O V E R E N S K O M S T. for. underordnede læger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O V E R E N S K O M S T. for. underordnede læger"

Transkript

1 AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 YNGRE LÆGER O V E R E N S K O M S T for underordnede læger 2005

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE M.V OVERENSKOMSTENS OMRÅDE ANSÆTTELSE ARBEJDSOMRÅDE STILLINGERNES ART... 7 KAPITEL 2. LØN M.V LØNDANNELSEN PENSIONSGIVENDE GRUNDLØN FUNKTIONSLØN KVALIFIKATIONSLØN FORHANDLINGSPROCEDURE OPSIGELSE OG OPHØR AF AFTALER OM FUNKTIONSLØN OG KVALIFIKATIONSLØN RETS- OG INTERESSETVISTER PENSION ATP-BIDRAG UDBETALING AF LØN OG INDBETALING AF PENSIONSBIDRAG FUNKTION I HØJERE STILLING KAPITEL 3. ARBEJDSTID, VAGT, FRIDAGE M.V ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE ARBEJDSTID NORMALTJENESTE PÅ TJENESTESTEDET VAGT PÅ TJENESTESTEDET... 25

3 Side TJENESTE MED EFTERFØLGENDE VAGT UDEN FOR TJENESTESTEDET A. Tjeneste- og vagttilrettelæggelse B. Effektivt arbejde under vagttjenesten C. Vagtbetaling/indregning af vagt uden for tjenestestedet ØVRIGE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSESFORHOLD EKSTRAORDINÆR TJENESTE I TILSLUTNING TIL PLANLAGT TJENESTE EKSTRAORDINÆRE TILKALD HOLDDRIFTSTILLÆG M.V OVERARBEJDE DELTIDSANSATTE FRIHED OG ERSTATNINGSFRIHED HVILETID OG FRIDØGN KAPITEL 4. ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR ATTESTUDSTEDELSE FERIE TJENESTEFRIHED OG EFTERUDDANNELSE VIKARIATER BIBESKÆFTIGELSE - OPLYSNINGSPLIGT VAGTVÆRELSE NATURALYDELSER FORSIKRING VED AMBULANCETRANSPORTER LØN UNDER SYGDOM FRAVÆR VED GRAVIDITET, BARSEL, ADOPTION, OMSORG OG ANDRE FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER BARNS 1. SYGEDAG BOLIGFORHOLD... 43

4 Side VÆRNEPLIGT A. Bolig B. Genoptagelse af sygehustjenesten C. Aflønningsforhold under aftjening af værnepligt EFTERLØN OPSIGELSE OG AFSKEDIGELSE ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR KAPITEL 5. OVERENSKOMSTENS IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE PROTOKOLLAT 1. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR TJENESTEMANDSANSATTE AFDELINGSLÆGER BILAG 1. VEJLEDENDE KRITERIER FOR FUNKTIONSLØN OG KVALIFIKATIONSLØN UDETJENESTE. TILLÆG TIL OVERENSKOMST FOR UNDERORDNEDE LÆGER AF PROTOKOLLAT TIL OVERENSKOMST FOR UNDERORDNEDE LÆGER FOR MEDARBEJDERE SOM I FORBINDELSE MED STRUKTURREFORMEN OVERGÅR TIL ANSÆTTELSE I REGIONERNE FRA EN OVERENSKOMST MED HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB BILAG TIL PROTOKOLLAT 1 LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR TJENESTEMANDSANSATTE AFDELINGSLÆGER, SOM I FORBINDELSE MED STRUKTURREFORMEN OVERGÅR TIL ANSÆTTELSE I REGIONERNE FRA EN OVERENSKOMST/AFTALE MED HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB BILAG TIL PROTOKOLLAT FOR LÆGER PÅ YNGRE LÆGERS OMRÅDE 68

5 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE M.V Side 5 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Stk. 1. **NYT** Overenskomsten omfatter reservelæger, 1. reservelæger, praksisreservelæger, introduktionsamanuenser i almen praksis, praksisamanuenser (fase 1), 1. reservelæger i speciallægepraksis, kliniske assistenter og afdelingslæger inden for Amtsrådsforeningens forhandlingsområde. Selvejende institutioner, hvormed amtet har indgået driftsoverenskomst, er omfattet af nærværende overenskomst, hvis det af driftsoverenskomsten fremgår, at institutionen er forpligtet til at følge de overenskomster, som Amtsrådsforeningen har indgået, og der på tidspunktet for nærværende overenskomsts ikrafttræden ikke på institutionen er aftalt andet overenskomstgrundlag. Hvis der på institutionen er aftalt andet overenskomstgrundlag fortsætter dette, medmindre der indgås anden aftale mellem nærværende overenskomsts parter. Stk. 2. Overenskomsten omfatter ikke 1) tjenestemænd, 2) pensionerede tjenestemænd fra a) staten, folkeskolen og folkekirken, b) (amts)kommuner, c) offentligt finansierede eller koncessionerede virksomheder, 3) andre, der oppebærer understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, hvortil det offentlige har ydet bidrag, samt 4) personer, der er fyldt 70 år.

6 Side 6 2. ANSÆTTELSE Ansættelse finder sted ved et amt med tjeneste indtil videre ved en sygehusafdeling/et område/et sygehus eller lignende sygdomsbehandlende institution. 3. ARBEJDSOMRÅDE Stk. 1. Læger er forpligtet til efter bestemmelse af vedkommende overlæge at udføre det lægearbejde, der er henlagt til den sygehusafdeling/det område/det sygehus eller lignende sygdomsbehandlende institution, hvor de er ansat. Stk. 2. Hvor det efter lokal drøftelse findes hensigtsmæssigt både i faglig og driftsmæssig henseende kan der etableres fællesvagt ved flere afdelinger. En forudsætning for etablering af fællesvagt er, at sygehuset/institutionen forud for etableringen skriftligt dokumenterer, at følgende vilkår er opfyldt: a) Fællesvagt kræver lokal drøftelse forinden iværksættelse. b) De uddannelsesmæssige forhold for de involverede læger må ikke forringes. Det forudsættes, at uddannelsesprogrammerne for de involverede enkeltstillingsklassificerede stillinger gennemføres. I tvivlstilfælde kan der indhentes en vejledende udtalelse fra Sundhedsstyrelsen. c) Kompetence- og ansvarsforhold for fællesvagt skal være afklaret, og der skal tillige foreligge skriftlige instrukser for det lægelige arbejde i fællesvagten. d) Der sikres relevant oplæring af alle læger, der indgår i vagten. e) Arbejdet tilrettelægges således, at lægen i tidsrummet kl maksimalt er belastet 2/3 af tiden (opgjort efter reglerne i 20, stk. 6-10). f) Etablering af fællesvagt må ikke medføre forøget vagthyppighed for de involverede læger, og må højst pålægges 1 gang om ugen som et gennemsnit over en normperiode (højst 2 gange om ugen for vagt uden for tjenestestedet). Fællesvagt skal varsles med minimum 3 måneder.

7 Side 7 Fællesvagt kan i øvrigt aftales konkret mellem amtet og Yngre Læger i tilfælde, hvor ikke alle ovennævnte betingelser er opfyldt. Stk. 3. Arbejdet tilrettelægges under iagttagelse af arbejdsstedets behov, således at den enkelte læge under hensyn til sin forudgående og løbende uddannelse får adgang til at deltage i alt forefaldende lægearbejde, herunder klinisk videnskabeligt arbejde, som ikke ifølge opslag er knyttet til specielle stillinger. Læger bør kun pålægges arbejde, som normalt udføres af læger, og ikke arbejde, som normalt udføres af ikke-lægeligt personale. Stk. 4. Læger er som del af det normale lægearbejde forpligtet til at undervise ved uddannelse af andre personalegrupper. Undervisningen, inklusive forberedelsestid, jf. AC's undervisningsaftale, medregnes i arbejdstiden. Der kan ikke pålægges undervisningsmæssige opgaver, som ikke kræver lægelig viden. Stk. 5. Læger, der som led i uddannelsen til speciallæge udstationeres hos en praktiserende læge/praktiserende speciallæge, er forpligtet til efter bestemmelse af den praktiserende læge/praktiserende speciallæge at udføre lægearbejde inden for den praktiserende læges/praktiserende speciallæges arbejdsområde. Stk. 6. Kliniske assistenter på sygehusafdelinger varetager primært forskningsopgaver under vejledning af afdelingens overlæge (en af afdelingens overlæger) eller den til afdelingen eventuelt knyttede kliniske professor eller anden dertil af overlægen (overlægerne) eller professoren udpeget kvalificeret person. 4. STILLINGERNES ART **NYT** Stk. 1. LÆGER UNDER UDDANNELSE EFTER 2003-BEKENDTGØRELSEN Læger, der er under uddannelse til speciallæge, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af den , ansættes således: a) Læger i turnusforløb ansættes som reservelæge/praksisreservelæge.

8 Side 8 Ansættelse i turnusforløb sker i ét og samme ansættelsesforhold. b) Læger i introduktionsforløb ansættes som reservelæge (i almen medicin: introduktionsamanuensis). Ansættelsens varighed svarer til kravene i uddannelsesbestemmelserne. c) Læger i hoveduddannelsesforløb (bortset fra læger i almen medicin) ansættes som reservelæge de første 2½ år af uddannelsesforløbet, hvorefter den videre ansættelse sker som 1. reservelæge. Læger i hoveduddannelsesforløb i almen medicin ansættes som reservelæge. Ansættelse i hoveduddannelsesforløb sker i ét og samme ansættelsesforhold. Ansættelsens varighed svarer til kravene i uddannelsesbestemmelserne. Ansættelsen kan efter ansøgning forlænges i op til 6 måneder. BEMÆRKNINGER: Ansættelse i hoveduddannelsesforløbet i almen medicin sker i ét og samme ansættelsesforhold. De sidste dele af uddannelsesforløbet, hvor lægen er ansat som praksisamanuensis (fase 2 og 3) hos en alment praktiserende læge, er uddannelseslægen ikke omfattet af denne overenskomst. **NYT** Stk. 2. LÆGER UNDER UDDANNELSE EFTER 1996-BEKENDTGØRELSEN Læger, der er under uddannelse til speciallæge, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 654 af den , kan ansættes som: a) Reservelæge/praksisreservelæge/1. reservelæge i blokansættelse. Ved blokansættelse forstås, at en læge som led i turnusuddannelsen eller speciallægeuddannelsen gør tjeneste i flere uddannelsesklassificerede stillinger efter hinanden på flere afdelinger/almen praksis/spe-

9 Side 9 ciallægepraksis/sygehuse/arbejdsgivere. Ansættelse sker i et og samme ansættelsesforhold. b) Reservelæge i introduktionsstilling, introduktionsamanuensis i almen praksis, supplerende stilling og undervisningsstilling. Ansættelsens varighed svarer til kravene i uddannelsesbestemmelserne. c) 1. reservelæge. Ansættelsens varighed svarer til kravene i uddannelsesbestemmelserne. Ansættelsen kan efter ansøgning forlænges i op til 6 måneder. Stk. 3. IKKE-UDDANNELSESKLASSIFICEREDE STILLINGER Ansættelse af læger i ikke-uddannelsesklassificerede stillinger sker som: a) Reservelæge. Ansættelse sker for 1 år. Ansættelse kan efter ansøgning forlænges yderligere i indtil 2 år uden opslag til i alt 3 år. b) 1. reservelæge. Ansættelse sker for 5 år. c) Klinisk assistent. Ansættelse sker for 1 år med adgang til forlængelse i 1 år ad gangen i indtil 4 år. Stk. 4. FASTE STILLINGER a) Afdelingslæger. Ansættelsen er tidsubegrænset. Som afdelingslæge kan ansættes læger, der af Sundhedsstyrelsen har fået meddelt tilladelse til at betegne sig som speciallæge, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 269 af den Det er en forudsætning, at der på afdelingen er ansat en overlæge i samme speciale.

10 Side 10 I ganske særlige tilfælde kan der efter høring af Sundhedsstyrelsen ansættes afdelingslæger, der ikke opfylder ovenstående krav. Denne høring forelægges Sundhedsstyrelsen gennem Amtsrådsforeningen. b) Speciallæger i almen medicin samt læger for hvem opnåelse af speciallægeanerkendelse ikke skønnes mulig kan ansættes tidsubegrænset som 1. reservelæge i ikke-uddannelsesklassificerede stillinger efter aftale mellem amtet og Yngre Læger. Stk. 5. ANDRE FORHOLD. a) Den samlede funktionstid ved samme afdeling som henholdsvis reservelæger og 1. reservelæge efter stk. 2 og 3 kan for reservelæger ikke overstige 3 år og for 1. reservelæger ikke overstige 5 år. b) Genansættelse i samme stilling, jf. stk. 3a) og b), efter udløb af den maksimale funktionstid kan kun finde sted, såfremt stillingen ikke efter behørigt opslag kan besættes på normal måde og i så fald kun for 1 år. c) Stillinger med ansættelse på andre vilkår kan aftales mellem overenskomstens parter. d) I forbindelse med behandling af ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset ansættelse henledes opmærksomheden på bestemmelserne i ligebehandlingsloven. Afslag på ansøgning om forlængelse af ansættelse kan ikke begrundes med graviditet/barsel/adoption. KAPITEL 2. LØN M.V. 5. LØNDANNELSEN Stk. 1. Lønsystemet består af fire elementer: Grundløn, jf. 6, funktionsløn, jf. 7, kvalifikationsløn, jf. 8, og resultatløn, jf. 44, pkt. 4. Grundlønnen og enkelte centralt fastsatte tillæg er fastsat i denne overenskomst. Herudover aftales lønnen decentralt i de enkelte amter efter reglerne i 9. Lønbestemmelser for tjenestemandsansatte afdelingslæger fremgår af protokollat 1. Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede.

11 Funktions- og kvalifikationsløn gives som tillæg Side 11 **NYT** Stk. 2. Underordnede læger er omfattet af Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (Amtsrådsforeningens Personaleadministrative Vejledning ) 1, jf. 9, stk PENSIONSGIVENDE GRUNDLØN **NYT** Stk. 1. Underordnede læger - bortset fra 1. reservelæger og afdelingslæger - følger nedenstående skala og indplaceres i nedenstående lønforløb, jf. stk. 2, og i forhold til deres anciennitet, jf. stk. 7. Trin Årligt grundbeløb (nettoløn) fra den til den ( niveau) kr kr kr kr. Med virkning fra den udgør det årlige grundbeløb (nettoløn) ( niveau) Til reservelæger, der har anciennitet den eller før (bortset fra reservelæger, der er kandidat fra sommeren 1981 eller tidligere), ydes et årligt tillæg på (netto) kr. ( niveau) med virkning fra den kr. ( niveau). Til reservelæger, der er kandidat fra sommeren 1981 eller tidligere, ydes et årligt tillæg på (netto) kr. ( niveau) med virkning fra den kr. ( niveau). Stk. 2. Reservelæger indplaceres i løntrinsforløbet 1 til 2. Reservelæger indplaceres på løntrin 2 efter 5 års anciennitet, jf. stk. 7. **NYT** Stk. 3. For 1. reservelæger er grundlønnen (nettoløn) kr. ( niveau) med virkning fra den kr. ( niveau). 1 Amtsrådsforeningens Personaleadministrative Vejledning benævnes fremover APV.

12 Side 12 Til 1. reservelæger, der har anciennitet den eller før (bortset fra 1. reservelæger, der er kandidat fra sommeren 1981 eller tidligere), ydes et årligt tillæg på (netto) kr. ( niveau) med virkning fra den kr. ( niveau). Til 1. reservelæger, der er kandidat fra sommeren 1981 eller tidligere, ydes et årligt tillæg på (netto) kr. ( niveau) med virkning fra den kr. ( niveau). **NYT** tilrettet Stk. 4. For afdelingslæger er grundlønnen (nettoløn) kr. ( niveau) med virkning fra den kr. ( niveau). **NYT** Stk. 5. Grundlønsforhøjelserne pr. den sker med fuldt og helt gennemslag, dvs. uden nogen form for modregning på grund af centrale eller lokale aftaler. Såvel centralt som lokalt aftalte tillæg bevares. Grundlønsforhøjelsen pr. den sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte tillæg bevares. Alle lokalt aftalte tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, med mindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages særlig stilling for den enkelte ansatte. Stk. 6. Ansatte pr. den , der overgik til nye lønformer pr. den , bevarer som minimum deres hidtidige samlede faste løn inklusiv tillæg, herunder f.eks. tillæg af decentral løn. Dette forudsætter bevarelse af hidtidig stillingsindplacering med hidtidig beskæftigelsesgrad ved pågældende sygehus. Aftaler om lønforbedringer af decentral løn opretholdes kun i det omfang, der er tale om varige ordninger for den enkelte ansatte. I modsat fald forholdes der efter den lokale aftales ordlyd. Stk. 7. Anciennitet regnes normalt efter det antal år, den pågældende efter bestået eksamen - i eller uden for amtets tjeneste - har været beskæftiget med lægeligt arbejde (herunder normale ferier), eventuel værnepligtstjeneste, sygdom under 6 måneder og barselorlov/omsorg.

13 Side 13 Ancienniteten afrundes opad til et helt antal måneder, dog således at den tidligst beregnes fra udgangen af den måned, hvori den pågældende har bestået eksamen. En uddannelse anses for afsluttet, når samtlige karakterer er afgivet, og der foreligger dokumentation herfor i form af eksamensbevis eller anden erklæring fra uddannelsesinstitutionen. I tilfælde, hvor en uddannelse afsluttes med en skriftlig afhandling, er det dog tilstrækkeligt, at der foreligger en forhåndsgodkendelse, det vil sige en erklæring underskrevet af vejleder og censor, om, at afhandlingen vil blive godkendt. For kandidater, der har opnået ph.d.-graden ved fuldførelse af det 3-årige ph.d.-forløb, medregnes de 3 år i ancienniteten ved ansættelse efter overenskomsten. For ph.d.-studerende, der ikke gennemfører uddannelsesforløbet, medregnes kun den periode, der af institutionen er godkendt i forbindelse med studieforløbet. Såfremt ansættelsesperioden som ph.d.- studerende som følge af barsel eller adoption er blevet forlænget, medregnes denne i ancienniteten. Ved ansættelse på deltid med mindre end 8 timer pr. uge optjenes anciennitet i forhold til den nedsatte tjenestetid. Ved ansættelse på deltid med mindst 8 timer pr. uge optjenes fuld anciennitet. 7. FUNKTIONSLØN Stk. 1. Funktionsløn ydes ud over grundløn og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner, der er knyttet til det job, som lægen varetager og begrundes i arbejds- og ansvarsområdet, herunder arbejdstilrettelæggelsen. Funktionsløn gives bl.a. for særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for lægens grundløn. Stk. 2. Funktionsløn aftales decentralt på grundlag af de funktioner, lægen varetager. Funktionsløn ydes som tillæg og er - med mindre andet aftales - pensionsgivende. Fastsættelsen af funktionsløn kan bl.a. tage udgangspunkt i de eksempler, der er anført i bilag 1. Stk. 3.

14 Side 14 Der kan lokalt efter en konkret vurdering indgås aftale om ydelse af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter. 8. KVALIFIKATIONSLØN Stk. 1. Kvalifikationstillæg ydes udover grundlønnen og eventuelle funktionstillæg. Kvalifikationstillæg baseres på den enkelte medarbejders eller grupper af medarbejderes kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold som f.eks. uddannelse og erfaring. **NYT** Stk. 2. a. Til læger med Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændig virke ydes et årligt pensionsgivende tillæg på (netto) kr. ( niveau) med virkning fra den kr. ( niveau). Tillægget ydes fra udgangen af den måned, lægen opfylder kravene for tilladelsen og dokumenteres ved fremvisning af tilladelsen. Tillægget ydes senest på det tidspunkt, hvor lægen har opnået 2 års lægelig anciennitet, jf. 6, stk. 7. b. Til læger, der har gennemført 1 år af speciallægeuddannelsen, ydes et årligt pensionsgivende tillæg på (netto) kr. ( niveau) med virkning fra den kr. ( niveau). Tillægget ydes til læger, der har haft 1 års ansættelse i stillinger, der er klassificeret til speciallægeuddannelsen. Ansættelsen(erne) dokumenteres ved kopi af ansættelsesbrev(e). c. Til læger med Sundhedsstyrelsens speciallægeanerkendelse ydes et årligt pensionsgivende tillæg på (netto) kr. ( niveau) med virkning fra den kr. ( niveau). Tillægget ydes fra udgangen af den måned lægen i følge Sundhedsstyrelsen opfylder kravene til at blive speciallæge og dokumenteres ved fremvisning af speciallægeanerkendelsen. Det kan ikke samtidig ydes mere end ét tillæg efter litra a - c. Der ydes ikke tillæg efter litra a - c til afdelingslæger.

15 Side 15 Stk. 3. Kvalifikationsløn aftales i øvrigt decentralt. Kvalifikationsløn ydes som tillæg, der - med mindre andet aftales - er pensionsgivende. Fastsættelsen af kvalifikationsløn kan bl.a. tage udgangspunkt i de eksempler, der er anført i bilag FORHANDLINGSPROCEDURE Stk. 1. Aftaleret Lokal aftale om ydelse af tillæg indgås mellem amtet og (lokale) repræsentanter for Yngre Læger. BEMÆRKNINGER: Forslag om ydelse af tillæg efter principperne i denne aftale kan ikke afvises med henvisning til, at den ansatte ikke er medlem af Yngre Læger (den forhandlingsberettigede organisation). Stk. 2. Forhåndsaftaler Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriterierne og formen for lønændringerne er fastlagt. Aftalerne udmøntes på det tidspunkt, hvor én eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. BEMÆRKNINGER: Der vil således ikke skulle indgås en konkret aftale hver gang en eller flere medarbejdere udfører en af forhåndsaftalen omfattet funktion/opgave m.v., erhverver kvalifikationer eller indtræder i stedet for den eller de ansatte, der hidtil har udført funktionen/opgaven. Forhåndsaftaler kan indgås for hele eller dele af amtet. Stk. 3. Drøftelse Amtet kan fremlægge sin overordnede lønpolitik med henblik på en årlig drøftelse i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. **NYT** Stk. 4. Procedure decentralt Medmindre andet aftales lokalt, forhandles som udgangspunkt en gang årligt ( , og ). Hvis ingen af parterne fremsætter krav om forhandling, tages ikke initiativ til afholdelse af en forhandling. Som led i de årlige lønforhandlinger føres endvidere lønpolitiske drøftelser med de (lokale) repræsentanter for Yngre Læger.

16 Side 16 Forslag, der ønskes drøftet, skal normalt fremsættes skriftligt over for modparten. Hvis der ikke er aftalt frister og regler, afholdes forhandling senest 6 uger efter modtagelse af en forhandlingsbegæring, medmindre andet aftales. BEMÆRKNINGER: Sager om nyansættelser og væsentlige stillingsændringer søges fremmet mest muligt. Såvel amtet som (lokale) repræsentanter for Yngre Læger har pligt til at forhandle løn efter denne aftale. **NYT** Stk. 5. Forhandlingsret i forbindelse med nyansættelser, stillingsændringer m.v. Ovennævnte ændrer ikke ved Yngre Lægers forhandlingsret i forbindelse med nyansættelser, væsentlige stillingsændringer og ved andre omstruktureringer og arbejdsomlægninger, som medfører et væsentligt ændret stillingsindhold. Forhandlingsretten i forbindelse med nyansættelse finder ikke anvendelse ved ansættelse i turnusstillinger. For læger i introduktionsstillinger og i hoveduddannelsesforløb erstattes retten til forhandling i forbindelse med stillingens tiltræden med en ret til forhandling senest 3 måneder efter påbegyndelse af det enkelte forløb i ansættelsen. Stk. 6. Indholdet af lokale aftaler I aftaler om anvendelse af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn angives de kriterier, der har dannet grundlag for aftalen. Kriterierne bør fremtræde med en synlig sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og betalingen derfor. BEMÆRKNINGER: Protokollat af den om ansættelsesbreve præciserer, at den ansatte skal underrettes skriftligt om decentralt aftalte ændringer af lønforholdene (APV ). **NYT** Stk. 7. Udmøntningsgaranti og økonomisk råderum Underordnede læger er omfattet af Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (APV ).

17 Side 17 BEMÆRKNINGER: Underordnede læger er omfattet af aftalen om udmøntningsgaranti. Heraf fremgår, at der for afdelingslæger er afsat 2,5% af lønsummen til lokal løndannelse (fordelt med 1,25% til udmøntning fra den og 1,25% til udmøntning fra den ). For øvrige underordnede læger er afsat 1,25% af lønsummen (til udmøntning fra den ). Udmøntningspligten angår centralt afsatte midler ved de enkelte organisationsforhandlinger. Summen af disse midler udgør udmøntningsgarantierne. Den forholdsmæssige andel af den samlede sum er det enkelte amt/den enkelte region forpligtet til at anvende til lokal løndannelse til de personalegrupper, der er omfattet af garantierne. Udmøntningsgarantierne udgør et minimum; der er ikke noget maksimum, og midlerne er ikke organisationsopdelte. Det samlede råderum påvirkes af de elementer, der indgår i aftalens bilag 1 ( råderumspapiret, hvor der bl.a. peges på mulighederne for genanvendelse af lokale midler, der er frigjort som følge af personaleomsætning). Det samlede råderum for de lokale forhandlinger påvirkes i betydeligt omfang af størrelsen af de afsatte midler. I år, hvor der ikke er afsat nye midler, må der således forventes et mere begrænset råderum for den lokale løndannelse, hvilket naturligt vil præge indhold og omfang af de lokale forhandlinger. Forhandlingerne om udmøntning af nye midler pr. den anbefales igangsat så tidligt, at udmøntning kan ske fra denne dato dog senest udbetalt med lønnen for juni måned 2006 dette af hensyn til midtvejsstatus pr. den , jf. stk. 8. Parterne er opmærksomme på, at det med henvisning til opgave- og strukturreformen kan være vanskeligt at færdiggøre forhandlingerne for 2007 før det tidspunkt, hvor midlerne er til rådighed. **NYT** Stk. 8. Midtvejsstatus og -forhandling Yngre Læger foretager pr. den en vurdering af afdelingslægernes lønudvikling set i forhold til amtets samlede lønudvikling og gruppens lønudvikling på landsplan. Hvis Yngre Læger finder

18 Side 18 behov for det, foretager amtet sammen med Yngre Lægers (lokale) repræsentanter en midtvejsstatus for amtet som helhed. Hvis Yngre Læger herefter finder, at der optræder et misforhold i lønudviklingen for afdelingslæger, kan organisationen begære en midtvejsforhandling afholdt med henblik på enten forklaring eller yderligere udmøntning. Yngre Lægers (lokale) repræsentant kan stille forslag til samlet udmøntning for amtet som helhed. Hvis der er enighed om, at der skal ske en yderligere udmøntning, koordineres denne centralt i amtet. I amter kan ovenstående evt. ske for organisatorisk afgrænsede enheder (f.eks. forvaltningsenheder). Resultatet af forhandlingen kan efter aftale indgå i den næste årlige forhandling. **NYT** Stk. 9. Lønstatistik Til brug for de lokale lønforhandlinger foranlediger amtet, at der fremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale, jf. aftalen om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger (APV ). (Fælles-)Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. BEMÆRKNINGER: Relevante oplysninger kan eksempelvis være de opgørelser/oversigter over de udbetalte lokale løntillæg til underordnede læger, den lokale arbejdsgiver er i besiddelse af. Såfremt de relevante oplysninger ikke automatisk tilgår tillidsrepræsentanten, skal oplysningerne udleveres på tillidsrepræsentantens begæring. 10. OPSIGELSE OG OPHØR AF AFTALER OM FUNKTIONSLØN OG KVALIFIKATIONSLØN Stk. 1. Decentrale aftaler om funktionsbestemte lønforbedringer kan opsiges i overensstemmelse med den decentrale aftale eller ændres ved enighed mellem aftalens parter.

19 Side 19 Bestemmelsen dækker såvel kollektive decentrale aftaler som aftaler, der kun dækker en enkelt ansat. Opsigelse over for en enkelt ansat skal ske med den pågældendes opsigelsesvarsel. Stk. 2. Funktionsbestemte lønforbedringer med hjemmel i decentrale eller centrale aftaler kan ophøre i de tilfælde, hvor funktionen bortfalder for den pågældende, og forudsætningen for lønforbedringen var knyttet til varetagelsen af den bestemte funktion. Decentralt aftalte lønforbedringer kan desuden ophøre i overensstemmelse med bestemmelser herom i den lokale aftale, herunder forhåndsaftaler. Opmærksomheden henledes på, at ophør af lønforbedringer kan medføre vilkårsændringer for den enkelte ansatte, som skal behandles efter overenskomstens bestemmelser. Stk. 3. Decentrale kollektive aftaler om kvalifikationsbestemte lønforbedringer kan opsiges i overensstemmelse med den decentrale aftale eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. Ansatte omfattet af den hidtidige aftale vil i den situation beholde deres kvalifikationsbestemte lønforbedring som en personlig ordning, medmindre andet aftales. Stk. 4. Decentrale aftaler om kvalifikationsbestemte lønforbedringer for den enkelte ansatte kan i øvrigt ændres ved enighed mellem aftalens parter, f.eks. ved stillingsskift inden for amtet til en stilling, hvor den erhvervede kvalifikation ikke er relevant. **NYT** Stk. 5. For afdelingslæger bortfalder lokalt aftalt kvalifikationsløn ved ansøgt stillingsskift inden for amtet med mindre andet aftales. 11. RETS- OG INTERESSETVISTER Stk. 1. Retstvister Brud på eller uenighed om forståelsen af lokale aftaler indgået i henhold til 7-8 behandles efter reglerne i vedkommende hovedaftale. **NYT** Stk. 2. Interessetvister a. I det amt, hvor interessetvisten er opstået, føres der hurtigst muligt mellem amtet og (lokale) repræsentanter for Yngre Læger en forhandling med henblik på at bilægge tvisten.

20 Side 20 BEMÆRKNINGER: Uenigheder opstået i midtvejsforhandlinger omfattes også af tvisteløsningssystemet. b. Bilægges interessetvisten ikke, kan organisationsrepræsentanter fra begge parter tilkaldes med henblik på medvirken i en lokal forhandling mellem amtet og (lokale) repræsentanter for Yngre Læger. En af parterne kan kræve den lokale forhandling afholdt inden for en frist af 3 uger efter forhandlingen i a. c. Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen af en af parterne inden for en frist af 14 dage efter den lokale forhandling til centrale forhandlinger mellem Amtsrådsforeningen og Yngre Læger. Den centrale forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen. De centrale parters løsning af tvisten er bindende for de lokale parter. BEMÆRKNINGER: Parterne er enige om, at der udfoldes store bestræbelser på at finde løsninger lokalt (niveau 1 og 2). Hvis dette ikke lykkes, er parterne enige om, at der i niveau 3 så vidt muligt skal findes en løsning. d. Kan der ikke indgås aftale i henhold til litra a-c, kan sagen senest 6 uger efter den afsluttede forhandling under litra c forelægges et paritetisk nævn bestående af 4 medlemmer 2 udpeget af Yngre Læger og 2 udpeget af Amtsrådsforeningen. Hvis sagen drejer sig om en af arbejdsgiveren fastsat acontoløn, og der ikke har kunnet opnås enighed i det paritetiske nævn, kan hver af parterne anmode en uvildig person om at tiltræde nævnet. Hvis der ikke kan opnås enighed om at pege på en bestemt person, anmodes Forligsinstitutionens formand om at udpege denne. Den pågældende kan mægle mellem parterne og træffer endelig afgørelse i sagen, hvis den ikke kan løses på anden måde. 12. PENSION Stk. 1.

21 Side 21 Det samlede pensionsbidrag udgør for underordnede læger bortset fra afdelingslæger 15,79% af de pensionsgivende løndele. For afdelingslæger udgør det samlede pensionsbidrag 16,12% af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 del af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom. Stk. 2. Efter anmodning fra den ansatte kan der over en nærmere fastsat periode tilbageholdes et ekstraordinært pensionsbidrag. Stk. 3. Hvor en ansat afholder ferie med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver eller afholder ferie uden ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse, indbetales sædvanlige pensionsbidrag, som om der var afholdt ferie med løn. Stk. 4. Ændringer i vedtægter/regulativer for Lægernes Pensionskasse skal godkendes af overenskomstens parter. Stk. 5. Tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden kan ikke finde sted for bidrag, der indbetales efter den For bidrag indbetalt inden denne dato gælder de hidtidige regler. Tilbagekøb kan dog finde sted for så vidt angår pensionsbidrag, der er indbetalt for udenlandske statsborgere, i forbindelse med at de tager bopæl uden for Danmark. 13. ATP-BIDRAG **NYT** Underordnede læger er omfattet af ATP-ordningens C-sats, jf. APV Når en ansat afholder ferie med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, indbetales der sædvanligt ATP-bidrag, som om der var afholdt ferie med løn. 14. UDBETALING AF LØN OG INDBETALING AF PENSIONSBIDRAG Lønnen udbetales månedsvis bagud, og der tilstilles lægen en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetaler amtet pensionsbidraget til Lægernes Pensionskasse.

22 Side FUNKTION I HØJERE STILLING Underordnede læger er, jf. 44, punkt 6, omfattet af aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling (APV ). Læger, som er ansat i undervisningsstilling, bør fritages for funktion i højere stilling, bortset fra kortvarige perioder. KAPITEL 3. ARBEJDSTID, VAGT, FRIDAGE M.V. 16. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE Stk. 1. Arbejdet kan tilrettelægges på følgende måder: a) normaltjeneste, b) vagt på tjenestestedet og c) tjeneste som a) eller b) med efterfølgende vagt uden for tjenestestedet. Arbejdstidens fordeling på ugens dage sker efter forudgående drøftelser med afdelingens læger og fastsættes af den afdeling eller lignende, der er bemyndiget hertil, under hensyntagen til arbejdsgangen. Der skal foreligge en plan over normaltjenester, vagt på tjenestestedet, vagt uden for tjenestestedet og ugentlige fridage mindst 4 uger forud. Ændring af den enkelte tjenestes beliggenhed inden for en 4-ugers periode forud for tjenestens afvikling kan kun finde sted i ganske særlige tilfælde (f.eks. sygdom). Det forudsættes, at lægen orienteres forud for ændringen. Stk. 2. Orientering om afspadsering skal gives senest 48 timer før påbegyndelsen af sidste tjeneste inden afspadseringen. Afspadsering, som afvikles for at overholde hviletidsforhold i henhold til arbejdsmiljøloven m.v., er ikke omfattet af bestemmelsen. Stk. 3. Ved ændring i vagtformen gives et varsel på 3 måneder. Stk. 4. Praksisreservelægens arbejde tilrettelægges efter bestemmelse af den alment praktiserende læge i form af konsultation, sygebesøg og vagtarbejde m.v.

23 Side 23 Den væsentligste del af praksisreservelægens arbejdstid lægges inden for det tidsrum, der i sygesikringsoverenskomsten betragtes som dagarbejdstid, herunder aftenkonsultationer. Praksisreservelægen skal så vidt muligt deltage i vagtarbejde. Praksisreservelægen kan deltage i op til 10 vagter i alt, idet der højst kan være 4 vagter på 1 måned. Vagterne placeres fortrinsvis på ugens 5 første hverdage. Stk. 5. For introduktionsamanuenser i almen praksis, praksisamanuenser (fase 1), og 1. reservelæger i speciallægepraksis gælder de i stk. 4 fastsatte bestemmelser. 17. ARBEJDSTID Stk. 1. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid opgjort over en normperiode er 37 timer. Stk. 2. Normperioden er 14 uger, men kan ved lokalaftale fastsættes til en anden længde, dog minimalt 4 uger og maksimalt 26 uger (eller måneder svarende hertil). Normtimetallet for en normperiode på 14 uger er 518 timer. Ved søgnehelligdage samt ved afholdelse af ferietimer, der er optjent op til 15,42 timer pr. måned (svarende til 5 ugers ferie pr. år), kan en af følgende opgørelsesmåder anvendes: - Under ferie nedsættes normtimetallet med 37 timer pr. ferieuge/7,4 timer pr. feriedag. På tilsvarende vis nedsættes normtimetallet med 7,4 timer pr. søgnehelligdag (bortset fra lørdage og søndage). Eller: - Normtimetallet ændres ikke under ferie og søgnehelligdage. I stedet indregnes ferien i timeopgørelsen over præsterede timer med 37 timer pr. ferieuge/7,4 timer pr. feriedag. Søgnehelligdage (bortset fra lørdage og søndage) indregnes i timeopgørelsen med 7,4 timer pr. dag.

24 Side 24 Ved afholdelse af ferietimer, der er optjent ud over 15,42 timer pr. måned, kan en af følgende opgørelsesmåder anvendes: - Normtimetallet nedsættes svarende til antallet af afviklede ferietimer. Eller: - Normtimetallet ændres ikke. I stedet indregnes ferietimer i timeopgørelse over præsterede timer med antallet af afviklede ferietimer. Stk. 3. Arbejdstiden opgøres på følgende måde: a) Normaltjeneste i forholdet 1:1. b) Vagt på tjenestestedet i forholdet 1:1 for samtlige timer, hvor lægen opholder sig på tjenestestedet. c) Det effektive arbejde under vagt uden for tjenestestedet efter bestemmelserne i 20, stk. 6-10, i forholdet 1:1. Eventuel indregning af vagt uden for tjenestestedet i forholdet 3:1. d) Arbejde i forlængelse af en planlagt tjeneste af under ½ times varighed rundes op til ½ time, og mellem ½ og 1 times varighed rundes opad til 1 time. e) Ekstraordinære tilkald i forholdet 1:1, dog minimum 6 timer. Stk. 4. Opgørelse over det præsterede antal timer foretages senest ved normperioden afslutning. 18. NORMALTJENESTE PÅ TJENESTESTEDET Normaltjeneste på tjenestestedet er en forud fastlagt periode med effektivt arbejde af 6 til 13 timers varighed. Normaltjeneste kan tilrettelægges alle ugens dage. Normaltjeneste og vagt på tjenestestedet efter kl kan normalt højst pålægges hvert 6. døgn som et gennemsnit over en normperiode. Hvor arbejdsmiljøbestemmelserne ikke forhindrer det, begyndes dagarbejdet på samme tid for læger.

25 Side 25 Dagarbejdstiden kan dog efter lokal drøftelse påbegyndes forskelligt for den enkelte læge inden for tidsrummet kl til kl , hvis der på afdelingen er særlige vilkår, der gør det mere hensigtsmæssigt og såfremt de uddannelsesmæssige hensyn ikke dermed tilsidesættes. 19. VAGT PÅ TJENESTESTEDET Stk. 1. Vagt på tjenestestedet er en tjeneste, hvor lægen opholder sig på sygehuset og kan tilkaldes til effektivt arbejde. Tjenesten kan indeholde forud fastlagte perioder med effektivt arbejde. Tjenesten kan tilrettelægges alle ugens dage. Normaltjeneste og vagt på tjenestestedet efter kl kan normalt højst pålægges hvert 6. døgn som et gennemsnit over en normperiode. Tjenesten skal have en længde af 6 til 24 timers varighed. Den samlede tjeneste kan dog efter lokal aftale fastlægges til 25 timer i døgn, som går forud for en lørdag, søndag eller søgnehelligdag. Stk. 2. Det effektive arbejde under tjenesten må maksimalt udgøre i alt 13 timer. Ved lokalaftale kan grænsen hæves fra 13 til 16 timer. Såfremt vagt på tjenestestedet tilrettelægges som 2-skiftet tjeneste, kan 2. skift (af indtil 16 timers varighed) dog indeholde op til 16 timers effektivt arbejde, uden at der indgås lokalaftale. Ved opgørelsen af det effektive arbejde under vagt på tjenestestedet anvendes reglerne i 20, stk. 6-10, om effektivt arbejde under vagttjeneste. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte belastningsgrænser er ekskl. "overlap", f.eks. ved morgenkonference. 20. TJENESTE MED EFTERFØLGENDE VAGT UDEN FOR TJENE- STESTEDET A. Tjeneste- og vagttilrettelæggelse Stk. 1.

26 Side 26 Tjeneste med efterfølgende vagt udenfor tjenestestedet er en tjeneste, som begynder med normaltjeneste eller vagt på tjenestestedet og efterfølges af en periode med vagt uden for tjenestestedet, hvor lægen kan tilkaldes til effektivt arbejde. Tjeneste med efterfølgende vagt uden for tjenestestedet kan tilrettelægges alle ugens dage og kan normalt højst pålægges hvert 3. døgn som et gennemsnit over en normperiode. Den indledende normaltjeneste/vagt på tjenestestedet skal have en længde af mindst 6 timer. Den samlede tjeneste, fra lægen starter på tjenestestedet og indtil vagten uden for tjenestestedet slutter, kan højst udgøre 24 timer. Dog kan den samlede tjeneste efter lokalaftale fastlægges til 25 timer i døgn, som går forud for en lørdag, søndag eller søgnehelligdag. Stk. 2. Det effektive arbejde under tjenesten, inklusive det effektive arbejde under vagten uden for tjenestestedet, må maksimalt udgøre 13 henholdsvis 16 timer. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte belastningsgrænser er ekskl. "overlap", f.eks. ved morgenkonference. Stk. 4. Vagt uden for tjenestestedet indebærer, at lægen skal kunne møde omgående, dog normalt senest 30 minutter efter tilkald. Stk. 5. Ved tilkald under vagt uden for tjenestestedet i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 06 transporteres lægen vederlagsfrit til og fra tjenestestedet. B. Effektivt arbejde under vagttjenesten Stk. 6. Det effektive arbejde under vagt uden for tjenestestedet opgøres og indregnes i arbejdstiden som den gennemsnitlige værdi af arbejdet. Det effektive arbejde ved tilkald uden for tjenestestedet regnes fra tilkaldelsen til afslutningen af arbejdet. Det effektive arbejde under vagten opgøres pr. påbegyndt time, hvor yderligere arbejde inden for samme time ikke medregnes. Telefonopkald under vagten opgøres og indregnes dog svarende til den faktiske belastning.

27 Side 27 Ved vurderingen af den gennemsnitlige belastning af telefonopkald i et vagtlag tages der udgangspunkt i telefonopkaldenes længde, tidspunkter på døgnet, antal og afledte aktiviteter. Der er således ikke nødvendigvis tale om en minut-for-minut-opgørelse eller en opgørelse, hvor et telefonopkald tæller en time uanset længde. Stk. 7. Det gennemsnitlige antal effektive timer under vagttjenesten fastlægges efter lokal forhandling for hvert enkelt vagtlag. Med henblik på betaling af holddriftstillæg fastlægges den gennemsnitlige fordeling af de effektive timer ved vagt uden for tjenestestedet på henholdsvis før og efter kl. 20 samt på henholdsvis hverdage, lørdage, søndage og søgnehelligdage. Stk. 8. Hvis parterne ikke kan blive enige, foretages en opgørelse af det effektive arbejde under vagten i en 3-måneders periode. Opgørelsesperioden kan være månederne september, oktober, november eller månederne januar, februar, marts. Hvis parterne kan blive enige, kan en anden periode anvendes. På baggrund af opgørelsen fastlægges herefter den gennemsnitlige værdi af det effektive arbejde under vagten. Stk. 9. I de tilfælde, hvor man efter en opgørelse ikke kan blive enige om en gennemsnitlig vagtbelastning, skal det effektive arbejde løbende registreres og indgå i opgørelsen af den enkelte læges arbejdstid. Stk. 10. En lokalaftale om gennemsnitsopgørelser kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel. Når aftalen opsiges, indledes forhandlinger om en ny aftale. Er der ikke opnået enighed om en ny aftale, når den gamle udløber, skal det effektive arbejde løbende registreres og indgå i opgørelsen af den enkelte læges arbejdstid, indtil en ny aftale træder i kraft. C. Vagtbetaling/indregning af vagt uden for tjenestestedet Stk. 11.

28 Side 28 For hver times vagt uden for tjenestestedet (såvel belastet som ubelastet) betales 1/3 timeløn, dvs. 1/1924 af lægens samlede faste (netto-)årsløn (grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn). I funktions- og kvalifikationsløn indgår såvel centralt fastsatte som lokalt aftalte tillæg. Stk. 12. I stedet for betaling af vagtarbejdet i henhold til stk. 11 kan ansættelsesmyndigheden bestemme, at vagt uden for tjenestestedet (såvel belastet som ubelastet) indregnes med 1/3 time pr. time i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Stk. 13. Til læger, der deltager i vagtlag med lav belastning, hvor der enten udelukkende efterspørges telefonisk konsultation, eller hvor fremmøde er sjældent, men hvor tilkaldstiden oftest er væsentligt over 30 minutter, kan der i stedet ydes et tillæg pr. vagt. Tillægget fastsættes af overenskomstens parter efter lokal forhandling for hvert enkelt vagtlag. Tillægget procentreguleres i henhold til punkt 2 i 44 om øvrige ansættelsesvilkår. Tillægget træder i stedet for betaling for vagt uden for tjenestestedet i henhold til stk ØVRIGE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSESFORHOLD Stk. 1. Hvis arbejdet tilrettelægges som en kombination af normaltjeneste/vagt på tjenestestedet og vagt uden for tjenestestedet, kan normaltjeneste efter kl. 18, vagt på tjenestestedet efter kl. 18 og vagt uden for tjenestestedet normalt højst pålægges hvert 5. døgn. Stk. 2. Vagthyppighedsreglerne skal sikre, at lægerne har en vis del af deres arbejdstid i dagarbejdstiden og at lægerne ikke har en urimelig vagtbelastning. Af samme grund skal vagtarbejdet normalt fordeles ligeligt mellem vagtlagets læger. Vagtarbejdet kan dog i en periode være fordelt på anden vis mellem vagtlagets læger, f.eks. af uddannelses- og oplæringsmæssige årsager.

29 Side 29 Hvis der konkret er behov for det, er bestemmelsen ikke til hinder for lokalt at aftale en anden tilrettelæggelse af normaltjenesten. For eksempel kan der være brug for en anden tilrettelæggelse af normaltjenesten ved ambulatorietjeneste om aftenen. Stk. 3. Læger kan kun i ekstraordinære situationer inden for en normperiode pålægges normaltjeneste eller vagt på tjenestestedet efter kl. 18 oftere end hvert 6. døgn, jf. 18 og 19, eller hvert 5. døgn, jf. stk. 1. I de tilfælde indgår de efter kl. 18 overskydende normtimer samt det ekstra effektive arbejde under vagt udenfor tjenestestedet ikke i beregning af arbejdstiden men udbetales som overarbejde. En ekstraordinær situation er f.eks., hvor arbejdsgiveren kan dokumentere, at der ikke er ansøgere til opslåede stillinger. Mellem den (lokale) repræsentant for Yngre Læger og ledelsen kan andre ordninger aftales. Stk. 4. Indeholder arbejdstilrettelæggelsen normaltjeneste eller vagt på tjenestestedet efter kl. 23, skal der stilles vagtværelse til rådighed for lægen. **NYT** Stk. 5. For vagtlag, hvor (den lokale repræsentant for) Yngre Læger angiver, at vagtbelastningen i tidsrummet kl udgør et arbejdsmiljømæssigt problem, skal der på begæring afholdes en lokal forhandling med henblik på initiativer til afdækning, forebyggelse og/eller afhjælpning af problemet. Overenskomstens parter kan inddrages i de lokale forhandlinger. 22. EKSTRAORDINÆR TJENESTE I TILSLUTNING TIL PLANLAGT TJENESTE **NYT** Hvor en læge i tilslutning til en planlagt tjeneste ekstraordinært (f.eks. som følge af anden læges sygdom) udfører en normaltjeneste, vagt på tjenestestedet, vagt uden for tjenestestedet eller anden tjeneste af mere end 3 timers varighed med mindre end 72 timers varsel, ydes et ureguleret tillæg på 318,90 kr. pr. gang. Med virkning fra den gøres tillægget procentreguleret og udgør 283,60 kr. ( niveau) pr. gang. Med virkning fra den forhøjes tillægget til 444,66 kr. ( niveau) pr. gang.

30 Side 30 BEMÆRKNINGER: Tillægget på 283,60 kr. ( niveau) pr er svarende til 318,90kr. i niveau. Tillægget på 444,66 kr. ( niveau) pr er svarende til 500,00 kr. i niveau. 23. EKSTRAORDINÆRE TILKALD Stk. 1. Ved ekstraordinært tilkald forstås tilkald, hvor lægen i følge tjenesteplanen ikke er pålagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste. Stk. 2. Ved ekstraordinært tilkald indgår de præsterede timer, dog mindst 6 timer, i timeopgørelsen. **NYT** Stk. 3. Ved ekstraordinære tilkald med mindre end 72 timers varsel ydes et ureguleret tillæg på 318,90 kr. pr. gang. Med virkning fra den gøres tillægget procentreguleret og udgør 283,60 kr. ( niveau) pr. gang. Med virkning fra den forhøjes tillægget til 889,32 kr. ( niveau) pr. gang. **NYT** BEMÆRKNINGER: Tillægget på 283,60 kr. ( niveau) pr er svarende til 318,90kr. i niveau. Tillægget på 889,32 kr. ( niveau) pr er svarende til 1.000,00 kr. i niveau. 24. HOLDDRIFTSTILLÆG M.V. Holddriftstillæg ydes ved følgende tjeneste: - normaltjeneste, - vagt på tjenestestedet, - effektiv tjeneste ved vagt uden for tjenestestedet, - arbejde i forlængelse af planlagt tjeneste og - ekstraordinære tilkald.

31 Side 31 Der ydes et ureguleret holddriftstillægget på 49,30 kr. med virkning fra den et procentreguleret tillæg på 43,84 kr. ( niveau) pr. time i følgende tidsrum: Mandage til fredage fra kl til kl. 08. Fredage fra kl til kl. 24. Lørdage, søndage og søgnehelligdage fra kl. 08 til kl. 20. Der ydes et ureguleret holddriftstillægget på 82,59 kr. med virkning fra den et procentreguleret tillæg på 73,45 kr. ( niveau) pr. time i følgende tidsrum: Lørdage, søndage og søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 08 og fra kl til kl. 24. Mandage samt dage efter en søgnehelligdag fra kl. 00 til kl. 08. Der udbetales ikke holddriftstillæg for dagarbejde på hverdage før kl BEMÆRKNINGER: Tillæggene på 43,84 kr. ( niveau) og 73,45 kr. ( niveau) pr er svarende til hhv. 49,30 kr. og 82,59 kr. i niveau. 25. OVERARBEJDE Stk. 1. Overarbejde er arbejde ud over det for normperioden fastsatte normtimetal, jf. 17, stk. 2. Stk. 2. Overarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant for Yngre Læger og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. Kan en ansat i en længere periode ikke varetage sin stilling, f.eks. på grund af tjenestefrihed uden løn, sygdom eller barselsorlov, og skønner ledelsen, at fraværet vil give anledning til overarbejde af betydeligt omfang, henstilles det at ansætte vikar, frem for at yde godtgørelse for overarbejde. Stk. 3.

32 Side 32 Ved overarbejde, der afvikles med frihed, tillægges 50% og oprunding til hele timer foretages. Såfremt erstatning med frihed ikke er givet ved udgangen af kalendermåneden efter normperiodens afslutning udbetales det med et beløb pr. overarbejdstime beregnet som 1/1924 af lægens samlede faste (netto)- årsløn (grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn) med tillæg af 50%. Overarbejde afregnes i hele og halve timer. I beregningsgrundlaget for overarbejdsbetaling indgår såvel centralt fastsatte som decentralt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg. Stk. 4. Der kan ved aftale mellem den (lokale) repræsentant for Yngre Læger og ledelsen for den enkelte læge aftales en længere periode end en måned for afspadsering af overarbejde, ligesom der kan aftales en tidligere udbetaling af overarbejde. 26. DELTIDSANSATTE Arbejde ud over det aftalte gennemsnitlige ugentlige timetal skal i videst mulige omfang søges undgået for deltidsansatte. Eventuelle arbejdstimer ud over det aftalte og op til 37 timer pr. uge i gennemsnit over en normperiode honoreres med normaltimeløn og der indbetales pensionsbidrag for de præsterede mertimer. I stedet for betaling kan mertimer afspadseres i forholdet 1:1. Arbejde ud over 37 timer pr. uge i gennemsnit over en normperiode honoreres som overarbejde, jf. 25. Normtimetallet for deltidsansatte følger bestemmelserne i 17 justeret i forhold til den nedsatte tjenestetid. For deltidsansatte nedsættes vagthyppigheden, jf. 19, stk. 1, 20, stk. 1, og 21, svarende til den nedsatte tjenestetid. BEMÆRKNINGER: Der henvises i øvrigt til 44, punkt 14, om ansættelse på deltid. 27. FRIHED OG ERSTATNINGSFRIHED Stk. 1. Læger har normalt fri på lørdage, søndage og søgnehelligdage. Der vil kun i helt ekstraordinære situationer kunne pålægges tjeneste på lørdage og søndage oftere end hver anden weekend.

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER O V E R E N S K O M S T for underordnede læger = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER O V E R E N S K O M S T For underordnede læger **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER O V E R E N S K O M S T For underordnede læger **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst 2015-2018

Overenskomst 2015-2018 Overenskomst 2015-2018 KØBENHAVN 2015 Overenskomst 2015-2018 Overenskomst for underordnede læger Kære tillidsrepræsentant Denne overenskomst med Danske Regioner dækker perioden 1. april 2015 til 31. marts

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 80 00 Cirkulære nr. 630 af november 2005 Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HJÁLPARLÆKNARÁÐ FØROYA 1. JUNI 2001

HJÁLPARLÆKNARÁÐ FØROYA 1. JUNI 2001 HJÁLPARLÆKNARÁÐ FØROYA 1. JUNI 2001 Overenskomst for underordnede læger mellem Foreningen af Yngre Læger og Fíggjarmálastýrið I. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE M.V. 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. Stk. 1. Overenskomsten

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. KL Lærernes Centralorganisation (LC) 09.03 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale O.11 34/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale O.11 34/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde 09.02 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.02 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem AMTSRÅDSFORENINGEN 32.35.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Overenskomst. underordnede læger. Foreningen af Yngre Læger/Hjálparlæknafelag Føroya. Fíggjarmálaráðið for. mellem

Overenskomst. underordnede læger. Foreningen af Yngre Læger/Hjálparlæknafelag Føroya. Fíggjarmálaráðið for. mellem Overenskomst for underordnede læger mellem Foreningen af Yngre Læger/Hjálparlæknafelag Føroya og Fíggjarmálaráðið 2015 1 Indhold I. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE M.V.... 3 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSE...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Lønoversigt 1. oktober Yngre Læger ansat i regionerne

Lønoversigt 1. oktober Yngre Læger ansat i regionerne Lønoversigt 1. oktober 2009 - Yngre Læger ansat i regionerne Lønnen i regionerne reguleres med 1,29 % pr. 1. oktober 2009. Reguleringsprocenten, dvs. den procent, man lægger til løn og tillæg i grundbeløb

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere