Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed"

Transkript

1 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015 for Voksen-og handicapområdet: Voksen- og handicapområdet Forbrug 1-4 Oprindeligt regnskab Forskel til Heraf ansøges Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser I alt Der forventes en mindre udgift på 4,7 mio. kr., som fordeler sig som følgende: Tilbud til voksne med særlige behov med en forventet merudgift på 1,4 mio. kr. Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 6,1 mio. kr. Tilbud til voksne med særlige behov Samlet er der et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. pga. af tilgang af borgere under 107 og 108. Budgetopfølgningen bygger på en del usikkerheder, idet den kun tager udgangspunkt i 4 måneder og med de sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til eller forventes. Det er også kun taksterne på egne leverandører, der er tilrettet efter 2015 priser. De pladser, der købes ved andre leverandører er det forventede forbrug, prisfremskrevet efter KLs fremskrivningsprocenter, idet hovedparten af disse takster ikke kendes endnu. Under Bo- og dagtilbuddene, forventes der samlet en merudgift på 3,9 mio. kr. Det skyldes tilgang af tungere borgere til området fra bl.a. familieområdet, bostøtten eller selvhenvendelse. Samlet set har der i forhold til det lagte været en afgang af borgere, men der har været en tilgang af tungere borgere, som forklarer merudgiften. Merudgiften modsvares af afgang af borgere til ordningerne under tilskud til personlig hjælp 95 og 96. Her forventes der et samlet mindre forbrug på 2,5 mio. kr. Dette mindre forbrug kan forventes, at blive højere, idet erfaringerne fra tidligere år er, at det ikke er alle de visiterede timer, der bliver anvendt. Dette har givet en mindre udgift mellem 1 til 2 mio. kr. Området følges derfor også tæt med månedlige opfølgninger pr. borger og bevillingerne gennemses og planlægges nedjusteret. Det afhænger også af, at der ikke kommer yderlig tilgang til området. Sagsbehandlerne gennemgår ligeledes løbende alle sager for at sikre, at borgerene er i de rigtige tilbud, samt der ikke afregnes for tilbud, som ikke længere anvendes. Øvrige udgifter, herunder Misbrug- og alkoholbehandling Derudover forventes det at samlet set holder på de øvrige områder Forventningerne bygger også på en del usikkerheder, i det der ligeledes kun er taget udgangspunkt i årets første 4 måneder. Kontante ydelser På området forventes der et samlet mindre forbrug på 6,1 mio. kr. pga. en lavere tilgang af førtidspensionister end forventet. Dette mindre forbrug kan forventes, at blive højere, idet der i opfølgningen er indregnet med en forventet tilgang på gennemsnitlige 2 sager pr. måned. Prognosen fra KMD s- støtteliste viser en afgang på ca. 1 sag pr. måned. Udgifterne hertil vil derfor kunne forventes at falde yderligere mellem 1 til 2 mio. kr. Side 1

2 2 of 8 Udviklingen i antallet af borgere under Voksen- og handicapområdet Der er lagt med 721 helårspersoner under Voksen- og handicapområdet, og der forventes pr. 28. februar 2015, 704 helårspersoner. Selvom der har været afgang af borgere i forhold til tet, har der været en tilgang af dyrere borgere, som forklarer den samlede forventede merudgift på området på 1,3 mio.kr. Hvilket også kan ses i forhold til refusionssager, dvs. sager der koster over 1 mio. kr. hvor der været en tilgang på 4 sager, i forhold til det lagte Fordelingen pr. område er vist i tabellen, som følger: Antal under 85 Bostøtte i eget hjem er unikke cpr. nr. Resten er omregnet til helårspersoner: Område Regnskab Antal 2014 Budget 2015 Antal under botilbud og bostøtte 85, 107, 108 og Dagtilbud 103 og 104 Antal pr Privat Botilbud Botilbud Forskel til 85 Bostøtte i eget hjem Kommunale og regionale Private botilbud Længerevarende botilbud Beskyttet beskæftigelse Akt. og samværstilbud I alt Heraf refusionssager Antal under personlig tilskud 95, 96 og 97, 98 og Tilskud til per. og praktisk hjælp Personlig hjælper ,98 og 99 Kontakt- og ledsagerordninger I alt Heraf refusionssager Total Antal i alt Refusionsager i alt Bostøtte og botilbud efter 85, 107, 108 og dagtilbud 103 og 104 Den største del af tet under voksen- og handicapområdet omfatter bostøtte i eget hjem og botilbud indenfor special- og socialområdet, som er 85 Botilbud, 108 Længerevarende botilbud til borgere med varigt nedsat funktionsevne. Derudover er der de midlertidige ophold, som er 107 Botilbud. Dernæst er der 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud. Disse tilbud leveres i dagtimerne og målgrupperne, der modtager tilbuddene, befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked. regnskab for Bo- og dagtilbud under Voksen-/Handicapområdet: Profitcenter Bo- og dagtilbud Forbrug 1-2 Oprindeligt Forbrugsprocent regnskab Forskel til Botilbud privat , Side 2

3 3 of Botilbud Bostøtte i eget hjem Botilbud Botilbud midlertidigt Botilbud Beskyttet beskæftigelse Akt. - og samværstilbud , , , , , , , I alt , Under området for bostøtte, samt bo- og dagtilbud forventes der en merudgift på 3,9 mio. kr. Merudgiften er under 108 længere varende botilbud og 107 midlertidigt botilbud pga. af tilgang af borgere. Det forventede regnskab for dag- og døgntilbuddene er beregnet ud fra de kendte og forventede sager, som der på nuværende tidspunkt er kendskab til. Note 1-85 Privat Botilbud Under dette områder ligger bodelen på både STU- og PGU tilbud. På dette område forventes der en mindre udgift på 0,1 mio. kr. selvom, der har været en tilgang til området. Der var lagt med 15 borgere til en gennemsnitspris af kr., nu forventes der 16 borgere til den gennemsnitligpris af kr. Note 2-85 Botilbud Kommunale og regionale Området omfatter 84 aflastningsboliger i kommunen, 85 bostøtte i eksterne tilbud og 85 i egne tilbud under rammeaftalen. På området forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. selvom, der har været en afgang fra området på 6 helårspersoner. Der har været en tilgang af dyrere borgere til området, som forklarer 1,8 mio. kr. af merforbruget. Resten er statsrefusion, hvor der forventes en mindre indtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til det forventede. Der var sammenlagt lagt med 123 borgere til den gennemsnitlige pris af kr. nu forventes der 117 borgere til den gennemsnitlige pris af kr. Note 3-85 Bostøtte i eget hjem For bostøtte i eget hjem forventes der overholdelse, idet området er blevet rammestyret. Bostøtten varetager de borgere, der visiteres og klarer disse indenfor rammen. Det følges stadig tæt, hvad der løses indenfor rammen. Der er lagt med 628 timer pr. uge, svarende til ca. 237 borgere. På nuværende tidspunkt bliver der leveret 608 timers bostøtte pr. uge, svarende til ca. 225 borgere. Ventelisten på området er ligeledes med indførelsen af rammestyringen blevet afviklet. Note Botilbud længerevarende På området forventes der en merudgift på 1,4 mio. kr. som skyldes tilgang til området på sammenlagt 3 personer, fra bl.a. familieområdet, Bostøtten og 85. Der var lagt med 32 borgere til den gennemsnitlige pris af kr. og nu forventes der 35 borgere til den gennemsnitlige pris af kr. Side 3

4 4 of 8 Note Botilbud midlertidig ophold Kommunale, regionale og private Der forventes sammenlagt for midlertidige botilbuddene et merforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes tilgang på området. Note Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud Der forventes sammenlagt for dagtilbuddene et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes afgang fra området på 6 helårspersoner. Der var lagt med 179 borgere til den gennemsnitlig pris af kr. nu forventes der 173 til den gennemsnitlige pris af kr. Udvikling i udgifterne til Bostøtte, Bo- og dagtilbud Graf 1. Udvikling i udgifterne til Bostøtte, Bo- og dagtilbud og Botilbud og bostøtte i eget hjem 107 Midlertidigt botilbud 108 Længerevarende botilbud 103 Bekyttet beskæftigelse og 104 Akt.- og samværstilbud Regnskab Regnskab Regnskab Udgifterne er ikke prisfremskrevet til 2015 niveau) Udgifterne til 85 Botilbud og bostøtte i eget hjem, var i 2012: 52,4 mio. kr., 2013: 67,3 mio. kr., 2014: 71,7 mio. kr. og nu forventes der 75,5 mio. kr. i Stigningen i udgifterne skyldes: - oprettelse af Strandgårdshøj som døgntilbud og akutbolig - de tre nye afdelinger på Marie Magdalene, der blev i brug taget i omlægning af autist afdelingen fra et 108 døgninstitution til et 85 botilbud - oprettelse af senhjerneskadet boligerne Tendrup Møllevej - derudover har der været en tilgang af borgere til området, bl.a. fra familieområdet - andre kommuner har ligeledes omlagt, deres tilbud fra et 108 Døgninstitution til et 85 Botilbud Side 4

5 5 of 8 - borgernes funktionsniveau er generelt lavere - der ses flere stærkt ressourcekrævende borgere Udgifterne til 108 Længerevarende botilbud er faldet fra 34, 5 mio. kr. i 2012, til 22, 6 mio. kr. i 2013 og steget til 27,3 mio. kr. i 2014 og forventet i 2015 på 29,4 mio.kr. Faldet i udgifterne er som nævnt omlægning af pladserne fra et 108 til 85 botilbud. Stigningen i udgifterne fra 2013 til 2015 er tilgang til området. Udgifterne til 103 og 104 er steget fra 22,4 mio. kr. i 2012 til 25,9 mio. kr. i 2013 og faldet til 23,5 mio.kr. i 2014 og forventet i 2015 på 22,4 mio. kr. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes en stigning i antallet, og faldet i udgiften fra 2013 til 2015, skyldes et fald i antallet af borgere samt taksten for egne pladser. Udgiften til 107 Midlertidigt botilbud var 10, 9 mio. kr. i 2012, 11,1 mio. kr. i 2013, 16,8 mio. kr. i 2014 til forventet 25,8 mio. kr. i Stigningen i udgiften til området, skyldes en tilgang af borgere, som tidligere har fået bostøtte i eget hjem, samt børneområdet og aflastning Strandgårdshøj. Desuden er der oprettelse af Kollegiet i 2014 med 6 pladser, som er i brug taget pr. 1. januar Den forventede merudgift for bostøtte, bo- og dagtilbud er 3,9 mio. kr. pr. 30. april Tilskud til personlig hjælp 95, 96, 97, 98 og 99: Servicelovens 95 er personlig tilskud til personlig og praktisk hjemmehjælp og 96 er en personlig hjælper ordning, hvorunder der bevilliges tilskud til ansættelse af hjælpere i borgerens eget hjem til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 97, 98 og 99 indeholder støttekontaktperson- og ledsageordninger. regnskab for tilskud til personlig hjælp: Profitcenter Til skud til personlig hjælp Forbrug 1-4 Oprindeligt Forbrugsprocent regnskab Forskel til Tilskud til personlig og praktisk hjælp , Personlig hjælper , , 98 og 99 Støttekontaktperson- og ledsagerordninger , I alt , Under tilskud til personlig hjælp 95, 96, 97, 98 og 99 forventes der samlet en mindre udgift på 2,6 mio.kr., som skyldes afgang fra området. Note 7-95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp Til 95 forventes der en mindre udgift på 0,9 mio.kr. som skyldes afgang fra området. Der var lagt med 6 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift af kr. og der forventes nu, 5 helårspersoner, til den gennemsnitlige udgift på kr. Note 8-96 Personlig hjælper Der forventes en mindre udgift på 1,6 mio. kr. til 96 som skyldes afgang fra området. 96 ordningen er et vanskeligt område at foretage opfølgning på, idet borgerene er visiteret til et gennemsnitlig antal timer, som de råder over. Borgeren kan derfor vælge at spare nogle af disse timer op eller de kan vælge ikke at anvende alle timerne. Merudgiften på området kan derfor også forventes at falde yderligt. Sidste år gav Side 5

6 6 of 8 dette en mindre udgift på 2 mio. kr. i forhold til den forventede udgift. Det afhænger også af, hvad der kommet af afog tilgange resten af året udover det forventede. Der er lagt med 20 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift af 970,206 kr., nu forventes der 19 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift på kr. Note 9-97, 98 og 99 Støttekontakt- og ledsagerordning Til 97, 98 og 99 forventes, der et mindre forbrug på 0,1 mio.kr. Grafen viser udviklingen i udgifterne til tilskud til personlig hjælp fra 2012 til forventet 2015, hvor det kan ses at udgifterne til 96 er steget fra 2012 til 2014, fra en udgift på 13,4 mio. kr. i 2012, 16 mio. kr. i 2013, 16,6 mio. kr. i 2014 til en forventet udgift på 17,8 mio. kr. i (Udgifterne er ikke prisfremskrevet til 2015 niveau) Udgifterne til 95 tilskud til personlig og praktisk hjælp var 0,8 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. i 2014 til forventet 3,7 mio. kr. i mindre udgift på tilskud til personlig hjælp er 2,6 mio. kr. pr. 30. april Øvrige udgifter, herunder misbrug og alkoholbehandling Note 10 Alkohol og misbrugsområdet Sammenlagt på misbrugs- og alkoholområdet forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Note 11 Hjælpemidler Her forventes der overholdelse. Området omfatter bilbevillinger, som varetages af voksenområdet, med et netto på 2,6 mio.kr. som dækker over bevillinger af handicapbiler og tilbagebetaling af billån. mindre udgift under andre øvrige er 0,1 mio. kr. pr. 30. april Side 6

7 7 of 8 Aftaleområderne under Social og voksenhandicapområdet Misbrugscentret Forventes overholdelse. Syddjurs Bostøtte Forventes overholdelse. Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud Forventes overholdelse. Projektcenter Syddjurs Kommune Forventes overholdelse. Hjælpemiddeldepotet Forventes overholdelse For aftaleområderne forventes der overholdelse. Kontante ydelser Note 12. Driftssikring af boligbyggeri Her forventes der overholdelse. Note 13 - Personlige tillæg Her forventes der overholdelse. Note 14 - Førtidspension før og efter 2003 Der forventes samlet en mindre udgift på 4,8 mio. kr. Dette mindre forbrug kan forventes, at blive højere, idet der i opfølgningen er indregnet med en forventet tilgang på gennemsnitlige 2 pr. måned. Prognosen fra KMDs- Budgetstøtteliste viser en afgang på ca. 1 pr. måned. Udgifterne hertil vil derfor kunne forventes at falde yderligere mellem 1 til 2 mio. kr. Antallet af førtidspensionister på området er følgende: 2015 Januar Februar Marts April Forhøjet alm. FØP Førtidspension Højeste FØP Side 7

8 8 of 8 Mellemste FØP I alt Kilde: Budgetstøtteliste KMD Udviklingen i udgifterne til førtidspension 2012 til Udgift i kr Førtidspension 50% Førtidspension 35% før 2013 Førtidspension 35% efter Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab Udgifterne er ikke prisfremskrevet til 2015 niveau. Udgifterne til førtidspension var samlet i 2012 på 215 mio. kr., 2013, 213,8 mio.kr., 2014, 211,4 mio. kr. og forventet i 2015, 212,5 mio. kr. Note 15 Boligydelse- og sikring Her forventes der sammenlagt et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. Samlet for kontante ydelser forventes der en mindre udgift på 6,1 mio. kr. pr. 30. april Side 8

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098 opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

FORVENTET REGNSKAB-2019

FORVENTET REGNSKAB-2019 LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer opfølgning pr. 30. juni - Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto.

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 14, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 28. april 2016 Sagsbeh.: Charlotte B. Olsen

Læs mere

Politikområde 9. Voksenspecialområdet

Politikområde 9. Voksenspecialområdet Politikområde 9. Voksenspecialområdet Tabel 1 viser udviklingen indenfor budgetområdet, både historisk og for budgetårene til og med budgetoverslagsår 2017. I tabellerne og figurerne er budgettet for både

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter. Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Køb botilbud gennemsnitsudgifter og helårspersoner 162,0 80,0 75,0 70,

Køb botilbud gennemsnitsudgifter og helårspersoner 162,0 80,0 75,0 70, Ledelsesinformation ultimo oktober 217 Egne tilbud, køb og salg Botilbud 15, 17 og 18 Årets priser Årets priser Årets priser 215 153,4 522.317 56.121 215 156,2 668.64 647.349 215 77,4 657.941 637.54 216

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2018 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Politisk økonomiopfølgning Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Oktober måned Økonomi og Indkøb Side 1 af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed

Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2019 Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed Vision for Beskæftigelse og Sundhed Veteranpolitik Sundhedspolitik Borgere i Skanderborg

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overblik over Voksenrådgivningen

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overblik over Voksenrådgivningen Lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overblik over Voksenrådgivningen Beskrivelse KB ØU SSU Børne- og Pensions nævn Område leder

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med Februar måned Økonomi og Indkøb 2016 Side 1 af 7 Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere