Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017"

Transkript

1 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion Generelt om investering i investeringsbeviser Investering for frie midler Udloddende afdelinger Aktiebaserede afdelinger Obligationsbaserede afdelinger Akkumulerende afdelinger Beskatning af aktieindkomst og kapitalindkomst Aktieindkomst Kapitalindkomst Investering for pensionsmidler Børn og unges investering i investeringsbeviser Investering i virksomhedsordningen Selskabers investering Udloddende afdelinger Akkumulerende afdelinger Overgangsregler for selskaber Udloddende aktiebaserede afdelinger købt før indkomståret 2010 opgørelse af en nettokurstabskonto Uudnyttede gamle tab Opgørelsesmetoder Gennemsnitsmetoden Aktie-for-aktie-metoden FIFO-princippet Realisationsprincippet Lagerprincippet

3 Introduktion I guiden kan du søge generel information om beskatningen af de forskellige typer af investeringsforeninger, så du har mulighed for at vurdere dit afkast af dine investeringsbeviser efter skat. Guidens afsnit sondrer mellem: Investortype o Personer, pensionsmidler, børneopsparing, virksomhedsordning og selskaber Investeringsforeningstype o Udloddende (aktiebaseret og obligationsbaseret) og akkumulerende Når du læser om beskatningen er det derfor vigtigt, at du finder det afsnit, der er relevant for netop din investering. Søger du vejledning til brug for udfyldelse af din personlige selvangivelse, kan du finde hjælp i Guiden til selvangivelsen Gengivelser eller citater fra skatteguiden er kun tilladt med tydelig angivelse af kilde. Enhver gengivelse til kommercielt brug er ikke tilladt uden Investeringsforvaltningsselskabet SEBInvest A/S s forudgående tilladelse. Investeringsforeningen SEBInvest A/S og administrerede investeringsafdelinger påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af skatteguiden på sebinvest.dk. 3

4 1 Generelt om investering i investeringsbeviser Investering i investeringsbeviser er et alternativ til direkte investering i aktier og obligationer. Investeringsforeninger er opdelt i såkaldte afdelinger. Afdelingerne har forskellig investeringsprofil, men også forskellig skatteprofil. Afkast fra investeringsbeviser kan bestå i udbytte samt gevinst eller tab, og guiden beskriver beskatningen af begge former for afkast. Er en afdeling akkumulerende, vil den som hovedregel ikke udlodde udbytte, hvorimod en udloddende afdeling normalt udlodder udbytte en eller to gange om året afhængigt af årets afkast. Den tekniske betegnelse for udloddende afdelinger er investeringsinstitut med minimumsbeskatning, men i guiden anvender vi begrebet udloddende afdeling. Afkastet af investeringsbeviser beskattes stort set efter samme principper som afkast af aktier og obligationer, men der kan dog også være forskelle, som du bør være opmærksom på. Du kan se den skattemæssige opdeling af afdelingstyper og deres karakteristika i skemaet nedenfor: Skattemæssig betegnelse Udloddende aktiebaseret afdeling Udloddende obligationsbaseret afdeling Akkumulerende afdeling Minimum 50% af afdelingens investeringer skal være aktier Afdelingen udlodder normalt udbytte 1-2 gange om året Mere end 50% af afdelingens investeringer skal være obligationer Afdelingen udlodder normalt udbytte 1-2 gange om året Afdelingen kan både investere i aktier og obligationer eller en blanding Afdelingen udlodder normalt ikke 4

5 2 Investering for frie midler Når du investerer frie midler afhænger beskatningen af, om du investerer i: Udloddende aktiebaserede afdelinger Udloddende obligationsbaserede afdelinger Akkumulerende afdelinger Har du investeringsbeviser i et dansk depot indberetter din bank udbytte fra dine investeringsbeviser til SKAT. Indberettet udbytte overføres automatisk til din årsopgørelse. Køb og salg af investeringsbeviserne indberettes af banken eller fondshandleren. Har du en dansk depotbank, indberetter banken også primo- og ultimo kurser for dine investeringsbeviser. Hvis du har registreret de relevante oplysninger i SKAT s system til beregning af kursgevinst og tab på aktier og investeringsbeviser, vil systemet automatisk overføre gevinst og tab til din årsopgørelse. Du skal altid selv kontrollere korrektheden af beløb, der er fortrykt på din årsopgørelse. 2.1 Udloddende afdelinger Udloddende afdelinger opgør en såkaldt minimumsindkomst, der på årlig (eller halvårlig) basis udloddes til investorerne, og beskattes som aktie- eller kapitalindkomst. Beskatningen af dit afkast fra investeringsbeviser i udloddende afdelinger afhænger af, om afdelingen er aktiebaseret eller obligationsbaseret Aktiebaserede afdelinger En afdeling er aktiebaseret, hvis mere end 50 pct. af afdelingens aktivmasse gennemsnitligt er placeret i aktier i løbet af indkomståret. Gevinst og tab på investeringsbeviser i aktiebaserede afdelinger beskattes generelt på samme måde som gevinst og tab på børsnoterede aktier. Dette gælder uanset om afdelingen selv er børsnoteret eller ej. Gevinst og tab Gevinst og tab opgøres og beskattes, når du sælger dine beviser. Gevinst beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 27% op til et grundbeløb på DKK (2017-niveau), og med 42% for beløb derover. Et uudnyttet grundbeløb kan overføres mellem ægtefæller. Tab kan modregnes i gevinst og udbytte fra: Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked samt, Investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger. Har du et overskydende tab, kan det overføres til modregning i din ægtefælles gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og/eller fra udloddende aktiebaserede afdelinger. 5

6 Tab herudover fremføres til modregning i tilsvarende gevinster og udbytter i efterfølgende år uden tidsbegrænsning. Det er en betingelse for fradrag af tab, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af investeringsbeviserne. Fristen for indberetning er samtidig med selvangivelsesfristen for det år, hvor du har købt investeringsbeviserne. Er investeringsbeviserne erhvervet via et dansk pengeinstitut, modtager SKAT automatisk oplysninger om årets erhvervelser via pengeinstituttets årlige indberetninger til SKAT. Du kan læse mere om principperne for beregning af gevinst og tab under afsnittet Opgørelsesmetoder. Udbytte Udbytte beskattes som aktieindkomst dvs. med 27% op til et grundbeløb på DKK (2017-niveau), og med 42% for beløb derover. Et uudnyttet grundbeløb kan overføres mellem ægtefæller. Ved udbetaling af udbytte indeholder investeringsforeningen en udbytteskat på 27%. Den indeholdte udbytteskat indgår som betalt skat på din årsopgørelse Overgangsregel for beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger anskaffet før 1. januar 2006 Har du anskaffet dine investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger før 1. januar 2006, kan du være omfattet af en overgangsregel, der medfører, at gevinst er skattefri, mens tab ikke er fradragsberettiget. Dit salg af beviser er omfattet af overgangsreglen, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Der er tale om beviser i børsnoterede, aktiebaserede udloddende afdelinger, og Beviserne er købt før den 1. januar 2006, og Kursværdien af din samlede beholdning af børsnoterede aktier og beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger pr. 31. december 2005 oversteg ikke kr. ( kr. for ægtefæller) Gevinst ved salg af beviser omfattet af overgangsordningen er skattefri, og tab kan hverken fratrækkes eller modregnes i anden indkomst. Gevinst og tab på beviser omfattet af overgangsreglen, opgøres efter aktie-for-aktie-metoden. Ved salg af en del af din beholdning fra en fondskode, der er omfattet af den skattefri overgangsordning, anses de først anskaffede aktier eller investeringsbeviser for de først solgte (dette kaldes også FIFO-princippet). Det kan have betydning, hvis du i samme fondskode både har beviser, der er skattefri, og beviser der er skattepligtige. Se nærmere om aktie-for-aktie-metoden og FIFO-princippet under afsnittet Opgørelsesmetoder Obligationsbaserede afdelinger En afdeling er obligationsbaseret, hvis mindre end 50 pct. af afdelingens aktivmasse gennemsnitligt i løbet af indkomståret er placeret i aktier. Gevinst og tab Gevinst og tab beskattes, når du sælger dine beviser. Gevinst på investeringsbeviser i obligationsbaserede afdelinger beskattes som kapitalindkomst. Tab fratrækkes i kapitalindkomsten. 6

7 Det er en betingelse for fradrag af tab, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af investeringsbeviserne. Fristen for denne indberetning er samtidig med selvangivelsesfristen for det år, hvor du har købt investeringsbeviserne, men er investeringsbeviserne erhvervet via et dansk pengeinstitut, modtager SKAT automatisk oplysninger om årets erhvervelser via pengeinstituttets årlige indberetninger til SKAT. Skattesatsen for kapitalindkomst afhænger af dine øvrige indkomstforhold, og vil være mellem ca. 26,9% og 42% (ekskl. kirkeskat). Gevinst og tab medregnes dog kun, såfremt årets samlede nettogevinst/-tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede afdelinger og almindelige obligationer overstiger kr. Du kan læse mere om principperne for beregning af gevinst og tab under afsnittet Opgørelsesmetoder. Udbytte Udbytte beskattes som kapitalindkomst. Investeringsforeningen indeholder ikke udbytteskat ved udlodning af udbytte. 2.2 Akkumulerende afdelinger Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger beskattes som kapitalindkomst og opgøres efter et lagerprincip. Lagerprincippet betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og tab skal opgøres ved årets udgang, og medregnes i din skattepligtige indkomst, selvom du ikke har solgt beviserne. Udbytte, der udloddes fra akkumulerende afdelinger beskattes som kapitalindkomst. Ved udbetalingen af udbyttet indeholder investeringsforeningen en udbytteskat på 27%. Den indeholdte udbytteskat indgår som betalt skat på din årsopgørelse. Skattesatsen for kapitalindkomst afhænger af dine øvrige indkomstforhold, og vil være mellem ca. 26,9% og 42% (ekskl. kirkeskat). Læs mere om lagerprincippet under afsnittet Opgørelsesmetoder. 2.3 Beskatning af aktieindkomst og kapitalindkomst Aktieindkomst Aktieindkomst omfatter hovedsageligt gevinst og tab samt udbytter fra danske og udenlandske aktier, men også gevinst og tab samt udbytter fra investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst. Årets aktieindkomst beskattes i 2017 med 27% op til et grundbeløb på DKK, og med 42% for beløb derover. Uudnyttet grundbeløb kan overføres mellem samlevende ægtefæller. Er en gift persons aktieindkomst således lavere end grundbeløbet, forhøjes den anden ægtefælles grundbeløb med forskelsbeløbet. Et uudnyttet grundbeløb kan ikke fremføres til senere år Kapitalindkomst Kapitalindkomst omfatter blandt andet gevinst og tab samt udbytte fra udloddende obligationsbaserede afdelinger og akkumulerende afdelinger. Derudover omfatter kapitalindkomst renteindtægter og udgifter, samt gevinst og tab på almindelige obligationer. Skattesatsen for kapitalindkomst afhænger af om du i året har positiv eller negativ nettokapitalindkomst og dine øvrige indkomstforhold. Nettokapitalindkomst opgøres samlet for ægtefæller. 7

8 Skattesatsen vil typisk udgøre mellem ca. 26,9% og 42% (ekskl. evt. kirkeskat). Positiv nettokapitalindkomst, som overstiger et grundbeløb på kr. (2017-niveau), beskattes med 42% (med tillæg af eventuel kirkeskat). Positiv nettokapitalindkomst under beløbsgrænsen på , beskattes med ca. 37,7 % (med tillæg af eventuel kirkeskat). Negativ nettokapitalindkomst kan have en fradragsværdi på mellem 26,9% og 32,9%. 8

9 3 Investering for pensionsmidler Skat af afkast fra din pensionsopsparing det vil sige investeringer tilknyttet en kapitalpension, ratepension, alderspension, selvpension eller aldersopsparing/-forsikring beregnes og trækkes automatisk af dit pengeinstitut. Det gælder også udbytte fra dine investeringsbeviser, som automatisk sættes ind på pensionskontoen uden fradrag af udbytteskat. Du skal derfor ikke selv foretage dig noget i relation til beskatningen og selvangivelsen af afkastet. Det samlede skattepligtige afkast (realiserede og urealiserede kursgevinster/-tav samt udlodninger) beskattes med 15,3 pct., og medregnes efter et lagerprincip. Beskatning af pensionsafkast benævnes også PAL-skat. En negativ PAL-skat overføres til fradrag i senere års positive PAL-skat. Det gør ingen forskel om dine pensionsmidler er placeret i investeringsbeviser i akkumulerende eller udloddende afdelinger. 9

10 4 Børn og unges investering i investeringsbeviser Investering i investeringsbeviser kan være en god måde for børn og unge at spare op på. Børn og unge har to opsparingsmuligheder en børneopsparing og en almindelig opsparing (frie midler). Børneopsparing Midler på en børneopsparing kan investeres efter eget valg, og kan placeres i investeringsbeviser. En børneopsparing er skattebegunstiget, idet renter og afkast er skattefri i opsparingsperioden det gælder også afkast fra investeringsbeviser. En børneopsparing er derfor en fordelagtig måde for dine børn at spare op på. Beløbsgrænsen for indskud på en børneopsparing er kr. årligt, og indskuddet må højst udgøre kr. i hele bindingsperioden. Bindingsperioden er mindst 7 år, og generelt skal børneopsparingen være oprettet inden barnet fylder 14 år og udløbe, mens barnet er mellem 14 og 21 år. Forældres indskud på en børneopsparing betragtes skattemæssigt som en gave til barnet. Indskuddet indgår derfor i det beløb, som forældre maksimalt årligt må give deres barn uden afgift, hvilket for 2017 er kr., eller kr. pr. forælder. Indskud på en børneopsparing er ikke fradragsberettiget. Almindelig opsparing Børn og unge under 18 år har et årligt personfradrag (frikort) på kr. (i 2017), og skal derfor først betale skat, når indkomst, der medregnes under personfradraget, overstiger dette beløb. Personfradraget kan anvendes til afkast fra investeringsbeviser, der er kapitalindkomst. Afkast fra udloddende obligationsbaserede afdelinger og akkumulerende afdelinger beskattes som kapitalindkomst. Derfor kan det være en skattemæssig fordel, at anbringe barnets midler i beviser i udloddende obligationsbaserede- eller akkumulerende afdelinger. Afkast fra udloddende aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst. Afkast fra disse afdelinger beskattes derfor, selvom personfradraget på kr. ikke er udnyttet. Gevinst/tab skal påføres på barnets selvangivelse, også i tilfælde af, at der er tale om en afkast, som er omfattet af personfradraget. Gaver fra forældre Har du som forælder (herunder som stedforælder eller plejeforælder) givet dit barn investeringsbeviser i gave, eller er dit barns investeringsbevis købt for penge, du har givet i gave, vil udbytte af investeringsbeviset blive beskattet hos dig, indtil udgangen af det år, hvor dit barn fylder 18 år. Gevinst eller tab beskattes hos barnet. 10

11 5 Investering i virksomhedsordningen Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du vælge at benytte dig af virksomhedsordningen, når du selvangiver årets indkomst. Ved anvendelse af virksomhedsordningen er det en betingelse, at du deler din økonomi op i en virksomhedsdel og en privat del. Midler i virksomhedsordningen må kun investeres i akkumulerende afdelinger. Investerer du midler under virksomhedsordningen i udloddende afdelinger eller enkeltaktier, anses det investerede beløb for hævet, hvilket kan medføre både øget og fremrykket beskatning. Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger opgøres efter lagerprincippet, og indgår i virksomhedens indkomst under virksomhedsordningen. Dette indebærer, at gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger beskattes på lige fod med øvrig virksomhedsindkomst, og at afkastet derfor beskattes som kapitalindkomst eller personlig indkomst, når det hæves. Udbytte, der udloddes fra en akkumulerende afdeling, indgår ligeledes i virksomhedsindkomsten, og beskattes derfor også som kapitalindkomst eller personlig indkomst, når det hæves. Skattesatsen afhænger af dine øvrige indkomstforhold. Ved udbetaling af udbytte indeholder investeringsforeningen 27% udbytteskat. 11

12 6 Selskabers investering Når selskaber investerer i investeringsbeviser, afhænger beskatningen af om selskaber investerer i Udloddende afdelinger eller Akkumulerende afdelinger Det har ingen betydning for beskatningen, om der investeres i aktiebaserede eller obligationsbaserede afdelinger. 6.1 Udloddende afdelinger Gevinst og tab Gevinst på investeringsbeviser i udloddende afdelinger beskattes som almindelig skattepligtig indkomst med 22%, mens tab kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Beskatningen sker efter et lagerprincip. (Læs mere om lagerprincippet under afsnittet Opgørelsesmetoder.) Udbytte Udbytte fra både aktiebaserede og obligationsbaserede afdelinger beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22%. Obligationsbaserede afdelinger udbetaler udbytte uden at indeholde udbytteskat af udlodningen, mens aktiebaserede afdelinger indeholder 22% i udbytteskat af udlodninger. Den indeholdte udbytteskat indgår som en aconto-skat betalt af selskabet. 6.2 Akkumulerende afdelinger Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger medregnes efter lagerprincippet som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22%. Udbytte fra akkumulerende afdelinger beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22%. Ved udbetaling af udbytte indeholder investeringsforeningen udbytteskat på 22%. Læs mere om lagerbeskatning under afsnittet Opgørelsesmetoder. 6.3 Overgangsregler for selskaber Beskatningen af selskabers investering i investeringsbeviser blev ændret i 2010, og i den forbindelse er der fastsat overgangsregler for beviser i udloddende afdelinger. Overgangsreglerne er relevante for selskaber der: Har købt beviser i udloddende afdelinger før indkomståret 2010 Har uudnyttede tab på beviser i aktiebaserede afdelinger eller almindelige aktier ejet under tre år, der er realiseret i

13 6.3.1 Udloddende aktiebaserede afdelinger købt før indkomståret 2010 opgørelse af en nettokurstabskonto Selskaber, der ejede beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger ved indgangen til indkomståret 2010, kan have opgjort en såkaldt nettokurstabskonto. Nettokurstabskontoen skulle opgøres som forskellen ved indgangen til indkomståret 2010 mellem 1) selskabets samlede skattemæssige anskaffelsessum for almindelige aktier og beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger og 2) selskabets samlede handelsværdi for almindelige aktier og beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger Selskaber med en positiv nettokurstabskonto kan modregne nettokurstabskontoen mod nettogevinst på: Beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger Beviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger Skattepligtige porteføljeaktier (fx børsnoterede almindelige aktier) Nettokurstabskontoen kan ikke modregnes i udbytter eller gevinst fra akkumulerende afdelinger Uudnyttede gamle tab Selskaber med uudnyttede tab på beviser i aktiebaserede afdelinger eller almindelige aktier ejet under tre år konstateret i , kan fremføre sådanne tab til modregning i nettogevinst på: Beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger Beviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger Skattepligtige porteføljeaktier (fx børsnoterede almindelige aktier) Nettokurstabskontoen kan ikke modregnes i udbytter eller gevinst fra akkumulerende afdelinger. 13

14 7 Opgørelsesmetoder Opgørelse af gevinst og tab samt tidspunktet for beskatning afhænger af hvilke beskatningsprincipper, der skal anvendes. Nedenfor gennemgås følgende principper: Gennemsnitsmetoden (anvendes til opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum) Aktie-for-aktie metoden (anvendes til opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum) Realisationsprincippet (beskatningstidspunkt) Lagerprincippet (beskatningstidspunkt) FIFO-princippet (hvilket bevis anses for solgt ved delsalg af samme fondskode) 7.1 Gennemsnitsmetoden Gennemsnitsmetoden anvendes til opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum. Hvis de solgte beviser kommer fra en beholdning i en afdeling/fondskode, der ikke er købt på én gang, skal du tage gennemsnittet pr. bevis af anskaffelsessummen (inkl. handelsomkostninger) på alle dine køb i den pågældende afdeling/fondskode og anvende som skattemæssig anskaffelsesværdi, når du opgør gevinst og tab ved salg. Din gennemsnitlige anskaffelsespris vil på den måde ændre sig, hver gang du køber flere investeringsbeviser i samme afdeling/fondskode, hvor du har beviser i forvejen. Hvis du kun sælger en del af dine beviser i samme afdeling/fondskode, beholder de resterende beviser den gennemsnitlige anskaffelsessum, der blev beregnet i forbindelse med del-salget. Eksempel: Dato Handel Antal Kurs Handelsomk. I alt Køb Køb Salg Antal Andel solgt I alt Nettoprovenu af salg 700 stk Anskaffelsessum køb 1 + køb (700/800) = 0, Gevinst

15 7.2 Aktie-for-aktie-metoden Aktie-for-aktie metoden anvendes udelukkende ved opgørelse af personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser omfattet af overgangsreglen for børsnoterede aktier og investeringsbeviser, der er anskaffet før 1. januar 2006 Ved aktie-for-aktie-metoden opgøres gevinst og tab som forskellen mellem salgssummen og den faktiske anskaffelsessum for det pågældende investeringsbevis. Det følger endvidere af FIFO-princippet, at de først anskaffede investeringsbeviser anses for de først solgte. 7.3 FIFO-princippet FIFO-princippet har betydning ved salg af investeringsbeviser omfattet af overgangsreglen for børsnoterede aktier og investeringsbeviser, der er anskaffet før 1. januar FIFO står for First In First Out. Det betyder, at hvis du sælger ud af din beholdning af investeringsbeviser, vil du skattemæssigt altid blive anset for først at have solgt de først anskaffede. Det her betydning såfremt du i samme afdeling/fondskode både har beviser, der er omfattet af overgangsordningen (skattefri) og beviser, der ikke er omfattet (skattepligtige). Eksempel der illustrer aktie-for-aktie metoden samt FIFO-princippet: Dato Handel Antal Kurs Handelsomk. I alt Køb Køb Salg Skattefrit salg (de solgte beviser er fra Køb 1 - anskaffet før 1. januar 2006) Antal Andel Handelsomk. I alt Nettoprovenu af salg x Skattemæssig anskaffelsessum X Skattefri gevinst Skattepligtigt salg (de solgte beviser er fra Køb 2 - beviser anskaffet efter 1. januar 2006) Antal Andel Handelsomk. I alt Nettoprovenu af salg x Skattemæssig anskaffelsessum X Skattepligtig gevinst

16 7.4 Realisationsprincippet Ved realisationsprincippet forstås, at gevinst og tab skal medregnes i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres dvs. i det indkomstår, hvor investeringsbeviserne afstås. Afståelse omfatter først og fremmest almindeligt salg, men også skattepligtige omstruktureringer som f.eks. fusion og spaltning af afdelinger eller bortgivelse (f.eks. forældre giver investeringsbeviser som gave til deres børn) anses for afståelse. 7.5 Lagerprincippet Efter lagerprincippet opgøres gevinst eller tab på investeringsbeviser hvert år som forskellen mellem værdien af investeringsbeviserne ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. Det betyder, at der skal betales skat af gevinster hhv. gives fradrag for tab, selvom investeringsbeviserne ikke er solgt i året. Er investeringsbeviserne anskaffet i indkomståret, opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem værdien ved indkomstårets udløb og investeringsbevisernes anskaffelsessum. Er investeringsbeviserne realiseret i indkomståret, opgøres gevinst eller tab som forskellen mellem investeringsbevisernes afståelsessum og investeringsbevisernes værdi ved indkomstårets begyndelse. Gevinst og tab efter lagerprincippet kan opgøres på følgende måde: Værdien af beholdningen af investeringsbeviser ultimo indkomståret, dvs. summen af: Kursværdien af investeringsbeviser i behold ved årets udgang Afståelsessummen for investeringsbeviser solgt i årets løb Fratrukket Værdien af beholdningen af investeringsbeviser primo indkomståret, dvs. summen af: Kursværdien af investeringsbeviser i behold ved årets indgang Anskaffelsessummen for investeringsbeviser købt i årets løb Eksempel på næste side. 16

17 Eksempel: 2016 Antal Kurs Beløb i alt Beholdning, primo indkomståret Investeringsbeviser købt i årets løb Investeringsbeviser solgt i årets løb Beholdning, ultimo indkomståret Beløb i alt Beholdning, primo indkomståret Investeringsbeviser købt i årets løb Beholdning, ultimo indkomståret Investeringsbeviser solgt i årets løb Gevinst/tab til beskatning Selskaber skal anvende lagerprincippet på gevinst og tab af investeringsbeviser i både akkumulerende og udloddende afdelinger. Fysiske personer skal kun anvende lagerprincippet på gevinst og tab fra akkumulerende afdelinger. 17

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indkomståret 2018 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing.

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC 6. december 2018 Selvangivelse af avance ved salg af TDC aktier i 2018 I forlængelse af, at alle TDC-aktier i forsommeren 2018 er blevet

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018 Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018 NB! Opdateret med ændrede regler for indberetning af handel via udenlandske brokere, se nærmere nedenfor under Hvordan man indberetter til Skat

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2016 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Generelt om skat for tradere

Generelt om skat for tradere Generelt om skat for tradere Mange tradere har utvivlsomt en oplevelse af, at det noget sjovere at trade end at lave skatteregnskaber. Men bruger man et øjeblik eller to på at sætte sig ind i, hvordan

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2017 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere