Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter"

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Integrationsindsats U I Integrationsindsats U Integrationsindsats I Midlertidig boligplacering af flygtninge U Midlertidig boligplacering af flygtninge Ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I Midlertidig boligplacering af flygtninge Ja 71 Boligsocial arbejde U I Boligsocialt arbejde U DUT DUT Boligsocialt arbejde I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse U Merudgifter på køb af pladser på beskyttet beskæftigelse B Status på de sociale institutioner TEK02 Tillidspulje, fordeling Ja 730 Beskyttet beskæftigelse I A Mindreindtægter salg af pladser

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Aktivitets- og samværstilbud U Merudgifter på køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud I A Mindreindtægter salg af pladser Botilbud til hjemløse U Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser TEK01 Teknik - Udmøntning af administrativ effektivisering Ja 732 Botilbud til hjemløse I Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser B Merindtægter på salg af herbergspladser C Berigtigelser af refusioner fra Alkohol og stofmisbrug U Mindreudgifter på køb af misbrugsbehandlingstilbud TEK01 Teknik - Udmøntning af administrativ effektivisering Ja 733 Alkohol og stofmisbrug I C Mindreindtægter på salg af misbrugsbehandlingstilbud Botilbud for længerevarende ophold U A Merudgifter på køb af pladser på længerevarende botilbud C Status på puljer og projekter TEK01 Teknik - Udmøntning af administrativ effektivisering Ja TEK02 Tillidspulje, fordeling Ja 734 Botilbud for længerevarende ophold I D Merindtægter fra beboerbetalinger A Mindreindtægter salg af pladser B Tilbagebetaling af brugerbetaling for ferieledsagelse Botilbud til midlertidigt ophold U Merudgifter på køb af pladser på midlertidige botilbud TEK01 Teknik - Udmøntning af administrativ effektivisering -7-7 Ja DUT DUT 3 3

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Botilbud til midlertidigt ophold I D Merindtægter fra beboerbetalinger Kontaktperson- og ledsageordninger U Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance U A Mindreforbrug på BPA Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem U Merudgifter på køb af støtte i eget hjem Støtte i eget hjem I D Merindtægter fra beboerbetalinger Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. U A Merudgifter på køb af STU-forløb Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U I Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I

4 skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U I Integrationsindsats U Midlertidig boligplacering af flygtninge U Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse I Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse I Botilbud for længerevarende ophold I Botilbud til midlertidigt ophold U Botilbud til midlertidigt ophold I Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem I Senblindekurser U Senblindekurser U Merudgiftsydelser U I Merudgiftsydelser U Merudgiftsydelser I

5 skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U I Personlige tillæg og helbredstillæg U I Personlige tillæg og helbredstillæg U Personlige tillæg og helbredstillæg I

6 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget DUT Titel: Aktivitet: 71 Boligsocial arbejde DUT Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Frederiksberg Kommunes serviceramme er i opreguleret med 3,2 mio. kr. som følge af konsekvenserne aftalt i økonomiaftalen for 2017 og senere godkendt ved bloktilskudsaktstykket. Denne opregulering ansøges tillægsbevilget på de relevante udvalg, idet det forventes, at de forhøjede budgetter afspejler tilsvarende merudgifter. For en uddybende forklaring af de enkelte delelementer i DUT-reguleringen henvises der til bilagene i sag vedrørende 2. finansielle orientering.

7 Udvalg: Socialudvalget 730 Merudgifter på køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 200 Indtægter 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse på 0,2 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 31,8 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 5,5 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 34,3 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 5,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 7,2 mio. kr. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

8 Udvalg: Socialudvalget 731 Merudgifter på køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 500 Indtægter 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse på 0,5 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 99,2 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 21,7 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 104,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 22,2 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 23,7 mio. kr. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

9 Udvalg: Socialudvalget 732 Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et nettomerforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser i på 3,9 mio.kr. Merforbruget søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Krisecentre og herberger er selvvisiterende, og Socialafdelingen bliver således blot orienteret, når en borger fra Frederiksberg Kommune bliver indskrevet. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre, og det samlede budget inklusiv de budgetterede refusionsindtægter er i på 2,1 mio. kr. Prognose Regnskabsresultatet var i 2015 på 6,5 mio. kr. inklusiv refusionsindtægter. Udgifterne på området har været stigende siden 2011, hvor nettoudgifterne var på 2,5 mio. kr. Alene fra 2014 til 2015 er nettoudgifterne på området steget med 1,6 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes udgifter på ca. 6,1 mio. kr. i, hvilket er en anelse mindre end forbruget i Prognosen er baseret på de løbende afregninger i Prisme, hvorfor den kan ændre sig i løbet af året. I udgiftsskønnet er indregnet en forventet ekstraudgift på 0,4 mio. kr. netto som følge af en tabt ankesag vedr. betaling for en borgers ophold på et herberg i Gladsaxe Kommune. Pt. ligger endnu en sag til behandling i Ankestyrelsen, hvor Frederiksberg kan risikere at skulle overtage betalingsforpligtelsen fra Greve Kommune. Antalsmæssigt er der på nuværende tidspunkt (juni ) registreret 19 voksne Frederiksberg-borgere på herberger og krisecentre udenfor Frederiksberg Kommune til en gennemsnitlig månedlig opholdspris på kr. På samme tidspunkt sidste år var der registreret 26 voksne til en gennemsnitlig månedlig opholdspris på kr. Antallet af indskrevne varierer henover året. Usikkerhed Da borgere selv henvender sig til herberger og kvindekrisecentre for at få ophold (selvvisiterende), er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i prognosen. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

10 Udvalg: Socialudvalget 732B Merindtægter på salg af herbergspladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes merindtægter fra salg af herbergspladser i på 1,1 mio. kr. Merindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Prognose og budgetgrundlag Der er budgetteret med indtægter på 10,8 mio. kr. i, mens der forventes indtægter på 11,9 mio. kr. i. Indtægtsforventningen svarer til et gennemsnit af de seneste to års indtægter. Usikkerhed Da borgere selv henvender sig til herberg og kvinde krisecenter for at få ophold (selvvisiterende), er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i prognosen. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

11 Udvalg: Socialudvalget 732C Berigtigelser af refusioner fra Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Baggrund og prognose Frederiksberg kommune hjemtager 50% refusion på udgifter til egne borgere fra kommunens to herberger. I forbindelse med opgørelsen af refusioner for 2015 er der ved en fejl taget refusioner på både Frederiksbergborgere og udenbysborgere på egne herberger. Efterfølgende er der tilkommet restafregninger, hvor Frederiksberg som følge af de for mange angivne refusionsberettede borgere, udsættes for berigtigelser. Berigtigelserne beløber sig til i alt 1,7 mio. kr., og dette forventes følgelig som mindreindtægter på refusioner på egne herberger.

12 Udvalg: Socialudvalget 733 Mindreudgifter på køb af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter til køb af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling i på 0,8 mio.kr. Mindreudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag Der er budgetteret med udgifter på 4,7 mio. kr. til køb af misbrugsbehandlingstilbud. I budgettet er indarbejdet en effektivisering på 1,2 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes et forbrug i på 3,9 mio. kr. Forbruget var i 2015 på 4,4 mio. kr. Prognosen er baseret på de løbende afregninger i Prisme, og det forventede forbrug vil derfor kunne ændre sig i løbet af året i takt med forbrugsudviklingen.

13 Udvalg: Socialudvalget 733C Mindreindtægter på salg af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes mindreindtægter fra salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling i på 0,9 mio.kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlag I budgettet for er der budgetteret med indtægter fra salg af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 1,5 mio. kr. Der var i 2015 indtægter på 0,6 mio. kr. Der skønnes på nuværende tidspunkt indtægter på 0,6 mio. kr. i, svarende til niveauet i 2015.

14 Udvalg: Socialudvalget 734A Merudgifter på køb af pladser på længerevarende botilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på længerevarende botilbud på 1,8 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 100,0 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 89,3 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 100,9 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 91,1 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 98,1 mio. kr. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

15 Udvalg: Socialudvalget 734B Tilbagebetaling af brugerbetaling for ferieledsagelse Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 270 Der forventes mindreindtægter på 0,27 mio. kr. i grundet påbud om tilbagebetaling af tidligere opkrævet brugerbetaling fra handicappede, som skulle have en pædagogisk ledsager med på deres ferie. Statsforvaltningen fastslog i oktober 2014, at det var i strid med loven at opkræve brugerbetaling for social pædagogisk ledsagelse på ferier, og primo har Social- og Indenrigsministeriet erklæret sig enig. I Frederiksberg Kommune er beløbet, som er opkrævet af brugerne, beregnet til 0,27 mio. kr., som nu betales tilbage til beboerne af kommunens botilbud. Dette vil blive bogført som en negativ indtægt. For at imødekomme, at beboere fortsat skal have mulighed for ferie og udflugter, blev der fra 2015 og frem afsat en årlig pulje på 0,7 mio. kr. til socialpædagogisk ledsagelse, som efter en socialfaglig vurdering er blevet fordelt på kommunens botilbud.

16 Udvalg: Socialudvalget 735 Merudgifter på køb af pladser på midlertidige botilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 De tekniske beregninger viser på nuværende tidspunkt, at der forventes merudgifter til køb af pladser på midlertidige botilbud på 2,5 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetforudsætninger Budgettet til køb af pladser til midlertidige botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 48,5 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 39,1 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 51,8 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 41,5 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 42,5 mio. kr., når der ses bort fra udgifter vedrørende tidligere år. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling. Der udestår omplacering fra posten vedr. puljer og projekter, jv. skema 73C, på forventet 2 mio. kr.

17 Udvalg: Socialudvalget 737A Mindreforbrug på BPA Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et mindreforbrug på BPA-ordningen på 1,7 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Der er i afsat 31,6 mio. kr. til borgere, der får tilbud om borgerstyret personlig assistance (BPA). Det bør noteres, at prognosen i dette skema står alene og ikke inkluderer effekter af den BPA-revisitation, der blev fremlagt i sag for Socialudvalget d. 6. juni. Prognose og budgetgrundlag På baggrund af de borgere, der på nuværende tidspunkt er bevilget BPA, kombineret med viden omkring nye og afgående borgere på ordningen, forventes der et forbrug på 29,9 mio kr., svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Usikkerhed Der er stor usikkerhed forbundet med prognosen, da enhedsomkostningerne på ordningen er høje, så enkelte til- eller afgange, selv sent på året, kan have relativt stor indflydelse på det samlede regnskabsresultat.

18 Udvalg: Socialudvalget 738 Merudgifter på køb af støtte i eget hjem Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Vedr Vedr Indtægter 0 Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter til køb af støtte i eget hjem på 1,1 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget. Prognose og budgetforudsætninger Vedrørende støtte i eget hjem forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der er i budgettet afsat 11,0 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt udgifter på 12,1 mio. kr. Regnskabsforbruget i 2015 var på 13,2 mio. kr. Usikkerhed Der er fortsat usikkerhed forbundet med prognosen på nuværende tidspunkt, idet af-/tilgang af få brugere, kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling. Der udestår omplacering fra posten vedr. puljer og projekter, jv. skema 73C, på forventet 1 mio. kr.

19 Udvalg: Socialudvalget 739A Merudgifter på køb af STU-forløb Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 900 Indtægter Der forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende køb af STU-forløb i. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Der er i afsat 8,5 mio. kr. til køb af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Ved 1. forventede regnskab blev der vedrørende køb af STU-forløb indmeldt et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. At der nu indmeldes et merforbrug skyldes, at der i forbindelse med budgetkonsolideringen for økonomien på socialområdet blev flyttet rundt på en række budgetter, herunder STU-delen som er blevet reduceret med 4,1 mio. kr. At der indmeldes et merforbrug skyldes således ikke stigende udgifter, men derimod et reduceret budget. Rent faktisk er forventningen til regnskab faldet siden 1. forventede regnskab. Prognose De tekniske beregninger viser foreløbigt et forventet forbrug på 9,4 mio. kr. Dette er nået ved at undersøge forbrugsprofiler fra tidligere år samt viden om det hidtidige forløb og forbrug i år samt viden om kommende forløb.

20 Udvalg: Socialudvalget 73A Mindreindtægter salg af pladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 0 0 indtægter Vedr Vedr Vedr På områderne beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt botilbud forventes der på nuværende tidspunkt samlet set mindreindtægter på salg af pladser på 0,3 mio. kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilliget af pladser i kommunens egne tilbud. Usikkerhed Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

21 Udvalg: Socialudvalget 73B Status på de sociale institutioner Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Institutionerne på det specialiserede socialområde kom ud af 2015 med et samlet mindreforbrug på ca. 9,4 mio. kr. I forhold til 2015 er institutionsrammen blevet reduceret med samlet set 4,6 mio. kr. i budget og frem. 1,6 mio. kr. vedr. KKR-styringsaftale om takstreduktion på institutioner i hovedstadsregionen, mens de 3 mio. kr. er en reduktion gennemført under hensyntagen til det samlede udgiftspres på det specialiserede område, jf. statussag til Socialudvalget i februar. Det er forventningen, at institutionerne kan rumme den planlagte aktivitet og borgere indenfor de tilpassede rammer, herunder også fortsat hjemtagning, som planlagt (jf. Social Masterplan). Udviklingen følges tæt, herunder også i forhold til 2017, hvor der fra budget 2015 er budgetlagt en yderligere rammereduktion på 1%. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på Center For Social Virksomhed (Magneten) grundet manglende stordriftsfordele, da tilbuddet fortsat ikke rummer de 100 brugere, som der er forudsat. Der arbejdes på at minimere dette års forbrug inden årets udgang, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. Prognose Prognosen er baseret på forbrug ultimo maj samt viden om lønudvikling og dialog med institutionsledere.

22 Udvalg: Socialudvalget 73C Status på puljer og projekter Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Der skal medio ske en omfordeling, jf. den konsoliderede budgetmodel, vedr. beløb afsat under puljer og projekter på 3 mio. kr. Disse midler skal fordeles på poster med udgiftspres vedr. udenbys køb: 2 mio. kr. til køb af midlertidige botilbudspladser og 1 mio. kr. til køb af serviceloven 85. Disse midler vil blive fordelt således ved teknisk omplacering indenfor udvalgets bevillingsrammer, hvorfor mindreforbruget ikke søges tillægsbevilliget ved 2. forventet regnskab.

23 Udvalg: Socialudvalget 73D Merindtægter fra beboerbetalinger Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Vedr. længerevar. ophold Vedr. midlertidige ophold Vedr. Støtte i eget hjem 100 På nuværende tidspunkt forventes der samlet set merindtægter fra beboerbetalinger i på 0,8 mio. kr. Merindtægterne søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Prognose og budgetgrundlagt Hos de sociale institutioner er der i budgetteret med beboerindtægter på 6,9 mio. kr. På baggrund af indtægterne i årets første fire måneder vedrørende ophold på de sociale institutioner og herberger vurderes det, at der i hele vil komme indtægter for 7,7 mio. kr. Af disse vedrører 0,6 mio. kr. betalinger fra borgere, for hvem Frederiksberg ikke er handlekommune. Usikkerhed Da prognosen baserer sig på fire måneder forbrugsdata, er den forbundet med nogen usikkerhed. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen, ligesom der ikke søges tillægsbevilling.

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Socialudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 519.495

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar Socialudvalget (inkl.

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl.

Læs mere

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser

SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere