pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade K0benhavn 0 Finanstilsynet Sammen giver vi mere'tilbage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade K0benhavn 0 Finanstilsynet Sammen giver vi mere'tilbage"

Transkript

1 pka Finanstilsynet Arhusgade K0benhavn 0 Sammen giver vi mere'tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, 1 lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt aandringer heri anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget mv. tages i anvendelse. I medf0r af lovens 20, stk. 3, skal de anmeldte forhold opfylde kravene i bekendtg0relse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. I denne anmeldelse forstas ved livsforsikrlngsseiskaber; livsforsikringsaktieselskaber, tvaergaende pensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter 11 i lov om finansiel virksomhed. Brevdato 31. oktober 2016 Forsikringsselskabets navn Pensionskassen for Sygeplejersker og Lasgesekretasrer Overskrift Livsforsikrlngsselskabet skal angive en praecis og slgende titel pi anmeldelsen. /Endringer til bonusregulativ for Pensionskassen for Sygeplejersker og Laegesekretaerer Resume Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende blllede af anmeldelsen. Bonusregulativet aendres, saledes at bestyrelsen for pensionskassen kan fastsastte bonussatser for op til 5 ar ad gangen ( 6). Derudover aendres i 2, sa medlemmernes pension, der er omfattet af den supplerende ordning (PKAplus), vil blive behandlet som 0vrige ordninger i pensionskassen og endelig er der redaktionelle aendringer. Lovgrundlaget Livsforsikrlngsselskabet skal angive, hvilket/hviike nr. i lovens 20, stk. 1, anmeldelsen vedr0rer. 3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. Ikrafttraedelse Livsforsikrlngsselskabet skal angive datoen for anmeldelsens ikrafttrasdelse. 1. november /Endrer f0lgende tidligere anmeldte forhold Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken tidligere anmeldelse eller hvilke tidligere anmeldelser denne anmeldelse ophasver eller asndrer. Anmeldelsen aendrer bonusregulativet, der indgar som kapitel 3.1 i det sammenskrevne tekniske grundlag gaeldende fra 1. januar Kapitlet vedlaegges i sin helhed. Angivelse af forsikringsklasse Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedr0rer, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 2. Anmeldelsen vedr0rer forsikringsklasse I. Anmeldelsens tndhold med matematisk beskrivelse og gennemgang Uvsforslkrlngsselskabet skal angive anmeldelsens indhold med analyser, beregninger mv. pi en si klar og prascis form, at de uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 3. Nedenfor gennemgas aendringerne i bonusregulativet. Finanstilsynet Finanstilsynet-Arhusgade Kjabenhavn 0-Telefon Fax

2 6 Det aendres, saledes at det bliver muligt for bestyrelsen at fastsastte bonussatser for op til 5 ar ad gangen. Safremt det viser sig at vaere n0dvendigt, vil bonussatserne til enhver tid kunne aendres. Det er depotrenten, bestyrelsen 0nsker at fastseette. 0vrige bonussatser vil ogsa fremover blive fastsat for et ar ad gangen. Bestyrelsen har besluttet en bonuspolitik, der beskriver, at det er depotren ten, der kan fastsasttes for op til 5 ar. Derudover sikrer bonuspolitikken, at der l0bende f0lges op pa de fastsatte satser. 2 Der sker Ikke beregnlng af saerskilt realiseret resultat for ordninger under PKAplus konceptet. Det betyder at der, ved fastsaettelse af bonussatser, ikke skelnes mellem den ordning, medlemmet har som led i sin ansaettelse og en evt. PKAplus ordning. Redaktionelle asndringer Dele af bonusregulativet har ikke tidligere vaeret gengivet i teknisk gruhdlag. Det er nu det samlede bonusregulativ, der fremgar af afsnit og dermed udgar afsnit 3.1.2, der indeholdte overgangsbestemmelserne fra bonusregulativet. Derudover er der foretaget asndringer som f0lge af produkter, pensionskassen ikke lasngere har. Redegorelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne Livsforsikringsselskabet skal redeg0re for de Juridiske konsekvenser for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redeg0re herfor. Ingen bemaerkninger. Redegorelse for de okonomiske konsekvenser for forsikringstagerne Livsforsikringsselskabet skal redeg0re for de 0konomlske konsekvenser for de enkelte forslkrlngstagere og andre berettigede efter forsikrlngsaftalerne, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redeg0re herfor. Redeg0relsen skal som minimum overholde kravene 1 bekendtg0reisens 3, stk. 1, og stk /Endringen i 6: Der er ingen 0konomiske konsekvenser for medlemmet. Pensionskassen garanterer Ikke depotrenten og den kan til enhver tid aendres fremadrettet. Satserne, der anvendes ved prognoseberegninger, vil vaere de forventede bonussatser. /Endringen i 2: Der vil blive anvendt de samme satser for medlemmets PKAplus medlemskab og medlemmets medlemskab via en arbeidsgiver. Det vurderes at vaere betryggende og rimeligt for det enkelte medlem. Redegorelse for de juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet Livsforsikringsselskabet skal redeg0re for de juridiske konsekvenser for livsforsikringsselskabet, jf. bekendtg0relsens 2, stk. 7. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redeg0re herfor. Redeg0relsen kan alternatlvt anf0res I "Redeg0relse 1 henhold til 6 stk. 1.", jf. bekendtg0relsens 6, stk. 1. /Endringen i 6: Pensionskassen vil have mulighed for at fastsaette depotrenten for de naeste 5 ar. Det vil til enhver tid vaere muligt at aendre depotrenten fremadrettet og det vil blive kommunikeret til medlemmerne, sale des at der ikke er en forventning om, at depotrenten er garanteret. Det vurderes derfor ikke at have juridisk konsekvens for pensionskassen. /Endringen i 2: Ingen bemaerkninger Redegorelse for de okonomiske og aktuarmaessige konsekvenser for forsikringsselskabet Livsforsikringsselskabet skal redeg0re for de 0konomiske og aktuarmabssige konsekvenser for livsforsikringsselskabet, jf. bekendtg0- relsens 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redeg0re herfor. Redegorelsen skal som minimum overholde kravene I bekendtg0relsens 3, stk. 2, og stk Redeg0relsen kan alternatlvt anf0res I "Redeg0relse 1 henhold til 6, stk. 1.", jf. bekendtg0relsens 6, stk. 1. /Endringen i 6: Fastsaettelse af depotrenten vil fortsat ske ud fra pensionskassens budgetter. Der vil, som i dag, I0- bende blive fuldt op pa pensionskassens 0konomi og der vil vaere mulighed for at aendre depotrenten fremadrettet. Det vurderes derfor ikke at have 0konomiske konsekvenser for pensionskassen. cctt? Finanstilsynet Finanstilsynet - Arhusgade Kabenhavn 0 -Telefon Fax

3 /Endhngen i 2: De produkter, der kan tegnes som supplerende opsparing har alene levetids-, omkostnings- og renterisiko. Disse risici er yderligere begrasnset ved at der i udgangspunktet er indregnet en h0j sikkerhedsmargen, og der er tale om indskudsprodukter. Den almindelige pensionskasseordning og den supple rende ordning har investeringsfaellesskab. /Endringen vurderes ikke at aendre ved trygheden bag pensionskassens ordninger. Samlet set anses aendrlngen at vaere betryggende og rimelig for det enkelte medlem og kollektlvet. Navn Angivelse af navn Peter Damgaard Jensen Admlnistrerende dlrekt0r Dato og underskrift 31. oktober 2016 Navn Angivelse af navn Sonja Diamant Ansvarshavende aktuar Dato og underskrift 31. oktober 2016 Finanstilsynet Finanstilsynet- Arhusgade K0benhavn 0 Telefon Fax

4 Pensionskassen for Sygeplejersker og Laegesekretaerer 3.1 Bonusregulativ Bonusregulativ, regulativ for Medlems-Kapital Kapitel 1: Generelle bestemmelser 1. Dette regulativ traeder i kraft den 1. januar november Regulativet kan aendres - ogsa for bestaende medlemskaber. Dette regulativ fastsaetter reglerne for beregning og fordeling af det realiserede resultat. Dor skor on sogrskilt borogning og fordoling af dot roaliserodo rosultat for PKAplus oftor sammo principper. Bestemmelserne i pensionskassens aftalegrundlag, herunder dette regulativ, gaelder forud for kontributionsbekendtg0relsen. Kontributionsbekendtg0relsen finder alene anvendelse pa forhold, der ikke er reguleret i pensionskassens aftalegrundlag. 3. Alle pensionstilsagn deltager i bonusopg0relsen. 4. Medlemmer, hvis pensioner er baseret pa tegningsgrundlag efter 31. december 2005, deltager i opbygning af Medlems-Kapital. Dette gaelder dog ikke opsparingen i PKAplus. MedlemsKapital er pensionskassens navngivning af saerlige bonushensaettelser, jf. 25 i vedtaegterne. Kapitel 2: Opg0relse af bonusbel0bet 5. BonusbeMbet opg0res manedligt pa basis af de af bestyrelsen fastsatte bonussatser. Alle bonussatser kan afhaenge af tegningsgrundiagene, og af om der opbygges Medlems-Kapital. Pensionskassen tilstraeber at benytte det sakaldte gennemsnitsrenteprincip. 6. Bonussatserne fastsaettes af bestyrelsen for h0jst et op til 5 ar ad gangen efter indstilling fra den ansvarshavende aktuar. Indstillingen sker pa basis af pensionskassens budgetter og risikoanalyser. I 5 ars perioden kan satserne om n0dvendigt aendres bade opad og nedad med fremadrettet virkning. 7.

5 Pensionskassen for Sygeplejersker og Laegesekretaerer Det samlede bonusbel0b opg0res ud fra elementerne rentebonus, forsikringsrisikobonus, administrationsbonus, udtraedelsesbonus, udbetalingsbonus, pensionsvalgsbonus og et pensionisttillaeg. De enkelte bonuselementer kan vaere positive, nul eller negative. Safremt det samlede bonusbel0b i foregaende maned efter anvendelse ikke var nul, fremf0res dette til den efterf0lgende maneds opg0relse af bonusbel0b og medregnes i opg0relsen af bonuselementerne n^vnt i f0rste pkt. i denne paragraf. 8. Rentebonus opg0res for de enkelte dele af pensionstilsagnene som forskellen mellem renterne i henhold til bonussatserne og renterne i henhold til tegningsgrundlagene. Den del af hensaettelsen, der er fra f0r 1983, som er undtaget fra pensionsafkastskat, tildeles en rentebonus f0r pensionsafkastskat. Dor er ikke rontobonus for pgnsionstilsagn basorot pa Profilvalg (unit-link). 9. Forsikringsrisikobonus opg0res for de enkelte dele af pensionstilsagnene som forskellen mellem tegningsgrundlagenes pris og prisen for forsikringsrisikodaekning i henhold til de fastsatte bonussatser. Dor or ikko forgikringsrisikobonus for ponsionstilsagn basorot pa Profilvalg (unit link). 10. Administrationsbelastningen fastsaettes som en procentandel af bidraget. Der kan pr. medlemskab fastsaettes et mindste manedligt administrationsbel0b. Administrationsbonus opg0res som forskellen mellem tegningsgrundlagenes administrationsbelastning og prisen for administration i henhold til de fastsatte bonussatser. I det omfang tegningsgrundlagenes mulighed for at benytte en rentemarginal til delvis daekning af omkostninger er uudnyttet, kan der gives yderligere administrationsbonus. 11. Udbetalingsbonus opg0res som et procentvis tillaeg af pensionsudbetalingerne. Der er ikke udbetalingsbonus for ponsionstilsagn basorot pa Profilvalg (unit link). 12. Pensionsvalgsbonus vedr0rer pensionstilsagn, som er omtegnet til et lavere forrentet grundlag. Pensionsvalgsbonus opg0res som et procentvist tillaeg af pensionstilsagnene pa tidspunktet for pensionsvalget. 13. Pensionisttillaegget opg0res som et procentvis tillaeg af pensionen til alderspensionister. Dor or ikko ponsionisttilloog for pensionstilsagn basorot pa Profilvalg (unit-link). Kapitel 3: Opg0relse af MedlemsKapitalbeMbet

6 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lasgesekretaerer 14. MedlemsKapitalbel0bet opg0res manedligt pa basis af de af bestyrelsen fastsatte MedlemsKapitalsatser. Medlems-Kapitalsatserne kan afhaenge af tegningsgrundlagene. 15. MedlemsKapitalsatseme fastsaettes af bestyrelsen for h0jst et ar ad gangen efter indstilling fra den ansvarshavende aktuar. Indstillingen sker pa basis af pensionskassens budgetter. 16. Det samlede MedlemsKapitalbel0b opg0res ud fra elementerne henlaeggelse til MedlemsKapital og forrentning.af MedlemsKapital. De enkelte elementer kan vaere positive, nul eller negative. Safremt det samlede IVIedlemsKapitalbel0b i foregaende maned efter anvendelse ikke var nul, fremf0res dette til den efterf0lgende maneds opg0relse af Medlems-Kapitalbel0b og medregnes i opg0relsen af Medlems-Kapitalelementerne naevnt i f0rste pkt. i denne paragraf. 17. Henlaeggelser til MedlemsKapital opg0res som en procentandel af bidragene. 18. Forrentning af MedlemsKapital svarer til forrentningen af egenkapitalen. Kapitel 4: Anvendelse af bonusbel0b og Medlems-Kapitalbel0b 19. Bonusbel0bet, kan anvendes pa en eller flere af f0lgende mader: Forh0jelse af pensionsudbetalingerne, til en grupperisikoforsikring, til at reducere fradraget i forbindelse med kontant udtr^delsesgodtg0relse, til opskrivning af ydelser, til at sikre omregning samt til at for0ge bonuspotentialet. MedlemsKapitalbel0bet anvendes til henlaeggelse til MedlemsKapital. 20. Bonusbel0b hidr0rende fra udbetalingsbonus, pensionsvalgsbonus og pensionisttilla2g udbetales som et tillaegtil pensionsudbetalingerne. 21. MedlemsKapital udbetales efter pensionering som et l0bende tillaeg til pensionsudbetalingerne. Tillaeggenes st0rrelse varierer med st0rrelsen af MedlemsKapital og falder bort, nar MedlemsKapital erfuldt udbetalt. 22.

7 Pensionskassen for Sygeplejersker og Laegesekretaerer Bonus i forbindelse med kontant udtr^delsesgodtg0relse bruges - efter reduktion med eventuelt tidligere overf0rte negative bonusbel0b - til at reducere fradraget ved kontant udtrsedelsesgodtg0relse. 23. I forbindelse med fastsaettelsen af bonussatserne fastsaetter bestyrelsen de naermere regler for bonusanvendelsen, herunder grupperisikoforsikringens omfang. 24. Safremt medlemmet er omfattet af grupperisikoforsikringen, kan bonusbel0b anvendes til at daekke praemien for denne ordning. 25. For aktuelle forsikringer kan bonusbel0b via en omregningsteknik benyttes til at 0ge aktuelle ydelser. 26. Bonusbel0b kan benyttes til at tilvejebringe en risikodaekning, der omregnet star i samme forhold til en eventuel omregnet egenpensionsdaekning, som den garanterede risikodaekning er i forhold til den garanterede egenpensionsdaekning. 27. Safremt en del af pensionstilsagnet er beregnet pa et svagere grundlag end det aktuelle nytegningsgrundlag, kan bonusbemb benyttes til at rimeligg0re en anvendelse af samme rentebonussats til alle pensionstilsagn, ved at bonusbel0bet alene for0ger bonuspotentialet. 28. BonusbeMb kan anvendes som et nettoindskud beregnet pa nytegningsgrundlaget. For aktuelle forsikringer vil en sadan anvendelse medf0re opskrivning af pensionerne hver den Safremt bonusbel0bet efter anvendelsen ikke er nul, overf0res dette til naeste mined. 30. Safremt MedlemsKapitalbeMbet efter anvendelsen ikke er nul, overf0res dette til naeste mined. Kapitel 5: Anvendelse af overskud/underskud

8 Pensionskassen for Sygeplejersker og Laegesekretaerer 31. Er de pensionsmaessige hensaettelsers andel af realiseret resultat efter forlodsbonus positivt, for0ges kollektivt bonuspotentiale med denne andel. Er andelen negativ, reduceres kollektivt bonuspotentiale. Er kollektivt bonuspotentiale ikke tilstraekkeligt hertil, nedsaettes individuelt bonuspotentiale. Kapitel 6: Overgangsbestemmelser 32. Pensionstilsagn, som i henhold til tidligere regler frem til 1. april 1983 i forbindelse med pensioneringen, blev omtegnet til et h0jt forrentet grundlag, deltager ikke i bonusopg0relsen, men vil kunne vaere omfattet af grupperisikoforsikringen efter de regler, der gaelder for denne. 33. For en gruppe af medlemmer, som er overf0rt fra Pensionskassen for Hjemmesygeplejersker, gaelder saerlige bonusregler i forbindelse med pensionering Overgangsbestemmelser UDGAR

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen.

Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skai det tekniske grundiag mv.

Læs mere

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

3) regier for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. pka Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016.

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeidelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, 1 lov om finansiel virksomhed ska! det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Forsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen.

Forsikringsselskabet skal udarbejde et resume, der giver et fyldestg0rende billede af anmeldelsen. PBU Finanstilsynet Arhusgade 110 Ref.: fce/glk 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel til og anmeldt d. 18. april

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel til og anmeldt d. 18. april pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov orri finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Uvsforslkringsselskabet skal angive, hvllken forslkrlngsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 2.

Uvsforslkringsselskabet skal angive, hvllken forslkrlngsklasse det anmeldte vedrerer, jf. bekendtgorelsens 2, stk. 2. PBU Finanstilsynet Arhusgade 110 Ref.: fce/glk 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikrlngsvlrksomhed

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i iov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforslkringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel samt anmeldt d. 29. juni

Anmeldelsen aendrer teknisk grundlag kapitel samt anmeldt d. 29. juni pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Sammen giver vi mere tilbage I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske,grundlag mv.

Læs mere

Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage

Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage pka Firianstilsynet Arhusgade 110 2100 Kdbenhavn 0 Sammen giver AnmeBdelse af teknisk gruncllag m.v. vi mere tiibage I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 Kobenhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvlrksomhed samt

Læs mere

Vedtægt og Bonusregulativ

Vedtægt og Bonusregulativ Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer April 2016 Vedtægt og Bonusregulativ Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: Navn, hjemsted og formål

Læs mere

6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed.

6) grundlaget for beregning af livsforsikringshensaettelser savel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed. PBU Finanstilsynet 22. december 2015 Arhusgade 110 Ref.: fce/gik 2100 K0benhavn 0 AtimeSdelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Vedtægt for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr

Vedtægt for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr Pensionskassen for Sundhedsfaglige April 2014 Vedtægt og Bonusregulativ Vedtægt for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nr. 71 97 35 14 Indhold Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Markedsvaerdiparametre til opg0relse af livsforsikringshensaettelser til markedsvasrdi. Resume

Markedsvaerdiparametre til opg0relse af livsforsikringshensaettelser til markedsvasrdi. Resume pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Vedtægt for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr

Vedtægt for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr Pensionskassen for Sundhedsfaglige April 2019 Vedtægt og Bonusregulativ Vedtægt for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nr. 71 97 35 14 Indhold Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted

Læs mere

Anrneldeise af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anrneldeise af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anrneldeise af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet. Århusgade København 0 PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016.

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016. PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 19. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension El nansti Isynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Vedtægt og Bonusregulativ

Vedtægt og Bonusregulativ Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale April 2014 II Vedtægt og Bonusregulativ Vedtægt for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr.

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikrlngsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikrlngsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikrlngsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed niveau niveau beregning Dødeligheder Nye Ej nansti synet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for Iivsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel

Læs mere

PBU Pasdagogernes Pension

PBU Pasdagogernes Pension PBU Pasdagogernes Pension VEDT^GTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 5. april 2017 Vedtaegter for Pa;dagogernes Pension Side 2 af 6 1 Pensionskassens formsl Pensionskassens formal er

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 5 27. juni 2018 Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed) Við heimild

Læs mere

/Endringer til opg0relse af livsforsikringshensaettelserne til regnskab og solvens for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Resume

/Endringer til opg0relse af livsforsikringshensaettelserne til regnskab og solvens for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Resume pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1457 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.152-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade 110 Finanstilsynet 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage

pka Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Arhusgade 110 Finanstilsynet 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2.

(Uppskot til)* Kunngerð fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 1. 2. Nr. 10 15. desember 2008 (Uppskot til)* Kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi (Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed)

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Metodebeskriveise 3 3 Uddybende kommentarer til metodebeskriveise

Læs mere

BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I

BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 7 21. december 2011 BONUSREGULATIV for forsikringer under kontribution undtaget forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 8 16. december 2009 BONUSREGULATIV for forsikringer tegnet på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

for driftsherretillæg

for driftsherretillæg 2. juli 2004 Pensionsmarkedsrådets redegørelse for driftsherretillæg 1. Indledning Folketinget havde i april måned en aktuel debat om gennemsigtighed på pensionsmarkedet. Under debatten blev selskabernes

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1) BEK nr 13 af 04/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser 1 I medfør af [ 9, stk. 2], [ 50, stk. 5], og [ 116, stk. 8], i lov nr. [**] om firmapensionskasser,

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2017

FORSTÅ DIN PENSION November 2017 FORSTÅ DIN PENSION November 2017 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Min pension... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension?...

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 10 30. juni 2016 arkedsværdigrundlag 30. juni 2016 A: Forsikringsklasse I Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi tager udgangspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om det tekniske grundlag for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om det tekniske grundlag for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse nr. 1227 af 22. oktober 2007 Bekendtgørelse om det tekniske grundlag for firmapensionskasser 1) I medfør af 13, stk. 2, 21, nr. 1 og 2 og 71, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser,

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede Kollektive og solidariske pensioner Grundkursus for delegerede Hvad forstår I ved kollektiv og solidarisk? Fælles værdier Overenskomst Samarbejde Fagforening Fællesskab Hvad gør jeres pensionsordning kollektiv

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Pensions- og. bonusregulativ. Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer

Pensions- og. bonusregulativ. Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer Pensionskassen for Farmakonomer November 2017 Pensions- og bonusregulativ Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer 10 49 68 37 Indhold: Pensionsregulativ I. Generelle

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka

PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenka PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift mellem egenkapitalen og de forsikrede. PensionDanmarks bestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 361/2008 (1. afdeling) Forbrugerrådet som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Danica Pension (advokat Georg Lett og advokat Pernille

Læs mere

FAQ OM MEDLEMSMIDLER

FAQ OM MEDLEMSMIDLER FAQ OM MEDLEMSMIDLER Indhold MEDLEMSMIDLER... 2 Hvilke pensionsordninger har MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvad er MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvor kommer MedlemsMidler

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 11. juli Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser

Lovtidende A Udgivet den 11. juli Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 942. Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser I medfør af 13, stk. 2, 21, nr. 1 og 2

Læs mere

K0BENHAVN ARHUS LONDON BRUXELLES

K0BENHAVN ARHUS LONDON BRUXELLES VEDT/EGTER For Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 ;; ; Oj ' / K0BENHAVN ARHUS LONDON BRUXELLES R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A RADHUSPLADSEN 3, 8000 ARHUS C, TELEFON +45 70 12 12 11. FAX +45

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Anmeldelse af det tenise grundlag m.v. for livsforsiringsvirsomhed I henhold til 20, st. 1, i lov om finansiel virsomhed sal det tenise grundlag mv. for livsforsiringsvirsomhed

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 1. august 2017 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE TEKNISK GRUNDLAG TIL FORSIKRINGSKLASSE III Anmeldelse

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven) Kapitel 1 Skattepligten 1. Pensionsberettigede,

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Bilag 1 til anmeldelse af 22. december 2014 Beskrivelse af begreberne for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi for Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S. De samlede livsforsikringshensættelser

Læs mere

PBU Paedagogernes Pensionskasse. Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU)

PBU Paedagogernes Pensionskasse. Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU) Paedagogernes Pensionskasse Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 4 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m w. Finanstilsynet Århusgade København 0

PBU. Anmeldelse af teknisk grundlag m w. Finanstilsynet Århusgade København 0 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 20. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

Fusionsplan Vistoft Sparekasse, CVR-nr og Sparekassen Djursland, CVR-nr

Fusionsplan Vistoft Sparekasse, CVR-nr og Sparekassen Djursland, CVR-nr Fusionsplan Vistoft Sparekasse, CVR-nr. 45 11 23 14 og Sparekassen Djursland, CVR-nr. 70 55 Federspiel Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Vistoft Sparekasse og Sparekassen Djursland med

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

I bonusregulativets 2 tilføjes en reference til to nye beregningsgrundlag G18 og G19.

I bonusregulativets 2 tilføjes en reference til to nye beregningsgrundlag G18 og G19. PGU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 21. december 2018 Ref.: fce/jov Anmeldelse af teknisk grumddag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 358 af 06/04/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0005 Senere ændringer

Læs mere