Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus"

Transkript

1 Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater 3.1. Resultater på ministermålene 3.2. Resultater på de enkelte forsørgelsesområder 4. Økonomi besparelsespotentiale 5. Aktiveringsgrad og opfyldelses af minimumskrav (rettidighed) 6. Opfølgning på mål og resultatkrav i forhold til puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter til virksomhedsrettet aktivering Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resumé Resultatrevisionen opgør jobcentrenes resultater i det forgangne år, og er et landsdækkende styringsredskab, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har indført tilbage i Resultatrevisionen har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets jobcentre. Sagsnr. 13/ Journalnr. Sagsbeh. Henrik Christensen Peter Risvig Overordnet set viser resultaterne af indsatsen i 2012 følgende: Ministerens mål Udviklingen i ministermålene viser en svag stigning i arbejdskraftreserven, antal unge på offentlig forsørgelse samt ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Tilgangen af personer til de permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) er til gengæld faldet markant fra december 2011 til december med i alt 38 %. Telefon Direkte telefon Fax risvig@aarhus.dk Som det fremgår af bilag 1.1 har Aarhus Kommune på trods af de fortsat mindre gode konjunkturer formået at placere sig på en samlet 2. plads kun overgået af Odense Kommune. Aarhus Kommune har altså på ministermålene samlet set udviklet sig næstbedst af de såkaldte klyngekommuner det seneste år. 1 1 Klyngekommuner består af et antal kommuner som ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen har samme rammevilkår. Dvs. kommuner der har nogenlunde samme omfang af eksempelvis ledighed, overførselsindkomster samt demografisk sammensætning. For Aarhus Kommunes vedkommende er sammenligningskommunerne København, Odense, Aalborg, Svendborg, Albertslund, Brøndby, Fredericia og Ishøj.

2 De enkelte målgrupper Resultatoversigten (bilag 1.2) beskriver udviklingen det seneste år og udviklingen den seneste måned inden for de enkelte ydelsestyper. Tallene for december 2012 er i Resultatoversigten opgjort primo februar 2013 på baggrund af data, der også kan findes på Tallene viser bl.a. følgende: Antallet af A-dagpengemodtagere er faldet en smule sammenlignet med december Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget. Samme udvikling kan spores i de øvrige klyngekommuner Antallet af sygemeldte under ét er faldet i perioden. Antallet af revalidender er samlet set faldet med 13 procent. En tilsvarende udvikling ses også i de øvrige klyngekommuner. Antallet af personer på ledighedsydelse er efter en stigning de senere år samlet set faldet fra 2011 til Antallet af personer i fleksjob er samtidig steget lidt i perioden. Antallet af førtidspensionister viser derimod et fald det seneste år. Med udgangspunkt i en økonomibetragtning fremgår det af bilag 1.3, at der - ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen kan beregnes et samlet besparelsespotentiale på 134 mio. kr. set i forhold til gennemsnittet af klyngekommunerne. Dette tal fremkommer når tallene for de områder, hvor Aarhus har hhv. en højere og en lavere andel af befolkningen på de enkelte forsørgelsesydelser lægges sammen. Det skal bemærkes, at der på beskæftigelsesområdet i høj grad er tale om forbundne kar de enkelte forsørgelsesydelser imellem. Dvs. at hvis der sker et fald i én ydelsesgruppe, vil der som oftest ske en stigning på et andet område. Der er eksempelvis en tydelig sammenhæng mellem antallet af personer på kontanthjælp og antallet af personer på førtidspension. Denne sammenhæng vil også fremgår i afsnittet herunder. Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse samlet set For at give et overblik over det aktuelle og det relative niveau for forskellige forsørgelsesordninger, er der i tabellen og figuren herunder vist de enkelte forsørgelsesgrupper som andel af befolkningen. Der er her foretaget en sammenligning med de øvrige 6-byer 2 og landet under ét. Det fremgår her, at samlet set 18,7 % af befolkningen mellem år pr. december 2012 modtog offentlig forsørgelse i Aarhus Kommune. Dette er marginalt over tendensen på landsplan og noget lavere end tre af de øvrige 6-byer. Det er blandt de midlertidige forsørgelsesydelser (A-dagpenge og kontanthjælp), at Aarhus ligger lavt sammenlignet med de øvrige (Aarhus ligger samlet set markant lavest). Aarhus ligger derimod højere end landsgennemsnittet på de permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Det fremgår af tabellen, at der i høj grad er tale om de førnævnte forbundne kar. 2 Udover Aarhus består 6-byerne af København, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers Side 2 af 17

3 Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen ml år i procent. December København Aalborg Hele landet Aarhus Esbjerg Odense Randers A-dagpenge 4 3,7 3,5 3,3 3,3 4,3 4 Kontanthjælp 5,7 3,9 3,9 3,3 4,3 4,9 4,3 Revalidering 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 Forrevalidering 0 0,3 0,1 0, Sygedagpenge 1,8 2,1 2, ,2 2,9 Ledighedsydelse 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 Fleksjob 0,5 1,2 1,4 2 1,6 1,6 2,2 Førtidspension 3,7 5,6 6,6 7 8,2 7,8 8,1 Ydelsesgrupper i alt 16,1 17,5 18,4 18,7 20,1 21,4 22,2 Figur Førtidspension Fleksjob Ledighedsydelse Sygedagpenge Forrevalidering Revalidering Kontanthjælp A-dagpenge Aktivering og rettidighed Aktiveringsgraden i Aarhus er på et højt niveau sammenlignet med klyngekommunerne. Ligeledes viser tallene for rettidighed, at Jobcenter Aarhus har stort fokus på at overholde rettidigheden i forhold til samtaler, og de tilbud - der ifølge loven - skal gives de ledige. Aktivering og rettidighed i indsatsen skal netop understøtte de ledige i hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i kommunernes beskæftigelsesindsats, og giver kommunerne mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige kommunale jobcentre med samme rammevilkår. Dvs. kommuner der har nogenlunde samme omfang af eksempelvis ledighed, overførselsindkomster samt demografisk sammensætning. For Aarhus Kommunes vedkommende er sammenligningskommunerne København, Odense, Aalborg, Svendborg, Albertslund, Brøndby, Fredericia og Ishøj Kommune (de såkaldte klyngekommuner). Den enkelte kommune kan altså identificere allerede effektive indsatsområder såvel som områder, hvor kommunen med fordel kan sætte ind. Side 3 af 17

4 Da Aarhus i forvejen løbende har et tæt samarbejde med de øvrige 6- byer (udover de eksisterende klyngekommuner København, Odense og Aalborg er det hhv. Esbjerg og Randers) vil disse kommuner indgå i sammenligningen med udviklingen i Aarhus i denne afrapportering. Vurderingen er altså, at en sammenligning med de mindre klyngekommuner er mindre relevant. I Beskæftigelsesplanen for 2012 har Jobcenter Aarhus haft en gennemgående målsætning om, at Aarhus skal ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne samlet set på alle fire nationale målsætninger. Dermed imødekommes også det faktum, at det er meget vanskeligt at forudsige udviklingen i konjunkturerne halvandet år før målsætningerne skal opgøres pr. december i det efterfølgende år. Omdrejningspunktet for Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus er altså de fire ministermål, der giver et nogenlunde dækkende billede af hvilke beskæftigelsesmæssige udfordringer, som landets jobcentre stod overfor i Udfordringer der dog også rækker ind i Resultatrevisionen giver dermed også politikere og arbejdsmarkedets parter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i hvert enkelt jobcenter. Jobcenteret har altså - via resultatrevisionen - mulighed for at adressere de væsentligste udfordringer som gælder for beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune. Dette års resultatrevision består af tre opgørelser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, hhv. 1. Scorecard Ministermål (bilag 1.1) 2. Resultatoversigt (bilag 1.2) 3. Besparelsespotentiale (bilag 1.3) Dertil kommer en opfølgning på den særlige statslige bevilling til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter for at modvirke langtidsledighed (afsnit 6). Beskæftigelsesforvaltningens bemærkninger, forklaringer og supplerende materiale er indarbejdet i dette statusnotat. Resultatoversigten består i en beskrivelse af resultaterne af og udviklingen inden for hhv.: ministerens mål (afsnit 3.1) de enkelte forsørgelsesområder (afsnit 3.2) besparelsespotentiale (afsnit 4) aktivering og rettidighed (afsnit 5) Resultatrevisionen er opgjort for december 2012, hvor der sker sammenligning med udviklingen i forhold til december Dvs. at fokus er på udviklingen det seneste år og ikke det aktuelle niveau kommunerne imellem. Side 4 af 17

5 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan Resultatrevisionen hænger nøje sammen med den årlige beskæftigelsesplan, der skal udarbejdes i alle kommuner. Beskæftigelsesplanen er en plan for, hvordan jobcentret i kommunen vil imødekomme det kommende års udfordringer. Beskæftigelsesplanen indeholder en række elementer, hvoraf en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer er én af de centrale. De beskæftigelsespolitiske udfordringer skal bl.a. beskrives på baggrund af resultatrevisionen for det forudgående år. Således danner dette års resultatrevision grundlag for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for På den måde sikres en sammenhæng mellem de områder, hvor jobcentret i resultatrevisionen har identificeret forbedringspotentiale og den fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen i jobcentret. I afsnit 3 herunder vil udviklingen blive beskrevet mere detaljeret med en yderligere konkretisering af, hvilke tiltag der vil blive igangsat på de områder hvor Aarhus Kommune har særlige udfordringer sammenlignet med klyngekommunerne og de øvrige 6-byer. Der vil ikke ske en detaljeret gennemgang af initiativerne. I stedet henvises der til beskæftigelsesplan for 2014, der udarbejdes i forår/sommer 2013 og den gældende beskæftigelsesplan for Udviklingen på beskæftigelsesområdet følges nøje i løbet af året. Derfor indeholder også beskæftigelsesplanen for 2013 flere initiativer, der skal modvirke de udfordringer som Aarhus Kommune aktuelt står over for. Udfordringer der i høj grad hænger sammen med den eksisterende lavkonjunktur. 3. Resultater Som nævnt ovenfor har Jobcentret for så vidt angår ministerens målsætninger en gennemgående målsætning om, at Aarhus skal ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne samlet set på alle fire nationale målsætninger målt som andelen af befolkningen i de respektive målgrupper. Dette metode var gældende i 2012 og gælder også for målsætningerne i 2013 (jf. beskæftigelsesplanen). Denne metode er også indarbejdet som nøgletal i regnskabsbemærkningerne for I det følgende redegøres der for de resultater, som fremgår af resultatoversigten i øvrigt Resultater på ministermålene Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nogle landsdækkende mål for jobcentrene for at sikre, at jobcentrenes indsats fokuserer på disse områder. Målsætningerne afspejler de væsentlige udfordringer jobcentrene står over for. For indsatsåret 2012 var følgende fire ministermål gældende: Side 5 af 17

6 1. Arbejdskraftreserven Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. Permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt 3. Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt 4. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Mens scorecard og resultatoversigt har fokus på udviklingen det seneste år er det relevant også at se på det aktuelle niveau for de respektive målgrupper som andel af befolkningen mellem år sammenlignet med de øvrige 6-byer. Der er derfor medtaget tabeller, der viser disse niveauer. En samlet oversigt over udviklingen i ministermålene fremgår også af Scorecard Ministermål, jf. bilag 1.1. Status på udviklingen i de fire ministermål vil blive gennemgået i det følgende. Da udviklingen i offentligt forsørgede i høj grad hænger sammen med mulighederne for at få ordinær beskæftigelse, er også resultatrevisionen for 2012 påvirket af den fortsat mindre positive konjunktur, der har præget arbejdsmarkedet de senere år. Ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. Arbejdskraftreserven omfatter modtagere af a-dagpenge og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Arbejdskraftreserven er steget marginalt fra december 2011 til december 2012, fra til 6.461, svarende til en stigning på 3 %, jf. figur 2 herunder. Side 6 af 17

7 Figur 2 Udviklingen i antal personer i arbejdskraftreserven i Aarhus Kommune fra jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I relation til målsætningen om at Aarhus Kommune skal ligge bedre end gennemsnittet af 6-byerne - målt som målgruppens andel af befolkningen viser tabel og figur herunder, at Aarhus pr. december 2012 ligger bedst af 6-byerne, med en andel på 2,9 % mod gennemsnittet af 6-byerne på 3,5 %, jf. tabel 2 og figur 3. Denne målsætning er derfor til fulde opfyldt. Tabel 2 Arbejdskraftreserven som andel af befolkningen ml år. December 2012 Aarhus 2,9 % Esbjerg 3,0 % Randers 3,2 % Aalborg 3,3 % København 4,2 % Odense 4,4 % Figur 3 5,0% Udviklingen i antal fuldtidspersoner i arbejdskraftreserven som andel af befolkningen. Jan december ,0% 3,0% 3,5% 2,9% 2,0% 1,0% 0,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Esbjerg København Odense Randers Aalborg Aarhus 6by gnsn Side 7 af 17

8 Selvom Aarhus hører til blandt de kommuner, der har oplevet den mindste stigning i reserven gennem de senere år, er der fortsat en væsentlig udfordring i at sikre, at en større del af de nyledige hurtigt opnår (gen)beskæftigelse, samtidig med at antallet af længerevarende ledige reduceres. Særligt har det også i 2012 været en udfordring for jobcentret, at ledigheden blandt dimittender har været stigende. Såvel akademikere og professionsbachelorer (herunder sygeplejersker, pædagoger og lærere) har været hårdt ramt af hhv. virksomhedernes tilbageholdenhed og besparelser i den offentlige sektor, der har betydet ansættelsesstop og afskedigelser på mange områder. Ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt Tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse er faldet markant fra 2011 til Fra i december 2011 til i december 2012, svarende til et fald på 38 %, jf. figur 4. Tallene er opgjort for de seneste 12 måneder. Dvs. at de udgør tilgangen fra december 2011 til december Figur Udviklingen i tilgangen til permanent offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) i Aarhus Kommune fra jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I relation til målsætningen om at Aarhus Kommune skal ligge bedre end gennemsnittet af 6-byerne - målt som målgruppens andel af befolkningen viser tabel og figur herunder, at Aarhus pr. december 2012 ligger lidt over gennemsnittet af 6-byerne, med en andel på 0,52 % mod gennemsnittet af 6-byerne på 0,43 %, jf. tabel 3 og figur 5. Det fremgår af tabellen, at 6-byerne bortset fra København har haft en forholdsvis ens tilgang til permanent offentlig forsørgelse. Side 8 af 17

9 Tabel 3 Tilgang til permanent offentligt forsørgede som andel af befolkningen ml år. December 2012 København 0,14 % Odense 0,41 % Esbjerg 0,44 % Randers 0,49 % Aarhus 0,52 % Aalborg 0,56 % Figur 5 1,00% 0,80% Udviklingen i tilgangen til permanent offentlig forsørgelse som andel af befolkningen. Jan 2012 december ,60% 0,40% 0,20% 0,00% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0,52% 0,43% Esbjerg København Odense Randers Aalborg Aarhus 6by gnsn Styringsmulighederne på området for permanent offentligt forsørgede er størst i forhold til antallet af personer på ledighedsydelse. Ved at gøre en ekstraordinær indsats for at få disse ledige i fleksjob reduceres antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse som hele dog ikke. Der er tale om, at personer bliver flyttet fra passiv forsørgelse og over i delvis selvforsørgelse. Ved sidste års behandling af resultatrevisionen for 2011 var der fokus på, at tilkendelserne til førtidspension allerede på det tidspunkt var faldende. Beskæftigelsesforvaltningen har øget fokus på igangsætning af udviklingsforløb for de unge, herunder unge med fysiske og psykiske handicap, der via styrket samarbejde med virksomhederne - forsøges sluset ind på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. I det hele taget er der øget fokus på forebyggelse, så førtidspensionering undgås. Dette øgede fokus vil også få betydning for antallet af tilkendelser i de kommende år. Byrådet har tidligere bakket op om, at Beskæftigelsesforvaltningen via investeringsmodeller styrker indsatsen over for forskellige målgrupper. Udviklingsforløb for unge psykiatriske patienter med henblik på forebyggelse af førtidspension er dermed en lokal forløber for ressourceforløbene i førtidspensionsreformen, målrettet personer med psykiske problemer. Side 9 af 17

10 Fra 1. januar 2013 er der trådt en ny reform af fleksjob og førtidspension i kraft. Som konsekvens heraf kan unge under 40 år som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. Personer over 40 år har også mulighed for at blive tilbudt ressourceforløb som alternativ til førtidspension. Ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Målgruppen omfatter modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget marginalt fra december 2011 til december fra til personer Figur Udviklingen i antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Aarhus Kommune fra jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I relation til målsætningen om at Aarhus Kommune skal ligge bedre end gennemsnittet af 6-byerne - målt som målgruppens andel af befolkningen viser tabel og figur herunder, at Aarhus stadig har en lav andel unge på offentlig forsørgelse sammenlignet med de øvrige 6- byer, hvor Aarhus kun overgås af København, jf. figur og tabel herunder Side 10 af 17

11 Figur 7 Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen. Jan december % 15% 10% 11,2% 9,1% 5% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Esbjerg København Odense Randers Aalborg Aarhus 6by gnsn Tabel 4 Unge på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen ml år. December 2012 København 7,9 % Aarhus 9,1 % Aalborg 11,0 % Odense 11,8 % Esbjerg 12,3 % Randers 15,4 % Som nævnt ovenfor er de unge særligt hårdt ramt af konjunktursituationen. Udover at nyuddannede herunder akademikere og professionsbachelorer - har svært ved at finde job, er der stadig forholdsvis mange unge uden uddannelse, der har arbejdet inden for områder med kortvarige jobs, midlertidige ansættelser, høj jobomsætning og meget høj konjunkturfølsomhed. Job der er forsvundet under den finansielle krise. Dette var også én af bevæggrundene for at 95 % målsætningen blev understøttet af en handlingsplan med 23 konkrete initiativer. Det styrkede samarbejde med Børn og Unge bl.a. omkring handlingsplanen - bidrager derfor til at rette et ekstra fokus på de unge. Ministermål 4: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Antal ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er steget fra i december 2011 til i december 2012, svarende til en stigning på 3 %, jf. figur 8. Ud af de med baggrund i ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse modtog 44 % førtidspension, 30 % kontanthjælp, 11 % a- dagpenge og 7 % sygedagpenge. Side 11 af 17

12 Figur 8 Udvikling i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Aarhus Kommune, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I relation til målsætningen om at Aarhus Kommune skal ligge bedre end gennemsnittet af 6-byerne - målt som målgruppens andel af befolkningen viser tabel og figur herunder, at Aarhus pr. december 2012 ligger over gennemsnittet af 6-byerne, med en andel på 42,7 % mod gennemsnittet af 6-byerne på 37,6 %, jf. figur 9 og tabel 5. Denne målsætning er derfor ikke opfyldt. Figur 9 Udviklingen i antal indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen. Jan december % 40% 35% 42,7% 37,6% 30% 25% 20% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Esbjerg København Odense Randers Aalborg Aarhus 6by gnsn Tabel 5 Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen ml år. December 2012 København 29,4 % Aalborg 31,5 % Esbjerg 35,8 % Aarhus 42,7 % Odense 42,7 % Randers 43,6 % Side 12 af 17

13 3.2. Resultater på de enkelte forsørgelsesområder Resultatoversigten (jf. bilag 1.2) beskriver udviklingen fordelt på match-kategorier og forsørgelsesområder fra december 2011 til december 2012: Matchkategori 1: Jobklare A-dagpenge, Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Matchkategori 2: Indsatsklare Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Matchkategori 3: Midlertidigt passive Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Uden for matchkategorier Forrevalidering Fleksjob Førtidspension Samlet set er der sket et lille fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse fra 2011 til 2012, på 1 %. Pr. december 2012 var der i alt på offentlig forsørgelse i Aarhus Kommune. Jobklare Pr. december 2011 var der i alt jobklare fuldtidspersoner i Aarhus Kommune, hvilket er et fald på 4 % siden december Bl.a. ses der et fald blandt modtagere af a-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse mens der er sket en stigning i antal kontanthjælpsmodtagere. Indsatsklare Antallet af indsatsklare i jobcentrets målgrupper er uændret det seneste år, på pr. december Mens der er sket en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 8 %, er der sket et fald i antallet af sygedagpengemodtagere og revalidender, på hhv. 17 % og 15 %. Midlertidigt passive Gruppen af midlertidigt passive er steget med 6 % fra december 2011 til december Der var i alt i målgruppen ultimo Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 6 % mens antallet af sygedagpengemodtagere her er steget med 10 % i perioden. Antallet af modtagere af ledighedsydelse viser en vigende tendens. Jobcentret har fokus på udvikling af tilbud til denne gruppe mhp. progression for den enkelte. Side 13 af 17

14 Forrevalidering Antallet af forrevalidender er faldet med 17 % det seneste år, til ailt 287 personer. Fleksjob Antallet af personer i fleksjob i Aarhus Kommune udgør pr. ultimo personer, hvilket er en mindre stigning på 3 %. Stigningen skal bl.a. ses i sammenhæng med faldet i antallet af borgere på ledighedsydelse, hvor en styrket indsats for at minimere ventetiden på at komme i fleksjob har båret frugt. Førtidspension Stigningen i antallet af førtidspensionister de senere år er nu bremset. Aktuelt er der førtidspensionister i Aarhus Kommune, hvilket er et fald på 1 % sammenlignet med december Allerede i 2012 er indsatsen på området styrket, hvor der er igangsat yderligere tiltag til forebyggelse af førtidspension særligt over for gruppen af unge under 40 år. Denne gruppe kan som konsekvens af den nye reform som udgangspunkt - ikke tilkendes førtidspension, jf. indsatsen beskrevet under ministermål 2. Aarhus Kommune vil sikre at flere borgere med komplekse problemer ud over ledighed får en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem længerevarende ressourceforløb, hvor den enkeltes arbejdsevne udvikles over tid. Ressourceforløbene tilrettelægges ud fra den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse og vil bestå af relevante tilbud fra såvel beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, socialområdet samt sundhedsområdet. Essensen i ressourceforløbene er en systematisk tværgående indsats med én koordinerende sagsbehandler, som løbende sikrer koordinering og tilpasning af forløbet for den enkelte. Ressourceforløbene i Aarhus Kommune vil bl.a. bygge på erfaringerne fra udviklingsforløbene på Arbejdsmarkedscenter Midt, som blev udviklet før den nye reform af førtidspensions- og fleksjobområdet med det formål at begrænse tilgangen til førtidspension for unge under 40 år gennem længerevarende, helhedsorienterede forløb. 4. Økonomi besparelsespotentiale Besparelsespotentialet er en beregning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på, hvor mange penge en given kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet for klyngekommunerne. Som det fremgår af bilag 1.3 har Aarhus Kommune oplevet en bedre udvikling end klyngekommunerne i forhold til andelen af personer på A- dagpenge og kontanthjælp. Dette kommer til udtryk i form af et negativt besparelsespotentiale, hvor Aarhus således klarer sig bedre end klyngekommunerne under ét. Side 14 af 17

15 Derimod har Aarhus Kommune ifølge tabellen et muligt besparelsespotentiale i forhold til klyngekommunerne set i forhold til andelen af personer på (for)revalidering, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension. Samlet set fremgår det, at Aarhus Kommune - ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen - har et besparelsespotentiale på 677 mio. kr. I dette tal indgår det negative potentiale dog ikke, dvs. på de områder hvor Aarhus klarer sig bedre end klyngekommunerne under ét (hhv. 153 mio. kr. på a-dagpengeområdet og 390 mio. kr. på kontanthjælpsområdet i alt 543 mio. kr.). Medtages det negative potentiale i beregningen har Aarhus derfor samlet set et potentiale på 134 mio. kr. De forskellige forsørgelsesgrupper skal dog ses i sammenhæng, idet der som oftest som nævnt tidligere - er en sammenhæng mellem eksempelvis mange lange kontanthjælpssager og tilsvarende få tilkendelser af førtidspension, de såkaldte forbundne kar. Således har København et forholdsvist mindre antal personer på førtidspension. Til gengæld har København forholdsmæssig markant flere langvarige kontanthjælpssager end eksempelvis Aarhus. Vurderingen er derfor, at værdien af denne opgørelse af et muligt besparelsespotentiale er minimal. 5. Aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav (rettidighed) Det følgende indeholder bemærkninger i forhold til Resultatoversigtens sidste del omkring rettidighed (bilag 1.2). Det omhandler den del af indsatsen i Jobcentret, der drejer sig om aktiveringsgrad og rettidighed i indsatsen for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen for dagpengemodtagere Aktiveringsgrad Ifølge resultatoversigten var aktiveringsgraden for modtagere af A- dagpenge på 23 % pr. december 2012, hvilket er et fald på 11 % point forhold til december Niveauet er dog stadig højere end klyngen under ét. Jobsamtaler Andelen af modtagere af A-dagpenge, der mangler en samtale var pr. december 2012 på 5 %, hvilket er et fald på 1 % point siden december 2011, og fortsat markant bedre end klyngen. Aktive tilbud I forhold til aktiveringstilbud til tiden kan der spores den samme tendens, hvor 6 % mangler et tilbud. Også på denne opgørelse ligger Aarhus pænt i forhold til klyngekommunerne under ét. Opgørelsen er ikke endelig da seneste data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er fra juni Side 15 af 17

16 Indsatsen for kontanthjælpsmodtagere Aktiveringsgrad - jobklare Aktiveringsgraden blandt de jobklare kontanthjælpsmodtagere var pr. december 2012 på 30 %, svarende til et fald på 7 % point i forhold til december Aktiveringsgraden er dog fortsat på niveau med klyngekommunerne under ét. Aktiveringsgrad indsatsklare Der er ligeledes sket et fald i aktiveringsgraden for de indsatsklare til 31 % pr. december 2012, hvilket er et fald på 2 % i forhold til december Det fremgår dog også, at aktivitetsniveauet er markant højere end gennemsnittet af klyngen, der er nede på 18 %. Som for dagpengemodtagerne er der også for såvel jobklare som indsatsklare kontanthjælpsmodtagere lagt særlig vægt på at styrke den virksomhedsrettede aktivering. Jobsamtaler Andelen af ikke-rettidige jobsamtaler var på 6 % point pr. december 2012, hvilket placerer Aarhus på niveau med klyngen under ét. Aktive tilbud Udviklingen i rettidigheden for kontanthjælp under ét i forhold til aktive tilbud har været positiv i perioden, hvor andelen af kontanthjælpsmodtagere, der mangler et aktivt tilbud, udgjorde 8 % pr. december Til sammenligning var niveauet for klyngen under ét på 12 %. Side 16 af 17

17 6. Opfølgning på mål og resultatkrav i forhold til puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering I beskæftigelsesplanen for 2012 er der opstillet særskilt mål for anvendelsen af den særlige statslige bevilling til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Målsætningen var, at andelen virksomhedsrettede aktiviteter til dagpengemodtagere og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 måneders ledighed over en 4-årig periode skulle være stigende fra 42 % til 50 %. Denne målsætning er nået i løbet af 2012, jf. nedenstående tabel. Aktiverede med mere end 12 mdr.s anciennitet Fuldtidspersoner 2012 I alt Virksomheds rettet Virksomheds rettet i procent Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere % Dagpengemodtagere % I alt % Kilde: Jobindsats.dk Side 17 af 17

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus BILAG 1 Notat Resultatrevision 2011 for Jobcenter Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2011 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1.

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus Notat Resultatrevision 29 for Jobcenter Århus Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 29 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1. Resultater

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Pkt. 4 Resultatrevision 2010 for Jobcenter Aarhus

Pkt. 4 Resultatrevision 2010 for Jobcenter Aarhus Notat Pkt. 4 Resultatrevision 2010 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2010 1.3. Resumé 2. Resultater

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune Notat Resultatrevision 28 for Jobcenter 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2012...4 Resume...5 1 Resultatoversigt...6 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål...6 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper...9

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere