Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen."

Transkript

1 Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj. Der er indsat elementer fra Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde af 3. marts Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også skabelon til opgørelse af kommunes efterspørgsel af tilbud, skabelon til specifikation af efterspørgsel vedr. autister, skabelon til kommunens udbud af tilbud, og skabelon til venteliste. Skemaet er en erstatning for de tekstbokse, der indgik i materialet til kommunens redegørelse i Ændringen er foretaget, fordi teknikken med tekstbokse ikke fungerede tilfredsstillende. Opdeling i undergrupper følger mapperne om efterspørgsel og udbud. Der regnes med tekst på de enkelte områder og ønskes denne uddybet kan det ske under de enkelte målgrupper. Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Generelt Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen: Samarbejdet med Regionen omkring Rammeaftalen har været udmærket. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

2 Side 2 af 15 sider. Børneområdet Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne Der foreligger en politisk beslutning om at hjemtage hovedparten af børnene fra Børneterapien i løbet af Det vil have betydning for efterspørgslen af pladser. Umiddelbart forbliver 1 barn i Børneterapien. Fremover vil Gl. Hjortespring fungere som kompetencecenter for ADHD. Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Familiecentret Kærnehuset er oprettet. Det er sket som en sammenlægning af flere aktuelle ydelser indenfor forebyggende foranstaltninger, og forventes derfor ikke at medføre nogen ændringer på området. Derudover benytter Herlev Kommune tværfaglige sundhedsteams, pædagogisk vejledning til forældre, søskendenetværk, og foranstaltninger efter Serviceloven, primært aflastning. Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene Herlev Kommune driver ikke tilbud på børneområdet. Øvrige bemærkninger Ved døgnanbragte børn var det i amtet hovedreglen, at børnene/de unge ikke modtog fritidsog klubtilbud, idet de socialpædagogiske tilbud var til stede i døgntilbuddet. Denne praksis har vi videreført som hovedregel, men er stødt på problemer, når barnet går i heldagsskole, hvor vi ikke altid kan undgå at betale fuld takst for fritids/klubdelen af tilbuddet. Der er en generel tendens til, at de børn, der anbringes har behov for et særligt undervisningstilbud i forbindelse med anbringelsen. Der er oftest tale om dagbehandling, da børnene er for skrøbelige til at klare undervisning uden socialpædagogiske rammer. Uddybning af de enkelte målgruppe-områder Målgrupper: Autisme Tekst SFO og klubtilbud Børnene modtager ofte fritidshjemstilbud/sfo-tilbud i tilknytning til specialundervisningen. Ved specialundervisning på Herlev Kommunes skoler gives et SFO-tilbud. Klubtilbud til unge med særlige problemstillinger vil stadig skulle købes eksternt. Nogle unge med autisme vil ikke kunne magte den uro, et stort sted vil medføre. Et klubtilbud skal ligge i fysisk nærhed af uddannelsessted og/eller hjemmet både for at give de unge mulighed for at have venner i nærheden og for at minimere transporttiden. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

3 Side 3 af 15 sider. Børneområdet Døgntilbud Aktuelt er 8 børn og unge med handicap anbragt udenfor hjemmet. Heraf er 4 anbragt i familiepleje og 4 på institution. Heraf er de 2 børn udadreagerende autister og/eller har en psykiatrisk overbygning og kræver et højt specialiseret tilbud. Der vil derfor nu og i fremtiden alene være tale om at købe pladser, dog vil mindre børn søges anbragt i familiepleje, hvis det er fagligt forsvarligt. I forhold til alle døgnanbringelser skal der være et nært beliggende undervisningstilbud. Der vil oftest være behov for specialiseret pleje og specialpædagogisk viden. Aktuelt er det de dårligst fungerende børn med autisme, der anbringes udenfor hjemmet. Anbringelsesårsagerne er oftest, at forældrene ikke magter barnet længere i kombination med at barnet har behov for en særlig pleje, træning og/eller pædagogik. Derfor vægtes anbringelsesstedets specialtilbud højere end geografisk placering. P.t. mangler døgntilbud til o Unge med problemer indenfor kontakthæmningsspektret (ADHD, OCD, Tourette og visse former for autisme). o Unge med en af ovennævnte diagnoser og hvor den unge samtidig er udadreagerende. Der er et helt udækket behov for akutpladser. Tidligere kunne amtet pålægge en døgninstitution eller en aflastningsinstitution at tage et barn ind på overbelægning. Den mulighed findes ikke mere. Aflastning Der mangler aflastningstilbud i institutionsregi. Der mangler især tilbud til unge blandt andet til autister og til de udadreagerende med ADHD, Tourette m.m.. nedsat fysisk funktionsevne SFO og klubtilbud Børnene modtager ofte fritidshjemstilbud/sfo-tilbud i tilknytning til specialundervisningen. Klubtilbud til unge med særlige problemstillinger vil stadig skulle købes eksternt. F.eks. kræver nogle af de fysisk handicappede unge på Geelsgaardskolen særlig pleje og stiller særlige krav til de fysiske faciliteter. Et klubtilbud skal ligge i fysisk nærhed af uddannelsessted og/eller hjemmet både for at give de unge mulighed for at have venner i Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

4 Side 4 af 15 sider. Børneområdet nærheden og for at minimere transporttiden. Døgntilbud P.t. mangler døgntilbud til børn og unge o der er stærkt fysisk handicappede, men intellektuelt bedre fungerende Aflastning Der mangler aflastningstilbud til børn med særlige handicap, som f.eks. døvblinde børn. Der har været en del tilflyttere, hvilket har betydet en stigning i efterspørgslen af klubtilbud i forhold til forventet forbrug. Psykisk udviklingshæmning Specialbørnehaver Målgruppen til specialbørnehaver varierer meget, men der er gennemgående tale om børn med betydelige funktionsnedsættelser. De vil være stærkt udviklingshæmmede og/eller fysisk handicappede og vil ofte have komplekse eller sammensatte handicaps (døvblinde, udadreagerende autister, multihandicappede). Herlev Kommune køber 2-4 pladser i eksterne specialbørnehaver i andre kommuner, hvilket forventes at være behovet også fremover. Børnene har så forskelligartede funktionsnedsættelser og behov, at der ikke vil være hverken faglig eller økonomisk baggrund for at etablere egne tilbud. Der vil derfor fortsat være behov for at købe pladser i andre kommuner. I specialbørnehaverne vil der i hverdagen skulle være særlig ekspertise og viden til stede i form af bl.a. fysioterapeut, psykolog, tale/hørepædagog samt pædagoger med specialpædagogisk viden og erfaring. Der skal være kendskab til komplicerede og sammensatte handicap. På specialbørnehaveområdet vil der skulle findes tilbud tæt på Herlev, da børnene er hjemmeboende og ikke skal tilbringe for lang tid med at blive transporteret. Lang transporttid er hverken fagligt eller økonomisk forsvarligt. Herlev Kommune har selv en række gruppeordninger for de børn, der magter at blive integreret med andre børn. SFO og klubtilbud Børnene modtager ofte fritidshjemstilbud/sfo-tilbud i tilknytning til specialundervisningen. Ved specialundervisning på Herlev Kommunes skoler, gives et SFO-tilbud. Klubtilbud til unge med særlige problemstillinger vil stadig skulle købes eksternt. Et klubtilbud skal ligge i fysisk nærhed af uddannelsessted og/eller hjemmet både for at give de unge mulighed for at have venner i Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

5 Side 5 af 15 sider. Børneområdet nærheden og for at minimere transporttiden. Der er et helt udækket behov for akutpladser. Tidligere kunne amtet pålægge en døgninstitution eller en aflastningsinstitution at tage et barn ind på overbelægning. Den situation eksisterer ikke længere. Aflastning Der eksisterer kun ganske få aflastningsinstitutioner, hvor børnene er på venteliste omkring 1 år. Derfor forsøges ofte med private aflastningsfamilier. Det er en god løsning til nogle børn, men de er svære at finde, da det at have et aflastningsbarn med handicap, bl.a. stiller krav til de fysiske faciliteter. En anden nødløsning kan være at tilbyde pasning i hjemmet, men det giver ikke samme grad af aflastning til familien. Aflastning er ikke i sig selv et pædagogisk tilbud, men et tilbud om pasning. De børn og unge, der har behov for aflastning i institutionsregi, vil ofte være så plejekrævende eller kræve så meget opsyn, at der er behov for en høj personalenormering og at personalet har specialviden om handicap. sindslidelse Vi ser en stigning i antallet af børn med udadreagerende adfærd i kombination med andre diagnoser. Disse børn og unge bliver det stadig vanskeligere at finde døgntilbud til. P.t. mangler døgntilbud til børn og unge o unge med problemer indenfor kontakthæmningsspektret (ADHD, OCD, Tourette og visse former for autisme). o Unge med en af ovennævnte diagnoser eller psykoser og hvor den unge samtidig er udadreagerende. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

6 Side 6 af 15 sider. Voksen området, handicap Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne Herlev Kommune vil undersøge mulighederne for at oprette et døgndækket bofællesskab i Herlev for målgruppen af unge stærkt fysisk handicappede, som primært er normalt begavede. Bofællesskabet vil også kunne indeholde aflastningspladser. Herlev Kommune har ikke selv nok borgere i målgruppen, så etablering af et sådant bofællesskab skal ske i samarbejde med andre kommuner. Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Hjemmevejledning og værested for psykisk udviklingshæmmede. Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene På området for psykisk udviklingshæmmede er der fokus på det neuropædagogiske arbejde. Kommunens pædagogiske konsulent er til rådighed for tilbuddene. Med udgangspunkt i Jabog Aktivitetscenter Hørkær er det målet at etablere et kompetencecenter på området. Der er bruger- og pårørenderåd på Hørkær, Højsletten og bofællesskabsområdet. Øvrige bemærkninger Det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunerne (i Region Hovedstaden) indgår en aftale om, at handlekommunen kontakter betalingskommunen, hvis det er aktuelt at flytte en borger til et andet tilbud, således at betalingskommunen kan vurdere, om de selv har et tilbud til borgeren. Det er et problem når tilbuddets målgruppebeskrivelse og ydelsesbeskrivelse stemmer overens med borgerens, og tilbuddet så alligevel efter kort tid anmoder om betalingstilsagn til finansiering af ekstra ressourcer. Det er nødvendigt, at der etableres en koordinering i forhold til de vanskeligst placerbare borgere, da alternativet kan være, at for mange kommuner hver for sig må etablere alt for dyre enkeltmandsprojekter. Uddybning af de enkelte målgruppe-områder Målgrupper: Autisme Tekst Botilbud Efter enten 107 eller 108 vil Herlev Kommune især få behov for køb af botilbud til unge med autisme og andre kontaktforstyrrelser. Der er behov for at ændre et bofællesskab til at have autister som målgruppe. Dette skal ses på baggrund af, at sammensætningen af borgeres handicap i Herlev er under forandring. Der er fortsat behov for køb af pladser til egentlig botræning; ikke mindst til grupper af autister med ADHD m.fl. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

7 Side 7 af 15 sider. Voksen området, handicap Der vil især fremover komme til at mangle tilbud til autister og andre kontakthæmmede (ADHD m.fl.). nedsat fysisk funktionsevne Beskæftigelses- og samværstilbud Et højt specialiseret tilbud på området for beskyttet beskæftigelse skal tage udgangspunkt i specifikke handicap og sikre en høj grad af individuel pædagogisk støtte. Tilbuddene skal være beliggende tæt på brugernes hjem/botilbud, dvs. tæt på Herlev. Siden Rammeaftalen 2008 er der sket en ændring i måden at registrere ældre, døves dagtilbud. Det giver sig udslag i, at det tal, der nu indmeldes til Rammeaftalen 2009 er væsentligt forhøjet i forhold til Det er imidlertid kun en formel ændring, og der er ikke tale om øget behov. Bofællesskaberne i Herlev regnes med under 108 og ikke som før efter 107. Det har også betydet, at opgørelsen efter 107 er faldet væsentligt, mens opgørelsen efter 108 tilsvarende er steget. Endelig bemærkes, at Herlev Kommune planlægger at et kommunalt døgndækket bofællesskab. Det forventes at kunne få betydning for efterspørgslen af pladser på længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne/senhjerneskadede fra ultimo 2011 og fremefter. Psykisk udviklingshæmning Botilbud Efter enten 107 eller 108 vil Herlev Kommune især få behov for køb af botilbud til ældre psykisk udviklingshæmmede med et stort aldersbetinget plejebehov. Specialiserede døgntilbud vil typisk være tilbud til helt specielle målgrupper som f.eks.: o Udadreagerende autister o Udviklingshæmmede med sindslidelse o Erhvervet hjerneskade o Dobbeltdiagnose (sindslidelse og stofmisbrug) o Døve, blinde, døvblinde o Multihandicappede o Enkeltmandsprojekter De specielle målgrupper indebærer såvel specifik specialviden som særlige ydelser. Den særlige behovsopfyldelse vil vægtes højere end den geografiske placering. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

8 Side 8 af 15 sider. Voksen området, handicap Af de 6 bofællesskaber er 1 på nuværende tidspunkt beregnet til en ældre gruppe af psykisk udviklingshæmmede. Der vil i løbet af få år være behov for 2 af bofællesskaberne til denne målgruppe. Derudover er der behov for pladser med døgndækning svarende til et egentligt ældre plejecenter. Aflastning Aktuelt benytter vi kun få institutionsaflastningspladser til voksne psykisk udviklingshæmmede og fysisk handicappede. Når det sker, vil der være tale om o En forlængelse af en børneforanstaltning o En situation, hvor ægtefællen ikke længere magter at have vedkommende hjemme hele tiden o En akut situation, mens der ventes på et mere permanent tilbud eller o Behov for at der bliver taget sig af vedkommende i en periode Med undtagelse af de få situationer, hvor en aflastningsfamilie har eller påtager sig opgaven, vil der næsten altid være behov for at købe pladsen i en anden kommune. De store årgange af hjemmeboende børn med handicap er omkring de 18 år nu. Mange forældre har en forventning om, at de kan blive boende hjemme lidt endnu og at hjælpen fortsætter uændret. Dvs. at de har en forventning om aflastning som hidtil. Det øger behovet for køb af pladser. Nærhed til dagtilbud vil blive vægtet, så hverdagen kan være så normal som muligt. Beskæftigelses- og samværstilbud Herlev Kommune driver Job og Aktivitetscentret Hørkær og Værestedet Peberkværnen i tilknytning til bofællesskaberne for psykisk udviklingshæmmede. Disse tilbud fortsætter med deres nuværende målgrupper og faglige indsats. Der vil fortsat blive udbudt pladser til andre kommuner. Der er behov for køb af specialiserede pladser. Der er desuden behov for køb af aktivitets- og samværstilbudspladser til ældre (demente udviklingshæmmede) og især til især døve og hørehæmmede. Et højt specialiseret tilbud på området for beskyttet beskæftigelse vil tage udgangspunkt i specifikke handicap, f.eks. til døve, blinde, autister, sindslidende. Vil sikre en høj grad af individuel pædagogisk støtte. Tilbuddene skal være beliggende tæt på brugernes hjem/botilbud, dvs. tæt på Herlev. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

9 Side 9 af 15 sider. Voksen området, psykiatri. Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne Ingen Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Aktivitetsteamet for sindslidende varetager bostøtte, værested, cafe og idrætsprojekt. Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene Den faglige udvikling af socialpsykiatrien varetages af Aktivitetsteamet og Botilbuddet Juvelhuset, der tilsammen arbejder på at være et kompetencecenter for socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien bygger på brugerinddragelse. Her er fokus på psykosocial rehabilitering og recovery. Øvrige bemærkninger Det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunerne (i Region Hovedstaden) indgår en aftale om, at handlekommunen kontakter betalingskommunen, hvis det er aktuelt at flytte en borger til et andet tilbud, således at betalingskommunen kan vurdere, om de selv har et tilbud til borgeren. Det er et problem når tilbuddets målgruppebeskrivelse og ydelsesbeskrivelse stemmer overens med borgerens, og tilbuddet så alligevel efter kort tid anmoder om betalingstilsagn til finansiering af ekstra ressourcer. Det er nødvendigt, at der etableres en koordinering i forhold til de vanskeligst placerbare borgere, da alternativet kan være, at for mange kommuner hver for sig må etablere alt for dyre enkeltmandsprojekter. Målgrupper: sindslidende Tekst Herlev Kommune driver Aktivitetsteamets værested for sindslidende samt IFAktivisterne (idrætstilbud til sindslidende i samarbejde med Ballerup Kommune). Disse tilbud fortsætter med deres nuværende målgrupper og faglige indsats. Der vil fortsat blive udbudt pladser til andre kommuner. Herlev Kommune forventer at være selvforsynende m.h.t. beskæftigelse af sindslidende samt at sælge enkelte pladser. Der vil være behov for at købe mentorordninger mv. på foranledning af Jobcenter Herlev. Herlev Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af et kompetencecenter indenfor socialpsykiatrien. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde mellem kommunens botilbud til personer med en psykisk lidelse (Juvelhuset) og kommunens øvrige tilbud til målgruppen (Aktivitetsteamet). Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

10 Side 10 af 15 sider. Voksen området, psykiatri. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

11 Side 11 af 15 sider. Misbrug, forsorgshjem og krisecentre Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne Forebyggende foranstaltninger i kommunen: I perioden til iværksættes der med økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen et opsøgende gadeplansprojekt rettet mod socialt udsatte voksne med fokus på sundhedsfremmende og helbredsmæssige foranstaltninger for målgruppen. Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene Øvrige bemærkninger Uddybning af de enkelte målgruppe-områder Målgrupper: Voldsramte kvinder Tekst Nuværende tilbud svarer til behovet. Ingen. Hjemløse Nuværende tilbud svarer til behovet. Ingen. Misbrug Døgn tilbud Det forventes, at døgntilbud er bemandet med uddannet og fagligt kvalificeret personale. Endvidere at der er gennemskuelighed mellem pris og kvalitet i tilbuddet, og at institutionen tilbyder et åbent samarbejde om den enkelte klient og behandlingsforløbet. Ingen. Misbrug Dagtilbud Det forventes, at døgntilbud er bemandet med uddannet og fagligt kvalificeret personale. Endvidere at der er gennemskuelighed mellem pris og kvalitet i tilbuddet, og at institutionen tilbyder et åbent samarbejde om Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

12 Side 12 af 15 sider. Misbrug, forsorgshjem og krisecentre den enkelte klient og behandlingsforløbet. På misbrugsområdet foregår der pt. et udviklingsarbejde i forhold til rådgivning og behandling af alkoholmisbrug, hvor der blandt andet bygges på de erfaringer, der er gjort med stofmisbrugere. Målet er at udvikle et kompetencecenter på alkohol- og stofmisbrugsområdet. Herlev Kommune vil i samarbejde med Ballerup Kommune afdække muligheden for at hjemtage den ambulante lægebetjening af stofmisbrugere, herunder ordination og udlevering af substitutionsmedicin. Misbrug Ambulant tilbud Det ambulante tilbud ligger i Kagshuset og dermed i Herlev Kommunes eget regi. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

13 Side 13 af 15 sider. Specialundervisning for voksne og øvrige områder Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne Herlev Kommune driver ikke selv specialundervisning for voksne. Forebyggende foranstaltninger i kommunen: Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene Øvrige bemærkninger Uddybning af de enkelte del-områder Områder Hjælpemidler Tekst Fysio- og Ergoterapi Herlev Kommune indmeldte ikke et tal til rammeaftalen for 2008 på området, da Hjælpemiddelcentralen har været finansieret som en abonnementsaftale i form af betaling pr. indbygger i år 2007 og Herlev Kommune ønsker ikke fremover at have en abonnementsaftale med Hjælpemiddelcentralen, da behovet, for de ydelser der udbydes, ikke er stort. Konsulent, rehabilitering og genoptræning Lands- og landsdelsdækkende tilbud. social delen Der forventes en høj grad af specialiseret viden uanset om der er tale om fritidstilbud, rådgivning eller behandling. Det forventes, at tilbuddet kan tilpasse sig den enkelte families behov og muligheder. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

14 Side 14 af 15 sider. Specialundervisning for voksne og øvrige områder Lands- og landsdelsdækkende tilbud, undervisnings delen Undervisningsdelen gives fra de mest specialiserede tilbud, hvorfor vi forventer en høj grad af individuel tilrettelæggelse af undervisningen, samt at tilstødende ydelser som f.eks. nødvendig fysio- og ergoterapi, psykologstøtte mv. indgår i tilbuddenes ydelser. Et højt specialiseret tilbud på området vil tage udgangspunkt i specifikke handicap, f.eks. til døve, blinde, autister, sindslidende og vil sikre en høj grad af individuel pædagogisk støtte. F.eks. kræver nogle af de fysisk handicappede unge på Geelsgaardskolen særlig pleje og stiller særlige krav til de fysiske faciliteter. Nogle unge med autisme vil ikke kunne magte den uro, et stort sted vil medføre. Vi har færre børn og unge i målgruppen til Geelsgaardskolen og flere til den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse. Tale høre syn: Kommunikationscentre Vi forventer, at der er tale om specialundervisning og ikke om behandling, træning eller genoptræning. Vi forventer, at der alene gives kompenserende specialundervisning i situationer, hvor undervisningen ikke kan gives den enkelte efter Folkeoplysningsloven, Serviceloven mv. Vi er opmærksomme på Kommunikationscentrenes ekspertise, som det vil være vanskeligt at opnå andre steder. Specialundervisning eller alternativer hertil skal indgå i handleplanen for den enkelte borger, hvor også målet med ydelsen skal fremgå. Der skal foreligge en udredning og en undervisningsplan. Der skal aftales opfølgning m.h.p. at sikre at målene nås eller hvis de ikke kan nås, at dette forhold så tages med videre til handleplanen for den enkelte. Voksne, der har fået tilbud om kommunikation er talt med i opgørelsen under tale. Det bemærkes, at Tale- og Høreinstituttet (THI) er opgjort i antal ydelser. Den samme borger kan således have modtaget flere ydelser. THI har ikke en opgørelse over antal cpr-numre, hvorfor opgørelsen ikke kunne laves i antal brugere. Øvrig specialundervisning Vi forventer, at der er tale om specialundervisning og ikke om behandling, træning eller genoptræning. Vi forventer, at der alene gives Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

15 Side 15 af 15 sider. Specialundervisning for voksne og øvrige områder kompenserende specialundervisning i situationer, hvor undervisningen ikke kan gives den enkelte efter Folkeoplysningsloven, Serviceloven mv. Vi har fokus på, hvad der burde kunne leveres andre steder f.eks. i dagtilbuddets tilbud og takst. Vi vil i højere grad være opmærksom på, hvilke tilbud, der bør indgå i de eksisterende dagtilbud ( 103 og 104) og hvilke, der er genoptræning, jobforberedelse mv. Specialundervisning eller alternativer hertil skal indgå i handleplanen for den enkelte borger, hvor også målet med ydelsen skal fremgå. Der skal foreligge en udredning og en undervisningsplan. Der skal aftales opfølgning m.h.p. at sikre at målene nås eller hvis de ikke kan nås, at dette forhold så tages med videre til handleplanen for den enkelte. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rødovre Kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 36377549 Mail.: rk@rk.dk (att. Christian Hjorth) Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:rudersdal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:københavns kommune, Socialforvaltningen Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Københavns kommune, Socialforvaltningen Kontaktperson Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:hvidovre Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hvidovre Kommune Kontaktperson Allan Christiansen, (specialundervisning). Morten BlicherHansen (det sociale område) Tlf.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Brøndby kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Neel Lind Tlf. nr. 43282619 Mail.: negli@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune 1 af 11 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v. på

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Hillerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Mette M. Skovbo Tlf. nr. 72321111 Mail.: mesk@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Hvidovre kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Morten Blicher/Heidi Hviid Tlf. nr. 36393734/36393292 Mail.: mbh@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:høje Taastrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Høje Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Gentofte kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Jeanette Poulsen Tlf. nr. 3998 4071 Mail.: jeap@gentofte.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Line Friis Brorholt/ Unna Scherer Tlf. nr. 43686155/ 43686404 Mail.: Line.friis.brorholt@albertslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune fra:hvidovre kommune fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Søren Ethelberg Tlf. nr. 36393811 Mail.: set@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune Dato for afsluttet indberetning: 30 april 2008 Dato for politisk godkendelse: 29 maj 2008 Redegørelsen er godkendt i de respektive fagudvalg primo april og skulle efter planen have været forelagt Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:frederiksberg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Claus Jarset Tlf. nr. 38215040 Mail.: Clja01@frederiksberg.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Ballerup kommune Side 1 af 15 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Ballerup kommune Kontaktperson Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mail.: tsd@balk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:høje-taastrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Høje-Taastrup Kommune Kontaktperson Henrik Frølund Søtorp Tlf. nr. 4359 1705 Mail.: henriksoe@htk.dk Skemaet er tænkt

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

Tilbuddets navn: I Helårspladser Belagt me- UDBUD. Målgruppe: Hovedvægt på

Tilbuddets navn: I Helårspladser Belagt me- UDBUD. Målgruppe: Hovedvægt på Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Elsa Undén Hende 49283258 euh43@helsingor.dk Overskrifter

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Nærværende sæt skemaer er udarbejdet ud fra de oplysninger, der indgik i kommunens redegørelse 2007 pr. 1. maj 2007 og i Rammeaftalen for 2008.

Nærværende sæt skemaer er udarbejdet ud fra de oplysninger, der indgik i kommunens redegørelse 2007 pr. 1. maj 2007 og i Rammeaftalen for 2008. Indledning Side 1. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Randi WestTlf. nr. 44526025 Mail: ssfsocret@herlev.d Overskrifter

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Tilbuddets navn: I Helårspladser Ramme- Målgruppe: Hovedvægt på

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Tilbuddets navn: I Helårspladser Ramme- Målgruppe: Hovedvægt på Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Gentofte Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Jeanette Poulsen Tlf. nr. 3998 4071 Mail.: jeap@gentofte.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap Kort fortalt 26-04-2019 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet Tilbud omfattet af Rammeaftale. Aalborg Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet Tilbud omfattet af Rammeaftale. Aalborg Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Aalborg Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Rammeaftale Udviklingsstrategi. Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012

Rammeaftale Udviklingsstrategi. Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012 Rammeaftale 2013- Udviklingsstrategi Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde Rammeaftale på det specialiserede

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9 Indledning... 4 Kapitel 1: Baggrund for rammeaftalen... 5 Rammeaftalens opbygning og indhold... 5 Lovgrundlag... 6 Rammeaftalens parter og aktører... 6 Proces og tidsplan i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere