her rykt af Herrmann & Fisc øbenhavn. T , K Pensions A p r i l T E M A CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "her rykt af Herrmann & Fisc øbenhavn. T , K Pensions A p r i l T E M A CVR-nr"

Transkript

1 Pensions April 2012 TEMA

2 Tag stilling til din pension om op til ca kr. Beløbet kan udbetales skattefrit i perioden fra 2. april til 1. oktober Du skal derfor gøre op med dig selv, om du ønsker at fortsætte med at indbetale til efterlønnen, eller om du vil hæve pengene? Og hvis du hæver dem, skal de så gå til forbrug eller til opsparing - eller måske til begge dele? Sidste efterår udsendte Nordea et temahæfte om pension. Nu er vi på banen igen omkring samme emne. Hvorfor nu det? I 2012 skal de fleste af os træffe nogle valg, som får betydning for vores tilværelse efter arbejdslivet. Valget er op til den enkelte. Loftet over, hvor meget danskere med en ratepension maksimalt kan få skattefradrag for, sænkes. Fra i år ligger grænsen på kr. mod tidligere kr. For de, der hidtil har indbetalt mere end kr. på deres ratepension, er spørgsmålet altså, hvad der nu skal ske. Skal du vælge kapitalpension, livsvarig livrente eller gøre noget helt tredje? Derudover har regeringen besluttet, at danskerne skal have mulighed for at få deres efterlønsopsparing udbetalt. Det drejer sig Det er vigtige spørgsmål. Derfor er mit håb, at dette temahæfte vil være et bidrag til at hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger. Hæftet indeholder artikler om tilbagetrækningsreformen, der bl.a. hæver alderen for, hvornår mange af os kan gå på pension og efterløn. Vi skriver også om en pensionstype den livsvarige livrente som mange havde dømt ude, men som med den seneste reform af pensionsreglerne har fået et comeback. Endelig kan du læse om kvinder og pension, og om de tre pensionsfælder, specielt kvinder kan falde i. I artiklerne nævner vi beløbssatser. Disse er alle satser gældende for God læsning og husk, du er altid velkommen til aftale et møde med din bankrådgiver for at snakke pension. Henrik Drusebjerg Seniorstrateg 2

3 Tal med os, om du bør ændre din pensionsopsparing 3

4 Nye regler kan få indflydelse på din pension I forbindelse med den seneste finanslov er grænsen for, hvor meget der kan trækkes fra i skat ved indbetalinger på ratepension og ophørende livrenter, halveret fra kr. til kr. Skatteministeriet anslår, at ændringen skønnes at ramme ca. en kvart million danskere, og hvis du sidste år indbetalte mere end kr. til pension 1, er det nu, du bør gennemgå dine ordninger. Er du i tvivl om, hvorvidt dine nuværende pensionsindbetalinger rammer loftet, anbefaler vi, at du starter med at få et overblik over de forskellige ordninger, du indbetaler til. Både dem du betaler til gennem dit arbejde og dine private ordninger. Som flertallet af lønmodtagere har du formentlig en overenskomstmæssig bestemt pensionsordning, hvortil du og din arbejdsgiver indbetaler en fast procentdel af din samlede løn typisk mellem 10 og 15 pct. En lønmodtager med en arbejdsmarkedspension på 15 pct. af lønnen rammer loftet på de kr. på ratepensionen ved en indtægt på ca kr. 2 Mange arbejdsmarkedspensioner består dog både af en ratepension og en livsvarig livrente, og derfor er loftet reelt noget højere. Overvej alternative opsparingsformer Fradraget for indbetalinger til ratepensioner er blevet halveret, men det betyder ikke, at du skal spare mindre op. Dit behov er formentlig det samme, men måske kan du med fordel tilrettelægge din opsparing anderledes. Eventuelt kan andre pensionsformer bringes i spil. Et af politikernes erklærede mål er bl.a. at motivere flere til at spare op via livsvarige pensioner (livsvarige livrenter), og derfor er denne pensionsform i dag den eneste, hvor der gives fuldt fradrag i indkomsten uanset størrelsen af indbetalingerne. Den ændring betyder, at også danskere, som ikke tidligere har sparet op via livsvarige pensioner, vil stifte bekendtskab med livsvarige livrenter. Du kan læse mere om denne pensionsform på side 12. Du kan også vælge at supplere din pensionsopsparing med en kapitalpension, som tidligere har levet lidt i skyggen af ratepensionen. Det lavere loft for fradrag på indbetalinger til ratepensioner gør kapitalpensionen til en mulighed for dig, der vil indbetale mere end kr. til din pension. Skattemæssigt er den knapt så attraktiv som ratepensionen, men den giver dig ret til et fradrag i bundskatten i den personlige indkomst på indbetalinger op til kr. Du kan også vælge at øge din frie opsparing. Dermed er din opsparing ikke bundet, men omvendt udløser fri opsparing heller ikke noget skattefradrag, ligesom du heller ikke får glæde af den lavere beskatning af dit afkast. ra 4

5 Indbetalte du mere end kr. på din tepension i 2011, har du følgende alternativer: Livsvarig livrente Kapitalpension Fri opsparing Nedbringe gæld kan hjælpe dig med at få et overblik over dine pensionsordninger Vi En helt anden mulighed er at nedbringe gæld fx i boligen. Boligen er for mange en betydelig del af den samlede formue og dermed også en del af den opsparing, du kan vælge at leve af, den dag du forlader arbejdsmarkedet. Modsat indbetalinger til pension gives der ikke et skattefradrag for nedbringelse af gæld, til gengæld falder udgifterne til renter, samtidig med at eventuel friværdi i boligen øges. 1 I alt på både private- og arbejdsgiverordninger. 2 Bruttoløn. Der skal fraregnes Arbejdsmarkedsbidrag, som p.t. udgør 8 pct. pro anno. 5

6 Du bør gå din pension efter for at finde ud af, om den fortsat lever op til dine behov og ønsker Sådan kan din pensionsopsparing være sat sammen Den dag, du ikke længere har en fast indtægt, skal du leve af det, du har sparet op undervejs. Det vil typisk være en kombination af din pensionsopsparing, dine frie midler samt eventuelt værdien i din bolig. Faste ydelser, som fx folkepensionen og ATP sammen med eventuelle løbende udbetalinger fra en livrente, kan bruges til at sikre, at der er dækning for de faste udgifter, fx til bolig. Ratepensionen udgør typisk den største del af en pensionsformue og kommer typisk til udbetaling over år, mens kapitalpensionen kan fungere som en bankboks, der trækkes på efter behov. En pensionsopsparings byggeklodser Kapitalpension Ratepension Løn Livsvarig livrente Folkepension Pension 85 år Illustrationen viser, hvordan en pensionsopsparing kan bestå af de forskellige byggeklodser, der skal udfylde det indkomsttab, som opstår, når en fast lønindtægt falder bort. Ratepensionen udgør typisk den største del af en pensionsformue. Kapitalpensionen kan fungere som en bankboks, der kan trækkes på efter behov. I bunden ligger folkepensionen og den livsvarige livrente, der bidrager til at sikre, at der er dækning for de faste udgifter til fx bolig uanset hvor længe du lever. 6

7 Kendetegn ved de forskellige pensionsordninger Vi lever længere, og vi er aktive længere. Derfor bør du sikre dig hele livet fx ved at kombinere forskellige pensionsordninger og ikke kun i en begrænset periode. Kapitalpension Udbetales som en engangssum (evt. deludbetaling), tidligst ved din pensionsudbetalingsalder * og senest 15 år efter pensionsudbetalingsalderen (75 år). Dine indbetalinger kan skattemæssigt fratrækkes i din personlige indkomst (bundskatten) med op til kr. Pensionering Ratepension Udbetales tidligst ved din pensionsudbetalingsalder* over minimum 10 år og maksimalt 25 år. Den udbetales i rater, dog senest til det 25. år efter pensionsudbetalingsalderen (85 år). Ratepensionen udgør hjørnestenen i manges pension. Det skyldes, at den er skattemæssig attraktiv i opsparingsfasen, ikke mindst hvis du betaler topskat. Der gives fuldt skattefradrag i indkomsten på indbetalinger til ratepension på op til kr. Pensionering Udløb Livsvarig livrente Udbetales i månedlige ydelser, tidligst ved din pensionsudbetalingsalder*, så længe du lever. Livsvarige livrente giver mulighed for at sikre dig en pensionsudbetaling uanset hvor længe du lever. Livrenten oprettes i et pensions- eller livsforsikringsselskab. Du opnår fuldt skattemæssigt fradrag i din indkomst for indbetalinger på en livsvarig livrente. Pensionering * Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet fem år før folkepensionsalderen. Der er dog fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer, der er født i perioden fra 1. januar 1954 til 30. juni Ordninger der er oprettet før 1. maj 2007, fastholder mulighed for udbetaling fra 60 år. 7

8 Har du taget stilling til din efterløn? Politikerne har vedtaget en ny efterlønsordning, der berører rigtig mange danskere. Læs her om de vigtigste ændringer. Kort før nytår vedtog Folketinget tilbagetrækningsreformen, som bl.a. skal få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Det sker ved gradvist at hæve alderen for, hvornår man kan modtage folkepension og efterløn. Derudover gøres efterlønsordningen mindre attraktiv ved, at perioden for efterløn forkortes fra fem til tre år samtidig med at beløbet, der modregnes for private pensionsordninger, øges. Har du indbetalt til efterlønnen, skal du inden 1. oktober 2012 tage stilling til, om du vil fortsætte i ordningen eller have dit opsparede efterlønsbidrag udbetalt. Som led i reformen åbnes der nemlig op for, at alle, der indbetaler til efterlønnen og som endnu ikke har nået efterlønsalderen kan få udbetalt størstedelen af deres opsparede efterlønsbidrag skattefrit i Der er sagt og skrevet meget om fordele og ulemper ved at blive i efterlønsordningen, men hvordan den fremtidige efterløn vil se ud for dig, afhænger bl.a. af, hvornår du er født, og hvor meget du forventer at have sparet op til pension, den dag du ønsker at gå på efterløn. Som tommelfingerregel gælder, at jo yngre du er, desto mindre fordelagtig er efterlønsordningen. Højere modregning for pensioner For nogle vil ændringerne i efterlønnen være begrænset, mens andre vil skulle gå senere på efterløn og vil blive modregnet mere i Modregninger for egne pensioner (forenklet eksempel) Pensionsformue ved efterlønstidspunktet Modregning i efterløn (årligt) Udbetalt efterløn (årligt) Skemaet viser modregningen i efterlønnen for pensionsordninger for årgange født senere end 1. juli Forudsætninger: Eksemplet tager ikke højde for modregningsreglerne for løbende livsvarige ydelser. Der anvendes i stedet beregningsgrundlaget for andre pensionsordninger, der opgøres ud fra depotværdien. Beregningsgrundlaget udgør 5 pct. af depotværdien ved efterlønsalderen. Fradraget i efterlønnen foretages herefter med 80 pct. af beregningsgrundlaget. 8

9 Som tommelfingerregel gælder, at jo yngre du er, desto mindre fordelagtig er efterlønsordningen 9

10 Tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn betyder bl.a.: Efterlønsalderen bliver gradvist forhøjet fra 60 til 64 år Efterlønsperioden bliver gradvist forkortet fra fem til tre år Modregningen af pensionsopsparingen i efterlønnen skærpes. Ændringerne indføres gradvist men med fuld effekt for dem, der er født i andet halvår af 1959 eller senere. Personer, der er født i 1955 eller tidligere, vil kunne gå på efterløn på samme vilkår som i dag. efterlønnen for egne pensionsordninger. I skemaet kan du se modregningen i efterlønnen for pensionsordninger for årgange, der er født senere end 1. juli Sats på egen pensionsopsparing? Er du omfattet af den nye efterlønsordning med fuld modregning, er det værd at overveje, om du vil kunne leve af efterlønnen alene, eller om den lavere efterløn skal suppleres ved at øge indbetalingen til pension. Har du besluttet dig for at melde dig ud af ordningen, kan du overveje at sætte dit opsparede efterlønsbidrag ind på en pensionsopsparing i stedet. På den måde får du øget din opsparing her og nu, og ved at indbetale på en pensionsordning opnår du et skattefradrag, der kan trækkes fra i din indkomst. Dit årlige efterlønsbidrag på kr. kan du fx sætte ind på en pensionsordning og dermed sætte ekstra fart på din løbende opsparing. Din rådgiver kan vise dig, hvad du kan få ud af at forhøje indbetalingen til din pension. Prøv vores Efte 10

11 nordea.dk/efterlønsguide kan du få en indikation af, hvad du kan forvente at få i efterløn, hvis du bliver i ordningen, og hvad du kan forvente På at få udbetalt, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag. Er der mange år imellem jer? Mange ægtefæller ønsker at kunne forlade arbejdsmarkedet nogenlunde samtidig, men en konsekvens af den senere pensionsalder og en kortere efterlønsperiode er bl.a., at det kan blive sværere for nogle ægtepar at gå på pension sammen. Er der fx fem år imellem dig og din partner, stiller det større krav til jeres pensionsplanlægning, hvis I er omfattet af de nye regler for pension og efterløn. Fx er det langt fra sikkert, at den yngste af jer kan gå på efterløn, når partneren går på pension. Den senere pensionsalder er en overvejelse, I bør tage med i jeres pensionsplanlægning. På bm.dk (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside), kan du finde en oversigt over, hvornår du kan forvente at gå på efterløn og folkepension, og hvor længe du vil kunne få efterløn. Udbetaling af dit efterlønsbidrag Har du indbetalt til efterlønnen i alle årene siden 1999, får du udbetalt ca kr. Muligheden for skattefri tilbagebetaling gælder for indbetalinger, der er foretaget fra 1999 og frem til 15. maj Indbetalinger, der er foretaget fra 15. maj 2011 og indtil en eventuel udmeldelse af efterlønsordningen, senest 1. oktober 2012, pålægges en afgift på 30 pct. rlønsguide på nordea.dk/efterlønsguide 11

12 Den livsvarige livrente De nye pensionsregler giver comeback til den livsvarige livrente. Vi ser nærmere på denne særlige pension, som sikrer en fast månedlig udbetaling uanset hvor længe du lever. Allerede tilbage i 2009 anbefalede Velfærdskommissionen at tilskynde flere til at spare op via livsvarige pensioner, og det råd har politikerne taget til sig. Ad to omgange senest med Finansloven for 2012 har regeringen sænket loftet over fradrag for indbetalinger til ratepensioner, mens der ikke er ændret ved fradraget for livsvarige livrenter. Argumentet har bl.a. været, at vi lever længere, og derfor er der også behov for at have en pension, der strækker sig længere. En ratepension stopper typisk efter 10, 15 eller 20 år. Og hvad gør man så, hvis man er frisk og rørig på det tidspunkt? Med den livsvarige livrente stopper udbetalingerne ikke livrenten udbetales resten af livet. Historisk set eksisterer der en række fordomme om livrenten, bl.a. at den er et væddemål man indgår med livsforsikringsog pensionsselskabet. Det er korrekt, at de som lever længst, også får mest ud af livrenten. Livrenten er en kollektiv ordning, hvor de, der dør tidligt, betaler til dem, der lever længe. Dog er det en udbredt misforståelse, at opsparingen er tabt, hvis den forsikrede dør, inden livrenten starter udbetaling. Nordea Liv & Pension tilbyder et livrenteprodukt, der hedder Livrente+. Med Livrente+ er det muligt at oprette livrenter, hvor den opsparede formue udbetales til de nærmeste, hvis man dør, inden pensionstidspunktet. Hvilket livrenteprodukt, der er det rigtige for dig, afhænger i høj grad af, hvor stor vægt du lægger på at have en livslang pension -og hvordan du ønsker at sikre din ægtefælle, samlever, registrerede partner og arvinger. Muligheder med Livrente+ Livrente+ giver flere udbetalingsmuligheder. Først på pensionstidspunktet skal du tage stilling til, hvordan du ønsker, at livrenten skal udbetales: 12

13 Sparer du meget op til pension, kan det være en god ide med en livsvarig livrente Udbetalingen kan ske alene til dig, så 1. længe du lever 2. Få udbetalingerne, så længe du lever, og udbetalingerne kan fortsætte til din ægtefælle, samlever eller registrerede partner, så længe han eller hun lever 3. Kombiner ovenstående muligheder med en garanti. Hvis du og evt. din ægtefælle falder bort inden garantiperioden udløber, udbetales den resterende periode til de efterladte. Derfor vælger flere den livsvarige livrente Ubegrænset indbetaling Den livsvarige livrente har ikke en begrænsning for fradrag, og dermed kan du opnå fuldt fradrag i din personlige indkomst, uanset størrelsen på indbetalingen. Vi lever stadig længere Danskernes levealder stiger markant i disse år. I dag bliver 47 pct. af danske kvinder ældre end 85 år. I 7 ud af 10 ægteskaber er den ene ægtefælle i live efter det 85. år. For mange rækker ratepensionen derfor ikke hele livet. Med en livsvarig livrente sikrer man sig selv og sin ægtefælle en livslang udbetaling. Det betyder økonomisk tryghed til begge i hele den 3. alder. 13

14 Sådan undgår kvinder at falde i de typiske pensionsfælder Af Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom Kortere arbejdstider og barselsorlov gør, at mange kvinder sparer mindre op til pension. Tilbagetrækningsreformen betyder, at du som kvinde skal træffe nogle skarpe pensionsvalg i Set med økonomiske briller bliver mange kvinder fanget i tre fælder: Først vælger kvinden en partner, der i gennemsnit er tre år ældre end hende selv. Holder parret sammen til pensionsalderen, betyder det, at kvinden skal op og på job hver morgen tre år længere end manden, før de sammen kan nyde pensionstilværelsen. Men det ønsker de færreste kvinder. De vil på pension samtidig med manden. Dernæst afholder kvinder selv over 90 pct. af barselsorloven og ender dermed i barselsfælden, hvor der opstår huller i pensionsopsparingen. Endelig viser tal fra Danmarks Statistik, at hver tredje kvinde på job arbejder på nedsat tid. Deltidsfælden giver på bundlinjen mindre årsløn, mindre livsløn og en mindre pension. De økonomiske konsekvenser af de tre kvindefælder mærkes først for alvor mange år senere, når seniortilværelsen er en realitet. Kvinder må tage aktivt ansvar for egen pension Det aktuelle tilbagetrækningsmønster viser, at kvinder oftere end mænd ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når den officielle pensionsalder, som i dag er 65 år. Den nyligt vedtagne tilbagetrækningsreform hæver gradvist efterløns- og pensionsalderen. Pensionsalderen stiger til 69 år, og for alle, der er født efter 1. januar 1971, kan pensionsalderen blive højere endnu. Derfor er der opstået mulighed for, at du kan melde dig ud af efterlønsordningen i perioden fra 2. april til 1. oktober 2012 og dermed få dit efterlønsbidrag udbetalt. 14

15 Overvej din efterløn 2012 er derfor om noget året, hvor kvinder i særdeleshed skal tænke pensionstanker. Efterlønnen er blot ét af de spørgsmål, kvinder skal finde svaret på. Kvinders pensionsudfordring er nemlig større end mænds pga. de tre kvindefælder i privatøkonomien og kvinders generelle ønske om tidlig pensionering. Den ligning kan ikke gå op. Nedsat tid i en periode på fx 10 år i en kvindes arbejdsliv kan medføre en eftersidning på 18 måneder, hvis de tabte timer skal hentes hjem igen. Altså kort og godt udskudt pensionsalder. på fuld tid. Melder du dig ud af efterlønsordningen, skal du måske overveje alternative opsparingsformer for at dække et eventuelt ønske om at forlade arbejdsmarkedet inden pensionsalderen. Kvinder skal undgå at blive pensionstabere 2012 kræver som nævnt skarpe pensionsvalg. Det gælder derfor om at søge rådgivning, både hos a-kasse og pengeinstitut dels for at få styr på, om du skal blive i efterlønsordningen eller ej dels for at være up-to-date med egne pensionsopsparinger. Du kan fx undersøge, hvor meget ekstra du skal indbetale hver måned for pensionsmæssigt at være på lige fod med en kollega 15

16 Tal pension med Nordea Behovet for opsparing er øget. Dels lever vi længere, og dels stiller vi i dag større krav til tilværelsen, efter vi har forladt arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at pensionsformuen rækker til et langt, aktivt liv. Dette temahæfte omhandler de valg, vi skal træffe i 2012 valg som kan få stor betydning for vores tilværelse som pensionister: - En ny tilbagetrækningsreform er vedtaget, og den giver mulighed for at, vi kan få tilbagebetalt efterlønsopsparingen. Bør du hæve din efterløn og hvordan placerer du så bedst din opsparing? - Loftet over, hvor meget du kan få i skattefradrag for indbetalinger til ratepensioner, sænkes. Påvirkes din pension af dette loft, og bør du så overveje at sammensætte din pension på en anden måde, end den er i dag? Med udgangspunkt i din økonomi kan vores rådgivere sætte tal på, hvor langt din nuværende pension rækker og give dig gode råd om, hvordan du eventuelt får den til at strække længere. Har du en særlig kompleks økonomi, der stiller større krav til vores rådgivning, har vi en række specialister, der kan hjælpe dig med at få det fulde overblik over din økonomi. Vi råder dig først, når vi kender dig CVR-nr , København. Trykt af Herrmann & Fischer Velkommen i Nordea. Nordea Bank Danmark A/S Postboks København C nordea.dk

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl

HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl. 16.30-19.00 Oplæg Hanne Rasmussen og Merete Hornecker LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere 1 Kort om LAFS LAFS er en frivillig humanitær organisation

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Udfordringer forude. Demografisk udfordring små årgange. Risiko / lavrentemiljø. Stigende levealder. Opsparingsmuligheder

Udfordringer forude. Demografisk udfordring små årgange. Risiko / lavrentemiljø. Stigende levealder. Opsparingsmuligheder Udfordringer forude Demografisk udfordring små årgange Risiko / lavrentemiljø Stigende levealder Opsparingsmuligheder 1 Udviklingen går stærkt Ændringen i Finanstilsynets forventede restlevetid for aldersklasserne.

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Velkommen til Pension og Sygeplejersker

Velkommen til Pension og Sygeplejersker Velkommen til Pension og Sygeplejersker Oplæg ved Ismail Kaplan Hvorfor er Lån & Spar her i dag? I 2005 indgik Lån & Spar og DSR et samarbejde DSR er ejere af Lån & Spar Mere end 4.300 medlemmer gør allerede

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Oplæg om pensionsreform

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Få bedre råd til. Det gode liv

Få bedre råd til. Det gode liv Få bedre råd til Det gode liv En bank der dyrker fællesskaber % % Vi er ejet af mere end 45 organisationer Samarbejdet giver bankfordele til medlemmerne 3250 medlemmer benytter deres medlemsfordele Program

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Research Danmark Bør man hæve sit efterlønsbidrag?

Research Danmark Bør man hæve sit efterlønsbidrag? Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. november 2011 Research Danmark Bør man hæve sit efterlønsbidrag? For de fleste bliver det nu mindre attraktivt at gå på efterløn. Hvis man derfor vælger

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Pensionsopsparere 2015

Pensionsopsparere 2015 Pensionsopsparere 2015 Penge- og Pensionspanelet Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 12. maj 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Undersøgelsen er gennemført blandt 1002 danskere

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere