Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering"

Transkript

1 Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Svar til A Dok.nr. 14/ /LPU Social-, Børne- og Integrationsministeriets (nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) afgørelse af 21. januar 2014 Jeg har nu færdigbehandlet sagen. For så vidt angår de to dokumenter (dokumenterne nr. 10 og 11, jf. vedlagte aktliste), som ministeriet har undtaget i medfør af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, jf. 23, stk. 1, nr. 2, er det min opfattelse, at disse ikke kunne undtages med henvisning til, at der var tale om dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Jeg har fremsat nogle bemærkninger vedrørende ministeriets undtagelse af dokumenter efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Der foreligger efter min opfattelse tvivl om, hvorvidt ministeriet i forbindelse med sin afgørelse af 21. januar 2014 foretog en selvstændig vurdering af hvert enkelt dokument indeholdt under de enkelte (journaliserede) dokumentnumre. For så vidt angår ministeriets fremsendelse den 18. marts 2014 af yderligere akter og oplysninger om sagens faktiske grundlag til dig finder jeg det beklageligt, at ministeriet ikke allerede i sin afgørelse af 21. januar 2014 udleverede dette materiale til dig. Endelig har jeg fremsat nogle bemærkninger om, hvilke akter der skulle indgå i afgørelsen af 21. januar Jeg har ikke fundet anledning til at tage stilling til, om ministeriet efter princippet om meroffentlighed burde have inddraget og taget stilling til materiale tilgået sagen efter den 3. januar Jeg har for så vidt angår de to dokumenter nr. 10 og 11 henstillet til ministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse over for dig. Jeg har endvidere henstillet, at ministeriet i sin nye afgørelse over for dig forholder sig til oplysninger i dokument nr. 14 om, at nogle dokumenter skulle være sendt til Justitsministeriet og Statsministeriet, uden at disse dokumenter tilsyneladende fremgår af akterne/aktlisten. 1

2 I afsnittet Ombudsmandens udtalelse kan du læse nærmere om begrundelsen for resultatet af min undersøgelse. Fra s. 11 har jeg lavet en sagsfremstilling. 1. Sagens genstand Ombudsmandens udtalelse Sagen drejer sig om Social-, Børne- og Integrationsministeriets (nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) afslag på aktindsigt i dokumenter og oplysninger vedrørende en advokatundersøgelse af ministeriets tildeling af 1 mio. kr. til Stemmer på Kanten. I ministeriets afgørelse af 21. januar 2014 henviste ministeriet alene til 24, stk. 1, nr. 2, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen) som grundlag for at afslå aktindsigt. Ministeriet har imidlertid i anledning af din klage til mig foretaget en fornyet gennemgang af sagens akter. Ministeriet har herved bl.a. fundet, at der i afgørelsen også burde have været henvist til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, da det fremgår af vedhæftede aktoversigt, at der i sagen er interne akter omfattet af 23, stk. 1, nr. 1, jf. ministeriets udtalelse af 10. februar 2014 til mig. Jeg må herefter lægge til grund, at dokumenterne nr. 1 (bilag udleveret), nr. 3-8 og nr er undtaget med hjemmel i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, mens dokumenterne nr. 10 og 11 er undtaget med hjemmel i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, jf. 23, stk. 1, nr. 2. Jeg vedlægger til din orientering en kopi af den aktliste, som jeg har modtaget fra ministeriet. Ministeriet har endvidere i forbindelse med sin fornyede gennemgang fundet, at der i de akter, der i ministeriets afgørelse af 21. januar 2014 blev undtaget fra aktindsigt, er akter og oplysninger om sagens faktiske grundlag, som du burde have fået aktindsigt i, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1. Ministeriet har med et brev af 18. marts 2014 sendt disse yderligere akter og oplysninger til dig. Jeg har fra ministeriet modtaget samtlige dokumenter, herunder de dokumenter og oplysninger, som du ikke har fået udleveret. Jeg har også modtaget en kopi af det omtalte brev med bilag, som ministeriet sendte til dig den 18. marts Ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, jf. 23, stk. 1, nr. 2, (dokumenterne nr. 10 og 11) 2.1. Ministeriet har som nævnt undtaget to dokumenter (dokumenterne nr. 10 og 11) med henvisning til 24, stk. 1, nr. 2, jf. 23, stk. 1, nr. 2. Bestemmelserne i offentlighedslovens 23, stk. 1, og 24, stk. 1, lyder således: 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, 2) dokumenter, der efter 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, og 2

3 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier Jeg har gennemgået de to dokumenter, som begge har titlen SV: Udkast til kommissorium til advokatundersøgelse. Der er tale om en mailudveksling mellem (det tidligere) Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet angående nogle forhold af mere praktisk og processuel karakter i relation til udkast til kommissorium til advokatundersøgelse. I afgørelsen af 21. januar 2014 har ministeriet over for dig anført, at akterne er udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Denne formulering svarer til den formulering, der fremgik af 10, nr. 1, i den tidligere offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985 med senere ændringer), hvorefter der ikke var ret til aktindsigt i bl.a. referater af møder mellem ministre og dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder. Dokumenter omfattet af den tidligere offentlighedslovs 10, nr. 1, vil fortsat være undtaget fra aktindsigt efter den nugældende offentlighedslovs 24, stk. 1. Se bl.a. bemærkningerne til 24, stk. 1, i Lovforslag nr. L 144 til lov om offentlighed i forvaltningen, fremsat den 7. februar 2013; Folketingstidende , og betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s Ministeriet har i sin udtalelse af 10. februar 2014 til mig i øvrigt oplyst følgende: I svaret til (A) er det med henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, oplyst, at der er undtaget akter fra retten til aktindsigt. Der er henvist til, at akterne er udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Ministeriet er af den opfattelse, at det er tilstrækkelig forklaring på, hvorfor akterne er undtaget fra retten til aktindsigt. I forhold til den af (A) nævnte korrespondance mellem det daværende Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet om kommissoriet for den kommende advokatundersøgelse kan det oplyses, at der var tale om korrespondance om materiale til brug for rådgivning af ministeren i forbindelse med møde i regeringens koordinationsudvalg. Da det alene er dokumenterne nr. 10 og 11, der ifølge ministeriets aktliste er undtaget med henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, må jeg forstå ministeriets udtalelse til mig således, at ministeriet fortsat er af den opfattelse, at grundlaget for at undtage mailudvekslingen fra aktindsigt er, at der er tale om dokumenter, der er udarbejdet til brug for møder mellem ministre Bestemmelsen i den dagældende offentlighedslovs 10, nr. 1, er omtalt nærmere i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 538 f. Herefter er det uden betydning, om der er tale om dokumenter, der er udarbejdet til brug for et formelt eller uformelt møde. Det er heller ikke en betingelse, at der rent faktisk bliver afholdt et fysisk møde det afgørende er, at det pågældende dokument er udarbejdet med henblik på at blive brugt på et møde mellem ministre. Se også John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer (1998), 3. udgave, s. 195 ff., og ombudsmandens udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 2004, s. 98. Efter min gennemgang af mailudvekslingen der som nævnt vedrører nogle mere praktiske og processuelle spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til kommissorium er det min opfattelse, at den efter sit indhold ikke kan anses for at være udarbejdet med henblik på at blive brugt på et møde mellem ministre. 3

4 Dokumenterne kunne derfor efter min opfattelse ikke undtages fra aktindsigt med henvisning til, at der var tale om dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Jeg har ikke herved taget stilling til, om mailudvekslingen ud fra andre hensyn herunder de hensyn, som i øvrigt kan varetages efter bestemmelsen i offentlighedslovens 24, stk. 1 måtte kunne undtages fra aktindsigt. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Jeg har henstillet til ministeriet at genoptage behandlingen af sagen og træffe en ny afgørelse over for dig for så vidt angår disse to dokumenter. 3. Ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter Ministeriet har i sin afgørelse af 21. januar 2014 undtaget 10 dokumenter med henvisning til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Det drejer sig som nævnt ovenfor om dokumenterne nr. 1 (bilag udleveret), nr. 3-8 og nr Bestemmelsen i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, er gengivet ovenfor. Jeg har gennemgået de dokumenter og oplysninger, som du ikke har fået udleveret. Jeg har sammenholdt disse med det materiale, som du har fået udleveret dels ved afgørelsen den 21. januar 2014, dels ved afgørelsen den 18. marts Min gennemgang af materialet giver mig anledning til følgende bemærkninger: Der er i de dokumenter, som er undtaget som interne, eksempler på, at der er knyttet eksterne dokumenter til dem. Til den interne mail i dokument nr. 6 er der således udover et internt bilag vedhæftet et eksternt bilag i form af Danske Advokaters vejledning om advokatundersøgelser. Dokument nr. 8 er en intern forelæggelsesside med bilag. Bilagene til den interne forelæggelsesside er overvejende interne, men der er også et eksempel på et eksternt dokument i form af Socialudvalgets Beretning af 18. december 2013 om social-, børne- og integrationsministerens håndtering af sagen om bevilling til Stemmer på Kanten (dette dokument ses udleveret som dokument nr. 2, jf. aktlisten). Uanset om en myndighed har journaliseret flere dokumenter under samme dokumentnummer (f.eks. en e- mail med vedhæftede filer), følger det af offentlighedsloven, at myndigheden skal foretage en vurdering af, om der efter loven er tale om flere forskellige (selvstændige) dokumenter. Det er ikke i sig selv afgørende efter offentlighedsloven, hvordan f.eks. vedhæftede filer er journaliseret. En myndighed kan således ikke med henvisning til en enkelt undtagelsesbestemmelse i offentlighedsloven afslå aktindsigt i (alle dele af) dokumenter, der i offentlighedslovens forstand består af flere dokumenter medmindre alle dokumenter er omfattet af den pågældende undtagelsesbestemmelse. Omvendt gælder naturligvis, at når (nogle) dokumenter i sådanne akter kan afgrænses og udskilles som selvstændige og adskilte dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser, kan disse selvstændige og udskilte dokumenter undtages med henvisning til den pågældende undtagelsesbestemmelse. Ministeriet har først efterfølgende ved sit brev af 18. marts 2014 givet dig aktindsigt i det omtalte bilag Danske Advokaters vejledning om advokatundersøgelser til dokument nr. 6. Dette kan efter min opfattelse efterlade tvivl om, hvorvidt ministeriet i forbindelse med sin afgørelse af 21. januar 2014 foretog en selvstændig vurdering af hvert enkelt dokument indeholdt under de enkelte (journaliserede) dokumentnumre. 4

5 Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Da du med ministeriets oprindelige afgørelse af 21. januar 2014 og med ministeriets brev af 18. marts 2014 ses at have modtaget alt eksternt materiale med undtagelse af dokumenterne 10 og 11, jf. ovenfor foretager jeg mig ikke mere vedrørende denne del. 4. Meddelelse af faktiske oplysninger (ekstrahering) ministeriets afgørelse af 18. marts Som det fremgår af sagen, henviste ministeriet oprindeligt alene til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, som hjemmel for at afslå aktindsigt, jf. ministeriets afgørelse af 21. januar Det fremgår ikke af afgørelsen, at ministeriet overvejede spørgsmålet om ekstrahering af oplysninger om sagens faktiske grundlag mv. efter offentlighedslovens 24, stk. 2, jf. bl.a. 28, stk. 1. Ministeriet har i forbindelse med sin fornyede gennemgang som nævnt fundet, at den rette hjemmel til at undtage flere af dokumenterne må findes i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Også for så vidt angår interne dokumenter gælder der en pligt for myndigheden til at meddele oplysninger om sagens faktiske grundlag mv., jf. (bl.a.) 28, stk. 1. Offentlighedslovens 28, stk. 1, fastsætter, at der i dokumenter omfattet af bl.a. 23 og 24, stk. 1, er ret til aktindsigt i oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Ministeriet har med brev af 18. marts 2014 til dig udleveret flere dokumenter og oplysninger om sagens faktiske grundlag, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1, som du ifølge ministeriet burde have fået aktindsigt i den 21. januar Du har i den forbindelse bl.a. fået udleveret Danske Advokaters vejledning om advokatundersøgelser (bilag til dokument nr. 6). Jeg bemærker, at jeg er enig med ministeriet i, at Danske Advokaters vejledning er undergivet aktindsigt. Grundlaget for at udlevere dokumentet kan imidlertid efter min opfattelse ikke være offentlighedslovens 28, stk. 1, om meddelelse af faktiske oplysninger i interne dokumenter, da der var tale om et eksternt dokument. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Da du med ministeriets brev af 18. marts 2014 ses at have modtaget samtlige ekstraheringspligtige oplysninger, foretager jeg mig ikke mere vedrørende denne del Jeg finder det beklageligt, at ministeriet ikke allerede i sin afgørelse af 21. januar 2014 udleverede de akter og oplysninger, som du nu har modtaget med ministeriets afgørelse af 18. marts Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. 5. Øvrige bemærkninger I dokument nr. 14, som er en intern mail, oplyser en medarbejder, at hun har sendt udkast til dokumenter i sagen til JM og STM, hvilket jeg formoder er forkortelser for Justitsministeriet og Statsministeriet. Jeg kan imidlertid ikke se en sådan korrespondance i akterne/aktlisten. Jeg har derfor henstillet til, at ministeriet i forbindelse med sin stillingtagen til de ovenfor nævnte dokumenter nr. 10 og 11 også forholder sig til dette spørgsmål i sin nye afgørelse over for dig. 6. Omfattede akter 5

6 6.1. Det fremgik klart af din aktindsigtsanmodning af 3. januar 2014 til ministeriet, at du tillige var interesseret i at modtage dokumenter og oplysninger, som efterfølgende måtte tilgå sagen. Ministeriet skrev i sin afgørelse af 21. januar 2014, at ministeriet ikke kunne imødekomme dit ønske om løbende aktindsigt. Det var således alene dokumenter udvekslet eller udarbejdet til og med dagen for aktindsigtsanmodningen, som var omfattet af afgørelsen. I din klage til mig har du anført, at du havde fundet det rigtigst, om ministeriet havde leveret alle dokumenter t.o.m. datoen for svaret, 21. januar. Om dette spørgsmål har ministeriet anført følgende i sin udtalelse af 10. februar 2014 til mig: Efter ministeriets opfattelse omfatter retten til aktindsigt alene de dokumenter, der foreligger i sagen på tidspunktet for anmodningen om aktindsigt. Der kan bl.a. henvises til betænkning nr om offentlighedsloven, afsnit , hvoraf det fremgår Retten til aktindsigt bør som hidtil alene omfatte dokumenter, der på det tidspunkt, hvor anmodningen om aktindsigt fremsættes, er indgået til eller oprettet af den offentlige forvaltning. Tilsvarende fremgår af bemærkningerne til 7 i forslaget til den nye offentlighedslov. Ministeriet har konkret ikke fundet grundlag for at give aktindsigt efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1, i akter tilgået sagen efter den 3. januar Retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 7, stk. 1, omfatter både løbende og afgjorte sager, men i og med at retten til aktindsigt kun omfatter dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed, kan en begæring om løbende at blive gjort bekendt med materiale, der fremtidigt indgår eller bliver oprettet i sagen, i udgangspunktet afslås. Se bl.a. lovbemærkningerne til offentlighedslovens 7, stk. 1, og betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven s. 342 f., som ministeriet også har henvist til. Det vil sige, at der i udgangspunktet ikke er krav på såkaldt løbende aktindsigt, og herunder ikke krav på aktindsigt i dokumenter, der er indgået til eller oprettet af myndigheden forud for afgørelsestidspunktet, men efter anmodningens fremsættelse En myndighed har dog mulighed for at give meraktindsigt, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1, og kan efter princippet i bestemmelsen også meddele løbende aktindsigt. Se bl.a. de sager, der er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1993, s. 53 ff. og for 1998, s. 299 ff. Det fremgår ikke af ministeriets afgørelse af 21. januar 2014, om ministeriet foretog en vurdering efter princippet om meroffentlighed af spørgsmålet om løbende aktindsigt. Ministeriet har imidlertid i sin udtalelse af 10. februar 2014 til mig anført, at ministeriet konkret ikke [har] fundet grundlag for at give aktindsigt efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1, i akter tilgået sagen efter den 3. januar Ministeriet har således i hvert fald på tidpunktet for ministeriets fornyede gennemgang af sagen foretaget en vurdering af spørgsmålet efter princippet om meroffentlighed. Jeg kan dog ikke af ministeriets udtalelse se, hvad ministeriet har lagt vægt på i sin vurdering. Under hensyn til, at du den 22. januar 2014 har fremsat en ny opdateret anmodning om aktindsigt, som ministeriet er ved at behandle, jf. ministeriets brev af 18. marts 2014, har jeg ikke fundet anledning til at tage stilling til, om ministeriet efter princippet om meroffentlighed burde have inddraget og taget stilling til materiale tilgået sagen efter den 3. januar Jeg henviser til 16, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013). Efter denne bestemmelse afgør ombudsmanden selv, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. 6

7 Jeg har bedt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om underretning om ministeriets fornyede stillingtagen i sagen, men jeg foretager mig i øvrigt ikke mere i sagen. Med venlig hilsen Kopi til: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Sagsfremstilling I en afgørelse af 21. januar 2014 skrev Social-, Børne- og Integrationsministeriet (nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) således til dig: Du har i en mail fra den 3. januar 2014 anmodet om aktindsigt på følgende måde: Anmodning om aktindsigt. Jeg skal hermed anmode om aktindsigt i henhold til Lov om offentlighed i Forvaltningen omfattende den bebudede advokatundersøgelse af ministeriets rolle i tildelingen af en million til Huset Zornig. Jeg beder om fuld aktindsigt efter gældende lov, bl.a. om følgende akter og oplysninger: - Al korrespondance mellem Socialministeriet og andre myndigheder, herunder Statsministeriet, om undersøgelsen. - Al korrespondance mellem Socialministeriet og eksterne personer og virksomheder om undersøgelsen, herunder advokatfirmaer. - Kommissoriet for den omtalte undersøgelse. - En opgørelse over den personkreds, der skal indgå i undersøgelsen. - De notater m.m., som måtte indgå i Socialministeriets forberedelse af undersøgelsen. - Socialministeriets oversigt og mål for forløbet at undersøgelsen, herunder eventuelle tidsfrister og instrukser. - De fulde journaloversigter i forbindelse med undersøgelsen. Samt notater af alle møder og samtaler, der kan have relevans. Derudover skal jeg anmode om at få tilsendt resultatet af undersøgelsen, herunder foreløbige udkast til undersøgelsen, som Socialministeriet måtte modtage. Social-, Børne- og Integrationsministeriet vedlægger de akter, der er omfattet af din anmodning om aktindsigt samt en aktoversigt, jf. offentlighedslovens 7 (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen). 7

8 Social-, Børne- og Integrationsministeriet har i medfør af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, undtaget akter fra retten til aktindsigt, idet akterne er udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Meroffentlighedsprincippet, jf. offentlighedslovens 14 er indgået i overvejelserne i forbindelse med behandlingen af sagen. Der er dog ikke på den baggrund fundet anledning til at udlevere oplysninger i videre omfang. Om begrundelsen herfor kan oplyses, at der er foretaget en afvejning af de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, over for den berettigede interesse, du som journalist må have i, at anmodningen imødekommes. For så vidt angår den sidste del af din anmodning om aktindsigt forstår Social-, Børne- og Integrationsministeriet den således, at du i forhold til advokatens afrapportering beder om løbende aktindsigt. Social-, Børne- og Integrationsministeriet kan ikke imødekomme dit ønske om løbende aktindsigt. Omfattet af afgørelsen er således dokumenter udvekslet eller udarbejdet til og med dagen for aktindsigtsanmodningen. Den 22. januar 2014 klagede du til mig over ministeriets afgørelse. Du skrev således: Klagen omhandler ministeriets svar på en anmodning om aktindsigt der er kun i begrænset omfang givet aktindsigt, ligesom der ikke blev givet klagevejledning. Jeg søgte om aktindsigt den 3. januar 2014 (bilag 1). Jeg modtog midlertidigt svar (fristbrev) 17. januar med besked om at behandlingen var forsinket og endeligt svar den 21. januar (bilag 2-5). Jeg har opdateret min ansøgning 22. januar (bilag 6), samtidig med denne klage. Jeg ønsker at klage over følgende i Socialministeriets brev af 21. januar 2014: 1. Socialministeriet undtager akter fra aktindsigt i medfør af Lovens pgf. 24 stk. 1 nr. 2 men oplyser ikke hvilke akter, der er tale om, f.eks. ved at henvise til aktlisten. Dermed har jeg ingen mulighed for at vide om afslaget er sagligt begrundet. Det fremgår således af aktlisten at der har været korrespondance mellem Socialministeriet og Justitsministeriet om kommissoriet for en kommende advokatundersøgelse men dette bilag er ikke udleveret, hvilket synes ubegrundet. 2. Socialministeriet afviser at bringe meroffentlighedsprincippet i anvendelse. Men redegør ikke for begrundelsen herfor, ud over at der er tale om en afvejning. Dette er en gummiformulering, som ikke giver mig nogen mulighed for at vide om afslaget er sagligt begrundet. Derimod mener jeg at mange af dokumenterne på aktlisten netop burde være genstand for aktindsigt, jvf. mange af de politiske erklæringer ifm. vedtagelsen af den nye lov på området. 3. Socialministeriet skriver at omfattet af afgørelsen er således dokumenter udvekslet eller udarbejdet til og med dagen for aktindsigtsanmodningen. Dette må forstås således at alle dokumenter EFTER 3. januar er blevet undtaget fra aktindsigt hvorfor jeg tvinges til at sende en opdateret anmodning om aktindsigt (bilag 3). Jeg havde fundet det rigtigst om ministeriet havde leveret alle dokumenter t.o.m. datoen for svaret, 21. januar, til mig. 4. Socialministeriets brev til mig indeholder ingen klagevejledning. Den 22. januar 2014 sendte du endvidere en ny aktindsigtsanmodning til ministeriet. Du anmodede således ministeriet om opdateret aktindsigt f.s.v.a. perioden efter 3. januar Anmodningen gjaldt de samme dokumenter mv., som var omhandlet af din oprindelige anmodning. I et brev af 27. januar 2014 bad jeg ministeriet om en udtalelse får så vidt angik punkterne 1-3 i din klage. For så vidt angik pkt. 4 i din klage skrev jeg i et brev ligeledes af 27. januar 2014 sådan til dig: For så vidt angår pkt. 4 i din klage bemærker jeg, at forvaltningslovens 25 om myndigheders pligt til at give klagevejledning forudsætter, at afgørelsen kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed. Bestemmelsen indebærer således ikke en pligt til at give vejledning om muligheden for at klage til Folketingets Ombudsmand. Se bl.a. Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), s Da ministeriets afgørelse ikke kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, havde ministeriet derfor ikke pligt til at give klagevejledning. 8

9 I en udtalelse af 10. februar 2014 til mig skrev Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold således: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold kan indledningsvist oplyse, at i forbindelse med at der i medierne kørte en sag om ministeriets udmøntning af puljen til fremme af udsattes valgdeltagelse modtog ministeriet et meget stort antal anmodninger om aktindsigt umiddelbart før jul, mellem jul og nytår, hvor ministeriet holder lukket, og efter nytår. Det meget store antal anmodninger om aktindsigt medførte desværre, at det ikke var muligt for ministeriet at behandle (A) s anmodning om aktindsigt inden for fristen på syv arbejdsdage. Fristbrev med meddelelse herom blev afsendt med tre dages forsinkelse. Det beklager ministeriet. Ministeriets bemærkninger til de enkelte punkter: Til pkt. 1. Undtagelse af akter fra retten til aktindsigt I svaret til (A) er det med henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, oplyst, at der er undtaget akter fra retten til aktindsigt. Der er henvist til, at akterne er udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Ministeriet er af den opfattelse, at det er tilstrækkelig forklaring på, hvorfor akterne er undtaget fra retten til aktindsigt. I forhold til den af (A) nævnte korrespondance mellem det daværende Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet om kommissoriet for den kommende advokatundersøgelse kan det oplyses, at der var tale om korrespondance om materiale til brug for rådgivning af ministeren i forbindelse med møde i regeringens koordinationsudvalg. Ministeriet har ved en fornyet gennemgang af sagens akter fundet, at der i de akter, der er undtaget fra retten til aktindsigt, er akter og oplysninger om sagens faktiske grundlag, som (A) burde have fået aktindsigt i. Oplysningerne vil blive sendt til (A) snarest muligt. Det drejer sig om Advokatsamfundets vejledning til udførelse af advokatundersøgelser (akt nr. 6), citering af Moderniseringsstyrelsens personaleadministrative vejledning (akt nr. 6) og enkelte faktuelle afsnit fra akt nr. 12, 13 og 14. Ministeriet har desuden fundet, at der i afgørelsen også burde have været henvist til 23, stk. 1, nr. 1, da det fremgår af vedhæftede aktoversigt, at der i sagen er interne akter omfattet af 23, stk. 1, nr. 1. Til pkt. 2. Princippet om meroffentlighed Ministeriet har vurderet, at der ikke kunne gives aktindsigt efter princippet om meroffentlighed efter offentlighedslovens 14, stk. 1. Som oplyst til (A) er ministeriet opmærksom på, at (A) som journalist kan have en berettiget interesse i at få aktindsigt efter princippet om meroffentlighed. Ministeriet har foretaget en afvejning af denne interesse i forhold til den interesse regeringens koordinationsudvalg havde i at kunne drøfte advokatundersøgelsen i fortrolighed. Ministeriet har fundet, at sidstnævnte hensyn vejede tungest. Der kan desuden bl.a. henvises til lovforslag nr. L 144 til lov om offentlighed i forvaltningen (samlingen ), afsnit , hvoraf det fremgår, at Offentlighedskommissionen i sin betænkning (betænkning nr om offentlighedsloven) har anført, at begrundelsespligten i forvaltningslovens 24 ikke indebærer, at forvaltningsmyndighederne i forbindelse med, at der ikke gives meroffentlighed efter 14, stk. 1 konkret skal angive, hvilke dokumenter og oplysninger, der ikke gives aktindsigt i. Det vil således i overensstemmelse med gældende ret være tilstrækkeligt, at det angives, at myndigheden har overvejet meroffentlighed, samt oplyses, hvilke hensyn der ligger bag den pågældende undtagelses- 9

10 bestemmelse og eventuelle andre lovlige hensyn, som afvejet over for den aktindsigtssøgendes interesse i indsigten indebærer, at der ikke kan gives meroffentlighed. Som det fremgår af lovforslagets afsnit har Folketinget tilsluttet sig det, som Offentlighedskommissionen har anført om kravet til begrundelse af afslag på meroffentlighed efter 14, stk. 1. Til pkt. 3. Omfattede akter Efter ministeriets opfattelse omfatter retten til aktindsigt alene de dokumenter, der foreligger i sagen på tidspunktet for anmodningen om aktindsigt. Der kan bl.a. henvises til betænkning nr om offentlighedsloven, afsnit , hvoraf det fremgår Retten til aktindsigt bør som hidtil alene omfatte dokumenter, der på det tidspunkt, hvor anmodningen om aktindsigt fremsættes, er indgået til eller oprettet af den offentlige forvaltning. Tilsvarende fremgår af bemærkningerne til 7 i forslaget til den nye offentlighedslov. Ministeriet har konkret ikke fundet grundlag for at give aktindsigt efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1, i akter tilgået sagen efter den 3. januar Der vedlægges kopi af akterne i j.nr (advokatundersøgelsen) til og med den 3. januar 2014 samt kopi af akterne i j.nr ((A) s anmodning om aktindsigt i advokatundersøgelsen). Desuden vedlægges en aktoversigt med henvisning til bestemmelser i offentlighedsloven, og hvoraf det fremgår hvilke akter i j.nr , der er givet aktindsigt i. Den 17. februar 2014 sendte jeg dig en kopi af ministeriets udtalelse med henblik på at modtage dine eventuelle bemærkninger inden 2 uger. Jeg har ikke modtaget nogen bemærkninger fra dig. Den 17. marts 2014 ringede en af mine medarbejdere til ministeriet med henblik på at modtage en kopi af ministeriets fremsendelse af yderligere akter og oplysninger til dig, jf. ministeriets udtalelse af 10. februar Ministeriet oplyste over for min medarbejder, at ministeriet endnu ikke havde sendt brevet med bilag til dig, men at dette nu ville blive sendt til dig med en kopi til ombudsmanden. Den 18. marts 2014 modtog jeg en kopi af ministeriets brev med bilag af samme dato til dig. Ministeriet skrev følgende i sit brev til dig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold skrev den 10. februar 2014 til Folketingets Ombudsmand, at ministeriet ville eftersende akter, som ministeriet i sin afgørelse om aktindsigt den 21. januar 2014 havde undtaget fra retten til aktindsigt. Ved en fornyet gennemgang af akterne har ministeriet fundet, at der var akter og oplysninger om sagens faktiske grundlag, som du burde have fået aktindsigt i, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1 (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen). Det var tanken, at akterne ville blive sendt sammen med ministeriets svar på din nye anmodning om aktindsigt i advokatundersøgelsen fra den 22. januar Desværre er svaret som du allerede er orienteret om forsinket på grund af, at dele af svaret kræver en juridisk afklaring. Ministeriet vedlægger derfor de akter og oplysninger, som du burde have fået aktindsigt i den 21. januar Det drejer sig om citering fra Moderniseringsstyrelsens personaleadministrative vejledning (akt nr. 6), Danske Advokaters vejledning om advokatundersøgelser (akt nr. 6), intern mail fra den 23. december 2013 (akt nr. 12), Baggrund og Generelt om advokatundersøgelser (akt nr. 13) og Baggrund og Generelt om advokatundersøgelser (akt nr. 14). 10

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere