Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER KALUNDBORG Status på de fire ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Et stigende antal personer i arbejdskraftreserven Et stigende antal unge på offentlige forsørgelse 4 BILAG 5

3 1. SAMMENFATNING I Kalundborg Kommune var bruttoledigheden i oktober 2012 på 6,3 pct., hvilket nu er lidt over niveauet for Østdanmark (6,1 pct.). Ledigheden i Kalundborg Kommune steg fra oktober 2011 til oktober 2012 med 11,5 pct., og stigningen er sket for både dagpengemodtagere (+8,6 pct.) og (jobklare) kontanthjælpsmodtagere (+20,1 pct.). Det er kvinderne, der har oplevet den største ledighedsstigning i perioden (+13,4 pct.), mens mændenes ledighed er steget med 9,2 pct.), jf. jobindsats.dk. Jobcentret har fortsat gode resultater af beskæftigelsesindsatsen på en række områder: Særligt ses der gode resultater af indsatsen for at nedbringe det langvarige sygefravær, ligesom tilgangen til permanent offentlig forsørgelse er nedbragt det seneste år (pga. færre tilkendelser til førtidspension). Det er dog stadig knap hver tiende indbygger i Kalundborg Kommune, der er på førtidspension, hvilket er næsten dobbelt så stor en andel som i Østdanmark (5,8 pct.). Jobcentret har desuden pæne niveauer for aktiveringsgraden ift. de jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, ligesom der for begge grupper samt a-dagpengemodtagere er et stærkt fokus på en tidlig indsats (både samtaler og aktiveringstilbud). Endvidere gør jobcentret god brug af virksomhedsrettet aktivering for disse målgrupper. Ses der specifikt på jobcenter Kalundborgs målgruppe af personer på offentlige ydelser, er der det seneste år blevet 4 pct. flere a-dagpengemodtagere, 18 pct. flere jobklare kontanthjælpsmodtagere og 15 pct. flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. For alle målgrupper gælder, at udviklingen adskiller sig fra udviklingen i klyngen og Østdanmark, som enten er faldende eller stagnerende. Det gælder dog også, at siden seneste dialogmøde i maj 2012 (data fra marts 2012) er der blevet færre i alle tre målgrupper, jf. tabel 1. Der er dog indikationer på, at det i et vist omfang er kommunens rammebetingelser, der påvirker jobcentrets resultater i negativ retning. Således ses det af tabel 24 og 25, at Kalundborg Kommune fra ultimo 2008 til ultimo 2011 havde et større fald i både befolkningen, arbejdsstyrken og beskæftigelsen end resten af Vestsjælland, ligesom ledigheden er steget mere i Kalundborg. I ledighedsfremskrivningen frem til ultimo 2013 fortsætter den mindre gunstige udvikling i Kalundborg sammenlignet med det øvrige Vestsjælland, hvor ledigheden vil falde mere end i Kalundborg. Ikke desto mindre er der også fremadrettet behov for, at jobcentret har et klart fokus på en mere effektiv beskæftigelsesindsats. To centrale områder af jobcentrets indsats, som de aktuelle resultater peger på, er udviklingen i arbejdskraftreserven og udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere (se særskilt beskrivelse i afsnit 3.2 og 3.3). 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER KALUNDBORG - 4. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Kalundborgs resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover jobcenter Kalundborg - indgår: Bornholm, Guldborgsund, Lolland, Slagelse, Vordingborg, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Randers, Samsø og Svendborg. 2.1 Status på de fire ministermål Oversigt over status på de nationale beskæftigelsesmål i 2012 for jobcenter Kalundborg, sep Kalundborg Antal September 2012 Ændring i procent Sep. 11 Sep. 12 Jobcentrets mål for dec (marts12-sep.12) Arbejdskraftreserven % 850 (-12 %) Tilgang til permanent forsørgelse % 196 (sep.11 sep.12) (ift. sep.10-sep.11) Unge under 30 år på offentlig ,4 % 900 forsørgelse (-3,8 %) Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 467 9,6 % (4,2 %) 390 Kilde Jobindsats.dk Jobcenter Kalundborg har fra september 2011 til september 2012 haft en stigning i antallet af personer på offentlig forsørgelse for tre ud af fire nationale beskæftigelsesmål. Kun tilgangen til permanent forsørgelse er faldet i perioden. Ses på udviklingen siden sidste status (marts 2012) er antallet af personer på offentlig forsørgelse dog reduceret inden for tre ud af fire nationale beskæftigelsesmål (på nær antallet af ikke-vestlige personer på offentlig forsørgelse). Jobcenter Kalundborg havde pr. september 2012 for alle fire nationale beskæftigelsesmål et højere antal personer på offentlig forsørgelse end kommunens mål for det maksimale antal i december Jobcentret er et stykke fra at opfylde kommunens lokalt fastsatte mål i 2012 for de nationale beskæftigelsesmål. 2

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Som beskrevet i indledningen oplever jobcenter Kalundborg en række gode resultater af beskæftigelsesindsatsen, men der er dog to centrale områder, hvor der er grund til at have et særskilt fokus på udviklingen, som skal fremhæves her. Det stigende antal personer i arbejdskraftreserven i Kalundborg, hvilket fortrinsvist vedrører kontanthjælpsmodtagere (jobklare) Det stigende antal unge på offentlig forsørgelse i Kalundborg, hvilket fortrinsvist vedrører indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. 3.2 Et stigende antal personer i arbejdskraftreserven I Kalundborg Kommune udgør arbejdskraftreserven 4,8 pct. af kommunens arbejdsstyrke, hvilket er på samme niveau som sammenlignelige jobcentre i klyngen, men mod gennemsnitlig 4,6 pct. i Østdanmark, jf. figur 1. Fra september 2011 til september 2012 er antallet af ledige i arbejdskraftreserven i Kalundborg steget 10 pct. (svarende til 92 fuldtidspersoner), jf. tabel 2. Stigningen vedrører hovedsageligt kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, der er forøget med 52 fuldtidspersoner i forhold til året før, svarende til en stigning på 20 pct. I sammenlignelige kommuner er antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven steget med 3 pct. i perioden. Den overvejede del af arbejdskraftreserven i Kalundborg udgøres dog af dagpengemodtagere (70 pct.). Antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er også steget fra september 2011 til september 2012 (+6 pct.), mens antallet har været faldende i sammenlignelige kommuner i perioden (-5 pct.). Dagpengemodtagerne i Kalundborgs arbejdskraftreserve tilhører fortrinsvist a-kasserne: (jf. tabel 4) 3F (31 pct.) HK (11 pct.) FTF (10 pct.) Andelen af langtidsledige 1 dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere i Kalundborg ligger på niveau med klyngen og Østdanmark, (ca. hver tredje er langtidsledig), men i Kalundborg er der imidlertid en stigende tendens i langtidsledigheden, særligt for jobklare kontanthjælpsmodtagere, jf. tabel 5. 1 Har været ledige i minimum 80 pct. af de seneste 52 uger. 3

6 3.3 Et stigende antal unge på offentlige forsørgelse 16,7 pct. af de unge (16-29 år) i Kalundborg Kommune var på offentlig forsørgelse i september Gennemsnittet for sammenlignelige kommuner er 13,4 pct. - og 9,6 pct. for Østdanmark, jf. figur 10. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Kalundborg er steget 9,4 pct. fra september 2011 til september 2012, svarende til en nettostigning på 75 fuldtidspersoner, jf. tabel 10. Det er både de unge a-dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1-3, der er steget. Særligt antallet af unge indsatsklare (match 2) kontanthjælpsmodtagere er steget meget (+25,2 pct., svarende til 53 fuldtidspersoner). Det er alene de unge mellem 16 og 24 år, der bærer denne stigning, jf. tabel 12. I sammenlignelige kommuner er antallet af indsatsklare unge gennemsnitligt steget 17 pct. Og i sammenlignelige kommuner er også antallet af matchgruppe 1 og 3 unge faldet i perioden (dog ikke match 3 i Østdanmark), mens disse grupper, som nævnt, er steget i Kalundborg. Ses på udviklingen siden seneste dialogmøde (maj 2012), har der været et fald i antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere på 5,1 pct., mens stigningen i de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er aftaget en smule (+15,4 pct.). Der kan derfor til dels være tale om ommatchning af unge på kontanthjælp, bl.a. på baggrund af den sagsgennemgang, kommunen har lavet blandt de svageste kontanthjælpsmodtagere. Antallet af unge på a-dagpenge er ligeledes steget i Kalundborg (+8,4 pct., svarende til 14 fuldtidspersoner) mod et fald i sammenlignelige kommuner og et uændret antal i Østdanmark, jf. tabel 10. På dialogmødet mellem Beskæftigelsesregionen og jobcenter Kalundborg i september 2012 blev jobcentrets udfordringer på ungeområdet drøftet. Det understregende jobcentrets klare fokus på området, bl.a. gennem deltagelse i det tværkommunale samarbejdsprojekt med Odsherred, Slagelse og Holbæk om at opbygge en systematisk og effektiv ungeindsats. Jobcentret deltager desuden i det landsdækkende forsøg om mentorer til unge ligesom jobcentret aktuelt deltager i et ungeprojekt under Beskæftigelsesregionens langtidsledighedspulje. Det forventes derfor, at jobcentrets samlede ungeindsats vil medvirke til, at flere unge i Kalundborg kommer i uddannelse eller job. 4

7 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 7 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Kalundborg Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 7 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 8 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 9 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Kalundborg Kommune 9 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Kalundborg og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, juni Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 11 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 12 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 13 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Kalundborg Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 13 Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Kalundborg Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 13 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Kalundborg Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 14 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Kalundborg Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 14 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Kalundborg Kommune 15 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 15 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 16 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, sep UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 17 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep

8 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 19 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 20 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 11 - sep Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep AKTIV OG TIDLIG INDSATS 23 Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 23 Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 23 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 24 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 24 VIRKSOMHEDSINDSATS 25 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Kalundborg, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 25 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Kalundborg, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 25 Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Kalundborg Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 SELVFORSØRGELSESGRAD 27 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

9 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Kalundborg Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling sep sep 2012 Kalundborg Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 september 2012 Kalundborg Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 961 3,2% 4% (-25%) -4% 0% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 423 1,4% 18% (-7%) 0% 5% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 575 1,9% 15% (10%) 19% 9% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 384 1,3% 15% (-7%) -8% 7% - Personer på sygedagpenge 662 2,2% -16% (-15%) -12% -10% - Personer på revalideringsydelse 99 0,3% -20% (-14%) -11% -15% - I alt ,5% 1% (-13%) -2% 0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 3kvt2012 * I Kalundborg Kommune var der desuden 8 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i september 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

10 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september % 7% A-dagpengemodtagere 7,2% Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 6% 2,4% 5,9% 5,9% 5% 4% 3% 4,4% 1,3% 4,3% 1,1% 4,8% 1,4% 1,7% 4,2% 0,9% 4,2% 0,6% 4,5% 0,7% 4,3% 0,6% 4,7% 0,5% 4,1% 0,4% 2,8% 1,1% 4,8% 1,0% 4,6% 1,3% 2% 1% 3,0% 3,2% 3,4% 4,8% 4,2% 3,4% 3,5% 3,8% 3,7% 4,1% 3,7% 1,8% 1,0% 4,8% 3,8% 3,3% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Kalundborg Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis sep-11 sep-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-16%) -5% -4% -2% Kontanthjælpsmodtagere % (-3%) 3% 7% 8% I alt % (-12%) -3% -1% 1% Kommunens mål: 850 personer i arbejdskraftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Kalundborg 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

11 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Kalundborg Klyngen Østdanmark JC Kalundborg (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar -12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Kalundborg Kommune A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep

12 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Kalundborg og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, juni 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Kalundborg Østdanmark Kalundborg Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,9% 79,4% 15 93,8% 93,1% Uddannelse* 2 1,3% 0,7% 1 6,3% 3,9% Ledighed 2 1,3% 0,3% 0 0,0% 0,3% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 3 2,0% 1,7% 0 0,0% 0,2% Sygedagpenge 33 21,6% 15,7% 0 0,0% 0,2% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 2 1,3% 1,6% 0 0,0% 0,0% Øvrige 1 0,7% 0,6% 0 0,0% 2,3% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 10

13 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, september 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 5,7% (-15,8%) -5% -2% Selvstændige 58 7,9% 6,0% 6,7% 70,6% (0,0%) 10% 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 16 2,2% 1,4% 1,4% 77,8% (6,7%) 18% 3% ASE 42 5,7% 4,6% 5,3% 68,0% (-2,3%) 7% 4% Akademikere 10 1,4% 3,2% 17,0% -23,1% (-37,5%) 2% 8% Akademikernes A-Kasse 6 0,8% 1,0% 6,0% 20,0% (0,0%) 16% 14% CA, A-kasse 4 0,5% 0,4% 2,4% - (33,3%) 5% 17% Ingeniørernes A-Kasse 0 0,0% 0,6% 2,1% 100,0% (-100,0% -23% -4% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 0 0,0% 0,4% 2,2% - (-100,0%) 5% 0% Magistrenes A-Kasse 0 0,0% 0,9% 4,3% - (-) 10% 7% Funktionærer og tjenestemænd 78 10,6% 10,2% 9,7% 20,0% (8,3%) 0% 0% BUPL, A-kasse 28 3,8% 2,7% 1,8% 47,4% (40,0%) -3% -3% Danske Sundhedsorg. A-kasse 4 0,5% 0,5% 0,6% - (-50,0%) -35% -26% Lærernes A-kasse 9 1,2% 2,2% 1,6% -18,2% (50,0%) -5% 11% FTF- A-kasse 25 3,4% 3,0% 4,7% 31,6% (4,2%) 17% 4% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 12 1,6% 1,7% 0,9% -25,0% (-14,3%) 3% -4% HK /Danmarks A-kasse 84 11,4% 12,3% 11,8% -2,3% (-12,5%) -3% 0% Tekniske funktionærer 38 5,1% 5,7% 8,0% -2,6% (11,8%) -7% -1% Business Danmarks A-Kasse 8 1,1% 0,7% 0,8% - (100,0%) -14% -11% Min A-kasse 10 1,4% 1,0% 1,7% -9,1% (0,0%) -9% -2% Funkt. og Servicef. A-kasse 3 0,4% 0,6% 1,2% - (-) 35% 14% Ledernes A-kasse 8 1,1% 2,1% 2,5% -20,0% (-33,3%) 0% 4% Teknikernes A-Kasse 9 1,2% 1,4% 1,7% -50,0% (12,5%) -19% -11% Byggefagene 26 3,5% 1,5% 1,8% -7,1% (-27,8%) -32% -24% Byggefagenes A-Kasse 13 1,8% 0,9% 1,1% 30,0% (-18,8%) -30% -24% El-Fagets A-Kasse 13 1,8% 0,7% 0,7% -27,8% (-35,0%) -35% -25% Metalarbejdernes A-Kasse 22 3,0% 5,9% 2,7% -31,3% (-60,0%) -14% -11% Faglig Fælles (3F) A-kasse* ,3% 28,2% 17,6% 0,4% (-19,5%) -12% -12% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 9 1,2% 1,9% 0,8% 28,6% (-30,8%) -2% -12% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 65 8,8% 8,2% 6,6% 32,7% (-13,3%) 4% 3% Øvrige ,4% 16,3% 17,3% 8,6% (-11,6%) 2% 0% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse 42 5,7% 4,2% 5,1% 7,7% (-12,5%) 11% 9% 6 0,8% 0,9% 1,4% - (-) -4% 8% Kristelig A-Kasse 66 8,9% 11,2% 10,8% 0,0% (-18,5%) 0% -5% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Kalundborg Kalundborg Klynge 8 Udvikling ift. samme måned året før Kalundborg * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2012 Klynge 8 Østdanmark Østdanmark 11

14 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe september 2012 september 11 - september 12 Kalundborg Klyngen Østdanmark Kalundborg Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) (Andel) 31,8% 31,7% 32,1% -1,1 (9,2) -0,8-1,3 (Antal) ,6% (3,7%) -7,6% -5,1% (Andel) 33,2% 34,3% 36,1% 6,0 (6,0) 2,2 1,6 (Antal) ,2% (31,2%) 8,2% 9,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de to yd elsesgrupp er. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det e ksemplelvis er 33,2% u d af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodt agere i Jobcenter Kalundborg, der har været ledige/aktiverede i minim um 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og m ed sidste uge i september Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra februar

15 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september % 18% Andel borgere på førtidspension 17,2% Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 13,2% 2,4% 10,8% 13,2% 2,0% 11,2% 12,5% 1,9% 10,7% 2,6% 14,6% 9,2% 1,3% 7,9% 12,8% 2,3% 10,5% 10,9% 2,6% 8,3% 10,9% 3,2% 7,6% 10,5% 2,6% 7,8% 14,2% 2,7% 11,4% 11,4% 2,9% 8,5% 14,4% 4,6% 9,8% 11,7% 2,3% 9,4% 11,9% 2,4% 9,5% 7,2% 1,3% 5,8% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vor dingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nybor g Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne b ereg nin ger Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Kalundborg Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Ydelsesgruppe Antal sep 2012* Kalundborg sep sep 2012 Klyngen Østdanmark - Førtidspension 189-6% -17% -13% - Fleksjob og ledighedsydelse 59 2% -23% -16% I alt 248-4% -19% -14% Kommunens mål: 196 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tilgang til perm anente forsørgelsesordninger i den valgte måne d viser tilgangen til perman ente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, d vs. den valgte måned sam t de 11 forudgående m åneder Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Kalundborg Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal sep sep 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe sep 2012 Kalundborg Klyngen Østdanmark Kalundborg Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (0%) -1% -2% 10,7% 9,5% 5,8% 394-5% (1%) 1% -1% 1,3% 1,8% 1,0% 165 3% (-2%) -2% 0% 0,6% 0,6% 0,3% % (0%) -0,5% -2,0% 12,5% 11,9% 7,2% Kilde: Jobindsats.dk, Danm arks statistik og egne beregnin ger * Anvendt befolkningsta l er fra 3kvt2012. Alderafgrænsnin gen år vedrører udelukke nde befolkningstallene, og ikke antallet af m odtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts

16 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Kalundborg Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 106 Førtidspension, Kalundborg Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Kalundborg Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb- 11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Kalundborg Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse feb 09 - jan 10 Kilde: Jobindsats.dk mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 14

17 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Kalundborg Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 13% -15% (-2%) -14% (-6%) % 14% -9% -10% % 15% -6% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra fe bruar 2012 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Kalundborg Kommune 100% 90% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 80% Match 3 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk Match 2 Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe august 2012 august 11 - august 12 Kalundborg Klyngen Østdanmark Kalundborg Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 60,3% 58,1% 57,2% 2,6 (-1,9) 0,0 2,2 (Antal) ,2% (-4,4%) 7,9% 11,6% (Andel) 48,9% 51,6% 54,8% 0,3 (-1,2) -0,5-1,5 (Antal) ,6% (4,3%) 11,8% 7,9% Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de to matchgrupper. Dvs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 60,3% ud af de u delukkende indsatsklare kont anthjælpsmodtagere (mat ch 2) i Jobcenter Kalundborg, som har m odtaget kontanthjælp i mere end 40 sam menhængende uger. 15

18 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Kalundborg Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, sep ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 5,1% 5,1% 4,7% 4,7% 4,0% 5,0% 5,3% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 4,6% 5,7% 5,4% 5,8% 4,7% 5,1% 5,1% ,8% 1,0% 0,0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger 16

19 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep 12 18% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 16,7% 17,1% 16% 14% 12% 14,7% 13,7% 12,5% 12,6% 12,3% 13,0% 11,3% 13,8% 14,0% 13,2% 13,4% 10% 9,6% 8% 7,7% 6% 4% 2% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats dk og egne beregninger 17

20 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Kalundborg Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender sep-11 sep-12 %-vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,4% (-17,1%) -4% 2% ,6% (-13,5%) -4% -1% ,2% (15,4%) 17% 17% ,0% (-5,1%) -11% 4% ,6% (-20,8%) -21% -25% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,5% (-28,6%) -38% -37% ,9% (-33,3%) -15% -11% ,1% (-11,1%) -9% -8% ,0% (0,0%) -1% -8% ,2% (1,8%) 3% 2% I alt ,4% (-3,8%) 0% 2% Kommunens mål: 900 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Kalund borg 2012 og egne beregninger * I Kalundborg Kommune var der desuden hhv. 2 2 og 4 ikke-matchede kontanth jælp sm odtagere i septemb er 2011 og 2012, derfor er I alt-opgørelse n lidt større end summen a f de enkelte ydelsesg rupper, so m er an givet i tabellen. Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra marts

21 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Kalundborg Kommune Klyngen Ydelsesgruppe %-vis sep-11 sep-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,7% (-27,9%) -6% 2% ,3% (1,7%) 9% 4% ,0% (1,1%) 20% 17% ,3% (1,7%) -4% 17% ,0% (0,0%) -20% -22% 1 1 0,0% (0,0%) -20% 15% ,1% (-28,3%) -13% -10% ,7% (0,0%) -5% -11% ,8% (-6,3%) 3% -7% ,1% (-1,1%) 3% 2% I alt ,1% (-9,7%) 1% 4% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2012 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Kalundborg Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Ledighedsydelsesmodtagere sep-11 sep-12 %-vis udvikling Østdanmark ,5% (-32,0%) 0% 2% ,5% (-18,2%) -12% -4% ,4% (25,4%) 15% 17% ,4% (-10,1%) -15% -6% ,9% (0,0%) -25% -32% ,9% (-33,3%) -40% -44% ,3% (-20,0%) -17% -13% 3 3 0,0% (50,0%) -22% 5% ,0% (40,0%) -17% -14% ,8% (2,7%) 3% 2% I alt ,8% (-8,7%) -1% 1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2012 %-vis udvikling %-vis udvikling Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 19

22 140 Kalundborg Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep

23 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 11 - sep 12 Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere Antal sep 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling indvandrere og efterkommere * Kalundborg Klynge Østdanmark Kalundbor Klynge Østdanmark g 44 15,8% (-18,5%) 5,1% -2,8% 3,8% 5,2% 5,6% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 24-17,2% (-4,0%) 8,1% 5,7% 2,1% 2,1% 3,1% ,9% (5,3%) 34,6% 12,3% 8,6% 7,9% 5,5% 64 4,9% (-4,5%) -1,9% 5,7% 5,5% 3,4% 2,5% 2-50,0% (-50,0%) 0,0% -23,6% 0,2% 0,2% 0,1% 0-100,0% (-100,0%) -40,0% -36,7% 0,0% 0,0% 0,0% 34 0,0% (30,8%) -12,6% -6,8% 2,9% 2,4% 2,1% 5 0,0% (0,0%) -9,4% -5,1% 0,4% 0,4% 0,2% 7 16,7% (0,0%) 8,8% 5,0% 0,6% 1,1% 0,5% 181 8,4% (10,4%) 2,0% 1,6% 15,5% 14,9% 8,7% I alt ** 467 9,6% (4,2%) 6,5% 1,9% 40,1% 37,6% 28,3% Kommunens mål: 390 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danm arks stat istik, Be skæftig elsespla n for Kalundborg 2012 og e gne bereg ninge r * Befolkning stal er fra 3kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgræn sningen vedrøre r udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Kalundborg Kommune var der desuden 6 ikke-m atch ede kontanthjælpsmodtage re i se ptember 2012, derfor er I alt-opgørelse n lidt større end sum men af de en kelte ydelsesgrupper, som er angivet i ta bellen. Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra marts

24 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2,4% 3,1% Bornholm 4,0% 6,3% Guldborgsund 3,9% 6,8% Kalundborg 4,9% 7,3% 7,7% 13,9% Lolland Slagelse 3,2% 5,0% Vordingborg Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Frederikshavn 3,0% 4,9% 4,6% 8,6% 3,5% 5,8% Haderslev Norddjurs 9,2% 9,3% 8,3% 7,8% 10,4% 17,7% 5,2% 5,0% Nyborg Randers Samsø 1,7% 1,9% 4,7% 4,6% Svendborg Klyngen Østdanmark 22

25 Aktiv og tidlig indsats Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 2. kvt kvt kvt 2012 Kalundborg Klyngen Østdanmark Kalundborg Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 24,6 28,6 24,7-1,4 (-3,6) -4,4-5,9 48,0 43,5 33,3 11,9 (2,3) -4,3-3,5 37,7 31,8 27,2 10,5 (0,8) 0,0 0,7 46,9 35,1 28,5 10,5 (1,2) 2,6-0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelse n. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra august Aktivering sgraden er her beregnet som an tallet af aktiveringsforløb set i forh old de t sam lede antal sygedag pengeforløb over 8 uger. Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Ydelsesgruppe Antal Kalundborg 2. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Kalundborg Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 40% 41% 1,8-1,8-2,6 heraf : Privat løntilskud 72 4% 3% 4% -1,3-0,6 4,1 Offentlig løntilskud 146 8% 10% 7% 0,0-1,0 8,8 Virksomhedspraktik 146 8% 11% 10% -0,5-2,2 11,7 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 69% 62% -0,5-3,3-0,8 heraf : Privat løntilskud 28 5% 3% 4% 3,8-0,6 0,0 Andel Offentlig løntilskud 58 10% 4% 6% 9,5 1,3 1,0 Virksomhedspraktik % 24% 17% 1,7-2,7-2,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 63% 59% 2,7-3,6-0,6 heraf : Privat løntilskud 12 2% 1% 2% 0,7-0,2 0,3 Offentlig løntilskud 7 1% 1% 1% 1,1 0,3 0,5 Virksomhedspraktik % 20% 16% -0,1 0,7 0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktiverede er udre gnet som antallet af personer berørt af akt ivering (uden voksene lever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget henholdsvis d agpenge eller kontanthjælp i det på gældende kvartal. 23

26 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2012 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Kalundborg Klyngen Østdanmark Kalundborg Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 37% 45% 38% 1,4 (-15,5) 6,6 5,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 78% 82% 77% 1,0 (21,1) 3,4-0,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 80% 74% 73% 11,1 (7,6) -1,9 3,0 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 67% 71% 67% 3,7 (10,4) 3,4 2,0 I alt (Antal personer) Kilde: Jobindsats.dk (282) (4.152) (15.584) 1%* 7%* 7%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal 2011 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 2. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Kalundborg Klyngen Østdanmark Kalundborg Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 13% 10% 9,4% 4,8 (0,6) 0,1 0,7 82% 57% 45% -5,2 (-3,5) -4,7-1,7 29% 39% 29% -7,1 (-5,7) -0,5-1,6 I alt (Antal personer) (166) (1.645) (5.931) -2%* -6%* -3%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal

27 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Kalundborg, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kalundborg Klyngen* Kalundborg Klyngen* Kalundborg Klyngen* Kalundborg Klyngen Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. 1: Sygedagpengeta l er fra 3. kvartal. 18,0% 11,9% 39,3% 38,7% 13,6% 14,6% 7,4% 6,5% 19,1% 9,5% 23,0% 32,6% 2,9% 2,8% 2,9% 1,8% 30,3% 27,2% 0,0% 0,8% 0,0% 2,1% 40,7% 40,9% 9,1% 9,7% Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Kalundborg, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. 1: Sygedagpengeta l er fra 3. kvartal. Kalundborg Klyngen* Kalundborg Klyngen* Kalundborg Klyngen* -14% -13% 8% -8% -8% -21% 400% -1% 3800% 57% 31% -14% 100% 7% 200% 136% 19% 6% -100% -25% -100% -16% -24% -10% Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Kalundborg Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25

28 Ydelsesgruppe Antal Kalundborg 2. kvt kvt kvt 2012 Klyngen** Andel*** Øst danmark Kalundborg Klyngen** Østdanmark Udvikling i antal A-dagpengemodtagere % 14% 11% 3% -20% -20% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 92 9% 6% 6% 70% -8% -7% 79 7% 6% 5% 108% 10% 11% I alt % 21% 17% 33% -12% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbe jdsteder ult imo perioden med mindst 2 ansa tte, der i løbet a f den valgte periode har haft minimum 1 kontan thjælpsm odtager eller d agpengemod tager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngeg ennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gan g, uanset hvor man ge ydelsesm odtagere man har haft i virksomhe dsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være min dre end sum men af andelene fo r de enkelte yd elsesgrupp er. 26

29 Selvforsørgelsesgrad Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Kalundborg Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering 51 23,0% 21,2% 25,0% Privat ansættelse med løntilskud 41 50,1% 48,2% 51,2% Offentlig ansættelse med løntilskud 39 32,9% 32,1% 37,9% Virksomhedspraktik* 5 8,5% 34,7% 18,8% Forløb i alt ,5% 30,5% 32,4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der kun bere gnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for dag pengemodta gerne i måleperiode n. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Kalundborg Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 4 49,3% 25,6% 17,6% Øvrige forløb over 4 uger ,5% 26,5% 28,5% Privat ansættelse med løntilskud. 34,6% 44,5% 48,4% Offentlig ansættelse med løntilskud. 3,8% 39,9% 37,0% Virksomhedspraktik* 43 22,9% 27,5% 26,4% Forløb i alt ,8% 31,6% 31,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Kalundborg Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 1 0,0% 5,7% 7,3% Øvrige forløb over 4 uger 108 8,3% 13,1% 11,4% Privat ansættelse med løntilskud 3 26,6% 36,9% 28,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 17,6% 14,3% Virksomhedspraktik* 54 8,8% 11,6% 10,6% Forløb i alt 166 8,7% 13,0% 11,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") 27

30 Tabel 24: Fremskrivning af befolkningen, i og udenfor arbejdsstyrken i Kalundborg Kommune, årige Kalundborg Kommune Udvikling fra ultimo 2008 til ultimo 2011 Udvikling fra ultimo 2011 til ultimo 2013 Udvikling fra ultimo 2008 til ultimo 2013 Befolkning ,5% ,8% ,1% Arbejdsstyrken ,0% ,8% ,6% Beskæftigede ,4% ,7% ,8% Bruttoledige ,1% -62-4,6% ,4% Udenfor arbejdstyrken ,1% ,8% ,6% I arbejdsstyrken 75,2% 74,0% 73,4% 74,0% 74,0% 74,0% Udenfor arbejdstyrken 24,8% 26,0% 26,6% 26,0% 26,0% 26,0% Beskæftigsesfrekvens 73,3% 69,8% 68,8% 69,5% 69,3% 69,6% Bruttoledighedsprocent 2,5% 5,7% 6,3% 6,0% 6,4% 5,9% Kilde: Danmarks Statistik og Jobindsats Anm.:Databrud i RAS mellem ultimo '07 og ultimo '08 GRÅT-skraverede felter: kommunens andel er fremskrevet Tabel 25: Fremskrivning af befolkningen, i og udenfor arbejdsstyrken i Landsdel Vestsjælland, årige Landsdel Vestsjælland Udvikling fra ultimo 2008 til ultimo 2011 Udvikling fra ultimo 2011 til ultimo 2013 Udvikling fra ultimo 2008 til ultimo 2013 Befolkning ,3% ,5% ,8% Arbejdsstyrken ,0% ,7% ,6% Beskæftigede ,5% ,3% ,7% Bruttoledige ,2% ,1% ,3% Udenfor arbejdstyrken ,4% ,2% 935 2,2% I arbejdsstyrken 76,5% 75,5% 75,3% 75,1% 75,1% 75,0% Udenfor arbejdstyrken 23,5% 24,5% 24,7% 24,9% 24,9% 25,0% Beskæftigsesfrekvens 74,2% 71,1% 70,4% 70,3% 70,2% 70,5% Bruttoledighedsprocent 3,0% 5,8% 6,6% 6,5% 6,6% 6,1% Tabel 26: Nettopendling i Kalundborg Kommune, år Kalundborg Kommune Udvikling fra ultimo 2008 til ultimo 2011 Udvikling fra ultimo 2011 til ultimo 2013 Udvikling fra ultimo 2008 til ultimo 2013 Arbejdssteder ,2% -42-0,2% ,4% Beskæftigede ,4% ,7% ,8% Udpendling - netto ,3% ,4% 99 Tabel 27: Nettopendling i Landsdel Vestsjælland, år Landsdel Vestsjælland Udvikling fra ultimo 2008 til ultimo 2011 Udvikling fra ultimo 2011 til ultimo 2013 Udvikling fra ultimo 2008 til ultimo 2013 Arbejdssteder ,5% ,2% ,6% Beskæftigede ,5% ,3% ,7% Udpendling - netto ,8% 810 4,5%

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere