I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes."

Transkript

1 Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års budgetlægninger og ligger til grund for de ændringer, der er indarbejdet i det tekniske budget, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 24/ Hensigten med demografimodellen er at beregne en teknisk fremskrivning af de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling på ældreområdet. Altså at beregne de økonomiske konsekvenser for ældreområdet, når der kommer flere ældre. I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. I dette notat gives indledningsvis en kort beskrivelse af demografimodellen. Herefter beskrives nogle forslag til ændringer af den nuværende model. Demografimodellen på ældreområdet nuværende model Demografimodellen på ældreområdet er en metode til at regulere ældreområdets samlede budgetramme i forhold til den demografiske udvikling. Reguleringen af de enkelte ældrecentres budgetter indgår ikke i demografimodellen. Ældrecentrenes budgetter fastsættes og reguleres ud fra en intern tildelingsmodel på ældreområdet. Demografimodellen på ældreområdet tager udgangspunkt i et variabelt budgetgrundlag. Det variable budget udgør ca. 69,5 pct. af det samlede driftsbudget på ældreområdet (Pleje og omsorg samt forebyggende foranstaltninger). Det variable budget er defineret som lønbudgettet til fagpersonale og vikarer på følgende områder: Beregningsgrundlag variabelt budget Område, beløb i kr. Budget gr. 001 Hjemmehjælp - fagpersonale og vikar gr.000 Puljekonti (afregning samt det nære sundhed) gr. 004 Sygepleje - fagpersonale gr Almene pladser, demensafsnit fagpersonale fagpersonale modtagekøkkener gr. 009 De private leverandører , gr. 003 midlertidige pladser, Kærdalen - fagpersonale Aflastning, demens - fagpersonale I alt Ovenstående budget på knap 226 mio. kr. vurderes at være direkte afhængigt af udviklingen i antallet af ældre. Det betyder samtidig også, at der ikke er indbygget en automatisk 1

2 tildeling til øvrige udgiftsområder som fx materialer og aktiviteter, bygningsdrift samt udgifter lønudgifter til ledelse og administration. Fordeling af det variable budget på aldersklasser Udgiftsfordeling timer 2013 Fordelingsnøgle Variabelt budget fordelt, kr. Antal Andel borger, kr. visiterede, kr år ,2% ,61% år ,7% ,18% ,6% ,02% år ,6% ,09% I alt ,0% ,68% Princippet i beregningen er, at det variable budget fordeles på de enkelte aldersklasser ud fra de visiterede timer. På denne måde fastsættes et beløb pr. borger i hver aldersklasse. Det betyder fx, at for hver ekstra +85-årig borger, tilføres ældreområdet kr. Fordelingsnøglen er fastsat på baggrund af data fra For at fastsætte det forventede udgiftsbehov i budgetperioden, skal det forventede antal visiterede estimeres. Dette gøres ved at gange andel af visiterede i aldersintervallerne med befolkningsprognosen. Afgrænsningen af det variable budget og den principielle fordeling af budgettet på aldersklasser, er således centrale elementer i den nuværende demografimodel. Sund aldring Et andet væsentligt element i den nuværende demografimodel er sund aldring. Sund aldring er blandt andet beskrevet af Det Økonomiske råd (DØR) i en artikel fra 2010 om sundhedsudgifter og levetid. 1 I artiklen anvender forfatterne begrebet sund aldring som et udtryk for, at forlængelse af levetiden kan give sig udslag i flere raske leveår uden større behov for sundhedsydelser. Artiklen udspringer af en undersøgelse, som viser, at udgifterne til ældrepleje er væsentligt højere for personer, som dør inden for to år sammenholdt med overlevende efter to år. Afstand til død har altså en afgørende betydning for størrelsen af den gennemsnitlige plejeudgift pr. person. Når restlevetiden vokser, så falder afstanden til død i en given aldersklasse og dermed falder den aldersbetingede sundhedsudgift i aldersklassen. Denne effekt på sundhedsudgifterne omtales terminaleffekten. Sund aldring kan derfor ses som et udtryk for, at udgiftsudviklingen på ældreområdet kan begrænses som følge af, at behovet for pleje udskydes i takt med at sundheden forbedres. Med andre ord kan det forventes, at de gennemsnitlige sundhedsudgifter pr. ældre ikke er konstante, men vil falde i de kommende år. Samlet forventes det dog, at udgifterne fortsat vil stige, men i et mindre omfang end tidligere antaget. Den samlede stigning skyldes, at antallet af ældre stiger. 1 Nationaløkonomisk Tidsskrift 148 (2010), Søren Arnberg og Tue Bue Bjørner: Sundhedsudgifter og levetid 2

3 Som konsekvens af ovenstående er der i demografimodellen indarbejdet en forudsætning om, at det gennemsnitlige plejebehov pr. borger falder med 0,5 pct. om året. Det vil sige, at det beløb, som modellen udløser pr. ældre over en 3-årig periode er blevet reduceret med 1,5 pct. Den indarbejdede effekt af sund aldring er ikke et udtryk for virkningen af de indsatser og omlægninger, som Vejen Kommune iværksætter. Det kunne for eksempel være virkningen af BASH-indsatsen eller af en stigende anvendelse af velfærdsteknologi. Den effekt, der er indarbejdet i demografimodellen, er alene et udtryk for en generelt forbedret sundhedstilstand, som medfører, at plejebehovet udskydes. Det betyder, at eventuelle konsekvenser af fx øget BASH-indsats eller øget brug af velfærdsteknologi er blevet indarbejdet i budgettet på ældreområdet i form af særskilte effektiviseringstiltag og ikke som en del af demografimodellen. Forslag til ændringer af den nuværende demografimodel Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage nogle ændringer af den gældende demografimodel. Budgetgrundlag Det vurderes, at den nuværende afgrænsning af det variable budgetgrundlag kan fastholdes. I beregningsgrundlaget indgår alene direkte lønudgifter til fagpersonale samt budget til afregning af de private leverandører. Alternativt kunne der fastsættes et bredere budgetgrundlag, som fx også indeholder midler til materialer, aktiviteter, hjælpemidler mv., hvorved disse budgetter også ville blive reguleret som følge af demografiberegningen. Med den smalle model, der anvendes i dag, vil et eventuelt behov for budgetmæssige ændringer af de områder, der ikke er omfattet af modellen, skulle fremsættes som særskilte budgetforslag. Differentieret beregning i udeområdet og indeområdet Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at differentiere demografiberegningen i forhold til indeområdet og udeområdet. I den nuværende demografimodel foretages en fordeling af budgetgrundlaget på baggrund af de visiterede timer til pleje og praktisk hjælp i 2013 både på ældrecentre og på udeområdet. Fra 2014 ophørte den systematiske registrering af visiterede ydelser på ældrecentrene, hvilket betyder, at der fra 2014 kun er systematiske registreringer af visiterede ydelser på udeområdet. Det er derfor ikke muligt at opdatere fordelingsnøglen fra 2013 med de samme data. Det betyder, at budgettet i demografimodellen for fordeles ud fra det visitationsmønster, der var gældende i Det foreslås derfor, at demografimodellen opdeles i to beregninger: en beregning vedrørende udeområdet og en beregning vedrørende indeområdet. Beregningen vedrørende udeområdet udarbejdes på samme måde som den nuværende model, men ud fra en opdateret fordelingsnøgle baseret på visiterede timer for 2015 på udeområdet. 3

4 Fordeling af det variable budget på aldersklasser udeområdet Udgiftsfordeling timer 2015 Fordelingsnøgle Variabelt budget fordelt, kr. Antal Andel borger, kr. visiterede, kr år ,7% ,53% år ,6% ,14% ,6% ,87% år ,1% ,64% I alt ,0% ,96% Med ovenstående beregning fastsættes en pris pr. visiteret borger i de enkelte aldersklasser. Den gennemsnitlige pris pr. visiterede borger på tværs af aldersklasserne er således kr. I demografiberegningen sammenholdes andelen af visiterede i aldersintervallerne med befolkningsprognosen. Herudfra beregnes det forventede antal visiterede i enkelte aldersklasser med de beregnede udgifter pr. visiteret i aldersklassen. Beregningen vedrørende indeområdet baseres på antallet af, som er visiteret til plejebolig i Ved at dividere antal visiterede personer med det samlede antal personer i aldersgruppen kan vi opgøre den procentdel af befolkningen, som er på plejecenter og lignende. Ved at gange denne procentdel med aldersgruppen i befolkningsprognosen 2 fås det fremtidlige antal forventede visiterede personer aldersfordelt. Dermed fremskriver modellen antallet af på plejecentre fra 304 til 329 i 2020 I denne model forudsættes det, at alle på plejehjem har det samme plejebehov. I modellen er behovet pr. visiteret borger opgjort til kr. Fordeling af det variable budget på aldersklasser indeområdet Udgiftsfordeling Antal Andel Udgift i alt visiteret borger, kr år ,0329% år ,5904% ,0352% år ,2245% I alt ,7099% Note: Budgettet består af udgifter til almindelige plejeboliger, demensboliger samt boliger til midlertidige ophold. Arbejdsgruppen har herudover arbejdet med en model, hvor beregningen vedrørende indeområdet opdeles yderligere. Det vil sige i henholdsvis almindelige plejeboliger, demensboliger og boliger til midlertidige ophold. Denne opdeling har imidlertid kun meget marginale økonomiske konsekvenser sammenlignet med ovenstående model, hvorfor arbejdsgruppen foreslår, at indeområdet beregnet under ét i demografimodellen. Økonomiske konsekvenser af ændringer Set over en 4-årig periode vil de økonomiske konsekvenser af den nye model sammenlignet med den nuværende model være relativt begrænsede. I 2017 og 2018 vil den nye model udløse lidt færre ressourcer, mens den i 2019 og 2020 vil udløse lidt flere ressourcer. Der vil således være en mindreudgift i 2017 på kr. og en merudgift i 2020 på kr. 2 Vejen Kommunes befolkningsprognose

5 Sammenligning af nuværende med ny model Model, kr Udgifter gammel model Ny model Merudgift ved ny model Set over en 12-årig periode vil den nye model samlet udløse godt 1,0 mio. kr. mere end den nuværende model. Anvendelse af sund aldring i demografimodellen I den nuværende demografimodel er det forudsat, at effekten af sund aldring er på 0,5 pct. om året. Dvs., at det forudsættes, at plejebehovet hvert år falder med 0,5 pct. I demografimodellen er det derfor over en 3-årig periode forudsat, at plejebehovet er faldet med 1,5 pct. Sund aldring bliver i den nuværende model anvendt på alle aldersgrupper. Ud over effekten af sund aldring er der særskilt blev indarbejdet budgetreduktioner i form af effektiviseringer på området, som følge af den målrettede indsats med at gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed reducere plejebehovet. I perioden fra regnskab 2010 til regnskab 2015 er udgifterne pr. +65-årig faldet fra kr. til kr., jf. ECO-nøgletal. Det svarer til et fald på 9 pct. Det er meget vanskeligt at fastsætte den præcise effekt af sund aldring i forhold til plejebehovet. Princippet med sund aldring er, at en væsentlig del af sundhedsudgifterne i de sidste leveår ikke afhænger af alderen, men af restlevetiden. En indikator for den sunde aldring kunne være at tage udgangspunkt i den faktiske udvikling i restlevetiden. I henhold til Danmarks Statistik kunne en borger på 65 år i år 2000/2001 forvente at blive 81,7 år, mens en borger på 65 år i 2013/2014 kan forvente at blive 84,3 år. Dette svarer til en årlig forlængelse af restlevetiden på 0,25 %. Økonomiske konsekvenser ved ændring af faktor for sund aldring I nedenstående tabeller er der foretaget en beregning af konsekvensen af, at sund aldring reduceres fra 0,5 pct. til 0,25 pct. Herudover indgår aldersgruppen med de 0-64-årige ikke i beregningen af effekten af sund aldring, da effekten af sund aldring må forventes at være meget begrænset for denne aldersgruppe. I den første model, hvor demografiberegningen er opdelt i ude- og indeområdet, vil merudgiften i 2017 være på kr. stigende til kr. Konsekvenser af ny model inklusiv nedjustering af effekt af sund aldring Udgifter nuværende model Ny model opdelt ude og inde Merudgift ved ny model Ny model sund aldring på 65+årige,

6 samt aldring på 0,25% Merudgift ved ændring af sund aldring til 0,25% Konklusion Det foreslås at ændre den nuværende demografimodel, således at beregningen fremover tager udgangspunkt i en opdeling af budgettet i udeområdet og indeområdet. Denne ændring har relativt begrænsede økonomiske konsekvenser. Det vurderes, at den indregnede effekt af sund aldring på 0,5 pct. bør nedjusteres. Den faktiske udvikling i restlevetiden de seneste 12 år viser, at levetiden gennemsnitligt er steget med 0,25 pct. om året. Hvis effekten af sund aldring fra 2017 nedjusteres til 0,25 pct., vil merudgiften i forhold til den nuværende model være på 0,6 mio. kr. i 2017 stigende til 2,6 mio. kr. i

7 Mio. kr. Bilag 1 Figuren sammenligner den nuværende demografimodel med forslaget til den nye demografimodel med effekt af sund aldring på henholdsvis 0,5 pct. og 0,25 pct. 280 Forskellige modeller med sund aldring Budget år 2013 model, sund aldring 0,50 % Ny model, sund aldring 0,50 % Ny model, sund aldring 0,25 % 7

8 Bilag 2 Tabellen nedenfor viser mindreudgiften opgjort som forskellen mellem den nuværende demografimodel med effekt af sund aldring på 0,5 pct. og den oprindelige demografimodel, der blev anvendt til og med Den oprindelige model ville have udløst en merudgift på 1,8 mio. kr. i 2014, 2,9 mio. kr. i 2015 og 4,2 mio. kr. i 2016 i forhold til den nuværende model. Sammenligning af nuværende model med oprindelig 2012-model Demografi Demografipulje med oprindelig 2012-model Demografipulje med nuværende model Forskel

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1. Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende: Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014 Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model

Læs mere

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at: NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Total demografitrykprøvning

Total demografitrykprøvning Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som

Læs mere

PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET

PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET Juni 2016 Hvordan er præsentationen opbygget? Formålet med projektet Baggrundsviden Præsentation Økonomiske af modellen konsekvenser Processen for budgetopfølgning

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Bilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring

Bilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 3. 2016 - ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp i Albertslund kommune

Hjemmehjælp i Albertslund kommune Hjemmehjælp i Albertslund kommune - Der skal bruges 12,3 mill. kr. de næste fire år for at bevare standarden 1. Hovedresultater I den kommende fire års periode kommer der flere ældre. Det kan beregnes,

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013 Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Hvordan laver vi demografimodeller på ældreområdet?

Hvordan laver vi demografimodeller på ældreområdet? Temamøde: Hvordan laver vi demogrimodeller på ældreområdet? Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro, KORA Gæst: Leif Gjørtz Christensen, Direktion for Job og Velfærd, Viborg Kommune KORA temamøde Hvordan

Læs mere

Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar

Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar NOTAT ØDC - økonomistyring 22. marts 2018 Bilag 2 Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2017 Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1.

Læs mere

Socialudvalget. Referat for møde den 7. maj Tidspunkt: kl. 15:30 Snoezelhuset -Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg

Socialudvalget. Referat for møde den 7. maj Tidspunkt: kl. 15:30 Snoezelhuset -Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg Socialudvalget Referat for møde den 7. maj 2019 Tidspunkt: kl. 15:30 Sted: Snoezelhuset -Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg Deltagere Frank W. Damgaard Mira Issa Bloch Hanne Majgaard Jens

Læs mere

Tabel 1. Den forventede udvikling i antal 67+-årige i Furesø Kommune år

Tabel 1. Den forventede udvikling i antal 67+-årige i Furesø Kommune år Notat om resultaterne af plejeboliganalyse (august 2018) Index100 har i samarbejde med Furesø Kommune foretaget en fremskrivning af behovet for plejeboliger i Furesø Kommune. I det følgende skitseres resultaterne

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om: Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune

Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune Notat Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune Thomas Astrup Bæk, Marie Kjærgaard og Steffen Kruse Juul Krahn Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune VIVE og forfatterne, 2018 e-isbn: 978-87-93626-42-3

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet

Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Steffen Juul Krahn, Mikkel Munk Quist Andersen, Stinne Aaløkke Ballegaard, Mathilde Hyldahl Dieckmann og Simon Hartwell Christensen Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Analyse

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 9. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 580 (Alm. del) af 18. september

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Internt notatark. Emne: Prognose Bestillerbudget 2017 til 2020 Hjemmeplejen og Sygeplejen. Indledning

Internt notatark. Emne: Prognose Bestillerbudget 2017 til 2020 Hjemmeplejen og Sygeplejen. Indledning Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Økonomiafdelingen SEN Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 16/2422 Løbenr. 96866/16 Sagsbehandler Torben Albrecht Direkte telefon 79 79 72 45 E-mail talb@kolding.dk

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Sagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016

Sagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 1-3-216 Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 216 I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 216 samt

Læs mere

Notat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry

Notat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry Sag: 15/7551 Budget & Analyse / Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune Sagsbehandler Leif Haarbo Nielsen Tlf 87947082 23. februar 2015 Notat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry 2014-2025

Læs mere

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Demografimodeller i Esbjerg Kommune

Demografimodeller i Esbjerg Kommune Rapport Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet Bo Panduro og Marie Kjærgaard Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet VIVE og forfatterne, 2018

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling

Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling Axel Mossin. Januar 2013. Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal - www.noegletal.dk Vedrørende Frederiksberg kan de senere års

Læs mere

Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017

Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017 Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen 3. Januar 2017 Kommuner sparer på ældrepleje og omsorg! Ældre Sagen I 29 af landets kommune (30%) er der afsat færre penge pr. ældre til pleje og omsorg i 2016

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.

Læs mere

Demografimodel på ældreområdet

Demografimodel på ældreområdet Notat Haderslev Kommune VS Stab og Administration Nørregade 41 6100 Haderslev 28. maj 2013 Sagsidt: 13/15101 Sagsbehandler: Martin Gils Anders Demografimodel på ældreområdet Udvikling i demografi er vigtig

Læs mere

Figur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper

Figur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper Indledning Demografikataloget udarbejdes for at forudse de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i Greve Kommune og i befolkningens alderssammensætning, hvis det nuværende serviceniveau skal

Læs mere

KL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016.

KL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016. Notat Dato 27. maj 2016 KL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016. Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Demografi giver kommuner pusterum i

Demografi giver kommuner pusterum i Analysepapir, februar 21 Demografi giver kommuner pusterum i 21-12 Befolkningsudviklingen betyder, at kommunerne under ét i de kommende år kan øge serviceniveauet eller sænke skatterne, selvom der aftales

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet.

FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. 18. december 2017 Ældreområdet 2017 FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. Ny banebrydende undersøgelse om normeringer på plejecentre

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Spareplan får hjælp af demografisk medvind

Spareplan får hjælp af demografisk medvind Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

Tal og fakta på ældreområdet

Tal og fakta på ældreområdet Tal og fakta på ældreområdet Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærds- og Sundhedsstaben 27.00.00-A00-25-7 Et fald i udgifterne betyder nødvendigvis ikke et fald i serviceniveau Udgifterne til ældre med

Læs mere

Mængdekorrektioner Budget

Mængdekorrektioner Budget Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

Budgetlægning på ældreområdet

Budgetlægning på ældreområdet Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro Budgetlægning på ældreområdet Kortlægning af kommunernes demografimodeller og enhedsbeløb Publikationen Budgetlægning på ældreområdet kortlægning

Læs mere

Historisk mulighed for at effektivisere i kommunerne

Historisk mulighed for at effektivisere i kommunerne Organisation for erhvervslivet 1. december 2008 Historisk mulighed for at effektivisere i kommunerne AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK I 2015 har kommunerne behov for fem en halv mia.

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Demografimodeller Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Byrådets temamøde den 25. juni Overvejelser om nye demografimodeller for dagtilbud og skoler Uændrede hovedprincipper:

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolknings 2014 Prognose Egedal kommune udarbejder hvert år en befolknings som er en fremskrivning af Kommunens befolkningstal frem til 2026. Befolkningsn bruges primært som grundlag for budgetarbejdet

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 218 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 2.august 2016/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2016-2028 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller

Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller Notatet redegør for delresultater og status vedr. analysen, der blev igangsat

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget

Nedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget Notat Vedrørende: Demografireguleringer 2018-21 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 23. maj 2017 Sendes

Læs mere

Behovsanalyse af plejeboligområdet

Behovsanalyse af plejeboligområdet Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere