Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015"

Transkript

1 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

2 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2015 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

3 Indhold 1. Indledning Sammenfatning og konklusion Viden og holdning Adfærd Miljøstyrelsens råd og adfærd Tænd op på en ny måde Brug kun tørt træ Sørg for rigeligt luft til flammerne Tjek, at røgen er næsten usynlig Kampagnen for korrekt brændefyring Kendskab til kampagnen Miljøstyrelsens 4 råd Kampagnens sprog, stil og tone Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

4 1. Indledning Rapporten har til formål at evaluere Miljøstyrelsens kampagne Rygestop guide for brændeovne, som er gennemført i fyringssæsonerne Kampagnen er gennemført på forskellige platforme, både TV/radio, aviser, internet, homeparties med mere. Evalueringen er gennemført af Epinion. Denne effektevaluering er tredje runde af en række målinger vedrørende den langsigtede kampagne Rygestop guide for brændeovne. Første måling blev gennemført i 2011 og havde til formål at skabe et nulpunkt, der muliggør en langsigtet effektvurdering. Effekten af første runde blev evalueret i december Efterfølgende er kampagnen blevet relanceret for anden gang i december 2012 og for tredje gang i december I begge tilfælde er der gennemført både før- og eftermålinger. Denne rapport indeholder resultater fra den seneste runde (før- og eftermåling). Evalueringen af Miljøstyrelsens kampagne om korrekt brændefyring bygger på Miljøstyrelsens eget evalueringsdesign for kampagner, som blev udviklet i 2001, hvilket muliggør sammenligning på tværs af målingerne. Denne rundes eftermåling har dels til formål at måle kampagnens effekt på danskernes viden, holdning og adfærd i form af de parametre, der er opstillet i førmålingen, og dels at evaluere danskernes modtagelse af kampagnen i form af kendskab, budskabsforståelse etc. Epinion har indsamlet interviews fra den 13. februar til den 27. februar 2015 blandt brændeovns- og pejseejere (over 18 år) i Danmark. Følgende rapport er delt op i 5 hovedafsnit. Først præsenteres en sammenfatning af rapportens mest centrale konklusioner. Dernæst redegøres for brændeovnsejernes viden og holdning om den luftforurening, som brændeovne og pejse forårsager. Det tredje afsnit belyser danskernes adfærd i forbindelse med brug af deres brændeovn eller pejs. Derpå ser fjerde afsnit nærmere på, hvorvidt Miljøstyrelsens råd følges af brændeovnsejerne. I det femte og sidste afsnit kigges der på selve kendskabet til kampagnen og budskabsforståelsen, samt hvorvidt kampagnes råd følges, og hvordan kampagnen sprog, stil og tone opfattes. 4 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

5 2. Sammenfatning og konklusion Omkring halvdelen af brændeovnsejerne har inden for de seneste par måneder set eller hørt information om korrekt brændefyring (figur 16). Evalueringen viser, at 14 % af brændeovnsejerne husker at have set Miljøstyrelsens kampagne Rygestop guide for brændeovne (figur 17), hvilket er relativt højt sammenlignet med øvrige kampagner fra Miljøstyrelsen. De brændeovnsejere, der ikke har kendskab til Miljøstyrelsens kampagne Rygestop-guide for brændeovne har primært set eller hørt information om korrekt brændefyring via Tv/radio (25 %), aviser/dagblade (16 %) eller internettet (11 %). Kendskabet til kampagnen på 14 % er en smule lavere end første runde af kampagnen i 2011, hvor kendskabet lå på 18 %. De brændeovnsejere, der kender Miljøstyrelsens kampagne, kender den primært fra Tv/radio (56 %), aviser og blade (36 %) og flyers fra skorstensfejeren (17 %) (figur 18). 78 % af kampagnekenderne synes, at Miljøstyrelsens kampagne er meget god eller god, hvilket er en stigning på 8 procentpoint siden anden evalueringsrunde i 2012/2013 (figur 28). 67 % af de, der kender til kampagnen fandt den i høj eller nogen grad relevant (figur 20), og 65 % angav, at kampagnen tilførte dem ny viden om korrekt brændefyring (figur 21). For 68 % af kampagnekenderne har kampagnen øget deres opmærksomhed på at reducere røgen fra deres brændeovn (figur 22). På alle tre parametre (relevans, viden og opmærksomhed) er der sket positive stigninger siden forrige evalueringsrunde i Første runde af kampagnen i 2011 scorer dog højst på disse parametre. I forlængelse af denne positive udvikling, er der også sket en positiv udvikling i andelen, der på baggrund af kampagnen har tænkt sig at ændre deres måde at fyre op på. I 2011 og 2013 angav 38 %, at de ville ændre deres adfærd i 2015 er det 42 %, der angiver dette (figur 23). Dette skal ses i sammenhæng med en generelt øget viden om korrekt brændefyring. Siden anden kampagnerunde i 2013 er der sket små stigninger i brændeovnsejernes viden, hvad angår: 1) Andelen, der ved, at der kommer partikler ind i stuen når de tænder op (81 %, figur 2) 2) Andelen, der tror, at brændeovnen er Danmarks største kilde til luftforurening (14 %, figur 1) 3) Andelen, som mener, at røg fra brændeovnen er et sundhedsmæssigt problem (22 %, figur 4). De danske brændeovnsejeres viden er dog stadig lav med hensyn til luftforurening, og at røg er et sundhedsmæssigt problem. Andelen, der mener, at de selv har et ansvar for, hvor meget deres brændeovn forurener via den måde, de fyrer på, er generelt høj (88 %). Andelen er dog siden de forrige målinger faldet en lille smule (figur 5). Ifølge evalueringen i 2015 er der flere brændeovnsejere i eftermålingerne sammenlignet med førmålingerne, som følger Miljøstyrelsens første råd om at tænde op oppefra. Til gengæld er andelen, der tænder op oppefra, mindre i 2015 (39 %) end i Langsigtet tyder det på, at rådet i højere grad følges i eftermålingerne, mens niveauet i førmålingerne er faldet til niveauet i startmålingen i 2011 (39 %, figur 10). Effekten af kampagnen synes altså at aftage over året. De primære årsager til, at rådet ikke følges, er, at folk ikke kender rådet, at de glemmer det, eller at det er svært at følge i praksis. Miljøstyrelsens andet og tredje råd om at bruge tørt træ og at sørge for rigeligt luft til flammerne blev fulgt af langt størstedelen af brændeovnsejerne allerede ved førmålingen i Hele 91 % Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

6 følger i 2015 altid rådet om at bruge tørt træ, mens 85 % sørger for rigeligt luft (figur 13 og 14). Det sidste råd om at tjekke, at røgen er næsten usynlig, følges af 44 % i 2015, hvilket er næsten samme andel som i førmålingen i 2011, men lavere end anden evalueringsrunde i 2013 (figur 15). 6 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

7 3. Viden og holdning Brændeovne er Danmarks største kilde til luftforurening med partikler, hvilket kun 14 % af brændeovnsejerne i Danmark tror. Andelen, der tror dette, har ligget stabilt på cirka 10 % siden Miljøstyrelsen indledte sin indsats for korrekt brændefyring i I 2015 efter kampagnen er der dog sket en mindre stigning på 3 procentpoint i andelen, der tror, at brændeovne er Danmarks største kilde til luftforurening. Det kan både indikere, at der generelt er bedre viden om emnet, eller at den tredje runde af kampagnen om korrekt brændefyring har haft en mindre, positiv effekt på dette område. FIGUR 1. TROR DU, AT BRÆNDEOVNE ER DANMARKS STØRSTE KILDE TIL LUFTFORURENING MED PARTIKLER? ANDEL DER HAR SVARET JA. 2014/ / % 10% 10% Eftermåling Førmåling Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n=474 Til gengæld er danskernes viden om, at brændeovnsfyring medfører, at der kommer partikler i stuen, særdeles høj. Hele 81 % ved, at der kommer partikler ind i stuen, når der tændes op i brændeovnen. Vidensniveauet om partikler i stuen fra brændeovne er i de seneste år steget en smule. Nedenstående figur viser, at kendskabet til partikeludledning siden førmålingen i 2011 og Miljøstyrelsens første kampagne om korrekt brændefyring er steget med 11 procentpoint. I de første to evalueringsrunder er der en forskel på ca. 5 procentpoint mellem før- og eftermålingerne. I tredje evalueringsrunde er andelen på 81 % imidlertid stabil ved både før- og eftermåling. FIGUR 2. VIDSTE DU, AT DER KOMMER PARTIKLER IND I STUEN, NÅR DU TÆNDER OP I DIN BRÆNDEOVN? ANDEL DER HAR SVARET JA. 2014/ / % 81% 78% 73% 75% 70% Eftermåling Førmåling Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n=474 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

8 Langt den største andel af brændeovnsejerne ved ikke, om bark-briketter giver mere eller mindre luftforurening end almindelige træbriketter, som det ses i figuren nedenfor. Andelen, der svarer ved ikke til dette spørgsmål, er faldet lidt i tredje evalueringsrunde. Det tyder dog ikke på, at den seneste kampagne i 2014 har påvirket danskernes viden om dette, idet andelen, der svarer ved ikke, er større i eftermålingen end i førmålingen. FIGUR 3. GIVER BARK-BRIKETTER (OVER NIGHT) MERE ELLER MINDRE LUFTFORURENING END 1 7% 2% 77% Førmåling % 7 7% 2% 81% Førmåling % 13% 2% 80% 7% 10% 3% 81% Førmåling % 8% 3% 81% Det forurener mere at fyre med bark-briketter Det giver den samme mængde luftforurening at fyre med de to Det forurener mindre at fyre med bark-briketter Ved ikke ALMINDELIGE TRÆBRIKETTER? Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n=474 Opmærksomheden omkring røg som et sundhedsmæssigt problem er heller ikke fremtrædende blandt brændeovnsejerne, hvilket nedenstående figur illustrerer. Der er dog en tendens til, at flere brændeovnsejere mener, at røgen fra brændeovne er et sundhedsmæssigt problem. Ved første måling i 2011 angav 15 % af brændeovnsejerne, at de i meget høj grad eller høj grad mente, at røgen fra brændeovne er sundhedsskadelig, hvilket er steget til 22 % i både før- og eftermålingen i tredje evalueringsrunde. Tendensen kommer ikke til udtryk via positive forskelle i før- og eftermålinger, men i stedet via en generel positiv udvikling. I anden evalueringsrunde ses der endda et fald i andelen, der mener, at brændeovnsrøgen er sundhedsskadelig efter kampagnens gennemførsel. Trods kampagnes eksplicitte budskab om brændeovnsrøgens sundhedsskadelige partikler, tyder det altså ikke på, at denne udvikling kan tilskrives kampagnen. FIGUR 4. I HVOR HØJ GRAD MENER DU, AT RØG FRA BRÆNDEOVNE ER ET SUNDHEDSMÆSSIGT PROBLEM? ANDEL SOM I MEGET HØJ GRAD ELLER HØJ GRAD MENER DETTE. 2014/ % 22% 2012/ % 15% 15% Eftermåling Førmåling Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n=474 8 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

9 Som nedenstående figur (figur 5) illustrerer, angiver langt de fleste brændeovnsejere, at de tager ansvar for, hvor meget deres brændeovn forurener (88 %). Andelen er faldet en lille smule siden første måling i 2011, men ligger nogenlunde stabilt i før- og eftermålinger omkring de tre runders kampagner. FIGUR 5. HVOR ENIG ELLER ENIG ER DU I UDSAGNET: VIA DEN MÅDE JEG FYRER PÅ, HAR JEG ET ANSVAR FOR, HVOR MEGET MIN BRÆNDEOVN FORURENERR. ANDEL DER ER MEGET ENIG ELLER ENIG I DETTE. 2014/ / % 88% 90% 90% 91% 92% Eftermåling Førmåling Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n=474 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

10 4. Adfærd 88 % af danskerne fyrer op med pejsebrænde eller brændeovnsbrænde, mens 30 % fyrer op med træbriketter, hvilket ses i figuren nedenfor. De danske brændeovnsejere er gode til at opbevare deres brænde et tørt sted, hvilket 96 % af danskerne gør (Tabelrapport, Evaluering af kampagne om korrektbrændefyring 2015: tabel 9). Både andelen af danske brændeovnsejere, der fyrer op med pejsebrænde/brændeovnsbrænde, og andelen, der opbevarer deres brænde på et tørt sted, har været stabil siden første måling i 2011, og der ses ikke forskelle i før- og eftermålingerne. FIGUR 6. HVILKEN BRÆNDSELSTYPE BENYTTER DIN HUSSTAND PRIMÆRT VED BRUG AF BRÆNDEOVN/PEJS? Pejsebrænde/ brændeovnsbrænde 88% 88% Træbriketter 30% 30% Træpiller Andet Ved ikke 2% 3% 6% 5% 0% 0% Førmåling 2014 Note: 2015: n=1023, 2014: n=676 Cirka hver femte brændeovnsejer lader altid eller ofte brændet ulme natten, mens 47 % af brændeovnsejerne aldrig gør dette, hvilket nedenstående figur illustrerer. Der er sket en positiv udvikling i brændeovnsejernes adfærd siden førmålingen i 2011, hvor 37 % aldrig lod brændet ulme natten over, mens 24 % altid eller ofte gjorde dette. Sammenlignes før- og eftermålinger for de tre kampagnerunder er der en meget lille tendens til, at færre lader brændet ulme om natten i eftermålingerne. 10 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

11 FIGUR 7. HVOR OFTE LADER DU BRÆNDET ULME NATTEN OVER? 18% 47% Førmåling % 1 20% 41% 21% 45% Førmåling % 1 22% 43% 8% 13% 1 48% Førmåling % 15% 23% 37% Altid Ofte En gang imellem Sjældent Aldrig Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n=474 Danskernes brug af pindebrænde har varieret over de fire år, som Miljøstyrelsens kampagner om korrekt brændefyring har kørt. 43 % af brændeovnsejerne benytter i dag pindebrænde, hver gang de tænder op i brændeovnen eller pejsen, hvilket også 43 % gjorde ved den første måling i Nedenstående figur viser dog, at andelen, der altid benytter pindebrænde, var oppe på 52 % i eftermålingen i 2013, hvorefter den faldt igen. FIGUR 8. HVOR OFTE BRUGER DU PINDEBRÆNDE, NÅR DU TÆNDER OP? 43% 22% 10% Førmåling % 23% 7% 8% 52% 20% 8% 8% Førmåling % 8% 48% 21% Førmåling % 2 1 8% Altid Ofte En gang imellem Sjældent Aldrig Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n=474 Siden anden kampagnerunde i 2012/2013 er der sket en positiv udvikling i, hvordan de danske pejse og brændeovnsejere tænder op. Det ses i figur 9. Andelen, der tænder op oppefra er steget med 4 procentpoint siden Der ses samtidigt et fald i andelen, der tænder op nedefra. I 2012 var der 47 %, der tændte op nederst i brændeovnen, hvilket efter kampagnen i 2015 er faldet til 37 %. I hele perioden er der således sket et fald på 10 procentpoint i andelen, der tænder op nedefra. FIGUR 9. HVORDAN TÆNDER DU NORMALT OP I BRÆNDEOVNEN/PEJSEN? 37% 31% 27% 2% Førmåling % 26% 26% 2% 47% 23% 23% Førmåling % 23% 23% Nederst Øverst I midten Andet Ved ikke Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n=474. Spørgsmålet er ikke stillet i Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

12 5. Miljøstyrelsens råd og adfærd Miljøstyrelsen har udarbejdet fire gode råd til ejere af brændeovne og pejse. I det følgende gennemgås det, i hvor stort omfang pejse- og brændeovnsejerne følger disse råd, og hvad der gør, at rådene ikke altid følges. 5.1 Tænd op på en ny måde Første råd drejer sig om at tænde op på en ny måde; nemlig oppefra. Efter kampagnen i 2014/2015 følger 29 % af brændeovnsejerne altid eller ofte dette råd, hvilket er stort set det samme som før kampagnen (27 %). Effekten af kampagnen i 2014/2015 synes at være mindre end de tidligere kampagner. Sammenligner man med startmålingen i 2011 er der dog samlet set færre, der aldrig bruger dette råd. FIGUR 10. HVOR OFTE FØLGER DU DISSE RÅD? TÆND OP PÅ EN NY MÅDE 23% 16% 15% 15% 27% Førmåling % 16% 13% 18% 28% 30% 21% 22% 3% Førmåling % 16% 17% 27% 5% 2 21% 1 27% 2% Førmåling % 18% 33% Altid Ofte En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n= Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

13 Spørges der til, hvorfor rådet ikke altid følges, angives en række forskellige grunde, hvilket ses i figur 11. FIGUR 11. HVORFOR FØLGER DU IKKE ALTID RÅDET: 'TÆND OP PÅ EN NY MÅDE'? Jeg kendte ikke til rådet Rådet er svært at følge i praksis Nogle gange glemmer jeg det Miljøet påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min brændeovn eller pejs Sundheden påvirkes ikke af måden, jeg tænder op i min brændeovn eller pejs Hvis jeg følger rådet, mindsker det glæden ved brændeovnen eller pejsen Andet Ved ikke 32% 37% 30% 27% 22% 20% 8% 5% 5% 1% 2% 13% 1 Førmåling % 50% 100% Note: 2015: n=1023, 2014: n=676 De tre årsager som flest angiver til, at de ikke følger råder er: 1) At de ikke kender rådet; 2) At rådet er svært at følge i praksis, og 3) At man nogle gange glemmer at følge rådet. Disse tre årsager har været de hyppigste årsager til, at rådet ikke følges, siden Udviklingen er vist i nedenstående figur, som viser, at manglende kendskab til rådet i mindre grad bliver brugt som begrundelse i takt med, at kendskabet til rådet er steget. I stedet begrundes dét, at rådet ikke følges, i stigende grad med, at rådet er svært at følge i praksis, og at man glemmer det. I 2011 var der 59 %, der angav, at de ikke kendte rådet, hvilket i dag er faldet til 32 % efter seneste evalueringsrunde. Andelene som synes, at rådet er svært at følge i praksis er generelt større i eftermålingerne end i før målingerne. FIGUR 12. HVORFOR FØLGER DU IKKE ALTID RÅDET: TÆND OP PÅ EN NY MÅDE? TOP TRE ÅRSAGER TIL AT RÅDET IKKE BENYTTES 70% 60% 5 50% 40% 30% 20% 10% 16% 10% 41% 45% 37% 28% 26% 23% 27% 27% 17% 20% 23% 20% 32% 30% 22% 0% Førmåling 2011 Førmåling 2012 Førmåling 2014 Jeg kendte ikke til rådet Nogle gange glemmer jeg det Rådet er svært at følge i praksis Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n=474 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

14 5.2 Brug kun tørt træ Miljøstyrelsens andet råd er at bruge tørt træ. Dette råd blev allerede i førmålingen i 2011 fulgt af stort set alle brændeovnsejere enten ofte eller altid, og billedet har været nogenlunde stabilt siden. I eftermålingen i 2015 følges rådet altid eller ofte af 98 % af alle brændeovnsejere. FIGUR 13. HVOR OFTE FØLGER DU DISSE RÅD: BRUG KUN TØRT TRÆ? 91% 7% 1% Førmåling 2014 Førmåling 2012 Førmåling % 9 90% 90% 8 7% 5% 10% 1% 10% Altid Ofte En gang imellem Sjældent Aldrig Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n= Sørg for rigeligt luft til flammerne Det tredje råd om korrekt brændefyring er at sørge for rigeligt luft til flammerne. Dette råd følges også af langt størstedelen af brændeovnsejerne. Således angiver henholdsvis 86 % og 85 % i seneste evalueringsrunde, at de altid følger rådet, og lidt over 10 % at de ofte følger det. Det stemmer med de tidligere år, hvor niveauet også har været højt. De, der ikke altid følger rådet, begrunder det primært med glemsomhed, og at rådet er svært at følge i praksis. FIGUR 14. HVOR OFTE FØLGER DU DISSE RÅD: SØRG FOR RIGELIGT LUFT TIL FLAMMERNE? 85% 1% 1% Førmåling % 1% 2% 8 10% 1% Førmåling % 1% 88% 1% 1% Førmåling % 1% Altid Ofte En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n= Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

15 5.4 Tjek, at røgen er næsten usynlig Det sidste råd fra Miljøstyrelsen drejer sig om at tjekke, at røgen er næsten usynlig. Der er færre brændeovnsejere, der angiver, at de altid bruger rådet i eftermålingen, end der er i førmålingen, hvilket tyder på, at kampagnen ikke har haft en effekt på dette punkt. Lidt under halvdelen følger altid dette råd, mens 30 % ofte følger rådet. FIGUR 15. HVOR OFTE FØLGER DU DISSE RÅD: TJEK AT RØGEN ER NÆSTEN USYNLIG? 4 30% 1 5% 3% Førmåling % 30% 2% 48% 28% 1 5% 3% 2% Førmåling % 2 1 5% 3% 3% 42% 30% 1 7% 2% Førmåling % 28% 1 7% 3% Altid Ofte En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Note: 2015: n=1023, 2014: n=676, 2013: n=1042, 2012: n=722, 2011: n=949, 2011: n=474 Årsagerne til, at rådet ikke altid følges, angives hovedsageligt som glemsomhed (af omkring 40 %). Dernæst angiver cirka en femtedel, at rådet er svært at følge i praksis. 20 % angiver desuden, at de ikke kender rådet (Tabelrapport, Evaluering af kampagne om korrektbrændefyring 2015: tabel 17), hvilket dog er faldet fra 27 % siden startmålingen i Disse tre grunde har siden startmålingen i 2011 været de tre begrundelser, som flest har angivet som årsag til, at de ikke følger rådet. Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

16 6. Kampagnen for korrekt brændefyring I dette afsnit evalueres selve kampagnen for korrekt brændefyring, hvorfor der primært præsenteres resultater for kampagnekendere. Resultaterne fra evalueringen sammenlignes i den følgende også med kampagneevalueringen gennemført for Miljøstyrelsen i 2011 og Kendskab til kampagnen 52 % af brændeovnsejerne har de seneste par måneder set eller hørt information om korrekt brændefyring. I 2013 var tallet 53 %, mens der i 2011 var 62 %, som havde set eller hørt informationer om korrekt brændefyring. Der er flest af brændeovnsejerne (28 %), som har set eller hørt informationen via tv og/eller radio. Dernæst er der 17 %, som angiver, at de har set eller hørt informationerne via aviser eller dagblade, og 13 % som har set eller hørt informationerne via internettet. 36 % har ikke set eller hørt informationen, og 12 % ved ikke eller kan ikke huske, om de har set eller hørt information om korrekt brug af brændefyring. FIGUR 16. HAR DU INDEN FOR DE SENESTE PAR MÅNEDER SET ELLER HØRT INFORMATION OM KORREKT BRUG AF BRÆNDEFYRING? Ja, i tv og/eller radio Ja, i aviser eller dagblade 28% 28% 37% 17% 1 22% Ja, på internettet 13% 1 18% Ja, i en flyer fra skorstensfejeren 7% Ja, i ugeblade 7% 7% 7% Ja, på sociale medier, fx Facebook 3% 1% 0% Ja, et andet sted end de nævnte 3% 5% Nej, jeg har ikke set eller hørt information 36% 35% 30% Ved ikke/ husker ikke 8% Note: 2015: n=1023, 2013: n=1042, 2011: n=949. Andelene summerer til mere end 100 %, da det har været muligt at angive flere svar. 16 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

17 Når brændeovnsejerne spørges direkte ind til Miljøstyrelsens kampagne 2015 Rygestop guide for brændeovne, viser undersøgelsen, at 14 % af brændeovnsejerne kender kampagnen. Dette er 4 procentpoint mindre end ved første runde af kampagnen i FIGUR 17. HAR DU KENDSKAB TIL MILJØSTYRELSENS KAMPAGNE RYGESTOP-GUIDE FOR BRÆNDEOVNE? ANDELE DER HAR SVARET JA 100% 80% 60% 40% 20% 0% 18% 15% 1 Note: 2015: n=1023, 2013: n=1042, 2011: n=949 Figur 18 illustrerer kilderne til brændeovnskendernes kampagnekendskab. Radio og TV (56 %) er fortsat den største kilde til kampagnekendskab, efterfulgt af omtale i aviser og blade (36 %). Andelene, der har set kampagnen via omtale i radio og TV er i 2015 højere end 2013, men lavere end Omtale i aviser og blade er lidt lavere i år end ved begge tidligere kampagnemålinger. Flyers fra skorstensfejerne har givet 17 % af brændeovnsejerne kendskab til kampagnen, og 12 % har set kampagnen på Miljøstyrelsens hjemmeside. Væsentligt færre brændeovnsejere har i 2015 (6 %) end i 2013 (14 %) set kampagnen på Andelen, der har set kampagnen via sociale medier som Facebook, er steget til 6 % i 2015, og andelen, der har set kampagnen ved at søge på Google, er faldet fra 9 % i 2011 til 4 % i FIGUR 18. HVOR HAR DU SET MILJØSTYRELSENS KAMPAGNE? Omtale i radio og TV Omtale i aviser og blade På en flyer fra skorstensfejeren På Miljøstyrelsens hjemmeside På På sociale medier, fx Facebook* 17% 18% 13% 13% 6% 1 6% 3% 56% 48% 60% 36% 38% 3 Ved at søge i Google 2% Andre steder 2% Ved ikke/husker ikke 8% 16% 5% Note: 2015: n=143, 2013: n=160, 2011: n=168. Andelene summerer til mere end 100 %, da det har været muligt at angive flere svar. *Svarmuligheden er tilføjet i Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

18 35 % af brændeovnsejerne ved ikke, hvad Miljøstyrelsens kampagne skal fortælle dem, mens 65 % har beskrevet med deres egne ord, hvad de tror, der er budskabet i kampagnen. Mange af brændeovnsejerne har forstået budskabet, og én af dem beskriver sin opfattelse af budskabet sådan: At man bør fyre korrekt for ikke at forurene unødvendigt. Brændeovnsejerne er derefter blevet præsenteret for kampagnes budskab for derigennem at måle kampagnekendernes hjulpede budskabsforståelse. Der er samlet 76 % af brændeovnsejerne, som enten i høj grad eller i nogen grad angiver, at kampagnen formidler budskabet klart. FIGUR 19. MED KAMPAGNEN ØNSKER MILJØSTYRELSEN AT FORTÆLLE, AT BRÆNDEOVNE KAN VÆRE EN STOR KILDE TIL LUFTFORURENING, HVIS IKKE MAN FYRER KORREKT I SIN BRÆNDEOVN OG AT MAN KAN FJERNE OP TIL 80 % AF DE SUNDHEDSSKADELIGE PARTIKLER FRA RØGEN VED AT TÆNDE OP I TOPPEN. OPLEVER DU AT KAMPAGNEN FORMIDLER BUDSKABET KLART? 38% 38% 13% 3% 8% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun i ringe grad Nej, slet ikke Ved ikke Note: 2015: n=143. Spørgsmålet er ikke stillet i 2011 og 2013 Eftermålingen viser også, at en stor del af kampagnekenderne oplever, at kampagnen er relevant for dem. 67 % angiver, at kampagnen i høj grad eller i nogen grad er relevante for dem. Dette er en stigning på 7 procentpoint siden forrige kampagne måling i 2013, hvor 60 % angav dette. FIGUR 20. OPLEVER DU, AT MILJØSTYRELSENS KAMPAGNE ER RELEVANT FOR DIG? 2 38% 1 10% 2 36% 2 3% 2 40% 25% 5% 1% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun i ringe grad Nej, slet ikke Ved ikke Note: 2015: n=143, 2013: n=160, 2011: n= % af kampagnekenderne mener desuden, at kampagnen i høj grad eller i nogen grad har givet dem ny viden om, hvordan de kan reducere røgen fra brændeovnen og pejsen. Der er specifikt sket en stor stigning i andelen, der har angivet, at de i høj grad har fået ny viden via kampagnen. Således er der i %, der angiver at have fået ny viden via kampagnen, mod 11 % i FIGUR 21. HAR MILJØSTYRELSENS KAMPAGNE GIVET DIG NY VIDEN OM, HVORDAN DU KAN REDUCERE RØGEN FRA DIN BRÆNDEOVN ELLER PEJS? 22% 43% 1 17% 43% 25% 1 3% 46% 30% 1% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun i ringe grad Nej, slet ikke Ved ikke Note: 2015: n=143, 2013: n=160, 2011: n= Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

19 Nedenstående figur illustrerer, at kampagnen også har øget brændeovnsejernes opmærksomhed på at reducere røgen fra brændeovn eller pejs. I alt er der sket en stigning på 15 procentpoint i andelen, der i enten høj grad eller i nogen grad mener, at kampagnen har øget deres opmærksomhed. FIGUR 22. HAR MILJØSTYRELSENS KAMPAGNE ØGET DIN OPMÆRKSOMHED OM, HVORDAN DU KAN REDUCERE RØGEN FRA DIN BRÆNDEOVN ELLER PEJS? 23% 45% 1 15% 38% 27% 18% 3% 18% 45% 27% 8% 1% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun i ringe grad Nej, slet ikke Ved ikke Note: 2015: n=143, 2013: n=160, 2011: n=168. Endeligt er der også lidt flere kampagnekendere, som i 2015 angiver, at kampagnen har medført en adfærdsændring hos dem end i tidligere målinger. Andelen, der har angivet, at kampagnen har ændret deres måde at fyre op på, har ligget stabil på 38 % i 2011 og 2013, mens den i 2015 er steget til 42 %. FIGUR 23: HAR KAMPAGNEN MEDFØRT, AT DU HAR ÆNDRET DIN MÅDE AT FYRE OP PÅ? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 57% 58% 56% 38% 38% 42% Ja Nej Note: 2015: n=143, 2013: n=160, 2011: n=168. Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

20 6.2 Miljøstyrelsens 4 råd De, der kender kampagnen, er desuden blevet spurgt om, hvorvidt de har planer om at følge nogle af kampagnens råd. Det første råd Tænd op på en ny måde har haft en relativ stor gennemslagskraft, idet 37 % af kampagnekenderene har planer om at følge rådet fremover på grund af kampagnen. Dette er en større andel end sidste rundes måling, hvor det var 30 %. Omvendt er der dog ved målingen i 2015 færre brændeovnsejere, der allerede fulgte rådet inden kampagnen (49 %) end ved målingen i 2013 (58 %). FIGUR 24. HAR DU PLANER OM AT FØLGE NOGLE AF KAMPAGNENS RÅD OM, HVORDAN DU KAN BEGRÆNSE RØGEN FRA DIN BRÆNDEOVN: TÆND OP PÅ EN NY MÅDE? 4 37% 13% 1% 58% 30% 1% 46% 42% Note: 2015: n=143, 2013: n=160, 2011: n=168. Jeg fulgte rådet allerede inden kampagnen Jeg har planer om at følge rådet fremover pga. kampagnen Jeg har ikke planer om at følge rådet Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt rådet I figur 25 ses det, at næsten alle brændeovnsejere fulgte rådet om kun at bruge tørt træ inden kampagnen (93 %). Andelen, der allerede fulgte rådet, er dog faldet siden den forrige måling af kampagnen, hvor det var 98 % af brændeovnsejerne, der fulgte rådet allerede inden kampagnen. FIGUR 25. HAR DU PLANER OM AT FØLGE NOGLE AF KAMPAGNENS RÅD OM, HVORDAN DU KAN BEGRÆNSE RØGEN FRA DIN BRÆNDEOVN: BRUG KUN TØRT TRÆ? 93% 98% 96% 6% 1% 3% 3% 1% Jeg fulgte rådet allerede inden kampagnen Jeg har planer om at følge rådet fremover pga. kampagnen Jeg har ikke planer om at følge rådet Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt rådet Note: 2015: n=143, 2013: n=160, 2011: n=168. Samme tendens gør sig gældende i forhold til rådet om at sørge for rigeligt luft til flammerne, hvilket illustreres af i figur 26 nedenfor. En stor andel af brændeovnsejere fulgte allerede rådet inden kampagnen, men andelen er igen i 2015 lavere end de to forrige runders målinger. Der er til gengæld sket en stigning i 2015 sammenlignet med tidligere målinger i andelen, der fremover har planer om at følge rådet pga. kampagnen. 20 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

21 FIGUR 26. HAR DU PLANER OM AT FØLGE NOGLE AF KAMPAGNENS RÅD OM, HVORDAN DU KAN BEGRÆNSE RØGEN FRA DIN BRÆNDEOVN: SØRG FOR RIGELIGT LUFT TIL FLAMMERNE? 88% 96% 10% 1% 1% 92% 6% 2% Jeg fulgte rådet allerede inden kampagnen Jeg har planer om at følge rådet fremover pga. kampagnen Jeg har ikke planer om at følge rådet Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt rådet Note: 2015: n=143, 2013: n=160, 2011: n= % af de, der kender kampagnen, fulgte allerede rådet om at tjekke, at røgen er næsten usynlig, inden kampagnen. 21 % af de, der ikke fulgte rådet inden kampagnen, har i 2015 planer om at følge rådet fremover pga. af kampagnen. Denne andel er relativt stabile over de tre kampagnemålinger. FIGUR 27. HAR DU PLANER OM AT FØLGE NOGLE AF KAMPAGNENS RÅD OM, HVORDAN DU KAN BEGRÆNSE RØGEN FRA DIN BRÆNDEOVN: TJEK, AT RØGEN ER NÆSTEN USYNLIG? 72% 21% 5% 2% 7 21% 73% 23% Jeg fulgte rådet allerede inden kampagnen Jeg har planer om at følge rådet fremover pga. kampagnen Jeg har ikke planer om at følge rådet Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt rådet Note: 2015: n=143, 2013: n=160, 2011: n= Kampagnens sprog, stil og tone Kampagnekenderene er slutteligt blevet spurgt om, hvad de synes om kampagnens sprog, stil og tone. Kampagnens liking ligger i 2015 på 78 %, hvilket er nogenlunde på niveau med 2013 (70 %) og 2011 (84 %). 60 % af kampagnekenderne angiver desuden, at det er meget sandsynligt eller sandsynligt, at de vil fortælle eller allerede har fortalt venner/bekendte/familie om kampagnen (Tabelrapport, Evaluering af kampagne om korrektbrændefyring 2015: tabel 34). FIGUR 28. HVOR GOD ELLER DÅRLIG SYNES DU ALT I ALT, AT KAMPAGNEN ER MED HENSYN TIL SPROG, STIL OG TONE? 26% 52% 13% 2% 1% 17% 53% 1 1% 3% 26% 56% 13% 1% 2% Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Note: 2015: n=143, 2013: n=160, 2011: n=168 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

22 Brændeovnsejere med kendskab til kampagnen er også blevet spurgt til, hvilke ord de forbinder med kampagnen. Resultaterne af dette ses i figur 29. Her angives det primært, at kampagnen er letforståelig og saglig. Kampagnen opleves også af mange som belærende, men samtidig synes mange også, at kampagnen er sympatisk. På de fleste områder ligger kampagnekendernes opfattelse af kampagnen i tråd med forrige måling i Kampagnen i 2015 scorer dog lidt lavere i forhold til at være sympatisk, anderledes og spændende, ligesom kampagnen scorer lavere end tidligere kampagner på at være kedelig. FIGUR 29. PÅ EN SKALA FRA 1-10 I HVOR HØJ GRAD SYNES DU, AT NEDENSTÅENDE ORD BESKRIVER KAMPAGNENS SPROG, STIL OG TONE? GENNEMSNIT Letforståelig Saglig Belærende Sympatisk Anderledes Spændende Kedelig 8,28 8,34 8,08 7,91 7,89 7,45 7,41 7,46 6,67 7,07 7,27 7,07 6,48 6,86 5,97 6,42 6,82 6,06 4,42 5,38 4,41 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 Note: 2015: n=143, 2013: n=160, 2011: n= Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring

23

24 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Rapporten har til formål at evaluere Miljøstyrelsens kampagne Rygestop guide for brændeovne, som er gennemført i fyringssæsonen Kampagnen er gennemført på forskellige platforme, både TV/radio, aviser, internet, homeparties med mere. Evalueringen er gennemført af Epinion. Omkring halvdelen af brændeovnsejerne har inden for de seneste par måneder set eller hørt information om korrekt brændefyring. Evalueringen viser, at 14 % af brændeovnsejerne husker at have set Miljøstyrelsens kampagne Rygestop guide for brændeovne. Strandgade København K Tlf.: (+45) www. mst.dk

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Titel: Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Redaktion: Mette Stensbek Christensen (EPINION)

Læs mere

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltning, Miljøområdet Optænding fra toppen Brændeovnsejerne, der tænder op fra toppen, nedbringer antallet af

Læs mere

Evaluering af Spritkampagnen Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist

Evaluering af Spritkampagnen Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist Evaluering af Spritkampagnen 2008-2010 Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist 1 Indhold Selve kampagnen Tema, formål, målgruppe og kampagneelementer Formål med evalueringerne 2008-2010 Et tilbageblik

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Brug brændeovnen rigtigt! Din brændeovn er kun miljøvenlig, hvis du bruger den rigtigt. Hvis du fyrer med vådt træ og affald, eller hvis du ikke sørger for tilstrækkelig

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 19 Forord Hjemmeværnskommandoen har bedt Danmarks Statistik om at kortlægge danskernes holdning til Hjemmeværnet. Undersøgelsen er et bidrag til Hjemmeværnets årsrapport og

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne Natur & Miljø Forskrift for brug af brændeovne Formål Forkert brug af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for udledning

Læs mere

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt Miljøstyrelsen Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt COPENHAGEN 2011 Evaluering af kampagneeffekt FEBRUAR 2011 C O P E N H A G E N A A R H U S S A I G O N INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne Natur & Miljø Forskrift for brug af brændeovne Formål Forkert brug af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse. Rapport September 2017

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse. Rapport September 2017 Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 10 12 18 22 2 FN s Verdensmål 3

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb februar Public 56237

TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb februar Public 56237 TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb09 19. februar 2009 Public 56237 Metode Feltperiode: 18. februar til 19. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Baggrund og lovgrundlag Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018.

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Formål Fredensborg Kommune har udarbejdet denne forskrift for at forebygge og

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, men få har en reel betalingsvilje. Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, men få har en reel betalingsvilje. Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Dyrevelfærd fylder i forbrugernes bevidsthed, men få har en reel betalingsvilje Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 7. februar 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088.

43 pct. mener at skattesystemet for lønmodtagere er enkelt, mod tidligere 48 pct. i 2010 og 50 pct. i 2088. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 155 Offentligt Notat Koncerncentret Borger og virksomhed Indsats og analyse 23. august 2012 Borgerne oplever øget risiko for at blive opdaget

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Formål med forskriften Forskriften har til formål dels at forbygge røggener for omkringboende og dels at afhjælpe

Læs mere

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 15. oktober 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Åben dør og Se mig Gennemført d. 23. juni til 24. juni 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet af den seneste måned kørt kampagnen Åben dør

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Effektevaluering af kampagnen Brug mere spild mindre

Effektevaluering af kampagnen Brug mere spild mindre Effektevaluering af kampagnen Brug mere spild mindre Miljøstyrelsen Rapport 13. juli 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn?

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? De fleste brændeovnsejere nyder at tænde op i n og mærke varmen og hyggen brede sig. Men desværre er det ikke alle, der har styr på deres

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 %

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 % Rapport Oktober 2015 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller stærke tilhængere af udviklingsbistand De tillidsfulde,

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 17 Forord Hjemmeværnskommandoen har bedt Danmarks Statistik om at kortlægge danskernes holdning til Hjemmeværnet. Undersøgelsen er et bidrag til Hjemmeværnets årsrapport og

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup I 2008 har Metodeudvalget gennemført en række test for at optimere metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup. Disse test har resulteret i en ny tilgang

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

5 nemme trin - sådan tænder du op

5 nemme trin - sådan tænder du op www.exodraft.dk 5 nemme trin - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed:

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse For at undersøge om undervisningsforløbet havde effekt på elevernes holdninger til det lokale demokrati og digital dannelse, blev der lavet en effektmåling.

Læs mere

Borgerpanel: Lokaldemokratiet i Fredericia Kommune

Borgerpanel: Lokaldemokratiet i Fredericia Kommune Borgerpanel: Lokaldemokratiet i Fredericia Kommune Byrådet i Fredericia Kommune ønsker at styrke lokaldemokratiet i kommunen. Derfor har vi brug for dine inputs til, hvordan vi engagerer endnu flere borgere

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Juni Politikere. Befolkningsundersøgelse.

Juni Politikere. Befolkningsundersøgelse. Juni 2019 Politikere Befolkningsundersøgelse www.radiuscph.dk i Indhold Politikere... i Befolkningsundersøgelse... i Om analysen... iv Resultater...1 Spørgsmål 1: Hvor højt vurderer du følgende faggruppers

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Eksport af vandteknologi 2017

Eksport af vandteknologi 2017 Eksport af vandteknologi 2017 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 25 Maj 2018 Udgiver: Miljøstyrelsen ISBN: 978-87-93710-22-1 Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Miljøstyrelsen. Evaluering af kampagnen Tag grønt ansvar, når du fyrer Har du styr på din brændeovn? Endelig Rapport

Miljøstyrelsen. Evaluering af kampagnen Tag grønt ansvar, når du fyrer Har du styr på din brændeovn? Endelig Rapport Miljøstyrelsen Evaluering af kampagnen Tag grønt ansvar, når du fyrer Har du styr på din brændeovn? Endelig Rapport Marts 2007 Rekvirent Rådgiver Miljøstyrelsen Orbicon A/S Strandgade 29 Ringstedvej 20

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Forskrift for brug af fastbrændselsovne Forskrift for brug af fastbrændselsovne Rev. 2017 Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Faktablad: Holdninger til nyhedsmedier og politik i Danmark

Faktablad: Holdninger til nyhedsmedier og politik i Danmark UDGIVET 17. MAJ 2018 Faktablad: Holdninger til nyhedsmedier og politik i Danmark TIL FORESPØRGSLER FRA MEDIER OG LIGNENDE: Amy Mitchell, Director, Journalism Research Katie Simmons, Associate Director,

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side 7 7 ANVENDELSE

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. "Læs igen"

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. Læs igen Ringkøbing-Skjern "Læs igen" Her undersøges, hvorvidt konkurrenceelementet kan bidrage til at øge læsning og læselyst blandt en gruppe medarbejdere på to større produktionsvirksomheder. Medarbejderne på

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Forskrift. Vejledning og Forskrift for brug af fast brændselsovne

Forskrift. Vejledning og Forskrift for brug af fast brændselsovne Forskrift Vejledning og Forskrift for brug af fast brændselsovne Baggrund Hvis du fyrer korrekt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovn, får du mest varme ud af dit brændsel og

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

HOLBÆK IMAGES - INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I HOLBÆK KOMMUNE

HOLBÆK IMAGES - INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I HOLBÆK KOMMUNE HOLBÆK IMAGES - INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS NOVEMBER 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning.

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Viden om cookies på internettet

Viden om cookies på internettet Viden om cookies på internettet Gennemført af YouGov for Børnerådet og Medierådet for Børn og Unge, oktober 014 Kontakt: Senior Research Consultant, Marie Christiansen Krøyer på marie.kroyer@yougov.com

Læs mere

Indkøbslisten flytter over på mobiltelefonen

Indkøbslisten flytter over på mobiltelefonen Indkøbslisten flytter over på mobiltelefonen Marts 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 21. marts 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Oktober 2017 Undersøgelsesmåned: September 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Rapport Region Lyngby-Taarbæk Hovedstaden Kommune Marts 2018 29/6/16 Kapacitetsudredning 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 Metode 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse Notat Kontor/afdeling SEG Dato 3. juli 2018 Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse J nr. 2018-14137 /mra, hlm Resumé Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014 Befolkningens læsning af digitale materialer 1 Flere læser e-bøger Der har været en stor stigning i andelen, der har prøvet at læse en e-bog I opinionsmålingen

Læs mere