mål for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mål for"

Transkript

1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for Arbejdskraftreserven Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse... 3 Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse... 3 Samlet konklusion i forhold til Beskæftigelsesministerens mål... 3 Opfyldelse af minimumskrav og aktiveringsgrad... 5 Besparelsespotentiale... 6 Analyse og konklusioner... 6 Særlig indsats mod langtidsledighed Analyse og konklusioner... 8 Samlet konklusionn på Resultatrevision

2 Beskæftigelsesministerens mål for 2012 Bilag 1 Scorecard ministermål december 2012 Bilag 2 Grafer over udviklingen på ministermål 2012 Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og målsætninger har været kraftigt under pres af de dårlige konjunkturer på arbejdsmarkedet som følge af finanskrisen i sidste halvdel af 2008 og hele Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 (jobklare) med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Antallet opgøres som antal personer, der den sidste uge i december havde mere end 13 ugers sammenhængende offentlig forsørgelse. Arbejdskraftreserven har i løbet af 2012 været holdt på et stabilt niveau, og i december 2012 er niveauet 1615 personer, hvilket er 9,0 % lavere end i december 2010 og 6,1 % lavere end december Målsætningen i Viborg Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 var maksimalt 1700 personer i arbejdskraftreserven, svarende til et fald på 3,7 % i forhold til december 2010, og beskæftigelsesministerens mål om at begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven kan derfor i høj grad anses for opfyldt. I det seneste år placerer Jobcenter Viborg sig i forhold til de øvrige kommuner med lignende rammevilkår som nr. 2 ud af 15 på dette mål med en udvikling 5,8 %-point bedre end gennemsnittet. På landsplan er arbejdskraftreserven faldet med 0,5 % i perioden december 2010 december Udviklingen i Viborg Kommune er altså væsentligt bedre end landsgennemsnittet. Faldet i arbejdskraftreserven sker primært i forhold til modtagere af a-dagpenge. Denne tendens er fælles for hele landet. Beskæftigelsesministerens mål om, at antallet af personer i arbejdskraftreserven skal begrænses mest muligt kan derfor i høj grad anses for opfyldt i Viborg Kommune. Personer på permanente forsørgelsesordninger Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob under ét) er opgjort som antallet af personer, der i december 2012 og de foregående 11 måneder for første gang modtog én af de nævnte ydelser. Flow mellem de pågældende ydelser påvirker derfor ikke målingerne. I målingen for december 2012 ses et fald på 29,9 % i forhold til niveauet i samme måned i 2010 på dette område. Faldet kan dog helt tilskrives udviklingen i 2011, idet målingen for december 2011 er 7,8 % højere end december Udviklingen har generelt været stagnerende i 2012, men i målingen for december 2012 er der en stigning i tilgangen til ledighedsydelse, der giver anledning til en samlet stigning for gruppen. Målsætningen i Viborg Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 var at begrænse tilgangen til permanente offentlige forsørgelsesordninger til 348 personer (fuldtidspersoner) i december 2012, svarende til et fald på 15,5 pct. fra december 2010 til december Dette må siges i høj grad at være opfyldt, trods den stagnerende udvikling i I det seneste år placerer Jobcenter Viborg sig i forhold til de øvrige kommuner med lignende rammevilkår som nr. 13 ud af 15 på dette mål med en udvikling 18,2 %-point dårligere end gennemsnittet. Set over hele perioden, som ministermålet dækker, er Viborg dog placeret som nr. 3 med en udvikling 15,3 %-point bedre end gennemsnittet.

3 På landsplan er tilgangen til permanente forsørgelsesordninger faldet med 23,3 % fra december 2010 til december Udviklingen i Viborg Kommune er altså 6,6 %-point bedre end landsgennemsnittet. Beskæftigelsesministerens mål om, at tilgangen til permanente offentlige forsørgelsesordninger skal begrænses mest muligt kan derfor anses for opfyldt i Viborg Kommune. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er en komplekst sammensat gruppe. En del af udviklingen for denne gruppe følger i høj grad udviklingen i den generelle ledighed blot med større udsving i yderpunkterne - mens den største del af gruppen stort set ikke er påvirket af konjunkturerne. I december 2012 er der en stigning i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse på 9,5 % i forhold til december 2010, således at der i december 2012 var 1978 fuldtidspersoner i gruppen. Målet i Viborg Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 var 1675 fuldtidspersoner, og dette mål er derfor ikke opfyldt. I det seneste år placerer Jobcenter Viborg sig i forhold til de øvrige kommuner med lignende rammevilkår som nr. 9 ud af 15 på dette mål med en udvikling 0,9 %-point dårligere end gennemsnittet. På landsplan er antallet af unge under 30 år på permanente forsørgelsesordninger steget med 4,4 % og udviklingen i Viborg Kommune er derfor lidt bedre end udviklingen på landsplan. Beskæftigelsesministerens mål om, at udviklingen skal begrænses mest muligt kan derfor til en vis grad anses for opfyldt i Viborg Kommune, trods den lokale målsætning om at sænke niveauet. Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse Antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse er ligeledes en komplekst sammensat gruppe. Den største del af gruppen (73,0 %) udgøres af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Denne andel har det seneste år været stigende, dels som følge af stigningen i kontanthjælpsmodtagere, dels på grund af et fald i antallet af A-dagpengemodtagere med ikke-vestlig baggrund. I december 2012 er der en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse på 8,5 % i forhold til december 2010, således at der i december 2012 var 826 fuldtidspersoner i gruppen. Målet i Viborg Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 var 753 fuldtidspersoner, og dette mål er derfor ikke opfyldt. Stigningen ses på førtidspension og kontanthjælp, mens der for alle øvrige ydelsestyper, bortset fra revalidering, er sket et fald. Stigningen skal desuden ses i sammenhæng med den voldsomme stigning i antallet af kvoteflygtninge, som Viborg Kommune har været udsat for de senere år. Viborg Kommune har således været den største modtager af kvoteflygtninge i 2011 og 2012 både i faktiske tal og i forhold til indbyggertal. I det seneste år placerer Jobcenter Viborg sig i forhold til de øvrige kommuner med lignende rammevilkår som nr. 4 ud af 15 på dette mål med en udvikling 2,7 %-point bedre end gennemsnittet. På landsplan er antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse steget med 7,8 % fra december 2010 til december 2012 og altså bedre end udviklingen i Viborg Kommune. Beskæftigelsesministerens mål om, at udviklingen skal begrænses mest muligt kan derfor ikke anses for opfyldt i Viborg Kommune. Samlet konklusion i forhold til Beskæftigelsesministerens mål Samlet set placerer Jobcenter Viborg det seneste år sig som nr. 9 ud af 15 kommuner på Beskæftigelsesministerens 4 indsatsområder, set i forhold til jobcentre med sammenlignelige rammevilkår.

4 I forhold til landsgennemsnittet klarer Jobcenter Viborg sig bedre på 3 af indsatsområderne. Udviklingen i arbejdskraftreserven ser ud til at være stabiliseret og vendt. Det vil her fortsat være vigtigt at sikre, at der ikke er ledige, der overgår til arbejdskraftreserven med kompetencer indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Dette indebærer også, at de ledige i arbejdskraftreserven så vidt muligt skal motiveres og kvalificeres til at rette deres jobsøgningsfokus mod brancher med fortsat gode beskæftigelsesmuligheder. Et vigtigt element i dette vil være at tilbyde en faglig opkvalificering til disse områder. Et særligt fokus vil ligge på bygge- og anlægsområdet, hvor der forudses en større efterspørgsel efter arbejdskraft de kommende år. I forhold til de permanente forsørgelsesordninger vil der fortsat være fokus på at begrænse nytilgangen til gruppen. Med den nye førtidspensions- og fleksjobreform har kommunerne fået nye værktøjer til denne indsats, og Viborg Kommune har tilpasset organisationen til den nye tilgang og det tværsektorielle samarbejde, som er en del af reformen. De unge under 30 år har fortsat også et særligt fokus i Jobcenter Viborg. Dels fordi de udgør en stor gruppe, og er særligt udsatte i en konjunkturnedgang, dels fordi en stor del af de unge har sociale og psykiske problemstillinger, der påvirker deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er derfor udarbejdet en tværgående kommunal strategi under programmet Ungdomsuddannelse Til Alle (UTA), som koordineres fra Jobcenter Viborg. Strategiens hovedpunkter blev i 2010 omsat til 5 temaprojekter, som gennemføres i de følgende år. Selve UTA-projektet er afsluttet med udgangen af Særligt kan fremhæves, at der er taget initiativ til en lokale produktionsskole, som forventes at kunne indgå i et nyt garantiskole-koncept, som Viborg Kommune har under planlægning. De ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse har også et vist fokus, men bortset fra en særlig indsats i forhold til nytilkomne er der ikke planlagt specielle initiativer i forhold til denne gruppe. Gruppen indgår i den ordinære indsats, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.

5 Opfyldelse af minimumskrav og aktiveringsgrad Bilag 3 Resultatoversigt december 2012 Viborg Kommune blev i 2012 som led i frikommuneforsøget fritaget for kravene til rettidighed i kontakt og aktivering samt aktiveringens omfang. Viborg Kommune finder derfor ikke anledning til at foretage en nærmere analyse af denne del af resultatrevisionen, men blot konstatere, at deltagelsen i frikommuneforsøget ikke ser ud til at have ført til afvigelser fra tidligere års resultater på området, som ligger ud over, hvad der kunne forventes.

6 Besparelsespotentiale Bilag 4 Besparelsespotentiale 1. kvartal kvartal 2012 Besparelsespotentialet er et udtryk for, hvor meget kommunen ville kunne spare på sine udgifter til overførselsindkomster, hvis niveauet bringes på samme niveau som gennemsnittet i klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Besparelsespotentialet påvirkes altså både af forhold i egen kommune og i de øvrige kommuners udvikling. Det fremgår, at Viborg Kommune i denne opgørelse har et samlet besparelsespotentiale på 122,5 millioner kr. i 2012, hvilket er en stigning på 9,2 % i forhold til For kontanthjælp er der tale om et besparelsespotentiale meget tæt på nul, hvilket er udtryk for, at Viborg Kommune i forhold til denne målgrupper er lige så effektiv som gennemsnittet af kommuner med sammenlignelige rammevilkår men det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke kan hentes yderligere besparelser på udgifterne til overførselsindkomster ved en indsats på området. Besparelsespotentialet er i forhold til 2011 steget for alle målgrupper, bortset fra sygedagpenge og fleksjob. Førtidspension har et betydeligt besparelsespotentiale, der er stigende, men i praksis vil det være svært på kort sigt at reducere udgifterne til førtidspension, da der er tale om en permanent ydelse. Antallet af førtidspensionister i Viborg Kommune er faktisk svagt faldende og toppede i Analyse og konklusioner Som udgangspunkt er Jobcenter Viborgs samlede besparelsespotentiale på et for højt niveau, og det er steget i forhold til besparelsesresultatet i Resultatrevision 2011, så det nu er på det højeste niveau siden kommunalreformen. I forhold til A-dagpengene er besparelsespotentialet steget, trods et mindre fald i den samlede ledighed for gruppen. Årsagerne til dette er ikke helt klare, da der er mange faktorer, der kan medvirke til dette, herunder forholdet mellem anvendelsen af virksomhedsaktivering og kursusaktivering, samt forskelle i den generelle ledighedsudvikling i de enkelte kommuner. For sygedagpengene ses et mindre fald i besparelsespotentialet, som hænger sammen med et generelt fald i antallet af sygedagpengemodtagere i Jobcenteret er nu gennem den pukkel af langvarige sager, som opstod i kølvandet på et mangelfuldt Anden Aktør-arbejde i 2011, og der er nu kommet styr på udviklingen på sygedagpengeområdet så de positive tendenser fra 2010 forhåbentligt igen kan ses fremover. Besparelsespotentialet på ledighedsydelse og fleksjob hænger tæt sammen, og et fald i det ene vil med stor sandsynlighed modsvares af en stigning i det andet. En samlet reduktion vil være resultatet af en langsigtet indsats, som i praksis skal udføres på sygedagpengeområdet. Tilgangen af ledighedsydelsesmodtagere i Viborg Kommune faldt drastisk i 2011, og niveauet for nye ledighedsydelsesmodtagere er på samme niveau i At besparelsespotentialet stiger, skyldes derfor især, at det oven på finanskrisen er meget svært at finde fleksjob til ledighedsydelsesmodtagerne. Dermed bliver forløbene på ledighedsydelse lange, og den samlede kompensationsgrad via refusionsordningerne mindre, hvilket afspejles i et stigende besparelsespotentiale. Samlet kan det bemærkes i tabellen i bilag 4, at kommunens nettoudgifter pr. ydelsesmodtager gennemsnitligt er størst i forhold til ledighedsydelsesmodtagere, og mindst i forhold til fleksjobansatte. Det vil derfor lette besparelsespotentialet betragteligt, hvis flere ledighedsydelsesmodtagere blev ansat i fleksjob. På førtidspensionsområdet er besparelsespotentialet svært at realisere på kort sigt, idet der er tale om en varig ydelse, og der kun i begrænset omfang er en afgang fra ydelsen. Det vil derfor være vigtigt at have fokus på at begrænse tilgangen. Fokus på muligheden for en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, evt. gennem løntilskud, indgår derfor som et vigtigt element i forberedelsen af førtidspensionssagerne.

7 Jobcenter Viborg har med succes deltaget i et projekt finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen med henblik på at skaffe job til førtidspensionister med fokus på aldersgruppen under 40 år. Erfaringerne herfra er indarbejdet i jobcenterets daglige drift. Førtidspensionsområdet vil være negativt påvirket af indsatsen på det langvarige sygefravær og de langvarige forløb på ledighedsydelse. En del af sagerne her vil have en karakter, hvor arbejdsmarkedsperspektivet er svundet ind og de derfor reelt afsluttes med førtidspension.

8 Særlig indsats mod langtidsledighed Bilag 5 Særlig indsats mod langtidsledighed Den særlige indsats mod langtidsledighed er et led i den tidligere regerings aftale Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed. Jobcenter Viborg ansatte med den særlige bevilling til indsatsen 3 ekstra jobkonsulenter, og der blev opsat mål for udviklingen i gruppen af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. De overordnede mål for denne gruppe var en vækst i den virksomhedsrettede aktivering for målgruppen på 20,6 %, opgjort på hhv. dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i perioden september 2010 december Desuden skulle der være et samlet fald på 26,1 % i antallet af dagpengemodtagere, samt på 20,6 % i antallet af kontanthjælpsmodtagere i perioden september 2010 december Det er lykkedes at generere et fald i antallet af dagpengemodtagere i gruppen på 10,5 % dog ikke nok til at nå målsætningen på 20,6 %. I de øvrige kommuner i klyngen af sammenlignelige kommuner er der dog i samme periode samlet sket en kraftig stigning og kun tre kommuner ud over Viborg har et fald (Herning med 11,3 %, Holbæk med 8,0 % og Kolding med 2,0 %) Omvendt er der i Viborg sket en kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i gruppen, og målsætningen på dette punkt er derfor ikke opfyldt. Stigningen er kraftigere end i klyngen som helhed. Kun to af de øvrige kommuner har en kraftigere stigning (Ballerup 57,3 % og Sorø 65,4 %), men ingen af kommunerne har opnået et fald. For de forsikrede ledige er der sket et meget kraftigt fald i virksomhedsaktiveringen i perioden trods målsætningen om det modsatte. Det samme er tilfældet i 11 af de 14 klyngekommuner dog mindre markant. Kun i tre klyngekommuner (Ballerup, Glostrup og Herning) er der sket en stigning i anvendelsen af virksomhedsrettet aktivering. For kontanthjælpsmodtagerne er der sket en stigning i anvendelsen af virksomhedsaktivering - målsætningen om en stigning på 20,6 % er dog ikke opfyldt. En stigning ses også i 12 af de 14 klyngekommuner, der alle har en stigning på 15 % eller derover. Analyse og konklusioner Viborg Kommune havde allerede i tillægget til Beskæftigelsesplan 2012 taget forbehold for, om målsætningerne i forhold til den samlede bestand kunne opnås, hvis ledighedsudviklingen ikke vendte i løbet af Det er lykkedes at nedbringe antallet af a-dagpengemodtagere i gruppen, men ikke kontanthjælpsmodtagerne. Dette kan hænge sammen med, at der både er sket et fald i den generelle ledighed for forsikrede i Viborg samtidig med at der er en meget høj jobomsætning for dagpengemodtagere tidligt ledighedsforløbet i Viborg. Omvendt er der generelt sket en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Viborg, og der er normalt en højere andel af disse, der bliver langtidsledige end tilfældet er for dagpengemodtagere. I forhold til virksomhedsaktiveringen var udgangspunktet i Viborg i september 2010 at man allerede havde et meget højt niveau, især for dagpengemodtagere. Dette var et resultat af implementeringen af en retænkning af beskæftigelsesindsatsen, som Beskæftigelsesudvalget igangsatte i efteråret 2009, og hvor et hovedprincip var den virksomhedsnære aktiveringsindsats. Generelt set har virksomhedsaktiveringen i 2012 været præget af den omlægning af indsatsen, som er en konsekvens af Viborgs frikommunestatus. Virksomhedsaktiveringen har ikke endnu fundet sit leje i denne omlægning, men der er i begyndelsen af 2013 taget politisk initiativ til at styrke jobcenterets samarbejde med virksomhederne.

9 Samlet konklusion på Resultatrevision 2012 Samlet set kan 2012 betragtes som et tilfredsstillende år for Jobcenter Viborg, vurderet ud fra Resultatrevision Lyspunktet er især det fortsatte fald i arbejdskraftreserven, som er i overensstemmelse med både ministerens udmeldte mål, og med kommunens egne mål. Jette Lorenzen, Arbejdsmarkedschef

10 Data opdateret den 09/02/2013 Scorecard - Viborg Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Glostrup 513-2, , , ,7 1 Holbæk , , , ,9 2 Hillerød 772 1, , , ,9 3 Holstebro 955-9, , , ,5 3 Frederikssund 824 0,0 75-2, , ,9 4 Kolding , , , ,7 4 Fredensborg 633 4, , , ,1 5 Furesø 590-2, , , ,9 5 Viborg , , , ,0 5 Herning , , , ,6 6 Sorø 606-2,3 95-5, , ,6 7 Roskilde , , , ,3 8 Greve 849 1, , , ,8 9 Ballerup 957 5, , , ,4 10 Gladsaxe , , , ,3 11 Hele klyngen , , , ,7. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering

11 Fuldtidspersoner Arbejdskraftreserven Viborg Kommune Mål for maximum i december

12 Index (dec. 2010=100) Arbejdskraftreserven - udvikling dec dec Mål for maximum i december Viborg Gennemsnit klyngen

13 Fuldtidspersoner Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Viborg Kommune Mål for maximum i december

14 Index (dec 2010=100) Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse - udvikling dec dec 2012 Viborg Kommune Mål for maximum i december Viborg Gennemsnit klyngen

15 Fuldtidspersoner Permanent offentlig forsørgelse - tilgang Maksimum i december Førtidspension Fleksjob og Ledighedsydelse

16 Index (index dec 2010=100) Permanent offentlig forsørgelse - udvikling tilgang dec dec Maksimum i december Viborg Gennemsnit klyngen

17 Fuldtidspersoner Unge på offentlig forsørgelse Viborg Kommune Mål for maximum i december

18 Index (dec 2010=100) Unge på offentlig forsørgelse - udvikling dec dec Mål for maximum i december Viborg Gennemsnit klyngen

19 Data opdateret den Resultatoversigt - Viborg Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet.

20 Data opdateret den Besparelsespotentiale - Viborg Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,23 2, ,0 Kontanthjælp 3,30 3,30 1 0,1 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,36 0, ,4 Sygedagpenge 2,41 2, ,4 Ledighedsydelse 0,65 0, ,2 Fleksjob 1,63 1, ,0 Førtidspension 6,85 6, ,4 I alt 18,44 16, ,5 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge.

21 Særlig indsats mod langtidsledighed Ledige med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse Viborg Klyngen sep 10 dec 12 Udvikling Mål Gennemsnitlig udvikling Bedste udvikling Bestand Antal personer A dagpenge ,5% 26,1% 5,7% 22,9% Kontanthjælp ,9% 20,6% 30,7% 8,1% Virksomhedsrettet aktivering Antal fultidspersoner A dagpenge ,7% 20,6% 39,5% 43,2% Kontanthjælp ,8% 20,6% 26,8% 53,3%

22 Jobcenter Viborg Att. Jette Lorenzen Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs Vej 38K, st Åbyhøj Tlf Fax Vedr. resultatrevision for 2012 Beskæftigelsesregion Midtjylland skal kommentere jobcentrets resultatrevision, så bemærkningerne kan indgå i kommunalbestyrelsens behandling af resultatrevisionen. Regionen er løbende i dialog med jobcentret om resultater og indsats, senest ved dialogmøde i januar, og konkret er resultatrevisionen blevet drøftet med jobcentret i april Dato: 17 maj 2013 Journalnr.: Regionen vurderer resultaterne i jobcentret med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2012, herunder jobcentrets fastsatte niveau for de enkelte mål i beskæftigelsesplanen for 2012, udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser og niveauet opgjort ved besparelsespotentialet. Når regionen vurderer resultaterne i jobcentret, sammenligner vi med udviklingen i jobcentre med samme rammevilkår (klyngen). Overordnet vurdering Det er regionens vurdering, at kommunens resultatrevision fuldt ud forholder sig til de indholdsmæssige krav, der stilles til resultatrevisionen. Vurdering af de opnåede resultater Resultatrevisionen viser, at der er opnået gode resultater, men jobcentret har også udfordringer. Beskæftigelsesrådet i Midtjylland har netop lavet en analyserapport for resultaterne i 2012 og har konkluderet, at udviklingen i Midtjylland for 3 af de 4 ministermål har været mere negativ end forventet, da kontrakten for 2012 blev udarbejdet, og niveauerne fastsat på baggrund af status i december 2010: Antallet af ledige i arbejdskraftreserven nåede et højere niveau end forventet. Det gælder for Midtjylland som helhed, at der har været et fald i forhold til 2011 for dagpengemodtagere, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er øget væsentligt. Langtidsledigheden er i samme periode faldet for dagpengemodtagere, mens den er på samme niveau for kontanthjælpsmodtagere. For Jobcenter Viborg gælder, at resultatet ligger væsentligt under

23 det opstillede mål i beskæftigelsesplanen for Arbejdskraftreserven er faldet, mens der samlet set har været en lille stigning i de sammenlignelige jobcentre. Faldet i arbejdskraftreserven i Viborg ses alene for dagpengemodtagere. Arbejdskraftreserven udgør en mindre andel af de ledige end i klyngen i øvrigt. Den samlede langtidsledighed er faldet i Viborg, men lidt mindre end i klyngen i øvrigt. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse i Midtjylland nåede et lavere niveau end forventet, og der har været et fald i forhold til Antallet af fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse er samlet set steget i løbet af det seneste år. For Jobcenter Viborg gælder, at resultatet ligger under det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Der har dog været en stigning i løbet af det seneste år modsat klyngen i øvrigt, hvor tilgangen er faldet. I Viborg er andelen af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse lidt højere end klyngen i øvrigt. Antallet af personer under 30 år på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. Stigningen ses alene for kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere, mens der har været et fald for de øvrige ydelsesgrupper. For Jobcenter Viborg gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Der har været en lille stigning i Viborg og klyngen i det seneste år. For Viborg gælder, at stigningen primært ses for gruppen af kontanthjælpsmodtagere. Kommunen har i forhold til klyngen en større andel af unge på offentlig forsørgelse. Antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. I gruppen er der en relativ stor andel på førtidspension. For Jobcenter Viborg gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Stigningen har dog været lidt mindre end i den samlede klynge i øvrigt. For Viborg gælder, at stigningen primært ses for gruppen af kontanthjælpsmodtagere, mens antallet af dagpengemodtagere er faldet markant. Beskæftigelsesregionen vurderer, at der i 2012 er gjort en stor indsats for at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, og for at mindske antallet af offentligt forsørgede mest muligt. Jobcenter Viborg har samlet set lidt flere personer på offentlig forsørgelse end i klyngen. Dog har der især for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere været en faldende tendens i det seneste år. Modsat har der været stigninger blandt kontanthjælpsmodtagere, i ungegruppen og blandt ikkevestlige indvandrere og efterkommere. 2

24 Jobcenter Viborg har i sin resultatrevision bl.a. peget på, at indsatsen i forhold til virksomhederne har været under omlægning i 2012, og at der i begyndelsen af 2013 er taget politisk initiativ til at styrke jobcentrets samarbejde med virksomhederne. Derudover er der i jobcentret særlig fokus på de unge under 30 år, herunder er der taget initiativ til en lokal produktionsskole og igangsat planlægning af et nyt garantiskole-koncept. Beskæftigelsesregion Midtjylland finder det meget positivt, at der er stort fokus på at igangsætte initiativer for at styrke virksomhedskontakten og uddannelse af de unge. Regionen har i øvrigt udarbejdet en analyse af udviklingen i kommunen, hvor vi har peget på en række udfordringer i den fremadrettede beskæftigelsesindsats med henblik på beskæftigelsesplanen for Med venlig hilsen Palle Christiansen regionsdirektør 3

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2012...4 Resume...5 1 Resultatoversigt...6 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål...6 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper...9

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 13. marts 2013 Resultatrevision 2012 1. Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere