Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser"

Transkript

1 Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73, 74, stk. 7, nr. 1, og stk i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret ved lov nr. 508 af 19. maj 2010, fastsættes Kapitel 1 - Anvendelsesområde 1. Udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser skal godkendes af Arbejdstilsynet. Stk. 2. Godkendelsesordningen omfatter 1. arbejdsmiljøuddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, jf. bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og 2. arbejdsmiljøuddannelse af koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter 5, stk. 3. Stk. 3. Godkendelsesordningen indeholder de krav, som udbydere af obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser skal opfylde for at blive og forblive godkendt, fremgangsmåden ved ansøgning og godkendelse samt regler for evaluering, kvalitetssikring og gebyr. Stk. 4. De obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser består af følgende uddannelser: 1. Uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, jf. kap. 2: a) Tilstedeværelsesuddannelse. b) Netuddannelse. 2. Uddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, jf. kap 3: a) Tilstedeværelsesuddannelse. b) Netuddannelse. Kapitel 2 - Arbejdsmiljøuddannelsen for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Formål og særlige krav til indhold 2. Formålet med den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver.

2 Side 2 af 9 Uddannelsen skal medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde, både på det operationelle og det strategiske niveau. Uddannelsen skal give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere kompetencer til at medvirke til at integrere arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. 3. Indholdet i arbejdsmiljøuddannelsen skal tilrettelægges således, at kursusdeltagerne opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem undervisning i 1. principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen, 2. arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i virksomheden i henhold til bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, herunder deltagelse i den årlige arbejdsmiljødrøftelse, 3. de strukturer på virksomheden, som arbejdsmiljøorganisationen indgår i og samarbejdet i forbindelse hermed, 4. arbejdsmiljøorganisationens samarbejdsrelationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet m.v., 5. arbejdsmiljøorganisationens planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden, 6. arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer og 7. metoder, som kan anvendes i det forebyggende arbejde, herunder betydningen af positive arbejdsmiljøfaktorer, arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber for identificering af arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, herunder inddragelse af sygefravær samt handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Tilstedeværelsesuddannelse 4. Uddannelsen består af en fælles uddannelse på 22 timer, inkl. kortere pauser, men ekskl. frokostpauser, fordelt ligeligt på 3 dage. Stk. 2. Uddannelsen gennemføres som kurser for hold på maksimalt 20 personer. 5. Uddannelsen kan gennemføres i sammenhæng eller opdeles i adskilte dage. Stk. 2. Uddannelsen skal tilrettelægges sådan, at den kan være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget, jfr. 34, stk. 3, i bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Stk. 3. Deltagerne gennemfører som en del af uddannelsen, men uden for det afsatte timetal på 22 timer, en praktisk opgave, som kobler kursets indhold med den enkelte deltagers arbejde i arbejdsmiljøorganisationen. Netuddannelse 6. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere kan foregå som netbaseret undervisning. Stk. 2. Netuddannelsen skal gennemføres inden for mindst 3 og maksimalt 7 uger. 7. Netuddannelsen er betinget af, at 1. kursusudbyder til enhver tid kan dokumentere, at det anvendte it-system er afprøvet, og at afprøvningen har vist, at systemet a) har en god driftsstabilitet, b) giver god mulighed for dialog mellem deltagerne samt mellem den enkelte deltager og underviseren,

3 Side 3 af 9 c) er brugervenligt med nem betjening, overskuelighed og korte svartider, d) kan følge og dokumentere deltageraktiviteten, e) kan håndtere løsning af opgaver samt søgning og formidling af viden og f) er sikret mod tab af data, uønsket adgang til data samt misbrug af data, 2. deltagerne, inden kurset påbegyndes, gennem en præsentationsopgave har dokumenteret tilstrækkelige it-kundskaber samt adgang til de fornødne tekniske faciliteter, 3. der maksimalt er 20 deltagere på det enkelte kursus. 4. underviseren har kontakt med og kan rådgive deltagerne, så længe kurset foregår og 5. underviseren har den nødvendige viden om informationsteknologi og den nødvendige pædagogiske erfaring, der gør vedkommende i stand til at arbejde med netbaseret undervisning. 8. Netuddannelsen indledes med minimum 4 timers tilstedeværelsesundervisning for det samlede hold, hvor den enkelte kursusdeltager 1. får et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af arbejdsmiljøområdet, 2. får afdækket sine arbejdsmiljømæssige forudsætninger, så den enkeltes forudsætninger kan danne grundlag for en aktivitetsplan over kursusdeltagerens indsats i uddannelsesforløbet, 3. kan sætte sin virksomheds arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber, 4. får kendskab til arbejdsmiljøorganisationens arbejdsopgaver, både i egen virksomhed og i henhold til bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og 5. får introduktion til at gennemføre den netbaserede undervisning. Stk. 2. Undervisning efter stk. 1 skal opfylde kravene i 19. Herudover skal der være mulighed for at demonstrere det it-system, der skal anvendes i undervisningen. Stk. 3. Under den netbaserede del af undervisningen skal 1. underviseren sammen med kursusdeltageren udarbejde en aktivitetsplan om indhold og tidsplan for uddannelsesforløbet og 2. kursusdeltageren løse de aftalte opgaver, der skal relatere sig til kursusdeltagerens egen arbejdsplads. Stk. 4. Opgaverne skal besvares på forskellige niveauer, og mindst én opgave skal omfatte gennemførelse af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter på kursusdeltagerens egen arbejdsplads, svarende til den praktiske opgave på tilstedeværelsesuddannelsen. Kapitel 3 - Arbejdsmiljøuddannelsn for koordinatorer Formål og særlige krav til indhold 9. Formålet med den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerhedsog sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på bygge- og anlægspladser. Uddannelsen skal sikre, at koordinatorerne erhverver sig den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerhedsog sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen skal medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. 10. Indholdet i arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer skal tilrettelægges således, at kursusdeltagerne undervises i 1. principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler og påvirkning af byggeriets aktører, herunder ansatte og arbejdsledere, til fremme af arbejdsmiljøet, 2. koordinatorens opgaver og funktion i henhold til bekendtgørelse om bygherrens pligter, bekendtgørelse om projekterende og rådgivers pligter samt de særlige regler om indretning af byggepladser,

4 Side 4 af 9 3. aktører inden for arbejdsmiljøområdet og koordinatorens og arbejdsmiljøorganisationens relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet m.v., 4. de strukturer på bygge- og anlægspladsen, som koordinatoren indgår i, herunder principper for og metoder til at lede og gennemføre sikkerhedsmøder og sikkerhedsråd, 5. udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed, 6. effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejde i fællesområderne, 7. metoder, som kan anvendes i det forebyggende arbejde, herunder arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber for identificering af arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, herunder inddragelse af sygefravær, samt handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, 8. arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde og 9. koordinators opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer. Tilstedeværelsesuddannelse 11. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer består af en fælles uddannelse på i alt 37 timer, inkl. kortere pauser, men ekskl. frokostpauser, fordelt ligeligt på mindst 4 dage. 12. Arbejdsmiljøuddannelserne for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, som gennemføres som tilstedeværelseskurser, kan gennemføres i sammenhæng eller opdeles i adskilte dage. Stk. 2. Uddannelsen skal være gennemført inden 15 uger fra uddannelsens start. Stk. 3. Kursusdeltagerne skal som en del af kurset, men uden for det afsatte timeantal på 37 timer, gennemføre en praktisk opgave, som kobler kursets indhold med den enkelte deltagers arbejde som koordinator. Netuddannelse 13. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer kan foregå som netbaseret undervisning. Stk. 2. Netuddannelsen skal gennemføres inden for mindst 6 og maksimalt 15 uger. Stk. 3. For gennemførelse af uddannelsen som netbaseret undervisning gælder Netuddannelsen indledes med én dags tilstedeværelsesundervisning for det samlede hold, hvor den enkelte kursusdeltager 1. får et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af arbejdsmiljøområdet, 2. får afdækket sine arbejdsmiljømæssige forudsætninger, så den enkeltes forudsætninger kan danne grundlag for en aktivitetsplan over kursusdeltagerens indsats i uddannelsesforløbet, 3. kan sætte bygge- og anlægspladsens arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber, 4. får kendskab til koordinatorens og arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i henhold til bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og bekendtgørelse om bygherrens pligter og 5. supplerer sine forudsætninger for at gennemføre den netbaserede undervisning. Stk. 2. Undervisning efter stk. 1 skal opfylde kravene i 19. Herudover skal der være mulighed for at demonstrere det it-system, der skal anvendes i undervisningen.

5 Side 5 af 9 Stk. 3. Under den netbaserede del af undervisningen skal 1. underviser sammen med kursusdeltageren udarbejde en aktivitetsplan om indhold og tidsplan for uddannelsesforløbet og 2. kursusdeltageren løse de aftalte opgaver, der skal relatere til kursusdeltagerens egen arbejdsplads. Stk. 4. Opgaverne skal være af forskellige sværhedsgrader og mindst én opgave skal omfatte gennemførelse af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter, som kobler kursets indhold med den enkelte kursusdeltagers funktion som koordinator, svarende til den praktiske opgave på tilstedeværelseskurset. Kapitel 4 - Fælles krav til udbydere af obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og koordinatorer Pædagogiske principper 15. Udbyder skal sørge for, at arbejdsmiljøuddannelserne tilrettelægges og gennemføres, så de pædagogiske principper indeholder følgende: 1. Undervisningen skal differentieres i forhold til kursusdeltagernes forudsætninger med udgangspunkt i kursusdeltagernes arbejdspladser og kursusdeltagernes viden og erfaringer i forhold til den funktion, de skal udøve i arbejdsmiljøorganisationen eller som koordinator. 2. Kursusdeltagerne skal lære metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden via praktiske øvelser, der fortrinsvis har udgangspunkt i konkrete situationer fra den enkeltes arbejdsplads. 3. Undervisningen skal organiseres og tilrettelægges, så a) kursusdeltagerne inddrages aktivt, b) kursusdeltagerne kan udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne, c) kursusdeltagerne arbejder opgave- og problemorienteret, d) der veksles mellem teori og praktiske øvelser og e) den enkelte kursusdeltager sikres egnet introduktion til og tilbagemelding på den praktiske opgave, jf. 5. Uddannelsesplaner 16. Udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne skal udarbejde en uddannelsesplan for hver uddannelse, der udbydes. Den enkelte uddannelsesplan skal opfylde kravene i kapitel 2 eller 3 for den pågældende uddannelse og indeholde de i bilag 1 anførte oplysninger og beskrivelser. Stk. 2. Uddannelsesplanen skal være tilgængelig for kursusdeltagerne senest ved kursets begyndelse. Kursusdeltagerne skal have et kursusprogram. Undervisere 17. Udbyder skal sørge for, at en underviser i arbejdsmiljøuddannelsen har følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: 1. Gennemgået underviserkursus af 9 dages varighed. 2. Deltaget i en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, jf. 1, eller i anden tilsvarende arbejdsmiljøuddannelse. 3. Erfaring med udførelse af praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde af en varighed på mindst 1 år inden for de seneste 5 år. For undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer skal der være tale om praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde inden for bygge- og anlægsområdet.

6 Side 6 af 9 4. Gennemført en voksenpædagogisk uddannelse svarende til minimum 120 timer. 5. Relevant undervisningserfaring. Stk. 2. Udbyder skal sørge for, at undervisere gennemfører arbejdsmiljøfaglig og pædagogisk relevant efteruddannelse af 2 dages varighed årligt. Stk. 3. Udbyder skal sørge for, at undervisere vedligeholder deres kvalifikationer ved at undervise på arbejdsmiljøuddannelsen, jfr. 1, i et omfang, der svarer til mindst 4 kurser årligt, uanset kursustype. 18. Arbejdstilsynet afholder kurser for undervisere, jf. 17, stk. 1, nr. 1. Stk. 2. Arbejdstilsynet opkræver gebyr for deltagelse i kurser efter stk. 1. Undervisningslokaler, hjælpemidler og udbyders organisatoriske forhold 19. Udbyder af en tilstedeværelsesuddannelse skal sørge for, at undervisningen afvikles i egnede undervisningslokaler med nødvendige og velfungerende pædagogiske og tekniske hjælpemidler, herunder it-udstyr med internetopkobling og tilhørende printer. Stk. 2. Udbyder skal sørge for, at relevante netsøgninger og opslagsværker om arbejdsmiljølovens bestemmelser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene og lignende er tilgængelige for deltagerne. 20. Udbyder skal etablere og sikre varetagelsen af de administrative opgaver i forbindelse med kursusudbud i form af kursusplanlægning, undervisers ansættelses- eller kontraktforhold, tilmelding til kurser og udstedelse af kursusbeviser. Stk. 2. Udbyder skal føre tilsyn med og sikre, at betingelserne for godkendelsen til enhver tid er opfyldt i forbindelse med gennemførelsen af uddannelsen, herunder uddannelsens kvalitet. Kapitel 5 - Godkendelse af udbydere 21. Godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser, jf. 1, foretages af Arbejdstilsynet efter indstilling fra Danmarks Evalueringsinstitut i henhold til kravene i kapitel Godkendelse er betinget af, at udbyderen afgiver de oplysninger, der er nødvendige for vurdering af, om betingelserne for godkendelse er til stede. Stk. 2. Arbejdstilsynets godkendelse af en udbyder gælder i 3 år, med mindre betingelserne for godkendelse ikke længere er til stede. Der kan inden for den 3-årige periode ske godkendelse af yderligere uddannelsesplaner. Stk. 3. En udbyder, der er godkendt til at udbyde en arbejdsmiljøuddannelse, jf. 1, skal meddele Arbejdstilsynet, hvis der sker ændringer i de forhold, som fremgik af udbyderens ansøgningsmateriale om godkendelse. Stk. 4. Arbejdstilsynet kan tilbagekalde en godkendelse, hvis den groft misbruges, eller der er alvorlige mangler i kvaliteten af den udbudte uddannelse. 23. Arbejdstilsynet registrerer og offentliggør en liste over udbydere, der er godkendt til at afholde kurser i arbejdsmiljøuddannelserne, på Arbejdstilsynets hjemmeside. Listen giver oplysning om den periode, den pågældende udbyder er godkendt for. 24. Godkendte udbydere udsteder et kursusbevis til hver kursusdeltager for gennemført arbejdsmiljøuddannelse. Udbyderen skal angive Arbejdstilsynets journalnummer for den

7 Side 7 af 9 pågældende uddannelse på kursusbeviset. 25. Godkendte udbydere skal medvirke til evaluering og kvalitetssikring, jf Godkendte udbydere kan udbyde en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på fremmedsprog uden særskilt godkendelse af en uddannelsesplan for denne uddannelse, såfremt uddannelsen gennemføres på grundlag af en godkendt uddannelsesplan. Fremgangsmåde ved ansøgning 27. Ansøgning om at blive godkendt til at udbyde en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse skal indsendes til Danmarks Evalueringsinstitut. Arbejdstilsynets afgørelse sker på baggrund af en indstilling fra Danmarks Evalueringsinstitut. Godkendte udbydere, som ønsker at udbyde yderligere obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser, skal ansøge herom efter samme fremgangsmåde. Stk. 2. Ansøgningsskemaet findes på Danmarks Evalueringsinstituts hjemmeside. Det er muligt at ansøge elektronisk. Stk. 3. Ansøgningsskemaet skal vedlægges 1. uddannelsesplaner, jf. 16 og bilag 1 og 2. dokumentation for undervisernes kvalifikationer, jf. 17. Stk. 4. Udbyder skal endvidere oplyse i ansøgningen om sine organisatoriske og ledelsesmæssige forhold ved administrationen af arbejdsmiljøuddannelsen, herunder udbyders virksomhedsstruktur, den enhed, der ansøger om godkendelse, og navn og stilling for den ansvarlige leder for arbejdsmiljøuddannelsen. Stk. 5. Danmarks Evalueringsinstitut udarbejder på baggrund af ansøgningen en begrundet indstilling, som sendes til Arbejdstilsynet, jf. 21. Arbejdstilsynet træffer herefter afgørelse om ansøgningen og meddeler denne til ansøgeren. Evaluering og kvalitetssikring 28. Danmarks Evalueringsinstitut foretager kvalitetskontrol af godkendte kursusudbydere af en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Stk. 2. Kvalitetskontrollen består af: 1. Stikprøvevis kontrolbesøg på udvalgte kurser med overværelse af undervisningen og interview af kursusdeltagere, underviser og kursusudbyder. 2. En årlig evalueringsrapport, der opgør antallet af udbudte kurser og antallet af deltagere, samler og bearbejder de løbende evalueringer af undervisningen, som kursusudbydere er forpligtet til at gennemføre efter 31, og resultater af kontrolbesøgene. Evalueringsrapporten sendes med udgangen af 1. kvartal til Arbejdstilsynet. 29. Arbejdstilsynet sender evalueringsrapporten til Arbejdsmiljørådet og offentliggør efterfølgende rapporten på Arbejdstilsynets hjemmeside. 30. Vurderer Danmarks Evalueringsinstitut efter besøg på et kursus eller på anden baggrund, at kursusudbyderen ikke opfylder betingelserne for godkendelse, indstilles det til Arbejdstilsynet, at kursusudbyderens godkendelse tilbagekaldes. Stk. 2. Kursusudbyderen skal forinden have mulighed for at kommentere indstillingen. Udbyders pligter i forbindelse med evaluering og kvalitetskontrol

8 Side 8 af Til brug for evaluering og kvalitetskontrol skal udbyder 1. løbende sørge for, at kursusdeltagerne evaluerer hvert kursus efter nærmere bestemte retningslinjer fra Danmarks Evalueringsinstitut, 2. årligt udarbejde en oversigt over udbudte kurser og deltagerantal efter nærmere bestemte retningslinjer fra Danmarks Evalueringsinstitut og 3. give Danmarks Evalueringsinstitut adgang til at aflægge kontrolbesøg på kurser, som kursusudbyderen afholder. Kapitel 6 - Gebyr Arbejdstilsynet 32. Arbejdstilsynet opkræver et gebyr for den tid, der medgår ved Arbejdstilsynets behandling af ansøgninger om godkendelse som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse. Dette gælder, uanset om der meddeles afslag, eller om ansøgningen trækkes tilbage. 33. Arbejdstilsynets gebyr for at behandle sager om godkendelse fastsættes, så de langsigtede gennemsnitlige omkostninger dækkes. Arbejdstilsynets gebyr udgør i priser kr. 670 ekskl. moms pr. time. Stk. 2. Arbejdstilsynets gebyr reguleres hvert år pr. 1. april med det generelle pris- og lønindeks, jf. arbejdsmiljølovens 74, stk Betales gebyret ikke rettidigt, forrentes gebyret med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag. Stk. 2. Arbejdstilsynet har udpantningsret for det manglende indbetalte gebyr. Stk. 3. Hvis en ansøger trods gentagne påkrav har undladt at betale Arbejdstilsynets gebyr efter denne bekendtgørelse, vil Arbejdstilsynet overdrage inddrivelsen til SKAT. Danmarks Evalueringsinstitut 35. Danmarks Evalueringsinstitut opkræver et gebyr for at udarbejde en begrundet indstilling til en ansøgning om godkendelse til at afholde kurser i en arbejdsmiljøuddannelse, jf. 1. Gebyret fastsættes, så de langsigtede gennemsnitlige omkostninger dækkes. Gebyret udgør i 2010-priser kr ekskl. moms pr. uddannelsesplan. Stk. 2. Gebyret betales forud for udarbejdelsen af indstillingen, jf. stk Danmarks Evalueringsinstitut opkræver et gebyr fra alle godkendte udbydere for den årlige evaluering og kvalitetskontrol af godkendte kursusudbydere. Gebyret fastsættes, så de langsigtede gennemsnitlige omkostninger dækkes. Gebyret udgør i 2010-priser kr ekskl. moms for den årlige evaluering pr. godkendt uddannelsesplan. Stk. 2. Gebyret betales forud for et år ad gangen. Kapitel 7 - Klageadgang 37. Arbejdstilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter lov om arbejdsmiljø, jf. 81. Kapitel 8 - Ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv. 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2010.

9 Side 9 af 9 Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om arbejdsmiljøuddannelserne (Godkendelsesordningen m.v). Stk. 3. Udbydere, som Arbejdstilsynet har godkendt inden 1. oktober 2010, kan udbyde en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse efter denne bekendtgørelse uden særskilt godkendelse af den pågældende uddannelsesplan, forudsat at de inden 1. oktober 2010 har fremsendt en uddannelsesplan for den eller de pågældende uddannelser til Danmarks Evalueringsinstitut. De pågældende udbydere skal godkendes igen ved udløbet af deres individuelle 3-årige godkendelsesperiode, såfremt de fortsat ønsker at udbyde de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser. Arbejdstilsynet offentliggør løbende på sin hjemmeside, hvilke udbydere, der har fremsendt en sådan uddannelsesplan til Danmarks Evalueringsinstitut inden 1. oktober Arbejdstilsynet, den 29. juni 2010 Jens Jensen / Charlotte Skjoldager Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. EF-Tidende af 29. juni Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Fax

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland BEK nr 914 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120027645 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Vurdering

Læs mere

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Vurdering og kvalitetssikring

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport 2017 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2017 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2017 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 27 Arbejdsmiljøuddannelserne INDHOLD Bilagsrapport Indledning 4 2 Bilag til kapitel 4 5 2. Uddannelserne for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen 5 2.2 Uddannelserne for koordinatorer

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Hvert år siden 1991 er der blevet uddannet

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Bilagsrapport 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2012

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2012 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2012 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2012 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2013

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2017

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2017 Evalueringsrapport 2017 INDHOLD Arbejdsmiljøuddannelserne 1 Indledning 4 1.1 Metode og datagrundlag 5 1.2 Rapportens opbygning 9 2 Sammenfatning 10 2.1 Kursusudbud og kursister 10 2.2 Uddannelserne for

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2010 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse fra 1. oktober 2010 ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2016

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29.

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014 Styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Januar 2016 Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Resumé over arbejdsgange vedrørende arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Generelt Lokal arbejdsmiljøaftale Dokumentation Der findes en

Læs mere

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2011 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Vejledning om regler vedrørende arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer og for deres arbejdsgivere

Vejledning om regler vedrørende arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer og for deres arbejdsgivere Vejledning om regler vedrørende arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer og 14. oktober 2015 3 Vejledning om regler vedrørende arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer og for deres arbejdsgivere

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evt. kursusnummer fra udbyder: 1. Jeg: skal være koordinator skal ikke være koordinator, men er eller skal være medlem af arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

De lovpligtige arbejds iljøudda else

De lovpligtige arbejds iljøudda else Uddaelsespla 7-9 De lovpligtige arbejdsiljøuddaelse Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN... 3 3. LÆRINGSMÅL... 3 1. SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN...

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Evaluering af koordinator netuddannelsen

Evaluering af koordinator netuddannelsen Evaluering af koordinator netuddannelsen Evt. kursusnummer fra udbyder: 1. Jeg: skal være koordinator skal ikke være koordinator, men er eller skal være medlem af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Det er vigtigt, at du kun sætter ét kryds ved hvert spørgsmål. Vær opmærksom på, at krydsene skal sættes i de afmærkede bokse. Kryds sat uden for de

Læs mere

Arbejdsmiljø i MED-aftalen

Arbejdsmiljø i MED-aftalen Arbejdsmiljø i MED-aftalen Maj 2018 Nina Hedegaard, Konsulent FTF nihe@ftf.dk Spørgsmål, I ønsker svar på 5 temaer: 1. Det grundlæggende 2. Organisering 3. Hvem løser hvilke opgaver? 3. Metoder/aktiviteter

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. BEK nr 677 af 27/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 200700018137 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 13. februar 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 13. februar 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 13. februar 2015 20. januar 2015. Nr. 138. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 1) I medfør

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

10.5 Sikkerhed og sundhed

10.5 Sikkerhed og sundhed HR Jura Forlaget Andersen 10.5 Sikkerhed og sundhed Af advokat Kåre Wanscher, MAQS Law Firm kaw@dk.maqs.com Indhold Denne artikel omhandler bestemmelserne om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1 At-VEJLEDNING Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår At-vejledning F.3.8-1 Marts 2012 - Opdateret januar 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere