Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016."

Transkript

1 Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/ Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode, som til budget 2012, dvs. at finansministeriets vækstrater på komponenter er brugt til det kommende budgetår og KL s seneste vækstskøn er anvendt på overslagsårene. Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til (mio. kr.) B2012 BF2013 BO2014 BO2015 BO2016 Kommunal indkomstskat , , , , ,9 - Heraf efterreguleringer 0,0-244,7-101,1 0,0 0,0 Selskabsskat -49,5-53,4-46,9-54,4-54,4 Anden skat pålignet visse indkomster -28,7-21,8-22,6-23,2-23,8 Grundskyld -361,3-384,8-410,4-434,3-458,7 Anden skat på fast ejendom -83,9-81,5-82,6-82,6-83,8 I alt , , , , ,6 Samlet set forventes en merindtægt på 72,5 mio.kr. i skatteindtægterne for perioden sammenlignet med overslagsårene i budget 2012, jf. tabel 2. Merindtægten modsvares i nogen grad af et reduceret balancetilskud på tilskuds- og udligningssiden jf. bilag 5. Tabel 2. Forskelle i forhold til overslagsårene i budget 2012 (mio. kr.) BF2013 BO2014 BO2015 SUM Kommunal indkomstskat -101,9-24,9-0,3-127,2 - Heraf efterreguleringer -49,3 2,7 0,0-46,6 Selskabsskat -4,0 9,9 8,7 14,7 Anden skat pålignet visse indkomster 8,0 8,5 8,9 25,3 Grundskyld 0,8 2,1 4,6 7,5 Anden skat på fast ejendom 2,4 2,4 2,4 7,2 I alt -94,7-2,0 24,3-72,5 I alt, ekskl. efterreguleringer -45,4-4,7 24,3-25,8 (+=mindreindtægt, -= merindtægt) Merindtægten skyldes hovedsageligt en merindtægt på 127,2 mio. kr. i kommunal indkomstskat. Dette følger af at det opdaterede skøn for udskrivningsgrundlaget i 2010 er højere end skønnet der ligger til grund for det endelige budget 2012 (hvilket betyder merindtægter på ca. 54 mio.kr. i 2013) og at den skønnede efterregulering i 2013, som følge af valget af selvbudgettering i 2010 er forbedret med 49 mio.kr.. 1

2 Det nye skøns vækstrater for perioden 2010 til 2013 medfører en mindreindtægt på ca. 2 mio.kr. Vækstraterne fremgår sammen med skønnet for udskrivningsgrundlaget af tabel 3. Tabel 2 viser, at det nye skatteskøn indeholder et mindreprovenu på anden skat pålignet visse indkomster på ca. 8 mio. kr. årligt. Det skyldes at provenuet fra dødsbobeskatning for i det endelige budget 2012 var baseret på den endelige skattekørsel vedr Det nye skøn er baseret en skatteoptælling vedr og hvor det tyder på et væsentligt fald i provenuet. Generelt kan der være stor variation i provenuet fra dødsbobeskatning mellem årene. Det nye skøn for provenuet fra ejendomsskatter medfører en mindreindtægt på grundskyld og anden skat på fast ejendom i perioden på 14,7 mio.kr. Kommunal indkomstskat Udvikling i kommunernes udskrivningsgrundlag Nedenstående tabel viser Finansministeriets (ØR) og KL s skøn for udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag på landsplan, samt skønnet for FK s udskrivnings-grundlag, til hhv. budget 2012 og 1. finansielle orientering for BF2013. Tabel 3. Vurdering af det samlede udskrivningsgrundlag (mia. kr.) Endelig budget 2012 Finansministeriet ØR august ,3 808,9 825,2 Vækst i pct. 4,5% 2,0% KL G / ,1 810,0 820,5 851,7 888,3 918,5 Vækst i pct. 4,1% 1,3% 3,8% 4,3% 3,4% Frederiksberg Kommune ØA. 23. kørsel D. 26/ ,6 18,3 18,7 19,4 20,3 21,0 Vækst i pct. 3,6% 2,5% 3,8% 4,3% 3,4% Budgetforslag finansielle orientering Finansministeriet ØR december ,3 800,1 821,9 867,7 Vækst i pct. 3,1% 2,7% 5,6% KL G / ,0 805,0 821,1 858,8 890,6 915,6 938,4 Vækst i pct. 3,6% 2,0% 4,6% 3,7% 2,8% 2,5% Frederiksberg Kommune ØA. 51. kørsel D. 20/ ,8 18,2 18,7 19,7 20,4 21,0 21,5 Vækst i pct. 2,3% 2,3% 5,3% 3,7% 2,8% 2,5% Budgetforslag Finansministeriets og KL s skøn Det fremgår af tabel 3 at finansministeriet marginalt har opjusteret deres skøn for kommunernes udskrivningsgrundlaget i Til gengæld har ministeriet nedjusteret væksten fra 2010 til 2011 og opjusteret den i mindre grad mellem 2011 og 2012, således at det samlede udskrivningsgrundlag for kommunerne i 2012, er lavere med den økonomi- 2

3 ske redegørelse fra december 2011, i forhold til redegørelsen fra august Ministeriet skønner en relativ høj vækst mellem 2012 og 2013 på 5,6 pct. Årsagen til den mere afdæmpede vækst på kort sigt er at statsgældskrisen i en række europæiske stater samt tillidskrisen blandt forbrugere smitter af på Danmark. Virksomheder og forbrugere inden for landets grænser holder ligeledes på pengene, hvilket ikke er gunstigt for væksten. Fremadrettet forventer økonomi- og indenrigsministeriet en højere vækst dels som følge af igangsatte initiativer, udbetaling af efterlønsbidrag samt kickstarten af dansk økonomi med fremrykning af offentlige investeringer. En forudsætning for skønnet med højere vækst i 2013, er at gældskrisen i Europa er aftagende. KL s nye skøn for udskrivningsgrundlaget for 2010 ligger op af finansministeriets fra december, hvor KL nedjusterer, som ministeriet, væksten mellem 2010 og Fra 2011 til 2012 skønner KL en lavere vækst end ministeriet, og KL s skøn for det samlede udskrivningsgrundlag for kommunerne i 2012 ligger 4,1 mia.kr. under ministeriets skøn. Fremadrettet er KL som ministeriet positiv, med en relativt høj vækst fra 2012 og frem. Skønnet for Frederiksberg kommunes udskrivningsgrundlag i 2010 er opjusteret i forhold til det tidligere skøn ved det endelige budget Udskrivningsgrundlaget for 2010 fremskrives frem til 2013 med finansministeriets vækstskøn på komponenter, hvilket dog medfører at den samlede vækst mellem årene bliver lavere, end hvis de overordnede vækstrater fra finansministeriet blev anvendt på det totale udskrivningsgrundlag for Frederiksberg jf. tabel 3. Det fremgår af f.eks. at væksten mellem 2011 og 2012 i ØR december er på 2,7 pct. mens den skønnede vækst for Frederiksberg er på 2,3 pct. Dette skyldes, at den konkrete sammensætning af udskrivningsgrundlaget på Frederiksberg afviger fra landsgennemsnittet. Efterregulering af indkomstskatteprovenuet To år efter budgetåret opgøres kommunernes endelige beskatningsgrundlag, og for de kommuner der har valgt selvbudgettering, foretages der tre år efter budgetåret en afregning af efterreguleringsbeløbet. Beløbet beregnes som forskellen mellem det endeligt opgjorte beløb og det foreløbige beløb, som er afregnet i budgetåret. I BF2013 er der indarbejdet en forventet efterregulering (merindtægt) af 2010 til afregning i 2013 på 244,7 mio. kr. og en forventet efterregulering (merindtægt) af 2011 til afregning i 2014 på 101,1 mio. kr. Samlet efterregulering i BF2013 udgør en indtægt 345,8 mio. kr. (-244, ,1 = -345,9) jf. tabel 4. I B2012 er der indarbejdet en positiv efterregulering for 2010 på 195,46 mio. kr. Der er således i BF2013 tale om en forbedring (merindtægt) på 49,3 mio. kr., for efterreguleringen af I forhold til efterreguleringen af 2011, der afregnes i 2014 er der tale om 3

4 en forværring på 2,7 mio.kr. i det der i budget 2012 var budgetteret med en efterregulering på 103,8 mio.kr. Samlet set er der tale om en forbedring (merindtægt) i BF2013 sammenlignet med B2012 på 46,5 mio. kr. (-49,3 + 2,7 = -46,6 mio. kr.). Tabel 4 Efterregulering af indkomstskatteprovenu (mio. kr.) Budget 2012 Skøn for provenu i Budget ,6 Skøn for provenu i Budget ,1 Skøn for provenu i Budget , ,9 Efterregulering af 2010, afregnes i ,4-103,8 Budgetforslag 2013 = 1.FO Skøn for provenu i Budgetforslag , ,2 Efterregulering af 2010, afregnes i ,7 Efterregulering af 2011, afregnes i ,1 Merindtægt i BF2013 ifht. B ,3 2,7-46,6 i alt I 2012 valgte Frederiksberg statsgaranti, bliver derfor ikke efterreguleret for 2012 i (+=mindreindtægt, -= merindtægt) For at vurdere om en beslutning om selvbudgettering har været en fordel, er det nødvendigt at se på skattesiden og tilskuds- og udligningssiden under ét. Tilskud og udligning behandles for sig i bilag 5, mens der nedenfor opsummeres. Indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning - Samlet efterregulering af 2010 i 2013 foreløbig opgørelse Tabel 5 Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2010, mio.kr. Provenu, mio. kr. Ved statsgaranti (a) Ved selvbudgettering (b) Forskel (a)-(b) Indkomstskatteprovenu A , ,3-132,0 Foreløbig tilskud og udligning inkl. midtvejsregulering 1 B -335,0-497,7-162,6 Nettoprovenu C=A+B , ,0-294,6 Skøn over efterregulering af udligning vedr i 2013, I alt inkl. efterreguleringer. D 0,0 260,3 260,3 Provenu i alt inkl. efterreguleringer E=C+D , ,7-34,3 1) Ekskl. midtvejsregulering af modregning vedr. afståelse af energivirksomheder. (+=mindreindtægt, - = merindtægt) 4

5 Det seneste skøn for udskrivningsgrundlaget for 2010 betyder, at det var en fordel at vælge selvbudgettering i Statsgarantien (indkomstskat og tilskud & udligning) for 2010 ville have givet 4.323,4 mia. kr., og med dette nyeste skøn forventes en indtægt på 4.357,7 mia. kr. Kommunen modtager dermed et ekstra provenu på 34,3 mio. kr., som følge af valget af selvbudgettering for 2010, hvilket fremgår af tabel 5. Da valget af selvbudgettering vedr blev truffet var forventningen at der ville være tale om et netto provenu inkl. efterreguleringer på 4.295,8 mio.kr. I forhold til dette udviser det nye skøn på 4.357,7 mio.kr. et merprovenu på 61,9 mio.kr. Den endelige opgørelse af 2010 foreligger ultimo maj Indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning - Samlet efterregulering af 2011 i 2014 foreløbig opgørelse Det nye skøn viser endvidere at det, indtil videre, var en fordel at vælge selvbudgettering for Statsgarantien ville have givet en indtægt på 4.579,9 mia. kr. i forhold til provenuet ved selvbudgettering som er 4.644,3 mia.kr. jf. det seneste skøn. Dermed har kommunen opnået et merprovenu på 64,4 mio.kr. som følge af valget af selvbudgettering for 2011, hvilket fremgår af tabel 6. Tabel 6 Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2011, mio.kr. Provenu, mio. kr. Ved statsgaranti (a) Ved selvbudgettering (b) Forskel (a)-(b) Indkomstskatteprovenu A , ,2-104,2 Foreløbig tilskud og udligning inkl. midtvejsreg 1 B -468,9-489,2-20,4 Nettoprovenu C=A+B , ,4-124,5 Skøn over efterregulering af udligning vedr i 2013, I alt inkl. efterreguleringer. D 0,0 60,1 60,1 Provenu i alt inkl. efterreguleringer E=C+D , ,3-64,4 1) Ekskl. midtvejsregulering af modregning vedr. afståelse af energivirksomheder. (+ = mindreindtægt, - = merindtægt) Da valget af selvbudgettering vedr blev truffet var forventningen at der ville være tale om et netto provenu inkl. efterreguleringer på 4.560,3 mio.kr. I forhold til dette udviser det nye skøn på 4.644,3 mio.kr. et merprovenu på 84,0 mio.kr. 5

6 Selskabsskat Selskabsskatten er budgetlagt som en fremskrivning af budget 2012 med KL s forventninger til udviklingen i provenuet. Det fremgår af tabel 2 at der forventes en merindtægt ca. 4,0 mio.kr. i 2013, og mindreindtægter i 2013 og 2014 på hhv. 9,9 og 8,7 mio. kr. ifht. budget For hele perioden er der tale om et mindreprovenu på 14,7 mio.kr. jf. tabel 2. Udgangspunktet for beregningen i budget 2012 og det nye skøn, er den endelige afregning af selskabsskat i Det lavere provenu skyldes dermed at KL s nye skøn for væksten i provenuet fra 2012 og frem, er lavere end skønnet for væksten, som lå til grund for budget 2012 jf. tabel 7. Tabel 7 Provenu fra selskabsskat ( kr.) B2012 BF2013 BO2014 BO2015 BO2016 Selskabsskat BF KL's skøn for væksten 1) 8,0% -12,1% 15,9% 0,0% Selskabsskat B KL's skøn for væksten 2) 0,0% 3) 15,1% 10,9% Forskel mellem BF2013 og B2012, (-= merindtægt) ) KL s skøn i G.1-1, ) KL s skøn i G. 1-3, )Den reelle vækst var 20,8 pct. men korrigeret for en ekstraordinær stor afregning i 2012 vedr. tidligere år, var vækstskønnet i G 1-3 fra 2011 stort set 0,0,pct. mellem 2012 og Anden skat pålignet visse indkomster Anden skat pålignet visse indkomster omfatter den kommunale andel af skat af dødsboer samt bruttoskat efter 48 i kildeskatteloven (forskerskatten). Dødsbobeskatningen er genindført fra Der er budgetteret med en indtægt på 2,8 mio. kr. i 2013, svarende til kommunes skatteprocentandel af dødsboskattegrundlaget i den kørsel, der danner grundlaget for skønnet for den kommunale indkomstskat til denne 1. finansielle orientering. På bruttoskat efter 48 (forskerskat) er der i 2013 budgetteret med en indtægt på 19,0 mio. kr. svarende til budget 2012 og niveauet for regnskabsresultatet de seneste år 1. I forhold til B2012 forventes der i et mindreprovenu på ca. 8,0-8,9 mio. kr. årligt. Årsagen til mindreprovenuet er at dødsboskattegrundlaget i den kørsel der lå til grund for B2013 er væsentlig lavere end grundlaget der lå til grund for budget Provenuet for dødsbobeskatning kan svinge væsentligt mellem de enkelte år, f.eks. var provenuet i 2011 på 2,1 mio.kr. og provenuet i 2010 på 19,9 mio.kr. Overslagsårene for begge poster er budgetteret ved at fremskrive med KL s skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. 1 Der konstateret en forskel mellem forventningen på 19,0 mio.kr. i indtægt fra forskerskat i 2012 og et udtræk fra SKAT-TELE. Hvis der viser sig en afvigelse vedr. 2012, kan det have en betydning for skønnet for forskerskatten i Differencen mellem SKAT-TELE og budget 2012 er en mindreindtægt på ca. 16 mio.kr. Forskellen er ikke verificeret og derfor ikke medtaget. 6

7 2. Grundskyld og dækningsafgift. Grundskyld Der betales grundskyld til kommunen af de afgiftspligtige grundværdier. Kommunalbestyrelsen fastsætter grundskyldspromillen, der mindst skal udgøre 16 og højest 34. I Frederiksberg Kommune er grundskyldspromillen 27. Dækningsafgift, offentlige ejendomme For offentlige ejendomme, statslige og kommunale, der er fritaget for grundskyld, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der i stedet betales dækningsafgift af grundværdien og af forskelsværdien 2. Dækningsafgiften af grundværdierne opkræves med halvdelen af grundskyldspromillen, dog med højest 15 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien fastsættes frit af kommunalbestyrelsen, og kan højest udgøre 8,75 promille. I Frederiksberg Kommune dækningsafgiftspromillerne hhv. 13,5 og 8,75. FK opkræver ikke dækningsafgift af kommunens egne ejendomme. Dækningsafgift, erhvervsejendomme Udover dækningsafgiften for de offentlige ejendomme, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der skal betales dækningsafgift af forskelsværdien for erhvervsejendomme, der anvendes til kontor, fabrik, forretning, hotel og lignende, med en promille på højest 10. I Frederiksberg Kommune er dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme 8. Ifølge Borgerservice/ejendomsbeskatning går tendensen mod at produktionsvirksomheder flytter ud af kommunen og dermed mindsker provenuet. Til gengæld er en del af de nybyggede ejendomme med til at hæve provenuet, fordi de anvendes til liberalt erhverv. Tabel 8 viser beregningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift. Multipliceres beregningsgrundlaget med de i det ovenstående beskrevne promiller, så får man provenuet, hvilket beskrives i tabel 9. I tabel 9 fremgår ligeledes væksten i provenuet mellem de enkelte år. Det fremgår at skønnet for provenuet i 2013 for BF2013 er på 466,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,7 pct. i forhold til 2012 i B2012. Tabel 10 sammenligner det skønnede provenu i 2013 i hhv. budget 2012 og budgetforslag Det fremgår at det nye skøn for provenuet i 2013 ligger 3,2 mio. kr. under skønnet for 2013 i budget Det svarer til en ændring på -0,7 pct. 2 Forskelsværdien er bygningsværdien, dvs. ejendomsværdien fratrukket grundværdien. 7

8 Tabel 8. Beregningsgrundlag til beregning af grundskyld og dækningsafgift. (mio. kr.) B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Grundskyld Dækningsafgift Statslige ejendomme Kommunale ejendomme Off. forskelsværdi Erhverv, forskelsværdi ) Det statsgaranterede grundlag i 2012 vedr. grundskyld. Tabel 9. Provenu grundskyld og dækningsafgift. mio. kr. B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Grundskyld -361, ,8-410,4-434,3-458,7 Dækningsafgift -83,9-81,5-82,6-82,6-83,8 Statslige ejendomme -12,8-12,8-13,3-13,3-13,8 Kommunale ejendomme -6,6-6,6-6,9-6,9-7,1 Off. forskelsværdi -8,4-8,4-8,8-8,8-9,2 Erhverv, forskelsværdi -56,0-53,6-53,6-53,6-53,6 I alt -445,2-466,2-493,0-516,9-542,5 Vækst i provenu (pct.) 4,7 5,8 4,8 4,9 1) Det statsgaranterede provenu i 2012 vedr. grundskyld. Tabel 10. Ændring i provenu fra B2012 til BF2013 (mio. kr.) '13 i B12 '13 i 1.FO Diff. Pct. Grundskyld -385,5-384,8 0,8-0,2% Dækningsafgift -83,9-81,5 2,4-2,9% I alt -469,4-466,2 3,2-0,7% (+=mindreindtægt, -= merindtægt) Jakob Johansson Jørgensen Fuldmægtig 8

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Bilag 4. Skøn for skatteindtægter 2015-18

Bilag 4. Skøn for skatteindtægter 2015-18 Bilag 4 Skøn for skatteindtægter 2015-18 8. april 2014 Sagsbeh: JTP Sag: 2014/0012483 Dokument: 11 Økonomiafdelingen Notatet opgør det seneste skøn for skatteindtægter til brug for 1. finansielle orientering

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering.

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering. Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2019 Økonomi og Løn 20-09-2018 Resumé Hvert år til budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem at budgettere skatter, tilskud og udligning på baggrund

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2017

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 295332 Brevid. 2620823 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2018-2021 17. august

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 9 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 21. september 2011 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2011-3411 Dok.nr: 2011-172062 Budgetbilag Skatter samt generelle

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2015-2018, som indgår i Totaltet 2015-2018 til tets 2. behandling

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2018

NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget august 2018 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 308042 Brevid. 2878266 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2019-20222 13. august

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen)

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Til: Økonomiudvalget BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2014-2017, som indgår

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010 Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 12. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-132736 Budgetbilag Udskrivningsgrundlag

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere