Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted"

Transkript

1 Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej Hedensted Tlf Resultatrevision

2 Indhold Indledning 3 Resumé 5 Beskæftigelsesministerens mål for Arbejdskraftreserven 5 Sygedagpengeforløb over 26 uger 6 Unge under 30 år 6 Indsats til tiden 7 Rettidighed 7 A-dagpengemodtagere 7 Kontant- og starthjælpsmodtagere 7 Aktiveringsgrad 7 Besparelsespotentiale 9 - udfordringer og muligheder for at forbedre resultaterne Bilag Resultatrevision del 1: Resultatoversigt (jobindsats.dk) Resultatrevision del 2: Besparelsespotentiale (jobindsats.dk) Resultatrevision del 3: Scorecard ministermål (jobindsats.dk) Resultatrevision del 4: Målinger indsats til tiden (jobindsats.dk) Beskrivelse af rammevilkår og klynger Bemærkninger fra det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og andre udvalg Justerede målinger af indsats til tiden 17 Område: Hedensted Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår - Favrskov, Gribskov, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns og Tårnby/Dragør Periode: 2010 Resultatrevision

3 Indledning Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Beskæftigelsesregionerne og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Resultatrevisionen 2010 er i forhold til 2009 ikke ændret. Der stilles derfor ikke præcise formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Det forventes dog, at jobcentrene i et særskilt notat som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen 1 og forholder sig til både Jobcentrets positive resultater og til, hvor udfordringerne for Jobcentrets indsats ligger. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i Jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultater for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.), og viser udviklingen for antal berørte personer, udbetalte ydelser, forløbsvarighed mv. Udover at give et overblik over indsatsen giver resultatrevisionen også Jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. Ved at vise udviklingen i indsatsen over tid og indsatsen sammenlignet med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre, gør resultatrevisionen kommunen opmærksom på eventuelle faresignaler i beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Da Jobcentrets indsats sammenlignes med den gennemsnitlige indsats blandt de sammenlignelige jobcentre, kan resultatrevisionen anvise områder, hvor Jobcentret med fordel kan sætte ind fremover, for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver derudover et billede af de potentielle besparelser, som Jobcentret kan opnå, hvis varigheden af forløb på offentlige forsørgelsesydelser afkortes. Resultatrevisionen er et redskab, der kan styrke planlægningen og budgetteringen af beskæftigelsesindsatsen. Den kan således anvendes, når der skal lægges budgetter og planer for det næste års beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser, hvor udgifterne er steget og faldet, hvilket giver et fingerpeg om områder, hvor der kan opnås en økonomisk gevinst ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen giver arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen mulighed for at følge med i, og følge op på, den lokale beskæftigelsesindsats. Endelig giver resultatrevisionen alle parter et fælles udgangspunkt for en dialog: Arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen kan bruge rapporten som fælles referenceramme i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Udtrækkene til resultatrevisionen (fra jobindsats.dk) består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentialet, scorecard for ministermål og målinger af indsats til tiden. 1 Bilag 1-4 Resultatrevision

4 Resultatoversigt 2 I resultatoversigten er det muligt at følge udviklingen i antallet af personer, der er på offentlig forsørgelsesydelser og se, hvorvidt udviklingen adskiller sig fra udviklingen i klyngen. Denne sammenligning danner grundlag for at vurdere, om der er særlige ydelsesgrupper, der fremover med fordel bør kunne sættes ind overfor med henblik på at reducere antallet af personer. Besparelsespotentiale 3 Besparelsespotentialet giver viden om, hvor mange penge kommunen kan spare på forsørgelse. Det antages, at Jobcentret har mulighed for at opnå samme niveau for antallet af fuldtidspersoner på en forsørgelsesydelse, som det gennemsnitlige niveau i klyngen. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb afhængig af, om kommunen ligger bedre eller dårligere end gennemsnittet i klyngen. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale (i alt). Scorecard Ministermål 4 Scorecard ministermål viser det seneste års udvikling inden for de tre ministermål for Jobcentret. Desuden vises de tilsvarende udviklinger i de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Jobcentrene sammenlignes og sorteres i scorecardet, så det jobcenter, der har haft den bedste udvikling inden for de tre ministermål, ligger øverst. Formålet med scorecardet er at understøtte jobcentrenes opfølgning på udviklingen i disse indsatsområder og at sammenholde udviklingen med den tilsvarende udvikling i klyngen. Scorecardet giver således Jobcentret en idé om, hvilke dele af indsatsen, der kan forbedres. Indsats til tiden 5 Nye måder at opgøre indsats til tiden for a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, starthjælpsmodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere under ét træder nu i stedet for Scorecard for rettidighed, som blev benyttet til Resultatrevisionen for bl.a og Med idriftsættelsen af den nye matchmodel ultimo april 2010 er der kommet to væsentlige forbedringer af data. For det første har jobcentrene nu mulighed for at registrere, hvornår ledige er fritaget for kontaktforløb og aktivering. Det gælder f.eks. den relativt store gruppe af kontanthjælpsmodtagere på barsel. For det andet er personer i ny match 3 (midlertidig passiv) fremover fritaget for aktivering. Disse to forhold er nu mulige at indarbejde i opgørelserne og vil fremadrettet give mere retvisende målinger af indsats til tiden. 2 Bilag 1 3 Bilag 2 4 Bilag 3 5 Bilag 4 Resultatrevision

5 Resumé Ministermål 1 (nedbringe arbejdskraftreserven): Jobcenter Hedensted har i december personer i arbejdskraftreserven. Jobcenter Hedensted har således fra december 2009 til december 2010 haft en stigning i arbejdskraftreserven på 7 %. Til sammenligning har der i klyngen samlet været en stigning i arbejdskraftreserven på 6 %. Ministermål 2 (nedbringe antal sygedagpengeforløb over 26 uger) Jobcenter Hedensted har i november sygedagpengeforløb over 26 uger. Jobcenter Hedensted har således fra november 2009 til november 2010 haft en stigning i sygedagpengeforløb over 26 uger på 4 %. Til sammenligning har klyngen samlet set holdt niveauet fra november Ministermål 3 (nedbringe ledigheden blandt unge): Jobcenter Hedensted har i december ledige personer under 30 år. Jobcenter Hedensted har således fra december 2009 til december 2010 haft et fald i antallet af personer under 30 år på 4 %. Til sammenligning har der i klyngen samlet været en stigning i ledige personer under 30 på 7 %. Når opfyldelse af ministermålene 2010 ses under ét ligger Hedensted placeret som det 4. bedste jobcenter i klyngen (som består af 8 kommuner). Dette er en god forbedring i forhold til 2009, hvor Hedensted blev placeret som nr. 7 ud af disse 8. Beskæftigelsesministerens mål for 2010 Som vist over har Beskæftigelsesministeren, efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet, udmeldt tre beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen. Konklusionerne er kort beskrevet over, mens det følgende afsnit går lidt mere i dybden med hvordan tallene er fremkommet, og hvad de viser. Ministermål 1: Arbejdskraftreserven Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. Jobcenter Hedensted har i december personer i arbejdskraftreserven. Jobcenter Hedensted har således fra december 2009 til december 2010 haft en stigning i arbejdskraftreserven på 7 %. Til sammenligning har der i klyngen samlet været en stigning i arbejdskraftreserven på 6 %. Jobcenter Hedensted oplevede i 2009 og starten af 2010, som hele landet, en kraftig stigning i antallet af ledige. Jobcentret besluttede at lave en beskæftigelsesrettet indsats, der har fokus på en tæt kontakt og intensiveret opkvalificering af alle ledige, både kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Tidligt i ledighedsforløbet har der været en jobrettet kontakt (der er stadig grupper af ledige, der kan vendes i døren) kombineret med et jobsøgnings- og vejledningsforløb, eller anden relevant aktivitet. Senere i ledighedsforløbet er målet intensiv opkvalificering indenfor de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der er givet. Således har Jobcenter Hedensted i 2010 haft landet højeste aktiveringsprocent for dagpengemodtagere og en af landet højeste for kontanthjælpsmodtagere, hvoraf en del har været virksomhedsrettet. Resultatrevision

6 Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbige) efter område og tid 2009M M12 Hele landet 5,6 5,9 Region Midtjylland 5,3 5,3 Hedensted 5,3 4,7 Den aktive indsat har bl.a. bevirket, at bruttoledigheden i Hedensted er faldet fra 5,3 % af arbejdsstyrken i december 2009 til 4,7 i december Til sammenligning er bruttoledigheden i hele landet i samme tidsrum steget fra 5,6 til 5,9 % af arbejdsstyrken. Ministermål 2: Sygedagpengeforløb over 26 uger Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcenter Hedensted har i november sygedagpenge forløb over 26 uger. Jobcenter Hedensted har således fra november 2009 til november 2010 haft en stigning i antal sygedagpengeforløb over 26 uger på 4 %. Til sammenligning har klyngen samlet set holdt niveauet fra november Jobcenter Hedensted ligger dog stadig lidt under gennemsnittet i klyngen, hvad angår antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til arbejdsstyrken. Således er der i Hedensted 13,4 sygedagpengeforløb over 26 uger pr i arbejdsstyrken. Klyngens gennemsnit her er 13,9. Lovgivningen indenfor sygedagpengeområdet, herunder refusionssatser m.m. blev i 2010 ændret væsentlig. Bl.a. blev der sat meget fokus på, at personer på sygedagpenge ikke var passive, men i gang med relevante aktiviteter, hvis det kunne lade sig gøre. Jobcenter Hedensted har således i 2010 haft meget fokus på at en tidlig tæt kontakt med de sygemeldte kombineret med relevante aktiviteter for hurtigere tilbagevending til job. Jobcenter Hedensted har i 2010 haft en af de højeste aktiveringsgrader i landet på dette område. Også her har den virksomhedsrettede indsats været høj prioriteret. Hedensted har stadig meget fokus på området, og forventer at nye tiltag, bl.a. deltagelse i TTAprojektet, skal få sygedagpengeforløbene ned på et lavere niveau. Ministermål 3: Unge under 30 år Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. (Her undersøges både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate). Jobcenter Hedensted har i december personer under 30 år på offentlig forsørgelse. Jobcenter Hedensted har således fra december 2009 til december 2010 haft et fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse under 30 år på 4 %. Til sammenligning har der i klyngen samlet været en stigning i personer på offentlig forsørgelse under 30 år på 7 %. Hedensted ligger derfor igen under gennemsnittet i klyngen hvad angår antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år i forhold til arbejdsstyrken. Således er der i Hedensted 93,6 unge under 30 år pr i arbejdsstyrken, mens gennemsnittet for klyngen ligger på 98,0. Resultatrevision

7 Indsats til tiden Rettidighed Data for rettidighed fremgår også af resultatoversigten 6, men her gælder ligesom for Ministermålene, at data er trukket på forskelligt grundlag og derfor ikke kan sammenlignes umiddelbart. Rettidigheden er som kvalitetsmål udtryk for, i hvor høj grad jobcenteret lever op til lovgivningens frister for den aktive beskæftigelsesindsats. Generelt anses det ikke for realistisk at opnå 100 % rettidighed for større grupper gennem længere tid, idet målingerne ikke tager højde for en række forhold som jobcentrene ikke har kontrol over, f.eks. gentagne udeblivelser fra indkaldte samtaler og aktiveringstilbud. Måden at opgøre rettidighed på er ændret i 2010 i forhold til se bilag. A-dagpengemodtagere Aktive tilbud (december 2010): 2,1 % af A-dagpengemodtagerne i Hedensted mangler aktive tilbud til tiden. Det er en meget lav andel, og Hedensted er den bedste kommune i klyngen (8 kommuner) på dette område. Gennemsnittet for klyngen er 7,2 %, og den næstbedste kommune på dette område i klyngen er Skanderborg med en andel på 5,9 %. Jobsamtaler (december 2010): 3,6 % af A-dagpengemodtagerne i Hedensted mangler jobsamtaler til tiden. Hedensted er den bedste kommune i klyngen på dette område. Gennemsnittet for klyngen er 5,3 %, og den næstbedste kommune på dette område i klyngen er Stevns med en andel på 3,8 %. Konkret betyder det, at Jobcenter Hedensted i høj grad lever op til de landsdækkende krav til en aktiv beskæftigelsespolitik overfor A-dagpengemodtagere, som det er fastsat i lovgivningen. Kontant- og starthjælpsmodtagere Aktive tilbud (december 2010): 3,1 % af kontant- og starthjælpsmodtagerne i Hedensted mangler aktive tilbud til tiden. Det er en meget lav andel, og Hedensted er den bedste kommune i klyngen på dette område. Gennemsnittet for klyngen er 11 %, og den næstbedste kommune på dette område i klyngen er Stevns med en andel på 8,1 %. Jobsamtaler (december 2010): 12 % af kontant- og starthjælpsmodtagerne i Hedensted mangler jobsamtaler til tiden. Det gør Hedensted til den 4. bedste kommune ud af 8 på dette område i klyngen. Gennemsnittet for klyngen er 13,8 %, og den bedste kommune på området i klyngen er Skanderborg med 7 %. Generelt klarer Jobcenter Hedensted sig godt her, og ligger samlet som et af de bedste jobcentre i hele landet på dette område. Det er få ledige, der ikke får deres samtaler eller aktiviteter til tiden. Jobcenter Hedensted har i løbet af 2010 haft øget fokus på området, hvilket vil fortsætte i 2011 Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden fremgår af resultatoversigten 8. Aktiveringsgraden viser hvor stor en andel af tiden ydelsesmodtagere i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for den valgte periode. Aktiveringsgraden er beregnet som det samlede antal aktiveringstimer for alle ydelsesmodtagerne 6 Bilag 1 7 Bilag 7 8 Bilag 1 Resultatrevision

8 indenfor en valgt periode divideret med antallet af mulige aktiveringstimer. Aktivering 37 timer ugentlig regnes som fuld tid. Aktiveringsomfanget for dagpengemodtagere i Jobcenter Hedensted er samlet set steget fra 15,7 % i 2009 til 46,4 % i Som det ses i nedenstående tabel er aktiveringsgraden meget afhængig af hvor langt man er i ledighedsforløbet. Jobcenter Hedensted har i 2010 haft den højeste aktiveringsgrad i hele landet Aktiveringsgrad Aktiveringsgrad HedenstedLedighedsanciennitet i alt 15,7 46, uger 11,3 26, uger 25,8 62,6 1-2 år 53,1 78,6 Over 2 år 85,6 80,8 Aktiveringsomfanget for kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Hedensted er steget fra 41,8 % i 2009 til 46,6 % i Sammenlignet med de øvrige i klyngen ligger Jobcenter Hedensted som den højeste i klyngen Hedensted Favrskov Gribskov Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg Stevns Tårnby/Dragør Aktiveringsgrad 41,8 46,6 25,7 26,2 27,2 33,4 33,8 30,7 25,8 27, ,3 42, ,1 Resultatrevision

9 Besparelsespotentiale - udfordringer og muligheder for at forbedre resultaterne Besparelsespotentialet 9 viser hvor meget Jobcenter Hedensted potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år. Det forudsætter, at jobcentret kan nedbringe andelen af fuldtidspersoner i befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb afhængig af, om jobcentret ligger bedre eller dårligere end gennemsnittet i klyngen. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale (i alt). Jobcenter Hedensted synes at have det største besparelsespotentiale på fleksjobområdet. En reduktion i antal fuldtidspersoner til det gennemsnitlige niveau for sammenlignelige jobcentre (klyngen) med 138 fuldtidspersoner - vil betyde en besparelse på revalideringsområdet på 11,4 millioner. Der vil dog være en vis risiko for, at en del af de borgere, som ikke har et fleksjob, ikke ville kunne bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, og derved være i risikogruppen for førtidspension, hvor vi ligger 94 fuldtidspersoner under gennemsnittet i klyngen. Udgifterne til sygedagpenge skulle kunne reduceres med 4,0 millioner ved at nedbringe antallet af fuldtidspersoner med 47 til det gennemsnitlige niveau for klyngen. Ved en nedbringelse af antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse kan der opnås en besparelse på 1,0 millioner. Der er et besparelsespotentiale på 3,6 millioner på revalideringsområdet, men det er et politisk prioriteret område, som giver god mening, da vi skal have hævet uddannelsesniveauet. Der er et besparelsespotentiale på 6,0 millioner på A-dagpenge. Der har dog været en positiv udvikling i løbet af året. Det er vigtigt at have øje for, at en nedbringelse af antallet af fuldtidspersoner inden for en forsørgelsesydelse ikke nødvendigvis giver en samlet besparelse for kommunen. Det må nemlig antages, at det ikke i alle tilfælde lykkes at bringe de berørte personer ud af offentlig forsørgelse. Indsatsen vil i nogle tilfælde resultere i overgang til anden offentlig forsørgelse, for eksempel fra sygedagpenge til førtidspension. Samlet set har Jobcenter Hedensted i forhold til gennemsnittet i klyngen et besparelsespotentiale på 14,0 millioner kr. 9 Bilag 2 Resultatrevision

10 Bilag Resultatrevision

11 Bilag 1 Resultatoversigt 2010 Data opdateret den Resultatoversigt - Hedensted Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Ift. Ift. samme Gnsn. udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. året før, klyngen ift. før, pct. før, pct. pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Midlertidig passiv - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Påbegyndte forløb Jan Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Resultatrevision

12 Bilag 2 Besparelsespotentiale 2010 Data opdateret den Besparelsespotentiale - Hedensted Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2010 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,68 3, ,0 Kontant- og starthjælp 1,68 1, ,8 Introduktionsydelse 0,14 0,12 7 0,1 Revalidering, inkl. 0,56 0, ,6 Forrevalidering Sygedagpenge 2,76 2, ,0 Ledighedsydelse 0,47 0,44 9 1,0 Fleksjob 2,16 1, ,4 Førtidspension 5,19 5, ,3 I alt 16,64 15, ,1 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a- dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Data opdateret den 04/03/2011 Resultatrevision

13 Bilag 3 Scorecard ministermål 2010 Data opdateret den 09/02/2011 Scorecard - Hedensted Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Dec 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Placering Skanderborg , , ,2 1 Favrskov 475-7, , ,9 2 Odder 204-7, , ,5 3 Hedensted 471 5, , ,5 4 Ringkøbing- Skjern 693 9, , ,6 5 Gribskov , , ,0 6 Tårnby/Dragør 730 3, , ,9 7 Stevns , , ,9 8 Hele klyngen , , ,7. Kilde: jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Resultatrevision

14 Bilag 4 Indsats til tiden A-dagpenge. antal og andel personer, der mangler aktive tilbud Manglende aktive tilbud Antal personer omfattet af aktive tilbud Antal personer der mangler et aktivt tilbud Andel personer der mangler et aktivt tilbud Hedensted Dec ,1 Favrskov Dec ,1 Gribskov Dec ,8 Odder Dec ,1 Ringkøbing-Skjern Dec ,3 Skanderborg Dec ,9 Stevns Dec ,8 Tårnby/Dragør Dec ,3 Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA Anm.: Antal personer omfattet af aktive tilbud opgør alle de personer, der på måletidspunktet modtager a-dagpenge og er omfattet af kravet om aktive tilbud. Personer, der er fritaget fra kravet om aktive tilbud indgår ikke i målingen. Antal og andel personer, der mangler et aktivt tilbud opgør, hvor mange personer som jobcentret på måletidspunktet skylder et aktivt tilbud. A-dagpenge. Antal og andel personer, der mangler jobsamtaler Antal personer omfattet af kontaktforløb Manglende jobsamtaler Antal personer der mangler en jobsamtale Andel personer der mangler en jobsamtale Hedensted Dec ,6 Favrskov Dec ,9 Gribskov Dec ,0 Odder Dec ,1 Ringkøbing-Skjern Dec ,9 Skanderborg Dec ,0 Stevns Dec ,8 Tårnby/Dragør Dec ,9 Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Arbejdsmarkedsportalen Anm.: Antal personer omfattet af kontaktforløb opgør alle de personer, der på måletidspunktet modtager a-dagpenge og er omfattet af det individuelle kontaktforløb. Personer, der er fritaget fra det individuelle kontaktforløb, indgår ikke i målingen. Antal og andel personer, der mangler jobsamtaler opgør, hvor mange personer som på måletidspunktet er gået over fristen for en samtale, og som jobcentret derfor skylder en individuel jobsamtale. A- dagpengemodtagere har ret til en individuel jobsamtale, senest hver gang personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser og/eller været i et aktivt tilbud i sammenlagt 3 måneder. Er personen under 30 år, har denne ret til en første jobsamtale inden for en måned. Resultatrevision

15 Bilag 4 Indsats til tiden Kontanthjælp. Antal og andel personer, der mangler aktive tilbud Manglende aktive tilbud Antal personer omfattet af aktive tilbud Antal personer der mangler et aktivt tilbud Andel personer der mangler et aktivt tilbud Hedensted Dec ,1 Favrskov Dec ,8 Gribskov Dec ,2 Odder Dec ,2 Ringkøbing-Skjern Dec ,9 Skanderborg Dec ,4 Stevns Dec ,1 Tårnby/Dragør Dec ,1 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA Anm.: Antal personer omfattet af aktive tilbud opgør alle de personer, der på måletidspunktet modtager kontant- og starthjælp og er omfattet af kravet om aktive tilbud. Personer, der er fritaget fra kravet om aktive tilbud eller indplaceret i match 3, indgår ikke i målingen. Antal og andel personer, der mangler et aktivt tilbud opgør, hvor mange personer som jobcentret på måletidspunktet skylder et aktivt tilbud. Kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, har ret og pligt til et første tilbud senest efter 9 måneder på kontanthjælp. Kontanthjælpsmodtagere i alderen år har ret og pligt til et første tilbud senest efter 13 uger på kontanthjælp. Kontanthjælpsmodtagere under 20 år har senest efter 4 uger på kontanthjælp ret og pligt til et første tilbud. Kontanthjælp. Antal og andel personer, der mangler jobsamtaler Antal personer omfattet af kontaktforløb Manglende jobsamtaler Antal personer der mangler en jobsamtale Andel personer der mangler en jobsamtale Hedensted Dec ,0 Favrskov Dec ,7 Gribskov Dec ,6 Odder Dec ,8 Ringkøbing-Skjern Dec ,8 Skanderborg Dec ,0 Stevns Dec ,5 Tårnby/Dragør Dec ,2 Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, Arbejdsmarkedsportalen Anm.: Antal personer omfattet af kontaktforløb opgør alle de personer, der på måletidspunktet modtager kontant- og starthjælp og er omfattet af det individuelle kontaktforløb. Personer, der er fritaget fra det individuelle kontaktforløb, indgår ikke i målingen. Antal og andel personer, der mangler jobsamtaler opgør, hvor mange personer som på måletidspunktet er gået over fristen for en samtale, og som jobcentret derfor skylder en individuel jobsamtale. Kontanthjælpsmodtagere har ret til en individuel jobsamtale, senest hver gang personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser og/eller været i et aktivt tilbud i sammenlagt 3 måneder. Er personen under 30 år, har denne ret til en første jobsamtale inden for en måned. Resultatrevision

16 Bilag 5 Om rammevilkår og klynger Rammevilkår At jobcentre har samme rammevilkår betyder, at de har en række grundlæggende træk til fælles, der har betydning for, hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. SFI og AKF har udarbejdet en rammevilkårsanalyse for Arbejdsmarkedsstyrelsen. SFI / AKF estimerer hvor mange dage en gennemsnitsborger i en given kommune kan forventes at modtage en bestemt forsørgelsesydelse i løbet af ét år. Dette estimat fremkommer på baggrund af forhold på det lokale arbejdsmarked (den lokale ledighedsprocent, sæsonvariationer og antal jobåbninger i lokalområdet), forhold der knytter sig til den enkelte (andel enlige forsørgere, indvandre, lavtuddannede og lejere), samt andre forhold (køn, a-kassemedlemskab, erhvervserfaring, flyttemønster, brug af lægemidler, sygesikringsydelser og antallet af indlæggelsesdage) Rammevilkårsanalysen lister / rangordner jobcentrene efter deres rammevilkår. (I rangordenen er 1 det jobcenter der har de bedste rammevilkår, mens 91 er jobcenteret med de ringeste vilkår). Hedensted har rang 6 for kontanthjælp, rang 18 for a-dagpenge og rang 41 for sygedagpenge. Klynger At jobcentre er i samme klynge beror på, at de ligger inden for samme interval for antal dage på offentlig forsørgelse i de enkelte forsørgelsestyper; kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Arbejdsmarkedsstyrelsen har søgt at omsætte rammevilkårsanalysen til et praktisk værktøj, som både er fagligt korrekt og let tilgængelig ved at danne klynger af jobcentre med samme rammevilkår. På hver ydelsestype er kommunerne opdelt i tre intervaller. For at tilhøre en bestemt klynge skal en kommune både ligge i det samme kontanthjælpsinterval, det samme a-dagpengeinterval og det samme sygedagpengeinterval. Når man grupperer på denne måde tager man højde for kommunernes forskellige profil med hensyn til forventet antal dage på hhv. kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge. Hedensted er i klynge med: Favrskov, Gribskov, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns og Tårnby/Dragør. Bilag 6 Bemærkninger fra det Lokale Beskæftigelsesråd og andre råd Bemærkninger til Resultatrevision 2010 for Hedensted Resultatrevision

17 Bilag 7 Indsats til tiden Fra jobindsats.dk 15. marts 2011: Nyhed: Justerede målinger af indsats til tiden for dagpenge-, start- og kontanthjælpsmodtagere er offentliggjort på jobindsats.dk Justerede målinger af indsats til tiden for a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, starthjælpsmodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere under ét er lagt på Jobindsats.dk fredag den 10. december og opgøres fra og med august Det er pt. muligt at trække målingerne for august, september og oktober De justerede målinger træder i stedet for de hidtidige målinger af indsats til tiden, som ikke længere opdateres, men fortsat kan trækkes på jobindsats til og med perioden juli Med idriftsættelsen af den nye matchmodel ultimo april 2010 er der kommet to væsentlige forbedringer af data. For det første har jobcentrene nu mulighed for at registrere, hvornår ledige er fritaget for kontaktforløb og aktivering. Det gælder f.eks. den relativt store gruppe af kontanthjælpsmodtagere på barsel. For det andet er personer i ny match 3 (midlertidig passiv) fremover fritaget for aktivering. Disse to forhold er nu mulige at indarbejde i opgørelserne og vil fremadrettet give mere retvisende målinger af indsats til tiden. Med vedtagelsen af L 151 er der også vedtaget nye såkaldte tælleregler for afgivelse af tilbud til forsikrede ledige. Ændringerne i tællereglerne er indført som en forenkling af reglerne, der skal understøtte den automatiske beregning af kommunernes medfinansiering af dagpengeudgifterne for forsikrede ledige. Tællereglerne er trådt i kraft pr. 1. august Ændringerne i tællereglerne for forsikrede ledige betyder, at målingerne har skullet justeres tilsvarende, således at rettidighedsmålingerne baseres på de opgørelsesprincipper, der anvendes ved beregning af kommunernes medfinansiering af dagpengeudgifterne. Arbejdsmarkedsstyrelsen har ved samme lejlighed justeret målingerne således, at målingerne fremover opgør, hvor mange ledige jobcentrene skylder en aktiv indsats (samtaler eller tilbud) den anden uge i den valgte måned. Antal af personer, som jobcentret skylder en indsats, kan i målingen desuden fordeles på, hvor lang tid personerne har gået uden at få en jobsamtale eller et aktivt tilbud siden den uge, de senest skulle have haft en jobsamtale eller et aktivt tilbud Dette gør målingerne mere anvendelige i styringen af indsatsen og har været meget efterspurgt af jobcentrene. Udførlig dokumentation af opgørelsesmetode er lagt på Jobindsats.dk og kan tilgås på to måder. Dokumentationen kan tilgås ved at aktivere topmenuen Publikationer. Herefter vælges venstremenuen Opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud, hvor der er en kort beskrivende tekst og oversigt over dokumentation for de enkelte opgørelser af opfyldelsen af minimumskrav. Dokumentationen kan også tilgås via info-teksterne (boksen med et i ). Når du har valgt fx venstremenuen a-dagpenge fremkommer målingsmenuen, hvor du plejer at vælge måling. Infotekstboksen er placeret til højre for målingen, som du klikker på, hvorefter infoteksten kommer til syne. Øverst i infoteksten er der et direkte link til opgørelsesdokumentation til den valgte måling. Resultatrevision

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2012 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2011 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2008 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2009 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2008 1 Indhold

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2014 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2013 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2009 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2010 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2009 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2008

Resultatrevision 2008 Resultatrevision 2008 M Indhold 1. Indledning Side 3 2. Sammenfatning 5 3. Resultat 2008 Jobcenter Syddjurs Bilag: Ministermål Aktiveringsgrad Rettidighed Ydelsesgrupper Besparelsespotentiale 1. Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2009 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision 2009

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2012...4 Resume...5 1 Resultatoversigt...6 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål...6 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper...9

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 13. marts 2013 Resultatrevision 2012 1. Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup NOTAT 30. marts 2010 Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup Sagsbehandler Doknr. Journalnr. DIDDEHE 2748566 15.00.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD 3 2. RESULTATOVERSIGTEN

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere