Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø"

Transkript

1 Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø _Toc INDLEDNING MINISTERENS MÅL FORSØRGELSESGRUPPER AKTIVERINGSGRAD RETTIDIGHED KONKLUSION Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsens koncept for den årlige resultatrevision er opbygget således, at Jobcentrene på baggrund af 4 sammenligningsrapporter fra Jobindsats sætter fokus på årets indsats og resultater. De fire rapporter er: Resultatoversigt Scorecard ministermål Scorecard rettidighed Besparelsespotentiale Det forventes, at Jobcentret kommenterer såvel negative som positive resultater. Arbejdsmarkedsstyrelsen anbefaler, at Jobcentrene især koncentrerer sig om resultater, der er dårligere end året før, resultater der er dårligere end resultaterne i sammenligningsgrundlaget og resultater der kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet En aktiv beskæftigelsesindsats er en forudsætning for at kunne opfylde de beskæftigelsespolitiske mål, og dermed nedbringe eller minimere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Resultatrevisionen viser om Jobcentret sammenlignet med andre kommuner har gennemført den nødvendige indsats og dermed opnået gode resultater. 1

2 Sammenligningsgrundlaget er Klyngen. Det er en samling af kommuner, der har sammenlignelige rammevilkår. Dvs. de har en række grundlæggende træk til fælles, der har betydning for, hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse, hvilket afhænger af et komplekst samspil mellem en række forhold på arbejdsmarkedet og befolkningssammensætningen. Inddelingen af Kommuner i klynger er baseret meget omfattende statistiske undersøgelser. I Læsøs klynge er der kun to kommuner: Læsø og Samsø. De to kommuner har landets mindst gunstige rammevilkår, når man ser på alle ydelser under ét. Udgangspunktet for resultatrevisionskonceptet er, at klyngeinddelingen er så præcis, at når Læsø sammenligner sig med den anden kommune i klyngen, er tallene renset for udefrakommende faktorer, som kan påvirke resultaterne. Med andre ord: Hvis resultaterne er dårligere på Læsø end de er på Samsø, skyldes det en dårligere beskæftigelsesindsats på Læsø og ikke udefrakommende påvirkninger. Når der kun er to kommuner i klyngen stiller imidlertid meget store krav til den lighed, der skal være mellem de to kommuners rammevilkår for at metoden giver mening. Samtidigt er det et problem, at de to kommuner er så små. De populationer, der indgår i de forskellige opgørelser, er så små, at der ikke skal flyttes ret mange personer, før den procentuelle ændring bliver meget markant. Derfor er der en meget større risiko for, at tilfældigheder giver helt misvisende resultatopgørelser. Resultatrevisionens opbygning Denne resultatrevision er delt op i fire kapitler svarende til de fire emner, der belyses i den første rapport: Resultatoversigten: Ministerens mål Forsørgelsesgrupper Aktiveringsgrad Rettidighed I kapitlet om Ministerens mål inddrages data fra Resultatoversigten og rapporten Scorecard ministermål. I kapitlet om forsørgelsesgrupper inddrages rapporten data fra Resultatoversigten og rapporten Scorecard besparelsespotentiale. I kapitlet om aktiveringsgrad inddrages data fra Resultatoversigten og i kapitlet om rettidighed inddrages data fra Resultatoversigten samt rapporten Scorecard for rettidighed. I den endelige konklusion fremhæves de vigtigste udfordringer, som resultatrevisionen for 2009 har peget på. Disse udfordringer vil efterfølgende blive behandlet i Arbejdsmarkedscentret, ligesom de vil blive inddraget i Beskæftigelsesplan 2011, hvor udfordringer, mål og strategier for den fremtidige beskæftigelsesindsats beskrives. 2

3 2 Ministerens mål Beskæftigelsesministeren udmeldte for 2009 følgende tre beskæftigelsesmål på områder, hvor der på landsplan er behov for en styrket indsats for at løfte resultaterne: 1. Sikre at antallet af ledige i arbejdskraftreserven bliver nedbragt 2. Sikre at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes i forhold til året før 3. Sikre at antallet af unge under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før Målene er retningsgivende for jobcentrene og fik således også en central placering i Beskæftigelsesplanen for både 2009 og Arbejdskraftreserven Bag dette mål om nedbringelse af antallet af ledige i arbejdskraftreserven ligger det fokus at jobcentrene skal sikre at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for. Jobcentrene skal iværksætte initiativer for borgere med længerevarende ledighed med henblik på at få dem hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Set i lyset af den begyndende finanskrise ændrede ministeren ret hurtigt i 2009 målet fra at være en nedbringelse af antallet, til at være et mål om at begrænse antallet mest muligt. Dette mål kom således til at være gældende for Definitionen af ledige i arbejdskraftreserven er, at den ledige skal have 3 måneders forudgående sammenhængende ledighed. Denne definition er valgt for at sikre, at der er tale om personer, der udgør en reel arbejdskraftreserve og ikke blot personer, der er ledige en kort periode i forbindelse med jobskift. Både arbejdsmarkedsparate a dagpenge, kontant og starthjælpsmodtagere indgår i opgørelsen. Sygedagpengeforløb over 26 uger Bag dette mål om nedbringelse af sygedagpengeforløb over 26 uger ligger det fokus at jobcentrene skal medvirke til at nedbringe sygefraværet. Jobcentrene skal derfor iværksætte initiativer, der sikrer en tidlig og aktiv sygedagpengeopfølgning, da dette har vist sig at have stor betydning for varigheden. Varigheden af sygedagpengeforløbene bliver beregnet fra første fraværsdag. Definitionen med 26 uger er valgt fordi Jobcentrene kun har begrænset indflydelse på udviklingen i varigheden af de helt korte sygedagpengeforløb, mens en tidlig og aktiv sygedagpengeopfølgning har stor betydning for varigheden af de længerevarende sygedagpengeforløb. Unge under 30 år Bag dette mål om at nedbringe antallet af ledige unge under 30 år ligger at jobcentrene skal have fokus på at unge kontanthjælps, starthjælps, introduktionsydelses og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse hurtigst muligt. Også på dette område fik finanskrisen ændret ambitionsniveauet for 2010, således at også dette mål gik fra at nedbringe til at begrænse mest muligt. Sidenhen er også lovgivningen for forsikrede unge ændret således at unge uden uddannelse fastholdes med fokus på uddannelse og der er i kølvandet heraf også lanceret ungepakker med initiativer til bekæmpelse af ungearbejdsløsheden og uddannelsesproblematikkerne. 3

4 2.1 Resultater fra Jobindsats vedrørende ministerens tre mål. Til resultatrevisionen er tilknyttet 2 dataoversigter der belyser resultaterne for de 3 ministermål data fra resultatoversigten og data fra scorecard ministermål Dataoversigt 1: Resultater fra Resultatrevisionen december 2009 Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent Dataoversigt 2: Scorecard Minister mål. December 2009 Scorecard - Læsø Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Dec 2009 Nov 2009 Dec 2009 Kommune Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Samsø 47 51, ,4 19-6,2 1 Læsø ,5 11-8, ,8 2 Hele klyngen 66 69, ,3 29-0,5. Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. På Arbejdsmarkedsstyrelsens Scorecard vedrørende ministerens tre mål har Læsø placeret sig på en andenplads i klyngen. Placeringen er i sig selv ikke et udtryk for, hvor langt Læsø er nået på de 3 ministermål, men i stedet et udtryk for, hvor god udviklingen i kommunen har været på de 3 mål. Der ses altså på udviklingen i forhold til samme måned året før sammenlignet med den andre kommuner i klyngen. Placering 4

5 Læsøs placering som nummer to er et gennemsnit for placeringen på alle tre ministermål. 1. Arbejdskraftreserven Læsø Kommune har i december personer i arbejdskraftreserven, hvoraf ca. ¾ er a dagpengemodtagere. Antallet af personer i arbejdskraftreserven er steget med 138 % i forhold til samme måned året før. Tager man imidlertid udgangspunkt i tallene fra november 2009 og november 2008 ser tallene helt anderledes ud, idet arbejdskraftreserven i begge de nævnte måneder var 9 personer, og udviklingen var således status qua. Dette er endnu et eksempel på, at antallet af personer / datamængden er så lille, at det ofte ikke giver mening at forholde sig til den procentvise udvikling, men derimod i antallet af personer. Som det fremgår af udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse og i alt Læsø fra januar 2008 til december 2009 (se nedenfor) er størrelsen af arbejdskraftreserven meget svingene med sæsonledighed i månederne december, januar, februar og marts. Udsvingene i 2009 har dog ikke været så store som i Læsø står over for nogle udfordringer med at få nedbragt sæsonledigheden, og her arbejdes der på flere fronter. Dels arbejdes der med at skabe mulighed for at medarbejdere kan fastholde deres job i (dele af) lavsæsonen og samtidig deltage i opkvalificeringskurser og eller uddannelse, og dels arbejdes der med at skaffe nye arbejdspladser til øen. Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse og ialt- Læsø Antal fuldtidspersoner jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan- 08 feb- 08 mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec A-dagpenge Kontant- og starthjælp I alt Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget fra 4 personer i december 2008 til 5 personer i december Også her giver det kun mening at se på antallet af personer og ikke på den procentvise stigning. 2. Sygedagpenge Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er i december 2009 på 11 personer. I forhold til samme måned sidste år er der sket et fald på 8 %, hvilket er lidt dårligere end Samsø, der har et fald på 19 %. Til trods for ekstra indsats er det ikke lykkedes at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i samme omfang som Samsø, hvilket måske skyldes længerevarende lægebehandlinger og ikke mindst den relative mangel på lokale tiltag. Opfølgningen og aktiveringen af sygedagpengemodtagere foregår fra 1. januar 2010 lokalt på Læsø. Det giver mulighed for en tættere opfølgning og igangsætning af relevante tiltag, der forventes at medføre en nedgang i antallet af de længerevarende sygedagpengeforløb. 3. Unge Antallet af unge ledige under 30 år er i december 2009 på 11 personer. Ca. 2/3 af de unge ledige er a dagpengemodtagere. I forhold til samme måned året før er der sket en stigning i antallet af unge ledige på 5

6 12 %. I sammenligningskommunen er der sket et fald på 12 %. Størrelsen af arbejdskraftreserven blandt unge er ligeledes afhængig af sæsonudsvingene, og samtidig vender nogle unge uddannelsessøgende tilbage til øen, hvis de har afbrudt deres uddannelse, og søger om kontakthjælp. Mange af dem forsvinder fra arbejdskraftreserven igen, når de har foretager et fornyet valg og vender tilbage til en anden uddannelsesinstitution. 3 Forsørgelsesgrupper Dataoversigt 3: Forsørgelsesgrupper December 2009 Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Ikke-arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent Data opdateret den Dataoversigt 3 viser en stigning af antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse var på 15 %, når tallene fra december 2009 sammenligner med tallene fra december Er sammenligningsgrundlaget derimod januar 2009 og december 2009, er der sket et fald fra 263 til 245 personer. I samme periode viser resultatrevisionen samlet set en positiv udvikling af antallet af arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner i Det skyldes væsentligst en nedgang i antallet af dagpengemodtagere fra 124 til 138 berørte personer. Tallene for ikke arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner er steget fra 4 til 8, mens der er udsving på højst plus/minus 2 i fuldtidspersoner på fleksjob, ledighedsydelse eller førtidspension. Dataoversigt 4 Scorecard besparelsespotentiale. 1.kvartal kvartal 2009 Besparelsespotentiale - Læsø 6

7 Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2009 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i kommunen Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion Besparelsespotentiale af antal fuldtidspersoner ift. klyngen (i mio. kr.) A-dagpenge 5,22 2, ,8 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate 0,42 1, ,6 Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 0,60 0, ,1 Introduktionsydelse. 0,09.. Revalidering, inkl. forrevalidering 0,08 0, ,2 Sygedagpenge 2,67 2,50 2 0,2 Ledighedsydelse 0,54 0,47 1 0,1 Førtidspension 7,04 9, ,3 I alt 16,57 17, ,1 Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i kommunen, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige kommuner (klyngen). Besparelsespotentialet i kommunen beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i kommunen. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i kommunen er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i kommunen er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne kommunens potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i kommunens. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i kommunen med forskellen i procentandelene. Besparelsespotentiale. Dataoversigten med besparelsespotentiale viser, hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser Læsø Kommune potentielt kan spare. Det antages, at kommunen (eller jobcentret) har mulighed for at opnå sammen niveau for antallet af fuldtidspersoner på en forsørgelsesydelse, som det gennemsnitlige niveau i de sammenlignelige kommuner (klyngen). Hvis antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i en kommune er forholdsmæssigt større en gennemsnittet i klyngen, vil det fremgå, at kommunen potentielt kan opnå besparelser. Besparelsespotentialet indikerer, at indsatsen kan ændres eller intensiveres, således at antallet af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse nedbringes, og der opnås mulighed for en besparelse. Kommunerne får med besparelsespotentialet mulighed for og anledning til at vurdere, hvilke grupper af forsørgelsesmodtagere, der med størst fordel kan nedbringe antallet af fuldtidspersoner. Besparelsespotentialet er opgjort som kommunens potentielle nettobesparelser. Det vil sige, at besparelsespotentialet er fratrukket statslige refusioner. For a dagpengenes vedkommende har man ikke kunnet lave en beregning af det kommunale besparelsespotentiale efter refusion fra staten, idet a dagpengene er statsligt finansieret og de nye regler for refusion er først trådt i kraft pr. 1. januar Det angivne besparelsespotentiale her er derfor et udtryk for den årlige ekstraudgift, som staten har ved at a dagpengemodtagernes andel af befolkningen er større i på Læsø end gennemsnittet i klyngen. Besparelsespotentialet i Læsø Kommune ligger på området for a dagpenge. 4 Aktiveringsgrad Dataoversigt 5 Aktiveringsgrad. December 2009 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Højeste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. 7

8 Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Dec Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Dec Læsø Jobcenter har i december 2009 en samlet aktiveringsgrad på 9 %, hvilket ligger lavere en Samsø, der ligger på 23 %. I forhold til samme måned året før er den samlede aktiveringsprocent faldet med 8 % point på Læsø. Aktiveringsgraden har således været lav i 2009, men det forventes, at den vil stige væsentligt i 2010, da der som tidligere omtalt er igangsat et lokalt aktiveringsprojekt. 5 Rettidighed Dataoversigt 6 Rettidighed. December 2009 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Højeste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Nov Jobsamtaler kontant- og starthjælp Dec Første tilbud - a-dagpenge Nov Første tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Gentagne tilbud - a-dagpenge Nov Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Nov arbejdsmarkedsparate Nov ikke-arbejdsmarkedsparate Nov Som det fremgår af ovenstående har Jobcenter Læsø har en høj rettidighed, og Læsø en scorecardplacering som nr. 1 både regionalt og på landsplan. Dataoversigt 6 Scorecard rettidighed. 4.kvartal 2009 Rettidighed 4. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Målsætning Kommune Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiverings- Placering tilbud til tiden for opnået målsætning Læsø Thisted Frederikshavn Vesthimmerland Morsø Aalborg Jammerbugt Brønderslev Hjørring Rebild Mariagerfjord Nordjylland Hele landet Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv. Datoversigt 7 Scorecard rettidighed. 4.kvartal

9 Rettidighed 4. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Målsætning Ikke-arbejdsmarkedsparate Kommune Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Læsø Hedensted Norddjurs Randers Middelfart Brøndby Lejre Næstved Slagelse Placering Hele landet Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv. 6. Konklusion Resultatrevisionens dataoversigter viser som udgangspunkt udviklingen og sammenligningen i kommunen og i klyngen i procenter. Som tidligere pointeret, er datamængden for klyngen, der består af Læsø og Samsø, pga. befolkningstallet meget lille. Oplysningerne kan som en konsekvens heraf være svære at anvende operationelt. Bemærkningerne i konklusionen vil derfor hovedsagligt referere til det faktiske antal personer, da det giver et mere håndterbart billede af de udfordringer som Læsø står overfor. Af samme årsag vil konklusionen som udgangspunkt sammenligne Læsø oplysningerne fra 2009 med dem fra Resultatrevisionen for 2009 udpeger nogle områder i beskæftigelsesindsatsen, hvor Læsø Kommune har et forbedringspotentiale. Resultatrevisionen på de tre ministermål viser: 1. En negativ udvikling ift. arbejdskraftreserven, som er steget fra 12 til 19 personer 2. Status qua for sygedagpengeforløb over 26 uger på 11 personer 3. Status qua for unge på offentlig forsørgelse på 10 personer Resultatrevisionen mht. forsørgelsesgrupper viser: 1. En positiv udvikling i antallet af forsørgede fuldtidspersoner fra 263 til En negativ udvikling i antallet af personer på kontanthjælp fra 12 til Status qua for antallet af personer på sygedagpenge på Status quo for antallet af personer på revalidering på 1 5. En positiv udvikling for antallet af personer i fleksjob fra 14 til En negativ udvikling i antallet af personer på ledighedsydelse fra 9 til 8 7. En negativ udvikling i antallet af personer på fortidspension fra 88 til 89 Resultatrevisionen mht. besparelsespotentiale viser: En negativ udvikling mht. besparelsespotentialet fra 5,1 til 6,1 mio. kr. Resultatrevisionen mht. aktiveringsgrad viser: En positiv udvikling mht. aktiveringsgraden fra 5 % til 9 % Resultatrevisionen mht. rettigheder viser: Læsø er placeret som den bedste af alle landets kommuner 9

10 Jobcenter Læsø har som det fremgår af nedenstående redegørelse en klar forventning om en positiv udvikling i den beskæftigelsesmæssige indsats. I december 2009 indgik jobcentrene i Frederikshavn og Læsø en aftale, der trådte i kraft 1. januar Det betød en væsentlig ændring af den måde, som arbejdsopgaverne løses på i jobcentret på Læsø. Af aftalen fremgår det bl.a. at ved tilrettelæggelse af opgaveløsningen tages der udgangspunkt i, at opgaver for borgere og virksomheder i Læsø Kommune skal løses i en lokal afdeling på jobcentret på Læsø. I praksis betyder det, at hovedparten af de sager, der vedrører Læsø borgere heriblandt sager vedrørende sygedagpenge, kontakthjælp, ledighedsydelse, fleksjob og skånejob nu sagsbehandles på Læsø af jobcentrets medarbejdere. I forlængelse af aftalen blev der ansat en leder af jobcentret, og derudover er der 2 fuldtids beskæftigelsessagsbehandlere. Af aftalen fremgår det ligeledes, at: afdelingen på Læsø servicerer Læsø Kommunalbestyrelse med blandt andet resultatoversigter, oplæg til beskæftigelsesplan samt øvrige nødvendige notater og oplæg til beslutning, således at kommunalbestyrelsen kan varetage den politiske ledelse af indsatsen. Desuden har Læsø Kommune som anden aktør etableret et lokalt aktivitetscenter, hvor hovedparten af de aktiveringspligtige forsikrede ledige, kontanthjælps, sygedagpenge og ledighedsydelsesmodtagere aktiveres i målrettede tilbud. Jobcenter Læsø har med baggrund i ovenstående en klar forventning om, at ovennævnte omlægning vil betyde en positiv udvikling i beskæftigelsesindsatsens resultater. Jobcentrets og aktiveringscentrets medarbejdere har et indgående kendskab til både borgere, virksomheder og erhvervsliv og til følgerne af det meget svingende behov for arbejdskraft, der generelt er på Læsø og i særdeleshed inden for turisme og handel. Strategier og mål for den samlede beskæftigelsesindsats vil blive fremlagt i beskæftigelsesplanen for

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2009 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2009 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune Notat Resultatrevision 28 for Jobcenter 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision Slagelse

Resultatrevision Slagelse Resultatrevision 2009 - Slagelse Område: Sammenligningsgrundlag: Slagelse Jobcentre med rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup NOTAT 30. marts 2010 Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup Sagsbehandler Doknr. Journalnr. DIDDEHE 2748566 15.00.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD 3 2. RESULTATOVERSIGTEN

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere