Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på"

Transkript

1 Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til 30 børn i alderen 0-3 år.

2 Indholdsfortegnelse over læreplanens temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling s Natur og naturfænomener s Sprog s Sociale kompetencer.s Krop og bevægelse s Kulturelle udtryksformer og værdier s Børn med særlige behov s Anerkendende tilgang.s Evalueringsplan s. 17 1

3 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling. Pædagogisk læreplan for Børnehuset Ta fats vuggestue. Gældende for perioden Overordnede mål: At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. At give plads til, at børnene udfolder sig som, selvstændige stærke og alsidige personer, der skal kan tage initiativ. At skabe mulighed for, at børene oplever sig som værdifulde deltager i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab. Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis. Læringsmål: Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis. Kommunikation både den verbale og den nonverbale er en grundlæggende forudsætning for udvikling af barnets personlige kompetencer. Det er gennem kommunikation vi skaber den grundlæggende nærhed og tryghed som er en forudsætning for læring. Det er også gennem kommunikation barnet får mulighed for at give udtryk for egne følelser og behov, og gennem et kommunikativt samspil med andre, lærer barnet andres og egne grænser at kende. Barnet skal mødes af omsorgsfulde og engagerede voksne, der definere barnet positivt og anerkender barnet som et selvstændigt individ med vilje, ønsker, følelser og udtryksformer. I et roligt, trygt, omsorgsfuldt og stress frit miljø skal børnene: Opleve anerkendelse. Tilbydes meningsfulde aktiviteter, som foregår i barnets tempo. Lære at knytte venskaber og tætte relationer. Lærer at forstå sig selv og se den anden. Metode: Børnene skal mødes af anerkendende voksne inden for nærmeste udviklingszone. Vi vil modellere aktiviteterne, så de bliver tilpasset de enkelte børn. Konkrete tiltag: Vi vil udvise tålmodighed og guide børnene i aktiviteter, der stræber frem mod selvhjulpenhed. 2

4 Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene. Dokumentation. dokumentations metoder. - Vælg eksampler på pædagogiske processer som skal dokumenteres. Eks. Ved af og på klædning og ved bordet. Vi vil være bevidste om vores korpssprog, så det understøtter det verbale sprog. Vi vil være tydelige i vores verbale kommunikation. Vi vil sætte ord på børnenes følelser. Vi vil indrette stuerne så der både bliver mulighed for at lege alene, ved siden af og sammen. Vi forventer at se tegn på at børnene gradvist udvikler sig frem mod: At børnene som udgangspunkt bliver så trygge at de tør udforske verden. At kunne lege selv og koncentrere sig om legen. At knytte venskaber og også får foretrukne legekammerater. I den interne dokumentation: - Vi vil benytte praksisfortælling og nedskrevne observationer som metode. - Vi vil løbende dokumentere det enkelte barns udvikling. Den eksterne dokumentation: (forældre) - Vi vil lægge billeder og små fortællinger ud på vores hjemmeside som giver forældrene et indtryk af børnenes hverdag. - Vi vil benytte vores TV skærm på gangen til at dokumentere aktiviteter, så børn og forældre får mulighed for samtale emner om hverdagen i vuggestuen. Den eksterne dokumentation: (Kommunen) - Vi vil ved slutevalueringen af læreplanen vedlægge små praksisfortællinger, som indsendes sammen med læreplanen. Evalueringsplan: evalueringsmetoder - Hven har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår. - Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning. - For at sikre en løbende faglig udvikling vil vi på personalemøder og stuemøder debattere konkrete situationer, ud fra Kolbs læringscirkel. - Vi vil på stuemøderne undersøge om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore mål. - Konkret plan over evalueringen findes på s. 17 3

5 Tema: Natur og naturfænomener. Pædagogisk læreplan for Børnehuset Ta fats vuggestue. Gældende for perioden Overordnede mål: - At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen. - At børnene lærer naturen at kende gennem alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden. - At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø. Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis. Kommunikation både den verbale og den nonverbale er en grundlæggende forudsætning for udvikling af barnets personlige kompetencer. Det er gennem kommunikation vi skaber den grundlæggende nærhed og tryghed som er en forudsætning for læring. Det er også gennem kommunikation barnet får mulighed for at give udtryk for egne følelser og behov, og gennem et kommunikativt samspil med andre, lærer barnet andres og egne grænser at kende. Børnehuset Ta fat er udover at være et idrætsbørnehus også et natur børnehus, og at bruge naturen og vore udendørsarealer prioriterer vi højt, så børnene får mulighed for at lære om naturens ballance og at respektere den, og også får en forståelse for naturens nytteværdi. Læringsmål: Børnene skal lære de 4 årstider, og deres forskellige vejrtyper at kende. Børnene skal have mulighed for at opleve naturen med alle sanser. Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis. Metode: Børnene skal mødes af anerkendende voksne inden for nærmeste udviklingszone. Vi vil modellere aktiviteterne, så de bliver tilpasset de enkelte børn. Konkrete tiltag: Vi vil både inde og ude arbejde med og sætte ord på naturen og naturfænomener. Vi vil bruge naturen som legerum i alle vejrtyper. Vi vil give børnene mulighed for at eksperimentere og lege med naturens materialer. Vi vil sætte den pædagogiske praksis op, så børnene får mulighed mange forskellige erfaringer 4

6 Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene. Dokumentation. dokumentations metoder. Vælg eksampler på pædagogiske processer som skal dokumenteres. Evalueringsplan: evalueringsmetoder - Hven har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår. - Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning. med naturen, eks. at opleve regnen på kinden, fryden ved at hoppe i en vandpyt, solens varme, fuglenes sang, biernes summen, blomsternes farver og duft, smagen og duften af friske æbler og hindbær. Vi vil dyrke forskellige ting så børnene også får mulighed for at bruge smagssansen. Vi voksne vil være gode rollemodeller, og undre os sammen med børnene. Vi forventer at se: Børn der udviser glæde ved at færdes og lege i naturen. Børn der bliver nysgerrige stiller spørgsmål. Børn opnår kompetencer til at bevæge sig på forskelligt underlag. Børn der lærer at færdes i og respektere naturen I den interne dokumentation: - Vi vil benytte praksisfortælling og nedskrevne observationer som metode. - Vi vil løbende dokumentere det enkelte barns udvikling. Den eksterne dokumentation: (forældre) - Vi vil lægge billeder og små fortællinger ud på vores hjemmeside som giver forældrene et indtryk af børnenes hverdag. - Vi vil benytte vores TV skærm på gangen til at dokumentere aktiviteter, så børn og forældre får mulighed for samtale emner om hverdagen i vuggestuen. - Vi vil lave små udstillinger med vores naturprodukter. Den eksterne dokumentation: (Kommunen) Vi vil ved slutevalueringen af læreplanen vedlægge små praksisfortællinger, som indsendes sammen med læreplanen. - For at sikre en løbende faglig udvikling vil vi på personalemøder og stuemøder debattere konkrete situationer, ud fra Kolbs læringscirkel. - Vi vil på stuemøderne undersøge om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore mål. - Konkret plan over evalueringen findes på s. 17 5

7 Tema: Sprog. Pædagogisk læreplan for Børnehuset Ta fats vuggestue. Gældende for perioden Overordnede mål: Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer. Børn skal støttes i at udvikle deres nygerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler. Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis. Sproget er et grundlæggende og betydningsfuldt element i identitetsdannelsen, den følelsesmæssige udvikling, de sociale kompetencer og den intellektuelle udvikling. Det er også sproget, der betinger barnets evne til at håndtere konflikter og udfordringer. I børnehuset Ta fat ser vi sproget som værende så vigtigt, at det bevidst skal tænkes ind i alle aktiviteter i børnenes dagligdag, så børnene tilbydes udvikling inden for alle områder i et sprogligt sensitivt miljø. Læringsmål: - Børnenes sprog skal støttes fra pludre stadiet til ord og igen til sætninger. - Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem leg, dialog og hverdagssituationer. - Børnene skal have mulighed for at lære reglerne for turtagningen i en samtale. Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis. Metode: Børnene skal mødes af anerkendende voksne inden for nærmeste udviklingszone. Dialogen er grundlæggende for sprogudviklingen, så vi vil bruge dialogen som samtaleform, så ofte som muligt. Konkrete tiltag: Vi vil sætte ord på stort set alt i hverdagen: handlinger, følelser, ting og situationer. Vi vil dagligt gøre brug af børnesange med og uden fagter og/eller rim/remser. Vi vil dagligt anvende dialogisk oplæsning. Vi vil fortælle historier og læse historier med konkreter der svarer til historien. Vi vil lege med sproget, og forskellige tonefald ved at råbe, hviske, synge og lave dyre lyde. Vi voksne vil være bevidste om at tale tydeligt, 6

8 langsomt og i korte sætninger. Vi vil rådgive forældrene i forhold til hvad de kan bidrage med hjemme. Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene. Dokumentation. dokumentations metoder. - Vælg eksampler på pædagogiske processer som skal dokumenteres. Evalueringsplan: evalueringsmetoder - Hven har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår? - Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning? Vi forventer at se: Børn der aktivt deltager i dialoger. Børn der er tillidsfulde og nysgerrigt stiller spørgsmål. Børn der udvikler sproget fra pludren til ord til sætninger. Børn der får udvidet deres ordforråd. Børn der kommunikerer indbyrdes både verbalt og nonverbalt. I den interne dokumentation: - Vi vil observere børnenes sproglige udvikling og nedskrive sprogbidder, der kan dokumentere børnenes udvikling. Den eksterne dokumentation: (Forældre) - Vi vil løbende være i dialog med forældrene om børnenes sproglige udvikling, og være rådgivende i forhold til, hvad de selv kan bidrage med hjemme. - Vi vil lave et lille opslag på opslagstavlen, hvor forældrene kan se ugens sproglige guldkorn. Her vil vi nedskrive sjove vendinger eller finurlige sproglige udsagn som børnene kommer med. Den eksterne dokumentation: (Kommunen) Vi vil ved slutevalueringen af læreplanen vedlægge et eksempel på et barns sproglige udvikling i form af et skema hvor vi registrere milepæle i barnets sprog som en løbende evaluering. - For at sikre en løbende faglig udvikling vil vi på personalemøder og stuemøder debattere konkrete situationer, ud fra Kolbs læringscirkel. - Vi vil på stuemøderne undersøge om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore mål. - Konkret plan over evalueringen findes på s. 17 7

9 Tema: Sociale kompetencer. Pædagogisk læreplan for Børnehuset Ta fats vuggestue. Gældende for perioden Overordnede mål. At sikre at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til. At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i dagtilbuddet uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor. At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de lærer at samarbejde med andre og deltage i de demokratiske beslutningsprocesser. Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis. Kommunikation både den verbale og den nonverbale er en grundlæggende forudsætning for udvikling af barnets personlige og sociale kompetencer. Gennem kommunikation skabes den grundlæggende nærhed og tryghed som er en forudsætning for læring. Det er også gennem kommunikation barnet får mulighed for at give udtryk for egne følelser og behov, og gennem et kommunikativt samspil med andre, lærer barnet andres og egne grænser at kende. Gode sproglige kompetencer er vigtige for at kunne agere som et socialt kompetent barn, og finde grænsen mellem egne behov og grundreglerne for fælles samvær. Læringsmål. Børnene skal støttes og inddrages i at lege med andre og opmuntres til sammen med andre til at eksperimentere i leg, og på den måde opfordres til og støttes i at etablere venskaber. Børnene skal have mulighed for at lære at respektere andre børns behov og tilsidesætte egne, ved eksempelvist at lære at vente på tur. Børnene skal i samspil med voksne have mulighed for selv at forsøge at løse konflikter, og derved blive opmærksomme på, og efterhånden kunne drage omsorg for andre børn. 8

10 Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis. Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Dokumentation. dokumentations metoder. - Vælg eksampler på pædagogiske processer som skal dokumenteres. Metode: Børnene skal mødes af anerkendende voksne inden for nærmeste udviklingszone. Vi vil modellere aktiviteterne, så de bliver tilpasset de enkelte børn. Konkrete tiltag: Vi vil ud fra et barneperspektiv, anerkende børnenes intentioner og sætte ord på disse. I konflikt situationer vil vi både verbalt og nonverbalt opfordre børnene til at sige fra overfor uretfærdig behandling, og støtte børnene i selv at sætte ord på deres følelser. Vi vil være opmærksomme på spontant opståede venskaber, og støtte børnene i disse ved at arrangere leg mellem de pågældende børn. Vi voksne vil være igangsættende og støttende i børnenes leg ved at deltage fantasifuldt og eksperimenterende, og trækker sig ud, når børnene selv magter at holde legen kørende, for igen at træde til hvis legen udvikler sig negativt. Vi vil give børnene mulighed for at lære at vente på tur ved at de fx skal vente på frugttallerknen til det igen er deres tur, inden for en ramme som er overskuelig for barnet. At børnene begynder at vise, at de ønsker at lege sammen, og inviterer hinanden ind i legen. At børnene begynder at sætte ord på deres følelser og ønsker. At børnene begynder at få forståelse for andres behov. Børn der henvender sig til de voksne for at få hjælp, når der opstår konflikter. I den interne dokumentation: - Vi vil benytte praksisfortælling, video og nedskrevne observationer som metode. - Vi vil løbende dokumentere det enkelte barns udvikling. Den eksterne dokumentation: (forældre) - Vi vil lægge billeder og små fortællinger ud på vores hjemmeside som giver forældrene et indtryk af børnenes hverdag. - Vi vil benytte vores TV skærm på gangen til at dokumentere aktiviteter, så børn og forældre får mulighed for samtale emner om hverdagen i vuggestuen. 9

11 Evalueringsplan: evalueringsmetoder - Hven har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår? - Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning? Den eksterne dokumentation: (Kommunen) Vi vil ved slutevalueringen af læreplanen vedlægge små praksisfortællinger, som indsendes sammen med læreplanen - For at sikre en løbende faglig udvikling vil vi på personalemøder og stuemøder debattere konkrete situationer, ud fra Kolbs læringscirkel. - Vi vil på stuemøderne undersøge om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore mål. - Konkret plan over evalueringen findes på s

12 Tema: Krop og bevægelse. Pædagogisk læreplan for Børnehuset Ta fats vuggestue. Gældende for perioden Overordnede mål. At børnene oplever gælde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At det i dagtilbuddet er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet ved fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden. Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis. Kommunikation både den verbale og den nonverbale er en grundlæggende forudsætning for udvikling af barnets personlige kompetencer. Det er gennem kommunikation vi skaber den grundlæggende nærhed og tryghed som er en forudsætning for læring. Det er også gennem kommunikation barnet får mulighed for at give udtryk for egne følelser og behov, og gennem et kommunikativt samspil med andre, lærer barnet andres og egne grænser at kende. Børnehuset Ta fat er udover at være et naturbørnehus også et idrætsbørnehus, og vi prioriterer det at være fysisk aktiv højt. For at sikre børnenes sansemotoriske udvikling og dermed sanseintegration, skal de tilbydes en bred vifte af sansemæssige, motoriske og fysiske udfordringer Læringsmål. At børnene får udviklet deres kropsbevidsthed og får en fornemmelse for kroppen og dens muligheder. At børnene får stimuleret alle sanser. At børnene oplever glæden ved at bevæge sig og ved at kunne magte flere og flere motoriske udfordringer selv. At børnene tidligt oplever at sund mand er godt og tør smage på nye ting. Tiltag: Metodeovervejelser Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis. Metode: Børnene skal mødes af anerkendende voksne inden for nærmeste udviklingszone. Vi vil modellere aktiviteterne, så de bliver tilpasset de enkelte børn Konkrete tiltag: Vi hver morgen starte dagen med morgengymnastik, tilrettelagt ud fra børnenes 11

13 Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Dokumentation. dokumentations metoder. - Vælg eksampler på pædagogiske processer som skal dokumenteres behov og udviklingstrin. Vi vil så vidt muligt hverdag benytte vores legeplads og en gang om ugen vores sal, hvor børnene skal have mulighed for: At bevæge sig på forskellige underlag, løbe, gynge, rutche, snurre rundt, gave i sand, hoppe på vores hoppepude, balancegang, cykle osv. Vi vil lave et udviklingsskema, hvor vi løbende følger børnenes motoriske udvikling og motoriske milepæle. De voksne skal gå foran i motoriske lege, så børnene oplever voksne, der udstråler at det er sjovt at bevæge sig, og derved også signalere, at det er ok at forsøge noget man måske ikke helt selv magter endnu. Vi vil have fokus på sund mad og følge sundhedsstyrelsens kostråd. Vi forventer at se: Børn der udvikler færdigheder, bliver mere og mere motorisk sikre og derved opbygger tillid til egen formåen. Børn der udviser glæde ved at bruge sin krop. Børn der selv søger fysiske aktiviteter. At de helt små børn bliver trygge ved at bruge både sal og legeplads. I den interne dokumentation: - Vi vil benytte video og nedskrevne observationer som metode. - Vi vil løbende dokumentere det enkelte barns udvikling via vores udviklingsskema. Den eksterne dokumentation: (Forældre) - Vi vil lægge billeder og små fortællinger ud på vores hjemmeside som giver forældrene et indtryk af børnenes hverdag. - Vi vil benytte vores TV skærm på gangen til at dokumentere aktiviteter, så børn og forældre får mulighed for samtale emner om hverdagen i vuggestuen. Den eksterne dokumentation: (Kommunen) Vi vil ved slutevalueringen af læreplanen vedlægge små praksisfortællinger, som indsendes sammen med læreplanen. Evalueringsplan: - For at sikre en løbende faglig udvikling vil vi på 12

14 evalueringsmetoder - Hven har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår? - Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning? personalemøder og stuemøder debattere konkrete situationer, ud fra Kolbs læringscirkel. - Vi vil på stuemøderne undersøge om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore mål. Konkret plan over evalueringen findes på s

15 Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis. Sammenhæng: Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis. Pædagogisk læreplan for Børnehuset Ta fats vuggestue. Gældende for perioden At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. At børnene har adgang til materiale, redskaber og moderne medier som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter. At børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. Kommunikation både den verbale og den nonverbale er en grundlæggende forudsætning for udvikling af barnets personlige kompetencer. Det er gennem kommunikation vi skaber den grundlæggende nærhed og tryghed som er en forudsætning for læring. I forhold til at Børnehuset Ta fat er et idrætsbørnehus og et naturbørnehus med specielt fokus på sproget, kommet temaet om kulturelle udtryksformer til at binde det hele sammen. I forhold til naturen ser vi årets gang, årstiderne og dermed også vore forskellige traditioner, som et vigtigt udgangspunkt for temaet. I forhold til Idrætsdelen er det finmotorikken, der er udfordret, når vi klipper, tegner, maler og fremstiller forskellige produkter og dermed udtrykker os kreativt ud fra forskellige processer. I forhold til sproget er det at udtrykke sig musisk, på forskellig vis også et godt sprogstimulerende tiltag, så vi betragter dette tema som yderst vigtigt i vores børnehus. Læringsmål. At børnene får kendskab til de forskellige højtider/traditioner og tilhørende skikke, vi her i huset har valgt at prioritere. (jul, påske, fastelavn, halloween og skt. Hans) At barnet præsenteres for forskellige kreative processer, og får en fornemmelse af at man kan producere forskellige ting med hænderne. At barnet får mulighed for at udtrykke sig musisk, ved børnesange med og uden fagter og ved at skabe musik med forskellige små instrumenter. Tiltag: Metodeovervejelser Metode: Børnene skal mødes af anerkendende voksne 14

16 Beskrivelse af planlagt pædagogisk praksis. Tegn: Hvilke tegn forventer vi at se som resultat af tiltagene Dokumentation. dokumentations metoder. - Vælg eksampler på pædagogiske processer som skal dokumenteres inden for nærmeste udviklingszone. Vi vil modellere aktiviteterne, så de bliver tilpasset de enkelte børn. Konkrete tiltag: Vi vil dagligt benytte os af rim/remser, børnesange, fagte-sange og sanglege, og når det er muligt inddrage musikinstrumenter. Hver fredag vil vuggestuebørnene deltage i børnehavens fælles fredagssang. Vi vil understrege højtiderne ved at børnene fremstiller relevant pynt til stuen, og til jul i samarbejde med en voksen selv fremstiller en julegave til mor og far. Vi vil tale med børnene om de forskellige traditioner og højtider. Vi vil deltage i en julegudstjeneste. Vi vil inddrage naturmaterialer i de kreative processer. Vi forventer at se: Børn der udviser glæde ved sang og musik, og begynder at lære ordene og fagterne til sangene. Børn der tør udfolde sig kreativt med forskellige materialer. Børn der får kendskab til hvilke elementer der indgår i de forskellige højtider, fx at nisser hører til jul og æg til påske. Børn der udviser glæde/stolthed ved selv at have fremstillet eksempelvis julegaven til mor. I den interne dokumentation: - Vi vil benytte praksisfortælling og nedskrevne observationer som metode. - Vi vil løbende dokumentere det enkelte barns udvikling. Den eksterne dokumentation: (Forældre) - Vi vil lægge billeder og små fortællinger ud på vores hjemmeside som giver forældrene et indtryk af børnenes hverdag. - Vi vil benytte vores TV skærm på gangen til at dokumentere aktiviteter, så børn og forældre får mulighed for samtale emner om hverdagen i vuggestuen. Den eksterne dokumentation: (Kommunen) Vi vil ved slutevalueringen af læreplanen vedlægge små praksisfortællinger, som indsendes sammen med 15

17 Evalueringsplan: evalueringsmetoder - Hven har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår? - Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning? læreplanen - For at sikre en løbende faglig udvikling vil vi på personalemøder og stuemøder debattere konkrete situationer, ud fra Kolbs læringscirkel. - Vi vil på stuemøderne undersøge om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore mål. Konkret plan over evalueringen findes på s

18 Børn med særlige behov: Børn der har behov for en særlig pædagogisk indsats er i vores institution inkluderet i alle de øvrige temaer i læreplanen, og vi tager højde for det enkelte barns specielle behov, ved at modellerer vore tiltag, så de stemmer overens med børnenes nærmeste udviklingszone. Vi laver handleplaner på børnene ud fra vore observationer, og sætter en pædagogisk hverdag op som kan støtte barnet, og efterfølgende evaluerer vi indsatsen en gang om måneden på vore stuemøder. Dette foregår i et tæt samarbejde og i dialog med forældrene, så forældrene kan støtte op om vores tiltag og omvendt. Anerkendende tilgang: Når vi taler om at vi møder børnene med en anerkendende tilgang mener vi, at alle mennesker grundlæggende har ret til at blive defineret positivt, hvilket bunder i en beslutning om, at der er noget godt i alle mennesker, og at der er en årsag til, at vi handler som vi gør. For os er anerkendelse ikke en metode, men en tilgang som bunder dybt i vores menneskesyn. Børnene skal møde tydelige voksne, der både magter at sætte grænsen, men også møder børnene med hver deres egen personlige tilgang, på en kærlig og omsorgsfuld måde, så børnene får en fornemmelse af både at blive holdt af og holdt om. Vi tager udgangspunkt i børnenes ressourcer, og tilrettelægger praksis med udgangspunkt i det børnene er gode til og synes er sjovt, hvorudfra vi tilrettelægger praksis, så børnene får mulighed for at tilegne sig læring, der ligger inden for deres nærmeste udviklingszone.. Evaluering: - Vi vil evaluere tre temaer årligt. April 2012 evalueres temaerne: Barnets personlige udvikling, sprog og Natur og naturfænomener. - April 2013 evalueres temaerne: Krop og bevægelse, Sociale kompetencer og Kulturelle udtryksformer og værdier. - En gang om måneden tages de tre aktuelle temaer op på stuemøderne, så læreplanen bliver en fast del af hverdagen. (Evy er ansvarlig for at læreplanen skrives på dagsordnen.) - April 2013 fremlægges evalueringen for bestyrelsen. - Maj 2013 indsendes læreplanen til forvaltningen, sammen med dokumentationen. - Stuepædagogerne er ansvarlig for løbende at få nedskrevet observationer inden for de aktuelle temaer, men læreplanen evalueres af stuepersonale og Evy i fællesskab. Evy er tovholder og ansvarlig for forløbet. 17

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi GEFIONSGÅRDEN SØNDERBROGADE 74 8700 HORSENS TLF.: 76 25 48 48 FAX: 75 61 39 13 TLF.: KLUB 76 25 48 33 E-MAIL: INFO@GEFIONSGAARDEN.DK Horsens, den 2. september 2011 Pædagogisk læreplan for Spirerne 2009

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Spirerne er førskolegruppen i vores privatejede institution Børnehuset Ta Fat, som er et natur, - og idrætsbørnehus med fokus på sprogudviklingen.

Spirerne er førskolegruppen i vores privatejede institution Børnehuset Ta Fat, som er et natur, - og idrætsbørnehus med fokus på sprogudviklingen. Voksne der tør være skøre sammen med børn, mener vi er et rigtig godt grundlag for læring. Spirerne er førskolegruppen i vores privatejede institution Børnehuset Ta Fat, som er et natur, - og idrætsbørnehus

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner. For

Pædagogiske Læreplaner. For Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Bilag 1. Pædagogiske Læreplaner For 2014-2017 Indledning: I Nordbakkens Børnehus danner De pædagogiske lærerplaner grundlag for tilrettelæggelsen af det daglige pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål:

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål: Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Barnet føler sig unik. Barnet bliver selvstændigt og selvhjulpen med de forudsætninger som barnet har. Barnet oplever sig selv om værdifuld deltager

Læs mere

Mopælappen. Læreplan vuggestuen

Mopælappen. Læreplan vuggestuen Mopælappen Læreplan vuggestuen Generelle mål for udarbejdelse læreplan. Vi får større indsigt i teori vi vil få flere diskussioner om indhold og det skal bidrage til at styrke vores faglighed. Medarbejderne

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Pædagogisk Læreplan - Fritidshjem

Pædagogisk Læreplan - Fritidshjem Pædagogisk Læreplan - Fritidshjem Status: Aktiv Ansvarlig: Morten Madsen Opfølgning: /Status 1. ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Ved alsidig personlig udvikling forstår vi: udvikling af selvfølelse og selvindsigt,

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Daginstitution Stensballe Pædagogiske læreplaner

Daginstitution Stensballe Pædagogiske læreplaner Daginstitution Stensballe Pædagogiske læreplaner BØRN OG UNGE Forord Daginstitutionens fysiske og sociale læringsmiljøer er vigtig for børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske indsats i institutionen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen.

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Alsidig personlig udvikling Handler om den måde, barnets personlige

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

FRITIDSHJEMMETS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

FRITIDSHJEMMETS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FRITIDSHJEMMETS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Vi har for de tre afdelinger på Skalmejegården udarbejdet nye læreplaner ud fra vores overordnede målsætning og værdigrundlag. Skalmejegårdens værdigrundlag: Vi er

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere