Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)"

Transkript

1 j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet Liv & Pension) og Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet Link) er der indgået aftale om oprettelse af pensionsordning for medarbejderne efter bestemmelserne i denne pensionsaftaie. - PensionDanmark,livsforsikringsselskabA/S, CVR-nr , Ballerup

2 ... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Ikrafttrædelse..., 3 2. Medarbejdere Indtrædelsestidspunkt 3 4. Helbredsoplysninger 3 5. Præmiebetaling 5 6. Pensionsdækning 6 7. Udbetaling/begunstigelse "'"'''''''''''''''''''''''''''''''' 8 8. Skattemæssigeforhold "'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9 9. Medbragte pensionsrettigheder. """""""""" "'''''''''''' Ændring Bonus Regulering " 1O 13. Udskydelse af pension/førtidspensionering Pensionsoversigt. "'''''''''''''''''''''''''''' "'"'''''''''' "'''''''''''''''' 1O 15. Særlig risikobonus """""""""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1O 16. Opsparing i Link Ind- og udstationerede medarbejdere Øvrige bestemmelser Fratrædelse/stillingsskift Overgangsregler Opsigelse. """"""'"'''''' 12 Bilag: Almindelige forsikringsbetingelser af 1. juli 2001 Bonusbestemmelser Fratrædelsesbestemmelser Investeringsbetingelser af 1. januar 2002 Specielle forsikringsbetingelser af 1. juli 2001 nr. 701 nr. 195 nr. 192 Side 2 Liv &. Pension PensionDanmark,livsforsikringsselskabNS, CVR-nr , Ballerup J!I

3 1. Ikrafttrædelse Pensionsaftalen træder i kraft den 1. juni Aftalen afløser og erstatter pensionskontrakt af 19. januar/26. januar Medarbejdere Aftalen omfatter alle nuværende samt fremtidigt ansatte medarbejdere, der opnår pensionsret i henhold til overenskomst mellem Danmarks Radio og Dansk Metalarbejderforbund. Endvidere er medarbejdere, der er eller bliver ansat i DMF Klub 317, omfattet af aftalen. Ud over nævnte er ingen af medarbejderne omfattet af overenskomster, der stiller krav til præmiens størrelse eller pensionsdækningens art. Skulle en eller flere medarbejdergrupper senere blive omfattet af en sådan overenskomst, skal arbejdsgiveren straks kontakte Liv & Pension med henblik på en revision af aftalen. 3.Indtrædelsestidspunkt Indtrædelse i ordningen skal ske, når pensionsret er opnået i henhold til ovennævnte overenskomst. En medarbejders indtrædelse i pensionsordningen sker ved, at arbejdsgiver giver Liv & Pension meddelelse om ansættelsen efter nærmere aftale. Medarbejdere, der ansættes i fleksjob, forbliver i videst mulig omfang i en allerede oprettet pensionsordning fra tidligere ansættelse. Er dette ikke muligt, tilbydes medarbejderen en opsparingsordning (rate- eller kapitalpension) uden forsikringsdækning og præmiefritagelse, men med kontosikring (Sparpension). Hvis det efter gældende skattelovgivning ikke er muligt at tilbyde rate- eller kapitalpension tilbydes livrentepension efter nærmere aftale. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at de medarbejdere, der opfylder kriterierne for at indtræde i ordningen, bliver indmeldt i ordningen. 4.Helbredsoplysninger Når medarbejderen er indmeldt i ordningen fremsendes en pensionsoversigt til medarbejderen for den obligatoriske bunddækning, hvor præmien, ud over præmie anvendt hertil, anvendes til opsparing i Liv & Pension. Ordningen oprettes i gennemsnitsrentemiljøet med ratepension ved pensionering, alternativt med livsvarig alderspension, hvis medarbejderen er fyldt 60 år på indmeldelsestidspunktet. Det forudsættes, at den obligatoriske bunddækning ikke overstiger de til Finanstilsynet senest anmeldte grænser. Den obligatoriske bunddækning etableres uden afgivelse af helbredserklæring, men dækningerne forudsætter og at medarbejderen ved tegningen af pensionsordningen ikke har søgt, søger, er indstillet eller godkendt til eller er i fleksjob eller skånejob der ved tegningen af pensionsordningen ikke er rejst ansøgning om offentlig førtidspension eller invaliditetsydeise Side 3 PensionDanmark,livsforsikringsselskabAfS, CVR-nr , Ballerup J!J

4 Liv & Pension og medarbejderen ikke ved tegningen af pensionsordningen er indstillet til eller tilkendt offentlig førtidspension eller invaliditetsydeise. Formuleringen og indholdet af denne forudsætning kan ændres af Liv & Pension med virkning for fremtidige medarbejdere. Den forudsætning, der er gældende for den enkelte medarbejder, fremgår af pensionsoversigten, som medarbejderen får tilsendt, og kan ikke ændres. Oplyser medarbejderen, at denne forudsætning ikke er opfyldt, tilbydes medarbejderen en opsparingsordning med kontosikring, men uden dødsfaldsdækning, invalidepension eller præmiefritagelse. Oplyser medarbejderen ikke herom, men det viser sig, at forudsætningen ikke var opfyldt, dækker ordningen hverken med præmiefritagelse eller invalidepension ved nedsættelse af erhvervsevnen, ligesom dækninger ved død ikke vil blive udbetalt ved død. Der vil således ske ændring af ordningen til en opsparingsordning med kontosikring. Tilvalg ud over bunddækningerne kan foretages mod afgivelse af en personlig helbredserklæring (2-punktererklæring), hvis oplysninger er tilfredsstillende efter Liv & Pensions skøn. Er oplysningerne ikke tilfredsstillende, eller overstiger pensionernes størrelse de til Finanstilsynet seneste anmeldte grænser, forbeholder Liv & Pension sig ret til at kræve supplerende helbredsoplysninger. Liv & Pension betaler honoraret for eventuelle lægeattester. Forsikringsdækningen begynder, når helbredspapirerne er modtaget og fundet tilfredsstillende af Liv og Pension, dog tidligst på den aftalte indtrædelsesdag. Hvis helbredsoplysningerne ikke er tilfredsstillende, sender Liv & Pension tilbud på anden pensionsdækning. Vedrørende afgivelse af helbredsoplysninger efter indtrædelse i ordningen henvises til 10, 12 og 19. Liv & Pension PensionDanmark,livsforsikringsselskabAlS, CVR-nr , Ballerup Side 4 -

5 5. Præmiebetaling Præmien udgør 8,0% af medarbejderens årlige løn. Arbejdsgiveren betaler hele præmien. Ved løn forstås den aftalte bruttoløn inklusive de pensionsgivende tillæg. Medarbejderen kan efter aftale med Liv & Pension og med arbejdsgiverens accept forøge pensionsdækningen ved at forhøje præmien og/eller indbetale supplerende engangsindskud. Præmien betales månedligt forud og forfalder den 1. i hver måned. Arbejdsgiveren indbetaler den samlede præmie til Liv & Pension. Af præmien anvendes forlods det beløb, der er nødvendigt til dækning af: Hospitalsforsikrinq i International Health Insurance danmark AIS (IH/) Præmie og dækninger fremgår af særskilt aftale med IHI. Liv & Pension videresender præmien tillhi. Solidarisk dækninq i Liv & Pension. Ved hvert forsikringsårs begyndelse den 1. juni beregnes præmien på grundlag af antallet samt alders- og kønsfordeling af de omfattede medarbejdere. i gruppens sammen- Præmien kan desuden ændres i løbet af året, hvis der sker større ændringer sætning for eksempel som følge af fission, fusion, frasalg eller opkøb. Link. En del af præmien og/eller eventuelle supplerende engangsindskud kan efter aftale med Liv & Pension anvendes til opsparing i Link, se 16. PensionDanmark,livsforsikringsselskabA/S, CVR-nr , Ballerup Side 5 -

6 6. Pensionsdækning Medarbejderen vælger selv sin pensionsdækning inden for de rammer, der er nævnt i det følgende. Ved valg af dækning ved nedsat erhvervsevne og død skal det sikres, at præmien til dækning ved alderspensionering får et rimeligt omfang. Viser det sig, at præmien for den obligatoriske bunddækning for en medarbejder ikke kan indeholdes i den samlede præmie eksklusive en eventuel frivillig præmie, vil den obligatoriske bunddækning blive nedsat, med mindre det manglende beløb indbetales af arbejdsgiveren. Fælles bunddækning Solidarisk dækninq: Dækningen oprettes i Liv & Pension og omfatter en årlig invalidepension medarbejderens årlige løn. på 30% af Betingelserne for udbetaling af invalidepension følger reglerne, der er beskrevet under den individuelle invalidepensionsdækning. Individuel dækning Dækning ved nedsat erhvervsevne Præmiefritaqelse Nedsættes medarbejderens erhvervsevne til 1/2 eller derunder af den fulde erhvervsevne, ydes der præmiefritagelse for den del af præmien, der anvendes til dækning i Liv & Pension og Link. Dækningen ved nedsættelse af erhvervsevnen til mellem 1/2 og 1/3 er en bonusydelse. Dækningen forudsætter derfor, at størrelsen af bonus er tilstrækkelig. Dækningen kan bortfalde med 3 måneders skriftlig varsel til udløbet af et kalenderår. Er erhvervsevnen nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, gælder dette forbehold ikke. Invalidepension: Pensionen fastsættes af medarbejderen til maksimum 80% af lønnen (inklusive den solidariske dækning). For nogle medarbejdergrupper kan invalidepensionens størrelse dog begrænses eller helt bortfalde pga. medarbejdernes beskæftigelse. Pensionen udbetales, såfremt erhvervsevnen nedsættes til 1/2 eller derunder af den fulde erhvervsevne. Dækningen ved nedsættelse af erhvervsevnen til mellem 1/2 og 1/3 er en bonusydelse. Dækningen forudsætter derfor, at størrelsen af bonus er tilstrækkelig. Dækningen kan bortfalde med 3 måneders skriftlig varsel til udløbet af et kalenderår. Side 6 Pension Danmark, livsforsikringsselskab Af S, CVR-nr , Ballerup J!i

7 Er erhvervsevnen nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, gælder dette forbehold ikke. Præmiefritagelse respektive udbetaling af invalidepension kan tidligst begynde den 1. i måneden efter, medarbejderens erhvervsevne uafbrudt i 3 måneder har været nedsat som anført ovenfor. Udbetalingen fortsætter, så længe erhvervsevnen er nedsat i pensionsberettigende grad, dog længst til tidspunktet for alderspensionering eller til medarbejderens eventuelle død forinden. Der henvises i øvrigt til 8 i vedhæftede Almindelige forsikringsbetingelser nr. 701 af 1. juli Dækning ved død Børnepension: Pensionen fastsættes af medarbejderen til en procentdel af lønnen og kan højst udgøre 25% af lønnen til hvert barn. Pensionen udbetales fra medarbejderens død til de i pensionsoversigten nævnte børn, og udbetalingen ophører den 1. i måneden efter, hvert barn er fyldt 24 år. Pensionen bortfalder ved barnets død. Ratepension (ophørende livsforsikrina i rater): Raten udbetales i 10 år ved medarbejderens død før tidspunktet for alderspensionering. Raten kan omregnes til en engangsudbetaling, og medarbejderen fastsætter størrelsen af engangsudbetalingen til maksimum 800% af lønnen. Kontosikrina: I pensionsordningen er indbygget en kontosikring oprettet som en ratepension. Herved opnås, at der ved død før alderspensionering udbetales det største beløb af det aftalte engangsbeløb ved død og pensionsordningens samlede opsparing. Kontosikringen kan medføre nedsættelse af udbetalingen ved pensionering. Dækning ved alderspensionering Dækningen ved alderspensionering oprettes for den del af præmien, der ikke er anvendt til den obligatoriske bunddækning med eventuelle tilvalg samt individuel dækning ved nedsat erhvervsevne og individuel dødsdækning. Livsvaria alderspension: Pensionen udbetales til medarbejderen, såfremt denne er i live den 1. i måneden efter fyldt 67 år. Pensionen udbetales livsvarigt. Liv & Pension PensionDanmark,livsforsikringsselskabNS. CVR-nr , Ballerup Side 7 -

8 Ratepension (livsbetinqet livsforsikrino i rater): Pensionen udbetales til medarbejderen, såfremt denne er i live den 1. i måneden efter fyldt 67 år, dog tidligst 5 år efter, forsikringen er oprettet. Raten udbetales i 10 år. Dør medarbejderen efter, rateudbetalingen er påbegyndt, men inden der er gået 10 år efter alderspensionering, udbetales de resterende rater til medarbejderens efterladte (jf. 7), der kan vælge de resterende rater omregnet til en engangsudbetaling. Når medarbejderen er fyldt 60 år, kan en eksisterende ratepension ikke reguleres ud over det i pensionsbeskatningsloven fastsatte maksimum for ratepension. I disse tilfælde oprettes i stedet en ophørende alderspension. Kapitalpension (enqanqsudbetalinq ): Summen udbetales til medarbejderen, såfremt denne er i live den 1. i måneden efter fyldt 67 år. Overstiger præmien - inklusive indbetaling til eventuel anden kapitalpension - det i pensionsbeskatningsloven fastsatte maksimumbeløb til kapitalpension, anvendes den overskydende del til enten ratepension eller alderspension. Skulle det på et senere tidspunkt vise sig, at den valgte pensionsdækning ikke kan opretholdes, herunder at kontosikringen medfører nedsættelse af udbetaling ved pensionering, vil Liv & Pension meddele dette til medarbejderen, hvorefter ny pensionsdækning må aftales. Link: For eventuel opsparing i Link gælder bestemmelserne i Udbetaling/begunstigelse Pensioner og rater udbetales månedsvis forud med en tolvtedel af de i pensionsoversigten nævnte beløb. Invalidepensionen udbetales til medarbejderen. Den udbetales dog til arbejdsgiveren, så længe medarbejderen modtager fuld løn/sygeløn fra denne. Udbetaling ved alderspensionering sker til medarbejderen, mens udbetaling ved død tilfalder den/de begunstigede eller medarbejderens dødsbo. Har medarbejderen indsat sine nærmeste pårørende som begunstigede, vil udbetaling ske til medarbejderens ægtefælle eller, hvis en sådan ikke efterlades, til medarbejderens livsarvinger. Efterlades hverken ægtefælle eller livsarvinger, sker udbetaling til øvrige arvinger ifølge testamente eller arveloven. En registreret partner er ligestillet med en ægtefælle. Side 8 Liv & Pension PensionDanmark.livsforsikringsselskabAIS, CVR-nr , Ballerup J!J

9 Indsættes navngivne personer som begunstigede, kan de anførte personer være ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, registreret partner herunder fraskilt registreret partner, en person, der har fælles bopæl med medarbejderen på indsættelsestidspunktet eller dennes livsarvinger, livsarvinger efter arveloven eller stedbørn og disses livsarvinger. Begunstigelsesbestemmelsen fremgår af pensionsoversigten. 8. Skattemæssige forhold Skat og afgift, som Liv & Pension i henhold til lovgivningen skal tilbageholde, fragår i indbetalingen af præmier og i udbetalingen af pensioner, forsikringssummer og tilbagekøbsværdier. 9. Medbragte pensionsrettigheder Medbringer medarbejderen pensionsrettigheder fra tidligere ansættelse, kan Liv & Pension efter nærmere aftale modtage overførselsbeløb fra disse ordninger til forøgelse af pensionsdækningen. 10. Ændring Medarbejderen kan efter aftale med arbejdsgiveren og Liv & Pension ændre den valgte pensionsdækning. Omvalg skal ske inden for de i 6 anførte rammer. Liv & Pension kan gøre ændringen betinget af afgivelse af helbredsoplysninger, der er tilfredsstillende efter Liv & Pensions skøn. Sker omvalg i forbindelse med, at medarbejderen indgår ægteskab/registreret bliver separeret/skilt mister ægtefælle/registreret får forsørgerpligt over børn, partnerskab partner ved død kan omvalg finde sted uden afgivelse af helbredsoplysninger, hvis risikostigningen er under 25%, og omvalg sker inden 3 måneder fra begivenhedens indtræden. Forhøjer medarbejderen præmien og/eller indbetaler supplerende engangsindskud, jf. 5, betragtes dette som en ændring. 11. Bonus Pensionsordningen i Liv & Pension deltager i bonusfordelingen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, der anmeldes til Finanstilsynet. Bonus for pensionsordningen, herunder særlig risikobonus jf. 15, anvendes til forhøjelse af pensionsdækningerne. De gældende bonusbestemmelser er vedhæftet. Liv BtPension Klausdalsbrovej Ballerup Danmark Tlf Fax PensionDanmark,livsforsikringsselskabA/S, CVR-nr , Ballerup Side 9 -

10 nnl~~-~ 12. Regulering Pensionsdækningen reguleres hver 1. juni på grundlag af de fra arbejdsgiveren modtagne lønoplysninger og de for hver pensionsordning opsamlede bonusbeløb. Herudover vil der ved et gunstigt risikoforløb for det foregående år være mulighed for et yderligere bonusbeløb, der vil blive tilskrevet den enkelte medarbejders pensionsordning pr. 1. juli. I perioden frem til næste regulering udgør pensionsdækningen de på sidste reguleringstidspunkt fastsatte pensionsdækninger. Reguleringen sker uden afgivelse af helbredsoplysninger, såfremt pensionerne ikke overstiger de til Finanstilsynet senest anmeldte grænser. 13. Udskydelse af pension/førtidspensionering Forbliver medarbejderen i sin stilling efter fyldt 67 år, udskydes pensionsudbetalingen indtil fratrædelsestidspunktet, dog senest til den 1. i måneden efter fyldt 70 år. Pensionen udbetales da med et forhøjet beløb. Invalidepensionen bortfalder den 1. i måneden efter fyldt 67 år. Vælger medarbejderen - efter aftale med arbejdsgiveren - at blive pensioneret før fyldt 67 år, vil der blive udbetalt en reduceret pension, der beregnes ud fra de indbetalte præmier og den lavere pensionsalder. Tidligste tidspunkt for førtidspensionering er den 1. i måneden efter fyldt 60 år. 14. Pensionsoversigt Ved medarbejderens indtrædelse i pensionsordningen sender Liv & Pension en pensionsoversigt og forsikringsbetingelser. Ved regulering sendes en ajourført pensionsoversigt. 15. Særlig risikobonus Pensionsordningen deltager i en selvstændig risikogruppe i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, der anmeldes til Finanstilsynet. Bonusfordelingen i risikogruppen vil foregå således, at den enkelte medarbejders pensionsordning i første omgang vil få tildelt bonus efter Liv & Pensions sædvanlige regler. Har risikogruppen et bedre risikoforløb end forudsat i Liv & Pensions bonusregulativ, kan der derudover tildeles en særlig risikobonus. Viser det sig, at ordningen har et dårligere risikoforløb end forudsat i Liv & Pensions bonusregulativ eller, at ordningen i øvrigt ikke opfylder Liv & Pensions til enhver tid gældende betingelser i henhold til regler om særlig risikobonus, kan Liv & Pension med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår overføre ordningen til almindelige bonusvilkår. Den særlige risikobonus opgøres hvert år pr. 1. januar for det foregående år, og et eventuelt overskud tilskrives den enkelte medarbejders pensionsordning pr. 1. juli. I øvrigt henvises til de vedhæftede Liv & Pension PensionDanmark,livsforsikringsselskabAlS, CVR-nr , Ballerup bonusbestemmelser. Side 10 -

11 16. Opsparing i Link Medarbejderen kan efter aftale med Liv & Pension vælge at placere en eventuel frivillig præmieforhøjelse og/eller supplerende engangsindskud eller dele deraf til opsparing i Link. Præmien til Link skal være et fast kronebeløb, og betalingen sker via Liv & Pension. Endvidere kan medarbejderen efter aftale med Liv & Pension løbende vælge at anvende den del af den opsparede reserve i Liv & Pension, der hidrører fra en eventuel frivillig præmieforhøjelse, til opsparing i Link. En sådan overførsel kan kun ske, hvis den overførte reserve er fra en kapitalpension eller en ratepension. Overførslen sker indtil videre uden fradrag af omkostninger til Liv & Pension. Dette kan dog ændres med en måneds varsel til den 1. i en måned. Efter fratrædelse kan overførsel af bidrag fra Liv & Pension til Link ikke længere finde sted. Det samme gælder, hvis pensionsaftalen opsiges, eller tilmelding af nye medarbejdere standses. Medarbejderen kan dog efter nærmere aftale med Link selv videreføre indbetalingen. Opsparing i Link kan ske som kapitalpension (beskatningsform 3 - Kapitalforsikring i pensionsøjemed) eller ratepension (beskatningsform 2 - Rateforsikring i pensionsøjemed). Størrelsen af den opsparing, der udbetales ved pensionering eller ved død før pensionsalderen, afhænger af afkastet i de valgte fonde. For opsparing i Link gælder de almindelige forsikringsbetingelser og investeringsbetingelser. Forsikringsbetingelser og investeringsbetingelser er vedhæftet som bilag. Prisen for præmiefritagelsen i Link kan reguleres, hvis skadesforløb, omkostninger eller renteniveau udvikler sig anderledes end forudsat i grundlaget for præmieberegningen. Der henvises i øvrigt til vedhæftede specielle forsikringsbetingelser. Så længe medarbejderen er ansat hos arbejdsgiveren gælder, at Link anvender samme helbredsoplysninger, som afgives til Liv & Pension samt, at pensionsalderen er den samme som i Liv & Pension. Opsparing i Link kan tidligst ske, når begæring og helbredsoplysninger er modtaget og fundet tilfredsstillende af Liv & Pension, dog tidligst på den aftalte indtrædelsesdag. 17. Ind- og udstationerede medarbejdere Medarbejdere, der er bosat eller bliver udstationeret til et andet land samt indstationerede medarbejdere og medarbejdere, der vender hjem fra udlandet, kan vælge at pensionsordningen ændres skattemæssigt fra skattebegunstiget ordning jf. pensionsbeskatningslovens kapitel 1 til en ikke fradragsberettiget ordning jf. pensionsbeskatningslovens 53A. Liv & Pension PensionDanmark.livsforsikringsselskabAIS, CVR-nr , Ballerup Side 11 -

12 I--- Fradrag og/eller beskatning af pensionsordninger er forskellige fra land til land og bør undersøges nærmere i det pågældende land eventuelt med bistand af en revisor. 18. Øvrige bestemmelser Bestemmelserne i de almindelige forsikringsbetingelser nr. 701, 4, er ikke gældende, hvis medarbejderen er udsendt i ljeneste af arbejdsgiveren. 19. Orlov/fratrædelse/stillingsskift Hvis medarbejderen bevilges arbejdsmarkedsrelateret orlov - i indtil 1 år ad gangen - opretholdes de obligatoriske dækninger under orlov. De samlede orlovsperioder, hvor dækningen opretholdes, kan dog ikke overstige 3 år. Præmierne for de obligatoriske dækninger betales af den særlige risikobonus. Fratræder medarbejderen sin stilling hos arbejdsgiveren uden, at udbetaling af pensionsdækninger skal finde sted, følges reglerne i vedhæftede fratrædelsesbestemmelser. Pensionsdækningerne kan videreføres i overensstemmelse med de for individuelle forsikringer gældende regler. Ved videreførsien ændres den solidariske dækning til individuel dækning med individuel præmie. Sker der ved videreførsien en risikoforøgelse i form af forhøjelse af dækningen ved nedsat erhvervsevne og/eller død, kan videreførsien gøres betinget af, at der afgives helbredsoplysninger, der er tilfredsstillende efter Liv & Pensions skøn. Pensionsordningen kan ikke tilbagekøbes. 20. Overgangsregler Medarbejdere, som er optaget i pensionskontrakt af 19.januar/26. januar 1999, skal den 1.juni 2005 overgå til den nye pensionsaftaie. Bestående pensionsdækninger: Værdien af de bestående pensionsdækninger overføres til den nye pensionsordning. 21. Opsigelse Pensionsaftalen kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. I forbindelse med aftalens ophør kan reserverne overføres til anden pensionsleverandør mod, at der betales et gebyr på kr. (2005) pr. medarbejder under forudsætning af, at. Liv & Pensions variable kursværn ikke er aktiveret. Liv & Pensions genkøbsregler ikke er ændret. Opsiges pensionsaftalen, eller standses tilmelding af nye medarbejdere, bortfalder den solidariske dækning. Side 12 Liv & Pension Klausdalsbrovej Ballerup Danmark Tlf Fax PensionDanmark,livsforsikringsselskabAIS, GVR-nr , Ballerup J!J

13 Pensionsdækningerne kan videreføres i overensstemmelse med de for individuelle forsikringer gældende regler. Ved videreførsien ændres den solidariske dækning til individuel dækning med individuel præmie. Søborg, den Ballerup, den æ/c, 2005 Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr Link Danmark, investeringslivsforsikrin CVR-nr elskab A/S ~r~.,. ~:~~~~="f!<~~~ n.. lo"-~~>"'8yt"""'~i<;,_~" ~ Liv & Pension PensionDanmark,livsforsikringsselskabNS, CVR-nr , Ballerup Side 13 -

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring A/S - CVR-nr.

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Pensionsforsikring CS-FONDE

Pensionsforsikring CS-FONDE CS FORSIKRING 2018 FG 85011-1 Pensionsforsikring i CS-FONDE CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-Mail cs@cs.dk - Info: www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til CS Fortsættelse af livsforsikring aftale 85012 i perioden 01.01.2019 til 31.12.2029 (dog max. til det 70. år) CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk - www.cs.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring.

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Spar - Top pension Forsikredes fulde navn Adresse Telefonnr. Postnr. E-mail Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af forsikringsnr.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

50.11 O.18 9/2019 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. juni 2018 for lærere m.fl.

50.11 O.18 9/2019 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. juni 2018 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. juni 2018 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Områdeafgrænsning... 3 2. Indtrædelse

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark For Forsikringsbetingelserne gælder i tilslutning til dansk

Læs mere

Moduler. Dækning

Moduler. Dækning FællesGruppeliv 2019 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring, da det

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse forsikringnr.

Læs mere

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I I'4 P E N S I 0 N Ændringer i samarbejdsaftalen For medlemmer, omfattet af CO1O Pension,

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere