STUDIEVEJLEDNING KANDIDATUDDANNELSERNE. Studievejledning. for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEVEJLEDNING KANDIDATUDDANNELSERNE. Studievejledning. for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag."

Transkript

1 Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2009 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet

2

3 INDHOLD STUDIEVEJLEDNING KANDIDATUDDANNELSERNE 1. OVERSIGT OVER STUDIET Kandidatuddannelsen i Statskundskab Kandidatuddannelsen i Samfundsfag STUDIEAKTIVITETER UDEN FOR INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Fag bestået ved andre institutter på eller uden for Aarhus Universitet. Meritoverførsler Retningslinier for praktikophold på Kandidatuddannelsen i Statskundskab UNDERVISNINGENS PRAKTISKE TILRETTELÆGGELSE Forelæsningsperioder og ferier Undervisningsplan Undervisningstilmelding Seminarundervisning Specialeskrivning EKSAMEN Eksamenstilmelding Eksamens varighed og hjemmeopgavers omfang Eksamens afvikling Sygeeksamen Re-eksamen DISPENSATIONER, GODKENDELSER M.V Dispensationer Udformning af ansøgninger AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER BILAG Bilag 1: Aarhus Universitets regler om brug af PC ved eksamen af 1. marts 2005: Bilag 2: Dispensationspraksis i forbindelse med PC-eksamen og Retningslinier i forbindelse med PC-eksamen som tillæg til Aarhus Universitets regler for anvendelse af PC ved eksamen af 1. marts 2005:... 18

4

5 1. OVERSIGT OVER STUDIET 1.1. Kandidatuddannelsen i Statskundskab Kandidatuddannelsen i Statskundskab er toårig og bestået uddannelse giver ret til titlen cand.scient.pol. og på engelsk Master in Political Science. Indhold af Kandidatuddannelsen i Statskundskab Kandidatuddannelsen i Statskundskab (i alt 120 ECTS-point) består ud over specialet af 9 seminarer De 120 ECTS-point på kandidatuddannelsen fordeler sig således: 1. Politologiske seminarer: 60 ECTS = 6 seminarer 2. Samfundsvidenskabelige seminarer: 30 ECTS = 3 seminarer inden for samfundsvidenskabelige (eller politologiske) områder. 3. Speciale: 30 ECTS. Politologiske seminarer og fremmedsprogligt indhold Seminarer kan vælges indenfor fem fagområder: Komparativ politik, Offentlig forvaltning, Offentlig politik, International politik og Sociologi. Prøveformen er afhængig af det valgte seminar. Herudover skal den studerende have et seminar svarende til 10 ECTS, hvor undervisningen afvikles på engelsk. Dette seminar kan afløses af et seminar på en ikke-nordisk, udenlandsk uddannelsesinstitution, et engelsksprogligt seminar på anden dansk videregående uddannelse eller ved et praktikophold i udlandet, hvor arbejdssproget ikke er dansk. Note: Kravet om et engelsksprogligt seminar indføres for studerende, der starter på Kandidatuddannelsen i efteråret Samtidig med indførslen af kravet om engelsksprogligt seminar er der vedtaget retningslinier for udbudet af seminarer på engelsk på Institut for Statskundskab, se studienævnets beslutning af 14. september og 5. oktober Såfremt den studerende ikke har bestået Forvaltningsret på B.A.-uddannelsen efter og 2005-studieordningen, skal dette fag bestås på kandidatuddannelsen. Faget Forvaltningsret kan umiddelbart træde i stedet for et af de seks politologiske seminarer. Har en studerende bestået et andet offentligretligt fag ved en anden uddannelsesinstitution, kan faget søges meritoverført. I givet fald vil faget kunne meritoverføres som et samfundsvidenskabeligt seminar. Ansøgning om at erstatte Forvaltningsret med et andet offentligretligt fag indgives til Studienævnet. Gælder ikke for studerende, der er optaget på 2007-ordningens Bacheloruddannelse i Statskundskab. Samfundsvidenskabelige seminarer Ud over de politologiske seminarer skal den studerende bestå 30 ECTS inden for samfundsvidenskabelige områder. Hvis et fag vælges uden for Institut for Statskundskab, skal det godkendes af Studienævnet. Se også nedenfor om dobbeltseminar og projektseminar. 5

6 Dobbeltseminar Det er muligt at tilmelde sig dobbeltseminarer (dog højst ét i hvert semester). Dobbeltseminaret, der svarer til 20 ECTS, dvs. to almindelige seminarer, afsluttes med en hjemmeopgave. Seminaret ækvivalerer to politologiske seminarer, hvoraf det ene kan vælges som seminar inden for fagspredningskravet. Den opnåede karakter vægtes med 20 ECTS i gennemsnittet. Projektseminar I stedet for de almindelige seminarer på kandidatuddannelserne kan de studerende vælge et projektseminar, der kan ækvivalere et politologisk eller et samfundsvidenskabeligt seminar. Et projektseminar består af en gruppe på mindst 3 studerende, der gennemfører et intensivt og selvstændigt arbejde inden for et selvvalgt emne under vejledning af en fastansat lærer ved Institut for Statskundskab. Mindst 2 af de 3 studerende skal være på kandidatuddannelsen. Emne, sværhedsgrad og bedømmelse adskiller sig ikke fra almindelige seminarer på kandidatuddannelsen. Se fagbeskrivelsen i Studieordningen. Prøveform Prøveformen for valgfri fag ved Institut for Statskundskab er afhængig af det valgte seminar. Der skal skrives mindst 1 hjemmeopgave pr. semester på Kandidatuddannelsen i Statskundskab. Der skal skrives 3 hjemmeopgaver på hele Kandidatuddannelsen i Statskundskab. (Hjemmeopgave bestået ved re-eksamen tæller ikke som én obligatorisk hjemmeopgave, hvis den ikke har været udbudt som hjemmeopgave ved den ordinære eksamen) Seminarer skal bestås senest det næste semester efter undervisningen er udbudt. Der udbydes 1 ordinær eksamen og 3 re-eksamener. Herefter annulleres muligheden for at gå til eksamen i seminaret. Der er kun mulighed for at gå til re-eksamen, hvis den ordinære eksamen ikke er bestået. Der er automatisk eksamenstilmelding på baggrund af undervisningstilmeldingen. (Det vil ikke normalt være en god ide at afmelde den ordinære eksamen, da der kun udbydes én ordinær eksamen og der kun er mulighed for at gå til re-eksamen, hvis den ordinære eksamen ikke er bestået). Speciale Den studerende skal skrive speciale inden for det samfundsvidenskabelige område. Specialet skal have politologisk sigte. Specialet er normeret til 30 ECTS. Karakteren vægtes 20 ECTS. Specialet afslutter kandidatuddannelsen. Vedrørende godkendelse af fag uden for Institut for Statskundskab henvises til afsnit Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Kandidatuddannelsen i Samfundsfag er 2-årig (120 ECTS, hvoraf 60 ECTS er indenfor Samfundsfag). Bestået uddannelse giver ret til titlen cand.soc. og på engelsk, Master in social sciences. Indhold af Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Kandidatuddannelsen i Samfundsfag (i alt 120 ECTS-point) består ud over specialet af 3 fag + 60 ECTS tilvalg/sidefag. 6

7 De 60 ECTS-point inden for Samfundsvidenskab fordeler sig således: 1. Politologiske seminarer: 30 ECTS = 3 seminarer á 10 ECTS, der er underlagt et krav om fagspredning: a. 1 seminar indenfor Komparativ politik b. 1 seminar indenfor International politik c. 1 seminar indenfor Sociologi 2. Speciale: 30 ECTS. Speciale Den studerende skal skrive speciale inden for det samfundsvidenskabelige område. Specialet skal have politologisk sigte. Specialet er normeret til 30 ECTS. Karakteren vægter 20 ECTS for Kandidatuddannelsen i Statskundskab. Specialet afslutter kandidatuddannelsen. Vedrørende godkendelse af fag uden for Institut for Statskundskab henvises til afsnit 2. 7

8 2. STUDIEAKTIVITETER UDEN FOR INSTITUT FOR STATS- KUNDSKAB 2.1. Fag bestået ved andre institutter på eller uden for Aarhus Universitet. Meritoverførsler Studerende på studerende på Kandidatuddannelsen i Statskundskab For studerende på Kandidatuddannelsen i Statskundskab er der mulighed for meritering af politologiske og samfundsvidenskabelige seminarer bestået uden for Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Studienævnet skal i hvert enkelt tilfælde foretage en godkendelse og vægtning af faget. Godkendelse beror på en konkret vurdering af det ansøgte fags faglige indhold, niveau og omfang, og at der ikke er tale om fag, der overlapper obligatoriske eller allerede beståede fag på studiet. Niveauet forudsættes at være på kandidatuddannelsesniveau. Fra institutioner, der er tilsluttet ECTS-systemet, dokumenteres omfanget med ECTS-points. 10 ECTS svarer til ét seminar. Studerende på Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studerende på Kandidatuddannelsen i Samfundsfag kan som hovedregel ikke få godkendt fag fra danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner. Undtagelsen herfra er eksaminer bestået ved Institutterne for Statskundskab i København og Odense. Studienævnet skal i hvert enkelt tilfælde foretage en godkendelse og vægtning af faget. Godkendelse beror på en konkret vurdering af det ansøgte fags faglige indhold, niveau og omfang, og at der ikke er tale om fag, der overlapper allerede beståede fag på studiet. Niveauet forudsættes at være på kandidatuddannelsesniveau. For begge uddannelser gælder: Ved godkendelse som politologiske seminarer stilles der krav til fagets politologiske indhold og sigte. Hvis fagene er afsluttet med en karakter efter 7-trin-skalaen på den pågældende institution overføres karakteren. Er det ikke tilfældet, for eksempel fordi faget er gennemført ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, overføres det opnåede resultat som "bestået." Der er ikke mulighed for genbedømmelse af fag, der er bestået uden for instituttet. Ansøgning om godkendelse af fag, der er gennemført ved andre institutter, sendes til Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag vedlagt kursusbeskrivelse, pensumlister, undervisningsplaner samt evt. skriftlige arbejder. Fag taget ved en udenlandsk uddannelsesinstitution kan ikke endelig godkendes før evalueringsskemaet er besvaret. Der henvises til afsnit 5.2. Udformning af ansøgninger. Det anbefales at undersøge mulighederne for at få godkendt fag bestået ved andre institutter inden undervisningens påbegyndelse. Herved undgås gennemførelse af fag, som Studienævnet ved ansøgning om godkendelse ikke finder relevant for studiet. Forespørgsler rettes til Studievejledningen eller Studienævnssekretariatet. 8

9 2.2. Retningslinier for praktikophold på Kandidatuddannelsen i Statskundskab Ved praktikophold er det muligt for studerende at erstatte op til tre samfundsvidenskabelige seminarer eller to samfundsvidenskabelige seminarer og 1 politologisk seminar. Godkendelse af ét Samfundsvidenskabeligt seminar forudsætter et timetal på mindst 250 timer. Godkendelse af to Samfundsvidenskabelige seminarer forudsætter mindst 500 timer. Hvis der udarbejdes en praktik eksamensopgave på 6000 ord, der karakterbedømmes med ekstern censur kan der opnås yderligere 10 ECTS som 1 Samfundsvidenskabeligt seminar eller 1 Politologisk seminar. Der er afleveringsfrist af eksamensopgaven umiddelbart efter praktikkens ophør 1. marts eller 1. oktober. Man bliver automatisk eksamenstilmeldt ved forhåndsgodkendelsen af praktikopholdet. Hvis der ikke ønskes, at udarbejde en praktik eksamensopgave kan praktikopholdet meritoverføres som hhv. et eller to Samfundsvidenskabelige seminarer, hvor der udarbejdes en praktikrapport. Praktikrapporten skal kort redegøre for de udførte arbejdsopgaver og det faglige udbytte (maksimalt 5 sider). Kan den studerende som bilag til denne redegørelse vedlægge større skriftlige arbejder, som vedkommende har forfattet eller været medforfatter på under opholdet, kræves ikke yderligere afrapportering. Kan sådanne arbejder ikke vedlægges, kræves det, at den studerende skriftligt og i essay-stil foretager en refleksion over opholdet. Det kan f.eks. ske ved at redegøre for opholdets faglige relevans i forhold til udvalgte teorier eller en udvalgt politologisk problemstilling. Det samlede omfang af praktikrapporten må maksimalt være på ord, svarende til ca. 10 sider. Den interne vejleder skal godkende rapporten. Formålet med praktikophold er at give den studerende arbejdsmæssig erfaring med løsning af politiske og forvaltningsmæssige opgaver udenfor universitetsregi. Funktionerne, der bestrides under praktikopholdet, skal være på akademisk niveau. Underviseren (vejlederen) fra Institut for Statskundskab skal bedømme og vurdere praktikopholdet. Godkendelse skal være opnået hos Studienævnet forud for praktikopholdets begyndelse. Derudover kræves der ved godkendelse: at der er en vejleder fra praktikstedet og en fra Institut for Statskundskab, at der er tale om en formaliseret ansættelse, at ansættelsen er af længere varighed/større omfang, at praktikarbejdet har en faglig relevans og et vist fagligt niveau, at der er tale om et undervisningsforløb at den studerende udarbejder en afsluttende rapport efter gældende retningslinier og at den studerende har besvaret spørgeskema til praktikanten. Dokumentation for praktikarbejdets udførelse med ansættelsesstedets attestation for det samlede timetal samt den af instituttets vejleder attesterede rapport sendes til Studienævnet for endelig godkendelse af praktikopholdet. På Studievejledningen kan afhentes en særskilt pjece vedrørende Praktik- og volontørophold. 9

10 3. UNDERVISNINGENS PRAKTISKE TILRETTELÆGGELSE 3.1. Forelæsningsperioder og ferier De almindelige forelæsningsperioder ved universitetet er følgende (de nævnte dage inklusive): I efterårshalvåret: I forårshalvåret: 1. september 22. december 1. februar 11. juni Ferierne er som følger (alle nævnte dage inklusive): Efterårsferien: mandag og tirsdag i uge 42 Juleferien: fra 23. december 3. januar Påskeferien fra onsdagen før til tirsdagen efter påske Sommerferien fra 5. juli til 31. August Grundlovsdag afholdes der ikke forelæsninger og øvelser 10

11 3.2. Undervisningsplan Studienævnet udgiver forud for hvert semester en undervisningsplan, der oplyser om tid og sted for al undervisning udbudt i det pågældende semester. Planen kan ses fra henholdsvis 15. april og 15. november på Undervisningstilmelding Du skal tilmelde dig undervisningen via Selvbetjeningen Frister bekendtgøres til den studerendes institutmail, på hjemmesiden og opslag. Du skal bruge en adgangskode, der kan bestilles via Selvbetjeningen Ifølge reglerne skal man tilmeldes al undervisning for at kunne gå til eksamen. Det vil i praksis sige, at ligeså snart man har fået at vide via sin Selvbetjening, at man er optaget på et givet fag vil man også automatisk blive tilmeldt eksamen. Derfor skal man også allerede ved undervisningstilmeldingen tilkendegive eksamensformen. Retningslinier for fordelingen af pladser udarbejdes af Studienævnet og fremgår af undervisningsplanen. Der kan ikke søges optagelse på seminarundervisning udover normeringen, dvs. svarende til 90 ECTS, inkl. evt. praktikophold og meritoverførsler Seminarundervisning Undervisningsplanen indeholder en oversigt over instituttets seminarer på kandidatuddannelsen for det kommende semester. Ud over en indholdsbeskrivelse og foreløbig litteraturliste fremgår det for hvert fag eksamensform om det udbydes på dansk eller engelsk Bemærk: Hvis undervisningen foregår på engelsk. I Eksamensbekendtgørelsen nr. 867, 19. august 2004, anføres i 5, stk. 2: Hvis undervisningen i et fag er foregået på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog. Universitetet kan fravige denne regel. Aktivitetskrav Som det fremgår af de foranstående fagbeskrivelser forudsætter undervisning i seminarer aktiv deltagelse fra de studerendes side. Ved seminarets start aftaler lærer og studerende på hvilke måder, aktivitetskravet sikres i sammenhæng med formål og idé. Underviseren skal indstille til Studienævnet, at en studerende ikke kan deltage i eksamen, hvis de aftalte aktivitetskrav ikke er overholdt. 11

12 3.5. Specialeskrivning Tilmelding Tilmelding til specialeskrivning er obligatorisk og foregår på Studienævnssekretariatet. Specialeskrivningsperioden starter pr. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. På et tilmeldingsskema angives specialetitel og -vejleder for det pågældende speciale. Skemaet attesteres af specialevejlederen og den studerende selv. Ansøgningsfristen for specialeskrivning vil være 3 uger inden periodens start, hvis der også ansøges om en specialeplads. Hvis fristen falder i en weekend eller på en helligdag, vil fristen være først kommende hverdag. Den præcise dato bekendtgøres ved opslag. Hvis der ikke søges om en specialeplads er tilmeldingsfristen til specialeskrivning senest 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Ansøgningsskema der er fremlagt i forhallen på Institut for Statskundskab, skal benyttes. Godkendelse af opgaveformulering og fastsættelse af afleveringsfrist Vejlederen godkender opgaveformuleringen for kandidatspecialet og fastsætter samtidig hermed en afleveringsfrist for specialet og en plan for specialevejledning af den studerende. Specialet skal påbegyndes og afleveres inden for den tidsramme, der i studieordningen for den enkelte uddannelse er fastsat for specialets omfang. (30 ECTS). Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, godkender vejlederen en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde, og fastsætter samtidig hermed en ny afleveringsfrist på tre måneder. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den nye frist, kan den studerende få et tredje eksamensforsøg jf. eksamensbekendtgørelsen, efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg. Studiepladser Instituttet råder over et antal studiepladser, der kan stilles til rådighed for specialestuderende for tre måneders perioder. Ansøgning, der afleveres til Studienævnssekretariatet, indgives på et særskilt skema. Fristen bekendtgøres ved opslag og i undervisningsplanen. Det er en forudsætning for tildeling af specialeplads, at der er sket tilmelding til specialeskrivning. Specialeskrivningskursus I starten af hvert semester afholder studievejledningen et specialeskrivningskursus, der retter sig til studerende, der står for at skulle påbegynde eller allerede er i fuld gang med specialet. Kurset giver oplysninger om de formelle rammer omkring specialeskrivningen, om bibliotekets særlige vilkår for specialestuderende samt tips til litteratursøgning. Undervejs i kurset er der mulighed for at høre om tidligere studerendes erfaringer med specialet, ligesom en underviser giver gode råd om valg af vejleder, hvordan specialet gribes an, hvordan de almindelige faldgruber undgås samt om forholdet mellem specialestuderende og -vejleder. Kurset rummer endvidere en introduktion til skrive- og idéudviklingsteknikker. Tid og sted for kurset opslås på instituttets opslagstavler i god tid inden afholdelse. 12

13 4. EKSAMEN STUDIEVEJLEDNING KANDIDATUDDANNELSERNE 4.1. Eksamenstilmelding I nedennævnte perioder har den studerende pligt til at tjekke om den automatiske eksamenstilmelding er faldet korrekt på plads via Selvbetjeningen. Der vil være mulighed for at ændre eller afmelde eksamen i samme periode Frister for tilmelding til re-eksamen og ordinær eksamen som er fulgt i et tidligere semester er: Sommereksamen: Vintereksamen: marts oktober Tilmelding til eksamen sker via Selvbetjeningen: Ved tilmelding til skriftlige eksaminer med alle hjælpemidler er det muligt at markere, at man ønsker at benytte PC ved den pågældende eksamen. Aarhus Universitets regler af 1. marts 2005 for anvendelse af PC ved skriftlige eksaminer er optrykt som bilag 1 og Institut for Statskundskabs supplerende retningslinier for PC eksamen i bilag 2. Ca. to uger efter eksamenstilmeldingsfristens udløb offentliggøres en oversigt over tilmeldte studerende i den pågældende eksamenstermin på instituttet. Det er vigtigt, at de studerende kontrollerer, at oplysningerne på denne oversigt er rigtige. Oplysningerne kan også kontrolleres via de studerendes selvbetjening på En studerende, der møder til eksamen uden at være tilmeldt, vil ikke få tilladelse til at komme ind i eksamenslokalet. Hjemmeopgaver, der afleveres uden at tilmelding har fundet sted, vil ikke blive bedømt i den pågældende eksamenstermin. Spørgsmål vedrørende eksamenstilmelding rettes til Studienævnssekretariatet. Tilmelding efter fristens udløb kræver dispensation fra Studienævnet. Tilmelding til eksaminer, der afholdes uden for de ordinære eksamensterminer, sker ved henvendelse til Studienævnssekretariatet efter nærmere opslag Eksamens varighed og hjemmeopgavers omfang Skriftlige eksaminer: Alle skriftlige eksaminer har en varighed på 6 timer. Mundtlig eksamen i Forvaltningsret: Eksaminationen varer ca. 20 minutter. Der gives tilsvarende tid til forberedelse. Forberedelsen er uden hjælpemidler. Mundtlige eksaminer i seminarer: Eksaminationen varer ca. 30 minutter. Der gives tilsvarende tid til forberedelse. Forberedelsen er uden hjælpemidler. Mundtlig eksamen med synopsis: Eksaminationen varer ca. 30 minutter fordelt ligeligt mellem eksamination i synopsis ( ord, svarende til ca. 2-3 sider) og i det generelle pensum. Der er ingen forberedelsestid. 13

14 Hjemmeopgaver: For alle hjemmeopgaver gælder, at antal ord og det retningsgivende sidetal er fastsat inkl. evt. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Opgavebesvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. For politologisk dobbeltseminar er omfanget fastsat til maksimalt ord svarende til ca. 30 sider. Det er muligt for maksimalt tre studerende at aflevere opgave sammen. Opgaven skal da afleveres i en form, der sikrer individuel bedømmelse. Omfanget forøges med 50% pr. ekstra deltager. For seminarer med 7-dages hjemmeopgave som prøveform er omfanget fastsat til maksimalt ord svarende til ca. 10 sider. Opgaveteksten udleveres i maj henholdsvis december. - Besvarelsen skal være individuel. Alle seminarer med denne prøveform afholdes i samme uge. Det er derfor kun praktisk muligt at deltage i én eksamen med 7-dages hjemmeopgave som prøveform i hvert semester. For seminarer i øvrigt er omfanget fastsat til maksimalt ord svarende til ca. 15 sider. Det er muligt for maksimalt tre studerende at aflevere opgave sammen. Opgaven skal da afleveres i en form, der sikrer individuel bedømmelse. Omfanget forøges med 50% pr. ekstra deltager. Specialet afleveres i 2 papireksemplarer og en CD med en pdf-fil af specialet. Et eksamensresultat kan ikke flyttes til en anden fagspredning. Bordet fanger for nyoptagne fra 1. september Eksamens afvikling Studienævnet udarbejder ved afslutningen af hvert semester en eksamensplan, der indeholder: dato, tid og sted for afholdelse af skriftlige eksaminer, oplysninger om mundtlige eksaminer, udleveringsdato for stillede hjemmeopgaver, tidsfrister for afmeldinger, seneste afleveringsdato for hjemmeopgaver, oplysning om tilladte hjælpemidler ved eksamen samt dato for offentliggørelse af bedømmelse. Eksamensplanen kan afhentes på instituttet i begyndelsen af maj/december. Eksamen aflægges under navn og studiekortnummer. Det understreges, at eventuel afmelding fra eksamen skal ske senest 7 dage før den første eksamensdag i faget. Senere afmelding eller udeblivelse fra eksamen tæller som et eksamensforsøg. Afmelding sker via selvbetjeningen på Aarhus Universitets hjemmeside: Der kan i øvrigt henvises til den pjece, der udgives af Aarhus Universitets studiekontor, med vejledning og generelle regler vedrørende eksaminer ved Aarhus Universitet. Se: Studienævnet kan i særlige tilfælde bestemme, at der anvendes en anden prøveform ved reeksamen. 14

15 4.4. Sygeeksamen STUDIEVEJLEDNING KANDIDATUDDANNELSERNE Ved sygdom under eller i forbindelse med en eksamen kan den studerende opnå tilladelse til sygeeksamen. Ansøgning om sygeeksamen indsendes til Studienævnet umiddelbart efter eksamens afholdelse. Ansøgningen skal altid være vedlagt en lægeerklæring dateret senest den dag, eksamen finder sted. Er sygdommen opstået forud for eksamen, skal lægeerklæringen tydeligt præcisere, at lægen har fundet, at den studerende ikke har kunnet deltage i eksamen på grund af sygdom. Er der tale om akut sygdom under en skriftlig eksamen, og den studerende må opgive at gennemføre eksamen, skal eksamensvagten underrettes om sygdommen, inden den studerende forlader lokalet. Den studerende skal samme dag henvende sig til sin læge for at få udstedt en lægeerklæring, der vedlægges ansøgning om tilladelse til sygeeksamen Re-eksamen For at kunne deltage i re-eksamen er den ordinære eksamen i seminaret ikke bestået. Der afholdes re-eksamen i alle seminarer i samme eksamenstermin som undervisningen har været udbudt samt i det efterfølgende semester. Eksamensformen ved re-eksamen i samme eksamenstermin er altid en hjemmeopgave. Eksamensformen ved re-eksamen i det efterfølgende semester er den samme som ved den ordinære eksamen. 15

16 5. DISPENSATIONER, GODKENDELSER M.V Dispensationer Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag kan dispensere fra de bestemmelser i studieordningen, der alene er fastsat af Studienævnet. Blandt de bestemmelser i studieordningen, der alene er fastsat af Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag, er følgende: Særlige krav til undervisnings- og arbejdsformer. Eksaminationsformen for de enkelte fag/seminarer. Tilmeldings- og afmeldingsfrister til eksamen. Regler for godkendelse af fag taget uden for Institut for Statskundskab. Regler for meritoverførsel. Regler for godkendelse af praktikophold. Regler for speciale. Studienævnet kan når det er begrundet med usædvanlige forhold - tillade en studerende at indstille sig til en eksamen fjerde og femte gang, jf. Eksamensbekendtgørelsens 26. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan dispensere fra de gældende bekendtgørelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Ansøgninger fremsendes gennem Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Udformning af ansøgninger Ansøgninger om dispensation eller meritoverførsel stiles til Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet Bartholins Allé 7 (Bygning 1331) 8000 Århus C Ansøgninger skal indeholde følgende oplysninger: Klar identifikation (navn, adresse og årskortnummer). Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelse, pensum, lægeattest m.v.). Klar angivelse af, hvad der ønskes godkendt, eller hvilken/hvilke bestemmelser, der ønskes dispensation fra. Dispensationsansøgninger skal være begrundet og vedlagt relevant dokumentation. 16

17 6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Spørgsmål i forbindelse med studieordningsbestemmelserne kan rettes til Studienævnssekretariatet og Studievejledningen. Såvel Studievejledningen som Studienævnssekretariatet har åbent alle hverdage. Studievejledningens åbningstider fremgår af opslag på instituttet. Studienævnssekretariatet har åbent fra kl Telefonnumre: Studievejledningen: eller 8942 lokal 1267 (mellem kl. 10 og 11). Studienævnssekretariatet: eller 8942 lokal 1264, 1265 eller

18 BILAG Bilag 1: Aarhus Universitets regler om brug af PC ved eksamen af 1. marts 2005: Bilag 2: Dispensationspraksis i forbindelse med PC-eksamen og Retningslinier i forbindelse med PC-eksamen som tillæg til Aarhus Universitets regler for anvendelse af PC ved eksamen af 1. marts 2005: 18

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2011 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag September 2009 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2012 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2014 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2014

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2014 Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2014 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING SIDEFAG I SAMFUNDSFAG 1. OVERSIGT OVER

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag September 2017 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2015 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2015

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2015 Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2015 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING SIDEFAG I SAMFUNDSFAG 1. OVERSIGT OVER

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi September 2016

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi September 2016 Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi September 2016 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING BACHELORUDDANNELSERNE

Læs mere

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag September 2016 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

2006-STUDIEORDNING. Kandidatuddannelsen med Samfundsfag som hovedfag/centralt fag. Ændret pr. 1. september 2008

2006-STUDIEORDNING. Kandidatuddannelsen med Samfundsfag som hovedfag/centralt fag. Ændret pr. 1. september 2008 2006-STUDIEORDNING Kandidatuddannelsen med Samfundsfag som hovedfag/centralt fag Ændret pr. 1. september 2008 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet Juli 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2006-ORDNINGEN. Kandidatuddannelsen i Statskundskab. Ændret pr. 1. september 2008

2006-ORDNINGEN. Kandidatuddannelsen i Statskundskab. Ændret pr. 1. september 2008 2006-ORDNINGEN Kandidatuddannelsen i Statskundskab Ændret pr. 1. september 2008 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet Juli 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIGT OVER STUDIERNE

Læs mere

2006-STUDIEORDNING. Kandidatuddannelsen i Statskundskab. Ændret pr. 1. september 2008

2006-STUDIEORDNING. Kandidatuddannelsen i Statskundskab. Ændret pr. 1. september 2008 2006-STUDIEORDNING Kandidatuddannelsen i Statskundskab Ændret pr. 1. september 2008 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet Juli 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIGT OVER STUDIERNE

Læs mere

Eksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2011/12 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Mødetiden til skriftlige prøver er mellem kl. 8.30

Læs mere

Eksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 31. januar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Eksamensplan sommer 10. BA-uddannelsen

Eksamensplan sommer 10. BA-uddannelsen Eksamensplan sommer 10 (Ret til ændringer forbeholdes) BA-uddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de oplyses på selvbetjeningen under Status

Læs mere

Foreløbig reeksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig reeksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig reeksamensplan sommer 2010 (Ret til ændringer forbeholdes) BA-uddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de skriftlige eksaminer

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2011/12 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Mødetiden til skriftlige prøver er mellem kl. 8.30

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 10. februar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer BA-uddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de oplyses på selvbetjeningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2012 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de oplyses på Instituttets

Læs mere

Eksamensplan vinter 2013/14. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2013/14. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2013/14 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 13. januar 2014 BA-uddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

STUDIEORDNING SYDDANSK UNIVERSITET FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED

STUDIEORDNING SYDDANSK UNIVERSITET FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED STUDIEORDNING FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSERNE VED DET TEKNISKE FAKULTET DEN 11. MARTS 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Eksamensplan sommer 2015 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 10. juni 2015 Retningslinjer Bacheloruddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation Side 1 af 9 Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation Et erhvervsøkonomisk tilvalg SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE

Læs mere

Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen

Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 4. december 2015 Bacheloruddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted

Læs mere

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Eksamensplan sommer 2014 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 12 juni 2014 Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. Bacheloruddannelsen 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Eksamensplan vinter 2014/15. Bacheloruddannelsen

Eksamensplan vinter 2014/15. Bacheloruddannelsen Eksamensplan vinter 2014/15 (Ret til ændringer forbeholdes) Bacheloruddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de skriftlige oplyses på Instituttets

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B August 1997 Senest revideret august 2007 2 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet pr. 1. februar 2017.

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet pr. 1. februar 2017. Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab Fibigerstræde 5 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 29-06-2017 Sagsnr.: 2016-441-00002

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Reeksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Reeksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Reeksamensplan sommer (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 13. maj Retningslinjer Bacheloruddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de skriftlige

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K September 1998 Senest revideret juli 2007 1 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Foreløbig reeksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen

Foreløbig reeksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen Foreløbig reeksamensplan vinter 2015/16 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 16. februar 2016 Bacheloruddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2013 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de skriftlige oplyses på

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i medicinalkemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i medicinalkemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i medicinalkemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i medicinalkemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2018)

Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2018) Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2018-19 (September 2018) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand. merc. jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand. merc. jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand. merc. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Revideret april 2012, august 2011, jf. studieordningens 21. Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

EKSAMEN FORÅRET 2011 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN FORÅRET 2011 REGLER OG FRISTER EKSAMEN FORÅRET 2011 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

2006-STUDIEORDNING. Sidefag i Samfundsfag. Ændret pr. 1. februar 2011

2006-STUDIEORDNING. Sidefag i Samfundsfag. Ændret pr. 1. februar 2011 2006-STUDIEORDNING Sidefag i Samfundsfag Ændret pr. 1. februar 2011 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet oktober 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIGT OVER STUDIERNE 5 1.1.

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKOPLÆG F19 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET

PRAKTIKOPLÆG F19 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET PRAKTIKOPLÆG F19 AFHOLDT D. 28. FEBRUAR TJEK ALTID REGLERNE PÅ STUDIEPORTALEN, STUDIEORDNINGEN ELLER KONTAKT STUDIEVEJLEDERNE, DA DISSE SLIDES IKKE OPDATERES LØBENDE PROGRAM Motivation og muligheder 1)

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I geoteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I geoteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I geoteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOTEKNOLOGI Geoteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geoteknologi. Herer

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret marts 2007 Indhold Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel

Læs mere

Bacheloruddannelsen Reeksamensplan sommer 2017

Bacheloruddannelsen Reeksamensplan sommer 2017 Bacheloruddannelsen Reeksamensplan sommer (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de skriftlige oplyses på Instituttets

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg Universitet. September 2008

Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg Universitet. September 2008 Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg Universitet. September 2008 Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I O R G A N I S A T I O N S A N T R O P O L O G I. September 2003

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I O R G A N I S A T I O N S A N T R O P O L O G I. September 2003 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I O R G A N I S A T I O N S A N T R O P O L O G I September 2003 Senest revideret august 2007 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I B I L L E D A N A L Y S E. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I B I L L E D A N A L Y S E. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I B I L L E D A N A L Y S E September 1998 Senest revideret september 2007 1-årig suppleringsuddannelse i Billedanalyse

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I R O M E R S K A R K Æ O L O G I. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I R O M E R S K A R K Æ O L O G I. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I R O M E R S K A R K Æ O L O G I September 1997 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 1997 Senest revideret august 2007 Studieordning for

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Version 05.09.2001 med revision af 07.11.2008 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi B 2001-studieordningen 1 Adgang til Bacheloruddannelsen Formålet med

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I September 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E. September 1996

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere