Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)"

Transkript

1 Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af allerede offentligt tilgængelige oplysninger, jf. 28, stk. 2, nr. 3. Ekstrahering efter 29, stk. 1 interne faglige vurderinger i endelig form Svar til journalist A, medie B Sag nr. 16/00046 Finansministeriets afgørelse af 17. december 2015 om delvist afslag på aktindsigt Jeg har nu færdigbehandlet din sag. Det kan ikke give mig anledning til bemærkninger, at Finansministeriet har undtaget dokumenter i sagen med henvisning til 24, stk. 1, nr. 2, i offentlighedsloven. Jeg er enig med Finansministeriet i, at dokumenterne 9, 10 og 21 indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag, der er relevante for sagen, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., og at de derfor som udgangspunktet er omfattet af retten til aktindsigt. Det er min opfattelse, at også dokumenterne 17, 25 og 26 indeholder sådanne oplysninger. Da de ekstraheringspligtige oplysninger i disse dokumenter i alt væsentligt er de samme, som er indeholdt i dokument 21, har ministeriet kun været forpligtet til at ekstrahere oplysningerne én gang. Men jeg mener, at det burde være fremgået af begrundelsen for afgørelsen (i bilag 1), at også dokumenterne 17, 25 og 26 indeholdt ekstraheringspligtige oplysninger. Jeg mener også, at det ville have været ønskeligt, at det havde fremgået mere præcist, hvorfra de ekstraheringspligtige oplysninger i dokument 21 stammede, enten ved at bevare overskriften på dokumentet eller ved en nærmere markering i aktlisten af emnet for dokumentet. 1

2 Finansministeriet har ikke udleveret de oplysninger i dokument 9 og 10, som var omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., og har i den forbindelse henvist til, at oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige, jf. 28, stk. 2, nr. 3. Det er min opfattelse, at ministeriets henvisning til, hvor oplysningerne kunne findes, ikke var tilstrækkeligt præcis. Jeg har gjort Finansministeriet bekendt med min opfattelse, men har besluttet ikke at henstille til ministeriet at genoptage sagen. Hvis du ønsker vejledning om, hvor oplysningerne mere præcis kan findes, kan du rette henvendelse til Finansministeriet. Det er min opfattelse, at de vurderinger, som henholdsvis Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Finansministeriet foretog dels vedrørende det forventede antal asylansøgere i 2016, dels vedrørende de forventede merudgifter hertil, er interne faglige vurderinger efter offentlighedslovens 29. Jeg er imidlertid enig med Finansministeriet i, at vurderingerne ikke foreligger i endelig form, og jeg kan derfor ikke kritisere, at ministeriet ikke foretog ekstrahering efter offentlighedslovens 29, stk. 1. Jeg kan ikke kritisere, at Finansministeriet ikke gav dig aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 14 i videre omfang end sket. Endelig er det min opfattelse, at Finansministeriet ved udlevering af aktlister har opfyldt kravet i offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. Nedenfor i afsnittet Ombudsmandens udtalelse kan du læse nærmere om begrundelsen for mit resultat. Sidst i udtalelsen (fra s. 16) er der en gennemgang af sagens forløb. Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad drejer sagen sig om? Sagen drejer sig om aktindsigt i korrespondance mellem Finansministeriet og andre ministerier om prognosen for antallet af asylansøgere i 2016 i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Finansministeriet har delvist imødekommet din aktindsigtsanmodning, men har undtaget en række dokumenter efter offentlighedslovens 24. Finansministeriet har fundet, at visse af de undtagne dokumenter indeholder oplysninger, der er ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., og har i den forbindelse udleveret nogle af disse oplysninger til dig i et særligt bilag. For andre ekstraheringspligtige oplysningers vedkommende har Finansministeriet henvist til, at oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. 2

3 Ministeriet har vurderet, at de undtagne dokumenter ikke indeholder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, der er relevante for sagen, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1, 2. pkt., eller interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende, jf. offentlighedslovens 29, stk Anvendelsen af offentlighedslovens Retsgrundlaget Finansministeriet har som hjemmel for at undtage visse dokumenter fra aktindsigt henvist til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, og 24, stk , stk. 1, angiver de betingelser, der skal være opfyldt, for at et dokument eller en oplysning kan undtages fra aktindsigt, mens 23, stk. 1, nr. 2, blot præciserer, at dokumenter omfattet af 24, stk. 1, også skal betragtes som interne dokumenter. I det følgende henviser jeg på den baggrund kun til 24, stk , stk. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) har følgende ordlyd: 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. Af bemærkningerne til 24 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) fremgår bl.a. følgende: Bestemmelsen i stk. 1 har ( ) i første række til formål at sikre en beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at en minister har brug for at få kvalificeret fortrolig rådgivning og bistand fra embedsværket også i sager, hvor ekspertisen er fordelt på flere forvaltningsmyndigheder, og bestemmelsen skal medvirke til, at ministeren på hensigtsmæssig måde kan varetage sine funktioner som regeringspolitiker. Formålet med bestemmelsen er endvidere at sikre en beskyttelse af de offentligt ansattes adgang til inden for den politisk prægede ministerrådgivning på en fri og formløs måde at foretage deres overvejelser og udføre det forberedende arbejde, uden det pres en eventuel senere offentliggørelse af rent foreløbige overvejelser kan udgøre. En sådan beskyttelse må antages at forbedre forudsætningerne for, at en minister kan få en tilstrækkelig kvalificeret bistand, da de offentligt ansatte på grund af den nævnte beskyttelse formentlig i videre omfang vil overveje forskellige og alternative løsningsmuligheder i forhold til den enkelte problemstilling. 3

4 Det afgørende for, om et dokument eller en oplysning, der udveksles mellem f.eks. to ministerier i stk. 1 s forstand sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det vil dog uden videre kunne lægges til grund, at ministeren har brug for rådgivning og bistand, såfremt udvekslingen af dokumenter mellem to forskellige forvaltningsmyndigheder sker i et tilfælde, hvor ministeren selv eller ministersekretariatet på ministerens vegne har bedt embedsværket f.eks. undersøge eller overveje et spørgsmål. I mange tilfælde vil der imidlertid ikke foreligge en konkret bestilling fra ministeren, og ved vurderingen af, om der er konkret grund til at antage, at der vil opstå et behov for at yde ministeren bistand m.v., må der i stedet for lægges vægt på, om ministeren i den konkrete sammenhæng erfaringsmæssigt får brug for embedsværkets bistand, eller om det i øvrigt ud fra sagens mere eller mindre politiske karakter må forventes, at ministeren får brug herfor. Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen, kan bl.a. nævnes embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i en forespørgselsdebat eller et samråd i Folketinget, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre, embedsværkets udarbejdelse af lovforslag og besvarelse af folketingsspørgsmål samt embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af politiske initiativer som politikoplæg, reformprogrammer, handlingsplaner og idékataloger. Omfattet af bestemmelsen er forskellige typer af interne dokumenter (og oplysninger), der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, herunder bl.a. udkast til talepapir, materiale til brug for pressemøder m.v., udkast til bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål, notater, redegørelser, idékataloger, sagkyndige udtalelser og vurderinger, handlingsplaner m.v. Retsvirkningen af, at et internt dokument eller en intern oplysning anses for omfattet af bestemmelsen i stk. 1, er, at dokumentet eller oplysningen ikke i forbindelse med afgivelse til en anden forvaltningsmyndighed mister sin interne karakter. Dokumenter eller oplysninger, der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, kan således ikke anses for afgivet til udenforstående. ( ) 2.2. Min vurdering Efter min gennemgang af de undtagne dokumenter kan jeg konstatere, at der som det også fremgår af Finansministeriets afgørelse er tale om dokumenter (korrespondance), der er udvekslet mellem medarbejdere i Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet samt Statsministeriet. De undtagne dokumenter er således udvekslet mellem kredsen af myndigheder omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2. Finansministeriet har ikke i afgørelsen eller i udtalelsen til mig nærmere begrundet, hvorfor udvekslingen af dokumenterne må anses for sket som led i ministerbetjening i 24, stk. 1 s forstand, men har blot anført, at 4

5 korrespondancen vedrører prognosen for antallet af asylansøgere i 2016 i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Efter min gennemgang af korrespondancen mellem ministerierne kan jeg se, at den nærmere angår udkast til aftaletekst for politisk aftale om udviklingsbistanden i forbindelse med finanslovforhandlingerne, herunder beregning af skøn for asyludgifter og beredskab til spørgetime om asylprognosen for Efter forarbejderne til offentlighedslovens 24 vedrørende bestemmelsens anvendelsesområde, herunder med angivelse af de tilfælde, hvor bestemmelsen kan finde anvendelse bl.a. ved embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen kan det efter min gennemgang af de enkelte dokumenter ikke give mig anledning til bemærkninger, at disse er undtaget med henvisning til 24 (stk. 1, nr. 2) i offentlighedsloven. Det kan heller ikke give mig anledning til bemærkninger, at Finansministeriet har vurderet, at offentlighedslovens 26 ikke giver ret til aktindsigt i de undtagne dokumenter. 3. Ekstrahering efter offentlighedslovens Retsgrundlaget Bestemmelsen i offentlighedslovens 28 har følgende ordlyd: 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang disse oplysninger er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. Af bemærkningerne til bestemmelsen i 28, stk. 1 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) fremgår bl.a. følgende: Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. 5

6 Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund egentlige faktuelle oplysninger, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der medvirker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret Finansministeriets vurdering Det fremgår af Finansministeriets afgørelse, at ministeriet har vurderet, at der i visse af de undtagne dokumenter findes oplysninger om sagens faktiske grundlag, der er relevante for sagen, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Ifølge bilag 1 til afgørelsen af 17. december 2015 drejer det sig om oplysninger i dokument 9, 10 og 21. For så vidt angår oplysningerne i dokument 9 og 10 har ministeriet henvist til, at oplysningerne er offentligt tilgængelige på en bestemt internetside, og ministeriet har derfor ikke udleveret disse, jf. bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. De ekstraheringspligtige oplysninger i dokument 21 er udleveret, ved at du har modtaget en kopi af dokumentet, hvor de oplysninger, som ikke er ekstraheringspligtige, er fjernet. Ministeriet har vurderet, at sagen ikke indeholder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, der er relevante for sagen, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1, 2. pkt Min vurdering af, om dokumenterne indeholder oplysninger omfattet af 28, stk. 1 Efter min gennemgang af sagen er jeg enig med Finansministeriet i, at der i dokumenterne 9,10 og 21 er indeholdt oplysninger, der er omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Herudover mener jeg, at der også i dokumenterne 17, 25 og 26 er indeholdt oplysninger, der er omfattet af bestemmelsen og dermed ekstraheringspligtige. Oplysningerne er i alt væsentligt de samme som dem, der er indeholdt i dokument 21, og det er på den baggrund min opfattelse, at Finansministeriet kun var forpligtet til at give indsigt i oplysningerne én gang. Se i den forbindelse også afsnittet nedenfor om aktindsigtens gennemførelse. Det er dog min opfattelse, at det burde være fremgået af bilag 1 der må betragtes som en del af begrundelsen for afgørelsen at der også var indeholdt ekstraheringspligtige oplysninger i dokumenterne 17, 25 og 26. Jeg har gjort Finansministeriet bekendt med min opfattelse. 6

7 Jeg er enig med Finansministeriet i, at der ikke i de undtagne dokumenter er indeholdt oplysninger om eksterne faglige vurderinger, jf. 28, stk. 1, 2. pkt Særligt om ekstrahering af allerede offentligt tilgængelige oplysninger Som nævnt har Finansministeriet i to tilfælde (dokument nr. 9 og 10) henvist til, at ekstraheringspligtige oplysninger i de to dokumenter ikke udleveres, da oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige på nærmere bestemte internetsider. Det fremgår af bilag 1 til afgørelsen, at Finansministeriet i begge tilfælde har henvist til den samme hjemmeside, nemlig følgende: Finansministeriet har henvist til 28, stk. 2, nr. 3, i offentlighedsloven, hvorefter pligten til ekstrahering ikke gælder i det omfang oplysningerne er offentligt tilgængelige. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013), at der med bestemmelsen navnlig tænkes på, at de ekstraheringspligtige oplysninger er tilgængelige for offentligheden via internettet. I sådanne tilfælde kan den aktindsigtssøgende henvises til, at oplysningerne kan findes på internettet, f.eks. på myndighedens hjemmeside. Det link, som du er blevet oplyst om ved Finansministeriets afgørelse, er et link til en nyhed af 19. november 2015 på ministeriets egen hjemmeside med følgende overskift: Aftale om finanslov 2016: Mere sundhed, en værdig ældrepleje og færre byrder for både borgere og virksomheder. Nyheden (linket) indeholder foruden en beskrivelse af aftalens hovedpointer to pdf-filer, der er benævnt henholdsvis Aftale om finanslov for 2016 og Fakta om nye initiativer i aftale om finansloven. De to pdffiler er henholdsvis 26 og 5 sider. Der er ikke i Finansministeriets afgørelse eller i bilag 1 nærmere henvist til, hvor de ekstraheringspligtige oplysninger fremgår af enten nyheden eller de 2 pdf-filer, f.eks. ved angivelse af sidetal eller overskrift Jeg har i en udtalelse af 16. december 2015 (offentliggjort på Folketingets Ombudsmands hjemmeside som sag nr ) udtalt følgende om præcisionsgraden ved anvendelse af bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3: 3.1. Generelt om præcisionsgraden ved anvendelse af 28, stk. 2, nr. 3 Jeg er enig med Statsministeriet (og Justitsministeriet) i, at i tilfælde, hvor ellers ekstraheringspligtige oplysninger ikke ekstraheres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, fordi de pågældende oplysninger er offentligt tilgængelige, skal afgørelsen indeholde udtrykkelig oplysning herom og angive, hvor de pågældende oplysninger er tilgængelige. Jeg tager det, som Statsministeriet har anført i sin udtalelse af 6. november 2015, til efterretning, og er herefter enig med Statsministeriet (og Justitsministeriet) i, at offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, må fortolkes sådan, at henvisningen til det sted, hvor en oplysning, som i medfør af bestemmelsen ikke ekstraheres, er of- 7

8 fentlig tilgængelig, skal være så præcis, at den aktindsigtssøgende kan konstatere, hvilke konkrete oplysninger myndigheden har undladt at ekstrahere. I den konkrete sag fandt jeg, at henvisninger til en pressemeddelelse (på lidt over én side) og en henvisning til to afsnit (på sammenlagt lidt over 30 sider) i en offentliggjort beretning ikke var tilstrækkeligt præcise. Myndighederne burde have henvist til de sider og de afsnit, som oplysningerne fremgik af. Jeg kan også henvise til Justitsministeriets cirkulære nr af 28. januar 2016 om information vedrørende fortolkningen af offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. Jeg kan videre henvise til min udtalelse af 20. januar 2016 offentliggjort på som sagsnr. 15/04170 og min udtalelse af 3. februar 2016 offentliggjort på Folketingets Ombudsmands hjemmeside som sag nr Jeg er som nævnt ovenfor enig med Finansministeriet i, at de to dokumenter (nr. 9 og 10) indeholder ekstraheringspligtige oplysninger. Jeg er også enig med ministeriet i, at ministeriet kunne afslå at udlevere (ekstrahere) disse, med henvisning til at oplysningerne allerede var offentligt tilgængelige. Det er imidlertid min opfattelse, at Finansministeriet i afgørelsen af 17. december 2015 (eller i bilag 1 til afgørelsen) nærmere burde have angivet, hvor oplysningerne omfattet af 28, stk. 2, nr. 3, præcis fremgik. Som det fremgår af min sag nr , skal henvisningen være så præcis, at du kan konstatere, hvilke konkrete oplysninger Finansministeriet har undladt at ekstrahere. Jeg har gjort Finansministeriet bekendt med min opfattelse, men har besluttet ikke at henstille til ministeriet at genoptage sagen. Hvis du ønsker nærmere vejledning om, hvor oplysningerne mere præcis kan findes, kan du rette henvendelse til Finansministeriet Gennemførelse af aktindsigten udlevering af ekstraheringspligtige oplysninger Du har i din klage til mig anført, at der i bilaget med de ekstraheringspligtige oplysninger er brudstykker til et dokument, men uden at man kan se, hvem der har skrevet det og hvornår. Jeg lægger til grund, at du henviser til det dokument, der starter med Den tidligere regering udarbejdede i foråret 2015 en prognose for antallet af asylansøgere i 2016 på ca asylansøgere, som du har fået udleveret sammen med afgørelsen af 17. december Om den praktiske gennemførelse af ekstrahering fremgår følgende af Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med Kommentarer, 1. udgave (2014), s. 478 f., som også Finansministeriet har henvist til i udtalelsen til mig: 4. Gennemførelse af ekstrahering Ekstraheringen gennemføres enten ved, at de oplysninger/vurderinger, der skal meddeles aktindsigt i, skrives over på et andet dokument, der herefter udleveres, eller ved, at oplysninger mv., der i det pågældende dokument kan undtages, lakkes ud eller på anden måde dækkes over, således at det alene er de ekstraheringspligtige oplysninger/vurderinger, der fremgår af det (afledte) udleverede dokument. 8

9 Finansministeriet har gennemført ekstraheringen ved at slette de ikke-ekstraheringspligtige oplysninger fra dokumentet og give dig indsigt i resten. Finansministeriet har i den forbindelse også slettet overskriften på dokumentet, sådan at det ikke fremgår nærmere, fra hvilket dokument oplysningerne stammer. På aktlisten kan du se, at der er ekstraheret oplysninger fra dokument 21, og at dette dokument er en om Beredskab om asylprognose. De ekstraheringspligtige oplysninger stammer imidlertid fra et bilag til e- mailen med overskriften Beredskab til spørgetime den 17. november 2015, Asylprognose for Selv om det må antages, at ekstrahering ikke skal ske på en bestemt måde, mener jeg, at det i dette tilfælde ville have været ønskeligt, at det havde fremgået mere præcist, hvorfra de ekstraheringspligtige oplysninger stammede, enten ved at bevare overskriften på dokumentet eller ved en nærmere markering i aktlisten af emnet for dokumentet. Jeg har gjort Finansministeriet bekendt med min opfattelse. 4. Ekstrahering efter offentlighedslovens Retsgrundlaget Bestemmelsen i offentlighedslovens 29, stk. 1, har denne ordlyd: 29. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-3, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, i det omfang oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el.lign. Det gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning eller rådgivning af formandsskabet for KL og for Danske Regioner. Af bemærkningerne til bestemmelsen i 29, stk. 1 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) fremgår bl.a. følgende: Ved en faglig vurdering forstås i lighed med det tilsvarende udtryk i lovforslagets 28, stk. 1, 2. pkt. en vurdering, der er foretaget af en person, institution eller myndighed, som på grund af sin faglige viden og indsigt har særlige forudsætninger for at udtale sig om et bestemt spørgsmål. En faglig vurdering i bestemmelsens forstand omfatter således også den kollektive, embedsmæssige særlige indsigt, der oparbejdes (i myndigheden) som følge af en kontinuerlig beskæftigelse med særlige områder. Det er derfor ikke en betingelse for at betragte en vurdering f.eks. en juridisk vurdering som en faglig vurdering, at den er foretaget af en person, der har den pågældende uddannelse, f.eks. en juridisk uddannelse. Det afgørende er derimod, at den pågældende person på grund af sin eller forvaltningsmyndighedens indsigt i det omhandlende spørgsmål har særlige forudsætninger for at udtale sig. Derimod kan en vurdering, der bygger på den almindelige administrative indsigt, der er til stede i forvaltningsmyndighederne, ikke karakteriseres som en faglig vurdering i bestemmelsens forstand. Dette skyldes, at der i så- 9

10 danne tilfælde ikke vil være tale om, at vurderingen bygger på en sådan særlig indsigt, at den adskiller sig fra den indsigt, der også vil være til stede hos andre forvaltningsmyndigheder. Som eksempel på sådanne vurderinger kan nævnes embedsfolks rådgivning om politiske og strategiske overvejelser. En sådan rådgivning er en del af embedsfolkenes almindelige kvalifikationer. Omfattet af udtrykket faglige vurderinger vil herefter være de rene faglige vurderinger, f.eks. vurderinger af lægefaglig, økonomisk eller juridisk karakter. De pågældende vurderinger vil med andre ord vedrøre sagens umiddelbare indhold. Derimod vil interne politiske og strategiske vurderinger samt vurderinger af, hvilken løsning der anbefales på grundlag af en faglig vurdering, falde uden for udtrykket. Udtrykket faglige vurderinger omfatter ikke alene det faglige resultat som sådan f.eks. at et lovforslag må forventes at indebære, at 5000 arbejdsløse kommer i arbejde men også de metoder og forudsætninger, der af en forvaltningsmyndighed er anvendt ved den faglige vurdering. Det er en betingelse for at få aktindsigt i en intern faglig vurdering, at den foreligger i endelig form, hvilket beror på, at hensynet til den interne beslutningsproces i almindelighed vil tale imod, at der meddeles aktindsigt i foreløbige interne faglige vurderinger. En intern faglig vurdering vil foreligge i endelig form, hvis myndigheden har anvendt den i forbindelse med myndighedens beslutning i en sag, eller hvis vurderingen har en sådan form, at den er klar til (endelig) udsendelse eller offentliggørelse. Det vil herefter i almindelighed kunne lægges til grund, at en intern faglig vurdering foreligger i endelig form, hvis den er blevet (endeligt) godkendt af den øverst fagligt ansvarlige person for det pågældende område inden for vedkommende forvaltningsmyndighed, eller hvis det i øvrigt fremgår, at den faglige vurdering faktisk er tillagt betydning. Bestemmelsen omfatter interne faglige vurderinger, der indgår i sager om fremsatte lovforslag eller offentliggjorte redegørelser, handlingsplaner eller lignende. Der er således ikke tale om en udtømmende opregning af de initiativer, der er omfattet af bestemmelsen, og som andre eksempler kan nævnes sager om udarbejdelse af generelle administrative forskrifter som bekendtgørelser og cirkulærer. Bestemmelsen tager således sigte på at give offentligheden indsigt i de interne faglige vurderinger, der knytter sig til politiske initiativer Finansministeriets vurdering Finansministeriet har i afgørelsen af 17. december 2015 anført, at de undtagne dokumenter ikke indeholder oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1. I udtalelsen til mig af 4. februar 2016 har ministeriet anført, at dokumenterne omfattet af din aktindsigtsanmodning ikke indeholder en beskrivelse af de forudsætninger og det faglige grundlag, som ligger til grund for de pågældende skøn over antallet af asylansøgere i 2016 og de heraf afledte udgifter. Dokumenterne indeholder alene korrespondancen mellem Finansministeriet og andre ministerier om prognosen for antallet af asylansøgere i 2016 samt udarbejdelse af beredskab i tilknytning hertil. 10

11 Ministeriet fastholder, at oplysningerne om justeringen af det forventede asylantal ikke er ekstraheringspligtige, hverken efter offentlighedslovens 28 eller 29. Ministeriet har lagt vægt på, at der ikke er tale om f.eks. gjorte iagttagelser, resultatet af foretagne målinger og andre undersøgelser eller fastslåede oplysninger om økonomiske forhold mv., men om såkaldte skrivebordsberegninger, der ikke skal ekstraheres efter 28, stk. 1. Ministeriet har i den forbindelse henvist til omtalen i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s Hvad angår spørgsmålet om ekstrahering af interne faglige vurderinger i endelig form efter offentlighedslovens 29, stk. 1, har Finansministeriet i udtalelsen henvist til, at der i den konkrete sag er tale om vurderinger foretaget af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet over det forventede antal asylansøgere i 2016, der efter Finansministeriets opfattelse ikke er foretaget på baggrund af en særlig faglig forudsætning eller indsigt. Endelig er det Finansministeriets opfattelse, at vurderingerne selvom der måtte være tale om interne faglige vurderinger ikke skulle udleveres efter 29, stk. 1, da de pågældende vurderinger ikke foreligger i endelig form. Der er alene tale om foreløbige tal. De endelige tal for så vidt angår udgifterne til asylansøgere i 2016 fremgår af dokument nr. 16, som der er meddelt aktindsigt i ved afgørelsen af 17. december Min vurdering Efter min gennemgang af dokumenterne kan jeg konstatere, at de indeholder to slags beregninger/skøn: dels skøn fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet over det forventede antal asylansøgere i 2016, dels skøn fra Finansministeriet over, hvilke meromkostninger det øgede antal asylansøgere vil medføre. Både den endelige prognose for asyltallet og det endelige skøn over merudgifterne er meldt offentligt ud. Det er min opfattelse, at de skøn, som er foretaget af de to ministerier, er vurderinger, der er foretaget af ministerierne, fordi de med deres faglige viden og indsigt har særlige forudsætninger for at udtale sig om disse spørgsmål. Jeg er således ikke enig med Finansministeriet i, at der er tale om vurderinger, der bygger på den almindelige administrative indsigt, der er til stede i forvaltningsmyndighederne og ikke adskiller sig fra den indsigt, der også vil være til stede hos andre forvaltningsmyndigheder. Det er på den baggrund min opfattelse, at de vurderinger, der er foretaget fra de to ministeriers side, kan betegnes som interne faglige vurderinger i offentlighedslovens 29 s forstand. Jeg er imidlertid enig med Finansministeriet i, at der bortset fra de oplysninger, som du har fået indsigt i er tale om foreløbige vurderinger, der ikke opfylder betingelserne i 29 om at være interne faglige vurderinger i endelig form, jf. også beskrivelsen i forarbejderne, som er citeret ovenfor. Jeg kan på den baggrund ikke kritisere, at Finansministeriet fandt, at der ikke i de undtagne dokumenter var oplysninger, som skulle ekstraheres efter offentlighedslovens 29, stk. 1. Jeg bemærker i øvrigt, at jeg ved min gennemgang af sagen har kunnet konstatere, at dokumenterne ikke indeholder nærmere oplysninger om de metoder og forudsætninger, som er lagt til grund for de foretagne skøn. 11

12 5. Meroffentlighed Offentlighedslovens 14, stk. 1, om meroffentlighed lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Finansministeriet har ved afgørelsen af 17. december 2015 i medfør af meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 14 meddelt dig aktindsigt i dokumenterne 3, 4, 7 og 16 samt delvist i dokumenterne 1 og 9. Efter min gennemgang af de undtagne dokumenter har jeg ikke grundlag for at kritisere, at Finansministeriet ikke har meddelt dig meraktindsigt i videre omfang end sket. 6. Aktlister Efter offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2, omfatter retten til aktindsigt med de begrænsninger, der er nævnt i lovens indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. Bestemmelsen indebærer, at myndigheden på eget initiativ og samtidig med sagens øvrige dokumenter skal meddele aktindsigt i journalindførelsen/aktlisten. Du har i din klage til mig anført, at du sammen med afgørelsen fik udleveret dels en bilagsliste med journalnumre, dels en liste med overskriften aktindsigt. Det er din opfattelse, at der for ingen af listernes vedkommende er tale om en autentisk aktliste for sagen, men lister, der er samlet (udarbejdet) i anledning af din aktindsigtsanmodning. Du mener også, at det er vanskeligt at sammenholde de to lister, fordi den ene liste bygger på journalnumre, der så vidt du kan se ikke fremgår af den anden liste. Finansministeriets afgørelse af 17. december 2015 var vedlagt følgende to lister: 1) Bilag 1 Bilag vedrørende din anmodning om aktindsigt indgivet til Finansministeriet den 19. november 2015 (herefter benævnt bilag 1 ), og 2) Aktindsigt Prognose for det forventede antal asylansøgere i 2016 (herefter benævnt journalliste(n) ). Finansministeriet har i udtalelsen til mig anført, at journallisten er en udskrift af indførelserne i journaler vedrørende den pågældende sags dokumenter. Ministeriet bemærker i den forbindelse, at akterne først er journaliseret, efter at ministeriet modtog en anmodning om aktindsigt i den pågældende sags dokumenter. 12

13 Hvad angår bilag 1 har Finansministeriet anført, at denne liste er udarbejdet i forbindelse med aktindsigtsanmodningen, og at den indeholder en oversigt over sagens akter med en afgørelse for så vidt angår de enkelte dokumenter. Det er Finansministeriets opfattelse, at de to lister uden videre kan sammenholdes, da de begge indeholder en angivelse af både journalnummer og aktnummer. Såvel bilag 1 som journallisten angiver at vedrøre Finansministeriets sagsnr. 15/ Begge lister indeholder sagens dokumenter journaliseret som dokument nr Dokument nr. 1 på bilagslisten er således identisk med dokument nr. 1 på bilag 1. Jeg er enig med Finansministeriet i, at de to lister er umiddelbart sammenlignelige, da de begge indeholder samme sagsnummer og dokumentnumre. Jeg er også enig med Finansministeriet i, at Finansministeriet ved at udlevere de to lister til dig har opfyldt kravet i offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. Jeg foretager mig ikke mere i sagen. Med venlig hilsen Kopi til: Finansministeriet Sagsfremstilling: Den 19. november 2015 bad du Finansministeriet om aktindsigt på følgende måde: Jeg begærer hermed aktindsigt i Finansministeriets kommunikation fra 29. september 2015 til d.d. med hhv. Udenrigsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om den prognose for det forventede antal af asylansøgere, der [er] blevet opjusteret til i den endelige aftale om finanslov for Finansministeriet traf afgørelse i sagen den 17. december 2015, og af afgørelsen fremgik bl.a. følgende: 13

14 Finansministeriet har forstået din anmodning om aktindsigt således, at den sigter til Finansministeriets korrespondance med andre ministerier vedrørende prognosen for antallet af asylansøgere i 2016 i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Finansministeriet kan imødekomme din anmodning om aktindsigt og vedlægger en journalliste og en kopi af en række dokumenter. Finansministeriet har vurderet, at en række dokumenter er undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, og 24, stk. 1, jf. vedlagte bilag 1. Ifølge offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, omfatter retten til aktindsigt ikke interne dokumenter, herunder dokumenter, der efter 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Ifølge offentlighedslovens 24, stk. 1, omfatter retten til aktindsigt ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidpunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem henholdsvis et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder og forskellige ministerier. Finansministeriet har vurderet, at de nævnte dokumenter har karakter af interne dokumenter, der er udvekslet i forbindelse med ministerbetjening. Der er tale om dokumenter, der er udarbejdet af Finansministeriet og udvekslet med Udenrigsministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Statsministeriet samt dokumenter, der er udarbejdet af Udenrigsministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet samt Statsministeriet og udvekslet med Finansministeriet i forbindelse med ministerbetjening. Finansministeriet har desuden vurderet, at offentlighedslovens 26 ikke medfører, at der er ret til aktindsigt i de nævnte dokumenter. Finansministeriet har vurderet, at en række af de dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, og 24, stk. 1, indeholder oplysninger om en sags faktiske grundlag, der er relevante for sagen, som skal udleveres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1. En række af de nævnte oplysninger udleveres, jf. vedlagte bilag 1. Finansministeriet har dog fundet, at en række af de nævnte oplysninger er offentligt tilgængelige på forskellige internetsider. Ifølge offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er offentligt tilgængelige. På den baggrund henviser Finansministeriet i stedet til nærmere bestemte internetsider, jf. vedlagte bilag 1. Finansministeriet har endvidere vurderet, at de dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, og 24, stk. 1, ikke indeholder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, der er relevante for sagen, som skal udleveres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1. Finansministeriet har endelig vurderet, at de dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, og 24, stk. 1, ikke indeholder oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el.lign., som skal udleveres i medfør af 29, stk. 1. Det bemærkes, at meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 14 er indgået i Finansministeriets overvejelser i forbindelse med behandlingen af sagen. Finansministeriets overvejelser har ført til, at ministeriet har 14

15 besluttet at udlevere enkelte dokumenter og oplysninger, der er omfattet af de nævnte undtagelsesbestemmelser i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, og 24, stk. 1. I de tilfælde, hvor ministeriet har besluttet ikke at udlevere sådanne dokumenter og oplysninger, er det begrundet i de hensyn, der ligger bag de nævnte undtagelsesbestemmelser i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, og 24, stk. 1. Den 4. januar 2016 klagede du til mig over Finansministeriets afgørelse af 17. december Du skrev i klagen bl.a. følgende: De henviser til, at afslaget gives på grund af, at der er tale om ministerbetjening. Men prognosen er et (eller burde være) administrativt og fagligt skøn, som udgifterne baseres på og altså ikke hjælp eller vejledning til lovgivning. ( ) Jeg vil gerne lægge vægt på følgende: at Finansministeriet ikke har udleveret oplysninger om det faktiske og faglige grundlag for justeringen af det forventede asyltal. at Finansministeriet ikke har udleveret en aktliste, der giver oversigt over dokumenter, der er udvekslet i sagen. at Finansministeriet skriver, at der er udleveret relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag ( 28), men ministeriet har i realiteten ikke udleveret oplysninger om grundlaget for ændringer i prognosen for asyltallet. at Finansministeriet skriver, at sagen ikke indeholder oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, som skal udleveres efter offentlighedslovens 29. Denne formulering giver ikke svar på, om der findes faglige vurderinger, eller om disse er undtaget, fordi de er udarbejdet som grundlag for ministerrådgivning. Desuden er der i bilaget brudstykker til et dokument, men uden at man kan se, hvem der har skrevet det og hvornår. Yderligere er der to bilag. Dels en bilagsliste med journalnumre, hvor vi kan se, at ministeriet har taget stilling til aktindsigt. Dels en liste med overskriften aktindsigt. Ingen af disse to bilag ser ud til at være en autentisk aktliste for sagen, men lister der er samlet i anledning af [min] aktindsigt. I øvrigt er det vanskeligt at sammenholde de to lister, fordi den ene bygger på journalnumre, som ikke fremgår af den anden liste (så vidt jeg kan se). ( ) Den 12. januar 2016 bad jeg Finansministeriet om en udtalelse i anledning af din klage, ligesom jeg bad ministeriet om at låne sagens akter. Jeg bad om, at ministeriet i udtalelsen til mig forholdt sig til de forhold, som du havde anført i klagen. Finansministeriet har den 4. februar 2016 udtalt bl.a. følgende i anledning af din klage: Finansministeriet skal i anledning af journalist A s klage af 4. januar 2016 særligt bemærke følgende: Undtagelse af oplysninger vedrørende ændringer i prognosen for asyltallet A har klaget over, at Finansministeriet ikke har udleveret oplysninger om det faglige og faktiske grundlag for ændringer i prognosen for asyltallet efter offentlighedslovens 28 og 29. Indledningsvis kan det oplyses, at dokumenterne omfattet af A s anmodning om aktindsigt ikke indeholder en beskrivelse af de forudsætninger og det faglige grundlag, der ligger til grund for de pågældende skøn over antal af asylansøgere i 2016 og de heraf afledede udgifter. 15

16 Dokumenterne, der er omfattet af A s anmodning om aktindsigt, indeholder alene korrespondance mellem Finansministeriet og Udenrigsministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet samt Statsministeriet vedrørende prognosen for antal asylansøgere i 2016, samt udarbejdelse af beredskab i tilknytning hertil. For så vidt angår justeringen af det forventede asyltal, fastholder Finansministeriet herefter, at de pågældende oplysninger ikke skal udleveres efter reglerne om ekstrahering i medfør af offentlighedslovens For så vidt angår offentlighedslovens 28, stk. 1, vedrørende faktiske oplysninger, vurderer Finansministeriet, at der ikke er tale om ekstraheringspligtige oplysninger, så som gjorte iagttagelser, resultatet af foretagne målinger og andre undersøgelser, fastslående oplysninger om økonomiske forhold osv. Af betænkning nr om offentlighedsloven (2009), side 558, fremgår der følgende: Derimod vil interne vurderinger dvs. udtalelser eller vurderinger, der foretages at forvaltningsmyndighedens eget personale mv. ikke være omfattet af ekstraheringspligten, jf. bl.a. FOB 2004, side 98. I overensstemmelse hermed har ombudsmanden i FOB 1995, side 305, udtalt, at [d]e beregninger der foretages i et ministeriums departement eller i et generaldirektorat på baggrund af allerede foreliggende og offentligt tilgængeligt materiale, og uden at ministeriet ved besigtigelser mv. tilfører nye iagttagelser, vil efter min opfattelse være undtaget fra aktindsigt [ ]. Jeg mener ikke at pligten til ekstrahering kan udstrækkes til disse skrivebordsberegninger. Der er alene tale om oplysninger, der vedrører et skøn over det forventede antal asylansøgere for så vidt angår en fremtidig periode (2016), og Finansministeriet anser på den baggrund de pågældende oplysninger for at være såkaldte skrivebordsberegninger, der ikke skal ekstraheres efter offentlighedslovens 28, stk. 1. Endelig vurderer Finansministeriet, at de pågældende oplysninger, ikke skal ekstraheres efter offentlighedslovens 29, stk. 1, om interne faglige vurderinger i endelig form. Ifølge Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), side 489, skal en faglig vurdering forstås som en vurdering: der er foretaget af en person, institution eller myndighed, som på grund af sin faglige viden og indsigt har særlige forudsætninger for at udtale sig om et bestemt spørgsmål. I den konkrete sag er der tale om en vurdering fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet over det forventede antal asylansøgere i 2016, der efter Finansministeriets vurdering ikke er foretaget på baggrund af en særlig faglig forudsætning eller indsigt, og de pågældende oplysninger skal derfor ikke ekstraheres efter offentlighedslovens 29. Uanset om de pågældende oplysninger måtte anses for at være interne faglige vurderinger i 29 s forstand, vil de pågældende oplysninger ikke skulle udleveres efter offentlighedslovens 29, fordi de pågældende vurderinger ikke er endelige. Ifølge Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), side 498, er en intern faglig vurdering endelig: 16

17 hvis myndigheden har anvendt den i forbindelse med myndighedens beslutning i en sag eller hvis vurderingen har en sådan form, at den er klar til (endelig) udsendelse eller offentliggørelse. Allerede fordi der således alene er tale om foreløbige tal og ikke vurderinger i endelig form, skal de pågældende oplysninger ikke udleveres efter offentlighedslovens 29. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at de endelige tal for så vidt angår udgifter til asylansøgere for 2016 fremgår af 15/ , der er udleveret som bilag til afgørelsen af 17. december Endelig har A i sin klage anført, at Finansministeriet har givet aktindsigt i enkelte oplysninger i et dokument uden at det fremgår, hvem der har skrevet det og hvornår. I afgørelse af 17. december 2015 har Finansministeriet vurderet, at en række af de dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, og 24, stk. 1, indeholder oplysninger om en sags faktiske grundlag, der er relevante for sagen, som skal udleveres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1. Ifølge Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), side 478 ff. kan ekstrahering efter offentlighedslovens 28, stk. 1, gennemføres ved, at: oplysninger mv., der i det pågældende dokument kan [undtages], lakkes ud eller på anden måde dækkes over, således at det alene er de ekstraheringspligtige oplysninger/vurderinger, der fremgår af det (afledte) udleverede dokument. Finansministeriet har udleveret ekstraheringspligtige oplysninger efter 28, stk. 1, i et dokument, akt. 15/ , der fremgår af side 5-6 i de udleverede dokumenter, der er vedlagt som bilag i afgørelsen af 17. december Finansministeriets bilag og journallister A har i sin klage anført, at det er vanskeligt at sammenholde oplysninger på bilag 1 med oplysninger på listen der har overskriften Aktindsigt Prognose for det forventede antal asylansøgere i 2016, og at denne liste ser ud til at være samlet i forbindelse med anmodningen om aktindsigt. Finansministeriet har vedlagt to oversigter over sagens dokumenter i afgørelsen af 17. december 2015 en journalliste og et bilag 1. Journallisten, dvs. listen med overskriften Aktindsigt Prognose for det forventede antal asylansøgere i 2016, er en udskrift af indførelserne i journaler vedrørende den pågældende sags dokumenter. Finansministeriet skal hertil for god ordens skyld oplyse, at akterne først er journaliseret efter at ministeriet modtog en anmodning om aktindsigt i den pågældende sags dokumenter. Bilag 1 er udarbejdet i forbindelse med anmodningen om aktindsigt, som en oversigt over sagens akter med en afgørelse for så vidt angår de enkelte dokumenter. 17

18 På de to nævnte oversigter fremgår både journalnummer og aktnummer entydigt, og på den baggrund vurderes det, at de to nævnte oversigter uden videre kan sammenholdes. Den 8. februar 2016 sendte jeg dig en kopi af Finansministeriets udtalelse og bad om at modtage dine eventuelle bemærkninger inden 2 uger. Jeg hørte ikke fra dig i den anledning, og den 24. februar 2016 oplyste jeg dig om, at jeg nu ville forsøge at behandle sagen på baggrund af de oplysninger, som jeg havde modtaget fra dig og Finansministeriet. Du rettede efterfølgende den 3. marts 2016 telefonisk henvendelse til ombudsmandsinstitutionen og oplyste, at du ikke havde yderligere bemærkninger til sagen i anledning af Finansministeriets udtalelse af 4. februar

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

maj Forvaltningsret

maj Forvaltningsret 2016-20 Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag 11. maj 2016 En anmodning fra Københavns Universitet

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere