Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning Faglige resultater Afgangsprøveresultater Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. årgang, Vejle Karaktergennemsnit i dansk, 9 klasse, Vejle Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Vejle Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Vejle Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer for periode på 3 skoleår, 9. klasse Vejle Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference i tre særskilte skoleår Overgang til ungdomsuddannelse Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, Vejle Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Vejle Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, Vejle Andel af 9. klasse årgang der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Vejle Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes Elevernes trivselsmåling Elev exit Brugertilfredshedsundersøgelse Medarbejdertrivsel Fokuspunkter fastsat af undervisningsministeriet Kompetencedækning - Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Vejle Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning fordelt på fag Inklusion - Andel elever der modtager undervisning i den almene undervisning, Vejle Klager til klagenævnet for specialundervisning Forvaltningens anbefalinger Bilag Nationale måltal, Vejle kommune måltal, afgangsprøveresultater Nationale fokuspunkter

3 1. Indledning Vejle Kommune vil sikre eleverne i folkeskolerne det bedst mulige udbytte af deres skolegang. Hvilket er konkret udtrykt i Kommunes vision Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel. Der arbejdes derfor på flere fronter på at gøre Vejles skoler endnu bedre. Systematisk opfølgning på skolernes resultater er et af de konkrete tiltag, som skal støtte skolerne i deres vigtige opgave. Denne kvalitetsrapport er et af flere virkemidler for at kunne leve op til ovenstående. Ambitionen er, at Byråd, Børne og Familieudvalget, skolernes bestyrelser, skolernes ledelser og andre medarbejdere får et fælles grundlag for drøftelser af skolernes resultater, med det mål at gøre skolerne endnu bedre. Vision og mål Folkeskolereformen har tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Derudover har byrådet defineret visionen om, at: Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/15 udgør en del af den samlede målstyrings og kvalitetssikringsmodel for Vejle Kommunes skolevæsen. Kvalitetsrapporten er et billede på resultater af elevernes læring og trivsel på et givent tidspunkt. Kvalitetsrapporten for skoleåret redegør primært for de faglige resultater, som er opnået på folkeskolerne i Vejle Kommune. De faglige resultater bygger på afgangsprøvekarakterer og nationale tests. Kvalitetsrapporten redegør også for overgangen til ungdomsuddannelserne, elevernes trivsel, brugertilfredshedsundersøgelse, medarbejdertrivsel, kompetencedækning m.m. Der er stor statslig binding på kvalitetsrapportens indhold, og rapporten er derfor udarbejdet med udgangspunkt i de retningslinjer, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet, og den vejledning som er udarbejdet af Kommunernes Landsforening. Vejle kommunes kvalitetsrapport er dog udbygget med nogle kommunale måltal, så den samlet bygger på: Samlet set bygger kvalitetsrapporten på: 17 nationale måltal 4 nationale fokuspunkter 4 kommunale måltal 3

4 Alle tal til nationale mål er leveret af staten. De kommunale måltal vedrører Forældretilfredshedsundersøgelse Medarbejdertrivsel Elev-exit Mål om at alle skoler løfter karakterniveauet positivt, set i forhold til socioøkonomi En mere detaljeret beskrivelse af måltal og fokuspunkter ligger i bilag til kvalitetsrapporten. I forbindelse med anvendelse af kvalitetsrapporten skal man være opmærksom, at dele af denne er omfattet af fortrolighed. En kvalitetsrapport i sig selv udvikler dog intet. Den skal bruges til at udvikle skolerne. For hver skole foreligger der derfor en selvstændig skolerapport og resultatark. Disse er parallelt med udvalg og byrådets behandling af den overordnede rapport, grundlag for dialog mellem skole og forvaltningen. På baggrund heraf fastlægges mål og indsatser på hver skole. 2. Sammenfatning Kvalitetsrapporten indeholder fire overordnede temaer Faglige resultater (afsnit 3) Overgang til ungdomsuddannelser (afsnit 4) Trivsel og tillid til skolen (afsnit 5) Ministeriets fokusområder, herunder inklusion (afsnit 6) Faglige resultater De faglige resultater måles på to måder, dels nationale tests i dansk og matematik på en række årgange, dels karaktererne i afgangsprøven. Staten har fastlagt måltal for dansk og matematik i nationale tests for en række forskellige årgange. Der er i alt tale om 18 måltal, og Vejle har bedre resultater i 14 af dem. 3 af dem er på niveau med landet, og et enkelt er under landets gennemsnit: 4

5 Andel elever med gode resultater : I alle 6 tests ligger Vejle over landsgennemsnittet. Andel af de allerdygtigste elever : Af de 6 tests ligger Vejle over landsgennemsnit i 2 tests, på landsgennemsnit i 3, og under i 1 test Andel elever med dårlige resultater: I alle 6 tests ligger Vejle bedre end landsgennemsnittet, dvs. med en mindre andel med dårlige resultater. Karakterresultaterne ved afgangsprøven er ikke på samme niveau. Det samlede karaktergennemsnit i Vejle er dog stedet (+0,4) og det er steget mere end landets gennemsnit, der er steget med +0,3. Vejle ligger dog stadig lige under det gennemsnitlige landsniveau (0,1 under), men er nu nærmere landsgennemsnittet end sidste år. I en samlet ranking af alle kommuner efter karakterer ligger Vejle nr. 49, altså midt i. Hverken de nationale tests eller de rene karakterer tager højde for, at de enkelte kommuner kan have forskellige befolkningssammensætning, og dermed forskellige socioøkonomiske forudsætninger for elevernes skolegang. Vejle som helhed varierer næppe voldsomt fra landsgennemsnittet i socio-økonomi, men der er store forskelle skole for skole. Der laves derfor også en beregning af hver skoles løfteevne forstået som forskellen mellem skolens faktiske karakter og de karakterer eleverne burde have opnået, når der tages højde for de konkrete forældres socio-økonomiske forhold. På grund af de små tal (30-80 elever på hver skole), der er grundlag for beregninger af socio-økonomisk betydning er der betydelige statistisk usikkerhed knyttet til metoden, og der skal således store afvigelser til før man kan tale om statistisk sikkerhed (signifikans). Resultaterne i forhold til Vejles løfteevne er ikke tilfredsstillende. Der er fire skoler, der signifikant løfter lavere end de burde og en, der løfter signifikant positivt. Ses der bort fra signifikans løfter 13 af 19 skoler ikke det, de burde. Med hensyn til de elever der opnår karakteren 2 eller derover i dansk eller matematik, har Vejle en lidt lavere andel end landet. Samlet er der altså tilfredsstillende nationale tests, større fremgang i karakterer end landet har, men der er fortsat for mange skoler, der ikke løfter karaktererne så meget som de burde. Der skal derfor rettes forstærket fokus på det faglige niveau, herunder specifikt afgangskarakterer, da fundamentet i form af faglighed målt på nationale tests forekommer at være til stede. 5

6 Overgang til ungdomsuddannelse Dette måles på flere forskellige måder i de statslige tal, der ligger til grund for kvalitetsrapporten. På de fleste ligger Vejle lidt bedre end landssnittet. En enkelt af målingerne har forvaltningen forsøgt at få nærmere udredning af, da tallene forekommer noget afvigende fra de øvrige tal og forvaltningens egne tal. Trivsel og tillid til skolen Vejles elever trives godt. Resultaterne ligger over landsgennemsnit på de fire dimensioner, der opgøres i den nationale trivselsundersøgelse. Og i KLs ranking af kommunerne på de fire dimensioner, er Vejles placering mellem nr. 2 og 22: Faglig trivsel nr. 22 Social trivsel nr. 4 Støtte og inspiration i undervisningen nr. 2 Ro og orden nr. 5 Forældretilfredsheden i Vejle ligger i den gennemførte måling over landsgennemsnittet, og dermed er målet indfriet på den dimension Medarbejdertilfredsheden indgår også i målstyringen, hvor målet er stigende tilfredshed i fh til målingen i Der er ikke gennemført måling siden, så målopfyldelse kan først vurderes næste år. Ministeriets fokusområder Med hensyn til kompetencedækning ligger Vejle over landsgennemsnit, men lavere end forrige år. Det kan hænge sammen med den store mobilitet blandt lærere, som alle kommuner oplever i disse år. Der er kommet flere stillinger og lærere søger dermed meget på tværs af kommunerne. Blandt andet for at komme tættere på egen bopæl. På inklusionsområdet ligger Vejle kommune meget tæt på den nationale målsætning om at 96% skal have et tilbud i den almene skole. Og udviklingen har ikke ført til mange klagesager ved ankenævnet for specialundervisning, der også ønskes oplyst af staten. Der har ikke været klager i skolerået 14/15 Hvad er? Bundne prøvefag: (dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi) Kompetencedækning: Andelen af planlagte, der gennemføres af personale undervisningskompetence (tidl. linjefag) eller tilsvarende kompetence 6

7 3. Faglige resultater Dette afsnit er kvalitetsrapportens væsentligste resultater.i de nævnte dialoger mellem forvaltning og skolerne vil de faglige resultater naturligt stå helt centralt. Faglighed har altid været det helt centrale element i skolen og målet om at alle elever skal blive så dygtige de kan, er skærpet i folkeskolereformen. Faglighed måles i kvalitetsrapporten på to måder Nationale test Afgangsprøve resultater (bundne prøvefag) Staten har valgt at sætte mål for18 nationale tests i de to centrale fag: dansk og matematik - fordelt på forskellige årgange Staten har opstillet forskellige mål: At 80 pct. skal være gode til hhv dansk og matematik ( gode = resultat i de to øverste af fem kategorier i testen) At der skal blive stadig flere af de dygtigste elever i dansk og matematik (de dygtigste = resultat i den øverste gruppe af fem) At der skal blive stadig færre med dårlige resultater (forstået som resultat i lavest af fem kategorier) Staten har altså både opsat et niveau-mål (80 pct. gode ) og ændrings-mål (flere af de dygtigste og færre dårlige resultater). Herudover er det selvfølgelig relevant at sammenligne Vejles resultater med landets. Vejles resultater i forhold til landets er rigtig gode, specielt i det seneste skoleår. Af de 18 nationale tests i 2014/15 Ligger Vejles over landsgennemsnittet i 14 tests Ligger Vejle på landsgennemsnit i 3 tests Ligger Vejle under i 1 test De faglige resultater målt på nationale tests må siges at være meget tilfredsstillende. 7

8 3.2 Afgangsprøveresultater Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. årgang, Vejle Udover nationale test måles faglige resultater på karakterer ved afgangsprøverne i de bundne prøvefag. Det samlede gennemsnit er steget 0,4 i Vejle fra det foregående år, mens det er steget 0,3 i hele landet Det betyder at Vejle har nærmet sig landsgennemsnittet, men ligger dog stadig 0,1 under I en ranking af alle kommuner ligger Vejle nr. 49, altså midt i Karaktergennemsnit i dansk, 9 klasse, Vejle 8

9 Karaktergennemsnit i dansk for afgangsprøven i 9. klasse fordelt over en treårig periode. Figuren viser et gennemsnit af de fire prøver indenfor faget dansk. Vejle Kommunes karakter er steget med 0,4 i forhold til sidste år og er på landsgennemsnittet Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Vejle Karaktergennemsnittet i matematik for afgangsprøven i 9. klasse fordelt over en treårig periode. Vejle Kommunes resultat er steget med 0,4 i forhold til året før, men under landsgennemsnittet. 9

10 3.2.4 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Vejle Mål: Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik Fra sommeren 2015 er karakterkravet trådt i kraft, så for at kunne starte på en erhvervsuddannelse, skal der opnås mindst 2 i både dansk og matematik. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på denne gruppe af elever. Andelen der opnår 2 i både dansk og matematik er steget, dog mere i landet som helhed end i Vejle. Vejle ligger over landsgennemsnittet i de foregående år, men ligger lige under i 2014/15. Med små 93 % er der et stykke vej til målsætningen om at alle får minimum 2 i begge fag. 10

11 3.2.5 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer for periode på 3 skoleår, 9. klasse Vejle. Tallene i denne tabel viser skolernes løfte-evne. Det vil sige man sætter de faktiske resultater i afgangsprøverne i forhold til hvad skolens elever burde have opnået, når man korrigerer for de konkrete elevers socio-økonomisk reference. (fx forældrenes uddannelsesniveau, skilsmisserate mv.) Tabellen viser altså hvilken karakter eleven fik (karaktergennemsnit) og hvilken de burde have haft (socioøkonomisk reference). Et negativt tal viser at skolens løfter karakterniveauet mindre end den burde. Det er betydelig statistisk usikkerhed ved metoden, specielt fordi den bygger på så få elever (30-80 elever) afhængig af skolens størrelse. Der skal derfor store afvigelser til (ca. 0,4) for at et resultat er statistisk sikkert (signifikant). Af samme grund anbefaler undervisningsministeriet, at man primært ser på resultaterne over 3 år. Mål: Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Vejle kommunes mål er her, at alle skoler ligger over deres forventede karaktergennemsnit. Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference set over en treårig periode Skoleår 2012/ /2015 Skole Karaktergennem-snit Socioøk. reference Forskel Bredagerskolen 7,2 7,4-0,2 Bredsten - Gadbjerg Skole 6,7 6,8-0,1 Egtved Skole 7,1 6,7 0,4 Englystskolen 7,4 7,1 0,3 Firehøjeskolen 7,3 6,6 0,7* Firkløverskolen 5,7 6,1-0,4* Fælleshåbsskolen 6,7 7,0-0,3 Hældagerskolen 6,9 7,1-0,2 Kirkebakkeskolen 7,5 7,5 0,0 Mølholm Skole 6,9 7,3-0,4* NOVAskolen 6,1 6,2-0,1 Petersmindeskolen 6,5 7,1-0,6* Smidstrup-Skærup Skole 6,5 7,0-0,5 Søndermarksskolen 6,5 6,3 0,2 Thyregod Skole 6,1 6,2-0,1 Vejle Midtbyskole 5,7 6,1-0,4* Vinding Skole 7,5 7,5 0,0 Ødsted Skole 6,6 6,7-0,1 Øster Starup Skole 6,5 6,6-0,1 Tabellen viser for skoleåret 2014/15, at: 11

12 4 skoler har præsteret over det forventede niveau (heraf 1 signifikant) 2 skolers præstation er på det forventede niveau 13 skolers præstation er under det forventede niveau (heraf 4 signifikant) Som det fremgår, har flertallet af skolerne en negativ løfteevne, hvilket ikke er et tilfredsstillende resultat, som skal forbedres. Med de gode nationale tests og den overordnede fremgang i afgangsprøveresultaterne samt fokus på et fagligt løft, er der grundlag og retning for forbedringer Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference i tre særskilte skoleår. Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference i tre særskilte skoleår. Skoleår Skoleår Skoleår 2014/ / /2013 Skole Karaktergennem-snit Socioøk. reference Forskel Karaktergennem-snit Socioøk. reference Forskel Karaktergennem-snit Socioøk. reference Forskel Bredagerskolen 7,4 7,5-0,1 6,6 6,9-0,3 7,6 7,5 0,1 Bredsten - Gadbjerg Skole 6,9 7,1-0,2 6,5 6,7-0,2 6,5 6,4 0,1 Egtved Skole 7,3 6,9 0,4 6,8 6,7 0,1 7,0 6,6 0,4 Englystskolen 7,4 7,4 0,0 7,7 7,0 0,7* 6,9 6,9 0,0 Firehøjeskolen 8,0 7,2 0,8* 6,8 6,7 0,1 7,1 6,7 0,4 Firkløverskolen 6,4 6,4 0,0 6,0 6,3-0,3 4,7 5,7-1,0* Fælleshåbsskolen 6,6 6,8-0,2 6,5 7,0-0,5 7,0 7,0 0,0 Hældagerskolen 6,8 7,1-0,3 7,0 7,0 0,0 6,7 6,9-0,2 Kirkebakkeskolen 8,2 8,0 0,2 7,0 7,1-0,1 7,2 7,4-0,2 Mølholm Skole 7,2 7,5-0,3 6,8 7,2-0,4 6,8 6,9-0,1 NOVAskolen 6,0 6,1-0,1 5,9 5,9 0,0 6,3 6,4-0,1 Petersmindeskolen 7,0 7,3-0,3 6,6 7,0-0,4 6,1 6,9-0,8* Smidstrup-Skærup Skole 6,3 6,9-0,6 6,5 6,7-0,2 6,8 6,8 0,0 Søndermarksskolen 6,3 6,4-0,1 6,7 6,5 0,2 6,6 6,2 0,4 Thyregod Skole 6,3 6,5-0,2 6,2 6,1 0,1 5,9 6,1-0,2 Vejle Midtbyskole 5,8 6,1-0,3 5,2 5,7-0,5 6,0 6,3-0,3 Vinding Skole 7,5 7,4 0,1 7,4 7,3 0,1 7,5 7,5 0,0 Ødsted Skole 7,1 6,9 0,2 5,8 6,3-0,5 6,6 6,4 0,2 Øster Starup Skole 6,3 6,6-0,3 6,8 6,3 0,5 6,4 6,6-0,2 Tabellen viser for skoleåret 2014/15, at: 5 skoler har præsteret over det forventede niveau (heraf 1 signifikant) 2 skoler har præsteret det forventede niveau 12 skolers præstation er under det forventede niveau 12

13 4. Overgang til ungdomsuddannelse 4.1 Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, Vejle Mål: Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95% målsætningen I Vejle Kommune stor tradition for, at de unge vælger 10. klasse enten på folkeskole, privatskole eller efterskole. Dette kan være medvirkende til, at andelen af elever, som er i gang med ungdomsuddannelse 3. måneder efter at 9. klasse er afsluttet, ligger under landsgennemsnittet. Der er en lille stigning fra 2013 til 2014 i forhold til elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse. 13

14 4.2 Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Vejle Figuren viser at kun 78 % af eleverne skulle være i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter de har forladt grundskolen, og at 18 % slet ikke skulle være startet. Forvaltningen finder umiddelbart at resultaterne afviger en del fra øvrige registreringer. Kommunes egen opgørelse for 2013 viser, at 98 % af eleverne var tilmeldt en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Hverken forvaltningen eller UVM kan umiddelbart redegøre for årsagen til de meget forskellige målinger. Forvaltningen er derfor i dialog med ministeriet om tallenes baggrund og har foranlediget, at UU Danmark er gået i dialog med ministeriet omkring emnet. Andelen ligger under landsgennemsnittet i alle de tre skoleår, som opgørelsen omfatter. 4.3 Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, Vejle Vejle kommunes andel af elever, der er i gang med ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, er over landsgennemsnittet, men er dog faldet fra 2012 til 2013, hvilket påkalder sig opmærksomhed. 14

15 4.4 Andel af 9. klasse årgang der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Vejle Undervisningsministeriets profilmodel, som fremskriver de unges adfærd i forhold til ungdomsuddannelse. Fremskrivningen bygger på foregående årganges adfærd og er derfor forbundet med nogen usikkerhed. Modellen er den officielle model, der danner grundlag for regeringens 95 % målsætning, som tager afsæt i en ungdomsårgangs formodede uddannelsesniveau 25 år efter, at den har forladt 9. klasse. Tallene er fra UVM s profilmodel Vejle kommunes andel er faldende Andelen er over landsgennemsnittet 15

16 5. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes 5.1 Elevernes trivselsmåling Mål: Elevernes trivsel skal øges Undersøgelsen af elevernes trivsel med udgangspunkt i de nationale fastlagte indikatorer er den første trivselsmåling, som indgår i kvalitetsrapporten. Derfor er det ikke muligt at foretage en sammenligning med tidligere år, og det er dermed ikke muligt at konkludere en udvikling. Eleverne i Vejle kommunes folkeskoler er generelt glade for skolen. Undersøgelsen viser, at trivselen blandt eleverne i Vejle kommune, ligger over landsgennemsnittet. Dette gælder for alle fire parametre: Faglig trivsel Ro og orden Social trivsel Støtte og inspiration i undervisningen På alle parametre ligger Vejle kommune over landsgennemsnit. Dette er første måling som baseline for kommende års vurdering af øget trivsel. KL har ud fra samme undersøgelse lavet en ranking af landets kommuner. Her har man ikke taget gennemsnit, men andel elever, der sætter kryds i de 2 øverste tilfredshedskategorier. Vejles placering i den ranking er: Tilfredshedskategorier Vejles placering Faglig trivsel Nr. 22 Social trivsel Nr. 4 Støtte og inspiration i Undervisningen Nr. 2 Ro og orden Nr. 5 Vejles skoler ligger altså meget højt i forhold til trivsel. 16

17 5.2 Elev exit Resultater - Elevexitmåling Vejle Kommune 2015 Uddannelse og Læring i Vejle Kommune har i skoleåret 2014/15 igangsat en elevexitmåling blandt kommunens 9. kl. elever som en del af målstyringssystemet. Elevens vurdering af faglige niveau Elevens vurdering af trivsel Elevens vurdering af parathed til videre uddannelse Figuren viser, at 73 % af eleverne enten er meget tilfreds eller tilfreds i vurderingen af det faglige niveau. 79 % er enten meget tilfreds eller tilfreds i forhold til vurdering af trivselen. 84% af eleverne svarer, at de føler sig meget enig eller enig i forhold til deres parathed til ungdomsuddannelse. Denne elev-exitmåling er den første, der er foretaget blandt eleverne på 9. årgang. Målet er, at elevernes tilfredshed øges år for år. Da dette er den første undersøgelse, vil denne danne baseline i forhold til kommende elev-exitmålinger. Sådan læses figuren. De flerfarvede liggende søjler i hvert spørgsmål udgør 100 %, dvs. alle elever der har svaret. Tallene i søjlen angiver antal procent, der har svaret i en kategori. Venstre ende af grafen er de mest positive svar, og højre side er de mest negative (samt ved ikke helt yderst til venstre). De to farvede bjælker til venstre udgør tilsammen de positive besvarelse (lagt sammen af meget tilfreds/positiv og tilfreds/positiv). Ved at kigge på disse samlet får man et overordnet indtryk af tilfredsheden blandt eleverne. (For de fleste af spørgsmålene ligger dette omkring de 75 %). 17

18 5.3 Brugertilfredshedsundersøgelse I foråret 2015 blev der foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældrene i Vejle Kommunes folkeskoler. Tabellen viser, at Vejle Kommunes samlet set ligger lidt over landsgennemsnittet og målet er opfyldt. Mål: forældretilfredsheden i Vejle Kommune skal være over landsgennemsnittet Forældrenes tilfredshed med faglighed Forældrenes tilfredshed med trivselsindsatsen Vejle Kommune Landsgennemsnit 3,7 3,6 3,7 3,6 18

19 5.4 Medarbejdertrivsel Et godt arbejdsmiljø er en væsentlig del af grundlaget for at skolerne kan opnå med målsætningerne i folkeskolereformen. Det er derfor i Vejle besluttet at medarbejdertrivsel skal indgå som element i resultatvurderingen i kvalitetsrapporten. Medarbejdernes trivsel måles i den kommunale trivselsmåling, der foretages hvert andet år. Der kigges i målingen på de tre trivselsdimensioner: Motivation Engagement Tilfredshed Det er fastlagt i målstyringsmodellen, at målingen i 2015 skal danne baseline. Målet er, at scoren på de tre trivselsdimensioner stiger i forhold til Det er besluttet i Hovedmed, at næste trivselsmåling foretages i 2018 hvor resultaterne kan vurderes i forhold til målet. Mål: Medarbejder trivsel skal øges i forhold til trivselsmålingen 2015 i form af de tre trivselsdimensioner, motivation, engagement og tilfredshed Figuren viser resultatet for Vejle Kommunes folkeskoler. Resultatet er baseret på besvarelser fra i alt 1178 medarbejdere ud af 1508, hvilket giver en svarprocent på 78,1% Figuren viser, hvordan din afdeling/forvaltning scorer på de tre resultatdimensioner: Motivation, Engagement og Tilfredshed. Indekset går fra 0-100, hvor 0 er meget negativt, mens 100 er meget positivt. Alle tre trivselsdimensioner er over eller derover anses for at være gode tal Tilfredsheden på folkeskolerne i Vejle Kommune har været svagt stigende i forhold til niveauet i Målet er som nævnt, stigende tilfredshed i de kommende år. 19

20 6. Fokuspunkter fastsat af undervisningsministeriet I nedenstående afsnit behandles fokuspunkter fastsat af undervisningsministeriet. Fokuspunkterne er kompetencedækning og inklusion 6.1 Kompetencedækning - Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Vejle Kompetencedækning er et udtryk for, hvor stor en del af elevernes undervisning, der varetages af lærere med undervisningskompetence (tidl. linjefag) eller tilsvarende kompetence. Figuren viser kompetencedækningen i forhold til undervisningskompetence i Vejle kommune. I forbindelse med folkeskolereformen har staten opstillet nationale måltal i forhold til dækning af undervisningskompetence % % % Tallene i figuren viser, at Vejle kommunes kompetencedækning i forhold til undervisningskompetence er faldet i forhold til året før, men dog forsat ligger over landsgennemsnittet. Med hensyn til kompetencedækning ligger Vejle over landsgennemsnit, men lavere end forrige år. Det kan hænge sammen med den store mobilitet blandt lærere, som alle kommuner oplever i disse år. Der er kommet flere stillinger og lærere søger dermed meget på tværs af kommunerne. Blandt andet for at komme tættere på egen bopæl. Vejle Kommunes kompetencedækning er faldende, dog forsat over landsgennemsnit Samlet set er Vejle kommune tæt på at opfylde statens måltal for 2016 (85%). 20

21 6.2 Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning fordelt på fag. Med undtagelse af engelsk, opfylder Vejle Kommune statens måltal i forhold til de bundne prøvefag (dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk). I 9 ud af 16 fag ligger Vejle Kommune over landsgennemsnittet. 21

22 6.3 Inklusion - Andel elever der modtager undervisning i den almene undervisning, Vejle Figuren viser andelen af elever, der modtager undervisning i den almene undervisning. Tallet beregnes som antallet af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det samlede elevtal i kommunens skoler. Graden af inklusion beregnes alene på baggrund af eleverne i kommunale skoler. Andelen af elever, der er med i den almene undervisning er steget Vejle Kommune er tæt på at opnå den nationale målsætning på 96 % Vejle Kommune er over landsgennemsnittet 6.4 Klager til klagenævnet for specialundervisning Uenigheder omkring tilbud i specialundervisning søges i videst mulig omfang løst gennem samarbejde og dialog. Der har i skoleåret 2012/13 ikke været klager til klagenævnet. I Skoleåret 2013/14 har der været en klage til klagenævnet for specialundervisning. I skoleåret 2014/15 var der ingen klager til klagenævnet for specialundervisning. 22

23 7. Forvaltningens anbefalinger Kvalitetsrapporten viser at folkeskolerne i Vejle Kommune klarer sig godt på mange områder. De faglige resultater er stigende og eleverne trives godt i skolerne. De faglige resultater er tilfredsstillende i forhold til nationale tests, mens det kniber med hensyn til afgangsprøveresultaterne. Disse er samlet steget mere end landets, men kommunen ligger forsat under landgennemsnittet. Specielt for mange skoler er der ikke opnået tilfredsstillende resultater i forhold til den socioøkonomiske referencemodel. Fokus skal derfor rettes mod at øge fagligheden. Det sker b. la. ved opfølgning på kvalitetsrapporten, gennem dialog mellem forvaltning og hver enkelt skole. Og det sker gennem skolevæsenets systematiske arbejde med at indfører læringsmål og målstyret undervisning. Endelig har Byrådet gennem budgetforliget, bevilget 27 mio. kr. over 4 år målrettet et fagligt løft, som yderligere vil styrke arbejdet. Samlet vil fokus for de kommende år være styrket faglighed, uden at give afkald på de øvrige kvaliteter Vejles skoler har. 23

24 8. Bilag 8.1 Nationale måltal, Vejle kommune måltal, afgangsprøveresultater Som det fremgår af indledningen, er der med reformen øget fokus på målstyring i forhold til elevernes læring og trivsel. Dette afspejler sig også i kvalitetsrapporten. Denne kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 udgøres af de minimumskrav, som er udstukket af undervisningsministeriet. Udover dette har forvaltningen valgt at tilføje Vejle kommunes mål i forhold til karaktergennemsnit korrigeret for socioøkonomisk faktorer, samt resultaterne af den elev- exitmåling der er foretaget blandt 9. årgangs elever. Nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Nationale måltal, Vejle kommune måltal, afgangsprøveresultater og (fortrolige oplysninger) Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests og (fortrolige oplysninger) Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år og (fortrolige oplysninger) Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for læsning og matematik skal reduceres år for år , 3.2.2, Karaktergennemsnit på 9. årgang i bundne prøvefag, dansk og matematik Andel af 9. årgangselever med karakteren 2 eller derudover i både dansk og matematik Alle kommunens skoler ligger over deres forventede karaktergennemsnit korrigeret for socioøkonomiske faktorer over en 3-års periode Socioøkonomisk reference af de bundne prøver på 9. årgang forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable, opgjort i tre særskilte skoleår. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis 4.1, 4.2, 4.3, procent af en ungdomsårgang skal i 2015 have påbegyndt en ungdomsuddannelse 5.1 Statens trivselsmåling 5.2 Elevernes trivsel skal øges elevernes trivsel øges i forhold til elev-exitmålingen 2015 Elevens vurdering af faglige niveau Elevens vurdering af trivsel Elevens vurdering af parathed til videre uddannelse 5.3 Brugertilfredshedsundersøgelse forældretilfredshedsundersøgelse Medarbejdertrivsel trivselsmålingen

25 8.2 Nationale fokuspunkter Udover måltallene på output har staten fastlagt følgende fire nationale fokuspunkter, der skal indgå i rapporten. Fokuspunkter fastsat af Undervisningsministeriet. Nationale fokuspunkter. 6.1 Kompetencedækning andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning i Vejle Kommune. 6.2 Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning fordelt på fag 6.3 Inklusion andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning. 6.4 Antallet af klager til ankenævnet for vidtgående specialundervisning. 25

26 26

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Vejle Kommunes skolevæsen.

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Vejle Kommunes skolevæsen. Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2013 14. Vejle Kommunes skolevæsen. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsrapportens fortrolighed... 3 Sammenfatning... 4 Nationale måltal, Vejle kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel. for Vejle kommunes skolevæsen

Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel. for Vejle kommunes skolevæsen Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel for Vejle kommunes skolevæsen Den Nationale baggrund Med folkeskolereformen følger ændringer i hele skolens målstyringsmodel og tilhørende kvalitetssikring. Folkeskolen

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 1/21 Rapporten for Basiskvalitet er udarbejdet af Børn og Skole ved Frederikssund Kommune. November 2016 2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2013/2014 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 19. februar 2015 Dokument nr. 480-2015-109966 Sags nr. 480-2013-56959 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 Børn, unge og læring februar 2015 version 2 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015 Godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016. Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-10670 Sags nr. 480-2013-56959

Læs mere

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel Nøgletal for folkeskoleområdet 2016 Kommunernes Landsforening udarbejder udvalgte nøgletal for folkeskoleområdet. Første gang kommunerne fik tilsendt de centrale nøgletal var i december 2015. Nøgletallene

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2016 Kvalitetsrapport 2016 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2016 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2015 Randers Kommune Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner...4 3. Mål

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2015/2016 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2017 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014/2015

Kvalitetsrapport 2014/2015 Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Kvalitetsrapportens opbygning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering af skolevæsnet... 4 3. Elevernes faglige niveau... 5 3.1 Kommunale

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling

Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Kvalitetsrapport for skoleområdet Gladsaxe Kommune 2013/2014 baselinemåling Udarbejdet af Gladsaxe Pædagogiske Viden- og Dokumentationscenter, GPV Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i kvalitetsrapporten...

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Dette dokument indeholder analyser og refleksioner over skolens resultater. Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune 1/64 Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Skoleafdelingen ved Frederikssund Kommune. Revisionen er afsluttet [ ]. Foto: Kenneth Jensen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014 Center for Skoletilbud Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 Den nye kvalitetsrapport...3 Nationale måltal...3

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport en evaluering af skoleåret 2013-14 I denne udgave af kvalitetsrapporten sammenfattes en evaluering af kvaliteten og udviklingen på folkeskolerne i Haderslev Kommune

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Statusnotat. Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen

Statusnotat. Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen Indledning Statusnotat Skoleåret 2015-2016 for Allerød Kommunes skolevæsen Dette statusnotat omkring skoleområdet danner baggrund for en orientering på BSU den 22 november 2016. Der skal ikke udarbejdes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2014-2015 Final version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3.

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Kommunedel Indholdsfortegnelse Folkeskoler i Holbæk Kommune...2 Forord...3 Indledning...3 Mål og resultatmål...3 Nationalt fastsatte

Læs mere

Politikområdemål 2018

Politikområdemål 2018 Mål på politikområde Undervisning, Børne- og Skoleudvalg Mål 1: Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2017/2018 og har senest fra skoleåret

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring februar 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT Mariagerfjord Kommune

KVALITETSRAPPORT Mariagerfjord Kommune KVALITETSRAPPORT 2014-2015 Mariagerfjord Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 5 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer SKU

Læsepolitiske retningslinjer SKU Læsepolitiske retningslinjer SKU 15.12.15 Ændringer # Målstyret undervisning og løbende evaluering med fokus på progression # Fælles ansvar om elevernes læseudvikling # indførelse af sproglig udvikling

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 1 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 5 1.1 Nationale test... 5 1.2 Aflagt afgangsprøver... 6

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen. EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER

KVALITETSRAPPORT. Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen. EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER KVALITETSRAPPORT Nulpunktsmåling på nationale mål som følge af folkeskolereformen EKSTRAORDINÆR Kvalitetsrapport FOR FOLKESKOLER 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune KVALITETSRAPPORT 2.0 2015 Hjørring Kommune 0 Indholdsfortegnelse Forord Del 1 1.1 Sammenfattende resultatvurdering (s. 3-6) Resultater af nationale test i læsning og matematik. Resultater fra 9. klasses

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Søndervangskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Frederikshavn Kommune Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Marts 2015 Indhold Indledning... 4 Elevtal... 5 Nationale måltal... 6 Nationale test... 6 De nationale test i dansk læsning.... 7

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Kvalitetsredegørelse 2014

Kvalitetsredegørelse 2014 Kvalitetsredegørelse 2014 Det har jeg aldrig prøvet før,, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangsskolen Rudersdal Kommune 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Kommune Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Styring og Koordinering Skole, Kultur og Fritid 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 Anbefalinger i denne kvalitetsrapport... 5 Efteruddannelsesindsats...

Læs mere