Aftale mellem XX Kommune og Region Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem XX Kommune og Region Nordjylland"

Transkript

1 Aftale mellem XX Kommune og Region Nordjylland Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder Sundhedskoordinatorfunktionen 1

2 Indhold 1 Aftalens parter Aftalens kommunale part Aftalens regionale part Aftalens principper Aftalens område, ikrafttrædelse og opsigelse Område Ikrafttrædelse og opsigelse Følgegruppe EG-Kommuneinformation Sundhedskoordinatorfunktionen Sundhedskoordinators opgaver Klinisk Funktion Speciallægeattesten fra Klinisk Funktion Løbende sager til sundhedskoordinator Kapacitet Skøn over sager til Sundhedskoordinatoren Skøn over attester til Klinisk Funktion Aktivitet og økonomi Klippekort til løbende sparring Antal sager på møder Åbenbare sager Betaling Samarbejde Underskrifter

3 1 Aftalens parter 1.1 Aftalens kommunale part 1.2 Aftalens regionale part Region Nordjylland. 2 Aftalens principper Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er jvf. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. nr. 997 af 29. juni 2016 (i det følgende benævnt som Bekendtgørelsen) enige om at indgå en standardaftale med Klinisk Funktion, der er ens for alle kommuner, og som bygger på parternes gensidige tillid og vilje til at samarbejde. 3 Aftalens område, ikrafttrædelse og opsigelse 3.1 Område Aftalen er en samarbejdsaftale mellem kommunen og regionen om den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering som regionen stiller til rådighed for kommunerne via Klinisk Funktion i henhold til Bekendtgørelsen. Aftalen dækker såvel reform om førtidspension og fleksjob som reform om sygedagpenge. Region Nordjylland har valgt at oprette Klinisk Funktion med udgangspunkt i Den Socialmedicinske Enhed(SME) under Aalborg Universitetshospital. Bekendtgørelsens 4 fastsætter, at Klinisk funktion skal levere følgende ydelser til kommunen: 1) Sundhedskoordinatorfunktion som repræsentant i rehabiliteringsteamet og til sundhedsfaglig rådgivning i løbende sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension og i sygedagpengesager, der er visiteret til kategori 3 efter 12 i lov om sygedagpenge. 2) Udtalelse fra sundhedskoordinator i sager om førtidspension, hvor kommunen behandler sagen uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, jf. 18, stk. 2, i lov om social pension. 3) Udtalelse fra sundhedskoordinator om, hvorvidt der kan anbefales en anden behandling i sager, hvor en person afviser at modtage lægebehandling, jf ) Vurdering i klinisk funktion i sager, der skal behandles eller er under behandling i rehabiliteringsteamet, vurdering i løbende sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, til skud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension samt vurdering i sygedagpengesager, der er visiteret til kategori 3 efter 12 i lov om sygedagpenge. 3

4 Stk. 2. Den sundhedsfaglige behandling af borgeren, herunder i almen praksis, sker som hidtil efter reglerne i sundhedslovgivningen. Aftalen omfatter endvidere sundhedskoordinators opgave i forbindelse med bekendtgørelsens 10 om Åbenbare sager. 3.2 Ikrafttrædelse og opsigelse Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen og fortsætter indtil den af en af parterne opsiges ved skriftlig henvendelse til den anden part. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udløb den 1. i en måned. Ved underskrift af nærværende aftale bortfalder den tidligere aftale mellem parterne. Lovmæssige ændringer i bekendtgørelsen eller lovgivningen kan ændre forudsætningerne for denne aftale, og såfremt, der sker lovmæssige ændringer skal der ske en drøftelse af aftalens indhold på baggrund heraf. Hvis der er tale om ændringer af væsentlig betydning for denne aftales indhold, kan hver af parterne kræve aftalen genforhandlet og parterne skal genforhandle aftalen i løbet af 3 måneder. En part kan, udover lovgivningsmæssige ændringer, til enhver tid anmode om en genforhandling af aftalen, såfremt forudsætninger for aftalen ændres væsentligt. Aftalen kan til enhver tid ændres ved aftale mellem parterne. 3.3 Følgegruppe Der nedsættes en Følgegruppe til aftalen. Følgegruppen har denne sammensætning: 2 repræsentanter for Region Nordjylland 4 repræsentanter for kommunerne fordelt på de 4 kommunale klynger 1 repræsentant fra Hospitalsledelsen 1 repræsentant fra Socialmedicinsk Enhed 1 repræsentant for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Kontor Midt/Nord Formanden udpeges blandt de regionale repræsentanter. Følgegruppen sekretariatsbetjenes af Region Nordjylland. Følgegruppen har mulighed for at nedsætte undergrupper til belysning af praktiske og tekniske spørgsmål. Følgegruppen har følgende opgaver: Løbende følge den generelle udvikling i samarbejdet omkring reformerne og følge op på samarbejdsaftalen. Følge kommunernes forbrug af sundhedskoordinator samt løbende opfølgning på udvikling af opgavevolumen, dette ift.: 4

5 - Udvikling af antallet af sager til rehabiliteringsmøder og antal møder. - Udvikling af rekvirering af attester fra Klinisk Funktion. - Udvikling i anvendelsen, sparring i løbende sager (klippekort) - Udviklingen i antallet af Åbenbare sager Drøfte og afklare principielle spørgsmål ift. samarbejdet. Drøfte behov for nye tiltag. Følge lokale og nationale evaluerings- og kvalitetssikringstiltag. Drøfte behov for revision af samarbejdsaftale og overvåge, at der er sammenhæng mellem opgaver og økonomi i aftalen. Dette drøftes min. 1 gang årligt. I Følgegruppen drøftes eventuelle generelle problemstillinger eller tvister, der ikke kan afgøres på lavere niveau. Begge parter forpligter sig til at respektere beslutninger truffet i Følgegruppen. Hvert år afgives en kort status til orientering til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. 3.4 EG-Kommuneinformation Socialmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital har indgået aftale med EG- Kommuneinformation omkring elektronisk kommunikation. Udgifterne hertil finansieres via taksten, som alle kommuner afregnes. Det er et udgangspunkt for aftalen, at alle kommuner anvender MediconnectProces. 4 Sundhedskoordinatorfunktionen Sundhedskoordinator udgår fra Klinisk Funktion. Sundhedskoordinator er speciallæge i samfundsmedicin (socialmediciner), almen medicin, arbejdsmedicin eller andet relevant speciale eller læger i uddannelse til samfundsmedicin. Sundhedskoordinatorfunktionen kan også i visse tilfælde efter aftale varetages af en psykolog fra Klinisk Funktion. Sundhedskoordinator indgår i det øvrige arbejde i Klinisk Funktion, men vil ikke kunne udfærdige speciallægeerklæringer eller psykologundersøgelse vedrørende klienter, som sundhedskoordinator har kendskab til via arbejdet i rehabiliteringsteam jf. bekendtgørelsen. 4.1 Sundhedskoordinators opgaver Overordnet er sundhedskoordinatorens opgaver jf. bekendtgørelsens 5 at bidrage med en sundhedsfaglig rådgivning i forhold til borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse i de sager, som kommunen vurderer, skal behandles i rehabiliteringsteamet, herunder sager om jobafklaringsforløb og sygedagpengesager, der er visiteret til kategori 3 efter 12 i lov om sygedagpenge. I de sager om jobafklaringsforløb, hvor rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling om, hvorvidt borgeren skal tilbydes et nyt jobafklaringsforløb, skal sundhedskoordinator endvidere bidrage med sundhedsfaglig rådgivning i forhold til, om borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. 5

6 Sundhedskoordinatorfunktionen i åbenbare sager om førtidspension Jf. 10 er det Sundhedskoordinatorens opgave at udarbejde en udtalelse i sager om førtidspension, når kommunen overvejer at behandle sagen uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet som følge af, at kommunen vurderer, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, og sagen ikke vedrører en person, der er terminalt syg jf. 18, stk 2, i lov om social pension. Rehabiliteringsmøderne Sundhedskoordinator deltager i mødet i rehabiliteringsteam og deltager på lige fod med de øvrige medlemmer i dialogen med klienten. Såfremt en sundhedskoordinator har forfald på dagen for et aftalt møde i rehabiliteringsteam stilles der som udgangspunkt en vikar til rådighed. Aflysninger af møder som følge af, at sundhedskoordinator er forhindret i at deltage, hæfter kommunerne ikke for. Når en sag sættes på dagsordenen, forventes det, at den er så velbelyst som muligt både socialt og helbredsmæssigt i forhold til, hvilken påtænkt indsats, der har dannet grundlag for sagens forelæggelse. Det pointeres, at især sager til jobafklaringsforløb kan være sparsomt lægeligt belyst, grundet den stramme deadline for disse sagers forelæggelse samt tillige, at det er forudsat i lovgivningen, at disse sager som udgangspunkt behandles alene på baggrund af LÆ 285. Det er kommunens ansvar, at sagen er tilstrækkeligt belyst. Ifm. sagens behandling har kommunen indhentet samtykke fra borgeren til, at Klinisk Funktion kan behandle sagen og indhente yderligere oplysninger. Sundhedskoordinatoren må ikke selvstændigt indhente information fra sygehusjournaler, men kan kontakte Almen Praksis eller andre relevante læger for yderligere information. Fremsendelse af sager der skal behandles i rehabiliteringsteam Sagerne fremsendes elektronisk via MediconnectProces, til Socialmedicinsk Enhed. Sager efter Reform af Førtidspension og Fleksjob (FØP-sager), fremsendes senest 8 hverdage før, sagerne er berammet til møde i Rehabiliteringsteam. I særlige tilfælde, såsom i hastesager, kan der aftales en anden frist. En hastesag forstås som en sag, der haster grundet hensyn til borgeren, f.eks. hvis der er tale om en person med livstruende sygdom. Sygedagpengesager (jobafklaringsforløb og kategori 3-sager), der skal behandles sendes senest 5 hverdage før mødet, men det tilstræbes, at disse sager er fremsendt inden 8 hverdage før mødet. Hvis sundhedskoordinator efter gennemgang af sagen finder, at den ikke er tilstrækkeligt belyst til behandling i rehabiliteringsteam, kan sundhedskoordinator foreslå kommunen at tage sagen af dagsordenen og indhente yderligere dokumentation, f.eks. i form af speciallægeerklæring. Sundhedskoordinatorerne kan i den forbindelse anbefale henvisning til Klinisk Funktion jf. bekendtgørelsen. 6

7 5 Klinisk Funktion I det følgende er beskrevet de vurderinger, som Klinisk Funktion skal tilbyde kommunerne og som kommunerne indhenter via Klinisk Funktion, når det er aktuelt. Vurderinger i Klinisk Funktion af borgernes muligheder for arbejde eller uddannelse: - Speciallægeattest (5.1) - Rådgivning i løbende sager (5.2) Af bekendtgørelsens 13 fremgår, at Kommunen kan anmode klinisk funktion om vurdering af borgerens helbredssituation i forhold til mulighederne for arbejde eller uddannelse i sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet, i løbende sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, sager om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og sager om førtidspension samt i løbende sager om sygedagpenge, der er visiteret til kategori 3 efter 12 i lov om sygedagpenge. 5.1 Speciallægeattesten fra Klinisk Funktion Jævnfør Bekendtgørelsen skal regionen levere speciallægeattester via Klinisk Funktion til kommunerne. Det kan være i forbindelse med eller efter møderne i rehabiliteringsteamene. Der er tale om vurdering af borgernes helbredssituation i forhold til mulighederne for arbejde eller uddannelse. Lægeattesterne fra Klinisk Funktion leveres senest 14 dage efter konsultation og senest 30 dage efter, at anmodningen fra kommunen er modtaget. 5.2 Løbende sager til sundhedskoordinator Af Bekendtgørelsens 11 fremgår, at det er sundhedskoordinatorens opgave at bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse i løbende sager. Jvf. Bekendtgørelsens 1, stk. 4 defineres en løbende sag som sager, hvor borgeren er i jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, modtager tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller modtager førtidspension, eller modtager sygedagpenge og er visiteret til kategori 3, jf. 12 i lov om sygedagpenge, og hvor kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning som led i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet. Det kan eksempelvis være i sager, hvor der er opstået ændringer i borgerens situation og helbredsforhold, herunder sager om sygedagpenge visiteret til kategori 3 og jobafklaringsforløb, hvor kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning til vurdering af, om borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. henholdsvis 7 i lov om sygedagpenge og 16, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Samarbejdsaftalen omfatter kun forløb relateret til aktuelle bekendtgørelse og ikke tidligere flexjob tildelt før reformen. Der kan opstå væsentlige og varige ændringer i borgerens situation og helbredsforhold med betydning for arbejdsevnen, som indebærer, at kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning i sagen. Det er kommunen, der vurderer om der er behov for sundhedsfaglig rådgivning. Det er sundhedskoordinatoren, der yder denne rådgivning. 7

8 Sundhedskoordinator har journalpligt i forbindelse med al kontakt med klienten. Sundhedskoordinators notater tilgår den kommunale journal og opbevares desuden i Klinisk Funktion. 6 Kapacitet 6.1 Skøn over sager til Sundhedskoordinatoren For 2017 og fremover giver kommunerne indmelding to gange årligt, senest primo november og primo maj, som gælder for et halvt år ad gangen. Dvs. eksempelvis for 2017 meldes ind senest primo november 2016 og primo maj 2017 for kommende halve år. Disse indmeldinger gælder således for perioderne hhv. 1. januar juni 2017 og 1. juli 31. december Kommunerne tilstræber at sende indmeldingerne så tidligt som muligt. Kommunerne indmelder ved samme lejlighed eventuelle ønsker til antal korte møder til mundtlig sparring i løbende sager. Såfremt sådanne møder ikke gennemføres, gælder de samme principper som ved andre møder. I forhold til indmelding vedr. aktivitet for 2017 opgives et eventuelt behov for møder til sparring løbende sager. Det skønnede antal møder lægges til grund for regionens dimensionering med sigte på at kunne levere ydelserne til kommunen. 6.2 Skøn over attester til Klinisk Funktion For 2017 og fremover giver kommunerne indmelding to gange årligt, senest primo november og primo maj, som gælder for et halvt år ad gangen. Dvs. eksempelvis for 2017 meldes ind senest primo november 2016 og primo maj 2017 for kommende halve år. Disse indmeldinger gælder således for perioderne hhv. 1. januar juni 2017 og 1. juli 31. december Kommunerne tilstræber at sende indmeldingerne så tidligt som muligt. Det skønnede antal attester lægges til grund for regionens dimensionering med sigte på at kunne levere ydelserne til kommunen. 7 Aktivitet og økonomi Der tages afsæt i en fast mødeaktivitet på baggrund af kommunernes indmeldinger. Dette indebærer, at kommunerne ½ årligt indmelder ønsker om et antal møder, se afsnit 6.1 og 6.2. På halv årsbasis ligger mødeaktiviteten fast og kan således ikke aflyses. Hvis der i perioden måtte opstå væsentligt behov for afholdelse af flere møder, og det ikke er muligt at købe overskydende møde-kapacitet fra andre kommuner, kontaktes Klinisk Funktion herom hurtigst muligt mhp. muligheden for allokering af lægeressourcer til opgaven. 8

9 Såfremt der måtte være møder, som kommunen ikke kan afholde eller hvor kommunen har færre sager på mødet, kan kommunen vælge: - At bytte mødet med eller sælge mødet til en anden kommune, såfremt dette er muligt. - At få udført sundhedsfaglig rådgivning 1 denne dag til mødetaksten. - At anvende dagen til mundtlig sparring i løbende sager(der trækkes ikke klip) Ved ønske om at sælge mødet til en anden kommune eller evt. bytte en dag med en anden kommune, skal afgivende kommune selv skrive i god tid til den angivne kontaktperson i de andre kommuner (se kontaktpersonslisten). Ved aftale om bytte eller salg af møde sender afgivende kommune besked herom til Klinisk Funktion pr. mail eller pr. telefon samme med dokumentation for aftalen med modtagende kommune. Det kan være i form af oplysninger vedr. hvilken kommune, som har aflyst mødet, samt hvilken kommune, som kan anvende mødet. Klinisk Funktion sørger for ændring i fakturering til kommunerne. Det anbefales vejledende, at dette sker i så god tid som muligt og senest 3 uger før mødet skal afholdes, af hensyn til, at en anden kommune kan nå at anvende det. I særlige tilfælde kan denne frist aftales kortere, dog skal der være tid til, at sundhedskoordinator kan nå at forberede sager inden for den aftalte tid på 8 hverdage før et møde. Borgeres udeblivelse fra aftaler i Klinisk Funktion Såfremt en borger udebliver 2. gang fra aftale vedr. udarbejdelse af attest, opkræver Klinisk Funktion det fulde honorar. Kommune eller borger kan aflyse aftale vedr. attest senest 8 hverdage før aftale. 7.1 Klippekort til løbende sparring Udgangspunkt for samarbejdsaftalen er, at sparring i løbende sager kan forekomme løbende. Der kan være tale om mundtlig eller skriftlig sparring. Mundtlig sparring kan også forekomme i forlængelse af et rehabiliteringsmøde fx hvis et møde ikke er fyldt op med sager, og kommunerne har aktuelle sager, hvor der er brug for mundtlig sparring i. En anden mulighed er at aftale særskilte møder kun til mundtlig sparring i de løbende sager. Kommunerne kan fortsat sende løbende sager ind til Klinisk Funktion til mundtlig sparring / skriftlige notater. Møder til mundtlig sparring Der er mulighed for at afholde kortere sparringsmøder (2-timers varighed) med løbende sager kun til mundtlig sparring. Til disse møder kommer sundhedskoordinator uforberedt på sagerne til et aftalt møde med de rådgivere, som har brug for mundtlig sparring. Det er kommunens opgave at forberede meget præcist, hvad der ønskes mundtlig sparring på og fremlægge det for sundhedskoordinator på mødet. Endvidere stiller kommunen med en mødeleder, som sikrer, at mødet struktu- 1 Jævnfør Bekendtgørelse 1556 af 23/12/2014, LOV nr af 23/12/2014, Bekendtgørelsen om Sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering mv. 9

10 reres, så sagerne nås. Alternativt at kommunen forbereder en møderække ved de rådgivere, som har brug for sparring. Hvis det på mødet viser sig, at der er behov for også skriftlige notater aftales, at sundhedskoordinator tager sagen med og udarbejder et skriftligt notat. Det efterfølgende skriftlige notat indgår i klippekortfunktionen. Hvis der viser sig behov for at sundhedskoordinator ganske kort skriver få linjer er det udgangspunktet, at det kan ske i forbindelse med den mundtlig sparring. Der er udarbejdet en kort vejledning til kommunerne om forberedelse af sager til mundtlig sparring. Med det formål at opnå størst mulig gennemsigtighed og overblik over tiden som udløses i rehabiliteringsmøderne til efterfølgende sparring i de løbende sager indføres et Klippekort, hvor kommunerne kan trække på mundtlig sparring og skriftlig sparring Hver mødedag udløser 2 timers sparring i løbende sager, som er indeholdt i mødetaksten 2. Såfremt der ønskes sparring herudover, betales dette som en tilkøbsydelse pr. sag. Såfremt kommunen har overskydende aktivitet på klippekortet, kan denne ligeledes anvendes til afregning af åbenbare sager. Klinisk Funktion sikrer registrering af aktiviteten. Det er aftalt, at Klinisk Funktion hvert kvartal fremlægger en samlet statistik for Følgegruppen, der følger udviklingen og behov for justering af aftalen på dette punkt. Ud over, at der gøres status i Følgegruppen vedrørende omfanget af kommunernes forbrug af sparring i de løbende sager, opfordres til, at kommunerne også følger med i eget forbrug. Følgegruppen vil undersøge, hvorvidt MediConnect kan bruges til dette formål. Klippekortsmodellen vil blive evalueret i sommeren 2017 med henblik på at gøre status i forhold til anvendelse af modellen herunder om den fungerer i praksis. 7.2 Antal sager på møder Udgangspunktet for afviklingen af en mødedag er behandlingen af 6 FØP-sager eller 10 sygedagpenge sager. Det er dog også muligt at kombinere de to sagstyper på et møde, ligesom der kan suppleres med sparring i de løbende sager. Undtagelsesvist kan kommunen tage op til 7 FØP- sager eller 11 sygedagpenge sager på møde. Gennemsnitligt kan der dog ikke være mere end 6 eller 10 sager pr. møde indenfor et halvt år. Har kommunen haft mere end gennemsnitlig 6 eller 10 sager pr. møde, vil kommunen særskilt blive faktureret for de overskydende sager. Har kommunen flere afdelinger, opgøres for kommunen som helhed. Af hensyn til en fornuftig afvikling af møderne, skal en kommune med flere afdelinger tilstræbe en ligelig fordeling af sagerne. 2 Timerne fra rehab-møderne sættes ind på klippekortet og anvendes til sparring i de løbende sager. Et eksempel her på er, at for eksempel 100 rehab-møder således udløser 200 timer på klippekortet. 10

11 Nedenfor fremgår vejledende kombinationer i forbindelse med antal FØP sager og antal sygedagpengesager: FØP sager Antal sygedagpengesager Løbende sparring på mødedage, hvor møderne ikke er fyldt op med sager, har følgende konverteringsnøgle: - 1 FØP sag kan erstattes af 3 sager til mundtlig sparring eller 1 sag til skriftlig sparring. 1 sygedagpengesag kan erstattes af 1-2 sager til mundtlig sparring. Det vil sige, såfremt en mødedag ikke er fyldt op med FØP sager og/eller sygedagpenge sager, kan mødet kombineres med mundtlig sparring og/eller skriftlig sparring. Eksempelvis, hvis en mødedag består af 4 FØP sager, er der mulighed for 6 sager til mundtlig sparring, eller 2 sager til skriftlig sparring for at fylde dagen ud. En sag til mundtlig sparring kan i gennemsnit tage op til 20 minutter. Løbende sparring på disse møder trækkes ikke fra klippekortet, da det er en del af en mødedag. 7.3 Åbenbare sager Åbenbare sager behandles løbende af sundhedskoordinator. De sendes via Mediconnect, og fristen for svar til kommunen er 10 hverdage fra sagen er modtaget. 8 Betaling Bekendtgørelsens bestemmelser fastsætter, at kommunen skal betale for sundhedskoordinator og ydelserne fra Klinisk Funktion. Afregningen tager udgangspunkt i elementerne i bekendtgørelsens Kapitel 6, som bl.a. omhandler hvad der medgår i prisfastsættelse og afregning. Afregning for Sundhedskoordinator Grundlaget for beregningen af timeløn tager udgangspunkt i en timeløn pr. speciallægetime, hvor følgende omkostningselementer indgår: - Lønomkostninger - Befordring - Husleje - It udgifter herunder EG-kommune kommunikation som er indregnet i taksten - Administrative omkostninger 11

12 Samlet pris pr. mødedag Der er fastsæt en fast pris pr. møde på kr. (2016-niveau), beregnet ud fra 6 sager efter FØPreformen. Pris for speciallægeattester (punkt 5.1.) Disse afregnes efter en fastprisaftale på kr. pr. henvist sag (2016 niveau). Denne afregning dækker alle omkostninger i Klinisk Funktion, direkte lønomkostninger, materialer, tolk, husleje, mv. Priser for løbende sparring som tilkøbsydelse Såfremt der er behov for yderligere løbende sparring betales dette som en tilkøbsydelse: - Skriftlig sparring pr. sag kr. (2016-niveau) - Mundtlig sparring pr. sag 390 kr. (2016-niveau) Pris for åbenbare sager Åbenbare sager betales som en ydelse pr. sag fastsat ud fra en FØP-sag uden mødeafholdelse og opfølgning. Prisen er kr. (2016-niveau I det omfang en kommune har overskydende aktivitet på klippekortet kan dette anvendes til betaling heraf, idet en sag vil trække 1 times forbrug på kortet = ydelsen skriftlig sparring. Alle priser efter denne aftale reguleres pr. 1. januar i henhold til Danske Regioners lønfremskrivning for sundhedsområdet. 9 Samarbejde Der er aftalt følgende rammer for det daglige samarbejde: Samarbejdet koordineres direkte mellem den enkelte kommune og Klinisk Funktion. Det aftales halvårligt så vidt muligt, hvilke dage der afholdes møde i rehabiliterings-teamene. Det tilstræbes, at hver kommune tilknyttes en fast sundhedskoordinator. I større kommuner, hvor der er flere rehabiliteringsteams, tilknyttes flere faste sundhedskoordinatorer. I hastesager kan de aftalte tidsfrister fraviges, og sundhedskoordinator træder til hurtigst muligt. Sager defineres som hastesager, når hensynet til klientens sociale eller sundhedsmæssige problemstilling tilsiger det. Eventuelle uoverensstemmelser eller utilfredsheder, skal søges løst på laveste mulige organisatoriske niveau. Det tilstræbes den kommunale ledelse kontakter ledelsen af Klinisk Funktion, såfremt der ikke kan findes en løsning fagpersonalet imellem eller omvendt. 12

13 Generel rådgivning og vejledning af sagsbehandlere i forbindelse med sygedagpengesager, kontanthjælpssager, sager om fleksjob og førtidspension, der ikke er omfattet af sundhedskoordinatorfunktionen, herunder med udfærdigelse af lægelige notater og sammenfattende notater. Denne opgave varetages ud fra kontrakt eller som tilkøb af enkeltydelser (Sundhedsfaglig rådgivning). 10 Underskrifter Hermed underskrives aftalen administrativt med forbehold for eventuel efterfølgende politisk godkendelse. For XX Kommune Dato og underskrift For Region Nordjylland Dato og underskrift 13

14 Sundhed og Sammenhæng 14

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Aftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland

Aftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland Aftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de Nordjyske Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen.

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Aftalens regionale part Region Syddanmark Damhaven 12

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen.

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 1 1. Aftalens parter 1.1 Aftalens regionale part 1.2 Aftalens kommunale

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part Regionens

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part

1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part Versionsdato: 24.5.2013 Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Fredericia Kommune og Region Syddanmark

Samarbejdsaftale mellem. Fredericia Kommune og Region Syddanmark Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 164 Offentligt Gældende Udskriftsdato: 6. januar 9 Mi isteriu : My dighed vises her Jour al u er: Beskæftigelses i. Styrelse for Arbejds arked og Rekrutteri

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Hovedstaden om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet VEJ nr 10378 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,. Styrelsen for Arbejdsmarked odg Rekruttering, j.nr. 16/18284

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Udkast til (4. december 2012)

Udkast til (4. december 2012) Udkast til (4. december 2012) Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension eller anden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-16:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Ekrem Günbulut (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurdere, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne til

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurderer, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer, formanden og projektkoordinatoren

Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer, formanden og projektkoordinatoren Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt Jobcenter Tårnby Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer,

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

LÆ 265. København 2014

LÆ 265. København 2014 LÆ 265 Store Praksisdag København 2014 Disposition Hvad er det, der er anderledes? Ny lovgivning om førtidspension og fleksjob Den praktiserende læges rolle Gennemgang af LÆ 265 Hvor kan jeg hente hjælp?

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 25. juni 2015 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 24. juni

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam N O T A T Januar 2018 Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam Indledning STAR har gennemført en analyse af 78 konkrete sager, med henblik på at belyse kommunernes

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob:

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Der er fuld gang i evalueringen af FØP-reformen. Dels er der offentliggjort en hovedrapport om evaluering af reglerne om førtidspension

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 17 stk1 - Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den

Læs mere

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig.

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig. RESSOURCE FORLØB hvad er det, og hvad kan det betyde for mig www.jobcenter.randers.dk Når Rehabiliteringsteamet indstiller til, at du får et ressourceforløb, starter det med, at du får tilknyttet en koordinerende

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats. Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport

Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats. Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport 22. december 2017 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Rehabiliteringsteamet 4 1.2 Ressourceforløb og den tværfaglige indsats 5 1.3 Evalueringstemaer

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 16. juni 2014 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt fredag d. 6. juni

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 193 Bilag 1 Offentligt 29. JANUAR 2018 7520659 SFS/ATAB Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension 1. INDLEDNING

Læs mere

Evaluering af sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger

Evaluering af sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger Evaluering af sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger Rapport den 22. december 2017 1 Indhold 1 Indledning 5 1.1 Sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger 5 1.2 Evalueringens

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Jammerbugt

Læs mere

Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265?

Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265? Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265? Horsens LÆ 265 Lægeattest til Rehabiliteringsteam Formål Attesten udspringer af lov om aktiv beskæftigelsespolitik, 30 a. Blanketten

Læs mere

AFTALE. vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden

AFTALE. vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden PLO Hovedstaden 26. okt. 2012 AFTALE vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden 1 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Aftalen vedrører

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1092 af 03/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

INDHOLDSFORTEGNELSE. Det fremtidige arbejde med ressourceforløb Det fremtidige arbejde med ressourceforløb // Den 2. februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Målgruppen for ressourceforløb... 3 2.1. Beskrivelse af målgruppen for ressourceforløb... 3 2.2.

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice eskæftigelsesindsats Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 21b, stk. 3-5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge optagelse

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Forretningsorden for Uddannelsespolitisk udvalg

Forretningsorden for Uddannelsespolitisk udvalg FIOLSTRÆDE 44, 1. TH 1171 KØBENHAVN K TLF. +45 33 36 98 00 WWW.DKUNI.DK Forretningsorden for Uddannelsespolitisk udvalg 9. MAJ 2018 J.NR. TKS SIDE 1/6 Formål for Uddannelsespolitisk udvalg 1: Udvalget

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig.

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig. RESSOURCE FORLØB hvad er det, og hvad kan det betyde for mig www.jobcenter.randers.dk Når Rehabiliteringsteamet indstiller til, at du får et ressourceforløb, starter det med, at du får tilknyttet en koordinerende

Læs mere

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Status på Reform om fleksjob og førtidspension Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Arbejdsmarked 9. december 2016 Aktivitetsparate opdeles i 3 indsatsgrupper UngeGuiden:

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister.

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. NOTAT Dato: 20.08.2018 Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. Beskrivelse af afdelingen Afdelingen løser opgaver

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

Aftale mellem X Kommune og Region Nordjylland

Aftale mellem X Kommune og Region Nordjylland Aftale mellem X Kommune og Region Nordjylland Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder Sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune

Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune Afdeling: Adm. & Service Initialer: RT Dato: 2017/2018 Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøgstitel: Forsøg med formkrav ved lovpligtige

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema

Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema Punkt 10. Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering At får præsentation

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

T A L E P A P I R d e t t a l t e o r d g æ l d e r

T A L E P A P I R d e t t a l t e o r d g æ l d e r Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt T A L E P A P I R d e t t a l t e o r d g æ l d e r Beskæftigelsesministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere