvor du skal møde på uddannelsesinstitutionen (campus). Undervisningen varetages i denne praktikperiode af Pædagogik og DKK og vil have fokus på temaer, der har relevans for praktikperiodens temaer. Skema for studiedag 2 Pædagogik underviser på studiedag 2. Skema for studiedagene er ikke færdig endnu. Skemaet vil fremgå af en senere udgave af undervisningsplanen. 13Ns FROKOST Ns FROKOST (1. udgave revideret d ) 11

12 Litteratur og forberedelse til studiedag 2 Emne Litteratur Til Pædagogik læses Ole Løw: Relationer som sociale konstruktioner, i Løw & Svejgaard (red.): Psykologiske grundtemaer, Forlaget Kvan 2002 (Fronter) 02 Kim Rasmussen: At bryde med vanetækning og rutinehandlinger, i Tom Ritchie (red.): Relationer i teori og praksis, Billesø og Baltzer 2004 (Fronter) Skema for studiedage 3 DKK underviser på studiedag 3. OBS: Skema for studiedagene er endnu ikke færdig. Skemaet kommer med i næste udgave af folderen FROKOST Litteratur og forberedelse til studiedag 3 Emne Litteratur Til DKK læses Skal forberedes til Studiedage 3 Unni Lind: Dokumentation i praksis, i Dokumentation og evaluering i børneinstitutioner: et spørgsmål om magt, etik og pædagogik, Kroghs Forlag 2006, s (Fronter). Til DKK Medbringes 2 skriftlige praksisfortællinger. LÆG DEM I MAPPEN PÅ FRONTER: Dine fortællinger skal handle om SPROGET i den pædagogiske relation. Den ene skal være en fortælling om det sproglige samspil mellem børn eller brugere i din målgruppe. Den anden om det sproglige samspil mellem brugere i din målgruppe og dig selv som pædagog. (1. udgave revideret d ) 12

13 Skema for studiedage 4 og 5 Pædagogik og DKK underviser på studiedage 4 og 5. OBS: Skema for studiedagene er endnu ikke færdig. De kommer med i næste udgave af folderen FROKOST Litteratur og forberedelse til studiedag 4 og 5 Emne Litteratur Til Pædagogik læses Til DKK læses Skal forberedes til studiedag med DKK David Goode: I en verden uden ord, Systime 2001 (Fronter) Frants Mathiesen: Fotodokumentation i pædagogisk arbejde, i Billedpædagogisk tidskrift nr. 4, 2007 (Fronter) Til DKK medbringes: 1 fotodokumentation over et pædagogisk forløb. Dokumentationen skal have form af en fortælling fra et pædagogisk forløb helst et du selv har lavet. Dokumentationen skal indeholde minimum 4 fotos med tekst der understøtter den pædagogiske vinkel på forløbet. Med din fotodokumentation skal du illustrere overfor dine med studerende hvordan du har truffet valg vedr. anvendelsen af foto og tekst og du skal reflektere over brug af fotodokumentation som led i evaluering. (1. udgave revideret d ) 13

14 Skema for praktikopsamlingen Pædagogik, DKK og holdlærerne vil være repræsenteret i praktikopsamlingen. OBS: Der er ikke lavet skema herfor. I vil blive orienteret på Fronter af jeres undervisere og holdlærer FROKOST Litteratur og forberedelse til praktikopsamlingen Emne Litteratur/forberedelse Til modul med holdlæreren Til Pædagogik og DKK Der arbejdes med refleksioner over arbejdet med jeres læringsmål. Din holdlærer giver dig besked om indhold for dagen på Fronter. Faglæreren giver nærmere besked herom på Fronter. I ønskes en god og lærerig praktik (1. udgave revideret d ) 14

15 Skematisk overblik over praktikkens papirer 1. praktikperiode: Den pædagogiske relation Overblik over diverse administrative papirer Dato for aflevering Uddannelsesaftale Uddannelsesaftalen informerer kort om praktikken forløb og, hvilken studerende praktikstedet indgår en uddannelsesaftale med. Straffeattest Underskrives af studerende på praktikstedet. Timeseddel Studerende skal registrere sit fremmøde, grundet krav om mødepligt (jf. bekendtgørelsen). Skal ikke returneres til uddannelsesstedet. Praktikstedet beholder papiret. På første besøg på praktikstedet (forbesøg), dvs. inden praktikstart Afleveres udfyldt til holdlæreren efter endt praktikperiode. Hvor findes papiret? Er sendt til praktikstedet. Kan ses på Fronter: 4. Eksempler på uddannelsesaftaler og andre materialer sendt til praktikstederne Da papiret kun er beregnet til praktikstedet, findes det kun på praktikstedet. Er sendt til praktikstedet Kan ses på Fronter: 4. Eksempler på uddannelsesaftaler og andre materialer sendt til praktikstederne Overblik og vejledning til praktikdokumentet Praktikdokumentet består af 4 dele: 1. Forberedelsespapir Papiret har fokus på følgende forhold: Forudsætninger og begrundede forventninger til praktikperioden Spørgsmål til praktikbesøg og opsamling af besøget Overvejelser over den kommende praktikperiode Opsamling af temaer og litteratur fra undervisningen Hvornår skal jeg arbejde med det? Starter arbejdet med papiret så snart du ved, hvilken praktikplads du har fået. Brug praktikstedsbeskrivelsen for at hente oplysninger til besvarelsen. Hvem skal læse det og hvad skal det bruges til? Din praktikvejleder Anvendes ved forbesøg inden praktikstart på praktiksted til afklaring af gensidige forventninger. Anvendes som oplæg til første konference-time (vejledningstime) efter praktikstart med praktikvejleder. Kopi afleveres til praktikvejleder inden mødet. Hvor finder jeg det og hvornår skal det afleveres? Skabelon findes på Fronter. 1. Forberedelsespapir og afleveringsmapper Afleveres senest d Papiret skal lægges i klassens mappe på Fronter efter forbesøget. Mapperne findes her: 1. Forberedelsespapir og afleveringsmapper Den studerende Anvendes til fastholdelse af tanker og overvejelser samt til inspiration til formulering af læringsmål. Din holdlærer Læser det på Fronter (1. udgave revideret d ) 15

16 2. Læringsmål Læringsmålene skal tage afsæt i de faglige kompetencemål og CKF er for 1. Praktikperiode, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 7. Læringsmålene skal iflg. Bekendtgørelsen være færdigformuleret og godkendt senest i udgangen af 3. uge af praktikken. Læringsmålene er styrende for din læring og deltagelse igennem hele praktikken. 3. Studiejournal Praktikdokumentets studiejournal anvendes til notater til brug for og i vejledningen i praktikperioden. Den anvendes til arbejdet med læringsmålene. Studiejournalen er dit vigtigste redskab til at dokumentere dit arbejde med læringsmålene 4. Refleksionspapir Refleksionspapiret er en praktikopgave, hvor der reflekteres over, hvorledes man gennem arbejdet med læringsmålene har opnået kompetencemålene for praktikken. Krav til opgaven: Skal fylde min 8 og max 10 sider (2400 anslag pr. side). Skal indeholde min 1 iagttagelse. Der skal inddrages teori og eksempler i refleksionerne. Praktikforberedelsen I praktikforberedelsen udarbejdes sammen med din holdlærer et udkast til læringsmål. Læs Praktikstedsbeskrivelsen med uddannelsesplan for inspiration til læringsmål. Ved praktikstart I de første dage i praktikken arbejdes sammen med praktikvejleder videre med udkastet til læringsmål Ved målmøde Her vil holdlærer og praktikvejleder vurdere og endeligt godkende dine læringsmål. Under hele praktikken. Du skal mindst 1 gang om ugen skrive i din studiejournal. Man arbejder med det løbende igennem praktikperioden. Den studerende Dine læringsmål skal hjælpe dig til at opnå kompetencemålene for praktikken. De skal være et centralt punkt for din dagsorden og forberedelse til konferencetimer. Din praktikvejleder Praktikvejlederen skal løbende vejlede og vurdere dit arbejde med læringsmålene. Din holdlærer Holdlæreren skal vurdere din praktik på baggrund af dit arbejde med læringsmålene. Din praktikvejleder Den indgår som fast punkt på dagsordenen til konferencetimer. Bruges som afsæt til diskussion og refleksion med praktikvejleder. Samt som grundlag for indstillingen af praktikken.. På studiedage Du skal bruge den i forbindelse med studiedagene på seminariet. Din praktikvejleder Tager det med som en del af sin samlede indstilling af praktikken. Din holdlærer Anvender det til den endelige vurdering og godkendelse af praktikken. Refleksionspapiret bidrager til at dokumenterer dit arbejde med læringsmålene. Skabelon findes på Fronter: 2. Praktikdokumentet. Her findes alle skabeloner til praktikdokumentets fire dele Aflever udkast ved dato angivet tidligere Skal afleveres i klassens mappe på Fronter. 5. Mapper til aflevering af udkast til læringsmål til holdlæreren Holdæreren skal opbevare originalen. Skabelon findes på Fronter: 2. Praktikdokumentet. Her findes alle skabeloner til praktikdokumentets fire dele Du skal løbende kopiere papiret til din praktikvejleder. Skabelon findes på Fronter: 2. Praktikdokumentet. Her findes alle skabeloner til praktikdokumentets fire dele Dato for aflevering: Se dato på forsiden Må ikke ligge på Fronter. Detaljer for aflevering aftales med praktikvejleder og holdlærer. (1. udgave revideret d ) 16

17 Papirer til praktikvejlederens bedømmelse af studerende Praktikkens papirer Hvornår finder det sted? Hvem er modtager? Læringsmål, 2/3-udtalelse og indstillingsdokument 2/3-udtalelsen udarbejdes i forlængelse af læringsmålene. Der er afsat specifik plads hertil. Det sendes elektronisk, dvs. pr. mail. Dato for indsendelse: Se folderendes forside Praktikvejlederen skal udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde de konkrete læringsmål i resten af praktikperioden. Udtalelsen skal tage udgangspunkt i den studerendes læringsmål. Den studerende og uddannelsesstedets holdlærer. Den sendes fra praktikvejlederens mailadresse til mailadressen, der stemmer overens med den studerendes klasse. Se særskilt oversigt over mailadresser ovenfor. Læringsmål, 2/3.udtalelse og indstillingsdokument Den skriftligt begrundet indstilling skrives i forlængelse af både læringsmål og 2/3-udtalelsen. Der er afsat specifik plads hertil. Det sendes elektronisk, dvs. pr. mail. Dato for indsendelse: Se folderendes forside Senest 3 uger før praktikkens afslutning indsendes praktikvejlederens indstilling af den studerendes udbytte af praktikken. Indstillingen skal tage udgangspunkt i den studerendes læringsmål. Den studerende og uddannelsesstedets holdlærer. Den sendes fra praktikvejlederens mailadresse til mailadressen, der stemmer overens med den studerendes klasse. Se særskilt oversigt over mailadresser ovenfor. Hvor finder praktikvejlederen praktikkens papirer? Der bliver som noget nyt oprettet et rum til praktikvejlederne på Fronter. De vil kunne finde alle materialer her. Papirerne vil samtidig være tilgængelige på UCSJ s hjemmeside. (1. udgave revideret d ) 17

18 Husk at medbringe folderen både til forberedelsen og studiedagene. Pædagoguddannelsen Roskilde University College Sjælland Trekroner Forskerpark Roskilde Tlf (1. udgave revideret d ) 18

Information til Praktikvejlederen

Information til Praktikvejlederen Information til Praktikvejlederen 1. Praktikperiode forår 2013 27.1.2014-8.4.2014 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 20.1 24.1 Ordinær studerende Målmøder finder sted i uge 6 eller 7 Netstuderende Udkast

Læs mere

12Ns 1. Praktikperiode forår

12Ns 1. Praktikperiode forår 12Ns 1. Praktikperiode forår 2013 28.1.2013-17.4.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 21.1 25.1 Målmøder finder sted i uge 7 Studiedage 1: d. 27.2 + 28.2 Studiedage 2: d. 21.3 + 22.3 Praktikopsamling

Læs mere

12ABCDEF 1. Praktikperiode forår

12ABCDEF 1. Praktikperiode forår 12ABCDEF 1. Praktikperiode forår 2013 28.1.2013-17.4.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 21.1 25.1 Målmøder finder sted i uge 7 Studiedage 1: d. 26.2 + 27.2 el. d. 27.2 + 28.2 Studiedage 2: d. 18.3

Læs mere

11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012

11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012 11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 18.6 22.6 Læringsmål udarbejdes i ugerne 34 og 35 Studiedage 1 d. 17.9 + 18.9 Studiedage 2 d. 9.10 + 10.10

Læs mere

12KMN 1. Praktikperiode efterår

12KMN 1. Praktikperiode efterår 12KMN 1. Praktikperiode efterår 2013 15.8.2013 01.11.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 17.6 21.6 Læringsmål udarbejdes i ugerne 34 og 35 Måldag i uge 35 Studiedage 1 d. 24.9 + 25.9 Studiedage 2

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 24.9.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 25.3.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

Studiedage 1: d Studiedage 2: d Studiedage 3: d /3 besøg i ugerne inkl.

Studiedage 1: d Studiedage 2: d Studiedage 3: d /3 besøg i ugerne inkl. 11Ns 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 8 Forslag til læringsmål afleveres senest d. 15.2 kl. 15.00 Læringsmål skal være godkendt senest

Læs mere

12veN 2. Praktikperiode Forår 2014

12veN 2. Praktikperiode Forår 2014 12veN 2. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer: Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 7 & 8 Læringsmål skal være godkendt senest d. 21.2 Studiedage hver anden tirsdag hen over

Læs mere

12Ns 2. Praktikperiode Efterår

12Ns 2. Praktikperiode Efterår 12Ns 2. Praktikperiode Efterår 2013 01.08.13 31.01.14 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 33 og 34 Forslag til læringsmål afleveres senest d. 16.8. kl. 15.00 Læringsmål skal være godkendt

Læs mere

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer 11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer Datoer for målmøder 13.2 til 21.2 Studiedage 1: d. 5.3-7.3 Studiedage 2: d. 31.3-2.4 Studiedage 3: d. 11.6-13.6 2/3 besøg i ugerne

Læs mere

Læringsmål 1. praktikperiode

Læringsmål 1. praktikperiode Læringsmål 1. praktikperiode SYS BISGAARD & KATRINE WOLIN PRAKTIKKOORDINATORER PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND Dagens program Oplæg med følgende fokus: Læringsmål i praktikken generelle

Læs mere

12ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår

12ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår 12ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår 2013 01.08.13 31.01.14 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 33 & 34 Læringsmål skal være godkendt senest d. 23.8 Studiedage 1: 11.09.13-13.09.13 Studiedage

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

11J 2. Praktikperiode Forår

11J 2. Praktikperiode Forår 11J 2. Praktikperiode Forår 2013 01.02.13 31.07.13 Vigtige datoer Møder om læringsmål på Campus Roskilde i uge 7-8 Studiedage 1: 11.03.13-13.03.13 Studiedage 2: 17.04.13 19.04.13 Studiedage 3: 31.05.13

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ. Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

11ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår

11ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår 11ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår 2012 01.08.12 31.01.13 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 33 Forslag til læringsmål afleveres senest d. 13.8. kl. 15.00 Læringsmål skal være godkendt

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

3. PRAKTIKPERIODE OG SPECIALISERINGEN

3. PRAKTIKPERIODE OG SPECIALISERINGEN Informationsark til praktikvejlederen om 3. PRAKTIKPERIODE OG SPECIALISERINGEN Forår 2014 1.2.14 31.7.14 Vigtige datoer Gældende for ordinærstuderende Datoer for målmøder 7.2 til 13.2 Gældende for netstuderende

Læs mere

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Til praktikvejlederne 3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Samarbejdet mellem praktikinstitutionerne og uddan nelsesstedet om den studerendes specialisering og praktik.

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Information om 2. praktik. Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014

Information om 2. praktik. Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014 Information om 2. praktik Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014 Praktikkernes tre temaer: Den pædagogiske relation Den pædagogiske institution Den pædagogiske profession Den pædagogiske Relation

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Uddannelsesplan. for studerende i Dussen på Langholt Skole. Velkommen.

Uddannelsesplan. for studerende i Dussen på Langholt Skole. Velkommen. Uddannelsesplan for studerende i Dussen på Langholt Skole. Velkommen. Rigtig hjertelig velkommen som studerende i Idrætsdussen på Langholt Skole. Det er altid en glæde at byde studerende velkommen i vores

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Formålet med opgaven er, at den studerende får erfaring med og færdigheder i at anvende fortælling som metode for dokumentation af pædagogisk

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen 1 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Dagtilbuddets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende 1 Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af institutionen 2. Uddannelsesinstitution 3. Praktikken Forbesøg Praktikstart Læringsmål Forventninger, krav

Læs mere

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU2007 2015-16 www.ucsj.dk 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole 1 Uddannelsesplan for studerende i DUS en ved Vejgaard Østre Skole. Denne folder skal læses som et supplement af den studerende i forhold til vores velkomstfolder, hvor der forefindes en generel beskrivelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2014-15 www.ucsj.dk 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 3 LU13 Læreruddannelsen Roskilde

Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 3 LU13 Læreruddannelsen Roskilde www.phabsalon.dk Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 3 LU13 Læreruddannelsen Roskilde Praktikniveau 3 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Introduktion til 4. praktik

Introduktion til 4. praktik Introduktion til 4. praktik CPF15o Oplæg på studiedag November 2017 1 Hvad er 4. praktik? Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens 8, stk. 4 Tilrettelægges 4. praktik som en ulønnet praktik på 7. semester I

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 3 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Praktikpjece for 1. praktik

Praktikpjece for 1. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 1. praktik December 2010 Side 1 af 12 Forord Formålet med denne praktikpjece

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Velkommen som studerende i Daginstitutionen Palmeallé. Nedenstående vil du kunne læse vores praktikstedsbeskrivelse, hvilket forhåbentlig giver dig et indblik i, hvad vi, som uddannelsesinstitution

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET:

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mailadresse. Hjemmeside. Gladsaxe kommune Nybrogård

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen Seminarium Professionshøjskole 1992-pædagoguddannelsen 2007-pædagoguddannelsen Fælles optag af studerende fra sommeren 2008. Indflytning på Carlsbergvej 1. februar 2009. Afvikling af nuværende uddannelsesaktiviteter

Læs mere