UDKAST TIL UDTALELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL UDTALELSE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2011/0438(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige indkøb (COM(2011)0896 C7-0006/ /0438(COD)) Ordfører for udtalelse: Åsa Westlund PA\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_Legam PE v /43 PA\ doc

3 KORT BEGRUNDELSE Offentlige indkøb er en væsentlig faktor i vores samfund, såvel økonomisk som socialt og miljømæssigt. De offentlige myndigheder bruger ca. 18 % af EU's BNP på varer og tjenesteydelser gennem offentlige indkøb. Offentlige indkøb kan og bør anvendes som et instrument til gennemførelse af Den Europæiske Unions mål. Offentlige indkøb er et vigtigt redskab for ordregivende myndigheder, således at de kan forvalte skatteydernes penge på bedst mulig vis. Dette omfatter, at offentlige indkøb skal anvendes til at skabe bæredygtig udvikling, herunder fremme positiv udvikling inden for eksempelvis miljø, klima, bekæmpelse af forskelsbehandling, dyrevelfærd og ungdomsbeskæftigelse. Eftersom bæredygtig udvikling er en målsætning i Lissabontraktaten, er det væsentligt at gøre offentlige myndigheder i stand til og tilskynde dem til at anvende offentlige indkøb som et redskab til at nå dette mål. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed vil afgive denne udtalelse til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. I udtalelsen fokuseres der på spørgsmål vedrørende bæredygtige offentlige indkøb inden for miljømæssige, økonomiske og sociale områder. Ordføreren glæder sig over til et nyt direktiv om offentlige indkøb. Forslaget handler primært om at øge de offentlige udgifters effektivitet, vedrører forenkling og fleksibilisering af de gældende regler, og der lægges vægt på betydningen af miljøhensyn. Der er yderligere forslag, som tager sigte på at gøre offentlige indkøb mere anvendelige til støtte for fælles samfundsmæssige mål. Ordføreren ønsker at sætte yderligere fokus på følgende væsentlige spørgsmål: - Der bør ikke herske nogen tvivl om, at de ordregivende myndigheder har mulighed for at fastsætte krav, der er strengere eller mere vidtgående end den nuværende EU-lovgivning på visse områder. - Innovative løsninger bør fremmes inden for offentlige indkøb. Offentlige indkøbere bør tilskyndes til at købe innovative varer og tjenesteydelser med henblik på at opfylde målene for bæredygtig udvikling. Nye innovative løsninger og ideer er nødvendige på miljøområdet, og offentlige indkøb bør anvendes som et redskab til at opfylde sådanne behov. - Kriteriet livscyklusvurdering bør styrkes. De sociale og miljømæssige virkninger ved hele produktionsprocessen skal tages i betragtning. Derfor bør de ordregivende myndigheder have yderligere muligheder for at stille krav til produktionsprocessen og ikke blot til det specifikke produkt. Dette vil føre til mere bæredygtige indkøb. - På grundlag af hensynet til folkesundheden bør anvendelsen af kollektive overenskomster og internationale konventioner om beskæftigelse ikke blot være en mulighed, men et krav for udpegede entreprenører. For at beskytte arbejdstageres sundhed og deres arbejdsmiljø bør det være muligt at udelukke og straffe de tilbudsgivere, der ikke overholder social- og PA\ doc 3/43 PE v01-00

4 arbejdsmarkedslovgivningen. De lande, der har ratificeret ILO-konvention nr. 94, bør ikke hindres i at gennemføre konventionen. - Anvendelsen af standarder bør foretrækkes frem for anvendelsen af mærker. Standarder er nyttige, idet tilbudsgivere forstår dem inden for det relevante område, og de bidrager til at undgå, at de ordregivende myndigheder skal opfinde den dybe tallerken på ny. Ved at understrege anvendelsen af standarder bliver det i dette direktiv gjort lettere for de ordregivende myndigheder at fastsætte miljømæssige og sociale krav. - Direktivet må ikke mindske kommunernes mulighed for at samarbejde, således at de kan tilbyde visse tjenesteydelser af almen interesse, f.eks. affalds- og vandbehandling. - Direktivet bør øge muligheden for at stille krav til hele entreprenørkæden, dvs. også til underentreprenører. Det er ikke blot hovedentreprenøren/tilbudsgiveren, der skal overholde den ordregivende myndigheds regler og bestemmelser, men det samme bør gælde for underentreprenører. Der er behov for et kontrolsystem, der dækker alle led i entreprenørkæden. Ordføreren går fuldt ind for at bevare kommuners, regioners og andre lokale ordregivende myndigheders selvbestemmelse og selvstændighed. Forordningen skal være tydelig, således at tolkningsproblemer kan undgås. Forenklingen af direktivet vil også tilskynde og gøre de ordregivende myndigheder i stand til at indarbejde klare målsætninger for bæredygtighed i deres politikker for offentlige indkøb. ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 1 Betragtning 2 (2) Offentlige indkøb spiller en central rolle i Europa 2020-strategien som et af de markedsbaserede instrumenter, der skal anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og således sikre optimal udnyttelse af de offentlige midler. I denne forbindelse skal de nuværende udbudsregler, der er vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved (2) Offentlige indkøb spiller som et af de markedsbaserede instrumenter, der skal anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og således sikre optimal udnyttelse af de offentlige midler en central rolle i Europa strategien og i opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling i Lissabontraktaten. I denne forbindelse skal de nuværende udbudsregler, der er vedtaget ved Europa- Parlamentets og Rådets direktiv PE v /43 PA\ doc

5 indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter revideres og moderniseres for at øge de offentlige udgifters effektivitet, navnlig ved at fremme små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige indkøb og for at gøre det muligt for indkøbere at udnytte offentlige indkøb bedre til støtte for fælles samfundsmål. Der er også behov for at præcisere grundlæggende begreber og koncepter med henblik på at sikre bedre retssikkerhed og integrere visse aspekter af EU-Domstolens tilhørende veletablerede retspraksis. 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter revideres og moderniseres for at øge de offentlige udgifters effektivitet, navnlig ved at fremme små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige indkøb og for at gøre det muligt for indkøbere at udnytte offentlige indkøb bedre til støtte for fælles samfundsmål. Der er også behov for at præcisere grundlæggende begreber og koncepter med henblik på at sikre bedre retssikkerhed og integrere visse aspekter af EU-Domstolens tilhørende veletablerede retspraksis. Det er nødvendigt at medtage teksten om Lissabontraktaten for at understrege, hvor vigtig bæredygtig udvikling er. 2 Betragtning 2 (2) Offentlige indkøb spiller en central rolle i Europa 2020-strategien som et af de markedsbaserede instrumenter, der skal anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og således sikre optimal udnyttelse af de offentlige midler. I denne forbindelse skal de nuværende udbudsregler, der er vedtaget ved Europa- Parlamentets og Rådets direktiv (2) Offentlige indkøb spiller en central rolle i Europa 2020-strategien som et af de markedsbaserede instrumenter, der skal anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og således sikre optimal udnyttelse af de offentlige midler. I denne forbindelse skal de nuværende udbudsregler, der er vedtaget ved Europa- Parlamentets og Rådets direktiv PA\ doc 5/43 PE v01-00

6 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter revideres og moderniseres for at øge de offentlige udgifters effektivitet, navnlig ved at fremme små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige indkøb og for at gøre det muligt for indkøbere at udnytte offentlige indkøb bedre til støtte for fælles samfundsmål. Der er også behov for at præcisere grundlæggende begreber og koncepter med henblik på at sikre bedre retssikkerhed og integrere visse aspekter af EU-Domstolens tilhørende veletablerede retspraksis. 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter revideres og moderniseres for at øge de offentlige udgifters effektivitet, navnlig ved at fremme små og mellemstore virksomheders deltagelse i offentlige indkøb og for at gøre det muligt for indkøbere at udnytte offentlige indkøb bedre til støtte for fælles samfundsmål. Ordregivende myndigheder tilskyndes til at fastsætte krav, som er strengere eller mere vidtgående end den nuværende EUlovgivning på visse områder, med henblik på at opfylde disse fælles mål. Der er også behov for at præcisere grundlæggende begreber og koncepter med henblik på at sikre bedre retssikkerhed og integrere visse aspekter af EU-Domstolens tilhørende veletablerede retspraksis. Der bør ikke herske nogen tvivl om, at de ordregivende myndigheder kan fastsætte krav, der er strengere eller mere vidtgående end den nuværende EU-lovgivning på visse områder. En tidlig erklæring om direktivets rolle til opfyldelse af klimamæssig, miljømæssig og social samhørighed tager hensyn til de artikler, der senere i forslaget vedrører disse spørgsmål. 3 Betragtning 43 (43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt er i overensstemmelse med dette direktiv, (43) Vilkårene for udførelse af en kontrakt er i overensstemmelse med dette direktiv, PE v /43 PA\ doc

7 hvis de hverken direkte eller indirekte er diskriminerende, hvis de er forbundet med kontraktens genstand, og hvis de er anført i udbudsbekendtgørelsen, den vejledende forhåndsmeddelelse til at iværksætte udbud eller udbudsdokumenterne. Vilkårene kan bl.a. have til formål at fremme efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe beskæftigelse til personer med særlige integrationsproblemer, bekæmpe arbejdsløshed, beskytte miljøet eller dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. nævnes krav om - ved udførelsen af kontrakten - at ansætte langtidsledige eller iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige eller for unge, at overholde substansen i de grundlæggende ILO-konventioner, selv hvis sådanne konventioner ikke er gennemført i national ret, og at ansætte flere handicappede, end den nationale lovgivning kræver. hvis de hverken direkte eller indirekte er diskriminerende, hvis de er forbundet med kontraktens genstand, og hvis de er anført i udbudsbekendtgørelsen, den vejledende forhåndsmeddelelse til at iværksætte udbud eller udbudsdokumenterne. Vilkårene kan bl.a. have til formål at fremme efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe beskæftigelse til personer med særlige integrationsproblemer, bekæmpe arbejdsløshed, beskytte miljøet eller dyrevelfærd. Som eksempler kan bl.a. nævnes krav om - ved udførelsen af kontrakten - at ansætte langtidsledige eller iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige eller for unge, at overholde substansen i de grundlæggende ILO-konventioner, navnlig ILO-konvention nr. 94, selv hvis sådanne konventioner ikke er gennemført i national ret, og at ansætte flere handicappede, end den nationale lovgivning kræver. Med dette ændringsforslag understreges betydningen af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler (offentlige kontrakter), som specifikt omhandler offentlige indkøb. EU skal forpligte sig til at overholde ILO-standarderne. 4 Artikel 1 stk. 2 afsnit 1 2. Indkøb i henhold til dette direktiv er en eller flere ordregivende myndigheders køb og anden form for anskaffelse af byggeog anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser fra økonomiske aktører valgt af de ordregivende myndigheder, uanset om bygge- og anlægsarbejderne, varerne eller tjenesteydelserne er beregnet til et offentligt formål. 2. Indkøb i henhold til dette direktiv er en eller flere ordregivende myndigheders køb af bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser ved hjælp af offentlige kontrakter fra økonomiske aktører valgt af de ordregivende myndigheder PA\ doc 7/43 PE v01-00

8 Denne ændring er nødvendig, således at kommunerne får mulighed for at samarbejde på en effektiv måde med henblik på at stille visse tjenesteydelser af almen interesse til rådighed, såsom affalds- og vandbehandling. 5 Artikel 1 stk. 2 afsnit 2 Bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller tjenesteydelser i sin helhed, selv hvis indkøbt gennem forskellige kontrakter, udgør et enkelt indkøb i henhold til dette direktiv, hvis kontrakterne er del af et enkelt projekt. udgår Denne ændring er nødvendig, således at kommunerne får mulighed for at samarbejde på en effektiv måde med henblik på at stille visse tjenesteydelser af almen interesse til rådighed, såsom affalds- og vandbehandling. 6 Artikel 1 stk. 2 a (nyt) 2a. En kontrakt, der tildeles af en ordregivende myndighed til en anden juridisk person, falder uden for direktivets anvendelsesområde, når følgende kumulative betingelser er opfyldt: a) Den ordregivende myndighed underkaster den pågældende juridiske person en kontrol, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne PE v /43 PA\ doc

9 tjenestegrene. b) Den væsentlige del af den juridiske persons aktiviteter udføres for den kontrollerende ordregivende myndighed eller for andre juridiske personer, der kontrolleres af denne ordregivende myndighed. c) Der er ikke nogen aktiv privat deltagelse i den kontrollerede juridiske person. (Teksten er fra artikel 11, stk. 1, i med ændringer) Denne ændring er nødvendig, således at kommunerne får mulighed for at samarbejde på en effektiv måde med henblik på at stille visse tjenesteydelser af almen interesse til rådighed, såsom affalds- og vandbehandling. Det er et spørgsmål om anvendelsesområde, og derfor flyttes artikel 11 i til artikel 1 med ændringer. 7 Artikel 1 stk. 2 b (nyt) 2b. Stk. 2a (nyt) finder også anvendelse, når en kontrolleret virksomhed eller kontrollerede virksomheder, som er en ordregivende myndighed, tildeler en kontrakt til sit kontrollerende selskab eller til en anden juridisk person, der kontrolleres af den samme ordregivende myndighed, forudsat at der ikke er nogen privat deltagelse i den juridiske person, som får tildelt den offentlige kontrakt. (Teksten er fra artikel 11, stk. 2, i med ændringer) Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 2a (nyt). PA\ doc 9/43 PE v01-00

10 8 Artikel 1 stk. 2 c (nyt) 2c. En ordregivende myndighed, som ikke kontrollerer en juridisk person, jf. stk. 3, kan alligevel tildele en offentlig kontrakt uden for dette direktivs anvendelsesområde til en juridisk person, som den kontrollerer sammen med andre ordregivende myndigheder, når følgende betingelser er opfyldt: a) De ordregivende myndigheder underkaster den juridiske person en kontrol, der svarer til den kontrol, de fører med deres egne tjenestegrene. b) Den væsentlige del af den juridiske persons aktiviteter udføres for den kontrollerende ordregivende myndighed eller andre juridiske personer, der kontrolleres af de samme ordregivende myndigheder. c) Der er ikke nogen aktiv privat deltagelse i den kontrollerede juridiske person. (Teksten er fra artikel 11, stk. 3, i med ændringer) Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 2a (nyt). PE v /43 PA\ doc

11 9 Artikel 1 stk. 2 d (nyt) 2d. En aftale, der er indgået mellem to eller flere ordregivende myndigheder, anses ikke for at være en offentlig kontrakt i henhold til artikel 2, stk. 7, i nærværende direktiv, og falder følgelig uden for dette direktivs anvendelsesområde, når følgende kumulative betingelser er opfyldt: a) Partnerskabets formål er udførelse af en offentlig opgave, som påhviler alle de offentlige myndigheder. b) Opgaven udføres udelukkende af de berørte offentlige myndigheder, dvs. uden deltagelse af privat kapital. (Teksten er fra artikel 11, stk. 4, i med ændringer) Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 2a (nyt). 10 Artikel 1 stk. 2 e (nyt) 2e. Kontrakter vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser, der er anført i bilag XVI, reguleres udelukkende ved artikel i dette direktiv. PA\ doc 11/43 PE v01-00

12 Det foreslåede direktiv er udformet, således at sociale tjenesteydelser og andre tjenesteydelser udelukkende reguleres af artikel Dette bør anføres så tidligt som muligt i forslagets tekst. 11 Artikel 2 nr. 22 a (nyt) 22a. "socialt bæredygtig produktionsproces": en produktionsproces, hvor man i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer overholder lovgivning, regler og standarder inden for sundheds- og sikkerhedsområdet, socialog arbejdsmarkedsområdet, navnlig med hensyn til princippet om ligebehandling på arbejdspladsen. Princippet om ligebehandling på arbejdspladsen henviser til overholdelsen af de gældende arbejdsvilkår, herunder lovgivning, regler og standarder inden for sundheds- og sikkerhedsområdet, social- og arbejdsmarkedsområdet, som er fastlagt i Unionens lovgivning og national lovgivning samt kollektive overenskomster, som gælder, hvor der finder levering af bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer sted Det er vigtigt at gøre de ordregivende myndigheder i stand til at fremme gode arbejdsbetingelser og standse social dumping for at beskytte folkesundheden. Formålet med denne definition er at kunne henvise til socialt bæredygtige produktionsprocesser senere, f.eks. i artikel 40, 41, 55, 56, 60, 61, 66, 70 og 71. PE v /43 PA\ doc

13 12 Artikel 11 Artikel 11 udgår (Dele af teksten fra artikel 11 er flyttet til artikel 1 jf. ændringsforslag om artikel 1, stk. 2a-d (nyt)) Indholdet i artikel 11 i er væsentligt for direktivets anvendelsesområde og er følgelig flyttet, med ændringer, til artikel 1. Tilsvarende er artikel 11 i slettet. 13 Artikel 11 a (ny) Artikel 11 a Tjenesteydelseskontrakter, der tildeles på grundlag af en eksklusiv rettighed Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige tjenesteydelseskontrakter, som en ordregivende myndighed tildeler en anden ordregivende myndighed eller en sammenslutning af ordregivende myndigheder, på grundlag af en eksklusiv rettighed, der er tildelt dem i henhold til bekendtgjorte love eller administrative bestemmelser, der er forenelige med traktaten. Artikel 18 fra det gældende direktiv 2004/18/EF genindføres. Denne artikel er væsentlig for tiltag af almen interesse, f.eks. spil (statsgodkendte lotterier) og bortskaffelse af affald. PA\ doc 13/43 PE v01-00

14 Artiklen gør det muligt for myndighederne at reservere nogle tiltag til visse interne virksomheder. Domstolen har anvendt denne bestemmelse i sag C-360/ Artikel 40 stk. 1 afsnit 1 1. De tekniske specifikationer som defineret i punkt 1 i bilag VIII anføres i udbudsdokumenterne. De definerer de egenskaber, som kræves af et arbejde, en tjenesteydelse eller vare. 1. De tekniske specifikationer anføres i udbudsdokumenterne. De definerer de egenskaber, som kræves af et arbejde, en tjenesteydelse eller vare, med henblik på at opfylde den ordregivende myndigheds målsætninger både med hensyn til anvendelse og bæredygtighed. Denne ændring har til formål at styrke hensyntagen til bæredygtighed i dette direktiv. 15 Artikel 40 stk. 1 afsnit 2 Disse karakteristika kan også vedrøre den specifikke proces for produktion eller levering af de ønskede bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer eller for en anden fase i deres livscyklus som omhandlet i artikel 2, stk. 22. Disse karakteristika vedrører også den specifikke produktionsproces eller levering af de ønskede bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser eller for en anden fase i deres livscyklus og socialt bæredygtige produktionsproces som omhandlet i artikel 2, stk. 22, og 22a (nyt). Det er vigtigt at gøre de ordregivende myndigheder i stand til at fremme miljømæssige hensyn, gode arbejdsbetingelser og standse social dumping for at beskytte folkesundheden. En ordregivende myndighed kan allerede i de tekniske specifikationer fastsætte høje miljømæssige og sociale krav. PE v /43 PA\ doc

15 16 Artikel 40 stk. 1 afsnit 5 a (nyt) Tekniske specifikationer kan f.eks. også omfatte krav vedrørende: Det er vigtigt at gøre de ordregivende myndigheder i stand til at fremme miljømæssige hensyn, gode arbejdsbetingelser og standse social dumping for at beskytte folkesundheden. En ordregivende myndighed kan allerede i de tekniske specifikationer fastsætte høje miljømæssige og sociale krav. 17 Artikel 40 stk. 1 afsnit 5 a (nyt) litra a (nyt) a) præstation, herunder niveauer for miljø- og klimapræstation Det er vigtigt at gøre de ordregivende myndigheder i stand til at fremme miljømæssige hensyn, gode arbejdsbetingelser og standse social dumping for at beskytte folkesundheden. En ordregivende myndighed kan allerede i de tekniske specifikationer fastsætte høje miljømæssige og sociale krav. PA\ doc 15/43 PE v01-00

16 18 Artikel 40 stk. 1 afsnit 5 a (nyt) litra b (nyt) b) organisationen af det personale, der skal udføre den pågældende kontrakt, og dets kvalifikationer og erfaring Det er vigtigt at gøre de ordregivende myndigheder i stand til at fremme miljømæssige hensyn, gode arbejdsbetingelser og standse social dumping for at beskytte folkesundheden. En ordregivende myndighed kan allerede i de tekniske specifikationer fastsætte høje miljømæssige og sociale krav. 19 Artikel 40 stk. 1 afsnit 5 a (nyt) litra c (nyt) c) sikkerhed eller dimensioner, herunder procedurer for kvalitetssikring, terminologi, symboler, afprøvning og afprøvningsmetoder, emballering, mærkning og etikettering, brugsvejledning Det er vigtigt at gøre de ordregivende myndigheder i stand til at fremme miljømæssige hensyn, gode arbejdsbetingelser og standse social dumping for at beskytte folkesundheden. En ordregivende myndighed kan allerede i de tekniske specifikationer fastsætte høje miljømæssige og sociale krav. PE v /43 PA\ doc

17 20 Artikel 40 stk. 1 afsnit 5 a (nyt) litra d (nyt) d) livscyklusegenskaber (som fastlagt i artikel 2, stk. 22) Det er vigtigt at gøre de ordregivende myndigheder i stand til at fremme miljømæssige hensyn, gode arbejdsbetingelser og standse social dumping for at beskytte folkesundheden. En ordregivende myndighed kan allerede i de tekniske specifikationer fastsætte høje miljømæssige og sociale krav. 21 Artikel 40 stk. 1 afsnit 5 a (nyt) litra e (nyt) e) egenskaber for socialt bæredygtige produktionsprocesser (som fastlagt i artikel 2, stk. 23) Det er vigtigt at gøre de ordregivende myndigheder i stand til at fremme miljømæssige hensyn, gode arbejdsbetingelser og standse social dumping for at beskytte folkesundheden. En ordregivende myndighed kan allerede i de tekniske specifikationer fastsætte høje miljømæssige og sociale krav. PA\ doc 17/43 PE v01-00

18 22 Artikel 40 stk. 1 afsnit 5 a (nyt) litra f (nyt) f) regler for projektering og omkostningsberegning, betingelser for afprøvning, kontrol og aflevering af bygge- og anlægsarbejder samt konstruktionsteknik og konstruktionsmetoder samt alle andre tekniske forhold, som den ordregivende myndighed ved almindelige eller særlige bestemmelser kan fastsætte vedrørende de færdige arbejder og de materialer eller dele, der indgår deri. Det er vigtigt at gøre de ordregivende myndigheder i stand til at fremme miljømæssige hensyn, gode arbejdsbetingelser og standse social dumping for at beskytte folkesundheden. En ordregivende myndighed kan allerede i de tekniske specifikationer fastsætte høje miljømæssige og sociale krav. 23 Artikel 40 stk. 3 litra a a) med hensyn til funktionsdygtighed eller funktionelle krav, herunder miljømæssige egenskaber, forudsat at parametrene er så præcise, at tilbudsgiverne kan identificere kontraktens genstand og de ordregivende myndigheder kan tildele kontrakten a) med hensyn til funktionsdygtighed eller funktionelle krav, herunder sociale og miljømæssige egenskaber, forudsat at parametrene er så præcise, at tilbudsgiverne kan identificere kontraktens genstand og de ordregivende myndigheder kan tildele kontrakten. I overensstemmelse med stk. 1 ovenfor kan tekniske specifikationer formuleres i form af præstations- eller funktionskrav, der vedrører de ønskede bygge- og anlægsarbejders, varers eller PE v /43 PA\ doc

19 tjenesteydelsers egenskaber for så vidt angår livscyklus eller socialt bæredygtige produktionsprocesser, foruden tekniske specifikationer i form af præstations- og funktionskrav til de bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der anvendes Det er vigtigt at gøre de ordregivende myndigheder i stand til at fremme miljømæssige hensyn, gode arbejdsbetingelser og standse social dumping for at beskytte folkesundheden. En ordregivende myndighed kan allerede i de tekniske specifikationer fastsætte høje miljømæssige og sociale krav. 24 Artikel 40 stk. 3 litra b b) ved henvisning til tekniske specifikationer og i nævnte rækkefølge ved henvisning til nationale standarder til gennemførelse af europæiske standarder, europæiske tekniske godkendelser, fælles tekniske specifikationer, internationale standarder, andre tekniske referencer udarbejdet af europæiske standardiseringsorganer eller - når sådanne ikke eksisterer - nationale standarder, nationale tekniske godkendelser eller nationale tekniske specifikationer for projektering, beregning og udførelse af arbejder og anvendelse af varerne, skal hver henvisning efterfølges af udtrykket "eller tilsvarende" b) ved henvisning til specifikationer og standarder, som defineret i punkt 2 i bilag VIII, idet der skal gives præference til europæiske og internationale standarder og, udelukkende hvis sådanne ikke findes, til nationale standarder, skal hver henvisning efterfølges af udtrykket "eller tilsvarende" Det er vigtigt at gøre de ordregivende myndigheder i stand til at fremme miljømæssige PA\ doc 19/43 PE v01-00

20 hensyn, gode arbejdsbetingelser og standse social dumping for at beskytte folkesundheden. En ordregivende myndighed kan allerede i de tekniske specifikationer fastsætte høje miljømæssige og sociale krav. 25 Artikel 40 stk. 3 litra c c) som en angivelse af funktionsdygtighed eller funktionelle krav, jf. litra a), idet der som et middel til formodning om overensstemmelse med denne funktionsdygtighed eller disse krav henvises til de tekniske specifikationer i litra b) c) som en angivelse af funktionsdygtighed eller funktionelle krav, jf. litra a), idet der som et middel til formodning om overensstemmelse med denne funktionsdygtighed eller disse krav henvises til de tekniske specifikationer og standarder i litra b) Anvendelsen af mærker bør slettes til fordel for anvendelsen af standarder. Standarder er nyttige, idet tilbudsgivere forstår dem inden for det relevante område, og de bidrager til at undgå, at de ordregivende myndigheder skal opfinde den dybe tallerken på ny. Ved at understrege anvendelsen af standarder bliver det i dette direktiv gjort lettere for de ordregivende myndigheder at fastsætte miljømæssige og sociale krav. 26 Artikel 40 stk. 3 litra d d) ved henvisning til de tekniske specifikationer i litra b), for så vidt angår visse karakteristika, og til funktionsdygtigheden eller de funktionelle krav i litra a), for så vidt angår andre karakteristika. d) ved henvisning til de tekniske specifikationer og standarder i litra b), for så vidt angår visse karakteristika, og til funktionsdygtigheden eller de funktionelle krav i litra a), for så vidt angår andre karakteristika. PE v /43 PA\ doc

21 Anvendelsen af mærker bør slettes til fordel for anvendelsen af standarder. Standarder er nyttige, idet tilbudsgivere forstår dem inden for det relevante område, og de bidrager til at undgå, at de ordregivende myndigheder skal opfinde den dybe tallerken på ny. Ved at understrege anvendelsen af standarder bliver det i dette direktiv gjort lettere for de ordregivende myndigheder at fastsætte miljømæssige og sociale krav. 27 Artikel 40 stk Når en ordregivende myndighed benytter sig af muligheden for at henvise til de specifikationer, der er omhandlet i stk. 3, litra b), kan den ikke afvise et tilbud med den begrundelse, at de tilbudte varer og tjenesteydelser ikke er i overensstemmelse med de specifikationer, som de har henvist til, hvis tilbudsgiveren i sit tilbud godtgør med egnede midler, at de løsninger, han tilbyder, på tilsvarende måde opfylder de krav, der er fastsat i de pågældende tekniske specifikationer. 5. Når en ordregivende myndighed benytter sig af muligheden for at henvise til de specifikationer og standarder, der er omhandlet i stk. 3, litra b), kan den ikke afvise et tilbud med den begrundelse, at de tilbudte varer og tjenesteydelser ikke er i overensstemmelse med de specifikationer og standarder, som de har henvist til, hvis tilbudsgiveren i sit tilbud godtgør med egnede midler, at de løsninger, han tilbyder, på tilsvarende måde opfylder de krav, der er fastsat i de pågældende tekniske specifikationer. Anvendelsen af mærker bør slettes til fordel for anvendelsen af standarder. Standarder er nyttige, idet tilbudsgivere forstår dem inden for det relevante område, og de bidrager til at undgå, at de ordregivende myndigheder skal opfinde den dybe tallerken på ny. Ved at understrege anvendelsen af standarder bliver det i dette direktiv gjort lettere for de ordregivende myndigheder at fastsætte miljømæssige og sociale krav. 28 Artikel 40 stk. 6 afsnit 1 6. Når en ordregivende myndighed 6. Når en ordregivende myndighed PA\ doc 21/43 PE v01-00

22 benytter sig af den mulighed, der er omhandlet i stk. 3, litra a), til at fastsætte tekniske specifikationer i form af funktionsdygtighed eller funktionelle krav, kan den ikke afvise et tilbud om bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der er i overensstemmelse med en national standard til gennemførelse af en europæisk standard, en europæisk teknisk godkendelse, en fælles teknisk specifikation, en international standard eller en teknisk reference udarbejdet af et europæisk standardiseringsorgan, hvis disse specifikationer tager sigte på at dække de funktionelle krav eller krav til funktionsdygtighed, som de har fastsat. benytter sig af den mulighed, der er omhandlet i stk. 3, litra a), til at fastsætte tekniske specifikationer i form af funktionsdygtighed eller funktionelle krav, kan den ikke afvise et tilbud om bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der er i overensstemmelse med en national standard, hvis kriterierne for den standard tager sigte på at dække de funktionelle krav eller krav til funktionsdygtighed, som de har fastsat. Anvendelsen af mærker bør slettes til fordel for anvendelsen af standarder. Standarder er nyttige, idet tilbudsgivere forstår dem inden for det relevante område, og de bidrager til at undgå, at de ordregivende myndigheder skal opfinde den dybe tallerken på ny. Ved at understrege anvendelsen af standarder bliver det i dette direktiv gjort lettere for de ordregivende myndigheder at fastsætte miljømæssige og sociale krav. 29 Artikel 41 overskrift Mærker Mærker og attester fra en standard, der er kontrolleret af en tredjepart Anvendelsen af mærker bør slettes til fordel for anvendelsen af standarder. Standarder er nyttige, idet tilbudsgivere forstår dem inden for det relevante område, og de bidrager til at undgå, at de ordregivende myndigheder skal opfinde den dybe tallerken på ny. Ved at understrege anvendelsen af standarder bliver det i dette direktiv gjort lettere for de ordregivende myndigheder at fastsætte miljømæssige og sociale krav. PE v /43 PA\ doc

23 30 Artikel 41 stk. 1 afsnit 1 1. Når de ordregivende myndigheder fastsætter miljømæssige, sociale eller andre egenskaber for bygge- og anlægsarbejder, levering af varer eller tjenesteydelser i form af funktionsdygtighed eller funktionelle krav som omhandlet i artikel 40, stk. 3, litra a), kan de kræve, at bygge- og anlægsarbejder, levering af varer eller tjenesteydelser er forsynet med et mærke, forudsat at alle de følgende betingelser er opfyldt: a) kravene til mærket i forbindelse med etiketten vedrører kun egenskaber, der er forbundet med kontraktens genstand og er egnede til at definere egenskaberne ved de bygge- og anlægsarbejder, levering af varer eller tjenesteydelser, der er genstand for kontrakten b) kravene til mærket er udviklet på grundlag af videnskabelig information eller baseret på andre objektivt verificerbare og ikkediskriminerende kriterier c) mærkerne udvikles på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, i hvilken alle interessenter, herunder statslige institutioner, forbrugere, fabrikanter, forhandlere og miljøorganisationer, kan deltage d) mærkerne er tilgængelige for alle interesserede parter e) kriterierne for mærkerne er fastsat af en tredjepart, som er uafhængig af den økonomiske operatør, der ansøger om mærket. udgår PA\ doc 23/43 PE v01-00

24 Standarder er ofte nyttige, da tilbudsgivere har let ved at forstå dem, og de bidrager til at undgå, at de ordregivende myndigheder skal opfinde den dybe tallerken på ny. Når de ordregivende myndigheder har indført miljømæssige eller sociale kriterier i deres tekniske specifikationer, hvad enten som livscyklusegenskaber eller andet, gælder de samme argumenter med hensyn til standarder, som er kontrolleret af en tredjepart, og som har at gøre med disse overvejelser. "Standard" er defineret i bilag VIII. et opfylder forenklingsmålsætningen om at behandle alle standarder, herunder standarderne om miljømæssige og sociale kriterier, på samme måde. 31 Artikel 41 stk Når et mærke opfylder betingelserne i stk. 1, litra b), c), d) og e) men også omhandler krav, der ikke er knyttet til kontraktens genstand, kan de ordregivende myndigheder definere de tekniske specifikationer med henvisning til de detaljerede specifikationer for dette mærke, eller hvor det er relevant dele heraf, der er knyttet til kontraktens genstand og er egnede til at definere egenskaberne ved denne genstand. 2. Når en standard, der er kontrolleret af en tredjepart, ikke svarer til definitionen i punkt 6 i bilag VIII, fordi dens kriterier omhandler krav, der ikke er knyttet til kontraktens genstand, kan de ordregivende myndigheder definere de tekniske specifikationer med henvisning til de detaljerede specifikationer for denne standard, eller hvor det er relevant dele heraf, der er knyttet til kontraktens genstand og er egnede til at definere egenskaberne ved denne genstand. Dette ændringsforslag har til formål at fremhæve anvendelsen af tredjepartsstandarder i offentlige indkøb. Gennem anvendelsen af standarder, der er kontrolleret af tredjeparter, har de ordregivende myndigheder og tilbudsgivere et tydeligt, passende og nyttigt redskab. Det faktum, at et produkt eller en tjenesteydelse opfylder en standard, der er kontrolleret af en tredjepart, tjener som dokumentation for, at den ordregivende myndigheds kriterier er opfyldt. PE v /43 PA\ doc

25 32 Artikel 41 stk. 2 afsnit 1 a (nyt) Den ordregivende myndighed kan anføre i sine tekniske bestemmelser, at bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, som er i overensstemmelse med en sådan standard, anses for at opfylde de tekniske specifikationer. De ordregivende myndigheder accepterer ligeledes alle lignende standarder, som opfylder specifikationerne fra de ordregivende myndigheder. For at byggeog anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, som ikke er blevet kontrolleret af en tredjepart, kan være i overensstemmelse med en sådan standard, accepterer de ordregivende myndigheder ligeledes teknisk dokumentation fra fabrikanten eller anden passende dokumentation såsom attester og erklæringer. Anvendelsen af mærker bør slettes til fordel for anvendelsen af standarder. Standarder er nyttige, idet tilbudsgivere forstår dem inden for det relevante område, og de bidrager til at undgå, at de ordregivende myndigheder skal opfinde den dybe tallerken på ny. Ved at understrege anvendelsen af standarder bliver det i dette direktiv gjort lettere for de ordregivende myndigheder at fastsætte miljømæssige og sociale krav. 33 Artikel 54 stk. 1 litra b b) tilbuddet er afgivet af en tilbudsgiver, som ikke er udelukket i henhold til artikel 21 og 55 og som opfylder de b) tilbuddet er afgivet af en tilbudsgiver, som ikke er udelukket i henhold til artikel 21 og 55 og som opfylder de PA\ doc 25/43 PE v01-00

26 udvælgelseskriterier, som er opstillet af den ordregivende myndighed i henhold til artikel 56, og, hvor dette er relevant, de i artikel 64 omhandlede ikkediskriminerende regler og kriterier. udvælgelseskriterier, som er opstillet af den ordregivende myndighed i henhold til artikel 56, og, hvor dette er relevant, de i artikel 64 og artikel 71 omhandlede ikkediskriminerende regler og kriterier. Artikel 71 omhandler underentreprenører, som også bør tages i betragtning. 34 Artikel 54 stk De ordregivende myndigheder kan beslutte ikke at tildele den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste bud, en kontrakt, hvis de har fastslået, at buddet ikke, i det mindste på ækvivalent vis, opfylder forpligtelserne i henhold EU's social- og arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning eller de i bilag XI anførte internationale sociale, arbejdsretlige og miljømæssige lovbestemmelser, der er anført i bilag XI. 2. De ordregivende myndigheder kan beslutte ikke at tildele den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste bud, en kontrakt, hvis de har fastslået, at buddet ikke, i det mindste på ækvivalent vis, opfylder de forpligtelser, som er fastlagt i EU's lovgivning og nationale love, forskrifter og andre bindende bestemmelser inden for social- og arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning eller de i bilag XI anførte internationale sociale, arbejdsretlige og miljømæssige lovbestemmelser, der er anført i bilag XI. Det siger sig selv, at de ordregivende myndigheder bør have ret til at afvise at give en kontrakt til en tilbudsgiver, som ikke overholder love og forskrifter. Henvisningen til forskrifter i denne artikel bør ikke begrænses til EU-lovgivning på særlige reguleringsområder. Artiklen bør udvides til også at omfatte national lovgivning og nationale systemer til regulering af arbejdsmarkedet. PE v /43 PA\ doc

27 35 Artikel 55 stk. 3 litra a a) hvis myndigheden er bekendt med en tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til EU's social- og arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning eller de i bilag XI anførte internationale sociale, arbejdsretlige og miljømæssige bestemmelser. Overensstemmelse med EU's lovgivning eller med internationale bestemmelser omfatter også ækvivalent overensstemmelse. a) hvis myndigheden er bekendt med en tilsidesættelse af de forpligtelser, der er fastlagt i EU's lovgivning, nationale love, forskrifter og andre bindende bestemmelser inden for ligestillings-, social- og arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning eller de i bilag XI anførte internationale sociale, arbejdsretlige og miljømæssige bestemmelser. Overensstemmelse med EU's lovgivning eller med internationale bestemmelser omfatter også ækvivalent overensstemmelse. Henvisningen til forordninger i denne artikel er begrænset til EU-lovgivning på særlige reguleringsområder. Henvisningen bør udvides, således at national lovgivning og nationale systemer til regulering af arbejdsmarkedet tages i betragtning. 36 Artikel 56 stk. 1 litra c a (nyt) ca) overholdelse af standarder inden for sundhed og sikkerhed, EU's social- og arbejdsmarkeds- og miljølovgivning og national lovgivning samt kollektive overenskomster. Anvendelsen af mærker bør slettes til fordel for anvendelsen af standarder. Standarder er PA\ doc 27/43 PE v01-00

28 nyttige, idet tilbudsgivere forstår dem inden for det relevante område, og de bidrager til at undgå, at de ordregivende myndigheder skal opfinde den dybe tallerken på ny. Ved at understrege anvendelsen af standarder bliver det i dette direktiv gjort lettere for de ordregivende myndigheder at fastsætte miljømæssige og sociale krav. 37 Artikel 56 stk. 4 afsnit 1 Hvad angår teknisk og faglig formåen, kan de ordregivende myndigheder kræve, at de økonomiske aktører besidder de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer og erfaringer til at gennemføre kontrakten i overensstemmelse med en passende kvalitetsstandard. De ordregivende myndigheder kan konkludere, at økonomiske aktører ikke vil gennemføre kontrakten i overensstemmelse med en passende kvalitetsstandard, hvis den ordregivende myndighed har fastslået, at de har modstridende interesser, som kan påvirke kontraktens opfyldelse i negativ retning. Hvad angår teknisk og faglig formåen, kan de ordregivende myndigheder kræve, at de økonomiske aktører besidder eller har sørget for at få adgang til eller at få de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer og erfaringer til at sikre gennemførelsen af kontrakten i overensstemmelse med en passende kvalitetsstandard og, når der anmodes herom af den ordregivende myndighed, i overensstemmelse med alle kontraktudførelsesklausuler i henhold til artikel 70. De ordregivende myndigheder kan konkludere, at økonomiske aktører ikke vil sikre den krævede gennemførelse, hvis den ordregivende myndighed har fastslået, at de har modstridende interesser, som kan påvirke kontraktens opfyldelse i negativ retning. Anvendelsen af mærker bør slettes til fordel for anvendelsen af standarder. Standarder er nyttige, idet tilbudsgivere forstår dem inden for det relevante område, og de bidrager til at undgå, at de ordregivende myndigheder skal opfinde den dybe tallerken på ny. Ved at understrege anvendelsen af standarder bliver det i dette direktiv gjort lettere for de ordregivende myndigheder at fastsætte miljømæssige og sociale krav. PE v /43 PA\ doc

29 38 Artikel 56 stk. 5 afsnit 1 a (nyt) Bestemmelserne i stk. 1, 2, 3, 4 og 5 gælder for underleveranceprocedurer og underentreprenører. Formålet er at give de ordregivende myndigheder bedre mulighed for at tage højde for underleverancer. 39 Artikel 66 stk. 1 litra a a) det økonomisk mest fordelagtige tilbud a) det økonomisk, socialt og miljømæssigt mest fordelagtige tilbud Dette ændringsforslag har til formål at udvide de ordregivende myndigheders spillerum, således at de kan kræve sociale og miljømæssige hensyn i deres tildelingskriterier. 40 Artikel 66 stk. 2 afsnit 1 2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. stk. 1, litra a), set ud fra den ordregivende myndigheds synspunkt udvælges på grundlag af kriterier i forbindelse med genstanden for den 2. Det økonomisk, socialt og miljømæssigt mest fordelagtige tilbud, jf. stk. 1, litra a) udvælges på grundlag af kriterier i forbindelse med genstanden for den pågældende offentlige kontrakt. Disse PA\ doc 29/43 PE v01-00

30 pågældende offentlige kontrakt. Disse kriterier omfatter, ud over pris eller omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra b), andre kriterier i forbindelse med genstanden for den pågældende offentlige kontrakt som f.eks.: kriterier omfatter, ud over pris eller omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra b), andre kriterier i forbindelse med genstanden for den pågældende offentlige kontrakt som f.eks.: Dette ændringsforslag har til formål at udvide de ordregivende myndigheders spillerum, således at de kan kræve sociale og miljømæssige hensyn i deres tildelingskriterier. 41 Artikel 66 stk. 2 afsnit 1 2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. stk. 1, litra a), set ud fra den ordregivende myndigheds synspunkt udvælges på grundlag af kriterier i forbindelse med genstanden for den pågældende offentlige kontrakt. Disse kriterier omfatter, ud over pris eller omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra b), andre kriterier i forbindelse med genstanden for den pågældende offentlige kontrakt som f.eks.: 2. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. stk. 1, litra a), set ud fra den ordregivende myndigheds synspunkt udvælges på grundlag af kriterier i forbindelse med genstanden for den pågældende offentlige kontrakt. Disse kriterier omfatter, ud over pris eller omkostninger som omhandlet i stk. 1, litra b), andre kriterier i forbindelse med genstanden eller produktionen af genstanden for den pågældende offentlige kontrakt som f.eks.: Det bør tydeliggøres, at en ordregivende myndighed er i stand til at tage hensyn til hele produktionsprocessen i tildelingskriterierne. PE v /43 PA\ doc

31 42 Artikel 66 stk. 2 litra a a (nyt) aa) livscyklusproceskriterier Dette ændringsforslag har til formål at udvide de ordregivende myndigheders spillerum, således at de kan kræve sociale og miljømæssige hensyn i deres tildelingskriterier. 43 Artikel 66 stk. 2 litra a b (nyt) ab) kriterier for socialt bæredygtige produktionsprocesser, som ligeledes kan omfatte beskæftigelse af handicappede eller medlemmer af sårbare grupper Dette ændringsforslag har til formål at udvide de ordregivende myndigheders spillerum, således at de kan kræve sociale og miljømæssige hensyn i deres tildelingskriterier. 44 Artikel 66 stk. 2 litra b b) i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter og kontrakter vedrørende projektering af bygge- og anlægsarbejder kan organisationen af det personale, der skal udføre den pågældende b) i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter og kontrakter vedrørende projektering af bygge- og anlægsarbejder kan organisationen af det personale, der skal udføre den pågældende PA\ doc 31/43 PE v01-00

32 kontrakt, og dets kvalifikationer og erfaring tages i betragtning, således at udskiftning af dette personale efter tildelingen af kontrakten kræver samtykke fra den ordregivende myndighed, som skal kontrollere, at udskiftningen sikrer en tilsvarende organisation og kvalitet kontrakt, og dets kvalifikationer og erfaring samt alle underentreprenørers kapacitet, evner og faglige hæderlighed tages i betragtning, således at udskiftning af dette personale efter tildelingen af kontrakten og tilladelsen til yderligere underleverancer kræver samtykke fra den ordregivende myndighed, som skal kontrollere, at udskiftningen eller yderligere underleverancer sikrer en tilsvarende organisation og kvalitet Formålet er at give de ordregivende myndigheder bedre mulighed for at tage højde for underleverance. 45 Artikel 66 stk Medlemsstaterne kan bestemme, at visse typer kontrakter tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud som omhandlet i stk. 1, litra a), og stk Medlemsstaterne kan bestemme, at visse typer kontrakter tildeles det økonomisk, socialt og miljømæssigt mest fordelagtige tilbud som omhandlet i stk. 1, litra a), og stk. 2. Dette ændringsforslag har til formål at udvide de ordregivende myndigheders spillerum, således at de kan kræve sociale og miljømæssige hensyn i deres tildelingskriterier. 46 Artikel 66 stk. 5 afsnit 1 5. I det i stk. 1, litra a), omhandlede 5. I det i stk. 1, litra a), omhandlede PE v /43 PA\ doc

33 tilfælde angiver den ordregivende myndighed i udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen, i udbudsbetingelserne eller ved konkurrencepræget dialog i det beskrivende dokument, hvordan den relativt vil vægte de kriterier, der er valgt med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige. tilfælde angiver den ordregivende myndighed i udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen, i udbudsbetingelserne eller ved konkurrencepræget dialog i det beskrivende dokument, hvordan den relativt vil vægte de kriterier, der er valgt med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk, socialt og miljømæssigt mest fordelagtige. Dette ændringsforslag har til formål at udvide de ordregivende myndigheders spillerum, således at de kan kræve sociale og miljømæssige hensyn i deres tildelingskriterier. 47 Artikel 69 stk. 3 litra d d) opfyldelse af forpligtelser, i det mindste på ækvivalent vis, i henhold til EU's social- og arbejdsmarkedslovgivning eller miljølovgivning eller i henhold til de i bilag XI anførte internationale sociale, arbejdsretlige og miljømæssige bestemmelser eller, hvis dette ikke er relevant, opfyldelse af andre bestemmelser, der sikrer en tilsvarende beskyttelse d) overholdelse af bestemmelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt, der gælder på det sted, hvor ydelsen skal præsteres Dette ændringsforslag genindfører artikel 55, stk. 1, litra d), fra direktivet om offentlige indkøb (2004/18/EF). Det siger sig selv, at de ordregivende myndigheder bør have ret til at afvise at give en kontrakt til en tilbudsgiver, som ikke overholder love og forskrifter. Henvisningen til forordninger i denne artikel bør ikke begrænses til EU-lovgivning på særlige reguleringsområder. Artiklen bør udvides til også at omfatte national lovgivning og nationale systemer til regulering af arbejdsmarkedet. PA\ doc 33/43 PE v01-00

ORBICON A/S ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 ANNE STØTT HANSEN

ORBICON A/S ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 ANNE STØTT HANSEN ORBICON A/S ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 ANNE STØTT HANSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK WWW.WINLAW.DK Hvad er sociale klausuler?

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (11029/3/2002 - C5-0141/2003), - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) 236) 3,

- der henviser til Rådets fælles holdning (11029/3/2002 - C5-0141/2003), - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) 236) 3, P5_TA-PROV(2003)0312 Offentlige indkøb ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Høring vedrørende Kommissionens direktivforslag om modernisering af udbudsreglerne

Høring vedrørende Kommissionens direktivforslag om modernisering af udbudsreglerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Pr. mail til: Jesper Halvorsen jh@kfst.dk Peter M. Kring pmk@kfst.dk Sagsnr. 10-1786 Vores ref. JMLK/JRB/lph Deres ref. Den 11. januar

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Modernisering af udbudsdirektiverne 27. Januar 18. april 2011: Kommissionens

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner

Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner Hvad siger udbudsreglerne? Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner Miljøhensyn ved udbud Det er anerkendt, at miljøhensyn kan inddrages i EU-udbud

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

PRIMES. [3] GPP-processen i praksis. Præsenteret af. (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

PRIMES. [3] GPP-processen i praksis. Præsenteret af. (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union PRIMES [3] GPP-processen i praksis Præsenteret af (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Overblik 1) Udbudsproces 2) Tildelingskriterier 3) Verifikation/dokumentation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 25.9.2012 2011/0437(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 56-144 Udkast til udtalelse Werner Langen (PE492.572v02-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/243 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning,

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende

DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/114 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 29.1.2016 2015/0149(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 105 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål R 8.

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

8.1.2014 A7-0034/246 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

8.1.2014 A7-0034/246 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 8.1.2014 A7-0034/246 Ændringsforslag 246 Malcolm Harbour for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning A7-0034/2013 Marc Tarabella Indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0897 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0897 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0897 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Direktiv om tildeling af koncessionskontrakter 1. Resumé Tildelingen af koncessioner om offentlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD)) EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. februar 2004 PE 338.477/9-14 AMENDEMENTS 9-14 Udkast til udtalelse (PE 338.477) Anne-Marie Schaffner Forslag til direktiv

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE ood EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0067(CNS) 8.10.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Boykot af varer fra israelske bosættelser på Vestbredden

Boykot af varer fra israelske bosættelser på Vestbredden Område: Økonomi Afdeling: Indkøbsafdelingen Journal nr.: 15/5815 Dato: 4. marts 2015 Udarbejdet af: Tina Pihlkjær Gade E-mail: tina.gade@rsyd.dk Telefon: 21549874 Notat Boykot af varer fra israelske bosættelser

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.10.2013 2013/0185(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere