Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt"

Transkript

1 Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets behandling af regeringens forslag til en ny offentlighedslov, L90, forekommer det os vigtigt, at folketingsmedlemmer, regeringsmedlemmer, borgere og journalister mere præcist får afklaret rækkevidden af den foreslåede lov. Det skyldes først og fremmest, at lovbemærkningerne og Offentlighedskommissionens betænkning mangler konkrete eksempler på, hvilke dokumenter og oplysninger der efter den kommende lov vil være ret til aktindsigt i, og hvilke der ikke længere vil være ret til aktindsigt i. Derfor vil vi anmode retsudvalget om at hjælpe med nærmere at afklare lovens rækkevidde, ved at søge svar på nedenstående spørgsmål. Spørgsmålene knytter sig til tre konkrete dokumenter, der alle er udleveret som følge af begæringer om aktindsigt under den nuværende offentlighedslov, hvori der er ret til indsigt i disse dokumenter i og med, at de er afgivet fra en myndighed til en anden. De tre dokumenter er vedhæftet som bilag A, B og C. De tre dokumenter er valgt, fordi de udgør henholdsvis en , en indstilling til en minister fra en underordnet myndighed og et udkast til en redegørelse: Tre forskellige eksempler på de mange dokumenter, som borgere og journalister med den foreslåede nye offentlighedslov efter vort skøn ikke længere vil have en klar ret til at få udleveret, bl.a. fordi de kan betegnes som ministerbetjening i lovens forstand. Og det vel at mærke uanset, om Folketinget ender med at vedtage den foreslåede lovs 29 om udlevering af faglige vurderinger i endelig form, sådan som den er udformet i regeringens lovforslag, eller som mindretallet i Offentlighedskommissionen har ønsket det. I det konkrete tilfælde gør det ingen reel forskel for borgere og journalister, hvilken version af 29 der bliver vedtaget, da der alene er tale om udlevering af oplysninger i endelig form, som i de allerfleste tilfælde vil være offentliggjort i forvejen. Har retsudvalget eller justitsministeriet brug for yderligere oplysninger vdr. dokumenterne og deres oprindelse, som forudsætning for at kunne besvare spørgsmålene, står vi naturligvis til rådighed og vil afklare disse. I håb om at det kan lade sig gøre. På forhånd mange tak. Med venlig hilsen Jesper Tynell Cand.mag., journalist, tildelt Cavlingprisen for en radioserie sendt i DRs Orientering på P1 og p.t. modtager af det særlige årlige fellowship ved Syddansk Universitet Lars Rugaard Journalist, vinder af Cavlingprisen, Krygerprisen og Publicistklubbens Jubilæumspris og medforfatter til hvidbogen Ministerbetjening om den foreslåede nye offentlighedslov, udgivet i oktober 2010 af kredsene i Dansk Journalistforbund i samarbejde med en lang række redaktionelle medarbejderforeninger inden for trykte og elektroniske medier Kontakt: Jesper Tynell, tlf.: , 1

2 SPØRGSMÅL TIL BILAG A: Bestilling af tal til politisk brug Dokumentet rummer en bestilling af bestemte tal hos Arbejdsmarkedsstyrelsen, der skulle bruges af beskæftigelsesministeren til at vende debatten for at bane vej for en kommunalisering af arbejdsformidlingen som led i kommunalreformen. Dokumentets øvrige sammenhæng fremgår af bilagene til Jesper Tynells høringssvar vdr. Offentlighedskommissionens betænkning og bl.a. af radioindslaget her: Dokumentet er udleveret efter begæring af aktindsigt, da borgere og journalister under den nuværende offentlighedslov har ret til at indsigt i dokumentet, fordi det er afgivet til Arbejdsmarkedsstyrelsen og dermed ikke længere internt. Hvis L90 bliver vedtaget, er det et eksempel på et af de mange dokumenter, der ikke længere klart vil være ret til aktindsigt i. Derfor disse afklarende spørgsmål: Formløs ? I betænkningen skriver Offentlighedskommissionen, at sms-beskeder og ( ) kan have en sådan formløs karakter, at de ikke kan anses for omfattet af lovens dokumentbegreb. (s. 338) Spørgsmål A1: Udgør bestillings-mailen i bilag A en såkaldt formløs , som derfor ikke skal betragtes som et dokument i lovens forstand (jf. betænkningen s. 338)? Spørgsmål A2: Hvorfor, hvorfor ikke? Spørgsmål A3: Er det korrekt, at det ikke er muligt at finde steder i hverken lov eller betænkning, der med sikkerhed gør s som den pågældende i bilag A til et dokument i lovens forstand? Spørgsmål A4: Hvis svaret på A3 er benægtende, præcis hvilke ord i betænkning hhv. lovforslag slår klart fast, at en mail som denne skal betragtes som et dokument? Spørgsmål A5: Hvis en kan betegnes om formløs og dermed ikke skal betragtes som et dokument i offentlighedslovens forstand, er der så korrekt, at myndighederne i så tilfælde lovligt kan hemmeligholde og/eller slette den på hvilket som helst tidspunkt, da der formelt set ikke er tale om et dokument? Spørgsmål A6: Hvis myndighederne udelukkende har slettet, hvad de betragter som værende formløse s i en sag, vil det så være sandt, hvis man til Folketinget eller befolkningen siger, Vi har ikke slettet nogen dokumenter i denne sag, selvom der rent faktisk er slettet s, der anses for at være formløse? Spørgsmål A7: Af betænkningen fremgår det, at og sms-beskeder er omfattet af lovens dokumentbegreb, hvis den enkelte eller sms-besked indeholder oplysninger om faglige vurderinger eller oplysninger om en sags faktiske grundlag. (side 338). Vil det sige, at formløse s som bilag A der antageligt ikke indeholder hverken faglige vurderinger eller oplysninger om en sags faktiske grundlag ikke skal betragtes som dokumenter og derfor ikke er omfattet af retten til aktindsigt? 2

3 Spørgsmål A8: Præcis hvad er udslagsgivende for, at en med sikkerhed ikke er formløs og dermed skal betragtes som et dokument? Spørgsmål A9: Er det muligt at fremlægge tre forskellige eksempler på s, der skal anses for formløse, og som derfor ikke skal betragtes som dokumenter? Spørgsmål A10: Er det muligt at fremlægge tre forskellige eksempler på s, der skal anses for ikke-formløse, og som derfor skal betragtes som dokumenter? Ministerbetjening? Beskæftigelsesministeren er blandt andet blevet kaldt i samråd og har overfor Folketinget besvaret en række spørgsmål vdr. sagen og bilag A, og har i den forbindelse haft brug for embedsværkets rådgivning og bistand. Spørgsmål A11: Kan bilag A være at betragte som ministerbetjening i lovens forstand jf. hovedreglen i 24, der siger, at det afgørende er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor ministeren har eller må forventes at få brug for embedsværkets rådgivning og bistand (betænkningen s. 600) vdr. sagen? Spørgsmål A12: Kan bilag A være at betragte som ministerbetjening, jf. kommissionens bemærkninger til 24, hvoraf det fremgår, at også den skrivelse, hvorved et ministerium anmoder f.eks. et andet ministerium, om bistand mv., [vil] være omfattet af bestemmelsen. (betænkningen s. 606)? Spørgsmål A13: Er det korrekt, at bilag A kan være undtaget fra aktindsigt som ministerbetjening også, selvom ministeren hverken før eller siden har læst en, jf. at det forhold, at et dokument, ( ) ikke bliver forelagt for eller anvendt af den pågældende minister, ikke indebærer, at dokumentet herefter falder uden for anvendelsesområdet for 24 (betænkningen s. 607)? Spørgsmål A14: Er det korrekt, at bilag A kan være undtaget fra aktindsigt som ministerbetjening også selvom en ikke skulle være skrevet med henblik på ministerbetjening, jf. at det ikke [er] et krav, at det interne dokument er udarbejdet med henblik på ministerbetjening (betænkningen s. 637)? Spørgsmål A15: Er der steder i betænkningen eller loven der gør, at man kan udelukke, at bilag A vil kunne undtages fra retten til aktindsigt som ministerbetjening? Spørgsmål A16: Når det afgørende for, om et dokument kan undtages fra aktindsigt som ministerbetjening er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor ministeren har eller må forventes at få brug for embedsværkets rådgivning og bistand (betænkningen s. 600), er det så korrekt, at det alene er ministerens behov og embedsmændenes forventninger til behovet på netop det tidspunkt, hvor et dokument udveksles, der er afgørende, og at et senere opstået behov eller en senere opstået forventning til et behov på det tidspunkt der begæres aktindsigt ikke kan medføre, at et dokument er omfattet af undtagelsen i 24 om ministerbetjening? Spørgsmål A17: Hvis det alene er behovet eller det forventede behov på tidspunktet for selve udvekslingen, der er afgørende, hvordan skal myndighederne så 3 år senere ved en begæring 3

4 om aktindsigt afgøre og dokumentere, hvad forventningerne var til ministerens behov for bistand 3 år tidligere? Spørgsmål A18: Når det er afgørende for, om et dokument kan undtages fra aktindsigt som ministerbetjening, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor ministeren har eller må forventes at få brug for embedsværkets rådgivning og bistand (betænkningen s. 600), gælder det så alene, når ministeren har eller må forventes at få behov for rådgivning og bistand vdr. det konkrete dokument? Eller gælder det også, hvis ministeren blot har eller må forventes at få behov for rådgivning og bistand vdr. den sag, som det pågældende dokument relaterer sig til? Ekstrahering af relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag? en i bilag A fører til, at Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder et notat med de ønskede tal og konklusioner, som bliver givet til medierne. Selve tallene og valget af opgørelsesmetode fremgår af det offentliggjorte notat og det er således alene oplysningerne om, at tallene var bestilt, samt hvorfor de blev bestilt, der er nye som følge af aktindsigt i bilag A. Derfor også følgende spørgsmål: Spørgsmål A19: Er der i bilag A enkelt-oplysninger, der, selv hvis det fremover skal betragtes som internt, der med sikkerhed vil skulle ekstraheres og udleveres i henhold til den kommende 28 (nuværende 11), vdr. ekstrahering af oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen (s )? I givet fald ønskes det oplyst, hvilke ord og enkelt-oplysninger i en, der vil skulle ekstraheres? Spørgsmål A20: Det fremgår af betænkningen, at med egentlige faktuelle oplysninger sigtes der f.eks. til oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt. (betænkningen s. 620) Optræder der oplysninger af tilsvarende art i bilag A? I givet fald, præcis hvilke ord i bilag A vil være omfattet og skulle udleveres? Spørgsmål A21: Det fremgår af betænkningen, at ekstraheringspligten efter 28 stk. 1, 1. pkt. omfatter ikke ( ) politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke vil omfatte tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysning (betænkningen s. 621). Er det korrekt, at bilag A indeholder politiske og strategiske udtalelser, som derfor under alle omstændigheder ikke skal ekstraheres efter den foreslåede 28? Spørgsmål A22: Det fremgår af betænkningen, at de enkeltoplysninger, som måtte skulle ekstraheres fra dokumenter efter den kommende 28, alene skal ekstraheres i det omfang oplysningerne er relevante for sagen (betænkningen s. 620). Er det korrekt, at myndighederne dermed lovligt kan vurdere, at bestemte oplysninger ikke er relevante for sagen, selvom den borger eller journalist, der begærer aktindsigt ville finde oplysningerne relevante for sagen, hvis han eller hun kendte til dem? Spørgsmål A23: Det fremgår af betænkningen, at oplysninger om sagens faktiske grundlag, der som sådan er relevante, men som for en overordnet betragtning er af uvæsentlig betydning for sagen (de kan siges at være ligegyldige), ikke skal ekstraheres. (betænkningen 4

5 s ). Er det korrekt, at myndighederne dermed kan vurdere, at bestemte oplysninger faktisk er relevante for sagen, men lovligt kan undlade at ekstrahere og udlevere dem med henvisning til, at myndighederne vurderer, at oplysningerne er af uvæsentlig betydning for sagen, selvom den borger eller journalist, der begærer aktindsigt ville finde oplysningerne af betydning for sagen, hvis han eller hun kendte til dem? Spørgsmål A24: Hvis spørgsmål A23 besvares benægtende, hvilke kriterier skal der anlægges for afgørelse af, om oplysningerne er "af uvæsentlig betydning for sagen"? Spørgsmål A25: Hvis der i bilag A er oplysninger, som med sikkerhed vil skulle ekstraheres efter 28, hvordan skal den borger eller journalist, der begærer aktindsigt i dokumentet kunne overbevise myndighederne eller ombudsmanden om, at det er tilfældet, når det hverken fremgår klart af betænkningen eller lovforslaget, og når borgeren ikke selv har adgang til at se oplysningerne og dermed påpege overfor myndigheder eller ombudsmanden, hvorfor oplysningerne skal betragtes som både faktuelle, relevante og væsentlige for sagen, idet borgeren/journalistens jo ikke kender dokumentets indhold? Fagligt grundlag i endelig form? Spørgsmål A26: Det fremgår af betænkningen, at Der foreslås en ret til aktindsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, hvis disse vurderinger er indgået i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende. (betænkningen s. 26) Er det korrekt, at bilag A ikke indeholder faglige vurderinger i endelig form efter den foreslåede 29, uanset om denne paragraf i sidste ende bliver udformet som i regeringens lovforslag eller som mindretallet i Offentlighedskommissionen har ønsket det? Samlet set Spørgsmål A27: Er det korrekt, at borgere og journalister således samlet set ikke længere vil have ret til under alle omstændigheder at få dokumentet i bilag A udleveret i sin helhed ved begæring om aktindsigt, sådan om borgere og journalister ifølge den gældende offentlighedslov i dag har ret til? 5

6 SPØRGSMÅL TIL BILAG B: En ministers beslutning om at afskaffe kontrol med sikkerhedskvalifikationer Dokumentet indeholder en underskrevet indstilling fra Arbejdstilsynet til beskæftigelsesministeren om at afskaffe den forudgående kontrol med udenlandske bygningsarbejderes sikkerhedskvalifikationer. Da dokumentet blev offentligt kendt, ønskede et flertal uden om regeringen at genindføre denne kontrol, hvilket derfor skete. Arbejdstilsynet var i en tidligere vurdering kommet til den modsatte konklusion og havde anbefalet at fastholde kontrollen. Dokumentets øvrige sammenhæng fremgår af bilagene til mit høringssvar vdr. Offentlighedskommissionens betænkning og bl.a. af radioindslaget her: Dokumentet er udleveret efter begæring af aktindsigt, da borgere og journalister under den nuværende offentlighedslov har ret til at indsigt i dokumentet, fordi det er udvekslet mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets departement og dermed ikke længere internt. Hvis L90 bliver vedtaget, er det et eksempel på et af de mange dokumenter, der ikke længere klart vil være ret til aktindsigt i. Derfor disse afklarende spørgsmål: Ministerbetjening? Beskæftigelsesministeren har efter dokumentets offentliggørelse forhandlet med de øvrige politiske partier, ligesom han overfor Folketinget besvaret en række spørgsmål vdr. sagen og bilag B, og har i den forbindelse haft brug for embedsværkets rådgivning og bistand. Spørgsmål B1: Er det korrekt, at bilag B kan være at betragte som ministerbetjening i lovens forstand, jf. hovedreglen i 24, der siger, at det afgørende er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor ministeren har eller må forventes at få brug for embedsværkets rådgivning og bistand (betænkningen s. 600)? Spørgsmål B2: Er der formuleringer i betænkningen eller loven der gør, at man kan udelukke, at bilag B vil kunne undtages fra retten til aktindsigt som ministerbetjening? Ekstrahering af relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag? Spørgsmål B3: Er der i bilag B enkelt-oplysninger, der, selv hvis indstillingen fremover skal betragtes som intern, med sikkerhed vil skulle ekstraheres og udleveres i henhold til den foreslåede 28 (nuværende lovs 11), vdr. ekstrahering af oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen (betænkningen s )? Spørgsmål B4: Det fremgår af betænkningen, at med egentlige faktuelle oplysninger sigtes der f.eks. til oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt. (s. 620) Optræder der overhovedet oplysninger af tilsvarende art i bilag B? I givet fald, præcis hvilke ord vil være omfattet? Spørgsmål B5: Det fremgår af betænkningen, at ekstraheringspligten efter 28 stk. 1, 1. pkt. omfatter ikke ( ) politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke vil 6

7 omfatte tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysning (betænkningen s. 621). Er det korrekt, at bilag B indeholder politiske og strategiske udtalelser, som derfor under alle omstændigheder ikke vil skulle ekstraheres efter den foreslåede 28? Fagligt grundlag i endelig form? Spørgsmål B6: Det fremgår af betænkningen, at Der foreslås en ret til aktindsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, hvis disse vurderinger er indgået i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende. (betænkningen s. 26) Er det korrekt, at indstillingen i bilag B ikke indeholder faglige vurderinger i endelig form efter den foreslåede 29, uanset om denne paragraf i sidste ende bliver udformet som i regeringens lovforslag eller som mindretallet i Offentlighedskommissionen har ønsket det? Spørgsmål B7: Uanset, om der måtte indgå faglige vurderinger i Arbejdstilsynets indstilling til beskæftigelsesministeren i bilag B, så fremgår det af betænkningen, at En indstilling til f.eks. en minister om, hvilken løsning der i en konkret sammenhæng bør vælges, vil ikke være omfattet af retten til aktindsigt efter lovudkastets 29 ( ) da en sådan indstilling ikke kan karakteriseres som en faglig vurdering i denne bestemmelses forstand (betænkningen s. 629) Er det korrekt, at dokumentet i bilag B derfor ikke indeholder oplysninger, som skal udleveres efter 29 som faglige vurderinger i endelig form, uanset at beskæftigelsesministeren har tiltrådt og skrevet under på indstillingen? Spørgsmål B8: Der foreligger i sagen også en tidligere faglig vurdering af sagen fra Arbejdstilsynet side, hvor tilsynet kommer til den modsatte konklusion og anbefaler at bevare den forudgående kontrol med udenlandske arbejdstageres sikkerhedskvalifikationer i visse erhverv. Er det korrekt, at en sådan tidligere udgave af Arbejdstilsynets faglige vurdering af sagen heller ikke vil skulle udleveres efter den foreslåede 29, da denne netop alene gælder faglige vurderinger i endelig form, uanset om denne paragraf i sidste ende bliver udformet som i regeringens lovforslag eller som mindretallet i Offentlighedskommissionen har ønsket det? Samlet set Spørgsmål B9: Er det korrekt, at borgere og journalister således samlet set, ikke længere vil have ret til under alle omstændigheder at få dokumentet i bilag B udleveret i sin helhed ved begæring om aktindsigt, sådan om borgere og journalister ifølge den gældende offentlighedslov i dag har ret til? 7

8 SPØRGSMÅL TIL BILAG C: Udkast til regeringens Afghanistan-redegørelse Dokumentet er første udkast til regeringens såkaldte Afghanistan-redegørelse, udarbejdet i kølvandet på filmen Den Hemmelige Krig. Redegørelsen blev senere i sin endelige form offentliggjort. Dokumentet viser sammen med de øvrige dokumenter i sagen, hvordan redegørelsen blev til. Dagbladet Information har på baggrund af bl.a. dette dokument lavet denne afdækning af sagen: Dokumentet er udleveret efter begæring af aktindsigt, da borgere og journalister under den nuværende offentlighedslov har ret til at indsigt i dokumentet, fordi det er udvekslet mellem Forsvarsministeriet og medarbejdere i en række andre ministerier og dermed ikke længere internt. Hvis L90 bliver vedtaget, er det et eksempel på et af de mange dokumenter, der ikke længere klart vil være ret til aktindsigt i. Derfor disse afklarende spørgsmål: Ministerbetjening? Flere ministre er blandt andet blevet kaldt i samråd og har overfor Folketinget besvaret en række spørgsmål vdr. redegørelsen og sagen, og har i den forbindelse haft brug for embedsværkets rådgivning og bistand. Spørgsmål C1: Er det korrekt, at bilag C kan være at betragte som ministerbetjening i lovens forstand, jf. hovedreglen i 24, der siger, at det afgørende er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor ministeren har eller må forventes at få brug for embedsværkets rådgivning og bistand (betænkningen s. 600)? Spørgsmål C2: Er der formuleringer i betænkningen eller loven der gør, at man kan udelukke, at bilag C vil kunne undtages fra retten til aktindsigt som ministerbetjening? Ekstrahering af relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag? Spørgsmål C3: Er der i bilag C enkelt-oplysninger, der, selv hvis udkastet til redegørelsen fremover skal betragtes som internt, med sikkerhed vil skulle ekstraheres og udleveres i henhold til den kommende 28 (nuværende 11), vdr. ekstrahering af oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen (betænkningen s )? Spørgsmål C4: Det fremgår af betænkningen, at med egentlige faktuelle oplysninger sigtes der f.eks. til oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt. (s. 620) Optræder der overhovedet oplysninger af tilsvarende art i bilag C? I givet fald, præcis hvilke ord vil være omfattet? Spørgsmål C5: Det fremgår af betænkningen, at ekstraheringspligten efter 28 stk. 1, 1. pkt. omfatter ikke ( ) politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke vil omfatte tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysning (betænkningen s. 621). Er det korrekt, at bilag C indeholder 8

9 politiske og strategiske udtalelser, som derfor under alle omstændigheder ikke vil skulle ekstraheres efter den foreslåede 28? Spørgsmål C6: Det fremgår af betænkningen, at ekstraheringspligten i 28 netop kun gælder relevante oplysninger. Derimod skal irrelevante oplysninger ikke ekstraheres. Irrelevansen kan f.eks. skyldes, at ( ) sagens udvikling indebærer, at oplysningerne er irrelevante, fordi de blevet erstattet med bedre og opdaterede oplysninger (betænkningen s. 623). Er det korrekt, at al den stund, at bilag C er et tidligt udkast til regeringens Afghanistan-redegørelse, vil det være lovligt at afslå at ekstrahere oplysninger fra dette udkast, hvis myndighederne gør gældende, at den endelige og allerede offentliggjorte redegørelse indeholder bedre og opdaterede oplysninger? Spørgsmål C7: I bekræftende fald, hvilken dokumentation af den forbedrede opdatering, der har gjort de tidligere oplysninger i sagen irrelevante, vil borgeren eller journalisten kunne få adgang til med henblik på en kontrol af begrundelsen eller som led i en eventuel ombudsmandssag? Fagligt grundlag i endelig form? Spørgsmål C8: Det fremgår af betænkningen, at Der foreslås en ret til aktindsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, hvis disse vurderinger er indgået i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende. (betænkningen s. 26) Er det korrekt, at bilag C ikke indeholder faglige vurderinger i endelig form efter den foreslåede 29, uanset om denne paragraf i sidste ende bliver udformet som i regeringens lovforslag eller som mindretallet i Offentlighedskommissionen har ønsket det, da dokumentet netop er et første udkast og ikke i endelig form? Spørgsmål C9: Der foreligger i sagen også den endelige redegørelse fra regeringens side. Er det korrekt, at i fald der indgår faglige vurderinger i redegørelsen, så vil det alene være de faglige vurderinger i den endelige redegørelse, som allerede er offentliggjort, som vil skulle udleveres efter den foreslåede 29, uanset om denne paragraf i sidste ende bliver udformet som i regeringens lovforslag eller som mindretallet i Offentlighedskommissionen har ønsket det? Samlet set Spørgsmål C10: Er det korrekt, at borgere og journalister således samlet set ikke længere vil have ret til under alle omstændigheder at få dokumentet i bilag C udleveret i sin helhed ved begæring om aktindsigt, sådan om borgere og journalister ifølge den gældende offentlighedslov i dag har ret til? 9

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Retten til at kontrollere magten visner

Retten til at kontrollere magten visner Retten til at kontrollere magten visner Forslaget til en ny offentlighedslov vil i praksis fratage befolkningen ret til indsigt i dokumenter, der viser, om en regering overholder lovene og taler sandt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Retten til at kontrollere magten visner

Retten til at kontrollere magten visner Høringssvar vedrørende Justitsministeriets høring over betænkning om offentlighedsloven (betænkning nr. 1510/2009) Retten til at kontrollere magten visner Forslaget til en ny offentlighedslov vil i praksis

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Den kommende offentlighedslov

Den kommende offentlighedslov Den kommende offentlighedslov - Hvad står der egentlig i teksten? Statens Arkiver, DGI-Byen, 6. november 2013 Hvor meget mørklægger 24 fremover? Vil 28 og 29 i stedet give indsigt i dokumenterne? Vil forbedringer

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening. OLUF JØRGENSEN 29. november 2009 kronik i Information Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013 Retsudvalget 2012-13 L 144 endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Lovafdelingen Sagsnr.: 2011-7650-0001 Dok.: 778934 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Enhedslisten

Enhedslisten Enhedslisten christiansborg@enhedslisten.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L 4 0 6 3 4 5 4 1 E E R @ H U M A N R I

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV 1. Overordnede pointer Onsdag den 26. februar 2011 Professor, dr.jur. Niels Fenger Tak for invitationen til at komme her i dag og give en indledende

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Folketingets ombudsmands kompetence over for flygtningenævnet

Folketingets ombudsmands kompetence over for flygtningenævnet Folketingets ombudsmands kompetence over for flygtningenævnet Udtalt over for flygtningenævnet, at der efter min opfattelse ikke var tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at det ved gennemførelsen

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt 6. juni 2018 Odsherred Kommune har den 7. marts 2018 på din foranledning indbagt en sag for Ankestyrelsen om

Læs mere

Kommentarer og anbefalinger vedrørende ny offentlighedslov og ændringer i forvaltningsloven

Kommentarer og anbefalinger vedrørende ny offentlighedslov og ændringer i forvaltningsloven 1 7. februar 2011 Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg Kommentarer og anbefalinger vedrørende ny offentlighedslov og ændringer i forvaltningsloven Hermed følger Åbenhedstingets kommentarer og anbefalinger

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet besvarer hermed din præciserede anmodning om aktindsigt for så vidt angår fremsøgte dokumenter i vores journalsystem.

Erhvervs- og Vækstministeriet besvarer hermed din præciserede anmodning om aktindsigt for så vidt angår fremsøgte dokumenter i vores journalsystem. Translatørforeningen Uraniavej 7 8260 Viby J. Denmark 17. marts 2015 15/01581-3 Att.Hanne Sterndorf Kære Hanne Sterndorf Erhvervs- og Vækstministeriet skal hermed besvare din anmodning om aktindsigt af

Læs mere

FORELØBIGT UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ændring af ministerbetjeningsreglen)

FORELØBIGT UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ændring af ministerbetjeningsreglen) FORELØBIGT UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af ministerbetjeningsreglen) 1 I lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Kommunalreformen og retten til aktindsigt

Kommunalreformen og retten til aktindsigt Til Folketingets Kommunaludvalg og Retsudvalg D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e Kommunalreformen og retten til aktindsigt Af Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i forvaltningsret og informationsret,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 31. august 2009 (J.nr. 2009-0018812) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 samt offentlighedsloven 14. (Lise Høgh, Suzanne Helsteen og Steen Mejer ) Ved

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Udtalt over for undervisningsministeriet, at et notat om rigshospitalets struktur, der var udarbejdet af en sekretariatsgruppe bestående af embedsmænd fra

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag På et møde i Statsministeriet den 28. september 2011 fik Henrik Sass Larsen af Statsministeriets og Justitsministeriets departementschefer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. april 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Erfaringer med den nye offentlighedslov. v/ Tue Trier Bing, advokatfuldmægtig Den offentlige uddannelsesdag 2014

Erfaringer med den nye offentlighedslov. v/ Tue Trier Bing, advokatfuldmægtig Den offentlige uddannelsesdag 2014 Erfaringer med den nye offentlighedslov v/ Tue Trier Bing, advokatfuldmægtig Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Program 1. SKAT uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2. DONG forretningshemmeligheder 3. SBSYS

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere