Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus"

Transkript

1 Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet... 10

2 Formål Undervisningen skal evalueres for at give lærerne et grundlag for et samarbejde med kursisterne om undervisning. Evalueringen tjener også det formål, at kursisterne skal forholde sig reflekterende til deres egen rolle i læringsprocessen. Evalueringen skal sikre, at der sker en forventningsafstemning mellem kursister og lærere. Derudover skal undervisningen evalueres for at give skolens ledelse et udgangspunkt for en konstruktiv og anerkendende dialog om undervisningen med den enkelte lærer. Evalueringen skal også være et redskab i skoleudviklingen, både når det gælder kompetenceudvikling for den enkelte lærer og for skolen som helhed. Resultaterne fra evalueringen tages op i forbindelse med MUS, hvor både nærmeste leder og medarbejder bruger det i deres forberedelse. Trivsel, faglighed og fastholdelse er vigtige begreber i den enkelte lærers undervisning, og dialoger omkring disse skal medvirke til at finde en sammenhæng, der ikke altid umiddelbart kan ses af den enkelte lærer, men først træder frem når et større billede dannes. Svarene på hvad der virker godt og hvad der virker mindre godt skal deles mellem lærerne, både for at kursisterne kan få en hurtig effekt af evalueringerne og for at gode erfaringer kan udvikle sig over længere tid. Kriterier Nedenstående punkter beskriver vigtige mål i forhold til god undervisning. Ledelse, lærere og kursister skal medvirke til at udvikle undervisningen i retning af målene. 1. Den enkelte kursist møder velforberedt til undervisningen. 2. Den enkelte kursist deltager aktivt i undervisningen. 3. Den enkelte kursist møder i tilstrækkelig grad til timerne til at kunne følge med i undervisningen. 4. Den enkelte kursist bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt. 5. Læreren bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt. 6. Læreren leder undervisningen og undervisningsrummet på passende vis og i passende omfang. 7. Læreren underviser fagligt kompetent. 8. Læreren underviser pædagogisk kompetent. 9. Undervisningens indhold er relevant i forhold til fagets faglige mål. 10. Undervisningen rammer niveauet i forhold til fagets faglige mål. 11. Undervisningsmaterialet er velvalgt i omfang og niveau. 12. Undervisningen har en klar struktur. 13. Undervisningsformerne støtter den enkelte kursists læring. 14. Undervisningen motiverer den enkelte kursist til at deltage aktivt. 15. Undervisningen udfordrer den enkelte kursist. 16. Undervisningen trækker tråde til andre fag 17. Ledelsen skaber rammer, der bidrager til, at lærerne samarbejder om at gøre den enkelte kursist bedre til at studere. 18. Ledelsen stiller egnede klasse- og grupperum til rådighed for undervisningen. 19. Ledelsen har styr på, at det praktiske omkring undervisningen fungerer. 20. Ledelsen skaber rammer, der bidrager til, at den enkelte kursist trives på skolen. 2

3 Lærere på alle hold skal forholde sig til hvert af kriterierne 1 til 15. Lærere på studenterkursushold yderligere 16, og for klasselærere på studenterkursushold også 17 til 20. Proces Evalueringen består af et spørgeskema til kursister, og en efterfølgende samtale mellem lærer og dennes hold. I spørgeskemaet besvares alle spørgsmål på en vurderingsskala. På baggrund af en efterfølgende optælling, er det op til den enkelte lærer at vurdere, hvilke spørgsmål der skal opprioriteres under evalueringssamtalen. Alle hold skal evalueres, indenfor de her beskrevne rammer, én gang årligt, dog med undtagelse af Turbohold og fjernundervisningshold. Spørgsmål og tilhørende svarmuligheder (se bilag 1) sendes til kursisternes mailbokse en mail pr fag de er tilmeldt. Det sker når læreren, med et klik i FC, sætter evalueringen i gang. Umiddelbart efter udsendelsen afsætter læreren 5-10 minutter af en lektion hvor kursisterne kan udfylde spørgeskemaet. Læreren har ansvaret for, at alle kursister på holdet udfylder indenfor en uge. Skemaet kan udfyldes på computer, smartphone eller tablet når blot der er adgang til den udsendte mail. Når alle kursister på et hold har udfyldt skemaet, henter læreren en optælling i FC. I forlængelse af optællingen er der nogle spørgsmål, der handler om hvad der er gjort og hvad der skal ændres i forbindelse med undervisningen (se bilag 2). Læreren planlægger en evalueringssamtale, der afholdes i forbindelse med undervisningen på holdet senest en uge efter optællingen er modtaget. Under denne samtale besvares de spørgsmål, der vedrører uddybende kommentarer fra kursisterne og refleksioner fra læreren. Dette skal betragtes som en aftale der indgås mellem lærere og kursister en aftale som begge parter løbende kan følge op på. Som afslutning på evalueringen sendes kommentarer og refleksioner til holdets konference. Det er op til læreren at afgøre om optællingen skal sendes med. Der skal sendes en kopi til nærmeste leder af kommentarer og refleksioner. Her skal optællingen sendes med. Læreren skal bruge sine evalueringer i udviklingen af egen undervisning og i samarbejdet med andre lærere. Læreren gemmer selv alle sine evalueringer så længe det giver mening. Ligeledes gemmes optællinger og kommentarer, tilgængeligt for skolens ledelse, i en elektronisk port folio, så de kan danne et grundlag for MUS. Kursisterne er ikke anonyme når de besvarer spørgeskemaet, men det er kun skolens ledelse, der kan se hvad den enkelte kursist har svaret. Som udgangspunkt er det ikke muligt for kursisterne at give et tekstsvar, undtagelsen er studenterkursisterne, der får muligheden én gang. Der henstilles til, at tiden mellem udfyldelse af spørgeskema og evalueringssamtale begrænses mest muligt. 3

4 Tidsplan På studenterkursushold og hold, hvor undervisningen er tilrettelagt over et helt skoleår, er det læreren der bestemmer hvornår evalueringen skal sættes i gang, dog indenfor perioden oktober til december. Læreren sender selv spørgeskemaet til kursisterne (via Undervisningsevaluering i FC ), og sørger for at rykke kursister, der ikke er til stede i den lektion hvor den øvrige del af klassen udfylder skemaet. For efterårshold finder evalueringen sted i uge For forårshold i uge Undervisningen på Turbohold og fjernundervisningshold evalueres ikke med denne form for evaluering. Læreren sender selv spørgeskemaet til kursisterne (via Undervisningsevaluering i FC ). Læreren sørger for at rykke kursister, der ikke er til stede i den lektion hvor den øvrige del af klassen udfylder skemaet. Eksempel på tidsplan for et helårshold: Tirsdag i uge 46 modtager kursisterne en mail med et unikt link til spørgeskemaet. Læreren planlægger at bruge de første 10 minutter af lektionen på at få kursisterne til at udfylde skemaet. Læreren sender en opfordring til de kursister der ikke er til stede om at udfylde skemaet hurtigst muligt. Senere på ugen sørger læreren for at tjekke, at de sidste også har svaret og rykker eventuelt. Læreren kan nu hente en optælling i FC. Tirsdag i uge 47 fremlægger læreren resultater fra optællingen for holdet. Læreren skal forsøge at finde svar på de spørgsmål, der stilles i forlængelse af optællingen, og beder f.eks. holdet om at give konkrete eksempler på, hvorfor de har svaret som de har. Sammen aftaler hold og lærer, hvad hver i sær vil ændre ift. den fremtidige undervisning. Tirsdag i uge 48 sender læreren resultatet af evalueringssamtalen til holdets konference. Resultat og optælling sendes også til nærmeste leder. 4

5 Bilag Bilag 1: Spørgsmål Kriterie 1. Den enkelte kursist møder velforberedt til undervisningen. Spørgsmål 1. Synes du, at du møder velforberedt til undervisningen? Bemærkning: Dette og de to næste spørgsmål er i kategorien forventningsafstemning. Udover, at det er vigtigt med velforberedte, aktive og deltagende kursister er det vigtigt, at kursisterne mindes om, at de selv er en vigtig del af undervisningen. Førstnævnte svarmuligheder må betragtes som positive, selv om der ikke nødvendigvis er lighed mellem den skala kursisten måler sig selv på og den læreren måler kursisterne på. Det vil være oplagt, at læreren i den forbindelse udtrykker sit syn på disse områder evt. uafhængig af kursisternes samlede svar på spørgsmålene. Kategori: Forventningsafstemning. Kriterie 2. Den enkelte kursist deltager aktivt i undervisningen. Spørgsmål 2. Synes du, at du deltager aktivt i undervisningen? Bemærkning: Se ovenfor. Kategori: Forventningsafstemning. Kriterie 3. Den enkelte kursist møder i tilstrækkelig grad til timerne til at kunne følge med til undervisningen. Spørgsmål 3. Hvor høj er din fremmødeprocent i faget (cirka)? Besvares på skala: % / 90-95% / 85-90% / 80-85% / mindre end 80% Bemærkning: Se ovenfor. Kategori: Forventningsafstemning. Kriterie 4. Den enkelte kursist bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt. Spørgsmål 4. Synes du, at du bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt? Bemærkning: Dette og næste spørgsmål skal medvirke til, at kursisterne får øjnene op for, at både lærer og kursist skal bidrage til, at læringsmiljøet er godt. Svar indenfor de to førstnævnte svarmuligheder betragtes som positive. Er tendensen til den anden side, skal det italesættes. Kategori: Samarbejde om undervisningen. Kriterie 5. Læreren bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt. Spørgsmål 5. Synes du, at læreren bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt? Bemærkning: Se ovenfor. 5

6 Kategori: Samarbejde om undervisningen. Kriterie 6. Læreren leder undervisningen og undervisningsrummet på passende vis og i passende omfang. Spørgsmål 6. Synes du, at læreren leder undervisningen og undervisningsrummet på passende vis og i passende omfang? Bemærkning: Svar indenfor de to førstnævnte svarmuligheder betragtes som positive. Er svartendensen i den anden ende kan det skyldes, at læreren efter kursisternes mening leder enten for stramt eller for løst, og det er vigtigt at få afklaret. Undervisningen er et samarbejde, hvor lærerens tillid til kursisternes arbejdsmoral kan være afgørende for hvordan undervisningen tilrettelægges. Det kan italesættes. Kategori: Samarbejde om undervisningen. Kriterie 7. Læreren underviser fagligt kompetent. Ingen spørgsmål. Kriterie 8. Læreren underviser pædagogisk kompetent. Spørgsmål 7. Synes du, at læreren tilrettelægger undervisningen så du forstår stoffet? Bemærkning: Det kræver både fagligt og pædagogisk overskud at tilrettelægge undervisningen så alle forstår stoffet. Svar i de to førstnævnte svarmuligheder skal betragtes som positive, og er det svartendensen vil det være godt at bede holdet uddybe, hvad det er der fungerer godt så erfaringen kan deles. Modsat er det vigtigt at tale med holdet om, hvad der er årsag til deres svar er faget svært, er forkundskaberne for få, undervises kun for en mindre del af holdet eller andet. Kategori: Undervisningens indhold. Kriterie 9. Undervisningens indhold er relevant i forhold til fagets faglige mål. Kriterie 10. Undervisningen rammer niveauet i forhold til fagets faglige mål. Kriterie 11. Undervisningsmaterialet er velvalgt i omfang og niveau. Kriterie 12. Undervisningen har en klar struktur. Kriterie 13. Undervisningsformerne støtter den enkelte kursists læring. Kriterie 14. Undervisningen motiverer den enkelte kursist til at deltage aktivt. Kriterie 15. Undervisningen udfordrer den enkelte kursist. Spørgsmål 8. Synes du, at undervisningen er fagligt udfordrende for dig? Spørgsmål 9. Synes du, at undervisningen er interessant og motiverende? Bemærkning: Svar indenfor de to førstnævnte svarmuligheder betragtes som positive, men hvad enten svartendensen ligger til den ene eller anden side bør der under samtalen spørges ind til konkrete eksempler hvor flere af kriterierne uddybes. Kategori: Undervisningens indhold. Kriterie 16. Undervisningen trækker tråde til andre fag Spørgsmål 10. Støtter undervisningen dig i at se sammenhæng til andre fag? 6

7 Bemærkning: Dette spørgsmål stilles kun studenterkursisterne. Det er selvfølgelig ikke et mål, at der trækkes tråde på kryds og tværs af alle fag. Målet er, at lærernes kendskab til andre fag er så stort, at kursisterne kan få hjælp til at koble deres viden fra et fag med andre. Kategori: Undervisningens indhold. Kriterie 17. Ledelsen skaber rammer, der bidrager til, at lærerne samarbejder om at gøre den enkelte kursist bedre til at studere. Spørgsmål 11a. Oplever du, at undervisningen generelt set giver dig redskaber, der gør dig bedre til at gå i skole? Spørgsmål 11b. Oplever du, at undervisningen generelt set giver dig redskaber, der gør dig bedre til at studere? Bemærkning: Spørgsmålet stilles kun studenterkursisterne 11a til 1. klasserne og 11b til 2. klasserne. Kategori: Undervisningens indhold. Kriterie 18. Ledelsen stiller egnede klasse- og grupperum til rådighed for undervisningen. Spørgsmål 12. Synes du, at jeres klasselokale fungerer godt til undervisning? Bemærkning: Kursisterne kan i samtalen have tilføjelser til dette spørgsmål om der er nogle lokaler, der fungere og andre, der ikke gør. Kriterie 19. Ledelsen har styr på, at det praktiske omkring undervisningen fungerer. Spørgsmål 13. Synes du, at skolen gør det let for dig at finde relevante oplysninger? Bemærkning: Spørgsmålet er formuleret, så det lægger op til, at kursisterne selv skal være opsøgende samtidig med, at ledelsen sikrer, at diverse informationer er tilgængelige. Kursisterne svar viser ikke hvad det er for oplysninger de refererer til det kan være alt fra skemaændringer til skæv belasting i elevtid. Det må komme frem under samtalen. Kriterie 20. Ledelsen skaber rammer, der bidrager til, at den enkelte kursist trives på skolen. Spørgsmål 14. Synes du at skolen er et rart sted at være? Bemærkning: Kun studenterkursister stilles spørgsmål under kriterie 20, og kun i klasselærerens fag. Kursisternes svar kan afhænge af om de sammenligner med andre steder de hellere vil være, men hvis der er svar i den negative ende bør der søges en forklaring. Spørgsmål 15. Føler du dig tryg i klassen? 7

8 Bemærkning: Succeskriteriet her er at alle kursister svarer i høj grad. Er tendensen, at kun få i klassen svarer i den positive ende skal det tages op som et klasseanliggende. Er der derimod kun få, der svarer i den negative ende, skal kursisterne informeres om, at de skal tage kontakt til kursistvejlederen hurtigst muligt, der så kan afklare hvori eventuel utryghed beror. Bemærk, at der ikke spørges direkte til mobning. Spørgsmål 16. Du er tidligere blevet spurgt, om du synes, at du selv deltager aktivt i undervisningen. Synes du, at de andre kursister i klassen deltager aktivt i undervisningen? Bemærkning: Spørgsmålet hører egentlig til kriterie 2 ( Den enkelte kursist deltager aktivt i undervisningen. ). Ideelt set skulle spørgsmålet stilles i forlængelse af spørgsmål 2, men det er ikke teknisk muligt for os. Spørgsmålet skal nemlig kun stilles ifm. klasselærerens evaluering og eventuelle uoverensstemmelser diskuteres kun i samarbejde med klasselæreren. Kategori: Forventningsafstemning. Spørgsmål 17. Synes du, at der er gode muligheder for at mødes med andre kursister på skolen i sociale sammenhæng? Bemærkning: Kursisterne kan have forskellige behov og forventninger til dette. Spørgsmål 18. Synes du, at du kan finde steder på skolen, der indbyder til socialt samvær? Bemærkning: Formålet med dette spørgsmål er at spørge ind til kursisternes æstetiske oplevelse af skolen. Spørgsmål 19. Synes du, at skolen er indbydende og flot? Bemærkning: Som ovenfor. Spørgsmål 20. Ville du anbefale skolen til en ven eller familie, hvis vedkommende stod i samme situation som dig? Bemærkning: Vi ønsker os, at alle kursister svarer i høj grad. Hvis ikke vil det være godt for os alle at vide, hvad årsagen er. Spørgsmål 21. Har du forslag til forbedringer? Besvares med tekst. Bemærkning: Kursisterne møder kun tekstsvar én gang. Forslagene kan spænde bredt Kategori: Generelt. 8

9 Samlet overblik over spørgsmålene Spørgsmålene til og med 9 stilles alle kursister, spørgsmål 10 kun studenterkursister og de resterende kun til studenterkursister på klasselærerens hold. Kategori: Forventningsafstemning. Spørgsmål 1. Synes du, at du møder velforberedt til undervisningen? Spørgsmål 2. Synes du, at du deltager aktivt i undervisningen? Spørgsmål 3. Hvor høj er din fremmødeprocent i faget (cirka)? Kategori: Samarbejde om undervisningen. Spørgsmål 4. Synes du, at du bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt? Spørgsmål 5. Synes du, at læreren bidrager positivt til et godt læringsmiljø præget af god stemning og gensidig respekt? Spørgsmål 6. Synes du, at læreren leder undervisningen og undervisningsrummet på passende vis og i passende omfang? Kategori: Undervisningens indhold. Spørgsmål 7. Synes du, at læreren tilrettelægger undervisningen så du forstår stoffet? Spørgsmål 8. Synes du, at undervisningen er fagligt udfordrende for dig? Spørgsmål 9. Synes du, at undervisningen er interessant og motiverende? Spørgsmål 10. Støtter undervisningen dig i at se sammenhæng til andre fag? Spørgsmål 11a. Oplever du, at undervisningen generelt set giver dig redskaber, der gør dig bedre til at gå i skole? (1.klasser) Spørgsmål 11b. Oplever du, at undervisningen generelt set giver dig redskaber, der gør dig bedre til at studere? (2.klasser) Spørgsmål 12. Synes du, at skolens klasselokaler og grupperum fungerer godt? Spørgsmål 13. Synes du, at skolen gør det let for dig at finde relevante oplysninger? Spørgsmål 14. Synes du at skolen er et rart sted at være? Spørgsmål 15. Føler du dig tryg i klassen? Spørgsmål 16. Du er tidligere blevet spurgt, om du synes, at du selv deltager aktivt i undervisningen. Synes du, at de andre kursister i klassen deltager aktivt i undervisningen? Spørgsmål 17. Synes du, at der er gode muligheder for at mødes med andre kursister på skolen i sociale sammenhæng? Spørgsmål 18. Synes du, at du kan finde steder på skolen, der indbyder til socialt samvær? Spørgsmål 19. Synes du, at skolen er indbydende og flot? Spørgsmål 20. Ville du anbefale skolen til en ven eller familie, hvis vedkommende stod i samme situation som dig? Kategori: Generelt. Spørgsmål 21. Har du forslag til forbedringer? 9

10 Bilag 2: Samtalen med holdet Med udgangspunkt i optællingen afdækkes nedenstående spørgsmål under samtalen med holdet. Er deltagelse og fremmøde som læreren vurderer den bør være for at nå et optimalt læringsudbytte? Hvis ikke, hvad bør så ændres? Er der generelt en god stemning i undervisningen? Hvad er det, der gør den god? Hvad bør eventuelt forbedres? Hvad er det i undervisningen, der hjælper kursisterne til at lære stoffet? Hvad bør eventuelt forbedres? Uddybende spørgsmål til dette område: Er formålet med undervisningen tydelig, og er strukturen klar? Er niveauet i både undervisning og materiale passende? Er valget af undervisningsformer passende? (Nedenstående spørgsmål stilles kun af klasselærere i studenterkursusklasser.) Hvad er det i klassen, der fungerer godt (både fysisk og psykisk)? Hvilke forhold i klassen bør vi forbedre sammen? Hvilke forhold i klassen skal vi have hjælp til at forbedre? Hvad er det på skolen, der fungerer godt (både fysisk og psykisk)? Hvilke forhold på skolen kan vi være med til at forbedre? Hvilke forhold på skolen synes vi ledelsen bør forbedre? Ekstra: Hvor mange kursister har kunnet deltage i evalueringen? Hvor mange kursister har udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange kursister har deltaget i evalueringssamtalen? 10

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Modul Evaluering. Spørgeskema til studerende. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet.

Modul Evaluering. Spørgeskema til studerende. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet. Modul Evaluering Spørgeskema til studerende Evaluering af modul: For hold: Kære studerende på hold xxxx. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet.

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet?

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet? Evalueringsrapport modul 12, RAD109 Antal studerende på holde 25 Antal besvarelser 14 Svarprocent 56 % Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været

Læs mere

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 udarbejdet af Søren Kveiborg 25. januar 2016 Indledning Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelser

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 21./10-18 Jj/cbni Målet er At følge op på elevernes faglige standpunkt, trivsel og særlige kompetencer med henblik

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen.

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen. Velkommen til elevtrivselsundersøgelsen på G1 På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi hele tiden med at forbedre hverdagen for vores elever, og sætter stor pris på din tilbagemelding. Vi vil gerne vide,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2013/2014. Skole.

Undervisningsmiljøvurdering 2013/2014. Skole. Undervisningsmiljøvurdering 2013/2014 Klarup Skole. Denne undervisningsmiljøvurdering udarbejdes på baggrund af Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Lov nr. 166 af 14/03/2001. Af loven fremgår

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

2. Håndtering af situationer i undervisningen

2. Håndtering af situationer i undervisningen 2. Håndtering af situationer i undervisningen Som instruktør kan du blive udfordret af forskellige situationer, som opstår i undervisningen. Nedenfor er nævnt nogle typiske eksempler med forslag til håndtering.

Læs mere

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen.

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen. Velkommen til elevtrivselsundersøgelsen på G2 På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi hele tiden med at forbedre hverdagen for vores elever, og sætter stor pris på din tilbagemelding. Vi vil gerne vide,

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Vadgård Skole. Udarbejdet (dato): Mobning herunder digital mobning

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Vadgård Skole. Udarbejdet (dato): Mobning herunder digital mobning GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Vadgård Skole Udarbejdet (dato): 2016 Mobning herunder digital mobning Antimobbestrategien er retttet mod at løse og forebygge alle former for mobbeproblematikker på

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Praktikrapport - Metode, datagrundlag og spørgsmål

Praktikrapport - Metode, datagrundlag og spørgsmål Praktikrapport - Metode, datagrundlag og spørgsmål Overblik over datagrundlaget i praktikrapporten Der er lavet praktikevaluering af elever og studerende på følgende uddannelser: Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested

Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever: Formål: - At alle elever trives i skolens sociale

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Elevtrivselsundersøgelse 2.g 2014/2015 Ejer: Vibeke Rasmussen (VRa) Udløbsdato: 11/5 2015

Læs mere

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen.

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen. Velkommen til elevtrivselsundersøgelsen på HF På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi hele tiden med at forbedre hverdagen for vores elever, og sætter stor pris på din tilbagemelding. Vi vil gerne vide,

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Humanistiske fag

Evaluering af undervisningen i Humanistiske fag Evaluering af undervisningen i Humanistiske fag Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 10 10,1% I nogen grad 37 37,4% I mindre grad 37 37,4% Slet ikke 11

Læs mere

Selvevaluering 2018 VID Gymnasier

Selvevaluering 2018 VID Gymnasier Selvevaluering 2018 VID Gymnasier VID Gymnasiers undervisningsfaglige grundlag (se næste side) ligger til grund for udvælgelse af nedenstående 3 konkrete indsatser, som VID Gymnasier vil arbejde med i

Læs mere

LEGESTUEN DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VIBORG

LEGESTUEN DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VIBORG LEGESTUEN DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VIBORG Legestuen Denne lille pjece beskriver formålet med legestuen for både børn og voksne og beskriver endvidere, hvilke roller og ansvar, der ligger hos dagplejere og

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til medarbejderen 2 Styrkebaserede udviklingssamtaler vejledning til medarbejderen INTRODUKTION Den styrkebaserede udviklingssamtale er en årlig, fortrolig

Læs mere

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afdække jeres nuværende praksis Hvordan gør I? En afdækning af jeres aktuelle praksis vil

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2011-juli 2012 Der har i alt været 16 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE ODDER KOMMUNE INTRODUKTION Medarbejderudviklingssamtalen er en fremadrettet og gensidigt forpligtende samtale mellem medarbejder og den nærmeste leder om medarbejderens trivsel,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for

Undervisningsmiljøvurdering for Undervisningsmiljøvurdering for Fuglsanggårdsskolen Dato: August 2016 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: August 2017 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel

Læs mere

Antimobbestrategi for Seden Skole. Gældende fra den Skoleåret 2017/18

Antimobbestrategi for Seden Skole. Gældende fra den Skoleåret 2017/18 Antimobbestrategi for Seden Skole Gældende fra den Skoleåret 2017/18 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi på Seden Skole? Formålet med antimobbestrategien er at: alle børn er glade for at gå

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

LOGBOG. Upgrade NAVN:

LOGBOG. Upgrade NAVN: LOGBOG Upgrade NAVN: De syv karaktertræk Selvkontrol Engagement Vedholdenhed Social intelligens Taknemmelighed Optimisme Nysgerrighed 2 Introduktion til din Logbog HVAD SKAL DU BRUGE DIN LOGBOG TIL? På

Læs mere

En god skole er en skole, hvor den enkelte elev er: Målet er, at den enkelte elev skal befinde sig lige midt i de 3 cirklers fællesmængde.

En god skole er en skole, hvor den enkelte elev er: Målet er, at den enkelte elev skal befinde sig lige midt i de 3 cirklers fællesmængde. En god skole er en skole, hvor den enkelte elev er: Målet er, at den enkelte elev skal befinde sig lige midt i de 3 cirklers fællesmængde. FAGLIG INKLUSION SOCIAL INKLUSION FYSISK INKLUSION En god skole

Læs mere

Lys på Mørks skole 2017.

Lys på Mørks skole 2017. Lys på Mørks skole 07. Lys på Mørks skole 07. Forklaring: Lys på Mørks skole er en sammenlignelig evaluering af skolen foretaget af forældre, elever og ansatte. Den er enkel i opbygningen, og giver indikationer

Læs mere

SKOLE. Vurdér resultaterne

SKOLE. Vurdér resultaterne Vurdér resultaterne Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Eleverne er godt tilfredse med det sociale miljø, egen motivation og underviserne (især i 2.g og 3.g.) Eleverne ønsker

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. Klynge C KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. Klynge C KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale Klynge C 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier

Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier Af Flemming B. Olsen I vores forsøg med næsten lektiefri undervisning er et af succeskriterierne, at der hos lærerne sker en didaktisk videreudvikling,

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Antimobbestrategi for Stjernevejskolen

Antimobbestrategi for Stjernevejskolen Antimobbestrategi for Stjernevejskolen Udarbejdet november 2011 revideret januar 2017 Formål: Elever på skolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev på skolen

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2012/13

Selvevaluering skoleåret 2012/13 Selvevaluering skoleåret 2012/13 Indhold Værdigrundlag... 2 Vores værdigrundlag og overordnede pædagogiske målsætninger lyder således:... 2 Selvevaluering... 2 Selvevaluering for skoleåret 2012-2013:...

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby

Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby Underviserne er godt forberedte siger 91,2 % af eleverne LSF/Lyngby 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende kommentarer (herunder baggrundsoplysninger)...

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Langelinieskolens målsætning Missionen hvordan gør vi?

Langelinieskolens målsætning Missionen hvordan gør vi? Langelinieskolens målsætning 2013-2018 Vision hvor vil vi gerne hen som skole? På Langelinieskolen skaber vi stærke og inkluderende læringsrum for vores elever. Ved afslutningen af 9. klasse har alle elever

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Målet er, at den enkelte elev skal befinde sig lige midt i de 3 cirklers fællesmængde.

Målet er, at den enkelte elev skal befinde sig lige midt i de 3 cirklers fællesmængde. Målet er, at den enkelte elev skal befinde sig lige midt i de 3 cirklers fællesmængde. FAGLIG INKLUSION SOCIAL INKLUSION FYSISK INKLUSION 2 En god skole er derfor en fællesopgave, der løses i et tæt og

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

GF2-PAU UDDANNELSESBOG 8. juni :43

GF2-PAU UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH GF2-PAU UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Dansk

Evaluering af undervisningen i Dansk Evaluering af undervisningen i Dansk Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 16 6,5% I nogen grad 103 41,7% I mindre grad 85 34,4% Slet ikke 39 15,8% Ved ikke

Læs mere

VESTBJERG SKOLE Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg

VESTBJERG SKOLE Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Princip om samarbejde mellem skole og hjem PRINCIPPET: I henhold til folkeskoleloven forventes et tæt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem. Et samarbejde, der er præget af dialog, medansvar,

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Antimobbestrategi Gedved Skole

Antimobbestrategi Gedved Skole Antimobbestrategi Gedved Skole Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at vedblive et miljø, hvor man kan udvikle sig, som er præget af tryghed, respekt, omsorg tolerance. Vores antimobbestrategi

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

SPØRGESKEMAETS OPBYGNING

SPØRGESKEMAETS OPBYGNING SPØRGESKEMAETS OPBYGNING Konference 14. april 2010, Forskerparken i Odense ASPEKT R&D Anne Wieth-Knudsen Fra tilfredshed til trivsel 50 år siden Eleven skulle reproducere underviserens viden 1998 Eleven

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere