Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering"

Transkript

1 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og ministeriet om regeringens forslag om at indføre sundhedstjek til kortuddannede mænd. 6. juli 2015 Forvaltningsret Ombudsmanden var enig med ministeriet i, at dokumenterne på nær et enkelt telefonnotat måtte anses for ministerbetjeningsdokumenter omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1. Nogle af dokumenterne var forskellige versioner af et notat, Målrettet sundhedstjek, som senere blev forelagt for regeringens koordinationsudvalg. Myndighederne havde ved vurderingen af spørgsmålet om ekstrahering efter offentlighedslovens 28 taget udgangspunkt i den senest udvekslede version af notatet og ikke fundet grundlag for at ekstrahere oplysninger fra de tidligere versioner af notatet. Dette skyldtes, at en række oplysninger fra de tidligere versioner ikke indgik i den senest udvekslede version og heller ikke i det endelige notat, som blev præsenteret for koordinationsudvalget. Ministeriet fandt, at oplysningerne ikke var relevante for sagen i offentlighedslovens 28 s forstand, alene fordi de ikke var medtaget i det endelige notat. Efter ombudsmandens opfattelse var dette en for snæver udlægning af relevansbegrebet i forhold til det, som fremgik af forarbejderne til offentlighedsloven. Det forhold, at nogle oplysninger var taget ud i det endelige notat, betød efter ombudsmandens opfattelse ikke nødvendigvis, at oplysningerne var irrelevante. Spørgsmålet om relevans beroede på en konkret vurdering, hvor det skulle holdes for øje, at det ikke alene er oplysninger, der ligger til grund for myndighedens beslutning i sagen, som kan være relevante. Ombudsmanden henstillede på den baggrund til ministeriet at genoptage sagen med henblik på overvejelser om yderligere aktindsigt. (Sag nr. 15/01055)

2 I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet til forskeren), efterfulgt af en sagsfremstilling. Betegnelsen A er brugt om forskeren. Ombudsmandens udtalelse 1. Genstanden for min undersøgelse Du anmodede den 31. august 2014 Sundhedsstyrelsen om aktindsigt på følgende måde: Jeg vil gerne bede om kopi af den korrespondance, inkl. bilag, der foreligger mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet og mellem Sundhedsstyrelsen og sundhedsministeren i relation til ministerens forslag om at indføre sundhedstjek til kortuddannede mænd. Sundhedsstyrelsen identificerede 30 dokumenter (fordelt på tre forskellige journalnumre) som omfattet af din anmodning. Sundhedsstyrelsen undtog alle 30 dokumenter fra aktindsigt, med henvisning til at de var ministerbetjeningsdokumenter omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1. Sundhedsstyrelsen fandt ikke, at der var ekstraheringspligtige oplysninger i dokumenterne, og styrelsen fandt heller ikke grundlag for at meddele dig meraktindsigt efter offentlighedslovens 14. Du fik derfor alene udleveret en aktliste. Du klagede til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse over Sundhedsstyrelsens afgørelse. Ministeriet meddelte dig den 19. november 2014, at ministeriet var enig med Sundhedsstyrelsen i, at dokumenterne var undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1. Ministeriet var også på nær et enkelt dokument enig med Sundhedsstyrelsen i, at der var tale om ministerbetjeningsdokumenter omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1. Ministeriet fandt imidlertid, at en række oplysninger skulle ekstraheres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1, fordi de omhandlede sagens faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger. Ministeriet fandt også, at der på baggrund af den indgåede finanslovsaftale for 2015, som sikrede finansieringen af regeringens sundhedspolitiske strategi var grundlag for at meddele dig meroffentlighed i to af dokumenterne. Sundhedsstyrelsen udleverede den 21. november 2014 en række oplysninger og dokumenter til dig i overensstemmelse med ministeriets afgørelse. 2/25

3 Du klagede efterfølgende til mig over ministeriets afgørelse. Du anførte i den forbindelse, at det næppe har været hensigten med offentlighedslovens 24, at retten til aktindsigt fortabes i al fremtid, fordi man altid vil kunne hævde, at en minister vil kunne få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i en konkret sag også i fremtiden. 2. Anvendelsen af offentlighedslovens 23 og , stk. 1, og 24 i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) lyder således: 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, 2) dokumenter, der efter 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, og 3) ( ) 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. Stk. 2. Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i 28 og 29 omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1. Stk. 3. Selv om det må antages, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med den pågældende sag m.v., gælder stk. 1 ikke 1) i sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed, 2) i sager om indgåelse af kontraktforhold og 3) i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver. Af forarbejderne til bestemmelsen i 24 fremgår bl.a. følgende (jf. lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, Folketinget ): Bestemmelsen i stk. 1 har på den baggrund i første række til formål at sikre en beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at 3/25

4 en minister har brug for at få kvalificeret fortrolig rådgivning og bistand fra embedsværket også i sager, hvor ekspertisen er fordelt på flere forvaltningsmyndigheder, og bestemmelsen skal medvirke til, at ministeren på hensigtsmæssig måde kan varetage sine funktioner som regeringspolitiker. Formålet med bestemmelsen er endvidere at sikre en beskyttelse af de offentligt ansattes adgang til inden for den politisk prægede ministerrådgivning på en fri og formløs måde at foretage deres overvejelser og udføre det forberedende arbejde, uden det pres en eventuel senere offentliggørelse af rent foreløbige overvejelser kan udgøre. En sådan beskyttelse må antages at forbedre forudsætningerne for, at en minister kan få en tilstrækkelig kvalificeret bistand, da de offentligt ansatte på grund af den nævnte beskyttelse formentlig i videre omfang vil overveje forskellige og alternative løsningsmuligheder i forhold til den enkelte problemstilling.... Det afgørende for, om et dokument eller en oplysning, der udveksles mellem f.eks. to ministerier i stk. 1 s forstand sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det vil dog uden videre kunne lægges til grund, at ministeren har brug for rådgivning og bistand, såfremt udvekslingen af dokumenter mellem to forskellige forvaltningsmyndigheder sker i et tilfælde, hvor ministeren selv eller ministersekretariatet på ministerens vegne har bedt embedsværket f.eks. undersøge eller overveje et spørgsmål. I mange tilfælde vil der imidlertid ikke foreligge en konkret bestilling fra ministeren, og ved vurderingen af, om der er konkret grund til at antage, at der vil opstå et behov for at yde ministeren bistand m.v., må der i stedet for lægges vægt på, om ministeren i den konkrete sammenhæng erfaringsmæssigt får brug for embedsværkets bistand, eller om det i øvrigt ud fra sagens mere eller mindre politiske karakter må forventes, at ministeren får brug herfor. Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen, kan bl.a. nævnes embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i en forespørgselsdebat eller et samråd i Folketinget, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre, embedsværkets udarbej- 4/25

5 delse af lovforslag og besvarelse af folketingsspørgsmål samt embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af politiske initiativer som politikoplæg, reformprogrammer, handlingsplaner og idékataloger. Omfattet af bestemmelsen er forskellige typer af interne dokumenter (og oplysninger), der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, herunder bl.a. udkast til talepapir og beredskabstalepunkter, udkast til pressemeddelelser, materiale til brug for pressemøder m.v., udkast til bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål, notater, redegørelser, idékataloger, sagkyndige udtalelser og vurderinger, handlingsplaner m.v. Retsvirkningen af, at et internt dokument eller en intern oplysning anses for omfattet af bestemmelsen i stk. 1, er, at dokumentet eller oplysningen ikke i forbindelse med afgivelsen til en anden forvaltningsmyndighed mister sin interne karakter. Dokumenter eller oplysninger, der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, kan således ikke anses for afgivet til udenforstående. Ved udførelsen af opgaver i forbindelse med ministerbetjening kan f.eks. et ministeriums departement og en underordnet styrelse i princippet anses som en (funktionel) enhed. Bestemmelsen i nr. 1 omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder Efter min gennemgang af dokumenterne og under hensyn til det, som er anført i forarbejderne, er jeg enig med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet) i, at dokumenterne på nær et enkelt telefonnotat må anses for at være ministerbetjeningsdokumenter. Jeg har i den forbindelse lagt vægt på, at dokumenterne omfattet af din aktindsigtsanmodning er s sendt mellem medarbejdere i Sundhedsstyrelsen og medarbejdere i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indeholdende forskellige versioner af et notatudkast til brug for behandling af regeringens sundhedsudspil i regeringens koordinationsudvalg. Endvidere er der tale om s med udkast til besvarelse af to folketingsspørgsmål, et tilhørende beredskabsnotat samt et notat bestilt af ministeren for sundhed og forebyggelse. På den baggrund er jeg enig med ministeriet i, at dokumenterne må anses for udvekslet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, og at dokumenterne således som udgangspunkt kunne undtages fra aktindsigt. 5/25

6 I relation til det, som du har anført om, at det ikke har været hensigten med 24, at retten til aktindsigt fortabes i al fremtid, bemærker jeg, at bestemmelsen ikke alene hjemler en tidsbegrænset undtagelse. Det bør dog indgå i vurderingen af, om der kan gives meroffentlighed efter bestemmelsen i offentlighedslovens 14, om en anmodning om aktindsigt er fremsat, lang tid efter at den interne eller politiske beslutningsproces, som 24 tilsigter at beskytte, er færdig. Se bl.a. Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 438, og nærmere nedenfor i afsnittet om meroffentlighed. Jeg er efter min gennemgang af dokumenterne også enig med ministeriet i, at et enkelt dokument i form af et telefonnotat fra 9. september 2014 ikke kan anses for omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1, da dokumentet ikke fremstår som udvekslet mellem Sundhedsstyrelsen og ministeriet. Jeg har noteret mig, at du fik udleveret det pågældende telefonnotat i forbindelse med Sundhedsstyrelsens fornyede afgørelse om aktindsigt den 21. november Anvendelsen af offentlighedslovens 28 og 29 om ekstrahering 3.1. Retsgrundlag Offentlighedslovens 28 lyder således: 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. Pligten til at ekstrahere oplysninger om en sags faktiske grundlag er nærmere beskrevet i forarbejderne til offentlighedsloven. Følgende fremgår bl.a. af lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen i 28, jf. lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, Folketinget : 6/25

7 Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund egentlige faktuelle oplysninger, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der medvirker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret. Det er en betingelse for, at ekstraheringspligten indtræder, at oplysningerne er relevante for sagen. Dette indebærer, at det ikke blot vil være de oplysninger om sagens faktiske grundlag, som en myndighed har lagt til grund for sin beslutning i en sag, som skal ekstraheres, men at også faktiske oplysninger, der er indgået i sagen, og som taler imod myndighedens beslutning, skal ekstraheres. Derimod skal irrelevante oplysninger ikke ekstraheres. Irrelevansen kan f.eks. skyldes, at oplysningerne er indgået i sagen ved en fejl (oprindelig irrelevans), eller at sagens udvikling indebærer, at oplysningerne er irrelevante, fordi de er blevet erstattet med bedre og opdaterede oplysninger (efterfølgende irrelevans). Kravet om, at oplysningen skal være relevant for sagen, indebærer i øvrigt, at oplysninger om sagens faktiske grundlag, der som sådan er relevante, men som fra en overordnet betragtning er af uvæsentlig betydning for sagen (de kan siges at være ligegyldige), ikke skal ekstraheres. Der gælder således en bagatelgrænse for de oplysninger, der skal ekstraheres. 7/25

8 Bedømmelsen af, om en oplysning om en sags faktiske grundlag er af relevans for sagen, afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Den nævnte relevansvurdering skal foretages i forhold til det tidspunkt, hvor aktindsigten begæres, men som nævnt skal ikke blot oplysninger, som en myndighed har lagt til grund, men også oplysninger, der taler imod myndighedens beslutning, ekstraheres Offentlighedslovens 29 lyder således: 29. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-3, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, i det omfang oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el.lign. Det gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning eller rådgivning af formandskabet for KL og for Danske Regioner. Stk , stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, Folketinget ): Bestemmelsen i stk. 1 indebærer som noget nyt en ret til indsigt i oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-3, hvis oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende. Der henvises om bestemmelsen i stk. 1 også til pkt og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Baggrunden for bestemmelsen er, at hensynet til den demokratiske proces som er et af de overordnede hensyn, der ligger bag offentlighedsprincippet taler for, at der er offentlighed omkring interne faglige vurderinger, der indgår i de nævnte sager, idet befolkningen, medierne og politikerne derved kan tage stilling til og drøfte det offentliggjorte (fremsatte) lovforslag mv. på de faglige præmisser, som forvaltningsmyndigheden baserer forslaget mv. på. Ved en faglig vurdering forstås i lighed med det tilsvarende udtryk i lovforslagets 28, stk. 1, 2. pkt. en vurdering, der er foretaget af en person, institution eller myndighed, som på grund af sin faglige viden og indsigt har særlige forudsætninger for at udtale sig om et bestemt spørgsmål. En faglig vurdering i bestemmelsens forstand omfatter således også den kollektive, embedsmæssige særlige indsigt, der oparbejdes (i myn- 8/25

9 digheden) som følge af en kontinuerlig beskæftigelse med særlige områder. Det er derfor ikke en betingelse for at betragte en vurdering f.eks. en juridisk vurdering som en faglig vurdering, at den er foretaget af en person, der har den pågældende uddannelse, f.eks. en juridisk uddannelse. Det afgørende er derimod, at den pågældende person på grund af sin eller forvaltningsmyndighedens indsigt i det omhandlede spørgsmål har særlige forudsætninger for at udtale sig. Derimod kan en vurdering, der bygger på den almindelige administrative indsigt, der er til stede i forvaltningsmyndighederne, ikke karakteriseres som en faglig vurdering i bestemmelsens forstand. Dette skyldes, at der i sådanne tilfælde ikke vil være tale om, at vurderingen bygger på en sådan særlig indsigt, at den adskiller sig fra den indsigt, der også vil være til stede hos andre forvaltningsmyndigheder. Som eksempel på sådanne vurderinger kan nævnes embedsfolks rådgivning om politiske og strategiske overvejelser. En sådan rådgivning er en del af embedsfolkenes almindelige kvalifikationer. Det er en betingelse for at få aktindsigt i en intern faglig vurdering, at den foreligger i endelig form, hvilket beror på, at hensynet til den interne beslutningsproces i almindelighed vil tale imod, at der meddeles aktindsigt i foreløbige interne faglige vurderinger. En intern faglig vurdering vil foreligge i endelig form, hvis myndigheden har anvendt den i forbindelse med myndighedens beslutning i en sag, eller hvis vurderingen har en sådan form, at den er klar til (endelig) udsendelse eller offentliggørelse. Det vil herudover i almindelighed kunne lægges til grund, at en intern faglig vurdering foreligger i endelig form, hvis den er blevet (endeligt) godkendt af den øverst fagligt ansvarlige person for det pågældende område inden for vedkommende forvaltningsmyndighed, eller hvis det i øvrigt fremgår, at den faglige vurdering faktisk er tillagt betydning. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., 1. led, fastslår, at der ikke er ret til aktindsigt i interne faglige vurderinger, som er indeholdt i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning. Bestemmelsen indebærer således, at der i sådanne tilfælde ikke skal meddeles aktindsigt i interne faglige vurderinger, selv om de pågældende vurderinger foreligger i endelig form og indgår i en sag om et offentliggjort politisk initiativ. 9/25

10 Baggrunden for bestemmelsen er, at en efterfølgende adgang til aktindsigt i den faglige rådgivning, der er indeholdt i et ministerrådgivningsdokument, i sig selv må antages at kunne begrænse ministerens politiske råderum, ligesom efterfølgende offentlighed om indholdet af ministerrådgivningsdokumenter vil begrænse embedsværkets frihed i forhold til den faglige rådgivning, hvilket vil kunne føre til en forringelse af den faglige rådgivning, som ministeren modtager fra embedsværket. Der er således et helt særligt behov for fortrolighed i forbindelse med den direkte ministerrådgivning. Formålet med bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., 1. led, er på den baggrund at opretholde den fulde fortrolighed om overvejelserne i den inderste politiske beslutningsproces og den inderste regeringsproces, ligesom bestemmelsen skal sikre kvaliteten i den rådgivning, som embedsværket yder regeringen og dens ministre. Det afgørende for, om et dokument er omfattet af bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., 1. led, er, om dokumentet er udarbejdet med henblik på at skulle tjene som grundlag for den direkte ministerrådgivning. Et sådant dokument kan tage sigte på at rådgive en enkelt eller flere forskellige ministre, og således vil bl.a. dokumenter, der udarbejdes til Regeringens Økonomiske Udvalg, Regeringens Koordinations Udvalg eller Regeringens Udenrigspolitiske Udvalg, være omfattet af bestemmelsen. Det vil sige, at der i dokumenter, der udarbejdes til brug for møder mellem ministre, ikke vil skulle foretages ekstrahering af interne faglige vurderinger i endelig form for så vidt der er tale om, at vurderingerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag mv. I tilfælde, hvor der foreligger tvivl om, hvorvidt bestemmelsen finder anvendelse, skal der lægges vægt på, om hensynet til den inderste politiske beslutningsproces eller den inderste regeringsproces taler for, at der i forhold til dokumentet opretholdes den fulde fortrolighed Min vurdering ekstrahering efter offentlighedslovens 28, stk Notatet Målrettet Sundhedstjek Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ved sin vurdering af spørgsmålet om ekstrahering i notatet efter offentlighedslovens 28 taget udgangspunkt i den senest udvekslede version af notatet, dateret 2. juni 2014 (akt nr. (s)). Ministeriet har vurderet, at den seneste version af notatet indeholdt ekstraheringspligtige oplysninger om sagens faktiske grundlag efter 28, stk. 1, og du fik udleveret disse oplysninger af Sundhedsstyrelsen den 21. november /25

11 Efter min gennemgang af den seneste version af notatet er det min opfattelse, at den indeholder flere ekstraheringspligtige oplysninger end dem, som blev udleveret til dig. Det er således min opfattelse, at hele afsnittet Baggrund er oplysninger om sagens faktiske grundlag, som er relevante for sagen. Det samme gælder det meste af første afsnit under overskriften Indhold, i hvert fald pkt. i afsnittet. Ministeriet har ikke fundet grundlag for at ekstrahere oplysninger fra de tidligere versioner af dokumentet. Jeg forstår ministeriet således, at en række oplysninger, som indgik i de tidligere udgaver af notatet, ikke indgik i den senest udvekslede version og heller ikke i det endelige notat, som blev præsenteret for regeringens koordinationsudvalg. Ministeriet fandt derfor, at disse oplysninger ikke var relevante for sagen i forbindelse med spørgsmålet om ekstraheringen. Ministeriet henviste til, at det af bemærkningerne til bestemmelsen i offentlighedslovens 28 fremgår, at irrelevans f.eks. kan skyldes, at sagens udvikling indebærer, at oplysningerne er irrelevante, fordi de er blevet erstattet med bedre og opdaterede oplysninger. Som det fremgår af de ovenfor citerede forarbejder, afhænger bedømmelsen om, hvorvidt oplysninger om en sags faktiske grundlag er relevante for sagen, af en konkret vurdering. Det er ikke blot oplysninger, som en myndighed har lagt til grund for sin beslutning i sagen, som skal ekstraheres. Også faktiske oplysninger, der er indgået i sagen, og som taler imod myndighedens beslutning, skal efter omstændighederne ekstraheres. Oplysninger kan som nævnt af ministeriet være irrelevante, hvis de er blevet erstattet med bedre og opdaterede forhold. Mohammad Ahsan har i Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 487, anført følgende om situationer, hvor der i en sag foreligger såvel udkast til et internt dokument som et senere endeligt internt dokument: Hvis der i en sag foreligger såvel et udkast til et internt dokument som et senere endeligt internt dokument, vil der typisk ikke være grundlag for at ekstrahere oplysninger/vurderinger fra det foreløbige dokument, fordi de pågældende oplysninger mv. typisk også vil være indeholdt i det endelige interne dokument, hvorfra de vil blive ekstraheret. Er oplysningerne mv. ikke indeholdt i det endelige dokument, vil ekstrahering efter omstændighederne kunne undlades, fordi kravet om relevans ikke vil være opfyldt. Jeg forstår ministeriet sådan, at oplysninger i udkastene om sagens faktiske grundlag, som ikke er kommet med i den endelige version, er blevet anset for irrelevante, alene fordi de ikke er medtaget i den endelige version. 11/25

12 Dette er efter min opfattelse en for snæver udlægning af relevansbegrebet i forhold til det, som fremgår af forarbejderne. Bemærkningen i forarbejderne om efterfølgende irrelevans er således primært knyttet til den situation, hvor oplysninger erstattes af andre og bedre opdaterede oplysninger. I den foreliggende situation er der tale om, at nogle oplysninger er taget ud i den endelige version af notatet. Dette betyder efter min opfattelse ikke nødvendigvis, at oplysningerne er irrelevante. Det beror på en konkret vurdering, hvor det skal holdes for øje, at det ikke alene er oplysninger, der ligger til grund for myndighedens beslutning i sagen, som kan være relevante. Af det ovenfor citerede fra den kommenterede offentlighedslov fremgår da også alene, at ekstrahering af oplysninger i et udkast, der ikke er indeholdt i det endelige dokument, efter omstændighederne kan undlades, fordi kravet om relevans ikke er opfyldt. På den baggrund mener jeg efter min gennemgang af de tidligere versioner af notaterne end den senest udvekslede, at det kan overvejes, om der var yderligere ekstraheringspligtige oplysninger i dokumenterne. I den første version af dokumentet (akt nr. (t)) gælder det de yderligere oplysninger, der findes i afsnittet Baggrund og i den første del af afsnittet Indhold under overskriften Forskellige screeningsmetoder. I de følgende versioner af dokumentet findes lignende oplysninger, dog nogle i forkortet udgave. Det er således min opfattelse, at der er/kan være indeholdt yderligere ekstraheringspligtige oplysninger i de forskellige versioner af notatet Målrettet sundhedstjek end dem, som du har fået aktindsigt i. Jeg har gjort Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet bekendt med min opfattelse og har samtidig henstillet til ministeriet at genoptage sagen med henblik på overvejelser om yderligere aktindsigt Udkast til svar på folketingsspørgsmål Efter en gennemgang af dokumenterne er det min opfattelse, at udkastene til svar på folketingsspørgsmål (akt nr. (u), akt nr. (v) og akt nr. (w)) indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag, som er relevante for sagen, og at disse oplysninger derfor som udgangspunkt også er omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Oplysningerne fremgår dog i alt væsentligt af de endelige besvarelser af folketingsspørgsmålene, som er offentliggjort. Sundhedsstyrelsen og ministeriet kunne derfor alligevel undlade at ekstrahere oplysningerne, jf. lovens 28, stk. 2, nr. 3. Det burde imidlertid være fremgået af afgørelserne i sagen, at der var indeholdt ekstraheringspligtige oplysninger i dokumenterne, og der burde have 12/25

13 været en henvisning til, hvor oplysningerne kunne findes i offentliggjorte dokumenter. Se bl.a. Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s Jeg har gjort ministeriet og styrelsen bekendt med dette Øvrige dokumenter Da du har fået fuld aktindsigt i akt nr. (x) ( Notat om tidlig opsporing ) og akt nr. (y) ( Notat om Inter99 og sundhedstjek delvist som meroffentlighed), finder jeg ikke anledning til at tage stilling til, om der i disse dokumenter var indeholdt yderligere oplysninger, som var ekstraheringspligtige efter bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 1. Det giver mig i øvrigt ikke anledning til bemærkninger, at myndighederne ikke har fundet, at der var indeholdt ekstraheringspligtige oplysninger i selve e- mailudvekslingen mellem Sundhedsstyrelsen og ministeriet Min vurdering ekstrahering efter offentlighedslovens 29 Det fremgår af Sundhedsstyrelsen og ministeriets udtalelser i sagen, at det er deres vurdering, at de undtagne dokumenter indgår i en sag om en offentliggjort handleplan, nemlig planen Jo før jo bedre, som blev fremlagt i august Det er også myndighedernes vurdering, at nogle af dokumenterne indeholder interne faglige vurderinger i endelig form i offentlighedslovens 29 s forstand. Dette lægger jeg til grund. For så vidt angår akt nr. (x) ( Notat om tidlig opsporing ) og akt nr. (y) ( Notat om Inter99 og sundhedstjek ) finder jeg ikke anledning til at tage stilling til, om der er indeholdt oplysninger, som er ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 29. Det skyldes, at du som ovenfor nævnt har fået fuld aktindsigt i dem. For så vidt angår eventuelle interne faglige vurderinger i endelig form, som indgår i de forskellige versioner af notatet om Målrettet sundhedstjek, er jeg enig med myndighederne i, at dokumenterne er udarbejdet til brug for ministerrådgivning, da de er udarbejdet til brug for møder i regeringens koordinationsudvalg. Allerede af denne grund kan jeg ikke kritisere, at myndighederne ikke ekstraherede oplysninger i disse dokumenter efter bestemmelsen i offentlighedslovens /25

14 4. Offentlighedslovens 14, stk. 1 meroffentlighed Offentlighedslovens 14, stk. 1, om meroffentlighedsprincippet lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Sundhedsstyrelsen overvejede din anmodning om aktindsigt i lyset af princippet om meroffentlighed. Styrelsen foretog i den forbindelse en afvejning af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1, og på den anden side den berettigede interesse, du måtte antages at have i, at anmodningen om aktindsigt blev imødekommet. På baggrund af denne afvejning fandt styrelsen ikke, at yderligere dokumenter eller oplysninger burde udleveres. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse var enig med Sundhedsstyrelsen i, at det var væsentligt for at beskytte den interne og politiske beslutningsproces om udformningen og udmøntningen af regeringens sundhedspolitiske strategi, at ministeren havde kunnet modtage kvalificeret og fortrolig bistand fra Sundhedsstyrelsen. Ministeriet fandt imidlertid også, at da der på tidspunktet for ministeriets afgørelse netop var indgået finanslovsaftale for 2015, som sikrede finansieringen af regeringens sundhedspolitiske strategi, var der nu grundlag for at meddele dig meroffentlighed i Sundhedsstyrelsens notater Notat om Inter99 og sundhedstjek (akt nr. (y)) og Notat om tidlig opsporing (akt nr. (x)). Det fremgår således, at både Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse overvejede din aktindsigtsanmodning i lyset af meroffentlighedsprincippet og foretog en afvejning af på den ene side hensyn til den interne og politiske beslutningsproces og på den anden side hensyn til den interesse, som du må antages at have i, at anmodningen imødekommes. Det fremgår også, at ministeriet i den forbindelse overvejede betydningen af den tid, der var gået siden afslutningen af den interne politiske beslutningsproces. Jeg kan ikke kritisere ministeriets vurdering. Jeg har bedt Sundheds- og Ældreministeriet om at underrette mig om ministeriets nye afgørelse i sagen, men jeg foretager mig i øvrigt ikke mere. 14/25

15 Den 24. august 2015 meddelte Sundheds- og Ældreministeriet mig, at ministeriet på baggrund af min udtalelse havde revurderet de pågældende dokumenter og oplysninger, og at ministeriet samme dag havde truffet en ny afgørelse og meddelt forskeren yderligere aktindsigt. I et brev af 2. september 2015 meddelte jeg Sundheds- og Ældreministeriet, at jeg ikke ville foretage mig mere i sagen. Jeg skrev samtidig, at jeg ikke derved havde taget stilling til indholdet af ministeriets afgørelse af 24. august /25

16 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling I en af 31. august 2014 anmodede du Sundhedsstyrelsen om aktindsigt på følgende måde: Jeg vil gerne bede om kopi af den korrespondance, inkl. bilag, der foreligger mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet og mellem Sundhedsstyrelsen og sundhedsministeren i relation til ministerens forslag om at indføre sundhedstjek til kortuddannede mænd. Ved brev af 9. september 2014 traf Sundhedsstyrelsen afgørelse og anførte bl.a.: Vi har modtaget din den 31. august 2014, hvor du anmoder om aktindsigt i den korrespondance, inkl. bilag, der foreligger mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet og mellem Sundhedsstyrelsen og sundhedsministeren i relation til ministerens forslag om at indføre sundhedstjek til kortuddannede mænd. Vi har på den baggrund foretaget en søgning i journalsystemet og fundet tre sager (j.nr. (z) Regeringens Sundhedsudspil 2014, j.nr. (æ) Folketingsspørgsmål 1749 findes der en dokumenteret effekt ved helbredstjek til mænd med kort uddannelse og j.nr. (ø) Folketingsspørgsmål 20 anmodning om bemærkning til udkast til svar på spørgsmål S 1785 om sundhedstjek ) hvori der indgår materiale vedrørende korrespondancen mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet og mellem Sundhedsstyrelsen og sundhedsministeren jf. anmodningen i relation til regeringens forslag om at indføre sundhedstjek til kortuddannede mænd. Vi har fundet i alt 30 dokumenter. Disse kan ikke udleveres, da de er undtaget fra aktindsigt jf. offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1. Heraf fremgår det, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. En liste med de aktnr., det drejer sig om, er vedlagt. Vi har overvejet, om der i de undtagne dokumenter er oplysninger om sagens faktiske grundlag eller eksterne eller interne faglige vurderinger, som skal meddeles dig efter reglerne om ekstraheringspligt i offentlighedslovens 28 og 29. Vi finder ikke, at dette er tilfældet. 16/25

17 BILAG SAGSFREMSTILLING Vi har overvejet din anmodning om aktindsigt i medfør af princippet om meroffentlighed. Vi har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1, og på den anden side den berettigede interesse, du må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. På baggrund af denne afvejning finder vi ikke, at yderligere dokumenter eller oplysninger bør udleveres. Du klagede efterfølgende til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse over Sundhedsstyrelsens afgørelse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tog den 19. november 2014 stilling til din klage og skrev bl.a. følgende: Til brug for behandlingen af Deres klage har ministeriet anmodet Sundhedsstyrelsen om en udtalelse, hvori styrelsen nærmere redegør for sine overvejelser i relation til spørgsmålet om eventuelt at ekstrahere oplysninger fra to af de undtagne dokumenter: aktnr. (y) Notat om Inter99 og sundhedstjek og aktnr. (x) Notat om tidlig opsporing, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Af Sundhedsstyrelsens udtalelse af 23. oktober 2014, der vedlægges i kopi, fremgår det bl.a., at Sundhedsstyrelsen har vurderet, at de to notater indeholder interne faglige vurderinger i endelig form vedrørende et politisk initiativ. Det fremgår desuden, at styrelsen har overvejet, om der er grundlag for at ekstrahere oplysninger fra notaterne efter offentlighedslovens 29, stk. 1. Sundhedsstyrelsen har ifølge udtalelsen ikke fundet grundlag herfor og henviser til, at de to notater er udarbejdet til brug for ministerrådgivning, jf. 29, stk pkt., hvor ekstraheringspligten ikke gælder. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har nu gennemgået sagens akter og skal på den baggrund meddele, at ministeriet er enigt i, at de undtagne dokumenter er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1. Ministeriet er desuden enigt med Sundhedsstyrelsen i, at dokumenterne udgør interne arbejdsdokumenter som nævnt i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1. Dog finder ministeriet, at et enkelt of dokumenterne: aktnr. (å) Telefonnotat vedr samtale om SST s notat om Inter 99 og 17/25

18 BILAG SAGSFREMSTILLING sundhedstjek er et internt arbejdsdokument som nævnt i 23, stk. 1, nr. 1, idet dokumentet ikke ses at være afgivet til udeforstående. Det er imidlertid ministeriets vurdering, at følgende af de undtagne dokumenter indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der skal ekstraheres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1: Aktnr. (s) Målrettet sundhedstjek version Ministeriet vurderer, at følgende oplysninger skal ekstraheres fra dokumentet: Fra afsnittet baggrund: - Oplysningen om at patienter med kroniske sygdomme generelt har flere kontakter til sundhedsvæsenet over tid end andre patienter. - Oplysningen om at mange borgere lider af en kronisk sygdom uden at have fået stillet en diagnose og uden selv at være klar over det. - Figuren der viser indlæggelsesrater for som følge af KOL og ukontrolleret diabetes. Fra afsnittet indhold: - Oplysninger om PLO-overenskomstens krav til brug af datafangstmodulet og oplysninger om datafangstmodulets funktionaliteter og anvendelse fra Det fremgår af PLO-overenskomsten til: gul, orange, rød, blå (høj) og fra Den praktiserende læge kan til: benchmarking af sit behandlingsniveau. Aktnr. (y) Notat om Inter99 og sundhedstjek Ministeriet vurderer, at beskrivelsen af Inter99-studiets formål og resultater skal ekstraheres fra dokumentet. Aktnr. (x) Notat om tidlig opsporing Ministeriet vurderer, at oplysningerne om, at tidlig opsporing indgår som et vigtigt element i Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer, og giver mulighed for et bedre liv med sygdommen og en forbedret livskvalitet, skal ekstraheres fra dokumentet. Aktnr. (å) Telefonnotat vedr samtale om SST s notat om Inter 99 og sundhedstjek Ministeriet vurderer, at samtlige oplysninger i dokumentet skal ekstraheres. 18/25

19 BILAG SAGSFREMSTILLING Herudover er ministeriet enigt med Sundhedsstyrelsen i, at der ikke er grundlag for at ekstrahere oplysninger fra de undtagne dokumenter i medfør af offentlighedslovens 29, stk. 1. Det er således ministeriets vurdering, at de af sagens dokumenter, der indeholder interne faglige vurderinger i endelig form, er udarbejdet til brug for ministerrådgivning, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt. Endelig skal ministeriet meddele, at det ikke har bemærkninger til Sundhedsstyrelsens beslutning om at undlade at meddele meroffentlighed i de undtagne dokumenter i medfør af offentlighedslovens 14, stk. 1. Ministeriet er således enigt i, at det har været væsentligt for at beskytte den interne og politiske beslutningsproces om udformningen og udmøntningen af regeringens sundhedspolitiske strategi, at ministeren har kunnet modtage kvalificeret og fortrolig bistand fra Sundhedsstyrelsen. Da der netop er indgået finanslovsaftale for 2015, som sikrer finansieringen af regeringens sundhedspolitiske strategi, finder ministeriet imidlertid, at der nu er grundlag for at meddele meroffentlighed i Sundhedsstyrelsens notater: aktnr. (y) Notat om Inter99 og sundhedstjek og aktnr. (x) Notat om tidlig opsporing. Kopi af denne afgørelse er sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på udlevering af de oplysninger fra de undtagne dokumenter, som efter ministeriets vurdering skal ekstraheres, og de dokumenter, som bør udleveres til Dem i medfør af princippet om meroffentlighed. Den 24. november 2014 ændrede Sundhedsstyrelsen sin afgørelse i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgørelse af 19. november Du bad den 17. december 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse genoverveje afgørelsen. Du skrev bl.a., at der efter din opfattelse ikke længere var nogen legitim beskyttelsesinteresse, som kunne begrunde undtagelse af dokumenter fra aktindsigt, idet finanslovsaftalen nu var indgået. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse svarede dig den 29. januar 2015 på følgende måde: Ministeriet skal i den forbindelse bemærke, at de dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt efter ministeriets afgørelse af 19. november 2014, er dokumenter, der er udarbejdet som led i regeringens interne beslutningsproces med henblik på at fastlægge det nærmere indhold af sund- 19/25

20 BILAG SAGSFREMSTILLING hedsstrategien Jo før, jo bedre. Der er desuden tale om udkast til besvarelse af folketingsspørgsmål udvekslet mellem ministeriet og Sundhedsstyrelsen. Af hensyn til beskyttelsen af den interne beslutningsproces i regeringen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, har ministeriet ikke fundet grundlag for at meddele meroffentlighed i dokumenterne, jf. offentlighedslovens 14. Ministeriet fastholder på den baggrund afgørelsen af 19. november Den 3. marts 2015 klagede du til mig over ministeriets afgørelse. Du skrev bl.a., at det næppe har været hensigten med offentlighedslovens 24, at retten til aktindsigt fortabes i al fremtid, fordi man altid vil kunne hævde, at en minister vil kunne få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i en konkret sag også i fremtiden. Jeg anmodede den 6. marts 2015 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om en udtalelse og bad ministeriet om først at anmode Sundhedsstyrelsen om en udtalelse. I en udtalelse af 16. marts 2015 anførte Sundhedsstyrelsen bl.a. følgende: Der er tale om akter fra perioden april-september 2014 i forbindelse med regeringsudspillet Jo før jo bedre, som på dette tidspunkt endnu ikke var vedtaget (vedtaget 13. november 2014 i forbindelse med finanslovsaftalen for 2015), og bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål i relation til udspillet. Sundhedsstyrelsens samlede vurdering af den del af sagen som omhandler ovenstående er dels, at der ikke var ekstraheringspligt, og dels at dokumenterne ikke skulle udleveres som led i meroffentlighed grundet de hensyn, der ligger bag offentlighedslovens regler om ministerbetjening. De nærmere overvejelser var som følger: Sundhedsstyrelsen har vurderet, at betingelserne i offentlighedsloven (herefter OFL) 24, stk. 1 er opfyldt. Det er tale om interne dokumenter og oplysninger, der er udvekslet mellem departementet og Sundhedsstyrelsen på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at ministeren havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Som udgangspunkt er der ekstraheringspligt efter OFL 29, stk. 1, 1. pkt., idet der for nogle af akterne er tale om interne faglige vurdering, der 20/25

21 BILAG SAGSFREMSTILLING foreligger i endelig form, og som kan siges at vedrøre et fremsat politisk initiativ (i den konkrete sag var det politiske initiativ den nye sundhedsstrategi). Dette gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning, jf. 29, pkt. 1, 2. pkt. Fsva. notatet om Inter99 og sundhedstjek er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der er tale om direkte ministerrådgivning, idet notatet er produceret specifikt med det formål at blive forelagt ministeren. Sundhedsstyrelsen har et telefonnotat, hvoraf det fremgår, at Inter99 notatet er til ministerens brug. Sundhedsstyrelsen blev telefonisk oplyst af departementet om, at den konkrete anledning til, at departementet havde anmodet om notatet var, at sundhedsministeren havde fået en henvendelse per mail, hvori blev henvist til evidensgrundlaget for sundhedstjek med reference til Inter99-studiet. Derfor ønskedes Sundhedsstyrelsens vurdering heraf. Telefonnotatet er oversendt til departementet sammen med de øvrige akter i sagen. Fsva. notatet om Tidlig opsporing, er det ligeledes Sundhedsstyrelsens vurdering, at der er tale om ministerrådgivning. Notatet er udarbejdet i forbindelse med en bestilling fra SUM, som dels var kvalificering af svar på folketingsspørgsmål og dels notat. Det fremgår af bestillingen fra departementet, at der er tale om et bidrag i fortsættelse af Sundhedsstyrelsens tidligere bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. S 1749 og med henvisning til notatet om Inter99-studiet. På baggrund heraf er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er ekstraheringspligt efter 29, da der er tale om interne faglige vurderinger, som er indeholdt i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning. Sundhedsstyrelsen har overvejet aktindsigtsanmodningen i medfør af meroffentlighedsprincippet. Vi har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i OFL 24, stk. 1, og på den anden side den berettigerede interesse, borgeren må antages at have i, at anmodningen imødekommes. Der er lagt vægt på formålet med 24, som er at sikre en beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening, således at ministeren kan modtage kvalificeret fortrolig rådgivning og bistand fra embedsværket. Bestemmelsen tilsigter end- 21/25

22 BILAG SAGSFREMSTILLING videre, at også den del af embedsværket, der ikke er ansat i departementet, men fx i en styrelse, skal kunne overveje, udvikle, drøfte og forelægge (foreløbige) ideer, udkast, forslag og skitser for ministeren, uden at disse overvejelser mv. skal være undergivet offentlighed (jf. Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, DJØF, 1. udgave, 2014, side 427). Det fremgår i øvrigt af kommentarerne til OFL, at meroffentlighed kan overvejes, hvis aktindsigtsanmodningen er fremsat lang tid efter, at den interne eller politiske beslutningsproces som 24 tilsiger at beskytte er afsluttet (jf. Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, DJØF, 1. udgave, 2014, side 438). Dette er ikke tilfældet, da regeringsudspillet endnu ikke var vedtaget, da anmodningen om aktindsigt blev modtaget, og da der konkret er tale om bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål i relation til udspillet. I en udtalelse af 27. marts 2015 anførte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bl.a. følgende: Aktindsigtsanmodningen omfatter i alt 30 dokumenter, der er udvekslet mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen forud for og i umiddelbar forlængelse af offentliggørelsen af regeringens sundhedspolitiske strategi Jo før jo bedre den 21. august Strategien lægger bl.a. op til at indføre et sundhedstjek til personer, der er i høj risiko for at have en kronisk sygdom. Sagens dokumenter kan opdeles i følgende hovedgrupper: 1. Korrespondance om og flere versioner af udkast til et notat, der har dannet grundlag for udarbejdelse af et notat og et bilag til brug for behandling af den sundhedspolitiske strategi på forberedende møder i regeringens koordinationsudvalg, i juni og august måned Korrespondance om og udkast til besvarelse af spørgsmål nr. S 1749 og spørgsmål nr. S 1785 stillet henholdsvis den 19. og 26. august 2014 til ministeren for sundhed og forebyggelse om evidensgrundlaget for at indføre sundhedstjek. 3. Korrespondance om og Sundhedsstyrelsens Notat om tidlig opsporing, der blev bestilt af ministeriet som beredskab for ministeren for sundhed og forebyggelse i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål nr. S Korrespondance om og Sundhedsstyrelsens Notat om Inter99 og sundhedstjek, der udsprang af en bestilling fra ministeren for sundhed og forebyggelse. Der er desuden tale om et telefonnotat udarbejdet af Sund- 22/25

23 BILAG SAGSFREMSTILLING hedsstyrelsen som opfølgning på en samtale mellem styrelsen og ministeriet om bestillingen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har vurderet, at de dokumenter, der er omfattet af A s begæring om aktindsigt, er ministerbetjeningsdokumenter, der som udgangspunkt vil være undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2. Som det fremgår af ministeriets afgørelse af 19. november 2014 har ministeriet dog vurderet, at et enkelt af dokumenterne et telefonnotat af 9. september 2014 er et internt dokument, der er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Der er således ikke tale om et ministerbetjeningsdokument. Ministeriet har desuden overvejet, om der er grundlag for at ekstrahere oplysninger om sagens faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger fra de undtagne dokumenter efter offentlighedslovens 28, stk. 1. Som det fremgår af ministeriets afgørelse af 19. november 2014, har ministeriet vurderet, at der i dokumentet Målrettet sundhedstjek version , der har dannet grundlag for udarbejdelse af notat og bilag til forberedende møde i regeringens koordinationsudvalg, skal ekstraheres oplysninger om sagens faktiske grundlag efter offentlighedslovens 28, stk. 1. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er tale om et dokument, der er udvekslet mellem ministeriet og Sundhedsstyrelsen i en række forskellige versioner, og på den måde afspejler den løbende udvikling i arbejdet med at kvalificere initiativet om at indføre et sundhedstjek. Ministeriet har derfor vurderet, at spørgsmålet om, hvorvidt der er grundlag for at ekstrahere oplysninger fra de forskellige versioner af notatet, skal vurderes med udgangspunkt i den senest udvekslede version af dokumentet. Ministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at der efter 28, stk. 1, alene er pligt til at ekstrahere oplysninger i det omfang de er relevante for sagen. Oplysninger, der indgår i tidligere udgaver af notatet, som sidenhen er slettet eller omformuleret, betragtes i den sammenhæng som ikke relevante for sagen. Ministeriet har derfor også i sin vurdering af, hvilke oplysninger om sagens faktiske forhold, der er relevante for sagen, sammenholdt oplysninger i den senest udvekslede version af notatet Målrettet sundhedstjek version med oplysningerne i det endelige notat og bilag, der dannede baggrund for drøftelsen af den sundhedspolitiske strategi i regeringens koordinationsudvalg forud for offentliggørelsen af strategien. Der henvises i den forbindelse til lovbemærkningerne til offentlighedslovens 28, hvoraf det fremgår, at: 23/25

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

maj Forvaltningsret

maj Forvaltningsret 2016-20 Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag 11. maj 2016 En anmodning fra Københavns Universitet

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt 6. juni 2018 Odsherred Kommune har den 7. marts 2018 på din foranledning indbagt en sag for Ankestyrelsen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen

Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen 2015-25 Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen En journalist klagede til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen

Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen FOU nr 2015.25 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til FOU nr 2015.2501 2015-25. Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere