Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op."

Transkript

1 Skriveguide 2007

2 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige. Forklar eller omskriv vanskelige ord. Skab sammenhæng mellem sætninger. Brug overskrifter til at give overblik. Læs altid korrektur.

3 Indholdsfortegnelse Sprogpolitik og skriveguide... 2 Overskrifter... 4 Korte og naturlige sætninger... 5 Skriv aktivt og konkret... 6 Skriv klart og nutidigt... 7 Ord skal være til at forstå... 8 Afveksling og sammenhæng... 9 Breve s Afgørelser Grammatik Ordbog Eksempler på forskelligt sprog Til notater

4 Sprogpolitik og skriveguide Skatteministeriets sprogpolitik Skatteministeriets sprogpolitik gælder for al skriftlig kommunikation i Skatteministeriets departement, Landsskatteretten og SKAT. Og den gælder, uanset om vi skriver til hinanden eller til borgere, virksomheder eller rådgivere. Sprogpolitikkens kerne er, at vi skriver med modtageren i centrum, at vi skriver korrekt og forståeligt, og at vi skriver imødekommende. Da Skatteministeriets departement, Landsskatteretten og SKAT skriver meget forskellige typer tekster, har vi hver især vores skriveguide med sproglige retningslinjer, gode råd om sprog og skrivevaner og eksempler på godt sprog. Landsskatterettens skriveguide Landsskatterettens skriveguide retter sig mod al skriftlig kommunikation i Landsskatteretten. Den måde, Landsskatteretten kommunikerer på, har stor betydning for, hvordan vi bliver opfattet. Derfor ønsker Landsskatteretten, at den skriftlige kommunikation skal være af høj kvalitet, og at det faglige indhold skal være i orden. Den sproglige form skal være klar, korrekt, forståelig og tidssvarende. Sprog og stil skal afspejle, at Landsskatteretten leverer et troværdigt og sagligt produkt samtidig med en venlig og effektiv service. Skriveguiden indeholder en generel del, der handler om sprogbrugen i alle former for skriftlig kommunikation i Landsskatteretten. Herefter beskrives sprogbrugen i de sammenhænge, der er særligt relevante for Landsskatteretten: breve, s og afgørelser. Sidst i guiden kan du finde en oversigt over grammatiske spørgsmål, såsom brug af komma og forkortelser. Modtager Landsskatterettens skriftlige kommunikation har forskellige modtagere. Inden du skriver, bør du tænke over, hvem modtageren er. Hvilke forudsætninger har modtageren for at forstå det, du skal skrive om? Hvad er vigtigst for modtageren? Hvordan kan du formulere dig, så det, du skriver, bliver klart og forståeligt? 2

5 Breve Når du skriver breve til personer, der ikke er vant til at kommunikere med Landsskatteretten, kan det være nødvendigt at uddybe formålet med brevet. Det skal stå klart for modtageren, hvad du ønsker, og hvordan han skal reagere på brevet. Afgørelser Vores kendelser og afgørelser retter sig mod personer med meget forskellige sproglige forudsætninger. Juraen er ofte kompliceret, men det sprog, vi bruger, skal ikke gøre juraen mere kompliceret. Sproget i en afgørelse skal kunne læses og forstås af personer, der ikke er vant til at læse komplicerede tekster, og som ikke har kendskab til jura og skat. Dette gælder også afgørelser, der retter sig mod personer med kendskab til jura. 3

6 Overskrifter En overskrift skal kort og præcist fortælle læseren, hvad den efterfølgende tekst handler om. Den skal gøre det lettere at finde rundt i teksten og give et overblik. En overskrift skal ikke fylde mere end én linje. Skriv ikke vedrørende, angående eller ad. Det er overflødigt. Sæt ikke punktum eller kolon efter overskriften. Spørgsmål til sagens faktum Bekræftelse af mødedato Afgørelser skab overblik og gå direkte til sagen I afgørelser og kendelser med flere punkter, der behandles i forskellige afsnit, skrives overskrifter for de enkelte punkter med fed og understreget, men med samme skriftstørrelse som den øvrige tekst. Advokatudgifter Sagens oplysninger Skatteankenævnets afgørelse... I de enkelte afsnit af en afgørelse kan det lette overblikket at anvende kursiverede overskrifter uden fed og understregning. Klagerens påstand og argumenter Sagens formalitet Kursusudgifter Når du anvender overskrifter, er det ikke nødvendigt at indlede med Klageren har anført, at, Klageren har yderligere anført, at og Landsskatteretten bemærker, at osv. Skriv direkte om selve argumentet. Så træder tekstens indhold klart frem. 4

7 Korte og overskuelige sætninger Hvor lang skal en sætning være? En sætningslængde på 15 til 18 ord i gennemsnit giver et professionelt og læsbart sprog. Pas på med at bruge såkaldte sætningsforlængere som idet, hvilket, hvorfor, hvoraf og ligesom. De kan godt have en fornuftig virkning, men de kan også gøre sætningerne lange og uoverskuelige. Sæt punktum Overvej altid, om lange sætninger kan deles op i flere korte sætninger. Sæt punktum. Det gør teksten let at læse. Korte afsnit Korte afsnit gør teksten mere læsevenlig og overskuelig. Når teksten deles op i afsnit, gøres det klart for læseren, hvilke sætninger der handler om samme spørgsmål. 5

8 Skriv aktivt og konkret Pas på passive former Udsagnsord har en aktiv og en passiv form. Aktiv: Passiv: Passiv: Retten afsiger kendelse. Kendelsen afsiges. Kendelsen bliver afsagt. Der er ikke i sig selv noget galt med den passive form. Den kan være praktisk i visse sammenhænge, f.eks. i notater og referater eller blot som afveksling. Men i et brev kommer den nemt til at skabe et upersonligt og uengageret forhold til modtageren. I breve bør du derfor overvejende bruge den aktive form: De skal indsende skatteankenævnets sagsfremstilling. Brug udsagnsord Hold øje med navneord, som ender på -ing og -else, (de såkaldte verbalsubstantiver) f.eks. indsendelse og godkendelse. De giver et abstrakt og kedeligt sprog. Det er mere konkret, levende og forståeligt at bruge udsagnsordene indsende og godkende. Skriv heller ikke Forinden behandling af sagen kan finde sted, når det lige så godt kan hedde Før vi kan behandle Deres sag. Med henblik på belysning af sagen Til bekræftelse af Foretage udbetaling Rette telefonisk henvendelse Til brug for vurdering af Meddelelse af fristforlængelse Der skal ske underretning af klageren - For at belyse sagen - For at bekræfte - Udbetale - Ringe - For at vurdere - Forlænge fristen - Klageren skal have besked 6

9 Skriv klart og nutidigt Bagvendte ordstillinger og nutidigt sprog Det er hverken nutidigt eller nødvendigt at benytte bagvendte ordstillinger. Bagvendt ordstilling Det af skatteankenævnet udøvede skøn Den af kontorchefen fastsatte frist Nutidigt sprog Skatteankenævnets skøn Den frist, kontorchefen har fastsat Det er heller ikke nutidigt at skrive f.eks. De har indgivet begæring om genoptagelse. I stedet kan du skrive De har bedt Landsskatteretten om at genoptage Deres sag. Papirord Der er mange ord, som vi aldrig ville drømme om at bruge i vores talesprog, men som vi jævnligt bruger i vores breve. Disse ord kaldes papirord. En sætning som Under henvisning til ovennævnte skrivelse, hvori De udbad Dem yderligere oplysninger, fremsendes hoslagt er fyldt med papirord. Sætningen kunne i stedet lyde Som svar på Deres brev, hvor De bad om flere oplysninger, sender jeg som er vedlagt. Papirord Nutidige ord Klageren og dennes ægtefælle - Klageren og hans/hendes ægtefælle Fornøden - Nødvendig Forinden - Inden/før Fremsende - Sende Hvorledes - Hvordan Indeværende år - I år Nærværende - Denne Påbegynde - Begynde Samtlige - Alle Skrivelse - Brev Såfremt - Hvis Undertegnede - Vi/os/jeg/mig Opstart - Start Ord behøver ikke være ubrugelige, bare fordi de virker gammeldags. Men overvej altid, hvorfor du ønsker at skrive f.eks. såfremt, på foranledning af eller skrivelse. Hvis det kun er af gammel vane, så brug et nutidigt ord i stedet. 7

10 Ord skal være til at forstå Fagudtryk I den juridiske verden findes der mange særlige ord og udtryk, som dækker et bestemt forhold eller område præcist og entydigt. En hel del af dem har du lært gennem dit arbejde eller under din uddannelse. En almindelig borger vil have meget svært ved at gennemskue betydningen af mange af disse fagudtryk. Ville du selv forstå ord som debitor, dissens og succession, hvis du ikke havde en baggrund inden for skatteret? Nogle fagudtryk kan erstattes med mere forståelige ord uden at det går ud over præcisionen. Væn dig til at bruge gode, danske ord, hvor det er muligt. Hvis du ikke kan erstatte ordet, så brug et par linier på at forklare, hvad det dækker. Renteudgifter kan som udgangspunkt fradrages på forfaldstidspunktet. Det betyder, at udgifterne kan fradrages på det tidspunkt, hvor skatteyderen har pligt til at betale renterne. Undgå misforståelser Nogle ord skal du være varsom med at bruge, fordi de kan misforstås. Det er ord som f.eks. opgive, som i dagligsproget betyder at give op. Altså en helt anden betydning end i Du skal opgive din nye adresse. Lange og sammensatte ord Lad dig heller ikke friste til at bruge eller konstruere lange sammensatte ord. For almindelige læsere er de vanskelige at overskue, hvis de da overhovedet bliver forstået: Lange, sammensatte ord Anvendelsesbestemmelserne Dispensationsmulighed Tilbagebetalingsspørgsmålet Tilknytningskriterium Opløs den type ord til flere kortere ord, eller forklar, hvad du mener. 8

11 Afveksling og sammenhæng Skriv afvekslende Flere sætninger i træk, der indledes med det samme ord, giver et ensformigt sprog. Prøv derfor at variere begyndelsesordene og ordvalget i dine sætninger. Det kan ofte gøres ved at ændre på ordstillingen. Skab sammenhæng mellem sætninger Du kan vise sammenhængen mellem sætninger ved at bruge småord som derfor, da, imidlertid, nemlig, således og også. De binder sætningerne sammen. Ord som ovennævnte og nedenstående virker tunge, og de får læseren til at springe i teksten. Skriv, hvad du henviser til: aftalen, brevet af 29. maj, rejsen til Azorerne osv. Du kan også bruge denne/dette, hvis du henviser til noget i den foregående sætning. 9

12 Breve De eller du? Som udgangspunkt er tiltalen i breve De, men det vil ofte virke mere naturligt at skrive du, hvis man selv har talt med personen, eller hvis der svares på en henvendelse, hvor du-formen er anvendt. Landsskatteretten, kontoret og jeg Landsskatteretten omtales første gang som Landsskatteretten og herefter som retten eller vi. Kontoret omtales første gang som Landsskatterettens kontor og herefter kontoret. Jeg anvendes i mere personlige svarbreve. Indled nutidigt og uden omsvøb Gå direkte Direkte til og sagen uden omsvøb uden omsvøb. Landsskatteretten har modtaget Deres brev af 4. november Landsskatteretten afgør sagen på et retsmøde. Med omsvøb Landsskatteretten skal herved bekræfte modtagelsen af Deres skrivelse af den 4. november Landsskatteretten skal under henvisning til Deres skrivelse meddele, at der afholdes retsmøde i sagen. Nutidigt De har den 4. april 2002 skrevet og bedt om Ikke nutidigt Ved skrivelse af 4. april 2002 har De rettet henvendelse til Landsskatteretten med anmodning om 10

13 Skab overblik Del din tekst op i overskuelige afsnit, og brug overskrifter. Hvis du har spørgsmål eller vil have modtageren til at indsende oplysninger eller lignende, kan du benytte punktopstillinger til at skabe overblik. Relevante informationer i den rigtige rækkefølge Det vigtigste budskab eller konklusionen bør stå tidligt i brevet især i lange og komplicerede breve. I lange breve er det normalt en god ide at følge en disposition. Forestil dig, at du fører en samtale med modtageren, og besvar de spørgsmål, modtageren sandsynligvis vil stille, når han sidder med brevet. Gør det helt klart for modtageren, om han skal foretage sig noget, f.eks. indsende materiale eller oplysninger. Fjern alle oplysninger, som ikke er relevante for modtageren. Med venlig hilsen Vi afslutter vores breve med Med venlig hilsen. Det er venligt og imødekommende at slutte af med Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at ringe til mig. Det virker mere oprigtigt og letlæseligt end Såfremt der er spørgsmål vedrørende ovenstående, kan De rette henvendelse til undertegnede. Under Med venlig hilsen angiver vi vores navn og titel. Det hele venstrejusteres. 11

14 s Mange af de hensyn, der gør sig gældende for breve, gælder også for s. s anses dog generelt for en mere uformel kommunikationsform, og det har betydning for sproget. Men husk, at s også skal skrives i et godt sprog, og at retskrivning og tegnsætning skal være korrekt. Udfyld emnefeltet Udfyld altid emnefeltet. Det er irriterende at få mails, hvor man ikke straks kan orientere sig om indholdet. Indledning Hvis du selv tager initiativ til en henvendelse til en borger eller en repræsentant, kan du gå direkte til sagen. I din klage til Landsskatteretten har du bedt om et møde med Landsskatterettens sagsbehandler. Jeg foreslår, at vi holder et møde i uge 42 eller uge 43. Du kan ringe til mig på tlf , så vi kan aftale nærmere. Hvis du svarer på en henvendelse, virker det venligt og professionelt at indlede med at takke for henvendelsen. Tak for din , hvor du spørger, hvornår Landsskatteretten træffer afgørelse i din sag. Jeg forventer, at Det er meget forskelligt, hvordan indledninger som Kære Jens Jensen og Hej Ole Olsen opfattes. Vær opmærksom på, at mange opfatter kære som en hilsen, der kun anvendes over for venner og familie, mens hej af nogle opfattes som en lidt for afslappet hilsen. De eller du? Medmindre modtageren selv skriver De, er det mest naturligt at skrive du i en . Afslutning Ligesom i breve slutter vi af med Med venlig hilsen, navn, stilling, Landsskatteretten. Husk at oplyse telefonnummer og evt. fax-nummer. 12

15 Afgørelser Afgørelsens opbygning Landsskatterettens konklusion er det vigtigste budskab i vores kendelser og afgørelser. Den står derfor først. Herefter følger sagens faktum, den afgørelse, der klages over, klagerens påstande og argumenter og endelig Landsskatterettens begrundelse. For at gøre afgørelsen mere overskuelig, indledes hvert afsnit med en overskrift. Læs mere i afsnittet Overskrifter. Deltagerne i sagen Når klageren er en fysisk person, benævnes han eller hun klageren. Hvis klageren er et selskab, en fond eller en forening, omtales den som udgangspunkt som selskabet, fonden eller foreningen. Indgår der flere selskaber, fonde eller foreninger i sagens faktum, kan selskabet mv. omtales med sit fulde navn. Det vil ofte være lettere at forstå sagens faktum, hvis du omtaler hovedanpartshaveren i et selskab, der klager, som selskabets hovedanpartshaver eller hovedanpartshaveren. Det samme gælder datterselskaber, moderselskaber osv. og personlige relationer, f.eks. ægtefæller, døtre og fædre. En advokat, en revisor og andre, der repræsenterer klageren i sagen i Landsskatteretten, omtales som repræsentanten. I skattesager og i told- og afgiftssager, hvor klagen vedrører en afgørelse truffet af SKAT, omtales myndigheden altid som SKAT uanset, hvilket skattecenter eller samarbejde, der har truffet afgørelse. Hvis klagen vedrører en kendelse fra et skatteankenævn, omtales myndigheden som skatteankenævnet og herefter nævnet. I vurderingssager benævnes myndigheden vurderingsankenævnet og herefter nævnet. Henvisninger til love Når der henvises til en lovbestemmelse, skal lovens almindeligt anvendte navn benyttes. Eksempelvis skal en henvisning til 16, stk. 4, i lov om påligning af indkomstskat til staten gengives som ligningslovens 16, stk. 4. Brug aldrig forkortelser, og husk, at navne på love altid skrives med små forbogstaver. 13

16 Paragraftegn og navne på love virker på mange mennesker som en stopklods, der gør hele sætningen uforståelig. Hvis du først gengiver indholdet af en lovbestemmelse og derefter henviser til paragraffen, bliver teksten meget lettere at læse. Renteudgifter vedrørende gæld fradrages som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor renten forfalder til betaling. Det fremgår af ligningslovens 5, stk. 1, 1. pkt. Når du gengiver en bestemmelse på denne måde, kan du fremhæve de dele, der er relevante i den konkrete sag. De irrelevante dele kan udelades. I nogle situationer er det mest praktisk at citere lovbestemmelser direkte: Ligningslovens 5, stk. 1, har følgende ordlyd: Renteudgifter vedrørende gæld fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori renten forfalder til betaling, jf. dog stk. 2, 5, 6 og 7. Det samme gælder for udgifter til løbende provisioner eller præmier for lån, som den skattepligtige optager, og for præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld, jf. 8, stk. 3, litra a og b. Du skal angive lovens nummer og datering, hvis du henviser til en tidligere gældende udgave af loven, eller hvis der er andre særlige grunde til det. ligningslovens 16, stk. 4 (lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995) Brug ikke udtryk som in fine, in contrario og lignende. Hvis læseren af kendelsen ikke er jurist eller latinkyndig, vil udtrykkene i bedste fald være uforståelige. Henvisninger til afgørelser, meddelelser og cirkulærer Henvisninger til afgørelser skal som udgangspunkt angive, hvem der har truffet afgørelsen, afgørelsens dato, og hvor afgørelsen er offentliggjort. Eksempelvis Højesterets dom af 1. september 2006, offentliggjort i SKM ( Når du henviser til en afgørelse under Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse, bør du henvise til SKM-nummeret, hvis afgørelsen er offentliggjort på 14

17 En henvisning til en meddelelse eller et cirkulære skal angive, hvem der har udstedt det, hvilket år det er udstedt og dets nummer. Eksempelvis SKATs meddelelse i SKM eller Told- og Skattestyrelsens cirkulære Citater Citater skrives i skriftstørrelse 11, enkelt linieafstand og med indrykning af margen i højre og venstre side. Undertegnede, Palle Mortensen, erklærer på tro og love, at min nabo, Carl S. Mart, kun har brugt sin virksomheds Lamborghini til erhvervsmæssig kørsel. Carl har altid båret slips og habit, når han satte sig bag rattet. Jeg har set mange forskellige kvinder i bilen, men aldrig Carls kone eller andre familiemedlemmer. Med venlig hilsen Palle Når du skriver et citat med indrykning i margen, skal du ikke sætte anførselstegn omkring citatet. Citatets ordlyd, retskrivning mv. skal være identisk med originalens. Talopstillinger og tabeller Vi laver ofte talopstillinger og tabeller i vores afgørelser. Talopstillinger Højrestil indholdet i kolonner, der indeholder tal. Understreg overskriften i hver kolonne hvis der er en overskrift. Understreg det sidste tal i kolonnen, hvor tallene skal lægges sammen. Nul kroner skrives som 0 kr. Linieafstanden skal være den samme som i resten af dokumentet. Kun ved citater ændres linieafstanden til 1. Negative tal og minus skrives med fortegnet Multiplikation angives med x Division angives med / Husk mellemrum mellem tal og matematiske tegn og symboler, eksempelvis 95 % 15

18 Opremsninger Det kan i nogle tilfælde lette overblikket over opremsninger at benytte punktopstillinger eller opstillinger med tankestreger. Opremsninger bør ikke skrives som en række sætninger, der indledes med at. Det er let at skrive, men ikke let at læse. Direkte sprog i begrundelsen drop indpakningen! En god begrundelse er faglig korrekt, men den skal også være til at forstå for andre end skatteeksperter. Landsskatterettens begrundelse er den del af afgørelsen, der interesserer læseren mest. Det er derfor vigtigt, at den er klar og til at forstå. Hvis du skriver i et direkte, klart og letlæseligt sprog, tvinger du samtidig dig selv til at skrive en begrundelse, der er holdbar. En indholdsløs begrundelse bliver nemlig hurtigt afsløret, når sproget er klart. Klart sprog giver bedre indhold. Gør læseren en tjeneste: Drop indpakningen! Direkte og klart Udgiften til kurset i sumobrydning er ikke en driftsomkostning. Indirekte og indpakket Landsskatteretten finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, at den afholdte udgift til kurset i sumobrydning ikke kan anses for en driftsomkostning. Ingen tunge indledninger Der er ingen grund til at indlede hver sætning med Landsskatteretten vurderer, at osv. Afsnittets overskrift afslører, at det, der står, er Landsskatterettens vurdering. 16

19 Grammatik Komma De kommaregler, Landsskatteretten bruger, svarer til det traditionelle, grammatiske komma kryds og bolle-komma. Landsskatteretten anvender komma foran ledsætninger, selv om det efter reglerne er valgfrit. Det er ikke let at sætte korrekt komma. Opfrisk dine kommakundskaber med denne korte gennemgang af reglerne. 1) Sæt komma mellem helsætninger Retsmedlemmerne klappede, og fuldmægtigen bukkede. Enten er han syg, eller også er han bortrejst. Retslokalet er hundekoldt, for vinduet har stået åbent. 2) Komma foran at? Foran en navnemåde, dvs. et udsagnsord i at-form (at få eller at fungere), sættes der normalt aldrig komma. Hvis du er i tvivl, så husk, at det er lettere at læse en tekst, hvor der mangler et komma, end en tekst, hvor kommaerne er sat forkert foran at, som og der. Det vil kræve en stor indsats at få sagen afsluttet. Vi tror, at det vil lykkes. 3) Komma i lovhenvisninger Ligningslovens 5, stk. 1, er kompliceret 4) Sæt komma i opremsninger Han købte kartofler, gulerødder og blomkål. Mødet var dels for langt, dels for kedeligt. På én måde var det godt, på en anden måde skidt. 5) Sæt komma ved bydemåde Husk, at du skal aflevere sagen senest mandag. Stop, eller jeg skyder! Hent brevet, og send det i dag. 17

20 6) Sæt altid komma omkring ledsætninger Hvis udstillingen stadig er åben, tager vi derud. Vi ved, at når tiden er inde, slår ministeren til. Selv om de siger, det bliver regnvejr, tager vi i skoven. Ved chefen overhovedet, hvem der var med? Der er ingen, der ved, hvem vi skal spørge. 7) Sæt komma omkring indskudte sætninger Dette problem, som mange kender til, er uløseligt. Afdelingen, der lige var blevet moderniseret, er lukket. 8) Sæt altid komma (eller et andet tegn) foran men Vi ser ikke fjernsyn, men læser TfS. Sagsbehandlingen var langsom, men værd at vente på. Trætte, men ulykkelige kom de tilbage. 9) Sæt komma mellem stillingsbetegnelser og titler Formand for bestyrelsen, cand. jur. Hanne Petersen Informationskonsulent, journalist Søren Hansen 10) Sæt kun komma foran hv-ordet I ledsætninger med et hv-ord (hvad, hvem, hvilke, hvor m.fl.), sættes kommaet altid foran hv-ordet aldrig foran et senere der: Ved I, hvor mange af Landsskatterettens medarbejdere der vil med? Der blev stemt om, hvilke af de mange forskellige forslag fra personaleforeningen der var bedst. Du kan finde alle kommareglerne på 18

21 Store og små bogstaver SKAT SKATs afgørelse Skatteministeriet Skatteministeren (embedet) departementschefen Landsskatteretten Landsskatterettens kontor Skattecenter Hjørring Skatteankenævnet i Køge Københavns Kommune skattemyndigheden Folketingets Ombudsmand Højesteret Højesterets dom af CPR-nr. pc eller: ministeriet eller: skatteminister Jensen (personen) eller: retten eller: kontoret eller: skattecentret eller: skatteankenævnet eller: kommunen eller: ombudsmanden eller: højesteretsdommen Bemærk, at navnet på en lov altid skrives med lille begyndelsesbogstav. statsskatteloven lov om erhvervelse af fast ejendom Tiltaleord som De, Dem, Deres og I skrives altid med stort, mens du, jer, jeres og vores altid er med småt. Forkortelser Du skal kun gå ud fra, at de mest almindelige forkortelser er kendte: bl.a., ca., osv., f.eks. og kr. Derimod er forkortelser som d.d., etc., og p.t. ikke umiddelbart gennemskuelige. Brug derfor så få forkortelser som muligt. Det er meget begrænset, hvad du sparer af tid og plads ved at forkorte et ord eller et udtryk. Forkortelser med store bogstaver har apostrof i ejefald: EU s, HK s, FN s men ikke når der bruges forkortelsespunktum: BT.s læsere, Kbh.s kulturliv. Der bruges normalt bindestreg i sammensætninger: tv-apparat, pc-program, EU-forslag. 19

22 Ordbog Akter Bilag Anbringender Synspunkter, argumenter Begæring Anmodning Beramme Fastsætte Eks.: Retsmødet er fastsat til Berigtige 1. Betale 2. Rette (dom) 3. Afslutte (dødsbo) Beror Eks. 1: Sagens bilag beror i SKAT skriv i stedet SKAT har sagens bilag Eks. 2: Sagen beror på skriv i stedet Sagen venter på Eks. 3: Afgørelsen beror på skriv i stedet Afgørelsen afhænger af Erklæring Eks.: SKATs erklæring skriv i stedet SKATs udtalelse Erlægge Betale Landsskatteretten finder Formuleringen benyttes normalt ikke. Skriv i stedet i direkte form se afsnittet om direkte sprog i begrundelsen. Forfald Eks.: Gyldig grund til ikke at møde 20

23 Forhandling Møde med Landsskatterettens sagsbehandler Hense til Lægge vægt på, tage hensyn til Kontorindstilling Kontorets forslag til afgørelse Lægge til grund Denne formulering bruges kun om faktiske omstændigheder ikke om juridiske vurderinger. Påkende Tage stilling til, træffe afgørelse om Påklage Klage over Påklaget afgørelse Den afgørelse, der er klaget over Stadfæste Eks.: den påklagede ansættelse vil herefter være at stadfæste skriv i stedet Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse Tage bekræftende til genmæle Eks.: Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagen skriv i stedet Skatteministeriet accepterede ved domstolene skatteyderens krav om... 21

24 Eksempel på kancellisprog Palle Hansen Kongevejen Nykøbing Dato: 13. juni 2007 CPR-nr Vedr.: Klage over Nykøbing Skatteankenævns afgørelse ang. indkomståret 2006 vedr. hr. Hansen I anledning af Deres skrivelse af 11. juni 2007, hvori der er fremsat indsigelser vedr. den fremsendte kt.indstilling af 29. maj 2007 vedr. ovennævnte sag, ligesom det er anført, at der fortsat begæres retsmøde, skal man herved meddele, at De i h.t. sfl 44, stk. 3, jf. stk. 1 (lovbktg. 907 af 28/8 2006) ikke har krav på retsmøde, hvorfor sagen i overensstemmelse med det i kt.indstillingen anførte fremmes til afgørelse ved skriftlig votering i overensstemmelse med bestemmelserne i 13, stk. 1. Fremsendelse af kommentarer til sagen skal ske inden 14 dage fra dato. I modsat fald afsiges kendelse på det foreliggende grundlag. Henvendelse i sagen skal stiles til undertegnede. Mvh. Th. Øhrkage Eksp.sekr. 22

25 Eksempel på nutidigt sprog Palle Hansen Kongevejen Nykøbing Dato: 13. juni 2007 CPR-nr Klage over Nykøbing Skatteankenævns afgørelse for indkomståret 2006 Tak for Deres brev med kommentarer til kontorets forslag til afgørelse. De spørger i brevet, hvorfor sagen ikke kan blive drøftet på et retsmøde. Landsskatteretten mener, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at det er overflødigt at behandle den på et retsmøde. Reglerne om, hvornår en sag kan blive behandlet på et retsmøde, fremgår af skatteforvaltningslovens 44. Jeg har vedlagt en kopi af reglerne. Hvis De har flere kommentarer til kontorets forslag til afgørelse, skal De sende dem til Landsskatteretten senest den 28. juni Herefter træffer Landsskatteretten afgørelse i sagen. De er velkommen til at ringe til mig, hvis De har spørgsmål. Med venlig hilsen Bente Rahr Fuldmægtig 23

26 Til notater 24

27 Det latinske objurgation betyder skænde, medens oblektation betyder glæde. Man bør derfor holde sig til vore egne udtryk i daglig tale! Storm P., 1943 Gengivet med tilladelse fra Storm P. Museet

28 Kontakt til Landsskatteretten Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Telefon: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Telefax: Bankkonto: Reg. nr. 5010, konto nr CVR.nr Mail: lsr@lsr.dk EAN-nr Udgivet af Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Layout Scheuer Kommunikation ApS ( ) Tryk Kailow Graphic A/S

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

Sprogpolitik i Landsplanafdelingen

Sprogpolitik i Landsplanafdelingen Sprogpolitik i Landsplanafdelingen 1 Titel Sprogpolitik i Landsplanafdelingen. Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet Landsplanafdelingen i samarbejde med Yngve Søndergaard. Illustrationer Vivi Barsted.

Læs mere

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer Resumé 11. juni 2019 Ombudsmanden indledte bl.a. på baggrund af en henvendelse fra FSR s Skatteudvalg

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017 Sag 175/2017 IBM Danmark ApS (advokat Jess Thiersen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR:

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR: Indhold 1. Indledning... 3 Tjekliste... 3 Politikken bygger på vores værdier og mission... 3 Forståelig, åben, respektfuld og imødekommende... 3 Opbygning af de kommende kapitler... 3 2. Godt sprog til

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Ankestyrelsens. Sprogpolitik

Ankestyrelsens. Sprogpolitik Ankestyrelsens Sprogpolitik September 2009 Ankestyrelsens sprogpolitik Ankestyrelsen, september 2009 Indholdsfortegnelse Side 4 Tjekliste 5 Kapitel 1 Politikken bygger på vores værdier og og mission 9

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Spr g p litik. Ballerup Kommune

Spr g p litik. Ballerup Kommune Spr g p litik Ballerup Kommune Sprogpolitik Ballerup Kommune Indhold Husk det gode sprog... 2 Hvem er modtageren?... 3 Start med det vigtigste... 3 Overskrift giver overblik... 3 Brug punktopstillinger...

Læs mere

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet E S Advokatsamfundet S E R V I C E S E L S K A B Sprogpolitik i Advokatsamfundet Indholdsfortegnelse Vi skriver ikke til kuverter 3 Modtager og medie 4 Hvem skal læse din tekst? 4 Vælg det rigtige medie

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster FORORD Denne folder indeholder vejledninger og værktøjer til at skrive tekster, der er vedkommende og relevante personlige og konkrete læsevenlige

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G Sprogpolitik Skriv godt Aa p G 2 SPROGPOLITIK Skriv godt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive godt. Hvordan får du bedst muligt dit budskab frem til modtageren, så det både er forståeligt

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Landsskatterettens begrundelse i henhold til forretningsordenen

Landsskatterettens begrundelse i henhold til forretningsordenen Landsskatterettens begrundelse i henhold til forretningsordenen Fundet, at indstillinger fra landsskatteretten og rettens kontor i to sager ikke var i overensstemmelse med 4, stk. 1, og 7, stk. 1, i forretningsordenen

Læs mere

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune i d e Gladsaxe Kommune 2006 Grafik & Idé: Katja Moikjær, Lisbeth Wamsler Jensen og Rasmus Hald Oplag 1.500 Tekst: Katja Moikjær Tryk: Grafia

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR:

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR: Indhold 1. Indledning... 3 Tjekliste... 3 Politikken bygger på vores værdier og mission... 3 Forståelig, åben, respektfuld og imødekommende... 3 Opbygning af de kommende kapitler... 3 2. Godt sprog til

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

GUIDE TIL GODE TEKSTER

GUIDE TIL GODE TEKSTER GUIDE TIL GODE TEKSTER Det ser så let ud men kan være svært Og har vi egentlig nogen regler? www.albertslund.dk INDLEDNING I Albertslund Kommune lægger vi vægt på at inddrage borgerne og har blandt andre

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Hjælp efter afslag på omvurdering

Hjælp efter afslag på omvurdering Hjælp efter afslag på omvurdering Et par mente, at ejendoms- og ejendomsværdiskatten burde nedsættes på deres ejendom, fordi kystnedbrydning havde gjort ejendommen ubeboelig. De klagede derfor til ombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Manglende hjemmel til bindende svar

Manglende hjemmel til bindende svar FOB 2019-1 Manglende hjemmel til bindende svar Resumé En andelsboligforening udbetalte 360.000 kr. til sine andelshavere og anmodede efterfølgende SKAT om bindende svar om den skattemæssige virkning for

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Dagsorden: Lynkursus i brevskrivning. Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver?

Dagsorden: Lynkursus i brevskrivning. Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver? Dagsorden: Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver? Brevprojektet Baggrund Formål Mål Resultater Lynkursus i brevskrivning 1 Baggrunden for brevprojektet Ekstrem høj kadence

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Fastsættelse af den skattemæssige værdi af fri bil

Fastsættelse af den skattemæssige værdi af fri bil Fastsættelse af den skattemæssige værdi af fri bil Resumé 25. juni 2019 Ved fastsættelse af den skattemæssige værdi af fri bil for indkomståret 2012 ville skattemyndighederne ikke tillægge en overdragelse

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H Sprogpolitik G Skriv rigtigt Aa p H Skriv rigtigt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive rigtigt. Hvordan er de vigtigste regler for at sætte komma? Hvilke forkortelser bruger vi? Hvornår

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Udtalelse. Skatteforvaltningens udsendelse af agterskrivelser i skattesager, hvor der er flere parter

Udtalelse. Skatteforvaltningens udsendelse af agterskrivelser i skattesager, hvor der er flere parter Udtalelse Skatteforvaltningens udsendelse af agterskrivelser i skattesager, hvor der er flere parter Resumé 27. januar 2019 Afslutningen af en konkret klagesag gav ombudsmanden anledning til at bede Skattestyrelsen

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Miniprocesspil i skatteret efteråret 2006

Miniprocesspil i skatteret efteråret 2006 Ved Vesterport 6. 6. sal 1612 København V Telefon 3376 0909 Fax 3376 0808 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 lsr@lsr.dk www.lsr.dk Miniprocesspil i skatteret efteråret 2006 Landsskatteretten arrangerer

Læs mere

D O M. Retsgrundlaget Af skatteforvaltningsloven 26 og 27 fremgår blandt andet følgende:

D O M. Retsgrundlaget Af skatteforvaltningsloven 26 og 27 fremgår blandt andet følgende: D O M Afsagt den 17. februar 2017 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Frosell, Kaspar Linkis og Annette Dam Ryt-Hansen). 2. afd. nr. B-1310-16: A (advokat Claus Fabricius Nielsen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-531 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 194 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM SR

Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM SR - 1 Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM2016.365.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet afviste ved en afgørelse af

Læs mere

Udtalelse. Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter

Udtalelse. Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter Udtalelse Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter Resumé 1. november 2018 Ombudsmanden har gennemgået 40 sagsforløb behandlet

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER STATSMINISTERIET VEJLEDNING OM EKSPEDITION AF STATSRÅDSSAGER NOVEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 1 2. Fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 2.a Forelæggelse af lovforslag

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager medholdsvurdering - SKM LSR.

Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager medholdsvurdering - SKM LSR. 1 Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager medholdsvurdering - SKM2009.573.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 12/6 2009, at

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. 1 Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 20/8 2009, at en erklæring fra skatteyderens revisor konstituerede

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV FORSTÅELIGE NYHEDER TOMMELFINGERREGLER TIL ET BEDRE SPROG Intern

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Sagsfremstilling [Klager] klagede den 13. september 2017 til Pressenævnet over Familie Journals artikel fra februar 2017.

Sagsfremstilling [Klager] klagede den 13. september 2017 til Pressenævnet over Familie Journals artikel fra februar 2017. Kendelse afsagt den 7. december 2017 Sag nr. 2017-80-0056 [Klager] mod Familie Journal Advokat Hans Peter Grønborg har på vegne af [Klager] på ny anmodet om genoptagelse af Pressenævnets afgørelse af 29.

Læs mere

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten Processpil i skatteret Introduktionsmateriale Københavns Universitet Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet og PwC

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Efter anmodning fra socialrådgiver Frits Rose sendes hermed til orientering hans henvendelse af 5. juni 2008.

Folketinget - Skatteudvalget. Efter anmodning fra socialrådgiver Frits Rose sendes hermed til orientering hans henvendelse af 5. juni 2008. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 199 Offentligt J.nr. 08-083993 Dato: 19. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Efter anmodning fra socialrådgiver Frits Rose sendes hermed til orientering

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Aarhus Universitet i efteråret

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Vedrørende Vejledende udtalelse

Vedrørende Vejledende udtalelse SKAT Følgebrev Vistisen skatteadvokater Frederiksgade 21 1265 København K Att.: Eduardo Vistisen Jura Erhverv Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 221818 Skaldk 09. februar 2018 J.nr. 17-0207869

Læs mere