Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsummering Resultatoversigt Ministerens mål Arbejdskraftreserven Permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Forsørgelsesgrupper A-dagpenge Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Revalidering og forrevalidering Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Indsatsen Aktiveringsgrad Opfyldelse af minimumskrav Besparelsespotentiale Scorecard - ministermål Tillæg til resultatrevision Side 2 af 15

3 1. Indledning Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen sætter fokus på jobcentrets resultater og indsats og giver politikere, arbejdsmarkedets parter, forvaltningen og andre interessenter mulighed for at følge med i beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen skal indeholde en gennemgang af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i forhold til beskæftigelsesministerens mål, udviklingen i antallet af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper og de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen skal ligeledes indeholde en vurdering af, om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats. s resultater sammenholdes med jobcentre (klyngen), der har de samme rammevilkår som. er i klynge med følgende jobcentre: Assens Billund Brønderslev Faaborg-Midtfyn Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyn Tønder Ærø Materialet til resultatrevisionen bliver dannet via portalen hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen har samlet en række oplysninger om udviklingen og indsatsen i landets jobcentre. Resultatrevisionen består af følgende 3 rapporter fra jobindsats: Resultatoversigten, viser indsats og resultater i jobcentret, sammenholdt med udviklingen i den seneste måned, det seneste år samt udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Besparelsespotentialet, viser andelen af befolkningen på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Scorecard for ministermål, viser jobcentrets resultater sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Indledningsvis opsummeres de indsatsområder og udfordringer skal have ekstra fokus på fremadrettet. Efterfølgende bliver de tre rapporter, som tilsammen udgør resultatrevision 2012, gennemgået. Side 3 af 15

4 2. Opsummering Generelt har udviklingen i 2012 ligget på et tilfredsstillende niveau og samlet set har der været et fald på 2 % i antallet fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse og hovedparten af målgrupperne har oplevet en reduktion i antallet af personer. På trods af at det samlede antal kontanthjælpsmodtagere kun er steget med 3 % i 2012 ligger antallet af kontanthjælpsmodtagere og især antallet af unge kontanthjælpsmodtagere på et for højt niveau. På den baggrund er kontanthjælpsområdet et område, som vil kræve ekstra fokus i beskæftigelsesindsatsen fremadrettet. Det er ikke lykkes at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2012, men sammenlignet med 2010 og 2011, hvor der var markante stigninger i antallet af kontanthjælpsmodtagere er det positivt, at antallet har stabiliseret sig i løbet af På den baggrund skal jobcentret fremadrettet forsætte de initiativer, der er iværksat på kontanthjælpsområdet. Jobcentret er i gang med at implementere resultatbaseret styring i ungeindsatsen og den fulde effekt af resultatbaseret styring forventes at slå igennem i løbet af 2013, hvilket gerne skal resultere i en reduktion i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Side 4 af 15

5 3. Resultatoversigt I resultatoversigten sammenholdes udviklingen i jobcentrets indsats og resultater over det seneste år med udviklingen i klyngen. Data opdateret den Resultatoversigt - Vesthimmerland Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i Antal klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i Antal klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. samme Gnsn. niveau Ift. måneden før, klyngen niveau i måned året i klyngen i Procent før, pct. samme måned, pct. pct. point i samme point måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Side 5 af 15

6 Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet Ministerens mål Øverst i resultatoversigten ses beskæftigelsesministerens fire mål for beskæftigelsesindsatsen 2012 og de er som følger: 1) Arbejdskraftreserven Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2) Permanente forsørgelsesordninger Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3) Unge under 30 år Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4) Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Arbejdskraftreserven Antallet af personer i arbejdskraftreserven er på 708 personer i december 2012 og dermed er der 71 færre personer i arbejdskraftreserven sammenlignet med samme periode sidste år, svarende til et fald på 10 %. I samme periode har det gennemsnitlige fald i klyngen været på 7 %. Den positive udvikling i arbejdskraftreserven er ikke entydigt, for udviklingen er båret af et fald i antallet af a-dagpengemodtagere på 14 % og i december 2012 er der 519 a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. I samme periode har det gennemsnitlige fald i klyngen været på 10 %. Modsat er antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven steget med 6 % og i december i 2012 er der 189 kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. I samme periode har der været en gennemsnitlig stigning i klyngen på 10 %. Det er målsætningen i Beskæftigelsesplan 2012, at arbejdskraftreserven ved udgangen af 2012 skal begrænses til 700 personer og denne målsætning er tilnærmelsesvis opfyldt. Side 6 af 15

7 Permanente forsørgelsesordninger I 2012 har der været en tilgang til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) på 214 personer, hvilket svarer til en stigning på 20 % og i samme periode har der været et fald på 11 % i den gennemsnitlige udvikling i klyngen. Det samlede antal fuldtidspersoner på permanente forsørgelsesordninger er steget med 3 % i 2012 og i samme periode har der været et gennemsnitligt fald i klyngen på 1 %. Antallet af fuldtidspersoner på en permanent forsørgelsesordning udgøres i december 2012 af i alt 2544 fuldtidspersoner, heraf 1978 førtidspensionister, 432 fleksjobbere og 134 ledighedsydelsesmodtagere. Stigningen skyldes et øget antal bevillinger af førtidspension og fleksjob i Derudover har der været forskydninger mellem de permanente forsørgelsesordninger i form af et fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere og en stigning i antallet af fleksjobbere og førtidspensionister. Faldet i antallet af ledighedsydelsesmodtagere skyldes primært, at flere ledighedsydelsesmodtagere er kommet i fleksjob eller har fået bevilliget førtidspension. Det er positivt, at flere ledighedsydelsesmodtagere har fået et fleksjob, fordi borgerne dermed bliver flyttet fra en passiv ydelse. Stigningen i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger skyldes, at flere kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere har fået bevilliget førtidspension end tidligere. I 2012 fik 23 % flere kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere bevilliget førtidspension end i Stigningen i tilgangen har ligeledes medført, at målsætningen i Beskæftigelsesplan 2012 om, at tilgangen til permanente forsørgelsesydelser ved udgangen af 2012 skal begrænses til 150 personer ikke er opfyldt Unge under 30 år Det samlede antal ledige unge under 30 år er faldet med 1 % i løbet af 2012, og i december 2012 er der i alt 837 fuldtidspersoner i ungegruppen. I klyngen har den gennemsnitlige udvikling i samme periode været status quo. Ungegruppen består af følgende målgrupper: a-dagpenge, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse, førtidspension og kontanthjælp. Målgrupperne revalidering, forrevalidering, ledighedsydelse og fleksjob har haft den samme udvikling som den samlede ungegruppe og antallet er stort set status quo. Antallet af unge a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere er faldet med henholdsvis 11 % og 19 % og modsat er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister steget med henholdsvis 6 % og 15 %. Gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere udgør ca. 50 % af den samlede ungegruppe. I Beskæftigelsesplan 2012 har jobcentret en målsætning om, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2012 skal begrænses til 700 fuldtidspersoner. Målgruppen er kun blevet begrænset til 837 fuldtidspersoner og dermed er det ikke lykkes at opfylde målsætningen. Jobcentret er i gang med at implementere resultatbaseret styring i ungeindsatsen og den fulde effekt af resultatbaseret styring forventes at slå igennem i løbet af 2013, hvilket gerne skal resultere i en reduktion i antallet af unge. Side 7 af 15

8 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Ved udgangen af 2012 er der 245 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, hvilket er en stigning på 17 % i forhold til december 2011, dermed har stigningen været end højere end den gennemsnitlige stigning i klyngen på 7 %. I Beskæftigelsesplan 2012 har jobcentret en målsætning om, at antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere ved udgangen af 2012 skal begrænses til 180 fuldtidspersoner. Målgruppen er kun blevet begrænset til 245 fuldtidspersoner og dermed er det ikke lykkes at opfylde målsætningen 3.2. Forsørgelsesgrupper I midten af resultatoversigten vises en opgørelse over alle jobcentrets forsørgelsesgrupper. Målgrupperne a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse er opdelt i match i oversigten. Det er jobcentrets vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt, at behandle alle målgrupperne, som en samlet målgruppe. Det kan medføre, at læseren vil opleve, at der kan være uoverensstemmelser mellem de tal, der fremgår af oversigten og de tal, der fremgår i selve teksten. I Vesthimmerlands Kommune er der i december 2012 i alt fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald på 2 % i forhold til samme periode året før. Udviklingen ligger på niveau med den gennemsnitlige udvikling i klyngen A-dagpenge Antallet af a-dagpengemodtagere er faldet med 11 % i 2012, hvilket ligger på niveau med det gennemsnitlige niveau i klyngen, hvor der har været et fald på 9 %. Antallet af fuldtidspersoner er faldet med 98 fuldtidspersoner fra 889 fuldtidspersoner i december 2011 til 791 fuldtidspersoner i december Kontanthjælpsmodtagere Antallet af kontanthjælpsmodtagere er samlet set steget med 3 % fra december 2011 til december 2012, svarende til 28 fuldtidspersoner. I december 2012 er der i alt 833 fuldtidspersoner på kontanthjælp, og heraf er ca. halvdelen under 30 år. De jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 7 % til 274 fuldtidspersoner og i klyngen har den gennemsnitlige stigning været på 11 %. De indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er faldet med 1 % til 400 fuldtidspersoner og i klyngen har der været en gennemsnitlig stigning på 25 %. De midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere er steget med 9 % og i klyngen har der været et gennemsnitligt fald på 9 %. Jobcenter Vesthimmerland deltager i projektet Brug for alle, som alle midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere pr. 1. april 2012 er omfattet af. Grundet forskellige årsager er projektet trukket ud og det har haft den bivirkning, at gruppen af passive kontanthjælpsmodtagere er blevet fastholdt i matchgruppe 3. I forhold til de tidligere år har stigningen i 2012 ikke været så markant og niveauet for antallet af kontanthjælpsmodtagere er stabilt, men på trods af det er antallet af kontanthjælpsmodtagere er stadigt for højt. Jobcentret er i gang med at implementere resultatbaseret styring i ungeindsatsen og den fulde effekt af resultatbaseret styring forventes at slå igennem i løbet af 2013, hvilket gerne skal resultere i en reduktion i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Side 8 af 15

9 Sygedagpengemodtagere I alt modtog 533 fuldtidspersoner sygedagpenge i december 2012, hvilket er 20 % færre end i december 2011, hvor i alt 670 fuldtidspersoner modtog sygedagpenge. I klyngen har der været et gennemsnitligt fald på 12 %. Den positive udvikling gør sig gældende for alle matchgrupper Revalidering og forrevalidering Antallet af revalidender er steget med 3 % fra 61 fuldtidspersoner i december 2011 til 63 fuldtidspersoner i december I klyngen har der været et gennemsnitligt fald på 9 %. Antallet af forrevalidender ligger på et lavt niveau og i december 2012 er der 7 fuldtidspersoner på forrevalidering, hvilket er en mindre end samme periode året før Ledighedsydelse Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er faldet med 15 % fra 159 fuldtidspersoner i december 2011 til 135 fuldtidspersoner i december Dermed har jobcentret haft en positiv udvikling i forhold til klyngen, hvor der har været et gennemsnitligt fald på 8 % i samme periode Fleksjob Antallet af personer i fleksjob er steget med 3 % til 432 fuldtidspersoner i forhold til samme periode året før, og i klyngen har der ligeledes været en gennemsnitlig stigning i samme periode på 3 % Førtidspension Antallet af førtidspensionister er steget med 6 % fra 1877 fuldtidspersoner i december 2011 til 1998 fuldtidspersoner i december Stigningen i antallet førtidspensionister skyldes en øget tilgang fra kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge til førtidspension Indsatsen Nederst i resultatoversigten vises en opgørelse over indsatsen i, hvor der er fokus på aktiveringsgrad og rettidighed i forbindelse med afholdelse af samtaler og aktiveringstilbud Aktiveringsgrad Den samlede aktiveringsgrad i jobcentret er i december 2012 på 22 %, hvilket er 8 procentpoint lavere end samme periode året før. Til sammenligning er den gennemsnitlige aktiveringsgrad i klyngen 24 %. I december 2012 er aktiveringsgraden for a- dagpengemodtagere 20 %, hvilket der er 9 procentpoint lavere end samme periode året før. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad i klyngen ligger på 22 procentpoint Aktiveringsgraden for de jobklare kontanthjælpsmodtagere er i december 2012 på 29 %, hvilket er 2 procentpoint lavere end samme periode året før. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad i klyngen er på 37 %. Aktiveringsgraden for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ligger på et lidt højere niveau end de jobklare kontanthjælpsmodtagere, og i december 2012 ligger aktiveringsgraden på 31 %, hvilket er 8 procentpoint lavere end samme periode året før. Den gennemsnitlige aktiveringsgrad i klyngen ligger på 31 %. Side 9 af 15

10 Opfyldelse af minimumskrav Vesthimmerlands Kommune er frikommune og frikommuneforsøget løber fra d. 1. januar 2012 til d. 31. december Det betyder blandt andet, at jobcentret er fritaget for de proceskrav, der er til jobsamtaler og aktiveringstilbud. Konkret betyder det, at jobcentret selv kan bestemme hyppigheden af samtaler og aktiveringstilbud samt indholdet og varigheden. Det medfører, at jobcentret ikke bliver målt på de minimumskrav, der er til jobsamtaler og aktiveringstilbud og på baggrund er der ingen bemærkninger til indsatsen vedr. opfyldelse af minimumskrav. Side 10 af 15

11 4. Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet viser, hvor meget Vesthimmerlands Kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis andelen af fuldtidspersoner mellem år på offentlige forsørgelsesydelser nedbringes til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. I oversigten vises besparelsespotentialet i mio. kr. for Vesthimmerlands Kommune opdelt i ydelsesgrupperne a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering inkl. forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som enten et positivt eller et negativt beløb afhængig af, om Vesthimmerlands Kommune ligger bedre eller dårlige end gennemsnittet for klyngen. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale (I alt). De kommunale udgifter, der benyttes i beregningen af besparelsespotentialet er fratrukket statslige refusioner. Besparelsespotentialet er således opgjort som kommunens potentielle nettobesparelser. Data opdateret den Besparelsespotentiale - Vesthimmerland Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. på ydelsen i pct. af befolkningen i af befolkningen i jobcentret klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,34 3, ,1 Kontanthjælp 3,41 3, ,1 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,33 0,30 8 0,6 Sygedagpenge 2,45 2, ,0 Ledighedsydelse 0,63 0, ,5 Fleksjob 1,75 1, ,2 Førtidspension 8,04 7, ,7 I alt 19,95 20, ,0 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Side 11 af 15

12 Oversigten viser, at der er et muligt besparelsespotentiale indenfor 3 områder: kontanthjælp, revalidering inkl. forrevalidering, ledighedsydelse og førtidspension. Tilsammen vil besparelsen kunne udgøre 9 mio. kr. i løbet af et år og en reduktion af 90 fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser. Hvis de negative besparelsespotentialer i oversigten lægges sammen, kan det ses, at Vesthimmerlands Kommune i 2012 har sparet 12,2 mio. i forhold til gennemsnittet i klyngen. Dermed har Vesthimmerlands Kommune i 2012 haft en besparelse på 3,2 mio. kr., hvis besparelsespotentialet lægges sammen med det beløb Vesthimmerlands Kommune allerede har sparet. Side 12 af 15

13 5. Scorecard - ministermål Scorecard - ministermål viser det seneste års udvikling indenfor de fire ministermål for og jobcentrene i klyngen. Jobcentrene sammenlignes og sorteres i scorecardet, så det jobcenter der har haft den bedste udvikling indenfor de fire ministermål, ligger øverst. Formålet med scorecardet er at understøtte jobcentrenes opfølgning med udviklingen i ministermålene og sammenholde udviklingen med den tilsvarende udvikling i klyngen. Placeringen af jobcentrene i klyngen viser, hvilken udvikling jobcentrene har haft i forhold til hinanden på indsatsområderne for de beskæftigelsespolitiske mål i det seneste år. Placeringen fremgår af kolonnen længst til højre i tabellen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den placering, der vises i tabellen, kan siges at være en gennemsnitlig placering, da den udregnes ved at sammenlægge placeringer for hvert ministermål. Eksempelvis vil et jobcenter der har den bedste årlige udvikling i klyngen for tre ministermål og den næstbedste udvikling for ét ministermål (i alt =5 point ) blive placeret bedre end et jobcenter, der har den bedste udvikling for ét ministermål og den næstebedste udvikling for tre ministermål (i alt =7 point ). Data opdateret den 09/02/2013 Scorecard - Vesthimmerland Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Morsø ,3 94-6, , ,6 1 Faaborg-Midtfyn , , , ,9 2 Brønderslev , , , ,5 3 Halsnæs 744-0,5 64 1, , ,5 3 Nordfyns , , , ,6 4 Kerteminde 651-7, , , ,9 5 Assens , , , ,0 6 Tønder , , , ,3 7 Ærø 97 40, ,0 64-4, ,9 7 Middelfart 646-4, , , ,9 8 Vesthimmerland 708-9, , , ,2 9 Jammerbugt 751 0, , , ,3 10 Billund 341 1, , , ,7 11 Hele klyngen , , , ,7. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering Side 13 af 15

14 I forhold til de fire ministermål viser scorecardet, at er placeret som nr. 9 blandt de 13 jobcentre i klyngen. I forhold til samme periode sidste år har der været et fald i arbejdskraftreserven og antallet unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Den primære årsag til jobcentrets placering er, at tilgangen til permanente forsørgelsesydelser og antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er steget. Side 14 af 15

15 6. Tillæg til resultatrevision 2012 Som et led i aftalen stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010 blev der afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. For Vesthimmerlands Kommune betyder det konkret at der i perioden december 2010/januar 2011 til og med 31. december 2013 ansættes en virksomhedskonsulent der skal arbejde med en håndholdt indsats for målgruppen, særligt med fokus på de forsikrede ledige A-dagpengemodtagere. Det betyder helt konkret indsatsen styrkes og går fra 1 virksomhedskonsulent på området til 2 konsulenter. Begge konsulenter skal arbejde med en styrket indsats i forhold til etablering af virksomhedspraktik, privat løntilskud, VEUD samt rotationsprojekter i Vesthimmerlands Kommune. Målsætning: Virksomhedspraktik og privat løntilskud Resultat: Virksomhedspraktik og privat løntilskud August 2010 August 2011 August 2012 December fuldtidspersoner 82 fuldtidspersoner 89 fuldtidspersoner ( = + 10 % i forhold 2010) 105 fuldtidspersoner 97 fuldtidspersoner ( = + 20% i forhold til 2010) 78 fuldtidspersoner 121 fuldtidspersoner ( = + 50 % i forhold til 2010) Målsætning: Offentligt løntilskud Resultat: Offentligt løntilskud 113 fuldtidspersoner 115 fuldtidspersoner 113 fuldtidspersoner 88 fuldtidspersoner 113 fuldtidspersoner 46 fuldtidspersoner 113 fuldtidspersoner I 2012 har der været et fald i antallet af personer i både virksomhedspraktik, offentlig og privat løntilskud i forhold til 2010 og Faldet skyldes flere årsager. Der har været færre langtidsledige i 2012 sammenlignet med 2010 og Derudover er strategien blevet omlagt fra årsskiftet 2012, så et løntilskud i udgangspunktet kun har en varighed på 3 måneder, hvor det tidligere var 6 måneder. En tredje faktor er forkortelsen af dagpengeperioden til 2 år, hvilket har medført at færre vælger et offentligt løntilskudsjob, da chancen for at komme beskæftigelse efterfølgende er mindre ved offentligt løntilskudsjob. Det er blandt andet kommet til udtryk ved, at det har været vanskeligt at besætte opslåede løntilskudsjob i det offentlige. Side 15 af 15

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

2012 Område: Sammenligningsgrundlag:

2012 Område: Sammenligningsgrundlag: 2012 Resultatrevision Område: Job og arbejdsmarked - Halsnæs Kommune Sammenligningsgrundlag: (jobcentre med samme rammevilkår) Assens, Billund, Brønderslev, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 13. marts 2013 Resultatrevision 2012 1. Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2012...4 Resume...5 1 Resultatoversigt...6 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål...6 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper...9

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere