Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174"

Transkript

1 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden (offentlighedslovens 14, 24, 27, nr. 2, 28, stk. 1, og 29) Svar til journalist A ved medie B Din klage over Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt Jeg har nu færdigbehandlet sagen Sag nr. 14/05174 Jeg har ikke fundet grundlag for at kritisere indholdet af Udenrigsministeriets afgørelse af 1. december Nedenfor under Ombudsmandens udtalelse kan du læse nærmere om baggrunden for resultatet af min undersøgelse. Fra s. 13 er der en sagsfremstilling. Ombudsmandens udtalelse 1. Sagens genstand og omfanget af min undersøgelse Den 24. november 2014 bad du Udenrigsministeriet om aktindsigt i listen over de mulige omprioriteringer på u-landsbistanden, som er blevet oversendt til Finansministeriet forud for aftalen om finansloven for I en afgørelse af 1. december 2014 meddelte Udenrigsministeriet dig afslag på aktindsigt. Ministeriet undtog akter med henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, og 27, nr. 2. Ministeriet fandt, at nogle af oplysningerne i akterne var oplysninger om sagens faktiske grundlag af relevans for sagen omfattet af offentlighedslo- 1

2 vens 28, stk. 1, men ikke at oplysningerne var ekstraheringspligtige, da de var offentligt tilgængelige, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. Udenrigsministeriet overvejede meroffentlighed efter offentlighedslovens 14, men ministeriet fandt ikke grundlag for efter bestemmelsen om meroffentlighed at give aktindsigt. Af ministeriets udtalelse til mig af 26. januar 2015 fremgår det imidlertid, at ministeriet forstod din aktindsigtsanmodning sådan, at den alene vedrørte selve listen over mulige omprioriteringer i udviklingsbistanden, og at ministeriet derfor alene anså de oplysninger i dokumenterne, der udgør (versioner af) selve listen, for omfattet af din anmodning. Ministeriet anså derfor ikke de øvrige dele af akterne for omfattet af anmodningen og vurderede derfor heller ikke, i hvilket omfang disse øvrige dele af akterne kunne undtages efter bestemmelser i offentlighedsloven. Ud fra den måde, som din aktindsigtsanmodning er formuleret på, kan ministeriets afgrænsning af den ikke give mig anledning til bemærkninger. Min undersøgelse af sagen omfatter således også alene spørgsmålet om aktindsigt i de versioner af listen, der findes i de otte dokumenter, som ministeriet har identificeret. Jeg bemærker dog, at det ikke fremgår klart af ministeriets afgørelse af 1. december 2014, at ministeriet har foretaget den nævnte afgrænsning. 2. Offentlighedslovens 24, stk Offentlighedslovens 24 lyder således: 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. Stk. 2. Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i 28 og 29 omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1. Stk. 3. Selv om det må antages, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med den pågældende sag m.v., gælder stk. 1 ikke 1) i sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed, 2) i sager om indgåelse af kontraktforhold og 3) i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver. Om anvendelsesområdet for offentlighedslovens 24, stk. 1, fremgår bl.a. følgende af de specielle bemærkninger til bestemmelsen (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013): Bestemmelsen i stk. 1 har ( ) i første række til formål at sikre en beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med 2

3 ministerbetjening. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at en minister har brug for at få kvalificeret fortrolig rådgivning og bistand fra embedsværket også i sager, hvor ekspertisen er fordelt på flere forvaltningsmyndigheder, og bestemmelsen skal medvirke til, at ministeren på hensigtsmæssig måde kan varetage sine funktioner som regeringspolitiker. Det afgørende for, om et dokument eller en oplysning, der udveksles mellem f.eks. to ministerier i stk. 1 s forstand sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det vil dog uden videre kunne lægges til grund, at ministeren har brug for rådgivning og bistand, såfremt udvekslingen af dokumenter mellem to forskellige forvaltningsmyndigheder sker i et tilfælde, hvor ministeren selv eller ministersekretariatet på ministerens vegne har bedt embedsværket f.eks. undersøge eller overveje et spørgsmål. I mange tilfælde vil der imidlertid ikke foreligge en konkret bestilling fra ministeren, og ved vurderingen af, om der er konkret grund til at antage, at der vil opstå et behov for at yde ministeren bistand mv., må der i stedet for lægges vægt på, om ministeren i den konkrete sammenhæng erfaringsmæssigt får brug for embedsværkets bistand, eller om det i øvrigt ud fra sagens mere eller mindre politiske karakter må forventes, at ministeren får brug herfor. Bestemmelsen i stk. 1 skal fortolkes og anvendes restriktivt, og i tilfælde, hvor der foreligger tvivl om, hvorvidt bestemmelsen finder anvendelse, skal der lægges vægt på, om hensynet til den interne og politiske beslutningsproces taler for, at de pågældende dokumenter eller oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt. Bestemmelsen finder således anvendelse, hvor udvekslingen sker i forbindelse med det, der kan betegnes den politiske ministerbetjening. Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen, kan bl.a. nævnes embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i en forespørgselsdebat eller et samråd i Folketinget, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre, embedsværkets udarbejdelse af lovforslag og besvarelse af folketingsspørgsmål samt embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af politiske initiativer som politikoplæg, reformprogrammer, handlingsplaner og idékataloger. Omfattet af bestemmelsen er forskellige typer af interne dokumenter (og oplysninger), der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, herunder bl.a. udkast til talepapir og beredskabstalepunkter, udkast til pressemeddelelser, materiale til brug for pressemøder mv., udkast til bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål, notater, redegørelser, idékataloger, sagkyndige udtalelser og vurderinger, handlingsplaner mv. I bilag 2 til Justitsministeriets vejledning nr af 19. december 2013 om lov om offentlighed i forvaltningen er der som et eksempel på dokumenter, som vil kunne undtages efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nævnt følgende: 3

4 Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre, både formelle møder, som f.eks. i Regeringens Koordinationsudvalg og uformelle møder mellem to eller flere ministre, der udveksles mellem ministerier samt mellem underordnede myndigheder, vil være omfattet af 24, stk. 1. Jeg kan endvidere henvise til betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 598 ff., og Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 425 ff Jeg har gennemgået de dele af dokumenterne, som Udenrigsministeriet har undtaget efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Det drejer sig om oplysninger, i form af den nævnte liste, der indgår i akterne med aktnumre , , , og Udenrigsministeriet har i sin afgørelse af 1. december 2014 bl.a. anført, at der er tale om interne akter, der er udvekslet med Finansministeriet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at handels- og udviklingsministeren og finansministeren havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning eller bistand. I udtalelsen til mig af 28. januar 2015 har ministeriet anført, at listen i en række versioner er udvekslet med Finansministeriet dels som led i udkast til dokumenter til brug for møde i regeringens Koordinationsudvalg (K-cover inkl. bilag), dels som led i udkast til brug for forhandlingsmøder om finansloven for Akterne består af -korrespondance mellem Udenrigsministeriet og Finansministeriet, hvor udkast til et notat med bilag om prioritering af udviklingsbistanden for 2014 og 2015 er udvekslet. Der er tale om et notat med bilag udarbejdet til brug for afholdelse af møde i regeringens koordinationsudvalg et såkaldt k-cover. Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af 24, nævner forarbejderne til bestemmelsen bl.a. embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier og embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre. I vejledningen er direkte nævnt, at dokumenter udarbejdet til brug for møder i Regeringens Koordinationsudvalg er omfattet. Det er herefter min opfattelse, at dokumenterne klart fremstår som udarbejdet og udvekslet i forbindelse med ministerbetjening. Jeg er derfor enig med Udenrigsministeriet i, at de versioner af listen, der indgår i dokumenterne med aktnumrene , , , og , som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 24, stk Offentlighedslovens 27, nr Offentlighedslovens 27, nr. 2, lyder således: 27. Retten til aktindsigt omfatter ikke: 4

5 2) Dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013): Bestemmelsen i nr. 2, der som nævnt er ny, tilsigter at beskytte det behov, en minister har for i fortrolighed at udveksle synspunkter med folketingsmedlemmer, herunder ordførerne for partierne, i forbindelse med f.eks. forberedelsen af et lovforslag. Folketingsmedlemmerne modtager i praksis som led i deres virke i visse tilfælde dokumenter fra de enkelte ministre, der indeholder oplysninger og synspunkter om f.eks., hvilke politiske tiltag regeringen overvejer at tage initiativ til, og det er i den forbindelse, at der er behov for, at en minister i fortrolighed kan udveksle dokumenter. Bestemmelsen ligger i forlængelse af lovforslagets 24, stk. 1, idet begge bestemmelser har til formål at beskytte den politiske beslutningsproces. Bestemmelsen har ikke til formål at svække den parlamentariske kontrol, som Folketinget udøver i forhold til regeringen. Bestemmelsen skal blot medvirke til, at ministre i fortrolighed kan sende dokumenter til folketingsmedlemmerne om mulige politiske initiativer, og bestemmelsen, der har et snævert anvendelsesområde, knytter sig til en allerede foreliggende praksis, hvorefter de relevante partiers ordførere inddrages i den politiske beslutningsproces. Bestemmelsen indebærer, at (interne) dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, ikke er omfattet af retten til aktindsigt. De pågældende dokumenter vil imidlertid være omfattet af ekstraheringspligten efter lovforslagets 28, stk. 1, og 29, stk. 1. Udtrykket sager om lovgivning omfatter bl.a. drøftelser mellem en minister og de respektive regeringsordførere om, hvorvidt et lovindgreb skal gennemføres. Dokumenter, der udarbejdes og udveksles i forbindelse med møder mellem en minister og folketingsmedlemmer, herunder medlemmer af oppositionspartierne, om lovforslag vil også være omfattet af bestemmelsen. Udtrykket sager om lovgivning skal forstås i overensstemmelse med det tilsvarende udtryk i lovforslagets 20, der undtager lovgivningssager fra retten til aktindsigt. Dette indebærer, at det som udgangspunkt for anvendelsen af denne del af bestemmelsen må kræves, at det lovgivningsprojekt, der f.eks. afholdes et møde om, er af et bestemt, relativt præcist angivet indhold særligt i henseende til, hvilke emner der søges reguleret. Det er alene de dokumenter, der af en forvaltningsmyndighed udarbejdes med henblik på udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer i sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, der er omfattet af bestemmelsen. Et (internt) dokument, der ikke er udarbejdet med henblik på udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer i sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, men som udleveres el- 5

6 ler i øvrigt indgår i sådanne sager, kan ikke undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen. Dokumentet kan dog efter omstændighederne undtages fra aktindsigt i medfør af lovforslagets 33, nr. 5. Bestemmelsen er i øvrigt omtalt af Mohammad Ahsan i Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 457 ff Jeg har gennemgået de dokumenter, som Udenrigsministeriet har anset for omfattet af offentlighedslovens 27, nr. 2, og hvor der også er indeholdt en version af den liste, som du har anmodet om aktindsigt i. Det drejer sig om oplysninger, der indgår i akterne med aktnumre , og Udenrigsministeriet har i sin afgørelse af 1. december 2014 bl.a. anført, at der er tale om akter, der er udarbejdet og udvekslet mellem handels- og udviklingsministeren og finansministeren og en række folketingsmedlemmer i forbindelse med udarbejdelse af aftale om finansloven for I udtalelsen til mig af 25. januar 2015 har ministeriet anført, at (versioner af) listen er udvekslet mellem Finansministeriet og Udenrigsministeriet i såkaldte udleveringsnotater til brug for forhandlingsmøder om finansloven for 2015 mellem regeringen og SF s og Enhedslistens forhandlere samt udenrigs- og udviklingsordførerne fra de to partier. Der er tale om interne dokumenter, som netop er udarbejdet med henblik på udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer i en lovgivningssag. Akterne består af -korrespondance mellem Udenrigsministeriet og Finansministeriet, hvor udkast til en række notater, der betegnes udleveringsnotater, er udvekslet. Man kan ikke se på dokumenterne, at de er sendt eller udleveret til folketingsmedlemmer. Ministeriet har i forbindelse med min behandling af sagen imidlertid telefonisk bekræftet, at de pågældende notater enten er sendt til de pågældende folketingsmedlemmer eller udleveret til dem i forbindelse med møder henholdsvis den 26. oktober, den 1. november og den 7. november Jeg kan på den baggrund og efter min gennemgang af dokumenterne ikke kritisere, at ministeriet har undtaget de versioner af listerne, der indgår i dokumenterne med aktnumrene , og , efter bestemmelsen i offentlighedslovens 27, nr Ekstrahering 4.1. Offentlighedslovens 28 lyder således: 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 6

7 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. Pligten til at ekstrahere oplysninger om en sags faktiske grundlag er nærmere beskrevet i forarbejderne til offentlighedsloven. Følgende fremgår bl.a. af lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen i 28, jf. lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, Folketinget : Bestemmelsen i stk. 1, der fastsætter den såkaldte ekstraheringspligt, viderefører med visse redaktionelle og sproglige ændringer den gældende lovs 11, stk. 1. Der henvises herom til pkt , jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund egentlige faktuelle oplysninger, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der medvirker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret Offentlighedslovens 29 lyder således: 29. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-3, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, i det omfang oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el.lign. Det gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning eller rådgivning af formandskabet for KL og for Danske Regioner. Stk , stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, Folketinget ): Ved en faglig vurdering forstås i lighed med det tilsvarende udtryk i lovforslagets 28, stk. 1, 2. pkt. en vurdering, der er foretaget af en person, institution eller myndighed, som på grund af sin faglige viden og indsigt har særlige forudsætninger for at udtale sig om et bestemt spørgsmål. En faglig vurdering i bestemmelsens 7

8 forstand omfatter således også den kollektive, embedsmæssige særlige indsigt, der oparbejdes (i myndigheden) som følge af en kontinuerlig beskæftigelse med særlige områder. Det er derfor ikke en betingelse for at betragte en vurdering f.eks. en juridisk vurdering som en faglig vurdering, at den er foretaget af en person, der har den pågældende uddannelse, f.eks. en juridisk uddannelse. Det afgørende er derimod, at den pågældende person på grund af sin eller forvaltningsmyndighedens indsigt i det omhandlede spørgsmål har særlige forudsætninger for at udtale sig. Derimod kan en vurdering, der bygger på den almindelige administrative indsigt, der er til stede i forvaltningsmyndighederne, ikke karakteriseres som en faglig vurdering i bestemmelsens forstand. Dette skyldes, at der i sådanne tilfælde ikke vil være tale om, at vurderingen bygger på en sådan særlig indsigt, at den adskiller sig fra den indsigt, der også vil være til stede hos andre forvaltningsmyndigheder. Som eksempel på sådanne vurderinger kan nævnes embedsfolks rådgivning om politiske og strategiske overvejelser. En sådan rådgivning er en del af embedsfolkenes almindelige kvalifikationer. Omfattet af udtrykket faglige vurderinger vil herefter være de rene faglige vurderinger, f.eks. vurderinger af lægefaglig, økonomisk eller juridisk karakter. De pågældende vurderinger vil med andre ord vedrøre sagens umiddelbare indhold. Derimod vil interne politiske og strategiske vurderinger samt vurderinger af, hvilken løsning der anbefales på grundlag af en faglig vurdering, falde uden for udtrykket. Udtrykket faglige vurderinger omfatter ikke alene det faglige resultat som sådan f.eks. at et lovforslag må forventes at indebære, at 5000 arbejdsløse kommer i arbejde men også de metoder og forudsætninger, der af en forvaltningsmyndighed er anvendt ved den faglige vurdering. Det vil i et vist omfang være vanskeligt at undgå, at interne faglige vurderinger i f.eks. et internt dokument er integreret med politisk præget rådgivning. I det omfang dette er tilfældet, vil der ikke skulle foretages ekstrahering af de faglige vurderinger efter stk. 1, 1. pkt. Der vil heller ikke skulle foretages ekstrahering af interne faglige vurderinger, i det omfang disse vil afspejle de politisk-strategiske overvejelser, som den pågældende forvaltningsmyndighed har foretaget i løbet af sagens behandling. Selve indstillingen om, hvilken løsning der i en konkret sammenhæng bør vælges, vil ikke være omfattet af retten til aktindsigt efter stk. 1, 1. pkt., da en sådan indstilling ikke kan karakteriseres som en faglig vurdering i bestemmelsens forstand. I overensstemmelse hermed vil heller ikke forslag, anbefalinger eller andre synspunkter om, hvilken løsning der f.eks. i en lovgivningssag bør vælges, være omfattet af stk. 1, 1. pkt Af Udenrigsministeriets afgørelse fremgår det, at nogle af de undtagne oplysninger efter ministeriets opfattelse er oplysninger om sagens faktiske grundlag af relevans for sagen, som er omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1. Det fremgår også af ministeriets afgørelse af 1. december 2014, at oplysningerne efter ministeriets opfattelse ikke er ekstraheringspligtige, da de er offentligt tilgængelige, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. I afgørelsen har ministeriet således henvist til, at de pågældende oplysninger fremgår af de elementer og beløb, der er opført på forslag til finansloven for 2015, der er offentlig tilgængeligt i forslaget til finanslov for 2015 for 6 Udenrigsministeriet, hvortil der henvises. 8

9 I udtalelsen til mig af 25. januar 2015 har ministeriet gentaget dette og samtidig oplyst, at der for så vidt angår aktnummer er tale om beløb, som er afsat på finansloven for 2014, men at også disse oplysninger er offentligt tilgængelige. Udenrigsministeriet har desuden bemærket, at ministeriet har overvejet, om oplysningerne om, hvilke elementer det var muligt at udskyde, reducere eller omlægge udviklingsbistanden til, skal anses for at være en intern faglig vurdering omfattet af offentlighedslovens 29. Udenrigsministeriet har dog fundet, at det ikke er tilfældet, da oplysningerne, i det omfang de vil kunne anses for at være interne faglige vurderinger, vil være en integreret del af de politisk strategiske overvejelser, som ministeriet har foretaget i forhandlingsforløbet. Jeg er efter en gennemgang af de undtagne oplysninger enig med ministeriet i, at nogle af oplysningerne må anses for oplysninger om sagens faktiske grundlag af relevans for sagen, der er omfattet af offentlighedslovens 28, stk i forslaget til finanslov for 2015 vedrører Udenrigsministeriets ressortområde. Jeg er enig med ministeriet i, at de oplysninger, som ministeriet undtog fra aktindsigt, og som er oplysninger om sagens faktiske grundlag af relevans for sagen, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1, fremgår af 6 i lovforslaget. Jeg kan på den baggrund ikke kritisere, at Udenrigsministeriet i sin afgørelse om aktindsigt ikke ekstraherede og udleverede de pågældende oplysninger, men henviste til, at oplysningerne var offentligt tilgængelige og dermed ikke ekstraheringspligtige, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. Jeg er enig med ministeriet i, at oplysningerne om, hvilke elementer, det var muligt at udskyde, reducere eller omlægge udviklingsbistanden til, ikke er interne faglige vurderinger, der skal ekstraheres efter offentlighedslovens 29. Jeg har i den forbindelse lagt vægt på, at oplysningerne angår anbefalinger af, hvilken løsning der bør vælges i den konkrete sammenhæng, og at noget sådant ikke er omfattet af bestemmelsen. Jeg bemærker, at jeg ikke i øvrigt har taget stilling til, om alle betingelserne i bestemmelsen er opfyldt. 5. Meroffentlighed Det fremgår af Udenrigsministeriets afgørelse, at ministeriet har overvejet, om de undtagne oplysninger burde udleveres efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Bestemmelsen lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Udenrigsministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger bag bestemmelserne i lovens 24, stk. 1, og 27, nr. 2, og på den anden side den berettigede interesse, du må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Udenrigsministeriet fandt på den baggrund ikke grundlag for at meddele dig aktindsigt. 9

10 Jeg har ikke fundet grundlag for at kritisere ministeriets vurdering. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Med venlig hilsen Kopi til: Udenrigsministeriet Sagsfremstilling I en afgørelse af 1. december 2014 skrev Udenrigsministeriet således til dig: Ved af 24. november 2014 har du anmodet Udenrigsministeriet om aktindsigt på følgende måde: Jeg skal hermed søge om aktindsigt i listen over de mulige omprioriteringer på u-landsbistanden, som er blevet oversendt til Finansministeriet forud for aftalen om finansloven for Udenrigsministeriet har foretaget en søgning i ministeriets journalsystem mv. efter dokumenter af den i aktindsigtsanmodningen nævnte karakter. Udenrigsministeriet har identificeret dokumenter, som vurderes at være omfattet af din anmodning. Aktlisten over sagens dokumenter vedlægges. Det følger af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2 og 24, stk. 1, nr. 2, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Udenrigsministeriet har undtaget akterne med ID nr , , , og fra aktindsigt. Akterne udgør interne dokumenter, der er udvekslet med Finansministeriet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at handels- og udviklingsministeren og finansministeren havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. 10

11 Det følger af offentlighedslovens 27, nr. 2, at retten til aktindsigt ikke omfatter dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. Udenrigsministeriet har undtaget akterne med ID nr , og fra aktindsigt. Akterne udgør dokumenter, der er udarbejdet og udvekslet mellem handels- og udviklingsministeren og finansministeren og en række folketingsmedlemmer i forbindelse med udarbejdelse af aftale om finansloven for Det er Udenrigsministeriets vurdering, at der i alle akterne (253370, , , , , , og ) er oplysninger om sagens faktiske grundlag, der skal ekstraheres i medfør af offentlighedslovens 28 og vurderes efter reglerne i offentlighedslovens Det fremgår imidlertid af offentlighedslovens 28 stk. 2, nr. 3, at der ikke er pligt til at foretage ekstrahering, hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige. De faktuelle oplysninger, der er indeholdt i akterne, fremgår alle af de elementer og beløb, der er opført på forslag til finansloven for 2015, der er offentligt tilgængeligt i forslaget til finanslov for 2015 for 6 Udenrigsministeriet, hvortil der henvises. Informationerne kan tilgås via Endvidere er der ikke blandt de undtagne dokumenter oplysninger om eksterne eller interne faglige vurderinger, der skal ekstraheres i medfør af offentlighedslovens 28 og 29. Udenrigsministeriet har overvejet, om de undtagne dokumenter burde udleveres til dig efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Udenrigsministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for offentlighedslovens 24, stk. 1 og 27, nr. 2, og på den anden side den berettigede interesse, du må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Udenrigsministeriet har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere de pågældende dokumenter. Samme dag klagede du til mig over Udenrigsministeriets afgørelse. I din klage skrev du bl.a.: Jeg har som politisk redaktør på medie B søgt aktindsigt i de mulige omprioriteringer i u-landsbistanden på finansloven for 2015, som Udenrigsministeriet (Udviklingsministeriet) har oversendt til Finansministeriet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven. Regeringen meldte oprindeligt ud, at der skulle spares 2,5 milliarder kroner på udviklingsbistanden for at dække de øgede udgifter til flygtninge i Danmark, men undervejs i forhandlingerne blev besparelsen forhandlet ned til 1 mia. kr. - dog således, at der kan skæres yderligere 0,5 mia. kr. i udviklingsbistanden i løbet af næste år, såfremt flygtningetilstrømningen fortsætter. På den baggrund er det i offentlighedens interesse at vide, præcis hvor regeringen prioriterer yderligere besparelser (lande, programmer mv.). Ministeriet har imidlertid afvist min ansøgning med henvisning til, at der er tale om interne dokumenter til lovforberedende arbejde. Man oplyser, at der i alle dokumenter er faktuelle oplysninger, som skulle ekstraheres men afviser at gøre det, da oplysningerne allerede findes allerede offentliggjort materiale i finansloven for Man afviser også at give aktindsigt med henvisning til princippet om meroffentlighed uden at dette dog begrundes. Jeg klager over afgørelsen, fordi det udtrykkeligt fremgik af det lovforberedende arbejde til offentlighedsloven, at de relevante paragraffer skulle tolkes restriktivt, og jeg mener, 11

12 at offentligheden her har en indlysende interesse i at vide, hvilke områder af u-landsbistanden, der senere kan blive ramt af besparelser. Den 5. december 2014 bad jeg Udenrigsministeriet om en udtalelse og om at låne mig akterne i sagen. Jeg modtog akterne og en udtalelse fra ministeriet den 28. januar Af udtalelsen fremgik bl.a.: Udenrigsministeriet har foretaget en revurdering af sagen og kan i det hele henholde sig til ministeriets afgørelse af 1. december Udenrigsministeriet skal i den anledning udtale følgende: Udenrigsministeriet foretog en søgning i ministeriets journalsystem mv. efter dokumenter af den i anmodningen nævnte karakter. Udenrigsministeriet identificerede otte akter, som vurderes at være omfattet af anmodningen, jf. vedlagte aktliste. Det bemærkes, at Udenrigsministeriet har forstået journalist A s anmodning således, at den alene vedrører selve listen over mulige omprioriteringer i udviklingsbistanden. Udenrigsministeriet har derfor alene anset oplysningerne, der udgør selve listen, som omfattet af anmodningen. Udenrigsministeriet har derfor ikke anset de dele af akterne, der ikke udgør listerne, som omfattet af anmodningen, og har derfor heller ikke vurderet, i hvilket omfang de pågældende oplysninger kan undtages efter bestemmelser i offentlighedsloven. De pågældende akter drejer sig i det hele om interne dokumenter, hvori den pågældende liste indgår, som er udvekslet med Finansministeriet i perioden fra den 17. oktober til den 7. november 2014 i forbindelse med forhandlingerne om omprioriteringen af udviklingsbistanden 2014 og 2015 med henblik på finansiering af merudgifter til flygtningemodtagelse, som fandt sted som led i forhandlingerne om finanslov for 2015 (FL2015). Listen er i en række versioner udvekslet med Finansministeriet dels som led i udkast til dokumenter til brug for møde i regeringens Koordinationsudvalg (K-cover inkl. bilag) dels som led i udkast til dokumenter til brug for forhandlingsmøder om finansloven for Listen udgør regeringens udspil og forhandlingsoplæg til regeringens forhandlinger med SF og Enhedslisten. Dokumenter til brug for møde i regeringens K-udvalg Det følger af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2 og 24, stk. 1, nr. 2, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. 12

13 Udenrigsministeriet undtog listen i fem akter i medfør heraf. Det drejer sig om udkast til interne dokumenter til brug for møde i regeringens K-udvalg, der er udvekslet mellem Finansministeriet og Udenrigsministeriet i perioden mellem den 17. oktober 2014 og 22. oktober Det er Udenrigsministeriets vurdering, at oplysningerne blev udvekslet mellem Udenrigsministeriet og Finansministeriet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at både handels- og udviklingsministeren og finansministeren havde behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Udvekslingen fandt sted i forbindelse med møde i regeringens koordinationsudvalg forud for de politiske forhandlinger om omprioritering af udviklingsbistanden 2014 og 2015, som var et led i forhandlingerne om finansloven for 2015 (FL2015). Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets vejledning nr af 19. december 2014 om lov om offentlighed i forvaltningen, bilag 2, nr. 10, hvoraf følgende fremgår: Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre, både formelle møder som f.eks. i Regeringens Koordinationsudvalg og uformelle møder mellem to eller flere ministre, der udveksles mellem ministerier samt mellem underordnede myndigheder, vil være omfattet af 24, stk. 1. Dokumenter til brug for forhandlingsmøder om omprioriteringen af udviklingsbistanden i forbindelse med FL2015 Udenrigsministeriet identificerede endvidere tre akter, hvor listen over mulige omprioriteringer i udviklingsbistanden er udvekslet mellem Finansministeriet og Udenrigsministeriet i perioden mellem den 24. oktober og 7. november 2014, i såkaldte udleveringsnotater til brug for forhandlingsmøder om finansloven for 2015 mellem regeringen og SF s og Enhedslistens forhandlere samt udenrigs- og udviklingsordførerne fra de to partier i den nævnte periode. Det følger af offentlighedslovens 27, nr. 2, at retten til aktindsigt ikke omfatter dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. Der er tale om interne dokumenter, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, som netop er udarbejdet med henblik på udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer i en lovgivningssag (FL2015). Det er på den baggrund Udenrigsministeriets vurdering, at betingelserne for anvendelsen af bestemmelsen er opfyldt, og Udenrigsministeriet undtog således de pågældende dokumenter (lister) fra aktindsigt ved ministeriets afgørelse af 1. december Meddelelse af faktiske oplysninger og eksterne samt interne faglige vurderinger ( 28 og 29) Det fremgår af Udenrigsministeriets afgørelse af 1. december 2014, at det var ministeriets vurdering, at der i alle de undtagne dokumenter (lister) var oplysninger om sagens faktiske grundlag, der skulle ekstraheres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1, og vurderes efter reglerne i Det drejer sig i det hele om oplysninger om beløb afsat til en række elementer på forslag til finanslov 2015 (FFL2015) 6, samt i et enkelt tilfælde (akt nr ) beløb, som er afsat på finansloven Det følger af offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, at stk. 1 ikke gælder i det omfang oplysningerne er offentligt tilgængelige. De pågældende beløb er alle offentlige tilgængelige og Udenrigsministeriet henviste derfor A 13

14 til Moderniseringsstyrelsens hjemmeside for centrale systemer, hvoraf finansloven for 2014 og FFL2015 er tilgængelig, og hvor de pågældende oplysninger kan tilgås. Det var endelig Udenrigsministeriets vurdering, at der ikke i blandt de undtagne dokumenter (lister), var oplysninger om eksterne eller interne faglige vurderinger, der skulle ekstraheres i medfør af offentlighedslovens 28 og 29. Det bemærkes, at Udenrigsministeriet har overvejet om oplysningerne om, hvilke elementer det var muligt at udskyde, reducere eller omlægge udviklingsbistanden til, skal anses for at være en intern faglig vurdering (udviklingsfaglig/bevillingsteknisk) omfattet af offentlighedslovens 29. Udenrigsministeriet er imidlertid af den opfattelse, at, i det omfang oplysningerne vil kunne anses for at være interne faglige vurderinger og en integreret del af de politiske-strategiske overvejelser, som ministeriet har foretaget i forhandlingsforløbet, vil oplysningerne ikke skulle ekstraheres. Udenrigsministeriet skal i den forbindelse henvise til Offentlighedsloven med kommentarer, Mohammad Ahsan, 2014, s. 498, hvoraf følgende fremgår: Det er i et vist omfang vanskeligt at undgå, at interne faglige vurderinger i f.eks. et internt dokument er integreret med politisk rådgivning. I det omfang dette er tilfældet, vil der ikke skulle foretages ekstrahering af de faglige vurderinger efter 29, stk. 1, 1. pkt. Der vil heller ikke skulle foretages ekstrahering af interne faglige vurderinger, i det omfang disse vil afspejle de politisk-strategiske overvejelser, som den pågældende forvaltningsmyndighed har foretaget i løbet af sagens behandling. Spøgsmålet om meroffentlighed m. v. Som det fremgår af Udenrigsministeriets afgørelse af 1. december 2014 overvejede ministeriet om de undtagne dokumenter (lister) burde udleveres til A efter princippet om meroffentlighed i medfør af offentlighedslovens 14, stk. 1. Udenrigsministeriet foretog i den forbindelse en afvejning af på den ene side hensynet til regeringens interne politiske beslutningsproces, der ligger til grund for offentlighedslovens 24, stk. 1 og 27, nr. 2, og på den anden side den berettigede interesse, A må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Udenrigsministeriet fandt ikke grundlag for at udlevere de pågældende dokumenter. A anfører i sin klage, at det er i offentlighedens interesse at vide, præcis hvor regeringen prioriterer yderligere besparelser. A henviser i den forbindelse til, at der ifølge Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Finansloven for 2015, er muligt at skære yderligere 0,5 mia. kr. i udviklingsbistanden i løbet af de næste år, såfremt flygtningestrømmen fortsætter. Udenrigsministeriet skal hertil afslutningsvist bemærke, at omprioriteringer på forskellige års finanslovsforslag alt andet lige ikke vil kunne udmøntes på samme måde. Det skyldes, at udviklingsbistanden i udstrakt grad budgetteres som flerårige tilsagn. Nogle tilsagn er etårige eksempelvis de fleste kernebidrag til internationale og multilaterale organisationer samt rammeaftaler med danske organisationer. Men alle programmer og projekter i prioritetslandene, en lang række bidrag til organisationer samt tematiske bidrag under eksempelvis klima- og miljøbistanden afgives som flerårige tilsagn. Det vil sige, at det vil afhænge af det konkrete finansår, hvordan en liste over omprioritering kan sammensættes. Det vil dermed alt andet lige være forskellige områder fra år til år, der vil blive ramt af eventuelle omprioriteringer og dermed vil oplysninger om sammensætningen af listen med udgangspunkt i finanslovsforslaget for 2015 ikke være mulig at overføre direkte på senere finansår. Offentliggørelsen af listen for finansåret 2015 vil dermed ikke give et retvisende billede af, hvad der kunne tænkes at blive underlagt eventuelle omprioriteringer i efterfølgende finansår. Dertil kommer, at rammen for en besparelse eller omprioritering vil påvirke, hvordan en sådan gennemføres. I tilfældet med finans- 14

15 loven for 2015, var omprioriteringen udmøntet som en midlertidig omlægning i en ekstraordinær situation. En mere permanent omlægning vil givetvis se anderledes ud. Den 3. februar 2015 sendte ministeriet mig på ny sagens akter, idet ministeriet, efter min anmodning herom, havde markeret, hvilke dele af akterne ministeriet anså for omfattet af din anmodning. Samme dag sendte jeg dig en kopi af Udenrigsministeriets udtalelse af 26. januar Jeg modtog ikke i den anledning bemærkninger fra dig. I et brev af 20. februar 2015 meddelte jeg dig, at jeg nu ville behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde modtaget fra dig og ministeriet. Den 6. marts og 9. marts 2015 talte en af mine medarbejdere med en medarbejder i ministeriet om sagen. 15

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

maj Forvaltningsret

maj Forvaltningsret 2016-20 Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag 11. maj 2016 En anmodning fra Københavns Universitet

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser.

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser. 2016-42 Afgørelse om aktindsigt i lovgivningssag skal træffes af det ministerium, som sagen hører under En journalist anmodede Nationalbanken om aktindsigt i Nationalbankens korrespondance med Skatteministeriet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet besvarer hermed din præciserede anmodning om aktindsigt for så vidt angår fremsøgte dokumenter i vores journalsystem.

Erhvervs- og Vækstministeriet besvarer hermed din præciserede anmodning om aktindsigt for så vidt angår fremsøgte dokumenter i vores journalsystem. Translatørforeningen Uraniavej 7 8260 Viby J. Denmark 17. marts 2015 15/01581-3 Att.Hanne Sterndorf Kære Hanne Sterndorf Erhvervs- og Vækstministeriet skal hermed besvare din anmodning om aktindsigt af

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere