Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010

2 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010 Notatet beskriver Jobcenter Roskildes resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Region Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klynge 4, hvor følgende jobcentre indgår: Furesø, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Gladsaxe, Greve, Glostrup, Holbæk, Hillerød, Herning, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Konklusioner og udfordringer Generel udvikling: Jobcenter Roskilde har gode resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcentret har således fortsat en ledighedsprocent (samtlige ledige ud af arbejdsstyrken), der ligger et stykke under niveauet for Østdanmark (2,7 vs. 3,8 %). Stigningstakten i ledigheden er aftagende, men der er fortsat tale om en stigning i antallet af ledige på 16,5 % fra august 2009 til august Antallet af ledige dagpengemodtagere er steget med 24 % i perioden august 2009 til august 2010, hvilket er lidt mere end i sammenlignelige jobcentre i klyngen (19 %) og på niveau med Østdanmark (21 %). To målgrupper i jobcentret har oplevet et fald i antallet af ledige i perioden august 2009 til august 2010: jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, som er faldet med 3 % og revalideringsmodtagere, som er faldet med 28 % (se tabel 1). I august 2010 var der personer på permanente ydelser, hvilket svarer til en lavere andel (6,3 %) af befolkningen end i klyngen (8,5 %) og Østdanmark (7,4 %). Antallet af personer på permanente ydelser er faldet med 0,3 %. Arbejdskraftreserven Antallet af ledige i arbejdskraftreserven er de seneste måneder begyndt at falde (se figur 2), og arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i Roskilde (1,5 %) er fortsat den laveste i klyngen af sammenlignelige jobcentre (1,9 %). Arbejdskraftreservens andel af alle ledige (35 %) er lavere end i klyngen (38 %) og Østdanmark (41 %) og har været aftagende siden april Set over hele perioden august 2009 til august 2010 har der været en stigning i arbejdskraftreserven, men stigningen har været mindre i Roskilde (27 %) end i klyngen (42 %) og en anelse højere end i Østdanmark (25 %) (se tabel 3). Den lavere stigning dækker over et fald i kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven (1 %) og en stigning i dagpengemodtagere (46 %) Til sammenligning er arbejdskraftreserven af kontant- og starthjælpsmodtagere steget med 17 % i klyngen og arbejdskraftreserven af dagpengemodtagere er steget med 58 % i klyngen. (se tabel 3). Siden starten af 2010 har der dog i Roskilde været en faldende tendens for udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på dagpengemodtagere og tilsvarende siden juni 2010 en faldende tendens kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven (jf. figur 3). I august 2010 er der samlet set 633 personer i arbejdskraftreserven i. Det er et fald på 120 personer i forhold til marts 2010 (jf. seneste statusnotat). Af faldet på 120 personer udgør dagpengemodtagere 110, og den kraftige stigning i udviklingen af antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er således aftaget. 2/17

3 Det samlede antal på 633 personer er pænt under målet i Beskæftigelsesplan 2010 om max. 804 personer i arbejdskraftreserven i december Da udviklingen i arbejdskraftreserven følger udviklingen i den generelle ledighed, og ledighedsfremskrivningerne fortsat er behæftet med en vis usikkerhed, er der fortsat risiko for en stigning i arbejdskraftreserven i efteråret Tidlig indsats Niveauet for tidlige jobsamtaler med de ledige er nogenlunde uforandret i det seneste år. Lige under en tredjedel af dagpengemodtagere får deres første jobsamtale inden for den første måneds ledighed (30 %), hvilket er lidt over niveauet for klyngen (22 %) og Østdanmark (25 %). Men der er fortsat langt flere jobklare kontanthjælpsmodtagere (82 %), der får den første samtale inden for den første måneds ledighed (se tabel 4). Tilsvarende gælder for afgivelse af første aktiveringstilbud inden for den første måneds ledighed. Kun 6 % af dagpengemodtagerne får første tilbud inden for den første måneds ledighed (svarende til niveauet i klyngen og Østdanmark) mod 48 % af de jobklare kontanthjælpsmodtagere (54 % i klyngen og 46 % i Østdanmark) (se tabel 5). Niveauet for dagpengemodtagerne er næsten uforandret siden sidste opgørelsesperiode mens niveauet er øget med 15 % -point for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Sygefraværsindsatsen Sygefraværet i Roskilde kommune svarer i juli 2010 til 3,2 % af arbejdsstyrken lidt under niveauet i klyngen (3,6 %) og Østdanmark (3,5 %) (se figur 6). Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 1 % fra august 2009 til august 2010 i klyngen og Østdanmark er antallet i samme periode faldet med 7 % begge steder (se tabel 1). Antallet af langvarige sygefraværsforløb er ligeledes steget i perioden. Antal forløb af over 26 ugers varighed er således steget med 11 %, og er nu på 478 forløb. Dette er et stykke fra målet i Beskæftigelsesplanen for 2010, som er 412 forløb i december De langvarige forløbs andel af de samlede sygedagpengesager er steget med 2,5 % -point fra juli 2009 til juli De langvarige sygedagpengesager i Roskilde (35 % af samtlige sager) er dermed på niveau med klyngen (34 %) og Østdanmark (35 %) (se tabel 7). Antallet har desuden været stigende de seneste måneder i modsætning til klyngen og Østdanmark, hvor der ses et begyndende fald (figur 7). Stigningen i sygefraværet over 26 uger bæres i høj grad af kvinderne - særligt kvinder med ikke-vestlig baggrund, som dog kun udgør 6 % af samtlige forløb (se tabel 8). Forløb med kvinder med dansk og vestlig oprindelse udgør forsat den største gruppe (57 %) af samtlige forløb. Ungeindsatsen Andelen af unge modtagere af overførselsindkomst af alle årige er 7,0 % i Roskilde i august Det er lavere end klyngen (8,8 %) og Østdanmark (8,2 %). Det er positivt, at stigningen i antallet af unge ydelsesmodtagere har været lavere end i klyngen og Østdanmark. Fra august 2009 til august 2010 er antallet af unge på overførselsindkomst i Roskilde således steget med 10 %, hvilket er en lavere stigning end i klyngen og Østdanmark (henholdsvis 19 % og 16 %.). Der var i august unge ydelsesmodtagere i Roskilde, hvilket er under målet i Beskæftigelsesplan 2010 om maksimalt 795 fuldtidspersoner i december Den lavere stigning i ungeledigheden dækker over et større fald i antal jobklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere i matchgruppe 1 og et uændret antal unge i matchgruppe 2. På trods af at ungeledigheden er steget mindre i Roskilde end i klyngen har der været en stigning på 121 % i antallet af fuldtidspersoner under 30 år i matchgruppe 3 (fra 29 til 64 fuldtidspersoner). 3/17

4 Det bør endvidere bemærkes, at stigningen i perioden august 2009 til august 2010 for unge dagpengemodtagere (44 %) er højere end stigningen i klyngen (28 %) og Østdanmark (27 %), men det skal ses i forhold til, at stigningen er sket ud fra et lavere udgangspunkt end klyngen og Østdanmark (jf. figur 8). Jobcenter Roskilde har fortsat en lavere andel af unge dagpengemodtagere i forhold til alle årige (2,2 %) sammenlignet med klyngen (2,9 %) og Østdanmark (2,7 %). Set i forhold til seneste statusnotat er antallet af unge ydelsesmodtagere faldet fra 774 personer i marts 2010 til 735 personer i august Rettidighed Målene for rettidighed for dagpengemodtagere er forbedret siden sidste status i maj 2010 og er nu opfyldt på alle områder. Rettidighed for jobsamtaler for indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere er ligeledes opfyldt og meget tæt på at være opfyldt for jobklare kontantog starthjælpsmodtagere (87 %), Der er fortsat generelt en udfordring med at få skabt rettidighed i aktiveringsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere. Langtidsledighed Roskilde har, ligesom generelt i klyngen og Østdanmark, fortsat en udfordring med langtidsledigheden. Særligt antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er steget meget i Roskilde fra juli 2009 til juli 2010 (180,3 %) en kraftigere stigning end i klyngen (167,7 %) og Østdanmark (109,2 %). Antallet af langtidsledige i matchgruppe 3 er uforandret i samme periode, mens klyngen og Østdanmark har haft stigninger på hhv. 23,5 og 25,1 %. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at ledighedssituationen fortsat betyder øget risiko for langtidsledighed for alle forsørgelsesgrupper. Knap 2/3 af ledige i matchgruppe 2 og 3 har i juli 2010 været ledige i mere end 40 uger (samme niveau som klyngen). Det er Beskæftigelsesregionens samlede vurdering, at jobcentret generelt har gode resultater af indsatsen, men fortsat fremadrettet bør have særlig fokus på: At prioritere en tidlig indsats for at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven At begrænse antallet af (langvarige) sygefraværsforløb At sikre rettidigheden i indsatsen for kontanthjælpsmodtagere, særligt på aktiveringsområdet 4/17

5 BILAG Målgruppen for Jobcenter Roskildes indsats... 6 Tabel 1 Personer på midlertidige ydelser samt udviklingen ift. samme måned året før... 6 Tabel 2: Personer på permanente ydelser samt udviklingen ift. samme måned året før... 6 Arbejdskraftreserven og tidlig indsats... 6 Tabel 3: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori samt udviklingen ift. samme måned året før... 6 Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af alle ledige i Jobcenter Roskilde, klyngen og Østdanmark, januar 2008 august Figur 2: Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (januar 2008 = 100)... 7 Figur 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på forsørgelseskategori i, indekseret (januar 2008 = 100) Tabel 4: Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant- og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for den 1. måned samt udviklingen ift. samme måned året før Tabel 5: Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant- og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden for den 1. måned samt udviklingen ift. samme måned året før... 9 Figur 4: Udviklingen i arbejdskraftreserven, antal ledighedsberørte og fuldtidspersoner, Roskilde Kommune, indekseret (januar 2008 = 100) Figur 5: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken klyngens jobcentre, klyngen og Østdanmark, august Tabel 6: Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Sygefraværsindsatsen Figur 6: Sygefraværets relative omfang (samtlige sygefraværsforløb ift. arbejdsstyrken) i kommunerne, klyngen og Østdanmark, juli Tabel 7: Sygefraværsforløb over 26 uger samt udviklingen ift. samme måned året før, juli Figur 7: Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (januar 2007 = 100) Tabel 8: Sygefraværsforløb over 26 uger i procentfordelt på køn og etnicitet samt udvikling ift. samme måned året før, juli Unge på overførselsindkomst Figur 8: Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, august Tabel 9: Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori samt udviklingen ift. samme måned året før Figur 9: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år, indekseret (jan = 100) Figur 10: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år i opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Rettidighed i minimumsindsatsen Figur 11: Rettidighed for dagpengemodtagere i Jobcenter Roskilde, juli Figur 12: Rettidigheden for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Roskilde, juli Figur 13: Rettidigheden for indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Roskilde, juli Personer med mere end 40 uger på offentlig forsørgelse Tabel 10: A-dagpengemodtagere samt jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mere end 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før Afgang til selvforsørgelse Tabel 11: Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse /17

6 MÅLGRUPPEN FOR JOBCENTER ROSKILDES INDSATS Tabel 1 Personer på midlertidige ydelser samt udviklingen ift. samme måned året før. Fuldtidspersoner 1 befolkningen 2 Roskilde Klyngen Østdanmark Andel af Udvikling aug aug 2010 august Dagpengemodtagere ,4% 24% 19% 21% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) 389 0,7% -3% 4% 2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 656 1,3% 6% 6% 2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) 231 0,4% 16% 57% 51% - Personer på introduktionsydelse 44 0,1% 57% 37% 37% - Personer på sygedagpenge 964 1,9% 1% -7% -7% - Personer på revalideringsydelse 89 0,2% -28% -13% -7% - Jobcentrets samlede målgruppe ,9% 9% 8% 8%, Danmarks statistik og egne beregninger 1 Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2 Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1/ Tabel 2: Personer på permanente ydelser samt udviklingen ift. samme måned året før. Antal Udvikling aug aug 2010 Andel af befolkningen 1 (16-64 år) august 2010 Kommunen Klyngen Østdanmark Kommunen Klyngen Østdanmark - Førtidspension % 0% -1% 5,2% 6,7% 6,1% - Fleksjob 449-2% 3% 1% 0,9% 1,4% 1,1% - Ledighedsydelse % 9% 7% 0,3% 0,4% 0,3% ,3% 0,8% -0,3% 6,3% 8,5% 7,4%, Danmarks statistik og egne beregninger 1 Anvendt befolkningstal er fra 1/ Ét af ministermålene for 2011 sigter mod, at jobcentrene skal begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger mest muligt. I opgørelsen af dette ministermål indgår også personer på ledighedsydelse. 3 Målingen for førtidspension er for september 2010 ARBEJDSKRAFTRESERVEN OG TIDLIG INDSATS Tabel 3: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori samt udviklingen ift. samme måned året før. Ydelsesgruppe Klyngen Sjælland Østdanmark aug-09 aug-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 58% 59% 43% Kontant- og starthjælpsmodtagere % 17% 3% 7% % 42% 33% 25% Kommunens mål: 804 personer i arbejdskraftreserven i december 2010, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Roskilde 2010

7 Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af alle ledige i Jobcenter Roskilde, klyngen og Østdanmark, januar 2008 august Roskilde Klyngen Østdanmark 45 Andel jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 Figur 2: Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (januar 2008 = 100). 250 Roskilde Klyngen Østdanmark aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 7/17 maj-10 jun-10 jul-10 aug

8 Figur 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på forsørgelseskategori i, indekseret (januar 2008 = 100). A-dagpenge Kontanthjælp Indeks Kilde: jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 Tabel 4: Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant- og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for den 1. måned samt udviklingen ift. samme måned året før. 2kv09-1kv10 Udvikling i %-point 2kv08-1kv09-2kv09-1kv10 Roskilde Klyngen Østdanmark Roskilde Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 30% 22% 25% -1,8-4,6-2,4 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 82% 79% 80% 2,5 3,0 3,4 68% 70% 70% 7,6 4,2 7,8 (Antal personer) (1426) (13437) (52970) 23%* 19%* 23%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent 8/17

9 Tabel 5: Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant- og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden for den 1. måned samt udviklingen ift. samme måned året før. Udvikling i %-point 2kv09-1kv10 2kv08-1kv09-2kv09-1kv10 Roskilde Klyngen Østdanmark Roskilde Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 6% 4% 4,7% 2,2-0,5 0,3 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 48% 54% 46% 15,5 11,0-5,6 30% 30% 30% 7,2-5,5-5,5 (Antal personer) (529) (5596) (20717) 68%* 31%* 9%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Figur 4: Udviklingen i arbejdskraftreserven, antal ledighedsberørte og fuldtidspersoner, Roskilde Kommune, indekseret (januar 2008 = 100). 250 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Fuldtidspersoner Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 9/17 jun-10 jul-10 aug

10 Figur 5: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken klyngens jobcentre, klyngen og Østdanmark, august Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 3,0% 2,8% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 1,6% 0,67% 0,92% 1,7% 0,61% 1,12% 1,6% 0,61% 1,03% 2,1% 0,98% 1,12% 2,1% 0,98% 1,16% 1,7% 0,47% 1,24% 1,34% 1,47% 2,2% 0,81% 1,43% 2,1% 1,05% 1,02% 1,7% 0,36% 1,30% 1,6% 0,20% 1,39% 1,9% 0,34% 1,55% 1,5% 0,47% 1,03% 2,2% 0,76% 1,43% 1,7% 0,42% 1,32% 1,9% 0,61% 1,28% 2,5% 1,03% 1,43% 0,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger 10/17

11 Tabel 6: Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser. Antal Andele ledige, august 2010 personer Øst Roskilde Roskilde Klynge 4 danmark Roskilde Udvikling fra sidste år Klynge 4 Øst danmark Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 45,8% 58% 43% Selvstændige 22 5,1% 5,9% 6,6% 29,4% 62% 46% Dana, A-Kasse For Selvstændige 0 0,0% 1,3% 1,3%. 117% 47% ASE 22 5,1% 4,7% 5,2% 29,4% 51% 45% Akademikere 50 11,5% 6,9% 14,4% 42,9% 89% 29% Akademikernes A-Kasse 21 4,8% 1,7% 4,9% 75,0% 43% 39% CA, A-kasse 3 0,7% 0,9% 1,7% -66,7% 104% 19% Ingeniørernes A-Kasse 12 2,8% 2,5% 2,6% 50,0% 119% 61% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 3 0,7% 0,7% 1,6%. 175% 9% Magistrenes A-Kasse 11 2,5% 1,2% 3,6% 83,3% 74% 16% Funktionærer og tjenestemænd 24 5,5% 4,4% 6,2% 84,6% 116% 50% BUPL, A-kasse 4 0,9% 0,8% 0,7%. 356% 74% Danske Sundhedsorg. A-kasse 0 0,0% 0,1% 0,4%.. 275% Danmarks Lærerers Fælles A- kasse 5 1,2% 0,6% 0,8%. 383% 31% FTF- A-kasse 15 3,5% 2,7% 3,9% 15,4% 68% 40% Socialpæd. landsdækkende A- Kasse 0 0,0% 0,1% 0,4%. 17% 61% HK /Danmarks A-kasse 52 12,0% 11,5% 10,9% 4,0% 27% 22% Tekniske funktionærer 49 11,3% 8,2% 8,2% 104,2% 70% 48% Business Danmarks A-Kasse 9 2,1% 1,5% 1,1% 28,6% 48% 31% Min A-kasse 11 2,5% 0,7% 1,4% 266,7% 33% 30% Funktionærernes og Servicef. A- kasse 6 1,4% 0,4% 1,0%. 10% 23% Ledernes A-kasse 13 3,0% 3,1% 2,5% 44,4% 99% 57% Teknikernes A-Kasse 10 2,3% 2,4% 2,2% 100,0% 88% 79% Byggefagene 46 10,6% 9,0% 6,6% 76,9% 133% 95% Byggefagenes A-Kasse 8 1,8% 1,5% 1,8% 60,0% 722% 165% El-Fagets A-Kasse 6 1,4% 1,3% 1,1% 50,0% 967% 139% Træ-Industri-Bygs A-Kasse 32 7,4% 6,2% 3,7% 88,2% 75% 65% Metalarbejdernes A-Kasse 29 6,7% 5,8% 4,4% 222,2% 58% 73% Faglig Fælles (3F) A-kasse 72 16,6% 23,7% 22,9% 26,3% 53% 36% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 4 0,9% 1,5% 1,1%. 66% 58% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 17 3,9% 2,9% 3,6% 240,0% 25% 34% Øvrige 64 14,8% 17,8% 14,8% 28,0% 74% 56% Danske Lønmodtageres A- kasse 11 2,5% 3,7% 3,6% 37,5% 73% 46% Frie Funktionærers A-kasse 10 2,3% 1,0% 1,1% 233,3% 614% 110% Kristelig A-Kasse 43 9,9% 13,1% 10,1% 10,3% 65% 56% og egne beregninger 11/17

12 SYGEFRAVÆRSINDSATSEN Figur 6: Sygefraværets relative omfang (samtlige sygefraværsforløb ift. arbejdsstyrken) i kommunerne, klyngen og Østdanmark, juli % 4% 4% 4,0% 4,0% 3,4% 3,2% 3,7% 3,5% 3,2% 3,8% 3,6% 3,8% 3,2% 3,9% 3,8% 3,6% 3,5% 3% 2,8% 3% 2,4% 2% 2% 1% 1% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 7: Sygefraværsforløb over 26 uger samt udviklingen ift. samme måned året før, juli Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb over 26 Udvikling i andel forløb over 26 over 26 uger over 26 uger uger uger (%-point) % 11% 2,5 Klyngen % -4% 1,3 Østdanmark % -5% 1,4 og egne beregninger Kommunens mål: 344 sygefraværsforløb over 26 uger i december /17

13 Figur 7: Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (januar 2007 = 100). 120 Roskilde Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 Tabel 8: Sygefraværsforløb over 26 uger i procentfordelt på køn og etnicitet samt udvikling ift. samme måned året før, juli Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer i alt (antal) Personer med ikke-vestlig oprindelse og egne beregninger Andel af alle sygefraværsforløb over 26 uger Udvikling i antal forløb over 26 uger Kvinder Mænd Kvinder Mænd 57% 33% 16% 1% 6% 4% 50% -13% % -1% 13/17

14 UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST Figur 8: Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, august Kth. mv. match 1 Kth. mv. match 2 Kth. mv. match 3 Øvrige Dagpengemodtagere 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 8,1% 7,7% 8,3% 2,0% 1,4% 0,2% 2,0% 2,5% 1,9% 0,8% 0,1% 2,5% 2,5% 2,2% 0,1% 0,2% 3,5% 2,3% 10,5% 2,7% 1,2% 0,3% 2,8% 3,4% 8,3% 7,5% 2,6% 0,7% 0,1% 1,7% 3,1% 2,4% 0,8% 0,2% 1,8% 2,3%, Danmarks statistik og egne beregninger 10,8% 10,0% 2,8% 1,1% 0,1% 2,2% 3,8% 3,4% 0,8% 0,3% 4,0% 2,3% 8,7% 8,7% 2,0% 1,0% 0,3% 1,6% 3,8% 3,0% 0,7% 0,2% 3,6% 1,1% 7,4% 3,0% 0,6% 0,1% 2,9% 0,9% 8,6% 3,4% 0,2% 1,7% 2,0% 1,3% 7,0% 2,2% 0,6% 0,2% 2,2% 1,7% 10,7% 4,0% 0,8% 0,8% 2,7% 2,4% 9,3% 8,8% 8,2% 3,2% 0,2% 0,3% 4,0% 1,6% 2,9% 0,9% 0,2% 2,8% 2,1% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark 2,7% 0,7% 0,2% 2,1% 2,5% Tabel 9: Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori samt udviklingen ift. samme måned året før. Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe aug-09 aug-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 28% 27% Jobklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 1) % -2% -1% Indsatsklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 2) % 14% 7% Midlertidigt passive kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 3) % 113% 154% Kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (Uoplyst match) % 9% 15% % 19% 16% Kommunens mål: 711 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december /17

15 Figur 9: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år, indekseret (jan = 100). 240 Roskilde Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 Figur 10: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år i opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100). Indeks jan-08 feb-08 mar-08 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1) Kontanthjælp mv. (match 2) Kontanthjælp mv. (match 3) apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 15/17 maj-10 jun-10 jul-10 aug

16 RETTIDIGHED I MINIMUMSINDSATSEN Figur 11: Rettidighed for dagpengemodtagere i Jobcenter Roskilde, juli % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Under 30 år; 97% Over 30 år; 99% 98% Under 30 år; 83% Over 30 år; 96% 94% Under 30 år; 100% Over 30 år; 97% 98% 10% 0% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering Figur 12: Rettidigheden for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Roskilde, juli % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 84% Over 30 år; 92% 87% Under 30 år; 71% Over 30 år; 100% 76% Under 30 år; 75% Over 30 år; 57% 68% 0% Jobsamtaler (juli) Første aktivering Gentagen aktivering Figur 13: Rettidigheden for indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Roskilde, juli % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Under 30 år; 88% Over 30 år; 91% 90% Under 30 år; 46% Over 30 år; 82% 57% Under 30 år; 77% Over 30 år; 47% 52% Jobsamtaler (juli) Første aktivering Gentagen aktivering * M idliertidigt passive indgår i opgørelsen, idet der i en overgangsperiode på 3 måneder efter indførelsen af Ny match vil være tidligere match 5'ere, der er i aktive tilbud, men som - indtil de via en jobsamtale blir matchet korrekt - pr. automatik er konverteret til match 3. 16/17

17 PERSONER MED MERE END 40 UGER PÅ OFFENTLIG FORSØR- GELSE Tabel 10: A-dagpengemodtagere samt jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mere end 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) juli 2010 juli 09 - juli 10 Roskilde Klyngen Østdanmark Roskilde Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere 1 Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) og egne beregninger 1 Tal for dagpengemodtagere er fra august 2010 (Andel) 18,5% 20,0% 19,7% 10,1 10,2 7,8 (Antal) ,3% 167,7% 109,2% (Andel) 18,8% 25,7% 29,8% 4,5 8,6 5,0 (Antal) ,0% 63,2% 25,9% (Andel) 62,2% 57,9% 64,9% 5,9 5,0 2,7 (Antal) ,6% 18,3% 7,6% (Andel) 64,0% 63,1% 71,0% -13,8-12,0-10,2 (Antal) ,0% 23,5% 25,1% Note: Andelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 18,8% ud af de udelukkende jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. AFGANG TIL SELVFORSØRGELSE Tabel 11: Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse Udvikling 2.kvt kvt 2010 (%-point) 2. kvartal 2010 Jobcenter Roskilde Klyngen Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 44,7% 41,8% -9,5-6,7-5,2-0,8 Kontant- og Starthjælp match ,8% 33,2% 0,3-0,9-3,2-0,9 Kontant- og Starthjælp match 4-5 6,2% 10,0% -0,8-1,3-0,7-1,3 Kilde: DREAM og egne beregninger 17/17

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Jobcenternetværk 4 Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø

Jobcenternetværk 4 Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 4 Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September 2010

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Guldborgsund - 1. statusnotat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere