Håndmaskiner. Vejledning om eldrevne håndmaskiner. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndmaskiner. Vejledning om eldrevne håndmaskiner. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien"

Transkript

1 Håndmaskiner Vejledning om eldrevne håndmaskiner Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat DI H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Henvendelser rettes til partssekretariaterne. Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøbutikken, tlf Layout: Schultz Grafisk Foto: Arkiv Tryk: Schultz Grafisk/ Nordisk Svanemærke Bestillingsnummer: Oplag: 1000 December 2008 EAN

3 Vejledning om eldrevne håndmaskiner Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, parterne ønsker skal være til stede på virksomheder ved arbejde med eldrevne håndmaskiner. Vejledningen indeholder en checkliste, der kan anvendes ved køb af håndmaskiner. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet af den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inder for det pågældende område. Vejledningen er en revideret udgave af vejledning om eldrevne håndmaskiner august Vejledningen indeholder følgende afsnit: 1. Definition side 4 2. Konstruktion og anvendelse side 4 3. Støj side 5 4. Vibrationer side 6 5. Personlige værnemidler side 7 6. Vedligeholdelse og eftersyn side 7 7. Nyanskafffelser side 7 8. Instruktion og uddannelse side 8 9. Checkliste ved indkøb side 9 Henvisninger side 14 3

4 1. Definition 1.1 Ved eldrevne håndmaskiner forstås maskiner/værktøjer, som er beregnet til at holde i hånden under brugen og som drives af elektricitet, f.eks. boremaskiner, vinkelslibere og rystepudsere. 1.2 Endvidere forstås maskiner, som uden ændring kan monteres til brug som stationært værktøj. 1.3 Der må aldrig monteres skiver beregnet til lavere omdrejningshastighed end maskinens maksimale hastighed. Det er en god idé at vælge en skive, der er beregnet på en højere hastighed end maskinens højeste. Omdrejningshastigheder skal tydeligt og varigt fremgå af skive og maskine samt i brugsanvisninger. 2. Konstruktion og anvendelse 2.1 Maskiner skal være konstrueret og udført, så de ved normal anvendelse ikke frembyder fare for personer eller omgivelser selv i tilfælde af skødesløs betjening, som kan forekomme ved normal anvendelse. 2.2 Eldrevne maskiner skal som hovedregel have startanordning med dødmandsknapfunktion. Undtaget er bl.a. boremaskiner og vinkelslibere, som kan have en dødmandsknapfunktion i forbindelse med en hurtig og sikker kontaktudløsende låseanordning. 2.3 Betjeningsgreb skal være indrettet, så de ikke kan påvirkes uforsætligt. Betjeningsgreb, som skal bruges i lang tid ad gangen, skal være indrettet, så de ikke tvinger hænder eller fingre til én bestemt fastlåst stilling. 2.4 Håndtag skal om nødvendigt være isolerede over for varme/kulde. 2.5 For at modvirke vibrationer kan motor og roterende dele med fordel være ophængt i flere lejer jo flere lejer, des roligere gang. 2.6 Håndtag skal anbringes på en sådan måde og have en sådan udformning, at belastningen på brugeren ikke bliver unødvendig stor. Udformningen og størrelsen af håndtagene skal afpasses efter, hvorledes der holdes fast, hvilket igen bestemmes af kraftbehov og præcision. Gribefladen skal være så stor, at den giver et jævnt fordelt tryk. 2.7 Maskiner konstrueret til tohåndsbetjening må aldrig betjenes med én hånd. 2.8 Der må ikke arbejdes på stiger, hvis maskinen er beregnet til tohåndsbetjening, medmindre der er indrettet særlig platform. 2.9 Der skal anvendes effektiv procesventilation, hvor arbejdet kan medføre sundhedsskadelig forurening af arbejdsstedet med støv eller lignende Der stilles yderligere krav til bl.a. afskærmning ved rundsave, kædesave m.v Forlængerledninger skal være kappeledning af typen svær, hvis de anvendes uden for almindelige tørre rum eller i værksteder, lagerrum og lignende. Forlængerledninger skal være i hele stykker fra stikprop (han) til forlængerled (hunstik) og må ikke være samlet med samlemuffer. Forlængerledninger skal altid være aflastet for træk i begge ender Stikpropper, forlængerled og stikdåser skal være af stor mekanisk styrke (f.eks. tofarvet rød/grøn), hvis de anvendes på steder, hvor materialet bliver udsat for grov behandling, f.eks. skibsværfter, smedeværksteder og lignende virksomheder. Fra en stikprop må kun udgå én ledning. 4

5 2.13 Ved arbejde i snævre, ledende rum (f.eks. kedler, tanke m.v.) skal der anvendes sikkerhedsspænding eller skilletransformer for elektriske håndmaskiner m.v. Sikkerhedsspænding er højst 120 volt jævnspænding eller 50 volt vekselspænding mellem lederne eller jord. Skilletransformere og strømkilder for sikkerhedsspænding skal anbringes uden for det snævre, ledende rum. Der må kun tilsluttes ét apparat til hver sekundærvikling på en skilletransformer Maskiner skal være mærket i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen og Bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler. 3. Støj 3.1 Støj må ikke overstige 85 db(a) og for impulser 137 db(c). Støjbelastningen vurderes for hver medarbejder. Hvis man ikke udsættes for en anden væsentlig støjkilde på en arbejdsdag, opnås en støjbelastning på 85 db(a) efter: 8 timers arbejde i 85 db(a) 4 timers arbejde i 88 db(a) 2 timers arbejde i 91 db(a) 1 times arbejde i 94 db(a) 30 minutters arbejde i 97 db(a) 15 minutters arbejde i 100 db(a) 8 minutters arbejde i 103 db(a) 4 minutters arbejde i 106 db(a) Støjbelastningen er den gennemsnitlige støjudsættelse over en hel arbejdsdag. Støj måles ved øret. Sænkning af støjen som følge af anvendelse af høreværn medregnes ikke. 3.2 Unødig støjbelastning skal undgås, også selv om støjbelastningen er under støjgrænsen. Hvis der forekommer støjende arbejde, skal dette indgå i arbejdspladsvurderingen, og arbejdsgiveren skal om nødvendigt lade foretage målinger. 3.3 Støjbelastningen skal nedsættes ved: 1) tekniske foranstaltninger, hvorved støjens opståen, udstråling og udbredelse hindres eller mindskes, og/eller 2) nedsættelse af den tid, hvor den ansatte er udsat for støjbelastning 3.4 Der skal være gode akustiske forhold i arbejdslokalerne. I et lokale med en dårlig akustik runger det, der er generende støj fra andre arbejdspladser, og støjniveauet er højere end nødvendigt. Lydhårde vægflader og lofter forsynes med lydabsorberende materiale for at forbedre lydforholdene. Herved nedsættes rummets efterklangstid (dvs. hvor hurtigt en lyd dør ud i rummet). Støjdæmpning er særlig vigtig på loft over og væg bag meget støjende maskiner. En dæmpning vil normalt være nødvendig, hvor der jævnligt forekommer støjniveauer over 80 db(a). Se At-vejledning A.1.15 om akustik i arbejdsrum. Ved valg af lydabsorbenter er det vigtigt, at de kan rengøres og ikke opfanger støv. 3.5 I særlige tilfælde hvor det ikke er muligt ved tekniske eller organisatoriske foranstaltninger at overholde grænserne, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, hvis der konsekvent anvendes effektive høreværn. Høreværnet skal fjer- 5

6 ne risikoen for høreskader. Støjbelastningen under høreværnet må under ingen omstændigheder overstige 85 db(a). Der skal stilles høreværn til rådighed, hvis støjen overstiger 80 db(a) eller hvis der forekommer impulser over 135 db(c). Brug af høreværn er en måde at sikre personer mod sundhedsskadelig støjbelastning. Da det er generende at bære høreværn og da visse arbejdspladser både kan være fysisk anstrengende og varme, må høreværn ikke være en permanent løsning, men kun en løsning indtil der er støjdæmpet så meget som det er teknisk muligt. 3.6 Er støjbelastningen over 80 db(a), skal den ansatte have adgang til en høreundersøgelse. Er støjbelastningen over 85 db(a), skal undersøgelsen opfylde kravene i bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser. 4. Vibrationer 4.1 Ingen må udsættes for en hånd-armvibrationsbelastning A(8) over grænseværdien på 5,0 m/s 2. Hvis denne grænse overskrides, skal arbejdet straks standses og det må først genoptages, når det kan udføres uden at grænseværdien overskrides. Hvis hånd-armvibrationsbelastningen A(8) overstiger aktionsværdien på 2,5 m/s 2, skal arbejdsgiveren gennemføre foranstaltninger, så vibrationsniveauet sænkes. Ved kulde og belastende arbejdsstillinger nedsættes den tid yderligere, hvor den ansatte må udsættes for vibrationer på grund af øget risiko for hvide fingre. Unødig vibrationsbelastning skal sænkes til det lavest mulige niveau. Hvis man med kendte rimelige midler kan reducere en generende vibrationsbelastning, skal det gøres. Det er vigtigt med hyppige stop i arbejdet. 4.2 Hvis der er risici som følge af vibrationer, skal disse inddrages i arbejdspladsvurderingen, og arbejdsgiveren skal om nødvendigt lade foretage målinger. Den ansatte skal have adgang til arbejdsmedicinske undersøgelser, hvis der er risiko for hvide fingre og andre vibrationsskader. Se bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser. 4.3 Det skal sikres, at der indkøbes håndmaskiner med det laveste vibrationsniveau. Leverandøren skal oplyse om maskinernes vibrationsniveau. Se bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. 4.4 Der skal anvendes vibrationsdæmpende håndtag ved højfrekvente vibrationer. Ved indhentning af oplysninger skal man være opmærksom på, at man ikke generelt kan oplyse virkningen af vibrationsdæmpende håndtag. Virkningen kan kun måles i en konkret anvendelse, dvs. sammen med én bestemt håndmaskine. Virkningen kan være en helt anden for en anden håndmaskine. 4.5 Vibrationsisolerende handsker, der er tykke og forholdsvis bløde, har en vis virkning ved brug af hurtigt roterende håndmaskiner. Også ved slående håndmaskiner mærkes en forbedring. Der skal foreligge dokumentation for handskernes vibrationsdæmpende effekt (CE-mærkning). Handsker isolerer også mod kulde. Ved brug af handsker eller andet blødt mel- 6

7 lemlæg skal der anvendes mere kraft til betjeningen, et forhold der dels modvirker vibrationsisoleringen, dels kan give risiko for andre belastningsskader. 5. Personlige værnemidler 5.1 Der skal om nødvendigt anvendes øjenværn. 5.2 Der skal om nødvendigt anvendes høreværn. Se punkt Der skal være handsker til rådighed. Se punkt Vedligeholdelse og eftersyn 6.1 Eldrevne håndmaskiner skal justeres og vedligeholdes efter leverandørens brugsanvisning. Dårligt vedligeholdte (smurte) håndmaskiner slides hurtigere og får derved et højere støj- og vibrationsniveau. Der skal udarbejdes en plan for justering og vedligeholdelse, som omfatter smøring, rengøring, reparation, tidsintervaller samt den ansvarlige. Det skal endvidere fremgå af planen, hvad brugeren er ansvarlig for, og hvordan håndmaskinen skal opbevares, når den ikke er i brug. 6.2 Eldrevne håndmaskiner, der benyttes jævnligt, skal underkastes kyndigt, mekanisk og elektrisk eftersyn med højst 2 måneders mellemrum (for dobbeltisolerede maskiner 6 måneder) og i øvrigt, når maskinen viser tegn på fejl. Under ugunstige omstændigheder kan hyppigere eftersyn være påkrævet. Eftersyn skal foretages efter leverandørens anvisninger af en kyndig person. Maskiner mærkes effektivt for sidste eftersyn, f.eks. med en prægeplade (se illustration) Der føres journal over eftersyn, og der kan med fordel også føres journal over uheld. 6.3 Ved fælles brug af håndmaskiner er det nødvendigt at være særlig opmærksom på vedligeholdelse. 7. Nyanskaffelser 7.1 Ved nyanskaffelser må virksomheden og sikkerhedsorganisationen sammenligne mellem fabrikaterne og anskaffe de arbejdsmiljømæssigt bedste maskiner, der i øvrigt opfylder behovet. Leverandøren skal oplyse, hvor meget maskiner støjerog vibrerer. De arbejdsmiljømæssigt bedste maskiner afgiver mindst mulig støj og vibrationer og suger støv bort fra udviklingsstedet. Den billigste og mest effektive støj- og vibrationsdæmpning er den, der aftales inden købskontrakten underskrives. 7

8 Stort set alle maskiner, der sælges i EU, skal være forsynet med støj- og vibrationsdata. Disse data kan anvendes til at sammenligne maskiner og i nogle tilfælde til at anslå støj- og vibrationsbelastningen. Ved køb af standardmaskiner anvendes de støj- og vibrationsværdier, som leverandøren er forpligtet til at oplyse. Målingerne skal være foretaget efter standardiserede metoder. Virksomheden kan frit stille støj- og vibrationskrav, når der skal købes maskiner. Kravene skal ud over vibrationsstyrke og støjniveau også indeholde en præcis formulering af målebetingelserne, det vil bl.a. sige driftsforhold, målepositioner og måletidspunkter. Ofte kræves støj- og vibrationsfaglig ekspertise til at formulere entydige krav, som ikke senere risikerer at skabe konflikter sælger og køber imellem. Krav i stil med at maskinen skal opfylde dansk lovgivning, eller at maskinen skal være CE-mærket, har ingen praktisk betydning. Ved indkøb er det vigtigt at vurdere, om der kan opstå andre arbejdsmiljøproblemer. 7.2 Ved indkøb af maskiner og håndmaskiner anvendes checklisten i afsnit Instruktion og uddannelse 8.1 Arbejdsgiveren skal informere om sikkerheds- og sundhedsfarer ved arbejdet og give instruktion i sikkerhedsforanstaltninger, herunder om særlige forhold på arbejdsstedet. Denne vejledning og brugsanvisningen indgår i instruktionen. 8.2 Instruktionen skal følges og sikkerhedsforanstaltningerne overholdes. 8.3 Det kan være nødvendigt, at den generelle instruktion foreligger skriftligt. 8.4 Brugsanvisninger på maskiner skal være på dansk og eventuelt også på andet sprog. Brugsanvisninger skal være let tilgængelige og indgå i instruktionen. 8.5 Uddannelse og instruktion skal tilpasses udviklingen (f.eks. nye regler) og er særlig vigtig for nyansatte, og når arbejdsforholdene ændres (f.eks. ved brug af nyt materiale) samt ved flytning til nyt arbejde. 8.6 Uddannelse og instruktion skal foregå på dansk og evt. også på andet sprog for at være forståelig for alle ansatte, herunder også fremmedsprogede. 8

9 9. Checkliste ved indkøb Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af checklisten fremgår, hvilke oplysninger om støj og vibrationer der er nødvendige inden køb af en ny maskiner samt hvilke overvejelser der i øvrigt skal foretages, Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Generelt 1. Støj- og indkøbspolitik Ja Nej 1.1. Har virksomheden en politik vedrørende støj og vibrationer, som skal følges? F.eks. en målsætning om, at ingen ansatte må udsættes for en støjbelastning over 80 db(a) Har virksomheden en indkøbspolitik, som skal følges? F.eks. om involvering af kyndige personer, når der skal købes støjende eller vibrerende maskiner. 2. Involvering Ja Nej 2.1. Er sikkerhedsorganisationen involveret i indkøbet? Hvornår involveres sikkerhedsgruppen? Skal indkøbet behandles på et sikkerhedsudvalgsmøde? 2.2. Er brugerne/operatørerne involveret i indkøbet? Brugeren/operatøren har ofte en viden og erfaring, som med fordel kan inddrages i beslutningsprocessen. 9

10 3. Den gamle maskine/proces Ja Nej 3.1. Er der erfaringer fra den gamle maskine, der kan anvendes ved indkøbet? F.eks. en hjemmegjort vibrationsdæmpning Indeholder APV en oplysninger, der skal tages hensyn til? F.eks. specielle processer, der ønskes undgået. 4. Arbejdsprocessen Ja Nej 4.1. Kan arbejdet udføres med en mindre støj- eller vibrationsbelastende arbejdsproces? 5. Maskinen Ja Nej 5.1. Kan maskinen afprøves? I praktisk drift kan der vise sig forhold, som man vanskeligt kan forudsige. Maskinens støj- og vibrationsniveau kan stige ved slitage Er maskinen dæmpet, så den ikke er unødig støjende? Er der f.eks. monteret absorptionsmateriale? 5.3. Er maskinen dæmpet, så den ikke er unødig vibrationsbelastende? 10

11 5. Maskinen Ja Nej 5.4. Kan der leveres en dæmpet model? Leverandøren har de bedste muligheder for at dæmpe støjen og vibrationerne. Hvis andre end leverandøren ombygger maskinen i garantiperioden, kan der nemt opstå problemer med garantien. 6. Deklarerede data Ja Nej 6.1. Har leverandøren opgivet støj- og vibrationsdata i brugsanvisningen? Maskinen skal efter maskindirektivet være CE-mærket, og der skal være oplysninger om støj og vibrationer i maskinens brugsanvisning Er der oplysninger om, hvordan de deklarerede værdier er målt? For de fleste maskintyper findes der målestandarder, som leverandøren skal måle efter. Resultaterne kan anvendes til at sammenligne forskellige maskiner. Man skal derimod være specielt kyndig på området, hvis de deklarerede niveauer skal anvendes til at vurdere de ansattes belastning. 7. Andre arbejdsmiljøforhold Ja Nej 7.1. Lever maskinen op til andre arbejdsmiljøkrav? F.eks. vedrørende ergonomi. 8. Støj Ja Nej 8.1. Giver leverandøren garanti på overholdelse af støjkrav? Kravene kan formuleres som lydeffekten fra maskinen på bestemte positioner. 11

12 8. Støj Ja Nej 8.2. Er maskinen mere støjsvag end andre tilsvarende maskiner på markedet? Skal både vurderes ud fra lydniveauet fra maskinen og fra den anvendelse, som maskinen vil få Bliver støjbelastningen acceptabel, når den nye maskine anvendes? Hvad bliver niveauet, som de ansatte udsættes for, når de bruger maskinen, og hvor lang tid er den daglige udsættelse? Ændres belastningen i forhold til den gamle maskine/proces? 8.4. Bliver støjen fra maskinen acceptabel for dem, der skal arbejde i nærheden af den? Maskinen kan medføre støjpåvirkning af ansatte, der ikke anvender den. 9. Hånd-armvibrationer Ja Nej 9.1. Bliver hånd-armvibrationsbelastningen acceptabel med den nye maskine? Hvor stor vil vibrationsstyrken være, når maskinen anvendes, og hvor lang tid er den daglige udsættelse? Ændres vibrationsbelastningen i forhold til den gamle maskine/ proces? Leverandøren skal oplyse niveauet for hånd/armvibrationer i m pr.s 2 for én hånd og for begge Er hånd-armvibrationsstyrken mindre end med andre tilsvarende maskiner på markedet? Skal vurderes ved den normale anvendelse af maskinen i virksomheden. 12

13 9. Hånd-armvibrationer Ja Nej 9.3. Er maskinen vibrationsdæmpet? Er f.eks. håndtagene vibrationsdæmpende? 13

14 Henvisninger: Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø Stærkstrømsbekendtgørelsen At-vejledning A.1.15 om akustik i arbejdsrum At- vejledning B.1.3 om maskiner og maskinanlæg At-vejledning D.1.1 om Arbejdspladsvurdering At-vejledning D.5.2 om høreværn At-vejledning D.6.1 om støj At-vejledning D.7.4 om måling af støj på arbejdspladsen At-vejledning D.6.7 om helkropsvibrationer At-vejledning D.6.2 om hånd-armvibrationer Et støjsvagt arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet 1995 Grundbog i støjbekæmpelse, Jan Gybel Jensen og Per Møberg Nielsen, Videncenter for Arbejdsmiljø

15

16 CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: DI H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf.: Lederne Vermlandsgade 65, 2300 København S. Tlf.: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Vinkelsliber Vejledning om vinkelslibere Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Betonelementindustrien

Betonelementindustrien Betonelementindustrien Vejledning om støj og vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Støjproblemer i virksomheden

Støjproblemer i virksomheden Støjproblemer i virksomheden Gode råd og værktøjer, når der skal vurderes og løses støjproblemer på virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Når lyd bliver til støj. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ

Når lyd bliver til støj. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5 Forskellige typer støj 6 Det kan du selv gøre som underviser

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Indhold Ansvar for maskinsikkerhed 3 Tag ansvar for maskinsikkerheden Risikovurdering og APV 4

Læs mere

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Hånd-arm vibrationer Vejledning om hånd-arm vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner Eksempelvis save, boremaskiner, skruemaskiner, hugge- og skæremaskiner, hækkeklippere Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt, at der

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchevejledning helkrops vibrationer i helikoptere Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer i helikoptere Forord I 2006 trådte

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner NB: BST modtager meget gerne en kopi af udfyldte tjekskemaer. Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner Eksempelvis save, boremaskiner, skruemaskiner, hugge- og skæremaskiner, hækkeklippere

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 602 af 24/06/2009 Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyerlsen, J.nr. 1129/1079-0004 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

TJEKLISTE - FØR INDKØB AF NY MASKINE I GRAFISK BRANCHE

TJEKLISTE - FØR INDKØB AF NY MASKINE I GRAFISK BRANCHE Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: 1. Generelt 1.1 Har virksomheden en spolitik, som skal følges? Fx om inddragelse af sagkyndige personer 1.2 Er sikkerhedsorganisationen og/eller medarbejderne

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sådan udfyldes de opdaterede Gule vejledninger

Sådan udfyldes de opdaterede Gule vejledninger Sådan udfyldes de opdaterede Gule vejledninger Indhold: 1. Hvornår kan man anvende Gule vejledninger? Brug Kryds- og bolleskemaet Afsnittet beskriver hvornår det anbefales at: - bruge en Gul vejledning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med sæde

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med sæde Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med sæde Eksempelvis græsklippere, fejemaskiner, traktorer, transportere. Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt, at

Læs mere

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 e-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndskubbet plæneklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 7 Klipning af græs på skråninger 9 Rotorplæneklipper 16 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndskubbet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik Instruks nr. IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: 5. kontor Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 17. juni 2014 1. Emne

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den Se : I-BAR Arbejdsmiljøtopmøde 21-10-2015 Per Møberg Nielsen 1. Støj og Høreskader Generende lyd Høreskadende lyd Grundbegreber 2. Hvad kan vi gøre ved det? Bygning

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato BEK nr 682 af 30/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2005 Beskæftigelsesministeriet Accession B20050068205 ntydig dokumentidentifikation BE001318 ato for førstegangsindlæggelse 5-07-2005 ato

Læs mere

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med førerhus

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med førerhus Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med førerhus Eksempelvis græsklippere, fejemaskiner, traktorer, transportere Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt,

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgsmål på niveau 2 og 3 er svarafhængige dvs. at de kun folder sig ud og skal besvares, hvis de er relevante. Der spørges ind til alt det, der kræves

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Køb af maskiner og anlæg

Køb af maskiner og anlæg Køb af maskiner og anlæg Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved køb af maskiner og anlæg. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri,

Læs mere

D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer

D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer At-VEJLEDNING D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med førerhus

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med førerhus NB: BST modtager meget gerne en kopi af udfyldte tjekskemaer. Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med førerhus Eksempelvis græsklippere, fejemaskiner, traktorer, transportere Revideret

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Håndværksbagere Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere